Документ 1406-98-п, поточна редакція — Прийняття від 07.09.1998

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 вересня 1998 р. N 1406
Київ
Про Програму державної підтримки
комплексного розвитку міста Львова
на 1998 - 2002 роки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити Програму державної підтримки комплексного
розвитку міста Львова на 1998 - 2002 роки, що додається.
2. Міністерству фінансів, Міністерству економіки, іншим
центральним органам виконавчої влади, Львівській обласній
державній адміністрації під час розроблення проектів Державного
бюджету України та бюджету Львівської області, програм
економічного і соціального розвитку передбачати, виходячи з
фінансових можливостей, виділення коштів для реалізації заходів
Програми державної підтримки комплексного розвитку міста Львова на
1998 - 2002 роки. Інформацію про хід реалізації Програми подавати
Міністерству економіки щорічно до 20 березня.
3. Контроль за виконанням Програми, схваленої цією
постановою, покласти на Міністерство економіки, Міністерство
фінансів, Львівську обласну державну адміністрацію, виконавчий
комітет Львівської міської ради.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.57

СХВАЛЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 1998 р. N 1406
ПРОГРАМА
державної підтримки комплексного розвитку
міста Львова на 1998 - 2002 роки

Вступ
Місто Львів - одне з найбільших міст України, важливий
адміністративний, економічний, науковий і культурно-освітній центр
держави.
Проблеми переорієнтації промислових комплексів на розвиток
наукоємних виробництв, оптимізації промислової та соціальної
інфраструктури, відновлення культурно-історичної спадщини,
туризму, поліпшення екологічної ситуації, забезпечення зайнятості
населення з урахуванням значення міста у зближенні України з
європейськими державами набули нині першочергового значення.
У Львові сконцентровано значний економічний потенціал. Це і
багатогалузева промисловість, розвинутий будівельний комплекс і
комунальне господарство, транспорт тощо.
За період 1990 - 1997 років економіка міста зазнала значних
витрат. Львів опинився серед міст, найбільш уражених безробіттям,
з паралізованою машинобудівною і металообробною промисловістю,
орієнтованою переважно на військове виробництво,
неконкурентоспроможною легкою і харчовою промисловістю та
невідкладними містобудівними проблемами.
Фактично припинилося будівництво об'єктів соціальної
інфраструктури: загальноосвітніх шкіл, поліклінік та лікарень.
Кожна друга сім'я міста потребує поліпшення житлових умов.
Загострилися до критичної межі проблеми водопостачання,
водовідведення та громадського транспорту.
Стабілізувати соціально-економічне становище міста,
забезпечити позитивні економічні зрушення та зберегти найбільшу в
Україні кількість матеріальних пам'яток історії, культури та
архітектури можливо шляхом здійснення ефективної державної
підтримки його розвитку.
Основою для цього повинна стати розроблена Програма державної
підтримки комплексного розвитку міста Львова на 1998 - 2002 роки
(далі - Програма), що визначає: цільові орієнтири збалансованого розвитку економічної та
соціальної інфраструктури міста, а також підвищення рівня якості
життя його населення; фінансову, майнову та організаційну підтримку заходів і
проектів розвитку міста.
Мета і основні завдання Програми
Мета Програми полягає у: перетворенні міста в один із важливих центрів міжнародної
співпраці в країні; відновленні та забезпеченні динамічного розвитку наукового,
економічного і соціально-культурного потенціалів міста; створенні комфортних і безпечних умов для проживання, праці
та відпочинку населення; збереженні унікального історико-архітектурного середовища і
його раціонального використання.
Основними завданнями Програми є забезпечення: розвитку міжнародного культурного, економічного та
політичного співробітництва; сприяння розвитку наукового потенціалу міста; активізації інвестиційної діяльності, підприємництва,
зовнішньоекономічних зв'язків та туризму; розвитку і збалансування промислової та соціальної
інфраструктури; охорони навколишнього природного середовища, реалізації
ефективних заходів запобігання надзвичайним ситуаціям та
ліквідації їх наслідків; охорони пам'яток історії та культури, їх раціонального
використання.
Основними пріоритетами розвитку міста Львова є: відродження виробничого комплексу; реалізація міських програм "Вода", "Чистота міста", "Туризм",
"ЛІСОІ", "Енергозабезпечення", "Транспорт"; реалізація Комплексної програми збереження історичної
забудови міста Львова; участь у реалізації державних цільових науково-технічних
програм, зокрема "Український автобус", "Сірка України", "Хімічні
елементи живлення".
Основні напрями реалізації Програми
Основними напрямами реалізації Програми є: удосконалення структури промислового комплексу міста; розвиток переробних галузей і виробництво продовольчих
товарів; створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності та
розвитку підприємництва; охорона пам'яток історії та культури, реконструкція районів
історичної забудови, розвиток туризму; охорона навколишнього природного середовища; створення міської системи запобігання надзвичайним ситуаціям
та ліквідації їх наслідків; розвиток енергетики; розвиток житлового та комунального господарства; вдосконалення зовнішньоекономічних зв'язків; розвиток наукового потенціалу; розвиток транспорту, зв'язку та дорожнього господарства; реформування власності; розвиток соціальної інфраструктури.
Пріоритети Програми
Програма включає заходи і проекти, реалізація яких
безпосередньо пов'язана з розвитком пріоритетних галузей і сфер.
Вони спрямовані: у соціальній сфері - на максимально можливе наближення до
оптимального рівня забезпечення населення закладами охорони
здоров'я, освіти, спорту, підприємствами сфери обслуговування та
житлом; на здійснення заходів з реконструкції, модернізації та
капітального ремонту житлових будинків та пам'яток архітектури,
поліпшення функціонування комунального господарства міста; у промисловому виробництві - на якнайшвидше подолання
кризових явищ, прискорення модернізації і структурної перебудови
промисловості з підвищенням її ефективності та соціальної
спрямованості; конверсію та диверсифікацію військово-промислових
виробництв, що втратили оборонне значення; створення умов для
подальшого розвитку промислового комплексу; збільшення випуску
конкурентоспроможної промислової продукції; у науково-технічній сфері - на залучення науково-дослідних
установ до підготовки наукових, науково-технічних,
соціально-екологічних та інших програм, розроблення новітніх
технологій та здійснення фундаментальних досліджень, впровадження
у виробництво наукоємних розробок, спрямованих на розв'язання
проблем господарського комплексу міста; у сфері екологічної безпеки - на здійснення
організаційно-екологічних, нормативно-правових, науково-технічних
природоохоронних заходів для стабілізації та поступового
поліпшення екологічної безпеки в місті; у сфері охорони пам'яток історії та культури, туризму - на
прискорену реалізацію заходів, визначених Комплексною програмою
збереження історичної забудови м. Львова, насамперед спрямованих
на зупинення впливу негативних техногенно-екологічних,
гідрогеологічних та експлуатаційних процесів на історичну забудову
міста; на формування сучасної інфраструктури туристичного бізнесу; у сфері зовнішніх економічних зв'язків - на сприяння у
розміщенні представництв з міжнародного співробітництва,
міжнародних фінансових установ, фондів тощо, а також дипломатичних
установ, створення необхідної інфраструктури щодо забезпечення
належного їх функціонування; вирішення питань щодо створення
вільної економічної зони; удосконалення та поглиблення міжнародних
економічних і культурних зв'язків міста.
Джерела та обсяги фінансування Програми
На виконання заходів цієї Програми передбачається понад 2
млрд. гривень, тобто в середньому близько 400 млн. гривень на рік.
Зокрема за розділами та джерелами фінансування:
кошти державного - 99,6 млн. гривень бюджету (5 відсотків)
кошти обласного бюджету - 25,4 млн. гривень
кошти підприємств - 309,2 млн. гривень
(15,4 відсотка)
довгострокові кредити - 517,1 млн. гривень
(26 відсотків)
іноземні інвестиції - 758,7 млн. гривень
(37,8 відсотка)
бюджет м. Львова - 179,4 млн. гривень
(8,9 відсотка)
інші джерела - 118 млн. гривень
(5,9 відсотка)
У Програмі не враховано можливу державну підтримку щодо
пільгового оподаткування підприємств військово-промислового
комплексу та економічно перспективних суб'єктів господарювання, а
також інші можливі джерела інвестування, що можуть значною мірою
позитивно вплинути на економічне становище міста та області.
Нормативно-правове забезпечення Програми
З метою всебічного нормативно-правового забезпечення Програми
передбачено розроблення та подання в установленому порядку:
1) Закону України про створення спеціальної (вільної)
економічної зони у місті Львові та законодавчих актів щодо
внесення відповідних змін до законодавства у зв'язку з прийняттям
цього Закону;
2) законодавчих актів щодо встановлення податкових пільг: на окремі види продукції; на роботи, пов'язані з реконструкцією, реставрацією і
відновленням історичної частини Львова; на роботи, пов'язані з водопостачанням, каналізацією,
енергозабезпеченням, будівництвом та реконструкцією транспортної
мережі; на роботи, пов'язані з розвитком туристичного бізнесу;
3) нормативних актів щодо: надання бюджетних субсидій; вдосконалення системи стимулювання комерційних банків для
здійснення ними дострокового кредитування економіки; встановлення митних застережень;
4) постанов Львівської обласної і міської рад щодо: створення спеціального фонду підтримки підприємництва; зниження ставок на податок підприємств, діяльність яких
пов'язана з життєзабезпеченням міста, до місцевого бюджету.
Очікувані результати реалізації Програми
Реалізація заходів Програми дасть змогу: стабілізувати соціально-економічну ситуацію і створити
сприятливі умови для її поступового поліпшення та, як результат,
підвищити життєвий рівень населення; відновити виробничий комплекс міста відповідно до вимог
ринкової економіки; створити нові сфери зайнятості населення; розширити виробництво конкурентоспроможних товарів, робіт та
послуг; використати сприятливе положення міста для налагодження і
розвитку міжнародного політичного, економічного і культурного
співробітництва; розробити єдину стратегію дій органів місцевого
самоврядування залежно від кон'юнктури ринку, фінансових
можливостей суб'єктів господарювання та відповідний режим
економічного співробітництва. Основні показники, що характеризують соціально-економічне
становище міста, заходи Програми та їх фінансове забезпечення
подано у додатках 1 - 10.
Управління реалізацією Програми
та контроль за її виконанням
Загальний контроль за реалізацією Програми здійснює Кабінет
Міністрів України через Мінекономіки.
Для забезпечення ефективного управління реалізацією заходів
Програми, що належить до компетенції органів місцевого
самоврядування, створюється спеціальний колегіальний орган -
координаційно-наглядова рада з числа керівних працівників
виконавчого комітету міської ради та уповноважених представників
відповідних служб області.
