Про затвердження Комплексної програми розвитку медичної промисловості на 1997-2003 роки
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма від 18.12.19961538
Документ 1538-96-п, поточна редакція — Прийняття від 18.12.1996

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 грудня 1996 р. N 1538
Київ
Про затвердження Комплексної програми розвитку
медичної промисловості на 1997-2003 роки

З метою збільшення виробництва продукції медичного,
ветеринарного та мікробіологічного призначення Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Комплексну програму розвитку медичної
промисловості на 1997-2003 роки, що додається.
2. Визначити державними замовниками Комплексної програми
розвитку медичної промисловості на 1997-2003 роки Державний
комітет з медичної та мікробіологічної промисловості (додатки N
1-5) та Міністерство охорони здоров'я (додаток N 6).
3. Міністерству економіки та Міністерству фінансів щорічно
починаючи з 1997 року під час розроблення Державної програми
економічного та соціального розвитку і Державного бюджету України
передбачати, виходячи з можливостей бюджету, виділення кошьтів на
фінансування Комплексної програми розвитку медичної промисловості
на 1997-2003 роки.
4. Установити що зміни та доповнення до Комплексної програми
розвитку медичної промисловості на 1997-2003 роки вносяться
Державним комітетом медичної та мікробіологічної промисловості,
Міністерством охорони здоров'я за погодженням з Міністерством
економіки, Міністерством фінансів та Міністерством сільського
господарства і продовольства.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 1996 р. N 1538
Таблиця
Комплексна програма розвитку медичної промисловості
на 1997-2003 роки
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Напрям вироб- |Виконав-| Обсяги фінансування,|Термін|Найменування ництва та най-|ці та | млн. гривень |вико- |потужностей менування під-|співви- |—————————————————————|нання |та ефект від приємства |конавці |усього|бюджет-|власні| |створення | | |ні кош-|ресур-| | | | | ти | си | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Готові лікарські засоби
Технічне пере- Держком- 199,2 122,56 76,64 1977- освоєння ви-
озброєння і ре- медбіоп- у тому у тому у тому 2003 робництва
конструкція 13 ром, числі: числі: числі: 221 нового
підприємств ме- МОЗ, Мі- наука- наука- наука- препарату з
дичної промис- неконо- 47,87, 40,39, 7,48, субстанцій
ловості на базі міки, капі- капі- капі- хімічного і
вітчизняного і Мінфін, тальні тальні тальні біотехноло-
комплектного Мінсіль- вкла- вкла- вкла- гічного по-
імпортного об- госппрод,дення- дення дення- ходження, у
ладнання з до- Націо- 151,33 82,17 69,16 тому числі
держанням між- нальна 56 з хіміч-
народних вимог академія них субстан-
до якості ви- наук, цій вітчиз-
робництва про- Академія няного ви-
дукції, розроб- медичних робництва
лення норматив- наук Збільшення
но-технічної на 80 від-
документації на сотків обся-
впровадження у гів вироб-
виробництво но- ництва, зде-
вих видів ліків більшого за
рахунокінної
рахунок імп-
ортозамінної
збільшення
конкурен-
тоспромож-
ності про-
дукції (до-
датки N 1 і
2)
2. Сировинна база виробництва
готових лікарських засобів
(субстанції)
Технічне пере- Держком- 101,4 81,22 20,18 1997- виробництво
озброєння і ре- медбіоп- у тому у тому у тому 2003 56 субстан-
конструкція 8 ром, числі: числі: числі: цій хімічно-
