Документ 153-88-п, поточна редакція — Прийняття від 07.06.1988

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 7 червня 1988 р. N 153
Київ
Про заходи щодо технічного переозброєння
легкої промисловості в 1988-1995 роках,
які забезпечують прискорене розв'язання
проблеми задоволення потреб населення
в товарах

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів УРСР
відмічають, що в реалізації настанов XXVII з'їзду КПРС, червневого
(1987 р.) і лютневого (1988 р.) Пленумів ЦК КПРС, XXVII з'їзду
Компартії України, липневого (1987 р.) і квітневого (1988 р.)
Пленумів ЦК Компартії України про прискорене розв'язання проблеми
задоволення потреб населення в товарах, піднесення добробуту
народу на якісно новий рівень першорядне значення мав здійснення
кардинальних заходів щодо технічного переозброєння легкої
промисловості, забезпечення її пріоритетного розвитку.
Матеріально-технічна база легкої промисловості не відповідає
сучасним вимогам. Становище, що склалося, значною мірою обумовлене
серйозним відставанням у розвитку машинобудування для легкої
промисловості. Потреби галузі в сучасному технологічному
устаткуванні як за обсягом, так і за номенклатурою та якістю не
задовольняються. Основні виробничі фонди оновлюються повільно,
парк технологічного устаткування застарів, ручною працею зайнятий
практично кожний третій робітник. Особливо в незадовільному стані
перебувають шкіряно-взуттєва та швейна промисловість,
оздоблювальні виробництва текстильних підприємств.
Міністерство легкої промисловості УРСР, Держплан УРСР і
виконкоми місцевих Рад народних депутатів не повною мірою
використовують наявні можливості зміцнення виробничого потенціалу
галузі, прискорення науково-технічного прогресу. Мало
розробляється принципово нових технологій, повільно розв'язувться
проблеми створення високомеханізованих і автоматизованих
виробництв.
Держагропром УРСР, підприємства хімічної і нафтохімічної
промисловості не вживають радикальних заходів до поліпшення
забезпечення легкої промисловості високоякісними сировиною та
матеріалами.
Відставання в розвитку виробнитчої, наукової та сировинної
бази легкої промисловості стало серйознім гальмом у подальшому
збільшенні виробництва та підвищенні якості тканин, одягу, взуття
та інших необхідних товарів, задоволенні платоспроможного попиту
населення. Слабо оновлюється асортимент, повільно підвищується
якість продукції. Недостатньо враховуються потреби молоді, дітей,
осіб старшого віку. Не виконується ряд завдань Комплексної
програми розвитку виробництва товарів народного споживання та
сфери послуг в Українській РСР на 1986-2000 роки.
Все більшу гостроту в легкій промисловості набуває проблема
кадрів, великий відтік виробничого персоналу. Погано вирішуються
питання поліпшення умов праці, побуту і відпочинку працівників
галузі.
Обкоми, Київський міськком партії, облвиконкоми, Київський і
Севастопольський міськвиконкоми недооцінюють соціально-політичну
та економічну важливість прискореного розвитку легкої
промисловості, не пред'являють високої вимогливості до
господарських керівників і партійних організацій за проведення
послідовної технічної, соціальної та кадрової політики.
З метою досягнення докорінного перелому в задоволенні потреб
населення у високоякісних товарах легкої промисловості, на
виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 26 березня
1988 р. N 412 "Про заходи щодо технічного переозброєння легкої
промисловості в 1988-1995 роках, які забезпечують прискорене
розв'язання проблеми задоволення потреб населення в товарах"
Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів
Української РСР п о с т а н о в л я ю т ь:
Головні завдання по забезпеченню населення
високоякісними товарами легкої промисловості
1. Вважати головними завданнями Міністерства легкої
промисловості УРСР, виконкомів місцевих Рад народних депутатів,
підприємств (об'єднань), науково-дослідних, конструкторських і
проектних організацій, будинків моделей легкої промисловості на
1988-1995 роки:
збільшення випуску товарів на основі всемірного прискорення
науково-технічного прогресу, досягнення якісно нового рівня
розвитку виробництва за рахунок широкого використання сучасного
устаткування, ресурсозберігаючих технологій, систем
автоматизованого проектування та управління;
докорінне погіршення якості й споживчих властивостей виробів,
постійне оновлення та розширення їх асортименту, забезпечення
випереджаючого зростання виробництва високоякісних товарів,
проведення асортиментної політики, що враховує попит і доходи
різних вікових і соціальних груп населення;
підвищення ефективності виробництва шляхом більш
раціонального використання усіх видів ресурсів, одержання не менше
половини приросту продукції за рахунок економного витрачання
сировини та матеріалів;
проведення інвестиційної політики, спрямованої на підвищення
віддачі виробничих фондів, розширення будівництва підприємств
малої та середньої потужності в районах, що мають вільні трудові
ресурси, розвиток власної будівельної бази, широке використання
господарського способу в будівництві;
постійне вдосконалення господарського механізму на основі
розвитку економічних методів управління, повного господарського
розрахунку, самоокупності та самофінансування.
Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам
рішуче посилити роботу по прискореному нарощуванню виробництва
товарів легкої промисловості, розв'язанню завдань задоволення
потреб населення в цих товарах, у тому числі за рахунок
організації нових виробництв, реконструкції і технічного
переозброєння діючих підприємств, створення їх філіалів у
невеликих містах, селищах і в сільській місцевості, а також
підвищення змінності роботи виробництв шляхом залучення вільних
трудових ресурсів і раціонального їх використання.
2. Прийняти пропозицію Міністерства легкої промисловості
УРСР, погоджену з Держпланом УРСР, про виробництво найважливіших
виробів легкої промисловості як основи для розробки п'ятирічного
плану по цьому Міністерству на 1991-1995 роки згідно з додатком
N 1.