Основні функції координаційно-наглядової ради: організація фінансового забезпечення реалізації заходів
Програми; контроль за виконанням заходів Програми; внесення необхідних змін і доповнень до Програми з питань, що
належать до компетенції органів місцевого самоврядування; погодження перспективних та поточних завдань, організація їх
виконання; забезпечення взаємодії підприємств, установ та організацій
міста з центральними і місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування; налагодження зовнішньоекономічних зв'язків, сприяння
залученню іноземних інвестицій; забезпечення розроблення пакета документів щодо створення
спеціальної (вільної) економічної зони та інших
нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Програми.
Рішення координаційно-наглядової ради, прийняті в межах її
компетенції, мають рекомендаційний характер та є підставою для
прийняття рішень міської ради, розпоряджень міського голови.
Щорічно починаючи з 1999 року проводиться аналіз виконання
заходів Програми, про результати якого повідомляється Кабінет
Міністрів України, заінтересовані центральні органи виконавчої
влади та громадськість міста Львова.

Додаток 1
до Програми державної підтримки
комплексного розвитку м. Львова
на 1998 - 2002 роки
Структура зайнятих у народногосподарському комплексі міста
————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Чисельність робітників і службовців |————————————————————————————————————————— Галузь національної | 1990 рік | 1997 рік економіки |———————————————+————————————————————————— |тис. |відсоток| тис. |відсоток|відсоток |чоло- |до під- |чоловік| до |до 1990 |вік |сумку | |підсумку| року —————————————————————————————————————————————————————————————————————

1. Державний сектор
Промисловість 184,6 33,7 118,7 29,8 64,3
Будівництво 46,8 8,6 29,5 7,4 63
Транспорт і зв'язок 41,6 7,6 34,1 8,5 81,9
Торгівля, громадське 46,5 8,5 29,9 7,5 64,3
харчування,
Матеріально-технічне
постачання і збут
Комунальне господарство 18,8 3,4 11,4 2,8 60,6
і побутове
обслуговування
Охорона здоров'я, 29,4 5,4 28,8 7,2 97,9
соціальне забезпечення
Освіта і наука 62,9 11,6 42,3 10,6 67,2
Культура 6,5 1,1 3,9 0,9 60
Інші установи та 92,2 17 57,5 14,4 62,3
організації ——————————————————————————————————— Разом 529,3 97,6 356,1 89,5 67,2
2. Малі, спільні підприємства та
кооперативи
Промисловість - - 11,9 3
Будівництво - - 3,7 0,9
Торгівля, громадське - - 16,7 4,2
харчування
Інші галузі - - 9,7 2,4 ————————————————————— Разом 15,8 2,4 42,2 10,5 ————————————————————— Всього 545,1 100 398,3 100

Додаток 2
до Програми державної підтримки
комплексного розвитку м. Львова
на 1998 - 2002 роки
Динаміка змін у промисловості м. Львова
(млн. гривень) ———————————————————————————————————————————————————————————————————————— | 1990 |1994 рік|1995 рік| 1996 | 1997 | 1997 Показники | рік | | | рік | рік | рік у | | | | | |відсот- | | | | | |ках до | | | | | | 1990 | | | | | | року ————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Обсяг промислової 3117 1461 1149,8 907,2 924,4 29,7 продукції у
порівнянних оптових
цінах
Темп зростання до 63 78,7 78,9 101,9
попереднього року,
відсотків
Обсяг виробництва 3897 1142,2 908 773,6 732,6 18,8 товарів народного
споживання, включаючи
алкогольні напої -
всього (у відпускних
цінах)
Темп зростання до 59 79,5 85,2 94,7
попереднього року,
відсотків у тому
числі: обсяг
виробництва
продовольчих товарів 1139 521,8 472,8 431,7 402,8 35,4 народного споживання
без алкогольних напоїв
(у відпускних цінах)
Темп зростання 74,4 90,6 91,3 93,3
порівняно з попереднім
роком, відсотків
Обсяг виробництва 14670 432 294,9 259,2 247,3 16,9 непродовольчих товарів
народного споживання
(у відпускних цінах)

Додаток 3
до Програми державної підтримки
комплексного розвитку м. Львова
на 1998 - 2002 роки
Показники діяльності промислових підприємств м. Львова, питома вага яких найбільша в загальному обсязі виробництва
в 1997 році (звіт)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Обсяг |Приріст, | Питома |Заборго-|Середньо- |промислового|зниження | вага в |ваність |облікова Підприємство |виробництва,|(-) до |загальному|з плате-|чисельність |тис. гривень|1996 року,| обсязі |жів до |(у тому | |відсотків |промисло- |бюджету |числі | | |вого виро-|станом |промислово- | | | бництва, |на 1 |виробничий | | |відсотків |січня |персонал), | | | |1998 р.,| осіб | | | |тис. | | | | |гривень | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Машинобудування та металообробка
Підприємство 12172,9 -30 1,3 616,5 1290/1260 "Львівенергоремонт"
ВАТ "Завод 7380,7 20,2 0,8 - 737/731 гідромеханічних
передач"
ВАТ "Автобусний 71078,4 19,6 7,7 51,2 4728/4540 завод"
ВАТ "Ізоляторний 6510,6 -11 0,7 462,7 923/898 завод"
Електроламповий 37873,9 18,2 4,1 2344,2 3944/3805 завод АТ "Іскра"
ВАТ "Завод 5956,8 20,5 0,6 425,2 2880/2455 "Львівсільмаш"
ДК "Львівприлад" 18322,2 2,8 2 2510,7 3199/3115
ВАТ 5830 -41,7 0,6 376,7 1099/1068 "Прикарпат-
промарматура"
Державний концерн 6640,2 -36,8 0,7 - 7277/7066 "Лорта"
ВАТ "Завод 14717,3 0,8 1,6 1047,8 3508/3270 "Автонавантажувач"
ВАТ "Локомотиво- 19686,5 1,2 2,1 - 1351/1227 ремонтний завод"
ДП "Лорта-реа" 2325,2 7,5 0,3 - 1021/1021
Дослідний завод 1120,7 178,1 0,1 91,8
"Хвиля"
ВАТ 4248,1 55,1 0,5 5,7 259/194 "Експериментальний
механічний завод"
Легка промисловість
ВАТ "Маяк" 2606,5 -7,9 0,3 6,2 893/850
ВАТ "Шкіряне 10803,6 62,6 1,2 591,1 995/944 підприємство
"Світанок"

ВАТ "Львівське 4533,8 69,9 0,5 336,4 2627/2416 взуттєве виробничо-
торгівельне
підприємство
"Прогрес"
Спільне українсько- 3690,4 8,8 0,4 - 720/675 швейцарське
акціонерне
товариство "Весна"
Харчова промисловість
ВАТ "Хлібозавод N 5" 13703,5 30,6 1,5 - 452/304
ВАТ "Хлібозавод N 1" 12570,4 -0,4 1,4 - 645/512
АТЗТ "Львівський 36348,6 27,7 3,9 - 410/397 жиркомбінат"
ВАТ "Львівський 13746,8 13,6 1,5 - 411/343 холодокомбінат"
Колективне 41300,2 -30,7 4,5 - 1258/1105 м'ясопереробне
підприємство
"Прикарпаття"
Лікеро-горілчаний 22381,5 35,7 2,4 - 389/366 завод
АТ "Ензим" 14279 51,7 1,5 - 282/258
ЗАТ "Кондитерська 138769 7,1 14,2 - 2815/2659 фірма "Світоч"
ВАТ "Акціонерна фірма 13353,5 38,2 1,4 105 623/587 "Колос"
ВАТ "Львівський 18074,5 17,2 2 - 877/662 хлібокомбінат"
СП "Галка ЛТД" 10821,3 у 2 р. 1,2 - 314/303
Комбінат 11840,9 -58,3 1,3 94,6 575/547 хлібопродуктів
ВАТ "Молококомбінат" 4591 -2,3 0,5 - 416/359
СП "Кока-Кола 3611,4 -36,9 0,4 - 465/215 Аматілсервіс"
ВАТ "Львівський 6635 8,7 0,7 - 337/323 міськмолокозавод"
Винзавод "Укрвино" 3441,9 21,8 0,4 - 188/185
Товариство з 4275,3 21,3 0,5 - 246/- обмеженою
відповідальністю
"Парфюмерно-
косметична
фабрика"
Інші галузі
Державна акціонерна 43906,4 44,5 4,7 2890,6 594/565 енергетична компанія
"Львівобленерго" (з
включенням до її
складу Львівського
підприємства теплових
мереж і ТЕЦ-2)
ВАТ "Хімічний завод" 5239,1 -4,9 0,6 - 263/247
ВАТ "Фабрика паперово- 4444,8 5,9 0,5 - 341/336 білових виробів
"Бібльос"
Державний ювелірний 6890,7 3,1 0,7 - 888/877 завод
Дочірнє підприємство 59728,4 0,3 6,5 2175 309/286 "Львівтрансгаз"
ВАТ "Галичфарм" 29531,3 5,9 3,2 5,9 1528/1485
АТЗТ "Завод "Райдуга" 6459,9 14,2 0,7 809,9 959/935
ЗАТ з іноземними 42229 52,4 4,6 - 838/802 інвестиціями "Р.Дж.