підприємств, МОЗ, наука- наука- капі- го походжен-
введення в екс- Мінпром, 27,45, 27,45, тальні ня, 8 видів
плуатацію дос- Мінеко- капі- капі- вкла- допоміжних
лідно-промисло- номіки, тальні тальні дення- речовин, су-
вих установок Мінфін, вкла- вкла- 20,18 часних анти-
на 7 підприємс- Мінсіль- дення- дення- біотиків і
твах, створення госп- 73,95 53,77 високоочище-
нормативно-тех- прод, них аміно-
нічної докумен- Націо- кислот за-
тації на впро- нальна мість тих,
вадження у ви- академія що закупову-
робництво нових наук, ються за ім-
субстанцій Академія портом, ок-
медичних ремих видів
наук, лікарської
держав- рослинної
ний кон- сировини
сорціум (додатки N 1
"Екосорб" і 2)
3. Ендокринні препарати
Реконструкція і Держком- 6,83 1,89 4,94 1997- введення в
технічне пере- медбіоп- у тому у тому у тому 2000 дію вироб-
озброєння 5 ром, Мі- числі: числі: числі: ництва інсу-
підприємств неконо- наука- наука- капі- ліну потуж-
згідно з міжна- міки, 1,04, 1,04, тальні ністю 13
родними вимога- Мінфін, капі- капі- вкла- млн. флако-
ми до якості Мінсіль- тальні тальні дення нів на рік,
виробництва на госп- вкла- вкла- 4,94 інфузійних
базі комплект- прод, дення- дення розчинів і
ного імпортного асоціа- 5,79 0,85 кровозамін-
і вітчизняного ція "Ві- ників потуж-
обладнання, тафарм", ністю 12,5
розроблення не- Націо- млн. флако-
обхідної норма- нальна нів, препа-
тивно-технічної академія ратів в ам-
документації наук, пулах та
Створення ви- Академія капсулах, а
робництва висо- медичних також ряду
коочищених ком- наук компонентів
понентів крові з донорської
крові (до-
датки N 1 і
2)
4. Імунні препарати
Реконструкція і Держком- 184,95 161,85 23,1 1997- створення
технічне пере- медбіоп- у тому у тому у тому 2000 виробництва
озброєння 4 ром, Мі- числі: числі: числі: 9 видів вак-
підприємств неконо- наука- наука- капі- цин, імуно-
згідно з міжна- міки, 5,22, 5,22, тальні біологічних
родними вимога- Мінфін, капі- капі- вкла- та протипух-
ми до якості МОЗ, На- тальні тальні дення- линних пре-
виробництва на ціональ- вкла- вкла- 23,1 паратів,
базі комплект- на ака- дення- дення- тест-систем,
ного імпортного демія 179,73 156,63 що замінюють
і вітчизняного наук, імпортні
обладнання, Академія (додатки N 1
розроблення не- медичних і 2)
обхідної норма- наук
тивно-технічної
документації
5. Ветеринарні препарати
Технічне пере- Держком- 115,9 16,91 98,99 1997- впровадження
озброєння і ре- медбіоп- у тому у тому у тому 2001 19 нових ви-
конструкція 5 ром, Мі- числі: числі: числі: дів препара-
підприємств на неконо- наука- наука- наука- тів, 2,8
базі імпортного міки, 7,1, 5,91, 1,19, млрд. доз і
обладнання Мінфін, капі- капі- капі- 4700 набо-
згідно з міжна- Мінсіль- тальні тальні тальні рів,
родними вимога- госппрод вкла- вкла- вкла- тест-систем
ми до якості дення- дення- дення- для діагнос-
виробництва, 108,8 11 97,8 тики, що не
розроблення не- поступаються
обхідної норма- імпортним
тивно-технічної (додатки N 1
документації і 2)
6. Вироби медичного призначення
з полімерів, скла та інших
матеріалів
Технічне пере- Держком- 195,4 41,62 153,78 1997- організація
озброєння і ре- медбіоп- у тому у тому у тому 2003 виробництва
конструкція за- ром, Мі- числі: числі: числі: скла першого
водів з виго- неконо- наука- наука- капі- гідролітич-
товлення медич- міки, 4,97, 4,97, тальні ного класу
ного скла, по- Мінфін, капі- капі- вкла- (5 тис.