3. Міністерству легкої промисловості УРСР з метою докорінного
підвищення якості й розширення асортименту товарів забезпечити в
1988-1995 роках:
збільшення випуску товарів поліпшеної якості та особливо
модних виробів з доведенням їх питомої вага в загальному обсязі
виробництва до 42-45 процентів;
випереджаюче зростання випуску товарів для дітей, молоді,
осіб старшого віку, одягу та взуття для занять спортом, туризму
й активного відпочинку;
підвищення якості та комфортності взуття, в тому числі за
рахунок збільшення не менш як у 5 разів виробництва взуття із
застосуванням прогресивного литтєвого методу кріплення підошов;
розширення виробництва бавовняних і шовкових тканин
поліпшеної обробки, сучасних структур та кольорового оформлення,
збільшення виробництва малоусадочних і таких, що мало зминаються,
змісових плащових, курткових і сорочкових тканин з доведенням їх
випуску в 1995 році до 50 млн. кв. метрів;
освоєння випуску модних трикотажних виробів з нових видів
полотен з поліпшеною обробкою, в тому числі типу оксамиту, велюру
та замші.
Міністерству легкої промисловості УРСР разом з Міністерством
торгівлі УРСР, іншими заінтересованими міністерствами і
відомствами УРСР розробити в 1988 році довгострокові концепції
розвитку асортименту товарів легкої промисловості як основу для
формування й реалізації програм повнішого задоволення потреб усіх
груп населення в різноманітних виробах.
Заходи щодо технічного переозброєння легкої
промисловості
4. Міністерству легкої промисловості УРСР забезпечити:
випереджаючий розвиток оздоблювальних виробництв у
текстильній промисловості для докорінного поліпшення якості й
художньо-колористичного оформлення виробів відповідно до вимог
моди;
широке впровадження в прядильному і ткацькому виробництвах
автоматизованих комплектів устаткування, що підвищують
продуктивність праці в 1,5-2 рази;
прискорений розвиток спеціалізованих виробництв, цехів і
потоків по виготовленню товарів для дітей, молоді, осіб старшого
віку, випуску модних, високоякісних виробів, що користуються
підвищеним попитом населення;
оснащення трикотажної промисловості в'язальними машинами з
електронним програмним управлінням, що дав можливість підвищити
продуктивність праці в 2-2,5 раза, а також розширення застосування
безвідхідної технології виготовлення трикотажних виробів із
в'язаних деталей;
впровадження у швейній промисловості комплексно-механізованих
ліній, а також автоматизованих комплексів розкрою матеріалів, що
забезпечують зростання продуктивності праці в 2 рази;
застосування автоматизованого проектування й моделювання
тканин, одягу та взуття, що скорочують в 2-5 разів строки розробки
і впровадження нових виробів;
використання автоматичних роторно-конвейєрних ліній для
виготовлення фурнітури, що забезпечують підвищення продуктивності
праці в 3-10 разів.
5. Держплану УРСР, Міністерству легкої промисловості УРСР при
розробці проекту плану на 1991-1995 роки передбачити спрямування
1235 млн. крб. державних централізованих капітальних вкладень для
забезпечення будівництва і введення в дію 64 найважливіших
об'єктів легкої промисловості, здійснення великомасштабних заходів
щодо реконструкції та розширення оздоблювальних виробництв, а
також дослідно-експериментальних баз науково-дослідних інститутів
згідно з додатком N 2.
Прийняти пропозицію Міністерства легкої промисловості УРСР
про спрямування в 1991-1995 роках на технічне переозброєння та
реконструкцію діючих підприємств легкої промисловості не менш як
1360 млн. крб, (за згодою трудових колективів), у тому числі на
реконструкцію найважливіших об'єктів легкої промисловості згідно з
додатком N 3, за рахунок фонду розвитку виробництва, науки і
техніки та кредитів банку. Держплан СРСР, Держпостач СРСР
зобов'язані забезпечити виділення для цієї мети ліміту капітальних
вкладень, обсягів підрядних будівельно-монтажних робіт і
матеріальних ресурсів.
Держплану УРСР, Міністерству будівництва УРСР, облвиконкомам,
Київському міськвиконкому, іншим міністерствам і відомствам УРСР,
на які покладається здійснення будівництва об'єктів легкої
промисловості, передбачати в 1991-1995 роках ліміти підрядних
робіт, необхідні для виконання завдань, встановлених цією
постановою.
6. Міністерству легкої промисловості УРСР довести в 1995 році
обсяги робіт, виконуваних власними підрядними будівельними
організаціями і силами підприємств галузі, до 50 млн. карбованців.
7. Міністерству легкої промисловості УРСР, облвиконкомам,
Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити в
1991-1995 роках будівництво та введення в дію підприємств малої і
середньої потужності та філіалів діючих підприємств з
використанням будівель з легких металевих конструкцій (модулів)
комплектної поставки загальною площею 250 тис. кв. метрів.
8. Довести до відома, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР
постановою від 26 березня 1988 р. N 412:
1) Доручили Держбуду СРСР і Міністерству монтажних і
спеціальних будівельних робіт СРСР забезпечити в 1989-1990 роках
розробку за технічними умовами Міністерства легкої промисловості
СРСР типових проектів будівель з легких металевих конструкцій
(модулів) для розміщення в них підприємств легкої промисловості.
Зобов'язали Держплан СРСР передбачити в проекті плану на
1991-1995 роки Міністерству легкої промисловості СРСР виділення, а
Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР
монтажних будівель з легких металевих конструкцій (модулів)
комплектної поставки загальною площею 300 тис. кв. метрів щорічно.
2) Зобов'язали Міністерство фінансів СРСР, Міністерство
легкої промисловості СРСР, Міністерство торгівлі СРСР і Держбанк
СРСР протягом 1988-1989 років провести передачу функцій платника
податку з обороту по товарах легкої промисловості від
оптово-збутової ланки підприємствам (об'єднанням) Міністерства
легкої промисловості СРСР. Дозволили залишати в розпорядженні
підприємств (об'єднань) до 30 процентів сум податку з обороту,
одержаного від реалізації товарів понад рівень реалізації їх за
попередній рік, збільшеного на середній процент зростання обсягу
їх випуску в роздрібних цінах, передбачений п'ятирічним планом.