Рейнольд Табакко
Львів"
ВАТ "Львівський 8893,3 15,3 1 - 249/- дослідний
нафтомаслозавод
"НВО "Масма"
ВАТ "Львівпокізол" 4387,1 -8,8 0,5 -
ВАТ "Мехсклозавод" 8224,3 -4,4 0,9 299,1 520/496
ВАТ "Львівський 13359,1 -0,6 1,4 997,9 1340/1234 керамічний завод"
Львівське 4025,8 47,4 0,4 - 171/171 підприємство
"Львівлікпрепарати"
АТЗТ "Вторкольормет" 2812 8,9 0,3 - 189/189
Підприємство засобів 5027 25,2 0,5 - 438/438 пересування і
протезування
Дочірнє підприємство 1937,4 40,7 0,2 - 353/353 "Галімпекс-скло-
дзеркальний завод" ———————————————————————
Всього 856757,6 +7,3 92,6
Всього по місту (205 924457,7 +1,9 100
підприємств)

Додаток 4
до Програми державної підтримки
комплексного розвитку м. Львова
на 1998 - 2002 роки
Динаміка змін структури обсягів промислової
продукції підприємств м. Львова
(відсотків) ———————————————————————————————————————————————————————————————— Галузь | 1990 | 1994 | 1995 |1996 рік|1997 рік | рік | рік | рік | | ———————————————————————————————————————————————————————————————— Всього 100 100 100 100 100
У тому числі:
Електроенергетика 0,2 1,5 7,8 5,7 5,2
Паливна промисловість 0,7 1,1 3,9 6,1 7,4
Хімічна та нафтохімічна 2,8 1,7 2,2 1,7 1,1
промисловість
Машинобудування та 59,3 33 32 27,5 26,4
металообробка
Лісова, деревообробна та 2,0 2,1 1,7 1,3 1,4
целюлозно-паперова
промисловість
Промисловість будівельних 1,2 3,3 2,9 2,5 2,9
матеріалів
Скляна і фарфоро- 0,5 1 1,1 1,4 1,6
фаянсова промисловість
Легка промисловість 1,3 11,6 3,8 3,6 3,2
Харчова промисловість 13,6 28,9 30,7 32,1 38,6
Інші галузі 18,4 15,7 13,9 18,1 12,2

Додаток 5
до Програми державної підтримки
комплексного розвитку м. Львова
на 1998 - 2002 роки
Виробництво найважливіших видів продовольчих
товарів підприємствами м. Львова
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Продовольчі товари |Одиниця| 1990 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |1998 |1999 | 2000 | 2001 | 2002 | виміру| рік | рік | рік | рік | рік |рік | рік | рік | рік | рік ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— М'ясо, включаючи тонн 35164 19883 13778 10625 6200 4000 4000 4000 4000 4000 субпродукти першої
категорії
Ковбасні вироби -"- 19227 7553 4597 3634 3760 2000 2000 2000 2000 2000 Консерви туб 14743 11079 11866 15034 8038 5000 5000 5000 5000 5000 Хліб та хлібобулочні тонн 72003 36595 28437 68824 68539 68787 69038 69239 69390 69540 вироби
Дріжджі пекарські -"- 7968 10217 9308 11630 15136 21000 30000 30000 36000 36000 Кондитерські вироби -"- 64425 33413 36549 37591 35493 41748 40279 39797 39317 39337 Макаронні вироби -"- 25688 12279 8973 2223 2882 5000 5000 5000 5000 5000 Маргаринова продукція -"- 40451 11058 10762 8738 11745 11500 11500 11600 11700 11800 Майонез -"- 3846 4292 2711 3703 4088 3700 3700 3700 3700 3700 Горілка та горілчані тис.дал 2670 3029 3867 1183 1061 1170 2000 2800 2800 2800 вироби
Вино виноградне -"- 1324 623 589 245 194 350 470 520 570 620 Пиво -"- 6954 3955 2923 2157 2084 2500 3000 3600 4300 5200 Продукція з тонн 176586 54912 32427 23441 17744 18100 18600 19000 19400 19400 незбираного молока
у перерахунку на
молоко
Додаток 6
до Програми державної підтримки
комплексного розвитку м. Львова
на 1998 - 2002 роки
Основні показники соціально-економічного розвитку м. Львова
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Станом на 1 січня | Показник та одиниця виміру | відповідного року | |————————————————————————————————————————————————| |1990 рік| 1994 рік|у відсотках| 1997 рік|у від- | | | | до 1990 | |сотках | | | | року | |до 1990| | | | | | року | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Середньорічна чисельність 825,6 833 100,9 822,2 99,6 населення, тис. чоловік
Трудові ресурси - всього, 688,9 608,3 88,2 589,5 85,6 тис. чоловік
Середньорічна чисельність 529,3 387,8 73,3 356,1 67,3 зайнятих за галузями
економіки (без малих,
спільних підприємств і
кооперативів), тис.
чоловік
у тому числі:
промисловість 184,6 162,1 87,8 118,7 64,3
будівництво 46,8 33,1 70,7 29,5 63
транспорт і зв'язок 41,6 37,3 89,7 34,1 82
заготівля, матеріально- 46,5 19,8 42,6 29,9 64,3 технічне постачання і
збут
комунальне господарство 18,8 15,9 84,6 11,4 60,6 і побутове обслуговування
охорона здоров'я, 29,4 28,9 98,3 28,8 98 соціальне забезпечення
освіта і наука 62,9 58,5 93 42,3 67,2
культура 6,5 6,3 96,9 3,9 60
інші установи і 92,2 25,9 21,8 57,5 62,4 організації
Кількість роздержавлених 383 701
об'єктів - всього,
одиниць
у тому числі:
промисловість 34 34
сільське господарство 1 8
транспорт і зв'язок 7 6
будівництво 17 27
торгівля і громадське 214 394
харчування
заготівля, матеріально- 5 5
технічне постачання і
збут
побутове обслуговування 97 167
населення
інші галузі 3 14
Приватизовано квартир та 22534 37789
одноквартирних будинків,
одиниць
Загальна площа 1149,6 2033,8
приватизованих квартир,
тис. кв. метрів
Частка квартир, 94,9 92,6
приватизованих
безоплатно, відсотків
Капітальні вкладення - 690608 205555 29,8 204241 29,6 всього (у порівнянних
цінах 1996 року), тис.
гривень
у тому числі:
державна форма власності 639792 133327 20,8 133879 20,9
колективна форма 47217 69879 148 63061 133,5 власності
приватна форма власності 3599 2349 85,3 7301 202,9
Введення в експлуатацію 368 139 37,8 78 21,2 житлових будинків усіх
форм власності, тис.
кв. метрів
у тому числі:
державна форма власності 292 61 20,9 28 9,6
колективна форма 64 67 104,7 17 26,5 власності
з них ЖБК 44 26 59,1 3 6,8
приватна форма власності 12 11 91,2 33 27,5
Введення в експлуатацію
об'єктів соціально-
культурного призначення
Загальноосвітні 2592 870 33,6 - - навчально-виховні
заклади, учнівських
місць
Дошкільні заклади, місць 840 - - - -
Лікарняні заклади, ліжок 220 - - - -
Амбулаторно-поліклінічні 400 - - - - заклади, відвідувань на
зміну
Клуби та будинки культури, - - - - - місць у залі
Житловий фонд-всього, 11,9 12,1 101,7 13,3 111,8 млн. кв. метрів загальної
площі
у тому числі:
державний, колективний 10,9 10 91,7 7,2 66 і фонд ЖБК
приватний 1 2,1 210 6,1 610
частка приватного 8,8 17,5 45,8
сектору, відсотків
у середньому на одного 14,5 16,5 113,8 16,2 111,7 мешканця, кв. метрів
Кількість сімей та 98611 87544 88,8 82130 83,3 одиноких громадян,
які перебувають на
квартирному обліку
Кількість сімей та 6084 2311 38 1489 24,5 одиноких громадян,
які поліпшили
житлові умови
Показники роботи міського транспорту
Трамвай
Протяжність 76,4 76,4 100 76,4 100 експлуатаційної колії,
кілометрів
Кількість пасажирських 226 216 95,6 206 91,1 вагонів, одиниць
Розподіл рухомого складу
за часом експлуатації,
років:
до 5 - - - - -
5-10 101 50 49,5 40 39,6
10-15 47 90 191,5 81 172,3
15 і більше 77 76 98,7 85 110,4
Перевезено пасажирів, 136,2 42,7 31,3 33,5 24,6 які оплатили проїзд,
млн. чоловік
Тролейбус
Протяжність 122,3 122,3 100 122,3 100 експлуатаційної колії,
кілометрів
Кількість пасажирських 243 147 60,5 145 59,7 вагонів, одиниць
Розподіл рухомого складу
за часом експлуатації,
років
до 5 - 50 - 32 -
5-10 - 41 - 81 -
10-15 - 66 - 23 -
15 і більше - 46 - 9 -
Перевезено пасажирів, 99,8 46 46,1 24,3 24,4 які оплатили проїзд,
млн. чоловік
Зв'язок загального
користування
Наявність основних 122824 130864
домашніх апаратів,
одиниць
Забезпеченість основними 15 16
домашніми телефонами на
100 чоловік населення
Кількість таксофонів 2279 2360
міської телефонної
мережі, одиниць
Торгівля та громадське
харчування
Роздрібний товарооборот 2* 8261* 377910**
(* - млрд. крб.,
** - тис. гривень)
у тому числі:
товарооборот торгівельної 1,8* 7663* 345601**
мережі
товарообіг мережі 0,2* 598* 32309**
громадського харчування
Роздрібний товарооборот - 2,4* 9917* 458**
усього на душу населення
у цінах відповідних років
(* - тис. крб., ** -
гривень)
Кількість підприємств 1157 1869 2304
роздрібної торгівлі,
одиниць
Торгова площа підприємств 134,4 148 156,4
роздрібної торгівлі,
тис. кв. метрів
Кількість підприємств 1089 858 876
громадського харчування,
одиниць
Кількість місць у 89,5 70,6 57,7
підприємствах
громадського харчування,
тис.
Забезпеченість з
розрахунку на
100 тис. мешканців:
підприємствами роздрібної 19 22 28
торгівлі, одиниць
торговою площею, 1623 1777 1896
кв. метрів
підприємствами 13 10 11
громадського харчування,
одиниць
місцями у підприємствах 1084 847 700
громадського харчування,
одиниць
Платні послуги
Всі надані послуги 244,1* 17181** 202414**
(* - млн. крб., ** -
тис. гривень)
у тому числі:
побутові 65,7 191,1** 11877**
пасажирського транспорту 46,9
зв'язку 16,9 980,8 75864
житлового господарства 12 101,5 18896
утримання дітей в 2,7 10,3 1055
дошкільних закладах
культури 13,5 25,6 1652
туристсько-екскурсійні 21,2 30,6 383
фізкультури і спорту 1,1 3,7 303
охорони здоров'я 4,9 59,8 2131
санаторно-курортні і 7,1 56,9 4173
оздоровчі
правового характеру та 2,1 15,6 1267
установ Ощадбанку
України
інші послуги 5,7 18,9 8946
комунальні 32,9 101 64359
Платні послуги з
розрахунку на одного
мешканця за видами
послуг, гривень
Всі надані послуги 296* 20,6 245,5
(* - крб.)