лімерних мате- Мінсіль- тальні тальні дення- тонн) і ви-
ріалів, тари і госп- вкла- вкла- 153,78 робів з нь-
пакувальних ма- прод, дення- дення- ого (ампул і
теріалів, сор- держав- 190,43 36,65 флаконів -
бентів та пе- ний кон- 400 млн.),
рев'язувальних сорціум розширення
матеріалів "Екосорб" асортименту
Створення нових і збільшення
виробів і тех- кількості
нологій їх ви- виробів од-
готовлення на норазового
діючих заводах використання
з полімерних
матеріалів
(контейнери
для крові,
катетери,
системи тощо
- 20 млн.),
організація
виробництва
різних пе-
рев'язуваль-
них матеріа-
лів, сучас-
них видів
тари і упа-
ковки (до-
датки N 1 і
2)
7. Технологічне обладнання і
запасні частини Виконання конс- Держком- 32,9 22,8 10,1 1997- виготовлення
трукторських медбіоп- у тому у тому у тому 2002 33 наймену-
робіт і ство- ром, Мі- числі: числі: числі: вання спеці-
рення головних неконо- наука- наука- капі- ального тех-
зразків спеці- міки, 20,8, 20,8, тальні нологічного
ального техно- Мінфін, капі- капі- вкла- обладнання і
логічного об- Мінмашп- тальні тальні дення- автоматичних
ладнання для ром вкла- вкла- 10,1 ліній, що
потреб галузі дення- дення- замінюють
на підприємс- 12,1 2 імпортні,
твах Мін- для виготов-
машпрому (ВО лення ампул,
"Завод імені флаконів,
Малишева", таблеток,
"Гравітон", наповнення
"Хартрон", "Ра- ампул, виго-
дар" та інші) і товлення ма-
Держкоммедбіоп- зей і супо-
рому (Маріу- зиторіїв,
польс кий завод виробництва
технологічного лейкопласти-
обладнання) рів, виго-
Розширення і товлення ла-
реконструкція бораторної
Маріупольського техніки, за-
заводу техноло- пасних час-
гічного облад- тин і конс-
нання трукцій
"чистих"
приміщень
(додатки N 1
і 3)
8. Розвиток виробництва
медичної техніки
Розроблення та МОЗ, 43,9 42,57 1,33 1997- створення
організація ви- Мінмашп- у тому у тому у тому 2003 конкурен-
робництва най- ром, числі: числі: числі: тоспроможної
важливіших ви- державне наука- наука- капі- продукції з
дів техніки ме- укра- 33,35, 33,35, тальні метою скоро-
дичного призна- їнське капі- капі- вкла- чення імпор-
чення, перш за об'єд- тальні тальні дення- ту медичної
все імпортоза- нання вкла- вкла- 1,33 техніки для
мінної продук- "Полі- дення- дення- потреб зак-
ції техмед", 10,55 9,22 ладів МОЗ,
асоціа- сприяння
ція розвитку
"Укр- вітчизняної
медпри- медичної
лад" промисловос-
ті на базі
конверсійних
підприємств
(додаток N
6)
9. Науково-технічні розроблення
пошукового характеру
Виконання пошу- Держком- 22,51 22,51 1997- збагачення
кових робіт для медбіоп- 2003 асортименту
створення нових ром, Мі- лікарських
видів готових неконо- засобів,
лікарських за- міки, субстанцій,
собів, субстан- Мінфін, медичних ви-
цій, виробів з Мінмашп- робів з по-
медичного скла ром, На- лімерів,
і полімерів ціональ- зменшення
на ака- залежності
демія від імпорту
наук, (додатки N 2
Академія і 5)
медичних
наук
10. Загальногалузеві проблеми
Створення галу- Держком- 29,40 21,35 8,05 1997- додатки N 2
зевої норматив- медбіоп- 2000 і 4
ної бази з охо- ром,
рони праці та МОЗ, Мі-
навколишнього неконо-
природного се- міки,
редовища, вико- Мінфін,
нання робіт із Націо-
стандартизації нальна
та сертифікації академія
виробництва і наук,
готової продук- Академія
ції відповідно медичних
до міжнародних наук,
норм, розроб- державне
лення норматив- укра-
них матеріалів їнське
з питань марке- об'єд-
тингу, економі- нання
ки галузі "Полі-
техмед"
—————————————————————————————————————————————————————————————————- Усього 932,4 млн. гривень, у тому числі:
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Разом 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
рік рік рік рік рік рік рік —————————————————————————————————————————————————————————————————— Власні 397,11 106,96 65,6 115,92 43,3 14,44 41,54 9,35
кошти
підпри-
ємств і
органі-
зацій
Бюджетні 535,28 128,25 230,31 75,11 35,62 29,06 20,99 17,6
кошти
Усього 932,4 235,2 294,26 191,03 78,92 43,5 62,53 26,95

Додаток N 1
до Комплексної програми розвитку
медичної промисловості України
на 1997-2003 роки

Завдання
технічного переозброєння, реконструкції, розширення
діючих та будівництва нових підприємств галузі,
млн. гривень ( у цінах на 1 січня 1996 року )
————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування підприємств,|Готов- |Введен-| Обсяги фінансування, видів будівництва та |ність |ня по- | млн.гривень видів продукції |на 1 |тужнос-|——————————————————————— |вересня| ті | разом |бюджет-|власні |1996р.,| | |ні кош-|ресурси |відсот-| | | ти | | ки | | | | —————————————————————————+———————+———————+———————+———————+——————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ————————————————————————————————————————————————————————————————— За Комплексною програмою-
усього 732,68 352,29 390,39
у тому числі: * для придбання імпорт-
ного обладнання згідно з
міжурядовою угодою
(99,29 млн. DM),
млн.гривень 129,08 129,08 -
** для придбання імпорт-
ного обладнання (71,5
млн.доларів США,
186300 млн.рос.руб.
