Документ 148-2016-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.03.2019, підстава - 246-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 лютого 2016 р. № 148
Київ

Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 159 від 10.03.2017
№ 176 від 14.03.2018
№ 717 від 05.09.2018
№ 246 від 20.03.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму “Молодь України” на 2016-2020 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання завдань та заходів Програми виходячи з можливостей державного бюджету.

3. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади подавати щороку до 1 лютого Міністерству молоді та спорту інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2016 р. № 148

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
“Молодь України” на 2016-2020 роки

Мета програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Реалізація попередніх програм дала певні позитивні результати. Напрацьовано нові механізми підтримки молоді, що знайшли своє відображення у дорожній карті реформування молодіжної сфери. Проте існує ще багато проблем, пов’язаних з достатньо низьким рівнем економічної та громадської активності молоді. Так, за результатами соціологічного дослідження у 2015 році попри існування достатньої кількості молодіжних громадських організацій тільки 2 відсотки молоді є членами таких організацій та 6 відсотків молоді відвідують організовані ними заходи.

Залишається доволі низькою участь молоді у суспільно-політичному житті держави і формуванні політики з питань, що впливають на її життя, розвиток та вирішення нагальних проблем. Тільки 5 відсотків молодих людей брали участь в обговоренні законопроектів на державному або місцевому рівні.

Досягнення мети Програми може бути забезпечено за кількома варіантами.

Перший варіант реалізації Програми полягає у застосуванні традиційного механізму організації роботи з молоддю - на основі діючої управлінської вертикалі: центральні органи виконавчої влади - структурні підрозділи з питань молоді та спорту місцевих держадміністрацій - молодь. Проте така модель, як правило, майже цілком орієнтована на розв’язання проблем за рахунок бюджетних коштів, нівелює управлінську роль молодіжних громадських об’єднань, обмежує активність органів місцевого самоврядування.

Другий, оптимальний варіант реалізації Програми дасть змогу досягнути мету, оскільки забезпечить:

спільну та скоординовану діяльність органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства: молодіжними та дитячими громадськими організаціями; організаціями, установами та закладами, що працюють з молоддю і волонтерами, за безпосередньою участю молоді;

підтримку соціально значущих проектів інститутів громадянського суспільства, зокрема молодіжних та дитячих громадських організацій;

посилення роботи з розвитку міжнародного молодіжного співробітництва, сприяння інтеграції молоді у світову та європейську молодіжну спільноту;

застосування кращих досягнень світової та європейської практики формування та реалізації політики у молодіжній сфері.

Такий варіант реалізації Програми ґрунтується на системі загальноєвропейських принципів: відкритості, рівності можливостей, реалістичності Програми, дієвому та відповідальному підході, а також безпосередньому залученні молоді до її виконання.

Це сприятиме:

посиленню ролі молоді у суспільно-політичному житті держави та становленню її як одного із ключових суб’єктів державної політики у молодіжній сфері;

дієвій співпраці із залученням громадянського суспільства;

органічному поєднанню в ціннісних орієнтаціях молоді громадянської позиції та патріотизму;

фінансуванню заходів з виконання Програми за рахунок державного, місцевого бюджетів, надходжень від донорських та благодійних фондів;

створенню умов для розширення соціальних гарантій молоді;

підвищенню рівня доступу молоді до якісної освіти та створенню умов для її зайнятості.

З метою раціонального використання ресурсів Програма передбачає концентрацію зусиль на таких пріоритетних завданнях:

формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання - шляхом здійснення заходів, спрямованих на відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції молоді;

здоровий спосіб життя молоді - шляхом здійснення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді;

розвиток неформальної освіти - шляхом здійснення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, зокрема шляхом участі у волонтерській діяльності;

зайнятість молоді - шляхом створення умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді);

житло для молоді - шляхом створення умов для забезпечення молоді житлом;

партнерська підтримка молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб - шляхом здійснення заходів, спрямованих на соціальне становлення та підтримку молоді з числа внутрішньо переміщених осіб.

Процес реалізації Програми передбачає здійснення комплексу експертно-аналітичних, організаційних, впроваджувальних і підсумкових оціночних заходів із застосуванням гендерного підходу.