у тому числі:
побутові 80 2,3 14,4
пасажирського транспорту 57 11,8 92
зв'язку 20 1,5 14
житлового господарства 14 1,2 22,7
утримання дітей в 3 0,1 1,3
дошкільних закладах
культури 16 0,3 2
туристсько-екскурсійні 25 0,4 0,5
фізкультури і спорту 1 0 0,4
охорони здоров'я 6 0,7 2,6
санаторно-курортні і 9 0,7 5,1
оздоровчі
правового характеру та 3 0,2 1,7
установ Ощадбанку
України
інші послуги 7 0,3 10,8
комунальні 40 1,1 78
Побутове обслуговування
Кількість підприємств 484 389
побутового
обслуговування, одиниць
Забезпеченість 10,7 10,9
підприємствами побутового
обслуговування з
розрахунку на 1000
мешканців
Вища освіта
Навчальні заклади I-II
рівнів акредитації
кількість навчальних 26 30 32
закладів
кількість студентів - 27760 24964 25314
всього
випущено спеціалістів 5100 4955 4964
прийнято студентів 5012 4975 5557
Навчальні заклади III-IV
рівнів акредитації
кількість навчальних 10 11 11
закладів
кількість студентів - 55789 48418 51799
всього
випущено спеціалістів 9820 9077 10691
прийнято студентів 6466 8578 8738
Загальноосвітні
навчально-виховні
заклади
Кількість закладів 114 120 105,2 126 110,5
Кількість учнів 104228 100455 96,3 105002 100,7
Кількість учителів 6580 6924 105,2 7472 113,6
Вечірні (змінні) 6 6 100 6 100 загальноосвітні заклади
- всього
кількість учнів 2985 2159 72,3 2177 72,9
кількість учителів 118 97 82,2 91 77,1
Денні загальноосвітні 108 111 102,7 120 111 навчально-виховні
заклади - всього
у тому числі:
неповні середні 7 5 71,4 3 42,8
середні 95 100 105,3 111 116,8
для дітей з вадами 6 6 100 6 100 розвитку
Кількість учнів - всього 101243 99307 98,1 102825 101,6
у тому числі в
закладах:
неповних середніх 1618 1636 101,1 716 44,3
середніх 98385 96660 98,2 101114 102,8
для дітей з вадами 1240 1011 81,5 995 80,2 розвитку
Кількість учителів - 6462 6827 105,6 7381 114,2 всього
Змінність занять у
денних
загальноосвітніх
навчально-виховних
закладах
Кількість закладів, які проводили заняття:
в одну зміну 39 43 110,2 60 153,8
до загальної 36,1 38,7 107,2 52,6 145,7 кількості закладів, відсотків
у дві зміни 69 68 98 54 79,3
до загальної 63,9 61,3 95,9 47,4 74,2 кількості закладів, відсотків
Кількість учнів,
які навчалися:
у першу зміну 78555 78739 100,2 87250 111,1
до загальної 77,6 79,2 102 85,7 110,4 кількості закладів, відсотків
у другу зміну 22688 20568 90,6 14510 63,9
до загальної 22,4 20,7 92,4 14,3 63,8 кількості закладів, відсотків
Дошкільні заклади
Кількість 181 171 94,5 150 92,9
Кількість місць 29388 27947 95 23336 79,4
Кількість дітей 30142 20057 66,5 15560 51,6
Кількість дітей у 103 72 69,9 67 65 постійних дошкільних
закладах з розрахунку
на 100 місць
Заклади культури
Клубні заклади
Всього клубних закладів 51 46 90,1 41 80,4
Число місць у залах, 26454 23083 87,3 19299 72,9 одиниць
Театри
Всього професійних 9 9 100 9 100 театрів (включаючи
театри-студії)
Кількість відвідувань 1437,2 584,9 40,7 387,4 27 театрів за рік, тис.
Кількість вистав 3488 2566 73,5 2168 62,2
Кіноустановки
Кількість кіноустановок 47 19 40,7 18 38,3 з платним показом,
одиниць
Кількість місць 17144 9050 52,7 8776 51,2
Кількість відвідувань 10,6 1,1 10,3 0,2 1,8 кіносеансів у середньому
на одного мешканця
Музеї
Всього музеїв 7 11 157 12 171
Кількість відвідувань 1156,9 921,2 79,6 959,5 82,6 музеїв на рік, тис.
Забезпеченість населення закладами
культури з розрахунку
на 100 чоловік
Кількість місць у 3 3 100 2 66,6 закладах культури
клубного типу
Книжковий фонд бібліотек, 558 432 77,4 582 104,3 примірників
Кількість місць у залах 2 1 50 1 50 для глядачів
стаціонарних
кіноустановок
Заклади охорони
здоров'я
Кількість лікарів усіх 7 7,8 11,4 8 114,3 спеціальностей, тис.
чоловік
з розрахунку на 10 тис. 84,5 93,8 111 97,7 115,6 мешканців
Кількість середнього 10,6 12 113,2 13,4 126,4 медперсоналу, тис.
чоловік
Кількість середнього 129,3 144,2 111,5 163,9 126,7 медперсоналу з
розрахунку на 10
тис. мешканців
Кількість лікарняних 36 35 97,2 34 94,4 закладів, одиниць
Кількість лікарняних 13,8 12,9 93,5 12,4 89,8 ліжок, тис.
з розрахунку на 167,5 154,7 92,3 152,2 90,8 10 тис. мешканців
Кількість амбулаторно- 69 97 140,6 88 127,5 поліклінічних закладів
Потужність амбулаторно- 16,4 18,2 110,9 17,4 106,1 поліклінічних закладів,
тис. відвідувань на
зміну
з розрахунку на 199,6 218,4 109,4 212,9 106,6 10 тис. мешканців
Кількість санаторіїв і - 14 - 11 - санаторіїв-
профілакторіїв
Кількість санаторних - 1005 - 811 - місць, ліжок
Оздоровлено, тис. - 10,7 - 7,4 - чоловік
Основні показники
охорони атмосферного
повітря
Кількість підприємств, 144 189 230
які викидають шкідливі
речовини в атмосферу,
одиниць
Кількість джерел викиду 9296 11002 10884
шкідливих речовин -
всього, одиниць
Обсяг викидів шкідливих 13,5 6,8 4,2
речовин в атмосферне
повітря, тис. тонн
Основні показники
водопостачання
Використання свіжої 163,7 129,6 79,2 150,3 91,8 води, млн. куб. метрів
у тому числі:
на виробничі потреби 25,7 11,4 44,3 8,9 34,6
на господарсько-питні 138 118,2 85,6 109,3 79,2 потреби
Скидання забруднених 161,9 178,9 110,5 179,7 110,6 стічних вод у водойми,
млн. куб. метрів
Обсяг зворотної і 139,8 80,8 57,8 51,3 36,7 послідовно використаної
води, млн. куб. метрів
Питома вага зворотної і 84,5 87,6 103,7 85,2 100,8 послідовно використаної
води на виробничі
потреби, відсотків

Додаток 7
до Програми державної підтримки
комплексного розвитку м. Львова
на 1998 - 2002 роки
Заходи державної підтримки
комплексного розвитку м. Львова
на 1998 - 2002 роки
(тис. гривень)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Обсяг фінансування | Джерела фінансування |—————————————————————————————————————————————————————+————————————————————————————————————————————————————— Найменування | у тому числі за роками | усього |держав- |кошти |довго- |іноземні|місцевий| інші підприємства, заходи | | | ний і |підпри-|строкові| інвес- | бюджет |джерела | | |обласний|ємства |кредити | тиції | | |————————————————————————————————————————————| |бюджети | | | | | | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Розвиток промислового комплексу міста
Машинобудування та металообробка
АТЗТ НВО
"Термоприлад"
Прилади контролю 39,2 108,4 204,1 394 254,3 1000 300 700 технологічних
процесів
Завод "Електро-
побутприлад"
Випуск товарів 246,5 380,4 766 1565,6 641,5 3600 350 1250 2000 народного спожи-
вання (електропо-
бутові прилади)
ВАТ "Автобусний
завод"
Технічний розвиток: 9583,3 17417,2 36749,9 68579,3 32042,3 164372 7240,1 6274,9 150857 заміна обладнання,
комплектуючі, ноу-
хау
АТ" Концерн-
електрон"
Модернізація теле- 126 157,5 294 708 214,5 1500 1500 візійного виробни-
цтва на заводі
кольорових телеві-
зорів "Електрон"
(с. Рясне)
Введення нових 193,2 241,5 450,8 1085,6 328,9 2300 2300 технологій поверх-
невого монтажу та
виробництва паку-
вальної тари
Поповнення обіго- 171 229,5 517,5 582 1500 1500 вих коштів промис-
лово-побутового
підприємства
"Електрон-ТВ" під
комплектуючі та
сировину
Поповнення 206,5 98 55 42 98,5 500 500 обігових коштів
заводу кольорових
телевізорів
"Електрон" під
комплектуючі та
сировину
Впровадження на 1946,1 3683,7 7854 14422,1 6846,1 34752 34752 заводі кольорових
телевізорів
"Електрон"
чотирьох нових
технологій випуску
телевізорів
Поновлення обіго- 252 315 588 1416 429 3000 3000 вих коштів телеві-
зійного виробни-
цтва ВАТ "Концерн-
Електрон"
Освоєння виробни- 142,8 178,5 333,2 802,4 243,1 1700 1700 цтва газових паль-
ників інфрачерво-
ного випроміню-
вання для газових
плит та промисло-
вих установок
Освоєння виробни- 42 52,5 98 236 71,5 500 500 цтва з'єднувальних
елементів (фітингів)
із поліетилену під
газові, водопровідні
та каналізаційні
мережі з
використанням
поліетиленових
труб разом з
підприємством
"Укргазифікація-
Південь" (м. Одеса)
Створення готель- 619,5 294 165 126 295,5 1500 1500 ного комплексу з
автостоянкою та
інфраструктурою
обслуговування для
вантажних автомо-
білів міжнародного
сполучення
ВАТ "Завод
гідромеханічних
передач"
Освоєння вироб- 159,7 314,9 526,7 1163 735,7 2900 1000 700 504 696 ництва автоматич-
них планетарних
гідромеханічних
передач
ЗАТ "Львівський
ізоляторний завод"
Обладнання під 207,2 392,2 836,2 1535,5 728,9 3700 3700 виготовлення
ізоляторів, ноу-хау
АТ "Конвейєр"
Випуск нових видів 79,4 83,3 142,7 334,6 110 750 700 50 продукції
ВАТ "Львівський
завод автонаванта-
жувач"
Підготовка серій- 1848 2320 4322 9824 3686 22000 10000 12000 ного виробництва
малотоннажного
автонавантажувача
мод. 41.012
вантажопідйомні-
стю 1,6 тонни
ВАТ "Завод
"Львівсільмаш"
Освоєння серійного 374,1 586 1030,2 2193 1269,7 5453 1000 4453 виробництва
сільськогосподар-
ських машин нового
покоління
підвищеної
конкуренто-
спроможності
ВАТ "Іскра"
Технічне 9622,2 12687,8 24179,9 55198,5 18861,6 120550 12055 90495 18000 переоснащення
Державний концерн
"Лорта"
Радіовимірювальна 386,4 576,1 1025,9 2340,8 1070,8 5400 800 1900 2700 апаратура (розроб-
лення, серійний
випуск)
Персональні 1260 1904,4 3803,4 7677 3355,2 18000 1800 3600 9000 3600 комп'ютери
(складання з
готових вузлів
інвестора)
Енергозберігаючі 60,5 96,3 168,8 391,9 182,5 900 180 180 540 джерела світла
(розроблення і
серійний випуск)
Лічильники газу і 183,1 309,4 535,1 1228,5 623,9 2880 700 180 1440 560 води побутові (роз-
ширення існуючого
виробництва)
Телевізори 347,8 436,8 813,5 1836,3 705,6 4140 270 2070 1800 малогабаритні