і 2,6 млн.DM) за рахунок
залучення інвестицій,
млн.гривень 211,57 3,38 208,19 ————————————————————— * Тут і далі кошти на придбання імпортного обладнання ( DM ),
яке вже одержано по кредитній лінії під гарантію Кабінету
Міністрів України. ** Тут і далі кошти на придбання імпортного обладнання
(долари США та рос.руб.) за рахунок залучення інвестицій.
Держкоммедбіопром -
усього 540,42 316,54 223,88
у тому числі:
* для придбання імпорт-
ного обладнання згідно
з міжурядовою угодою
(99,29 млн. DM),
млн. гривень 129,08 129,08 -
** для придбання імпорт-
ного обладнання (47,6 млн.
доларів США і 2,6 млн. DM)
за рахунок залучення
інвестицій, млн.гривень 98,58 3,38 95,2
Дніпропетровська державна
фірма "Дніпромед",
м.Дніпропетровськ
нове будівництво
дослідно-промислове фарма- 12,87 12,87 -
цевтичне виробництво з
виготовлення готових
лікарських засобів у
м.Дніпродзержинську
Дніпропетровської області
(4 найменування ), млн.
упаковок 82 3
ВО "Полтавмедскло",
м. Полтава 6,14 6,14 -
реконструкція 82 5
друга черга (склодріт), тис.тонн
** крім того, для прид- бання імпортного обладнання
(4,9 млн. доларів США),
млн.гривень 9,8 - 9,8
Одеське підприємство по
виробництву бактерійних
препаратів, м.Одеса
розширення
створення виробництва
імунних препаратів,
вакцини проти кору,
гепатиту, паратиту,
краснухи, млн.доз
* крім того, для придбання 35 16,7 35 35 -
імпортного обладнання
згідно з міжурядовою угодою
(39,5 млн. DM), млн.гривень 51,35 51,35 -
Харківське підприємство
по виробництву імуно-
біологічних та лікарських
препаратів "Біолік",
м.Харків
розширення 16 16 -
створення виробництва
імунних препаратів,
вакцини АКДП, млн.доз 42 7,4
* крім того для прид-
бання імпортного облад-
нання, згідно з між-
урядовою угодою (9,29
млн.DM), млн.гривень 12,08 12,08 -
Завод "Медполімер",
м.Слов'янськ Донецької
області
реконструкція
створення виробництва готових лікарських
засобів 83 5,4 5,4 -
у тому числі:
таблетки, млн.штук 130
капсули, млн.штук 235
ампули, млн.штук 120
* крім того, для придбання
імпортного обладнання
( 2,6 млн. DM ),
млн.гривень 3,38 3,38 -
Львівське підприємство
лікарських препаратів
"Львівлікпрепарати",
м.Львів
розширення
створення виробництва імунних препаратів,
вакцини БЦЖ, млн.доз 75 10,8 20,24 20,24 -
створення виробництва готових лікарських засобів,
млн.ампул 51 45 41,5 21,5 20
млн.флаконів 53 13,5
Одеське хіміко-фармацев-
тичне об'єднання
"Біостимулятор", м.Одеса
розширення
виробництво готових лікарських засобів 4,90 3 1,1
розлив ін'єкційних розчинів у великоємні
ампули, млн.штук 37,8
лікпрепарати в драже, млн.упаковок 6
вітамінне виробництво,
млн.ампул 150 2,8 1,8 1
очисні споруди хімфарм- об'єднання, куб.м./добу 15 1000 0,92 0,85 0,07
Луганський хіміко-фарма-
цевтичний завод, м.Луганськ 1,04 - 1,04
розширення 12
створення виробництва готових лікарських засобів,
тис.упаковок 350
ВАТ "Вітаміни", м.Умань
Черкаської області
розширення
створення виробництва 5,26 3,26 2 готових лікарських засобів
мультивітаміни, тонн 40 10600 * крім того, для придбання
імпортного обладнання
згідно з міжурядовою угодою
(17,5 млн. DM), млн.гривень 22,75 22,75 -
Науково-біотехнологічний
центр "Ензифарм", м.Ладижин
Вінницької області
реконструкція 2,45 0,75 1,7
створення сировинної бази