Спрямовувати ці кошти в фонд розвитку виробництва, науки і техніки
та в фонд соціального розвитку.
Основні напрями прискорення науково-технічного
прогресу в легкій промисловості
9. Міністерству легкої промисловості УРСР, Академії наук УРСР
забезпечити:
випереджаючий розвиток досліджень по створенню прогресивної
техніки і нових технологій, які дають можливість різко підвищити
продуктивність праці та якість товарів, гнучкість виробництва в
оновленні виробів, що випускаються;
докорінне поліпшення діяльності наукових підрозділів легкої
промисловості на основі впровадження та розвитку господарського
розрахунку і самофінансування, розширення зв'язків галузевої науки
з академічними інститутами та вищими учбовими закладами;
поглиблення інтеграції науки з виробництвом, скорочення
строків впровадження закінчених робіт, зміцнення експериментальної
і дослідної бази наукових підрозділів легкої промисловості.
10. Довести до відома, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР
постановою від 26 березня 1988 р. N 412:
1) Схвалили розроблений Державним комітетом СРСР по науці і
техніці та Міністерством легкої промисловості СРСР перелік
пріоритетних напрямів розвитку науки в легкій промисловості на
1988-1995 роки.
Держплану УРСР, Міністерству легкої промисловості УРСР,
Академії наук УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної
освіти УРСР, Держагропрому УРСР разом з іншими заінтересованими
міністерствами і відомствами взяти участь у розробці та здійсненні
конкретних науково-технічних програм по реалізації пріоритетних
напрямів розвитку науки в легкій промисловості.
2) Створили при Державному комітеті СРСР по науці і техніці
Міжвідомчу науково-технічну раду по пріоритетних напрямах розвитку
науки в легкій промисловості, поклавши на неї розробку стратегії
розвитку науки, прогресивних технологій, нових комплексів
устаткування, сировини й матеріалів, прискорення реалізації
результатів досліджень у виробництві, підготовку пропозицій по
уточненню пріоритетних напрямів і порядку фінансування робіт,
проведення на конкурсній основі вибору головних організацій та
керівників кожного з напрямів.
Заходи щодо забезпечення легкої промисловості
високоефективною технікою
11. Довести до відома, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР
постановою від 26 березня 1988 р. N 412:
1) Визнали за необхідне вважати найважливішими завданнями
колективів підприємств (об'єднань), науково-дослідних та
проектно-конструкторських організацій Міністерства авіаційної
промисловості СРСР, Міністерства автомобільної промисловості СРСР,
Міністерства машинобудування СРСР, Міністерства оборонної
промисловості СРСР, Міністерства загального машинобудування СРСР,
Міністерства радіопромисловості СРСР, Міністерства
сільськогосподарського і тракторного машинобудування СРСР,
Міністерства середнього машинобудування СРСР, Міністерства
верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР,
Міністерства будівельного, шляхового і комунального
машинобудування СРСР, Міністерства суднобудівної промисловості
СРСР, Міністерства важкого, енергетичного і транспортного
машинобудування СРСР, Міністерства хімічного і нафтового
машинобудування СРСР, Міністерства електротехнічної промисловості
СРСР, Міністерства легкої промисловості СРСР, інших міністерств і
відомств, що випускають технологічне устаткування для легкої
промисловості:
створення та освоєння випуску сучасних надійних машин і ліній
нових поколінь, оснащених мікропроцесорними системами управління,
що забезпечують в легкій промисловості різке підвищення
продуктивності праці, гнучкість виробництва, впровадження
прогресивних технологій, ресурсозбереження, поліпшення якості та
розширення асортименту виробів;
забезпечення в 1995 році відповідності світовому технічному
рівню усієї номенклатури вироблюваного устаткування, що входить до
комплексної системи машин для легкої промисловості;
розробку і освоєння серійного виробництва в 1988-1995 роках
882 нових видів прогресивної техніки, проведення докорінної
модернізації (або розробки нових залежно від економічної
ефективності) 608 найменувань вироблюваних машин, що забезпечують
досягнення світового технічного рівня та якості устаткування;
збільшення виробництва технологічного устаткування для легкої
промисловості і запасних частин до нього з 1,2 млрд. крб. у
1988 році до 2,7 млрд. крб. у 1995 році з забезпеченням їх
поставки в 1988-1995 роках на загальну суму 17 млрд. карбованців.
Зобов'язали Держплан СРСР, керуючись вказаною постановою, при
координації державних планів СРСР і країн - членів РЕВ на
1991-1995 роки передбачати поставку з цих країн устаткування для
легкої промисловості.
2) Зобов'язали Державний комітет СРСР по обчислювальній
техніці та інформатиці передбачати в планах розподілу на
1989-1990 роки виділення Міністерству легкої промисловості СРСР
обчислювальних та керуючих комплексів, периферійних пристроїв ЕОМ,
необхідних для проведення робіт по технічному переозброєнню
галузі, а в проекті плану на тринадцяту п'ятирічку - виділення
цьому Міністерству зазначеної обчислювальної техніки в обсягах,
необхідних для виконання завдань, встановлених вказаною
постановою.
3) Доручили Міністерству легкої промисловості СРСР разом з
міністерствами оборонних галузей промисловості і машинобудування в
6-місячний строк розробити і подати на затвердження Бюро Ради
Міністрів СРСР по соціальному розвитку, Державній комісії Ради
Міністрів СРСР та Бюро Ради Міністрів СРСР по машинобудуванню
цільову комплексну програму модернізації устаткування,
встановленого на підприємствах легкої промисловості.
З метою підвищення оперативності в проведенні модернізації
встановленого устаткування дозволили підприємствам випуск
необхідних для цього робочих органів і вузлів за технічними
умовами та цінами, погодженими з підприємствами-замовниками.
4) Зобов'язали міністерства-виготовлювачі устаткування
забезпечити в тринадцятій п'ятирічці за замовленнями споживачів
шефмонтаж устаткування, оснащеного засобами автоматизації та
мікропроцесорами, навчання ремонтного персоналу і наладчиків
підприємств легкої промисловості обслуговування цієї техніки.
