Про затвердження Порядку передачі подарунків, отриманих під час проведення офіційних заходів
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Акт від 08.12.20091337
Документ 1337-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.12.2011, підстава - 1195-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 грудня 2009 р. N 1337
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1195 ( 1195-2011-п ) від 16.11.2011 }
Про затвердження Порядку передачі подарунків,
отриманих під час проведення офіційних заходів

Відповідно до статті 5 Закону України "Про засади запобігання
та протидії корупції" ( 1506-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок передачі подарунків, отриманих під час
проведення офіційних заходів, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2010 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2009 р. N 1337
ПОРЯДОК
передачі подарунків, отриманих під час
проведення офіційних заходів

1. Цей Порядок встановлює процедуру передачі особами,
зазначеними у пунктах 1 і 2 частини першої статті 2 Закону України
"Про засади запобігання і протидії корупції" ( 1506-17 ) (далі -
уповноважені особи), подарунків, отриманих ними під час проведення
офіційних заходів, органові державної влади, органові місцевого
самоврядування, організації або іншій юридичній особі, в яких
уповноважені особи працюють або які представляють (далі - орган).
2. Для цілей цього Порядку під терміном "офіційний захід"
розуміється протокольний захід міжнародного, державного чи
місцевого рівня, проведений за участю посадових осіб органів, або
захід, що відбувся у зв'язку з виконанням службових обов'язків
зазначених осіб, з урахуванням загальноприйнятих міжнародних норм,
правил і традицій, а також національних традицій України.
3. Уповноважена особа, яка отримала подарунок під час
проведення офіційного заходу, що проводився за місцезнаходженням
органу чи в іншому органі державної влади, органі місцевого
самоврядування, установі, організації, зобов'язана передати його
органові не пізніше ніж через три робочих дні після отримання або
повернення з відрядження.
4. У разі подання уповноваженою особою підтвердних документів
орган компенсує витрати, пов'язані з доставкою подарунка або
сплатою митних зборів, у триденний строк після передачі подарунка
органові.
5. Передача подарунка здійснюється в адміністративному
приміщенні органу, про що складається акт приймання-передачі
подарунка згідно з додатком.
Уповноважена особа передає подарунок
матеріально-відповідальній особі органу з одночасним складенням
акта приймання-передачі подарунка.
Акт приймання-передачі подарунка складається у двох
примірниках, що мають однакову юридичну силу.
Один примірник залишається у органі та передається
матеріально-відповідальною особою до підрозділу, на який покладено
ведення бухгалтерського обліку, а другий - у уповноваженої особи.
6. Операції, пов'язані з отриманням подарунка органом,
відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до
законодавства.
7. Для оцінювання вартості подарунка, вирішення питання щодо
можливості його використання, місця та строку зберігання орган
утворює комісію у складі п'ятьох осіб.
Керівник органу затверджує положення про комісію.
Організаційною формою роботи комісії є засідання. Засідання
комісії проводиться протягом п'яти днів з моменту передачі
уповноваженою особою подарунка.
Комісія має право залучати до участі в засіданнях відповідних
спеціалістів, фахівців з метою проведення вартісної оцінки
подарунка.
Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому
присутня більшість її членів.
Рішення комісії приймається простою більшістю голосів
присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос голови комісії.
Рішення комісії оформляється протоколом, який підписує голова
і секретар комісії, та у триденний строк з дати його прийняття
затверджується наказом керівника органу.
8. Примірне положення про комісію затверджує Головдержслужба.

Додаток
до Порядку
АКТ
приймання-передачі подарунка N ___
м. ______ ___ _____________ 20__ р.
Цей акт складено відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Порядку передачі подарунків, отриманих
під час проведення офіційних заходів" від __ ______ 20__ р. N ___.
Ми, що нижче підписалися, уповноважена особа органу державної
влади, місцевого самоврядування, організацій або іншої юридичної
особи ___________________________________________________________,
місце роботи ____________________________________________________,
займана посада ___________________________________________________
паспорт серії ____ номер _______, виданий _______________________,
що проживає за адресою _________________________________________ і
представляє орган державної влади, місцевого самоврядування,
організацію або іншу юридичну особу на офіційному заході на
підставі ________________________________________________________,
(найменування акта органу державної влади, місцевого
самоврядування __________________________, з однієї сторони, і представник органу
або іншої юридичної особи)
державної влади, місцевого самоврядування, організацій або іншої
юридичної особи _________________________________________________,
місце роботи ____________________________________________________,
займана посада __________________________________________________,
з іншої сторони, склали цей акт про те, що відповідно до
зазначеної постанови __________________________________________________________________
(прізвище та ініціали уповноваженої особи)
передав, а _______________________________________________________
(прізвище та ініціали представника органу)
прийняв подарунок згідно з описом.
1. Номенклатура __________________________________________________ __________________________________________________________________
2. Якісні характеристики _________________________________________ __________________________________________________________________
3. Кількість одиниць _____________________________________________
4. Додаткові відомості ___________________________________________ __________________________________________________________________
Момент передачі подарунка зафіксований вірно:
_____ годин ___ хвилин ___ ________________ р.
Майно передав: __________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Майно прийняв: __________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.вгору