виробництва готових лікар-
ських засобів, субстанцій 15
(10 найменувань),тонн 91,05
АТ "Гемопласт", м.Білгород-
Дністровський Одеської
області
розширення
шприци одноразового використання ( приріст
потужності ), млн.штук
центр електрофізичної 93 30 0,9 0,5 0,4 стерилізації, тис.кГр/рік
технічне переозброєння
контейнери для крові 126 2,57 1 1,57
та розчинів, млн.штук
** крім того, для придбання
імпортного обладнання
(12 млн. доларів США), 23 3 1,2 1,2
млн.гривень
діалізатори, тис.штук ** крім того, для придбання 24 24
імпортного обладнання
(10 млн. доларів США), 100 1,2 1,2
млн.гривень
катетери внутришньовенні, млн.штук 20 20
** крім того, для 5 1,5 1,5
придбання імпортного
обладнання (8 млн. доларів
США), млн.гривень 16 16
АТ холдингова компанія
"Ензим", м.Ладижин
Вінницької області
реконструкція
створення виробництва готових лікарських
засобів, 8,5 7,5 1
млн.ампул
млн.капсул 5
антибіотиків і поліферментів, млн.штук 100
створення готової лікарської форми 70
віаферон, млн.ампул
створення сировинної бази виробництва 25 4 2 2
готових лікарських
засобів
антибіотики пеніцилінового та
цефалоспоринового
ряду, тонн 24 1200 6,6 2 4,6
* крім того, для
придбання імпортного
обладнання для другої
черги ( 7 найменувань ),
згідно з міжурядовою
угодою (33 млн.DM),
млн.гривень 42,9 42,9 -
Золочівська картонажна
фабрика, м.Золочів
Львівської області
розширення 27 20 7
створення виробництва тари і упаковки,
фарбовідбитків, млн.штук 84 220
** крім того, для придбання імпортного
обладнання (9,5 млн.
доларів США),
млн.гривень 19 - 19
ВАТ "Дніпрофарм",
м.Дніпропетровськ
реконструкція 5,02 2 3,02
створення виробництва готових
лікарських засобів, 23
млн.ампул 20
млн.флаконів 6,5
Фармацевтична фірма
"Дарниця", м.Київ
технічне переозброєння 1 - 1
будівництво котельної з установкою парогене-
раторів, тонн на годину 20
АТ "Галичфарм", м.Львів
реконструкція 30 15,55 5,35 10,2
створення виробництва готових лікарських
препаратів
інфузійні розчини ( 8 найменувань ),
млн.упаковок 11,3
ін'єкційні розчини, 100
млн.ампул
лікпрепарати в капсулах, млн.штук 1
м'які лікарські форми в тубах, млн.штук 1
ВАТ "Хімфармзавод
"Червона зірка",
м.Харків
реконструкція 20 1,65 - 1,65
виробництво готових лікарських засобів,
таблетки, млн.упаковок 35
м'які лікарські форми, млн.упаковок 15
Завод "Екстра", м.Ладижин
Вінницької області
реконструкція 6 1 5
розширення сировинної бази та створення
виробництва лікувально-
профілактичних засобів

ВАТ "Фармак", м.Київ
технічне переозброєння 10,5 - 10,5
створення виробництва готових лікарських
засобів, млн.упаковок 167
млн.ампул 16,58
млн.флаконів 112
тис.тубів (мазі) 35
технічне переозброєння
виробництво ГЛЗ згідно з міжнародними 10,5 - 10,5
вимогами GMP
АТ "Київський вітамінний завод", м.Київ 1,98 0,4 1,58
реконструкція
виробництво готових лікарських засобів
вітамін Dз, млн.упаковок 10
вітаміни в м'яких капсулах, млн.шт. 170
антибіотики у капсулах, млн.штук 40
технічне переозброєння 3 - 3
виробництво готових лікарських засобів згідно
з вимогами GMP, млн.упаковок 150
ВАТ "Біолік", м.Ладижин
Вінницької області
реконструкція
виробництво готових лікарських засобів:
бальзам "Вігар", 10 0,8 0,1 0,7 дал/рік
очисні споруди, 182,5 0,9 - 0,9 тис.куб.м./рік