5) Доручили Держпостачу СРСР, Державній комісії Ради
Міністрів СРСР, Бюро Ради Міністрів СРСР по машинобудуванню та
Міністерству легкої промисловості СРСР з участю Держплану СРСР
розглянути та вирішити питання організації в 1989-1995 роках
виробництва на підприємствах оборонної промисловості та
машинобудівного комплексу масових запасних частин до імпортного
устаткування, що закуповується для підприємств легкої
промисловості.
6) Зобов'язали Держагропром СРСР, Міністерство хімічної
промисловості СРСР, Міністерство нафтопереробної і нафтохімічної
промисловості СРСР разом з Міністерствам легкої промисловості СРСР
у 3-місячний строк підготувати і погодити з Державним комітетом
СРСР по стандартах пропозиції по введенню Державного приймання на
підприємствах, що поставляють сировину та матеріали для легкої
промисловості.
7) З метою звільнення від імпортної залежності, надійного
забезпечення легкої промисловості сільськогосподарською та
хімічною сировиною доручили Держагропрому СРСР, Міністерству
хімічної промисловості СРСР, Міністерству легкої промисловості
СРСР, Бюро Ради Міністрів СРСР по хіміко-лісовому комплексу і Бюро
Ради Міністрів СРСР по соціальному розвитку підготувати та внести
в 6-місячний строк у встановленому порядку пропозиції, які містять
конкретні заходи щодо збільшення виробництва та значного
підвищення якості бавовни, шовку, льону, вовни, шкіряної та
хутрової сировини, сучасних видів хімічних волокон і ниток,
барвників та інших матеріалів.
8) Зобов'язали Держпостач СРСР, Міністерство хімічної
промисловості СРСР і Міністерство лісової промисловості СРСР
організувати в 1991-1995 роках продаж через оптову торгівлю
підприємствам Міністерства легкої промисловості СРСР пакувальних,
матеріалів.
Розширення підготовки, підвищення кваліфікації
кадрів і поліпшення соціально-побутових умов
працівників легкої промисловості
12. Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР,
Державному комітетові УРСР по професійно-технічній освіті,
Міністерству легкої промисловості УРСР, облвиконкомам, Київському
та Севастопольському міськвиконкомам забезпечити значне поліпшення
якості підготовки й перепідготовки робітничих кадрів і
спеціалістів з вищою і середньою спеціальною освітою для легкої
промисловості, здатних швидко освоювати нову техніку і технологію.
13. Міністерству легкої промисловості УРСР, Міністерству
вищої і середньої спеціальної освіти УРСР разом з Академією наук
УРСР перебудувати, виходячи з вимог лютневого (1988 р.) Пленуму ЦК
КПРС, квітневого (1988 р.) Пленуму ЦК Компартії України, систему
підвищення кваліфікації спеціалістів і наукових співробітників
галузі, активно використовувати для цього можливості вищих учбових
закладів, а також інститутів Академії наук УРСР. Організувати в
1988-1995 роках стажування наукових працівників, технологів,
художників-модельєрів, конструкторів виробів, десинаторів та інших
спеціалістів на передових вітчизняних підприємствах галузі.
Міністерству легкої промисловості СРСР, Державному комітетові
СРСР по науці і техніці, Академії наук СРСР, Державному комітетові
СРСР по народній освіті доручено організувати в 1988-1995 роках
стажування вказаних працівників на підприємствах і в організаціях
країн-членів РЕВ, СФРЮ і на підприємствах провідних
капіталістичних фірм, що здійснюють розробку прогресивного
устаткування, технологій, моделювання та конструювання
перспективних виробів легкої промисловості.
14. Міністерству легкої промисловості УРСР, облвиконкомам,
Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечувати
відповідно до Закону СРСР про державне підприємство (об'єднання)
комплексне вирішення питань виробничого й соціально-побутового
розвитку підприємств легкої промисловості при здійсненні їх
технічного переозброєння, реконструкції, розширення та
будівництва. Передбачати необхідні ліміти підрядних робіт,
матеріально-технічні ресурси на будівництво житлових будинків,
дитячих дошкільних закладів, лікарень, поліклінік,
санаторіїв-профілакторіїв і клубів, що здійснюється за рахунок
коштів підприємств легкої промисловості. Вживати вичерпних заходів
щодо повного освоєння капітальних вкладень, що виділяються для
цієї мета.
Для розв'язання в найкоротший строк житлової проблеми
підприємствам галузі повніше використовувати всі джерела коштів
для спорудження житлових будинків, а в невеликих містах і
населених пунктах індивідуальних будинків, у тому числі
господарським способом з застосуванням місцевих будівельних
матеріалів. Створювати сприятливі соціальні умови безпосередньо на
виробництві шляхом поліпшення організації громадського харчування,
медичного обслуговування, розвитку різноманітних платних послуг.
15. Обкомам, міськкомам, райкомам партії, первинним партійним
організаціям підприємств легкої промисловості, міністерствам і
відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському
міськвиконкомам розглядати технічне переозброєння легкої
промисловості, забезпечення галузі сучасним устаткуванням,
прогресивними видами сировини та матеріалів,робітничими кадрами і
спеціалістами як одне з найважливіших партійних і державних
завдань. У проведенні організаторської та політичної роботи
виходити з необхідності забезпечення пріоритетного розвитку легкої
промисловості, підвищення технічного рівня виробничої та наукової
бази галузі для прискореного розв'язання проблеми задоволення
потреб населення в товарах.
З цією метою Держплану УРСР, Міністерству легкої
промисловості УРСР і Міністерству будівництва УРСР протягом
1988 року розробити програму по забезпеченню повного освоєння
виділених коштів, розвитку бази будіндустрії, господарського
способу з тим, щоб починаючи з 1991 року добитися безумовного
виконання передбачених постановою заходів. Особливу увагу звернути
на своєчасну і якісну розробку проектів, поставку технологічного
устаткування. Вишукувати можливості дострокового введення об'єктів
в експлуатацію.