(розроблення,
серійний випуск)
Комплекти прийому 378 474,6 884,1 2006,3 757 4500 270 2430 1800 супутникового та
кабельного теле-
бачення побутові
(розроблення,
серійний випуск)
Високоякісна 60,5 75,9 141,5 319,4 122,7 720 90 360 270 підсилювально-
звуковідтворюваль-
на побутова апара-
тура (розроблення,
серійний випуск)
Цифрові автома- 151,2 189,8 353,7 798,5 306,8 1800 180 900 720 тичні телефонні
станції і засоби
мобільного зв'язку
(розроблення,
серійний випуск)
Автоматичні сис- 798 1115,6 2019 4595,5 1971,9 10500 1000 180 5400 3920 теми управління
теплоелектростан-
ціями (серійний
випуск, монтаж за
технічною докумен-
тацією замовника)
Газові опалювачі 907,2 1139,4 2122,2 4790 1841,2 10800 180 5400 5220 побутові (серійний
випуск за техніч-
ною документацією
замовника, інвес-
тора)
Електропобутова 241,9 303,9 565,9 1277,5 490,8 2880 180 1440 1260 техніка (серійний
випуск за техніч-
ною документацією
замовника, інвесто-
ра)
ВАТ "Львівський
мотозавод"
Розвиток виробни- 175 301 625,3 1179,2 559,5 2840 570 2270 цтва конкуренто-
спроможної мото-
велотехніки на
світовому ринку з
використанням
енергозберігаючих
технологій
Легка
промисловість
ВАТ "Маяк"
Збільшення оборот- 25,2 31,6 58,9 136 48,3 300 100 200 них коштів під-
приємства з метою
збільшення вироб-
ництва продукції на
внутрішньому
ринку
Встановлення до-
даткової технологіч-
ної лінії для
пошиву:
пальт 29,6 39,8 89,7 100,9 260 260
брюк 50,2 67,3 151,8 170,7 440 440
З метою підвищен-
ня продуктивності
праці і якості про-
дукції встановити
додатково нове
обладнання
усього 16 23,6 46,9 97 40 223,5 50 73,5 100
у тому числі:
спецобладнання, 5,6 10,6 22,6 41,5 19,7 100 100 29 одиниць
прес для дублю- 6,2 7,7 14,4 34,7 10,5 73,5 73,5 вання тканини, 2
одиниці
комп'ютери для 4,2 5,3 9,9 20,8 9,8 50 50 дільниці САПР
Заміна зношеного 91,2 122,4 276 310,4 800 800 обладнання
Підготовка кадрів і 30,8 53 110,1 207,6 98,5 500 100 400 переведення підпри-
ємства на дво-
змінний режим
роботи
Обладнання 25,2 42,4 87,5 166,1 78,8 400 100 300 фірмових магазинів
ВАТ "Шкіряне
підприємство
"Світанок"
Розширення вироб- 1008 1491,5 2661,5 6157 2682 14000 2000 2500 8500 1000 ництва, збільшення
випуску
Харчова
промисловість
АТ "Львівська
кондитерська
фірма "Світоч"
Придбання 1444,8 1823,2 3388,4 7139,9 3403,7 17200 1900 15300 обладнання для
виробництва
шоколадних мас
фірми "Бюлер",
Швейцарія
Придбання та 560 1007 2118 3943,5 1871,5 9500 1000 8500 впровадження лінії
з виробництва
шоколадних виробів
методом відливки в
комплекті із загор-
тальними машинами
фірми "Біндлер",
Німеччина
Придбання та 1066,8 1918,6 4035,5 7513,4 3565,7 18100 1900 16200 впровадження
цукеркової лінії
фірми "Золліх",
Німеччина
Придбання та впро- 666,4 1208,4 2547,4 4732 2245,8 11400 1000 10400 вадження нової лінії
з виробництва ва-
фельних виробів
фірми "HAAS",
Австрія
ВАТ "Акціонерна
фірма "Колос"
Технічне 181,5 229 425,6 898,8 425,6 2160,5 2160,5 переобладнання
підприємства
АТЗТ "Львівський
жиркомбінат"
Модернізація 134,4 168,6 314,2 721,6 261,2 1600 600 1000 діючого
виробництва
ЗАТ "Ензим"
Закупівля 1046,6 1318,4 2452,4 5315,1 2327,5 12460 10106 2354 устаткування,
технологічного
обладнання
ВАТ "Львівський
міський молочний
завод"
Реконструкція 25,2 47,7 101,7 186,8 88,6 450 450 холодильних камер
з переведенням
окремих на низьку
температуру
(-18 град.)
Придбання авто- 6,7 8,5 15,8 33,3 15,7 80 80 мата з розфасу-
вання згущеного
молока
Реконструкція 7,6 9,5 17,7 37,5 17,7 90 90 сиркового цеху
ВАТ "Львівський
молочний комбінат"
Придбання нового 84 276 425,5 989,5 725 2500 1500 1000 технологічного
обладнання для
виготовлення
дитячого
харчування
ВАТ "Хлібозавод
N 1"
Реконструкція і 105 132,5 246,3 520 246,2 1250 1250 встановлення печей
тунельних площею
25 кв. метрів
ВАТ "Львівський
холодокомбінат"
Придбання 103,8 171,1 350,9 676,3 317,9 1614 480 1134 обладнання для
виробництва
морозива
Печі для випічки 11,2 21,2 45,2 83 39,4 200 200 вафель
Придбання облад- 33 41,7 77,4 163,5 77,4 393 393 нання для виробни-
цтва холоду
ВАТ "Львівська ма-
каронна фабрика"
Будівництво 929,2 441 247,5 189 443,3 2250 2250 котельні
ВАТ "Галицькі
продукти"
Придбання лінії 84 105 196 472 143 1000 1000 розливу газованих
напоїв, переоблад-
нання робочих
місць
Львівський вин-
завод "Укрвино"
Встановлення нових 92,4 338,9 515,1 1130,3 973,3 3050 1950 1100 технологічних ліній
ВАТ "Агрофірма
"Провесінь"
Реконструкція 1092,7 1241,5 1910,8 3714,1 2340,9 10300 2000 2000 1300 3500 1500 теплиць площею 15
гектарів (перехід на
енергозберігаючі
технології)
Реконструкція 134,4 168 313,6 755,2 228,8 1600 1600 шампіньйонного
комплексу
Колективне м'ясо-
переробне підпри-
ємство "Прикар-
паття"
Модернізація 159,6 302,1 644,1 1182,7 561,5 2850 2850 ковбасного
виробництва
Освоєння нових 478,8 906,3 1932,3 3548,3 1684,3 8550 8550 технологій вироб-
ництва м'ясних
консервів у мало-
ваговій розфасовці
Організація вироб- 319,2 604,2 1288,2 2365,5 1122,9 5700 5700 ництва високо-
очищеного моно-
компонентного
інсуліну
ВАТ "Львівхліб"
Технічне пере- 16,8 21,2, 39,4 83 39,6 200 200 оснащення цеху,
освоєння нового
асортименту
ТзОВ
"Харчопродукт"
Оновлення облад- 5,6 33,4 53,2 110,5 97,3 300 200 100 нання та закупівля
сировини
Інші галузі
ТзОВ "Львів-
фанпромторг"
Закупівля сировини 151,2 189 352,8 849,6 257,4 1800 1800
Закупівля устат- 0,7 0,8 1,6 3,8 1,1 8 8 кування і нових
технологій
ВАТ "Львівський
мехсклозавод"
Забезпечення 84 323,9 489,8 1134,4 887,9 2920 1920 1000 проведення рекон-
струкції системи
ВАТ "Львівський
завод гумових тех-
нічних виробів"
Реконструкція 3,2 35801 13 23,9 11,3 57,5 57,5 дільниці ПВХ
Закупівля 12 22,7 48,3 88,8 42,2 214 214 обладнання
Закупівля сировини 3,2 6,1 13 23,9 11,3 57,5 57,5
Львівське державне
експериментальне
підприємство засо-
бів пересування
і протезування
Ремонт малярної 5,5 7,4 16,7 18,8 48,4 48,4 дільниці цеху
колясок
Комплекс інженер- 5,8 7,8 17,7 19,9 51,2 51,2 них робіт з впровад-
ження підвісних
вантажонесучих
конвейєрів
Виготовлення 5,7 7,6 17,3 19,4 50 50 колясок із тонко-
стінних труб
Розроблення і 34,2 45,9 103,5 116,4 300 300 впровадження у ви-
робництво дорож-
ньої складної коляс-
ки і випуск дослід-
ної партії для міста
Львова
Впровадження у 35,3 47,4 107 120,3 310 310 виробництво коляс-
ки з електропри-
водом
Заміна морально і 2,4 3,3 7,4 8,4 21,5 21,5 фізично зношеного
обладнання
Забезпечення тех- 9,5 12,7 28,6 32,2 83 83 нологічним облад-
нанням
Механізація транс- 34,2 45,9 103,5 116,4 300 300 портування деталей
на гальванічну діль-
ницю за допомогою
підвісного конвейєра
Забезпечення нови- 39,9 53,6 120,7 135,8 350 350 ми матеріалами і
комплектуючими
для виготовлення
протезів нижніх
кінцівок
ВАТ "Львівпокізол"
Впровадження 209,1 221,7 379,5 736,9 379,8 1927 963,5 578,1 192,7 192,7 технології
утеплення стін
будинків з
використанням
полістирольної
сполуки
ВАТ "Львівське
взуттєве виробничо-
торговельне
підприємство
"Прогрес"
Надання пільгового 84 105 196 472 143 1000 1000 кредиту для
поповнення
обігових коштів
Львівське КП
"Фірма "Спецстиль"
Закупівля 93,8 150,5 307,1 619,9 253,7 1425 500 925 обладнання для
пошиття одягу
Львівська державна
книжкова фабрика
"Атлас"
Закупівля 345,6 432,5 806,8 1913,8 615,3 4114 500 3614 устаткування
Львівське
підприємство
лікарських
препаратів
Будівництво та 1186,7 3397,1 5885,3 11985,4 8609,5 31064 13036 6328 11700 обладнання корпусу
для виробництва
протитуберкульоз-
ної вакцини БЦЖ
АТЗТ "Завод
"Райдуга"
Модернізація 342 459 1035 1164 3000 3000 обладнання
Перепрофілювання 3481,3 6052,4 11423 23067,8 12975,5 57000 9000 26000 22000 підприємств ВПК ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Разом 46187 72183,5 139387 284841,6 132160 674759,1 44100,1 97026,1 171453,4 315195,1 5992,7 40991,7
Розвиток підприємництва
Створення фонду 80 100 250 600 820 1850 1250 500 100 стимулювання
підприємництва
Розроблення 109 170 3529 720 562 5090 1350 2360 1380 документації та
створення вільної
економічної зони —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Разом 189 270 3779 1320 1382 6940 1250 1350 2360 1880 100
Розвиток туризму
Реалізація 932 933 765 460 1410 4500 700 500 2000 700 600 загальноміської
програми "Туризм"
в тому числі:
Реконструкція та 882 783 465 260 1210 3600 700 500 2000 300 100 розбудова готельної
бази
Маркетингово- 50 150 300 200 200 900 400 500 інформаційна
діяльність ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Разом 932 933 765 460 1410 4500 700 500 2000 700 600
Охорона навколишнього природного середовища
Виконання прикладної 10 10 20 40 40 еколого-технічної
інвентаризації джерел
тепла
Встановлення нецен- 50 71 1073 403 103 1700 1200 500 тралізованих систем
комбінованого
вироблення
електро- та
теплоенергії
(пілотний)
Теплоізоляція двох
панельних будинків 50 50 100 200 200 (пілотний)
Облаштування мийок та 50 70 1500 970 1210 3800 3800 пунктів технічного
обслуговування
автомобілів
на в'їздах у місто
Контроль за станом 50 50 50 50 50 250 250 довкілля в районі
існуючого звалища
Розроблення структури 20 20 50 50 50 190 150 40 баз даних та наповнен-
ня їх реальними даними
Визначення базових ла- 180 180 80 180 180 800 310 410 80 бораторій для контролю
за станом навколишньо-
го середовища та нала-
годження роботи пунк-
тів спостереження за
станом атмосферного