установка утилізації метану, тис.куб.м./рік 15 0,5 - 0,5
СП "Гран", м.Ладижин
Вінницької області
розширення
виробництво готових 1,5 - 1,5 лікарських засобів,
друга черга ( 12
найменувань ),
млн.упаковок 2,5
ВАТ "Лубнифарм", м.Лубни
Полтавської області
розширення 8,19 1,5 6,69
створення виробництва готових лікарських
засобів (галенові та
мазеві препарати),
млн.упаковок 10
Компанія "Рідан-
інженерінг", м.Київ
реконструкція 18,42 9,21 9,21
створення виробництва високоочищених
компонентів крові та
препаратів на їх основі 25
з донорської крові, тонн
ВАТ "Трипільський
біохімічний завод",
м.Обухів Київської
області
реконструкція
виробництво імунних - 0,31 0,31 - - препаратів
виробництво готових 3 - 3 0,4 лікарських засобів:
фламікар, млн.капсул 240
кардіопротектор, 30 млн.капсул
діуретик, млн.капсул 100
технічне переозброєння -
дослідно-промислова 10 0,25 0,15 0,1 установка для
виробництва субстанції
рибоксину, тонн
ВАТ "Завод технологічного
обладнання",
м.Маріуполь Донецької
області
розширення 12 2 10
створення виробництва великогабаритних виробів
для виробництва готових лікарських
засобів (приріст),
млн.гривень 60 300
технічне переозброєння 0,1 - 0,1
збільшення потужності котельної та градирні
Мар'янівський склозавод,
смт Мар'янівка Житомир-
ської області
реконструкція 3,6 1,45 2,15
виробництво медичної - 120 склотари, млн.флаконів
** крім того, для придбання імпортного обладнання за рахунок
залучення інвестицій (3,2 6,4 - 6,4
млн.доларів США),
млн.гривень
МОЗ - усього 9,8 0,5 9,3
у тому числі:
** для придбання
імпортного обладнання
(3,9 млн.доларів США), 7,8 - 7,8
млн.гривень
Мукачівський завод
медичних виробів науково-
інженерного центру МОЗ,
м.Мукачеве Закарпатської
області
реконструкція 2 0,5 1,5
створення виробництва латексних діагностичних 42
та хірургічних рукавичок,
млн.штук
технічне переозброєння
** крім того, для
придбання імпортного
обладнання (3,9
млн.доларів США) за
рахунок 7,8 - 7,8
залучення інвестицій,
млн.гривень
Мінсільгосппрод - усього 149,31 16,41 132,9
у тому числі:
для придбання імпортного
обладнання за рахунок
залучення інвестицій
(186300 млн. рос. руб.),
млн.гривень 65,19 65,19
(20 млн. доларів США),
млн.гривень 40 40
Головм'ясомолпром усього 5,79 0,85 4,94
Завод ендокринно-
ферментних препаратів АО
"Київський
м'ясокомбінат", м.Київ
реконструкція 3 - 3
організація виробництва інсуліну 10 90
млн.флаконів на рік
(доробки)
Мале приватне підприємство
"Прикарпаття", м.Львів
реконструкція - 0,64 - 0,64
виробництво високоочище- ного інсуліну,
млн.флаконів 3
АТ "Конотопм'ясо", м.Коно-
топ Чернігівської області
технічне переозброєння - 0,3 0,15 0,15
виробництво готових лікарських засобів:
реополіглюкіну, тис.флаконів 200
неогемодезу, тис.флаконів 100
глюкогемодезу, тис.флаконів 100
Вінницький м'ясокомбінат,
м.Вінниця
технічне переозброєння
виробництво готових лікарських засобів - 0,35 0,2 0,15
кровозамінників, тис.флаконів 2000
створення сировинної бази галузі
виробництво декстрану, 30 1,5 0,5 1 тонн
Асоціація 142,5 15,56 126,96
"Украгробіовет" - усього
** у тому числі для
придбання імпортного
обладнання за рахунок
залучення інвестицій
(186300 млн.рос.руб),
млн.гривень 65,19 - 65,19
(20 млн.доларів
США), млн.гривень 40 - 40