Партійним, радянським і господарським органам областей,
міністерствам і відомствам УРСР встановити суворий контроль за
виконанням цієї постанови. Про хід її реалізації Міністерству
легкої промисловості УРСР, обкомам і Київському міськкому партії,
облвиконкомам, Київському міськвиконкому щороку в січні доповідати
Центральному Комітету Компартії України і Раді Міністрів УРСР.

Секретар Центрального
Комітету Компартії України В.ЩЕРБИЦЬКИЙ
Голова Ради Міністрів
Української РСР В.МАСОЛ
Інд. 23

Додаток N 1
до постанови ЦК Компартії України
і Ради Міністрів УРСР
від 7 червня 1988 р. N 153
ВИРОБНИЦТВО
найважливіших виробів легкої промисловості
у 1990 та 1995 роках по Мінлегпрому УРСР
------------------------------------------------------------------- | Одиниця |1990 рік за| | виміру |п'ятирічним| 1995 рік | |планом | ------------------------------------------------------------------- Тканини бавовняні млн.кв.м 577,56 589
Тканини льняні та конопле-
джутові -"- 155 157
Тканини шерстяні -"- 76 87,5
Тканини шовкові -"- 310,5 351,1
Неткані матеріали типу
тканин -"- 165 173,6
Килими та килимові
вироби тис.кв.м 3000 8400
Панчішно-шкарпеткові
вироби млн.пар 460 505
Трикотажні вироби млн.штук 359,8 468
Продукція швейної промисло-
вості (у нормативній вар-
тості обробки) млн.крб. 420 526
Взуття млн.пар 189 211,8
Текстильна галантерея млн.крб. в
роздрібних
цінах 361 414,6
Шкіряна галантерея -"- 235 260
Фарфоро-фаянсовий посуд -"- 295 340
Іграшки та ялинкові
прикраси -"- 150,1 180
______________
Примітка. Зазначені обсяги виробництва можуть бути уточнені при
розробці п'ятирічного плану Держпланом УРСР і
Мінлегпромом УРСР.

Додаток N 2
до постанови ЦК Компартії України
і Ради Міністрів УРСР
від 7 червня 1988 р. N 153
ПЕРЕЛІК
найважливіших об'єктів легкої промисловості, що підлягають
будівництву, розширенню і реконструкції в 1991-1995 роках
(визначено постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
26 березня 1988 р. N 412)
------------------------------------------------------------------------------ |Строк |Проектна |Обсяг |У тому |Генеральний |виконання |потужність |капіта-|числі |підрядчик |робіт | |льних |обсяг бу-| | | |вкла- |дівельно-| | | |день - |монтажних| | | |всього |робіт | | | |(млн. |(млн. | | | |крб.) |крб.) | ------------------------------------------------------------------------------ I. БУДІВНИЦТВО НОВИХ І РОЗШИРЕННЯ ДІЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ
Бавовняна промисловість
Оздоблювальна фабрика, 1993-1995 80 млн.кв.м 48 25 Мінбуд УРСР Тернопільська область роки готових
тканин
Бавовнопрядильна фабрика, -"- 85 тис. 55 25 -"- Черкаська область прядильних
веретен
10 тис.тонн
фарбованої
пряжі
Шерстяна і валяльно-повстяна промисловість
Килимовий комбінат, 1992-1994 6 млн.кв.м 39 18 -"- м. Богуслав Київської роки килимових
області виробів
Килимовий комбінат, 1992-1994 6 млн.кв.м 39 18 -"- м. Дунаївці Хмельницької роки килимових
області виробів
Льняна промисловість
Ровенський льонокомбінат 1992-1995 9,15 тис. 81 47 Мінбуд УРСР імені Комсомолу України роки прядильних
(розширення) веретен
234 ткацькі
верстати
23,44 млн.
кв.м
готових
тканин
Льонокомбінат, Волинська 1992-1996 25,2 тис. 140 70 -"- область роки прядильних
веретен
762 ткацькі
верстати
25,2 млн.
кв.м
готових
тканин
Кіровоградська фабрика 1992-1993 6 тис.тонн 6 4 -"- кручених виробів (пере- роки шпагату
базування на новий
майданчик)
Харківський канатний
завод імені 60-річчя
Радянської України
(розширення)
I черга 1990-1991 5,3 тис. 10 4 -"- роки тонн
кручених
виробів
II черга 1992-1994 3 тис.тонн 8 3 -"- роки кручених
виробів
Шовкова промисловість
Прядильно-ткацька 1991-1993 101,5 тис. 71 33 Мінбуд УРСР фабрика, м. Самбір роки прядильних
Львівської області веретен
896
ткацьких
верстатів
Оздоблювальна фабрика, 1991-1992 20,1 млн. 32 16 -"- м. Луцьк роки кв.м
готових
тканин
Комбінат меблево- 1993-1995 1169 50 20 -"- декоративних тканин, роки ткацьких
м. Коломия верстатів
Івано-Франківської 30,5 млн.