повітря
Видання екологічного 20 20 20 20 20 100 20 40 40 бюлетеня ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Разом 430 471 2893 1673 1613 7080 310 1670 520 4580
Створення міської системи запобігання надзвичайним ситуаціям
та ліквідації їх наслідків
Комплектація 300 300 300 300 1200 1200 матеріальної бази
аварійно-рятувального
загону і підготовка
кадрів
Резерв коштів на 1598 1238 1238 1238 1238 6550 6550 ліквідацію
надзвичайних
ситуацій в розмірі
1 відсотка міського
бюджету
Запровадження засобів 40 40 40 зв'язку (радіо та
мобільного)
Придбання та 60 60 60 встановлення
електросирен
Створення рухомого 40 40 40 пункту управління
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Разом 1738 1538 1538 1538 1538 7890 1200 6690
Розвиток житлового господарства
Утворення товариств 160 160 160 160 160 800 800 співвласників житла
Встановлення приладів 2180 2350 3032 2749 2495 12806 12806 обліку
Модернізація фізично 150 150 200 500 500 застарілих котелень
Заміна морально і 125 290 400 400 400 1615 1615 фізично зношеного
ліфтового обладнання
та обладання
об'єднаних
диспетчерських систем
(ОДС)
Ремонт та реставрація 150 200 350 200 150 архітектурної
пам'ятки - палацу
Потоцького
Реконструкція та 4180 5182 4892 6122 8034 28410 13000 1560 4300 7550 2000 реставрація аварійних
будинків у центральній
частині міста
Охорона пам'яток історії, культури, реконструкції районів
історичної забудови
Розроблення цілісної 60 80 140 140 180 600 200 150 50 200 програми встановлення
і реконструкції
пам'ятників
Заходи збереження Кошти, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1997 р. N 1266 історичної забудови
міста —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Разом 6855 8262 8774 9721 11469 45081 13400 1710 4300 7550 17921 200
Розвиток комунального господарства
Благоустрій та 266 84 96 254 254 954 410 544 придбання обладнання
Проектування та
будівництво:
сміттєперевантажу- 800 1000 1770 1500 1470 6540 6540 вальної станції,
2 одиниці
сміттєспалювального 31683,8 41781,2 49996,5 46486,4 11852,1 180000 174000 6000 заводу
нового сміттєзва- 20 500 2600 1500 1500 6120 3060 3060 лища
зливної станції 450 450 450
Рекультивація діючого 200 200 200 200 200 1000 1000 сміттєзвалища
Реконструкція мереж 817 817 818 1017 1218 4687 4687 зовнішнього освітлення
Проектування та 400 400 400 впровадження
зовнішнього освітлення
Проектування та 40 500 6500 3500 3000 13540 13540 будівництво нового
цвинтаря (63 га)
Розширення 4100 2100 2000 8200 8200 Сихівського та
Голосківського
цвинтаря
Реконструкція 500 500 500 500 500 2500 2500 об'єктів благоустрою,
озеленення берегів
водойм, зон
масового відпочинку
Заміна і 5100 3100 7100 5100 5100 25500 1500 7000 1500 15500 реконструкція
магістральних
водогонів і
водопровідних мереж
Будівництво та рекон- 7200 3200 7200 11200 7200 36000 2000 10000 20000 4000 струкція водозаборів
і насосних станцій
Водооблік 960 960 960 960 960 4800 100 2000 160 2140 400
Будівництво щитових 8400 6400 10400 8400 8400 42000 2400 13200 20000 6400 колекторів,
реконструкція і
заміна
каналізаційних
колекторів і мереж
Реконструкція 3700 2700 4700 3700 3700 18500 1100 3800 12000 1600 каналізаційних
насосних станцій
Розширення і 5800 3800 7800 5800 5800 29000 10000 10000 9000 реконструкція
каналізаційних
очисних споруд
Заміна і реконструкція:
розподільних 320 320 320 320 320 1600 1600 (вуличних) газопроводів
та вводів до будинків
(77 кілометрів)
газорозподільних 80 80 80 80 80 400 400 пунктів
шафних розподільних 80 80 80 80 80 400 400 пунктів
станцій катодного 40 40 40 40 40 200 200 захисту газопроводів
Будівництво підстанції 565 2000 2000 1567 1000 7132 2000 5132 110 кВ "Львів-30"
Реконструкція 404 921 1325 325 1000 підстанції 110 кВ
"Львів-10"
Будівництво і реконст- 450 450 450 450 450 2250 250 2000 рукція розподільних
пунктів (5 одиниць)
Будівництво і рекон- 320 320 320 320 320 1600 600 1000 струкція трансформа-
торних підстанцій
(10 одиниць)
Прокладення нових 100 100 100 100 100 500 500 кабельних ліній 6-10 кВ
(10 кілометрів)
Заміна кабельних ліній 200 200 200 200 200 1000 500 500 0,4-10 кВ
(20 кілометрів)
Система управління 500 500 1000 1000 збутом електричної
енергії
Реконструкція облад- 4000 6000 28000 21000 80000 4000 52000 24000 нання львівських теп-
лових мереж (ТЕЦ-1)
Теплові мережі 4400 4800 2500 2600 2600 16900 1000 8000 7900 Львівобленерго
Будівництво газопро- 1540 1540 1540 1540 1540 7700 7700 воду від газорозпо-
дільної станції
"Липники" до ТЕЦ-1
Реконструкція 1800 4800 44800 24800 76200 66200 10000 існуючої схеми
теплопостачання
м. Львова
Котельні і центральні 13700 10700 14700 15700 13700 68500 22000 46500 теплові пункти
Завершення 2200 2200 2200 2200 2200 11000 11000 будівництва
котельні другої
промзони Сихів з
тепломережею до
житлового масиву та
тепломережі -
перемички між першою
та другою чергою
котелень
Облік води та 548 548 548 548 548 2740 2740 теплової енергії по
джерелах
теплопостачання ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Разом 100833,8 103241,2 204968,5 157662,4 93932,1 660638 7000 86985 251940 219120 95193 400
Розвиток наукового потенціалу міста
Наукові дослідження і розробки
Проведення 560 700 1000 1500 1590 5350 2500 160 100 2400 190 експериментальних
досліджень,
розроблення технічної
документації та
освоєння виробництва
оптоелектронних
високоточних датчиків
тиску
Конденсаторно- 300 600 800 200 300 2500 800 200 1500 акумуляторні системи
для автотранспорту
Системи 300 500 900 1100 200 3000 2000 200 800 акумулювання енергії
для сонячних та
вітрових енергетичних
установок
Розроблення нових 290 360 420 630 740 2440 550 240 50 1600 композиційних
матеріалів -
світлочутливих
полімерних паст для
економних технологій,
виготовлення
електронних побутових
виробів
Оптично-прозорі клеї 80 90 120 150 200 640 110 150 370 10 з ультрафіолетовим
ініціюванням
застигання для
склеювання силікатного
і кварцевого скла з
металами, керамікою,
деревом та папером
Роторно-поршневий 570 2195 2563 1821 1896 9045 3000 500 100 4540 905 двигун внутрішнього
згорання
Розроблення устат- 210 170 160 150 140 830 170 350 200 110 кування для рестав-
рації рідкісних видань
Система забезпечення 150 100 100 100 100 550 300 200 50 ощадних режимів
експлуатації електро-
освітлювальної
апаратури міської
мережі в умовах трива-
лого використання
Розроблення 80 90 70 240 190 50 технології
виготовлення хімічних
джерел живлення на
основі нових
електроактивних
матеріалів
"Алкотест" - 60 40 20 20 10 150 50 60 40 аналітичний набір для
ферментативного
визначення спирту
Розроблення та 50 40 40 130 70 60 дослідження матеріалу
для виготовлення
фотополімеризаційно-
здатних флексо-
графічних друкарських
форм
Очищення стічних вод 30 25 25 20 100 40 60 поліграфічного
виробництва
електрохімічним
методом
Створення каталогу 30 30 25 25 110 110 кириличних
рукописних кодексів
Архітектурні пам'ятки 40 30 30 100 40 60 Львова - інформаційна
система
Дослідження з 300 860 1400 1100 1160 4820 2180 340 300 570 1430 отримання
українського інсуліну
Антикорозійний захист 520 560 650 530 540 2800 800 500 400 1100 трубопроводів,
ємкостей та
будівельних
конструкцій
Інші заходи 1000 2000 1000 2000 4000 10000 1500 600 500 4600 2800 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Разом 4570 8390 9323 9646 10876 42805 14410 3730 1450 17680 5535
Розвиток транспорту, зв'язку та дорожнього господарства
Транспорт
Реконструкція
Львівського аеропорту:
I черга 15000 30000 45000 1000* 5000 12500 22000 4500
II черга 40000 20000 39000 99000 10000 29000 40000 20000
Реконструкція 12000 24000 14000 18000 48000 114000 40000 10000 60000 4000 Львівського
залізничного вокзалу
Розвиток міського 300 300 300 300 300 1500 400 250 250 600 автобусного
транспорту
Міський
електротранспорт
Реконструкція 6900 14500 11900 3200 500 37000 6400 16800 13800 існуючої та
будівництво нової
транспортної колії
Поповнення рухомого 1900 2100 2700 2500 2210 11410 2280 4566 4564 складу
Відкриття трамвайного 400 12200 8800 2300 23700 4740 8532 10428 маршруту на
Сихівський житловий
масив —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Разом 36500 83100 77700 44300 90010 331610 14420 85298 51750 122000 29042 29100
Зв'язок
Розвиток 31272,6 28000 9012,4 2001 10414 80700 18000 10000 30000 22700 електрозв'язку —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Разом 31272,6 28000 9012,4 2001 10414 80700 18000 10000 30000 22700
Дорожнє господарство
Реконструкція доріг і 12960 30040 15600 4000 22090 84690 5538* 12000 20800 32000 12300 2052 дорожньо-
транспортних споруд
Будівництво та 320 2100 3160 6340 6800 18720 120 10000 100 8500 експлуатація
багатоповерхових
автостоянок —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Разом 13280 32140 18760 10340 28890 103410 5658 12000 20800 42000 12400 10552
Всього за розділом 81052,6 143240 105472,4 56641 129314 515720 20078 115298 82550 194000 41442 62352
Розвиток соціальної інфраструктури
Охорона здоров'я
Введення в 164 334 1300 1354 3152 2600* 552 експлуатацію корпусу
відділення патології
новонароджених
Спорудження корпусу 2075 2602 5113 9790 5000* 4000 790 дитячого інфекційного
відділення
Введення в 370 2000 40 2410 2000* 410 експлуатацію двох
підстанцій станції
швидкої допомоги
Реконструкція 350 350 50 300 центральної
диспетчерської станції
швидкої допомоги