Координацію міжвідомчої співпраці щодо реалізації державної політики у молодіжній сфері здійснюватиме Мінмолодьспорт.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на розв’язання проблем та досягнення мети Програми, наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

збільшити щороку на 10 відсотків кількість молоді, залученої до програм та заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання та підвищення рівня громадянської свідомості молоді;

збільшити щороку на 4 відсотки чисельність молоді, залученої до популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я;

створити цілісну систему неформальної освіти молоді;

збільшити щороку на 50 осіб підготовку працівників, які працюють з молоддю, із залученням державних службовців молодіжної сфери і представників молодіжних громадських організацій та забезпечити видачу зазначеним працівникам відповідних сертифікатів;

забезпечити розвиток молодіжного підприємництва шляхом удосконалення існуючої нормативно-правової бази та систематизації преференцій для молодих підприємців, формування підприємницьких навичок молоді;

забезпечити надання підтримки молоді у працевлаштуванні та сприяти створенню для неї нових робочих місць;

підвищити рівень самоорганізації і самоврядування інститутів громадянського суспільства та їх осередків;

забезпечити залучення молоді до волонтерства як форми суспільно значущої діяльності вторинної зайнятості;

знизити рівень правопорушень серед молоді до 2020 року на 20 відсотків, активізувавши правову освіту та участь молоді у суспільно значущій громадській діяльності;

забезпечити ефективне виконання державних і регіональних програм з метою забезпечення молоді житлом, насамперед осіб з особливими потребами, молодих сімей, що мають у своєму складі учасників бойових дій, інвалідів війни, а також молодих сімей, один із членів якої загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини;

забезпечити інтеграцію української молоді в європейські та світові молодіжні структури;

збільшити щороку на 5 відсотків чисельність молоді, що бере участь у реалізації проектів ЄС та інших іноземних держав, зокрема програми “Erasmus +”.

Оцінка стану виконання Програми проводиться Мінмолодьспортом разом з науковими установами.

У разі потреби здійснюватимуться перегляд запланованої діяльності, пошук та впровадження більш ефективних способів розв’язання проблеми.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Видатки на виконання Програми здійснюватимуться за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 501284,68 тис. гривень, у тому числі 210142,1 тис. гривень - за рахунок коштів державного бюджету, 277882,58 тис. гривень - місцевих бюджетів, 13260 тис. гривень - за рахунок інших джерел.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку з урахуванням можливостей державного та місцевих бюджетів під час формування їх показників.Додаток 1
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2018 р. № 717)

ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 1018 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 80, ст. 2683).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 148 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 21, ст. 828).

3. Державний замовник - Мінмолодьспорт.

4. Керівник Програми - Міністр молоді та спорту.

5. Виконавці заходів Програми - Мінмолодьспорт, МОН, МВС, Міноборони, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Мінкультури, Мінрегіон, ДСНС, Національна академія наук, Національна академія педагогічних наук, Національна академія медичних наук, обласні та Київська міська держадміністрації.

6. Строк виконання Програми - 2016-2020 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування,
тис. гривень

У тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

Державний бюджет

196828,8

8 824,8

15 145,5

53 728,5

62862,9

56 267,1

Місцеві бюджети

277 882,58

47 363,92

49 201,22

54 642,58

60 186,85

66 488,01

Інші джерела

13 613,31

2 323,8

2 289,51

2750

3000

3250

______
Усього

488324,69

58 512,52

66 636,23

111 121,08

126 049,75

126 005,11

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 176 від 14.03.2018; в редакції Постанови КМ № 717 від 05.09.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  № 246 від 20.03.2019}Додаток 2
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2017 р. № 159)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 159 від 10.03.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 176 від 14.03.2018; в редакції Постанови КМ № 717 від 05.09.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 246 від 20.03.2019}Додаток 3
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2018 р. № 717)

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

Усього

Значення показників

у тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

1. Формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання молоді

кількість молоді, залученої до заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання та підвищення рівня громадянської свідомості молоді України

відсотків

53,28

3,78

9,96

13,29

12,96

13,29

чисельність молоді, залученої до здійснення заходів, спрямованих на творчий і духовний розвиток, підвищення інноваційного потенціалу, інтелектуальне самовдосконалення молоді

-“-

8,22

1,57

1,57

1,59

1,71

1,78

чисельність молоді, яка взяла участь у молодіжних програмах та заходах, спрямованих на розв’язання актуальних питань молоді, у тому числі:

осіб

17696855

2278307

3389412

3810364

3978495

4240277

жінок

-“-

8848427

1139153

1694706

1905182

1989247

2120139

чоловіків

-“-

8848428

1139154

1694706

1905182

1989248

2120138

2. Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді

кількість молоді, залученої до популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя, культури здоров’я, зміцнення психічного здоров’я, формування внутрішньої культури взаємин у сім’ї та соціальному середовищі