області кв.м
готових
тканин
Промисловість по виробництву нетканих матеріалів
Фабрика нетканих 1992-1994 25 млн.кв.м 20 8 -"- матеріалів, м. Гайворон роки об'ємного
Кіровоградської області утеплювача
Трикотажна промисловість
Панчішно-шкарпеткова 1989-1991 60 млн.пар 31 12 Міненерго фабрика, роки панчішно- СРСР м. Новодністровськ шкарпет-
Чернівецької області кових
виробів
Івано-Франківська 1991-1993 6 млн.штук 29 9 Мінбуд УРСР трикотажна фабрика роки верхнього
трикотажу
Фабрика верхнього 1991-1993 5 млн.штук 25 8 Мінбуд УРСР трикотажу, м. Ковель роки верхнього
Волинської області трикотажу
Фабрика білизняного 1991-1992 9 млн.штук 18 7 -"- трикотажу, м. Дубровиця роки білизняного
Ровенської області трикотажу
Фабрика білизняного 1991-1993 18 млн.штук 35 14 -"- трикотажу, м. Калуш роки білизняного
Івано-Франківської трикотажу
області
Кременчуцька фабрика 1991-1992 2,4 тис. 15 8 -"- трикотажного полотна роки тонн трико-
(II черга), Полтавська тажного
область полотна
Фабрика верхнього 1992-1993 3 млн.штук 15 5 -"- трикотажу, м. Тернопіль роки верхнього
трикотажу
Фабрика верхнього 1992-1994 5 млн.штук 25 14 -"- трикотажу, м. Суми роки верхнього
трикотажу
Білоцерківська швейно- 1992-1993 13 млн.штук 9 6 -"- трикотажна фабрика імені роки білизняного
8 Березня (розширення), трикотажу
Київська область
Фабрика білизняного 1992-1994 18 млн.штук 35 14 -"- трикотажу, м. Ромни роки білизняного
Сумської області трикотажу
Харківське виробниче 1993-1995 5,5 тис. 24 10 -"- трикотажне об'єднання роки тонн трико-
(реконструкція) тажного
полотна
Текстильно-галантерейна промисловість
Гоголівська 1992-1993 з 8 до 12 5 3 Мінбуд УРСР стрічкоткацька фабрика роки млн.крб.
(розширення), Київська продукції
область
Донецька фабрика 1993-1994 з 12 до 15 5 3 -"- художньої галантереї роки млн.крб.
(розширення) продукції
Шкіряна промисловість
Вознесенське виробниче
шкіряне об'єднання імені
XXVI з'їзду КПРС
Вознесенський шкіряний 1990-1991 500 млн. 7,5 5,5 -"- завод (реконструкція), роки кв.дм шкір
Миколаївська область хромового
дублення
Вознесенський завод 1992-1993 з 1,2 до 3 2 -"- шкіряної сировини роки 2 млн.
(розширення), умовних
Миколаївська область одиниць
шкіряної
сировини
Васильківський шкіряний 1993-1995 160 млн. 22 14 -"- завод (будівництво роки кв.дм шкір
виробничо-побутового хромового
корпусу замість дублення,
аварійного), Київська
область 1,2 млн.
умовних
одиниць
шкіряної
сировини
Миколаївське виробниче
шкіряне об'єднання
шкіряний завод, 1991-1993 100 млн. 18 10 -"- м. Херсон роки кв.дм
шкір
хромового
дублення
Шкіряний завод, 1993-1995 120 млн. 20 12 -"- м. Костянтинівка роки кв.дм
Донецької області юхтових
шкір
Шкіряний завод, м. Київ 1993-1995 200 млн. 40 24 Мінбуд УРСР роки кв.дм
юхтових
шкір
Взуттєва промисловість
Взуттєва фабрика, 1993-1994 2 млн.пар 9 5 -"- м. Охтирка Сумської роки взуття
області
Швейна промисловість
(проектну потужність по випуску продукції
швейної промисловості дано в нормативній
вартості обробки)
Швейна фабрика, м. Ровно 1991-1992 1,5 млн. 4,2 2,4 -"- роки крб.
Швейна фабрика, -"- 1,5 млн. 4,2 2,4 -"- м. Запоріжжя крб.
Швейна фабрика, -"- 1,5 млн. 4,2 2,4 -"- м. Стаханов Ворошилов- крб.
градської області
Швейна фабрика, м. Коломия -"- 1,5 млн. 4,2 2,4 -"- Івано-Франківської крб.
області
Швейна фабрика, м. Стрий -"- 1,5 млн. 4,2 2,4 -"- Львівської області крб.
Швейна фабрика, м. Чортків -"- 1,5 млн. 4,2 2,4 -"- Тернопільської області крб.
Швейна фабрика, -"- 1,5 млн. 4,2 2,4 -"- м. Кам'янець-Подільський крб.
Хмельницької області
Швейна фабрика, м. Лозова 1992-1993 1,5 млн. 4,2 2,4 Мінбуд УРСР Харківської області роки крб.
Швейна фабрика, м. Ромни -"- 1,5 млн. 4,2 2,4 -"- Сумської області крб.
Швейна фабрика, м. Ніжин 1993-1994 1,5 млн. 4,2 2,4 -"- Чернігівської області роки крб.
Швейна фабрика, м. Сніжне -"- 1,5 млн. 4,2 2,4 -"- Донецької області крб.
Швейна фабрика, м. Золочів -"- 1,5 млн. 4,2 2,4 -"- Львівської області крб.
Швейна фабрика, 1994-1995 1,5 млн. 4,2 2,4 -"- м. Бориспіль Київської роки крб.
області
Швейна фабрика, -"- 1,5 млн. 4,2 2,4 -"- смт Андріївка крб.
Харківської області
Швейна фабрика, -"- 1,5 млн. 4,2 2,4 -"- м. Заліщики крб.
Тернопільської області
Швейна фабрика, м. Сміла -"- 1,5 млн. 4,2 2,4 -"- Черкаської області крб.
Швейна фабрика, -"- 1,5 млн. 4,2 2,4 -"- м. Куп'янськ крб.
Харківської області
Фарфоро-фаянсова промисловість
Полонський завод 1992-1994 з 5 до 28 17 Мінбуд УРСР художньої кераміки роки 14,5 млн.
(розширення), фарфоро-
Хмельницька область фаянсових
виробів,
18,6 млн.
кв.м
гофрокар-
тона,
на 2,5
млн.крб.
продукції
Промисловість по виробництву іграшок
Фабрика металевих 1992-1994 15 млн.крб. 17 8 -"- іграшок, Івано- роки продукції
Франківська область
Промисловість по виробництву штучних шкір і плівкових
матеріалів
Тернопільський завод 1993-1995 10 млн.кв.м 20 10 -"- штучних шкір роки штучних
(розширення) шкір,
10 млн.кв.м
плівки
Спеціалізовані виробництва по виготовленню
таропакувальних і маркірувальних засобів
Підприємство по 1993-1994 на 10 млн. 6 4 -"- виготовленню роки крб.