Заміна рухомого 260 260 260 370 1150 1000* 150 складу станції швидкої
допомоги
Реконструкція 40 30 70 50 20 відділення
шкірвендиспансеру
Реорганізація 20 160 20 200 150 50 міського
тубдиспансеру
Створення амбулаторій 104 210 106 420 120 300 сімейного лікаря
Оновлення обладнання 100 200 200 250 450 1200 1000* 50 100 50 (апаратури)
лікувально-
профілактичних
закладів
Обладнання міського 400 400 600 1400 1000* 400 - - діагностичного центру
Реконструкція 750 750 1500 3000 2000* 100 700 200 котелень
Створення інформа- 50 50 290 390 300* 20 20 50 ційної мережі, мето-
дично-аналітичного
центру, комп'юте-
ризація
лікпрофзакладів
Впровадження платних 40 40 40 50 170 100 50 10 10 послуг
Розширення мережі 200 1000 1200 1000 100 100 недержавних
лікувальних закладів —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Разом 324 1128 5875 9162 8413 24902 14900* 440 1450 130 6762 1220
Освіта
Завершення 100 100 100 50 350 150* 200 будівництва другої
черги середньої школи
N 100 (с. Рясне)
Введення в 150 200 300 100 650 300* 250 200 експлуатацію другої
черги міської
середньої школи N 1
Завершення будів- 42 100 200 408 750 550* 200 ництва середньої
школи (смт Брюховичі)
Встановлення комп'ю- 80 100 200 300 1320 2000 1000* 100 750 150 терних класів у серед-
ніх школах міста
(50 одиниць)
Ремонт дахів у 20 100 100 500 500 800 2000 1000* 200 600 200 школах
Ремонт і 100 100 200 100 100 реконструкція
спального корпусу
санаторної школи N 1
Реалізація програми 100 200 400 400 500 1600 400* 800 400 енергозбереження в 16
закладах освіти
Створення 75 75 75 225 100 45 80 білінгвіальних шкіл
Створення класичної 100 300 300 700 200* 200 100 200 гімназії
Завершення будівницт- 100 454 306 200 305 1365 400* 500 200 265 ва реабілітаційного
центру "Джерело" —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Разом 772 1529 2381 2333 2925 9940 4000* 200 800 900 2845 1195
Культура
Науково-реставраційні 150 50 50 350 150 750 250 300 200 роботи
Заходи щодо 225 175 200 200 200 1000 200 100 200 100 400 збереження об'єктів
ландшафтної
архітектури
Ремонт Львівського 350 350 400 400 1500 750 300 100 350 державного
академічного
українського
драматичного театру
імені Заньковецької
Ремонт і реставрація 5 63 110 72 250 150 100 будинку-музею
М. Грушевського —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Разом 375 580 663 1060 822 3500 1350 100 300 200 600 950
Вдосконалення системи управління містом
Створення і 135 135 135 60 135 600 600 функціонування
інституту планування
розвитку міста —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Разом 135 135 135 60 135 600 600
Всього за розділами 244393,4 341900,7 485953,9 536118 395989,1 2004355,1 121998,1 309209,1 517103,4 758655,1 179365,7 118023,7
у тому числі з обласного
бюджету 25438*
—————————————————— * Кошти обласного бюджету.

Додаток 8
до Програми державної підтримки
комплексного розвитку м. Львова
на 1998 - 2002 роки
Розподіл коштів за джерелами фінансування та роками
виконання Програми державної підтримки комплексного
розвитку м. Львова
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Кошти державного і обласного бюджетів | (тис. гривень) Розділ Програми |—————————————————————————————————————————————————————————————————— | 1998** | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Всього | рік | рік | рік | рік | рік | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Розвиток промислового комплексу* 5041,5 6736 15229 17093,6 44100,1 Розвиток підприємництва 160 650 440 1250 Розвиток туризму
Охорона навколишнього природного
середовища 70 80 80 80 310 Створення міської системи запобігання
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх
наслідків 300 300 300 300 1200 Розвиток житлового господарства 2000 2060 6090 3250 13400 Розвиток комунального господарства 1710 1780 1780 1730 7000 Розвиток наукового потенціалу міста 1580 3990 5480 3360 14410 Розвиток транспорту, зв'язку та
дорожнього господарства 1318 6070 8320 4370 20078 Розвиток соціальної інфраструктури:
охорона здоров'я 450 1350 7300 5800 14900 освіта 500 750 1250 1500 4000 культура 150 200 630 370 1350 Удосконалення системи управління містом —————————————————————————— Разом 13119,5 23476 47109 38293,6 121998,1
у тому числі:
з державного бюджету 11434,5 18976 37359 28793,6 96563,1 з обласного бюджету 1685 4500 9750 9500 25435
Розвиток промислового комплексу* 8176 10264 19121 40333,1 19132 97026,1 Розвиток підприємництва 27 42 661 122 498 1350 Розвиток туризму 155 156 109 47 233 700 Охорона навколишнього природного 69 70 733 426 372 1670 середовища
Створення міської системи запобігання
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх
наслідків
Розвиток житлового господарства 337 338 395 195 445 1710 Розвиток комунального господарства 10460 14848 29766 16966 14945 86985 Розвиток наукового потенціалу міста 600 895 701 547 987 3730 Розвиток транспорту, зв'язку та 14636 34109 24967 11830 29756 115298 дорожнього господарства
Розвиток соціальної інфраструктури: охорона здоров'я 91 52 108 66 123 440 освіта 30 35 57 36 42 200 культура 17 20 22 20 21 100 Удосконалення системи управління містом ——————————————————— Разом 34598 60829 76640 70588,1 66554 309209,1
Розвиток промислового комплексу* 14363 18030 33675 80850 24535,4 171453,4 Розвиток підприємництва 68 105 1659 306 222 2360 Розвиток туризму 50 50 100 100 200 500
Охорона навколишнього природного
середовища
Створення міської системи запобігання
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх
наслідків
Розвиток житлового господарства 848 850 993 491 1118 4300 Розвиток комунального господарства 24653,5 30520 83551,9 79187 34027,6 251940 Розвиток наукового потенціалу міста 233 348 272 213 384 1450 Розвиток транспорту, зв'язку та
дорожнього господарства 14968 23024 16716 7920 19922 82550 Розвиток соціальної інфраструктури:
охорона здоров'я 75 138 637 262 338 1450 освіта 111 137 245 138 169 800 культура 52 60 65 60 63 300 Удосконалення системи управління містом ——————————————————————— Разом 55421,5 73262 137913,9 169527 80979 517103,4
Розвиток промислового комплексу* 17720 33337 71100 130898,1 62140 315195,1 Розвиток підприємництва 53 82 1294 239 212 1880 Розвиток туризму 444 444 312 133 667 2000
Охорона навколишнього природного
середовища
Створення міської системи запобігання
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх
наслідків
Розвиток житлового господарства 1490 1492 1744 861 1963 7550 Розвиток комунального господарства 52255,3 37925,2 63270,6 38589,4 27079,5 219120 Розвиток наукового потенціалу міста 2846 4240 3320 2594 4680 17680 Розвиток транспорту, зв'язку та
дорожнього господарства 35175 54109 39284 18613 46819 194000 Розвиток соціальної інфраструктури:
охорона здоров'я 8 8 60 24 30 130 освіта 136 159 256 160 189 900 культура 35 40 43 40 42 200 Удосконалення системи управління містом ————————————————————————— Разом 110162,3 131836,2 180683,6 192151,5 143821,5 758655,1
Розвиток промислового комплексу* 2475 1177 660 500 1180 5992 Розвиток підприємництва 41 41 5 3 10 100 Розвиток туризму 150 150 150 140 110 700
Охорона навколишнього природного 170 140 70 140 520 середовища
Створення міської системи запобігання
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх
наслідків 1738 1238 1238 1238 1238 6690
Розвиток житлового господарства 4140 3542 3542 2044 4653 17921 Розвиток комунального господарства 13415 18188 26500 21090 16000 95193 Розвиток наукового потенціалу міста
Розвиток транспорту, зв'язку та
дорожнього господарства 7514 11559 8392 3976 10001 41442 Розвиток соціальної інфраструктури:
охорона здоров'я 75 404 3210 1273 1800 6762 освіта 360 539 768 540 638 2845 культура 105 120 129 120 126 600 Удосконалення системи управління містом 135 135 135 60 135 600 ———————————————————— Разом 30318 37233 44799 30984 36031 179365
Розвиток промислового комплексу* 3453 4334 8095 17030,7 8079 40991,7 Розвиток підприємництва
Розвиток туризму 133 133 94 40 200 600
Охорона навколишнього природного 191 191 2010 1167 1021 4580 середовища
Створення міської системи запобігання
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх
наслідків
Розвиток житлового господарства 40 40 40 40 40 200 Розвиток комунального господарства 50 50 100 50 150 400 Розвиток наукового потенціалу міста 891 1327 1040 812 1465 5535 Розвиток транспорту, зв'язку та
дорожнього господарства 8759,6 19121 10043,4 5982 18446 62352 Розвиток соціальної інфраструктури:
охорона здоров'я 75 76 510 237 322 1220 освіта 135 159 305 209 387 1195 культура 166 190 204 190 200 950 Удосконалення системи управління містом ——————————————————— Разом 13893,6 25621 22441,4 25757,7 30310 118023,7
Державний бюджет 11431,5 18976 37359 28793,6 96560,1 Обласний бюджет 1688 4500 9750 9500 25438 Засоби підприємств 34598 60829 76640 70588,1 66554 309209,1 Довгострокові кредити 55421,5 73262 137913,9 169527 80979 517103,4 Іноземні інвестиції 110162,3 131836,2 180683,6 192151,5 143821,5 758655,1 Місцевий бюджет 30318 37233 44799 30984,7 36031 179365,7 Інші джерела 13893,6 25621 22441,4 25757,7 30310 118023,7 ——————————————————— Разом 244393,4 341900,7 485953,9 536118 395989,1 2004355,1
———————————————————————— * Розвиток переробних галузей з виробництва продовольчих
товарів включено до розділу "Розвиток промислового комплексу".