відсотків

23,36

4,04

4,32

4,79

4,99

5,22

3. Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти)

чисельність працівників, що працюють з молоддю, із числа державних службовців молодіжної сфери і представників молодіжних громадських організацій, що брали участь у програмі “Молодіжний працівник”

осіб

144756

19356

23281

28761

35892

37466


кількість діючих установ, що працюють з молоддю, у тому числі державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр”

одиниць

19

18

18

18

19

18


кількість досліджень/опитувань/ моніторингів про становище молоді в Україні, одиниць

одиниць

14

1

2

3

4

4

4. Створення умов для працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді)

чисельність молоді, залученої до здійснення заходів, спрямованих на створення умов для її працевлаштування та підвищення рівня знань і навичок, необхідних для отримання гідної роботи та ведення підприємницької діяльності

відсотків

11,94

0,97

2,78

2,03

2,69

3,47

5. Створення умов для забезпечення молоді житлом

кількість учасників, що взяли участь у заходах, спрямованих на проведення аналізу законодавства та удосконалення існуючих державних і регіональних програм з метою забезпечення молоді житлом

осіб

44226

8484

8534

8910

9057

9241

6. Забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб

кількість молоді, зокрема що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб з числа переселенців, які взяли участь у молодіжних заходах

відсотків

2,56

0,40

0,45

0,52

0,56

0,63

7. Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям

чисельність молоді, залученої до виконання програм молодіжних і дитячих громадських організацій

-“-

47,83

7,34

8,18

10,02

10,77

11,52

8. Забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва

чисельність молоді, що бере участь у реалізації міжнародних молодіжних проектів

осіб

193074

31171

33421

39523

42990

45969

9. Надання фінансової підтримки молодіжній організації “Пласт - Національна скаутська організація України”

чисельність дітей та молоді, що залучені до виконання заходів молодіжної організації “Пласт - Національна скаутська організація України”

осіб

17547


8547

9000

14000


{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 717 від 05.09.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 246 від 20.03.2019}


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2016 р. № 148

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 778 “Деякі питання надання молодіжним та дитячим громадським організаціям державної підтримки для виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 56, ст. 2241) викласти у такій редакції:


“Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 червня 2011 р. № 778
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2016 р. № 148)

ПЕРЕЛІК
загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї, для виконання яких молодіжним та дитячим громадським організаціям надається державна підтримка

1. Загальнодержавна програма “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року, затверджена Законом України від 5 березня 2009 р. № 1065-VI.

2. Заходи, передбачені Державною цільовою соціальною програмою “Молодь України” на 2016-2020 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 148.”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. № 116 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 15, ст. 542; 2014 р., № 70, ст. 1964; 2015 р., № 69, ст. 2266):

1) пункти 3 і 4 викласти у такій редакції:

“3. З метою забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері бюджетні кошти спрямовуються на:

1) виплату грантів Президента України для обдарованої молоді та Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України;

2) виконання Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 148, зокрема:

здійснення всеукраїнських та міжнародних заходів, виконання яких покладено на Мінмолодьспорт;

надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям (далі - громадські організації) для виконання загальнодержавних програм і здійснення заходів щодо дітей, молоді, жінок та сім’ї;

обміни молоддю відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1016 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 100, ст. 3439), і Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1017 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 100, ст. 3440);

3) здійснення заходів з національно-патріотичного виховання відповідно до плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1400.

4. Програми і заходи щодо реалізації державної політики з питань молоді (далі - програми і заходи) та обміни молоддю виконуються і здійснюються розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів у порядку, встановленому Мінмолодьспортом, згідно з календарними планами, затвердженими Міністерством.”;

2) у пункті 5:

абзац другий викласти у такій редакції:

“Розподіл бюджетних коштів, передбачених для надання фінансової підтримки громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і здійснення заходів щодо дітей, молоді, жінок та сім’ї згідно з переліком загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї, для виконання яких молодіжним та дитячим громадським організаціям надається державна підтримка, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 778 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 56, ст. 2241), здійснюється між такими організаціями за результатами конкурсу, що організовується Мінмолодьспортом відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 79, ст. 2917).”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Розподіл бюджетних коштів, передбачених для обмінів молоддю, здійснюється Мінмолодьспортом за результатами конкурсу, що організовується в порядку, встановленому Мінмолодьспортом, або інших умов, передбачених рекомендаціями Ради обмінів молоддю України та Литви, Українсько-Польської Ради обміну молоддю на виконання Угоди та Договору, зазначених в абзаці другому підпункту 2 пункту 3 цього Порядку.”.вгору