Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, План від 26.12.20111410
Документ 1410-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.08.2017, підстава - 570-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 грудня 2011 р. № 1410
Київ

Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 570 від 09.08.2017}

Відповідно до частини дванадцятої статті 20 Закону України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 2011 р. № 1410

ПОРЯДОК
розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання

{У тексті Порядку слова “митні органи” і “Держмитслужба” в усіх відмінках замінено відповідно словами “органи доходів і зборів” і “ДФС” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 570 від 09.08.2017}

1. Цей Порядок визначає механізм розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду (далі - секторальні плани), моніторингу та звітування про їх виконання.

2. У цьому Порядку термін “секторальний план” означає план, відповідно до якого орган ринкового нагляду здійснює в межах сфери своєї відповідальності ринковий нагляд видів продукції, визначає їх належність до певного ступеня ризику та план, на підставі якого органи доходів і зборів здійснюють контроль продукції.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 570 від 09.08.2017}

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції” та “Про загальну безпечність нехарчової продукції”.

3. Проект секторального плану розробляється з урахуванням:

результатів моніторингу причин і кількості звернень споживачів (користувачів) про захист їх права на безпеку продукції, причин і кількості нещасних випадків і випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання (використання) продукції, який здійснюється органами ринкового нагляду в межах сфери їх відповідальності;

результатів аналізу відомостей, включених до системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик;

результатів аналізу інформації, одержаної за допомогою міжнародних, регіональних та іноземних систем повідомлення про продукцію, що становить серйозний ризик;

результатів аналізу даних національної інформаційної системи ринкового нагляду;

результатів моніторингу вжитих обмежувальних (корегувальних) заходів;

необхідності проведення органами ринкового нагляду спільних перевірок характеристик продукції у разі, коли певний вид продукції є об’єктом кількох технічних регламентів.

4. До проекту секторального плану включаються види продукції, щодо яких протягом року передбачається вжити заходів ринкового нагляду та контролю.

Під час розроблення проекту секторального плану враховується належність певного виду продукції до підвищеного ступеня ризику, наявність підстави вважати, що продукція є небезпечною та/або не відповідає встановленим вимогам відповідно до звернень, що надійшли від споживачів (користувачів), органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, правоохоронних органів, громадських організацій про розповсюдження продукції, споживання (використання) якої заподіяло шкоди суспільним інтересам, або продукції, яка має недоліки, що можуть призвести до заподіяння такої шкоди.

5. У проекті секторального плану зазначається поштова адреса органу ринкового нагляду, його номер телефону, адреса електронної пошти для подання пропозицій щодо перегляду такого проекту.

6. Проект секторального плану розробляється з урахуванням наявних і очікуваних у наступному році кадрових, фінансових та інших ресурсів, а також інформації про кількість та причини нещасних випадків і випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання (використання) продукції, що подається органами ринкового нагляду, центральними органами виконавчої влади, які здійснюють ринковий нагляд, правоохоронними органами, громадськими організаціями та об’єднаннями суб’єктів господарювання.

7. До проекту секторального плану додається обґрунтування, в якому зазначаються:

інформація про належність виду продукції, що включається до сфери відповідальності органу ринкового нагляду, до певного ступеня ризику;

причини проведення спільних планових перевірок характеристик продукції з визначенням органів ринкового нагляду, разом з якими передбачається їх проведення.

8. У разі коли певний вид продукції є об’єктом кількох технічних регламентів та/або включений до сфери відповідальності кількох органів ринкового нагляду, у секторальному плані зазначаються органи ринкового нагляду, разом з якими передбачається проведення спільних планових перевірок характеристик такої продукції.

9. Секторальний план складається з плану здійснення ринкового нагляду та плану здійснення контролю продукції.

10. План здійснення ринкового нагляду складається відповідно до вимог, установлених пунктами 5-8 цього Порядку.

{Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 570 від 09.08.2017}

План здійснення контролю продукції складається відповідно до вимог, установлених пунктами 5 і 7 цього Порядку.

11. У разі здійснення повноважень органу ринкового нагляду його територіальними органами план здійснення ринкового нагляду розробляється територіальним органом ринкового нагляду.

12. У плані здійснення ринкового нагляду зазначається потреба у здійсненні такого нагляду у певному регіоні, а в разі коли повноваження територіальних органів поширюються на кілька регіонів, - у таких регіонах. При цьому враховується поширеність у відповідному регіоні видів продукції, що підлягають ринковому нагляду.

13. У плані здійснення ринкового нагляду зазначається строк проведення протягом року планових перевірок характеристик продукції за видами.

14. Підписані керівниками територіальних органів ринкового нагляду плани здійснення ринкового нагляду подаються до 15 вересня року, що передує планованому, органові ринкового нагляду для їх узагальнення під час складання секторальних планів з урахуванням наявних і очікуваних у наступному році кадрових, фінансових та інших ресурсів.

15. Органи ринкового нагляду подають ДФС до 1 жовтня року, що передує планованому, пропозиції щодо підготовки плану здійснення контролю продукції, з урахуванням яких складається такий план.

ДФС на підставі поданих пропозицій складає план здійснення контролю продукції.

16. До плану здійснення контролю продукції включаються види продукції, що заявлені у режим імпорту, реімпорту або інший митний режим, який передбачає вільний обіг таких видів продукції на митній території України, та щодо яких протягом року передбачається вжиття необхідних заходів державного контролю.