таропакувальних і продукції
маркірувальних
засобів, м. Черкаси
II. РЕКОНСТРУКЦІЯ І РОЗШИРЕННЯ ОБРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ ПІДПРИЄМСТВ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Бавовняна промисловість
Чернівецьке виробниче 1991-1992 з 1,5 до 7 5 Мінбуд УРСР бавовняне об'єднання роки 2,2 тис.
"Восход" (розширення тонн
фарбувального цеху) фарбованої
пряжі
Херсонський бавовняний 1991-1993 25 млн.кв.м 38 15 -"- комбінат імені XXVI роки готових
з'їзду КПРС (розширення тканин
оздоблювальної фабрики)
Черкаська фабрика 1992-1993 5351 тонна 15 10 -"- гігроскопічної вати роки гігровати
(реконструкція фабрики
N 2)
Шерстяна промисловість
Харківське виробниче 1991-1993 з 5 до 10,5 17 10 -"- шерстяне об'єднання роки млн.кв.м
"Красная нить" готових
(реконструкція тканин
оздоблювального
виробництва)
Стрийська суконна 1991-1992 з 1,1 до 7 4 -"- фабрика (будівництво роки 1,8 млн.
оздоблювального кв.м
корпусу замість готових
аварійного), тканин
Львівська область
Одеська суконна фабрика 1992-1994 з 4,2 до 10 5 Мінбуд УРСР (реконструкція) роки 8,2 млн.
кв.м
готових
тканин
Ворошиловградський -"- з 5 до 10,6 17 10 -"- тонкосуконний комбінат млн.кв.м
(реконструкція готових
оздоблювального тканин
виробництва)
Сумська суконна фабрика 1994-1995 з 2,2 до 6 4 -"- "Красний текстильщик" роки 3 млн.кв.м
(перебазування на новий готових
майданчик) тканин
III. РОЗШИРЕННЯ І РЕКОНСТРУКЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ІНСТИТУТІВ ЇХ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ БАЗ І УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ
Київський експеримента- 1991-1993 8,4 тис. 6 3,5 -"- льний кераміко-художній роки кв.м
завод (розширення) загальної
площі
Науково-дослідний
інститут по переробці
штучних і синтетичних
волокон (УкрНДІПВ),
м. Київ
будівництво 1992-1994 5 тис.кв.м 3,8 2,4 -"- лабораторного корпусу роки загальної
площі
Всесоюзний інститут
підвищення кваліфікації
керівних працівників і
спеціалістів легкої
промисловості
Київський філіал 1992-1993 5,6 тис. 2 1,8 Головкиїв- роки кв.м міськбуд загальної
площі
_______________
* Указано вартість робіт по будівництву позаплощадкових мереж
і споруд.

Додаток N 3
до постанови ЦК Компартії України
і Ради Міністрів УРСР
від 7 червня 1988 р. N 153
ПЕРЕЛІК
найважливіших діючих підприємств легкої промисловості,
що підлягають розширенню і реконструкції в 1991 - 1995 роках
за рахунок фонду розвитку виробництва, науки і техніки
та кредитів банку
--------------------------------------------------------------------- |Строк |Проектна |Обсяг |У тому |виконання |потужність |капіта-|числі |робіт | |льних |обсяг | | |вкла- |будіве- | | |день - |льно- | | |всього |монтажних | | |(млн. |робіт | | |крб.) |(млн.крб.) --------------------------------------------------------------------- Бавовняна промисловість
Нововолинська бавовно- 1992-1993 0,8 тис.тонн 5 1,2
прядильна фабрика роки фарбованої
(реконструкція фарбу- пряжі
вального цеху),
Волинська область
Одеський текстильний 1992-1994 0,7 тис.тонн 5 2,5
комбінат (перебазування роки фарбованої
на новий майданчик) пряжі
0,6 млн.кв.м
готових
тканин
Коломийська бавовняна 1992-1994 1,6 млн.кв.м 2,8 1,2
ткацька фабрика роки готових
(перебазування на новий тканин
майданчик)
Нікопольська ниткова 1993-1995 20 млн. 3,7 1,2
фабрика (реконструкція з роки умовн.
будівництвом цеху одиниць
мерсеризації), ниткових
Дніпропетровська область виробів
Стеблівська бавовняна 1994-1996 0,7 тис. 2,5 1,6
прядильно-ткацька роки куб.м
фабрика (будівництво промислових
очисних споруд), стоків на
Черкаська область добу
Шерстяна і валяльно-повстяна промисловість
Одеська суконна фабрика 1989-1992 103 ткацькі 5,95 4,33
(реконструкція з роки верстати
виведенням з аварійного
стану ткацького корпусу)
Лубенська ковдряно- 1992-1994 1,9 тис.тонн 3,9 3,2
повстяна фабрика роки повсті
(реконструкція з
виведенням з аварійного
стану повстяного
виробництва),
Полтавська область
Богуславська суконна 1993-1995 3,84 тис. 3,9 3,2
фабрика (реконструкція роки прядильних
з виведенням з веретен
аварійного стану
головного виробничого 2,1 тис.тонн
корпусу), Київська пряжі
область
Березанська суконна 1993-1995 1,4 млн.кв.м 3,9 2,4
фабрика (реконструкція роки готових
з будівництвом вироб- тканин
ничого корпусу),
Київська область
Льняна промисловість
Ровенський льонокомбінат 1992-1994 40 тис.куб.м 2 1,5
імені Комсомолу України роки промислових
(реконструкція очисних стоків на
споруд) добу
Трикотажна промисловість
Кіровоградська панчішна 1993-1995 18 млн.пар 8 4
фабрика (перебазування роки панчішно-
на новий майданчик) шкарпеткових
виробів
Дубнівська трикотажна 1994-1995 0,4 млн.штук 2,8 1,5
фабрика (реконструкція роки верхнього
з будівництвом вироб- трикотажу
ничого корпусу),