** Капіталовкладення, передбачені у державному бюджеті для
м. Львова, не враховані.

Додаток 9
до Програми державної підтримки
комплексного розвитку м. Львова
на 1998 - 2002 роки
Обсяги та джерела фінансування, визначені Програмою
(тис. гривень) —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | Джерела фінансування | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————— Розділ Програми | Всього | держав- | кошти | довгостро- | іноземні | місцевий | інші | | ний і | підпри- | кові кредити | інвестиції | бюджет | джерела | | обласний | ємств | | | | | | бюджети | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Розвиток промислового комплексу* 674759,1 44100,1 97026,1 171453,4 315195,1 5992,7 40991,7 Розвиток підприємництва 6940 1250 1350 2360 1880 100 Розвиток туризму 4500 700 500 2000 700 600 Охорона навколишнього природного середовища 7080 310 1670 520 4580 Створення міської системи запобігання
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх
наслідків 7890 1200 6690 Розвиток житлового господарства 45081 13400 1710 4300 7550 17921 200 Розвиток комунального господарства 660638 7000 86985 251940 219120 95193 400 Розвиток наукового потенціалу міста 42805 14410 3730 1450 17680 5535 Розвиток транспорту, зв'язку та дорожнього
господарства 515720 20078 115298 82550 194000 41442 62352 Розвиток соціальної інфраструктури:
охорона здоров'я 24902 14900 440 1450 130 6762 1220 освіта 9940 4000 200 800 900 2845 1195 культура 3500 1350 100 300 200 600 950 Удосконалення системи управління містом 600 600 —————————————————— Разом 2004355,1 121998,1 309209,1 517103,4 758655,1 179365,7 118023,7 у тому числі: з державного бюджету 96560,1 96560,1
з обласного бюджету 25438 25438
—————————————————————— * Розвиток переробних галузей з виробництва продовольчих
товарів включено до розділу "Розвиток промислового комплексу".

Додаток 10
до Програми державної підтримки
комплексного розвитку м. Львова
на 1998 - 2002 роки
ЗАХОДИ
Програми державної підтримки комплексного розвитку
м. Львова, що фінансуються з державного (обласного) бюджету
(тис. гривень) ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Розділ Програми. | За роками | Всього Найменування заходу |——————————————————————————————————| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Розвиток промислового комплексу
Машинобудування та металообробка ———————————————————————————————— АТЗТ НВО "Термоприлад" 100 100 100 300 АТ "Концерн-Електрон" 1500 1500 ВАТ "Завод гідромеханічних 200 300 500 1000 передач"
ВАТ "Завод "Львівсільмаш" 250 450 300 1000 Державний концерн "Лорта" 2680 2680
Легка промисловість ——————————————————— ВАТ "Маяк" 200 300 1000 1500 ВАТ "Шкіряне підприємство 200 400 900 500 2000 "Світанок"
Харчова промисловість ————————————————————— ВАТ "Львівський молочний 900 600 1500 комбінат"
Львівський винзавод "Укрвино" 300 400 550 700 1950 ВАТ "Агрофірма "Провесінь" 300 400 800 500 2000
Інші галузі ——————————— ВАТ "Львівський мехсклозавод" 920 1000 1920
Львівське державне 241,5 250 509 513,6 1514,1 експериментальне підприємство
засобів пересування і
протезування
Львівське підприємство 3000 2036 4000 4000 13036 лікарських препаратів
АТЗТ "Завод "Райдуга" 500 1500 1000 3000
Перепрофілювання підприємств ВПК 1000 2000 4000 2000 9000 ———————————————————————————————— Разом 5041,5 6736 15229 17093,6 44100,1
Розвиток підприємництва
Створення фонду стимулювання 160 650 440 1250 ————————————————————————————— підприємництва —————————————— Разом 160 650 440 1250
Охорона навколишнього
природного середовища
Визначення базових лабораторій 70 80 80 80 310 для контролю за станом
навколишнього природного
середовища та налагодження роботи
пунктів спостереження за станом
атмосферного повітря ————————————————————————————————— Разом 70 80 80 80 310
Створення міської системи
запобігання надзвичайним
ситуаціям та ліквідації їх
наслідків
Створення аварійно-рятувального 300 300 300 300 1200 ———————————————————————————————— загону —————— Разом 300 300 300 300 1200
Розвиток житлового господарства
Ремонт та реставрація 200 200 архітектурної пам'ятки - палацу
Потоцького
Реконструкція та реставрація 2000 2000 6000 3000 13000 аварійних будинків у центральній
частині міста
Охорона пам'яток історії,
культури, ————————————————————————————————— реконструкція районів історичної
забудови ————————————————————————————————— Розроблення цілісної програми 60 90 50 200 встановлення і реконструкції
пам'ятників ————————————————————————————————— Разом 2000 2060 6090 3250 13400
Розвиток комунального
господарства
Заміна та реконструкція 360 380 380 380 1500 магістральних водогонів і
водопровідних мереж
Будівництво та реконструкція 500 500 500 500 2000 водозаборів і насосних станцій
Будівництво щитових колекторів, 600 600 600 600 2400 реконструкція та заміна
каналізаційних колекторів і мереж
Реконструкція каналізаційних 250 300 300 250 1100 ————————————————————————————— насосних станцій ———————————————— Разом 1710 1780 1780 1730 7000
Розвиток наукового
потенціалу міста
Дослідження і розроблення: —————————————————————————— технічної документації та 200 400 500 400 1500 освоєння виробництва опто-
електронних високоточних датчиків
тиску
конденсаторно-акумуляторних 500 300 800 систем для автотранспорту
системи акумулювання енергії для 200 450 350 1000 сонячних та вітрових енергетичних
установок
нових композиційних матеріалів - 100 150 150 150 550 світлочутливих полімерних паст
для економних технологій
виготовлення електронних
побутових виробів
технологій виготовлення 10 40 30 30 110 оптично-прозорих клеїв з
ультрафіолетовим ініціюванням
застигання для склеювання
силікатного і кварцового скла з
металом, керамікою, деревом та
папером
високоефективних технологій і 70 100 170 засобів захисту
сільськогосподарських культур
роторно-поршневого двигуна 500 1000 1000 500 3000 внутрішнього згоряння
технології фазової рівноваги та 50 90 90 70 300 діаграм стану багатокомпонентних
систем
технології отримання українського 100 380 440 260 1180 інсуліну
технології антикорозійного 120 230 250 200 800 захисту трубопроводів, ємностей
та будівельних конструкцій
Інші заходи 500 1500 2000 1000 5000 ——————————— Разом 1580 3990 5480 3360 14410
Розвиток транспорту, зв'язку
та дорожнього господарства
Транспорт ————————— Реконструкція першої черги 1000* 1000* Львівського аеропорту
Реконструкція існуючої та 2400 4000 6400 будівництво нової транспортної
колії
Поповнення рухомого складу 550 590 590 550 2280 міського електротранспорту
Відкриття трамвайного маршруту на 640 2500 1600 4740 Сихівському житловому масиві ————————————————————————————————— Разом по підрозділу 550 3630 7090 3150 14420
Дорожнє господарство ———————————————————— Реконструкція шляхів і 738* 2400* 1200* 1200* 5538* шляхово-транспортних споруд
Будівництво та експлуатація 30 40 30 20 120 багатоповерхових автостоянок ————————————————————————————————— Разом за підрозділом 768 2440 1230 1220 5658 Разом за розділом 1318 6070 8320 4370 20078 у тому числі з обласного бюджету 738* 2400* 1200* 2200* 6538*
Розвиток соціальної
інфраструктури
Охорона здоров'я
Введення в експлуатацію корпусу 1300* 1300* 2600* відділення патології
новонароджених
Спорудження корпусу дитячого 4500* 500* 5000* інфекційного відділення
Введення в експлуатацію двох 2000* 2000* підстанцій швидкої допомоги
Заміна рухомого складу станції 250* 250* 250* 250* 1000* швидкої допомоги
Оновлення обладнання (апаратури) 200* 400* 400* 1000* лікувально-профілактичних
закладів
Обладнання міського 200* 300* 500* 1000* діагностичного центру
Реконструкція котелень 500* 500* 1000* 2000*
Створення інформаційної мережі, 50* 250* 300* методично-аналітичного центру,
комп'ютеризація лікувально-
профілактичних закладів ————————————————————————————————————— Разом 450* 1350* 7300* 5800* 14900*
Освіта
Завершення другої черги 150* 150* будівництва середньої школи N 100
(Рясне)
Введення в експлуатацію другої 300* 300* черги міської середньої школи N 1
Завершення будівництва середньої 300* 250* 550* школи (смт Брюховичі)
Обладнання 50 комп'ютерних класів 200* 300* 400* 100* 1000* у середніх школах міста
Ремонт дахів 20 шкіл 200* 250* 350* 200* 1000*
Реалізація програми 100* 100* 100* 100* 400* енергозбереження в 16 закладах
освіти
Створення класичної гімназії 100* 100* 200*
Добудова реабілітаційного центру 400* 400* "Джерело" ————————————————————————————————— Разом 500* 750* 1250* 1500* 4000*
Культура
Проведення науково-реставраційних 50 100 50 50 250 робіт
Здійснення заходів щодо 50 50 50 50 200 збереження об'єктів ландшафтної
архітектури
Ремонт театру імені 500 250 750 М. Заньковецької
Ремонт і реставрація 50 50 30 20 150 будинку-музею М. Грушевського
————————————————————————————————— Разом 150 200 630 370 1350 ————————————————————————————————— Всього 13119,5 23476 47109 38293,6 121998,1
у тому числі з обласного бюджету 1688* 4500* 9750* 9500* 25438*
————————————————————————— * Кошти обласного бюджету.вгору