17. ДФС подає щороку до 15 жовтня органам ринкового нагляду проект плану здійснення контролю продукції, підписаний керівником (а в разі його відсутності - заступником керівника) ДФС щодо підготовки проектів секторальних планів.

{Пункт 17 в редакції Постанови КМ № 570 від 09.08.2017}

18. Проект секторального плану розробляється органом ринкового нагляду за формою згідно з додатком.

19. Проект секторального плану та зміни до нього разом з їх обґрунтуванням підлягають обговоренню із заінтересованими органами виконавчої влади, об’єднаннями суб’єктів господарювання, громадськими організаціями споживачів (об’єднаннями споживачів), науково-технічними та інженерними товариствами і спілками.

Пропозиції до проекту секторального плану та змін до нього підлягають обов’язковому розгляду органами ринкового нагляду.

20. Проект секторального плану та його обґрунтування оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті органу ринкового нагляду не пізніше 1 листопада року, що передує планованому, з метою проведення громадського обговорення.

21. Пропозиції, що надійшли за результатами громадського обговорення проекту секторального плану, подаються до 15 листопада року, що передує планованому, органу ринкового нагляду.

За результатами розгляду пропозицій органи ринкового нагляду враховують їх або надають аргументовану відповідь щодо неврахування таких пропозицій.

{Пункт 21 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 570 від 09.08.2017}

22. Секторальний план затверджується не пізніше 1 грудня року, що передує планованому, керівником органу ринкового нагляду.

23. Секторальні плани та зміни до них не пізніше трьох робочих днів з дня їх затвердження оприлюднюються шляхом опублікування у друкованому засобі масової інформації відповідного органу ринкового нагляду (у разі його відсутності - у друкованому засобі масової інформації, визначеному таким органом) та шляхом розміщення на офіційному веб-сайті відповідного органу ринкового нагляду, а в разі потреби також в інший спосіб.

24. Орган ринкового нагляду подає не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення затверджений ним секторальний план на паперовому носії своїм територіальним органам (у разі їх наявності) та ДФС.

25. Перегляд секторальних планів здійснюється органами ринкового нагляду:

за результатами моніторингу їх виконання;

за наявності відомостей, що містяться у зверненнях споживачів (користувачів), органів доходів і зборів та інших органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, правоохоронних органів, громадських організацій споживачів про розповсюдження продукції, що є небезпечною та/або не відповідає встановленим вимогам або може заподіяти шкоди суспільним інтересам, або має недоліки, що можуть призвести до заподіяння такої шкоди.

{Абзац третій пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 570 від 09.08.2017}

Під час перегляду секторальних планів враховуються обґрунтування проведення вибіркових перевірок зразків продукції та їх експертизи (випробування) у випадках і порядку, що визначені Законом України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”.

26. Перегляд секторальних планів здійснюється у порядку розроблення секторальних планів.

27. Строк громадського обговорення проекту акта про внесення змін до секторального плану та його обґрунтування становить не менш як п’ятнадцять днів з дня його оприлюднення.

28. Органи ринкового нагляду здійснюють постійний моніторинг виконання затверджених ними секторальних планів та проводять разом із своїми територіальними органами планові перевірки характеристик продукції.

29. Постійний моніторинг виконання секторальних планів здійснюється шляхом відстеження:

кількості планових перевірок характеристик певних видів продукції на рік;

кількості відібраних зразків певних видів продукції та кількості проведених на рік їх експертиз (випробувань) у межах планових перевірок характеристик продукції;

обсягу проведення передбачених у секторальному плані перевірок характеристик видів продукції.

30. Органи ринкового нагляду щороку готують звіти про виконання секторальних планів ринкового нагляду за попередній рік та не пізніше 1 квітня оприлюднюють їх шляхом опублікування у друкованому засобі масової інформації відповідного органу ринкового нагляду (у разі його відсутності - у друкованому засобі масової інформації, визначеному таким органом) та шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті.

Органи ринкового нагляду щороку не пізніше 1 квітня подають Мінекономрозвитку звіти про виконання секторальних планів ринкового нагляду за попередній рік, а в разі перегляду секторальних планів також обґрунтування такого перегляду.

31. Звіт про виконання секторального плану ринкового нагляду затверджується керівником органу ринкового нагляду.

32. У звіті про виконання секторального плану ринкового нагляду зазначаються відомості щодо:

кількості проведених перевірок характеристик продукції;

кількості проведених планових виїзних та невиїзних перевірок характеристик продукції;

кількості перевірок характеристик продукції, проведених з метою здійснення моніторингу результативності вжитих обмежувальних (корегувальних) заходів;

кількості повідомлень органів доходів і зборів про припинення митного оформлення продукції та результатів розгляду органами ринкового нагляду таких повідомлень;

кількості перевірок характеристик продукції, проведених на підставі повідомлень органів доходів і зборів про припинення її митного оформлення;

кількості відібраних зразків продукції, проведених щодо таких зразків експертиз (випробувань) та їх результатів;

кількості прийнятих за результатами проведених органами ринкового нагляду перевірок характеристик продукції рішень щодо вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів (загальна кількість рішень, кількісний розподіл рішень за видами заходів (обмеження або заборона надання продукції на ринку, вилучення з обігу або її відкликання);

стану виконання суб’єктами господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2017 р. № 570)

СЕКТОРАЛЬНИЙ ПЛАН
державного ринкового нагляду

{Додаток в редакції Постанови КМ № 570 від 09.08.2017}
вгору