Ровенська область
Текстильно-галантерейна промисловість
Ізмаїльська швейно- 1990-1992 2,34 млн.крб. 3,9 2,8
галантерейна фабрика роки швейних
(перебазування на новий виробів
рокимайданчик) У норматив-
ній вартості
обробки
Миколаївську швейно- 1990-1991 1,65 млн.крб. 2,72 1,85
галантерейна фабрика роки швейних
(реконструкція) виробів
у нормативній
вартості
обробки
Чернівецька фабрика 1992-1994 8,5 млн.крб. 3,98 3,3
текстильно-художніх роки продукції
виробів (реконструкція
з перебазуванням на
новий майданчик)
Одеське виробниче 1994-1996 3 млн.крб. 3,9 2,7
текстильно-галантерейне роки продукції
об'єднання "Зоря" (ре-
конструкція)
Дніпропетровська швейно- 1994-1996 1,93 млн.крб. 3,2 2,7
галантерейна фабрика роки швейних
(реконструкція) виробів у
нормативній
вартості
обробки
Київська стрічкоткацька 1992-1994 18 млн.крб. 10,0 6,0
фабрика (реконструкція роки продукції
з перебазуванням
на новий майданчик)
Швейна промисловість
(проектну потужність по випуску продукції швейної
промисловості дано в нормативній вартості обробки)
Донецька щвейна фабрика 1991-1993 2,6 млн.крб. 4,5 2,5
імені 1 Травня роки
(перебазування на
новий майданчик)
Харківська швейна 1992-1994 4,8 млн.крб. 3,8 3,2
фабрика харківського роки
виробничого швейного
об'єднання "Харків"
(перебазування на
новий майданчик
розкрійно-
підготовчого
виробництва)
Київська швейна фабрика 1991-1993 0,7 млн.крб. 4 3
"Україна" (реконструкція роки
з будівництвом
виробничо-
побутового корпусу)
Прилуцька фабрика 1991-1993 0,7 млн.крб. 2,7 2,2
головних уборів роки
(реконструкція),
Чернігівська
область
Криворізька швейна 1993-1995 1,95 млн.крб. 4,5 2,8
фабрика на руднику імені роки
Леніна (перебазу-
вання на новий
майданчик), Дніп-
ропетровська область
Сумська швейна фабрика 1992-1994 2,5 млн.крб. 4,5 2,8
"Спецодяг"(перебазування роки
на новий майданчик)
Самбірська швейна 1992-1994 3,9 млн.крб. 4,5 2,8
фабрика "Спецодяг" роки
(перебазування на новий
майданчик).
Львівська область
Шкіряна промисловість
Харківський завод 1992-1994 2,36 тис.куб.м 3,6 3
хромових шкір роки промислових
(розширення стоків на добу
передочисних споруд)
Івано-Франківський завод 1992-1994 5 тис.куб.м 3,6 3
хромових шкір N 1 роки промислових
(розширення передочисних стоків на добу
споруд)
Одеський завод хромових 1993-1995 160 млн.кв.дм 22 14
шкір (перебазування на роки хромових шкір
новий майданчик)
Шкіргалантерейна промисловість
Запорізька 1992-1994 7,5 млн.крб. 3,5 2,7
шкіргалантерейна роки продукції
фабрика (реконструкція)
Львівська 1994-1995 15 млн.крб. 7 5,4
шкіргалантерейна роки
фабрика
(перебазування на
новий манданчик)
Промисловість по виробництву фурнітури
Сімферопольська фабрика 1993-1995 5 млн.крб. 12 6
пластмасової фурнітури роки продукції
(реконструкція з
перебазуванням на новий
майданчик), Кримська
область
Чернівецький 1992-1994 5 млн.крб. 9,4 5,8
експериментальний роки продукції
фурнітурно-механічний
завод (реконструкція з
перебазуванням на новий
майданчик)
Горлівський 1992-1994 3,3 млн.крб. 3,5 2
експериментальний роки продукції
фурнітурний завод
(розширення),
Донецька область
Львівський завод 1993-1995 19 млн.крб. 21 7
пластмасових виробів і роки продукції
плівкових матеріалів
(перебазування на новий
майданчик)
Взуттєва промисловість
Донецька взуттєва 1991-1993 1 млн. пар 1,5 1,1
фабрика (реконструкція роки взуття
з будівництвом
виробничого корпусу)
Бердичівська взуттєва 1992-1993 0,5 млн.пар 1,8 10
фабрика (реконструкція роки взуття
з будівництвом роки
виробничого корпусу).
Житомирська область
Вінницька взуттєва 1992-1994 1 млн. пар 5 3
фабрика імені Щорса роки взуття
(реконструкція)
Хмельницька взуттєва 1993-1995 2 млн.пар 9 5
фабрика (реконструкція) роки взуття
Макіївська взуттєва -"- 1 млн. пар 5 3
фабрика (будівництво взуття
виробничо-побутового
корпусу), Донецька
область
Одеська взуттєва 1994-1996 1 млн.пар 6 4
фабрика N 1 роки взуття
(реконструкція з
виведенням з
аварійного стану
виробничого корпусу)
Артемівська взуттєва -"- 1,7 млн.пар 6 3
фабрика (перебазування взуття
на новий майданчик),
Донецька область
Фарфоро-фаянсова промисловість
Довбиський фарфоровий 1991-1992 2 млн. 1,2 0,7
завод (реконструкція роки фарфорових
цеху випалювання), виробів
Житомирська область
Сумський фарфоровий 1992-1993 2 млн. 2 1,5
завод (розширення) роки фарфорових
виробів
Полтавський фарфоровий 1993-1995 2 млн. 3 2,5
завод (реконструкція роки фарфорових
дільниці випалювання) виробів
Будянський фаянсовий 1993-1995 10 млн.фаян- 10 8
завод (розширення). роки сових
Харківська виробів
область
______________
Примітка. Проектна потужність і вартість будівництва підприємств,
перелічених у додатку, в разі необхідності можуть бути
уточнені в річних планах Мінлегпромом УРСР за
породженням з трудовими колективами.вгору