у тому числі:
ВАТ "Біомедскло", м.Житомир
реконструкція 11,69 4,56 7,13
виробництво скляних 15 шприців, млн.штук
виробництво ампул та 200 флаконів, млн.штук
** крім того, для
придбання імпортного
обладнання (5800 2,03 2,03
млн.рос.руб.),
млн.гривень 21 21
(10,5 млн.доларів США),
млн.гривень
Київський філіал науково-
дослідного
контрольного інституту
ветеринарних
препаратів і кормових
добавок, м.Київ
реконструкція -
виробництво пташиних 2 13,39 6 7,39
яєць на основі SPF,
млн.штук
** крім того, для придбання імпортного
обладнання (178
млрд.рос.руб),
млн.гривень 62,3 - 62,3
(5,8 млн.доларів США), млн.гривень 11,6 - 11,6
Галещинська біофабрика, 4,39 2 2,39
смт Нова Галещина
Полтавської області
реконструкція
виробництво біологічних засобів захисту
тварин, млн.доз 40,6
технічне переозброєння
виробництво біологічних засобів захисту тварин та
діагностичних препаратів, 0,48 - 0,48
млн.доз 0,7
тис.наборів 0,5
** крім того, для придбання імпортного
обладнання (1100
млн.рос.руб.), млн.гривень 0,37 - 0,37
(1,7 млн.доларів США),
млн.гривень 3,4 - 3,4
Сумська біофабрика,
м.Суми
реконструкція 6,64 3 3,64
виробництво біологічних засобів
захисту тварин, млн.доз 22 488,5
технічне переозброєння 0,74 - 0,74
виробництво біологічних засобів
захисту тварин та
діагностичних препаратів, -
млн.доз 16,3
тис.наборів 0,25
** крім того, для придбання імпортного
обладнання (1400
млн.рос.руб.),
млн.гривень 0,49 - 0,49
(2 млн.доларів США),
млн.гривень 4 - 4
Корпорація
"Укрзооветпромпостач"- 1 - 1
усього
Плахтянський завод ветери-
нарних препаратів, с.Плах-
тянка Київської області
реконструкція 0,6 - 0,6
виробництво ветеринарних препаратів, 19 100
тонн
Новоград-Волинський завод
кормових антибіотиків,
м.Новоград-Волинський
Житомирської області
реконструкція
виробництво 31 50 0,4 - 0,4 ветеринарних препаратів,
тонн
Мінпром - усього 14,2 6,24 7,96
ВАТ "Краситель", м.Рубіжне
Луганської області
реконструкція 7,9 3 4,9
створення сировинної бази для виробництва лікарських
засобів:
ацетилсаліцилова кислота, тонн 68 400
димедрол, тонн 42 2,5
Черкаський завод хімічних
реактивів, м.Черкаси
реконструкція 6,06 3 3,06
створення сировинної бази для виробництва лікарських
засобів:
пара-нітробензойна кислота, тонн 56 250
субстанції (11 найменувань), тонн 22 19,74
НДІ "Хімтехнологія", м.Сєверо-
донецьк Луганської області
реконструкція
створення сировинної бази для виробництва лікарських
засобів 38 0,24 0,24 -
створення модулів системи кінцевої стадії субстанцій
(7 найменувань)
Український державний 7,3 2,7 4,6
консорціум "Екосорб"- усього
Лабораторно-виробничий 70 6,6 2,5 4,1
комплекс по виготовленню
медичних препаратів, с.Чайка
Київської області
розширення
гемосорбційні колонки, 24 тис.штук
ДНК-сорбенти, тис.штук 10
сорбуючі пов'язки "Деран", млн.штук 1,5
вітамінізовані препарати, млн.упаковок 5,5
нові медичні препарати
Підприємство по виробництву
масла з плодової кісточки,
м.Жовті Води Дніпропетров-
ської області
реконструкція 80 92 0,7 0,2 0,5
масло, тонн
Український державно- 1,1 0,68 0,42
акціонерний консорціум
"Укрфітотерапія" - усього
Радгосп "Колодіївський", с.Ко-
лодіївка Кам'янець-Поділь-
ського району Хмельницької
області 50 0,22 0,18 0,04
реконструкція
організація сушильного комплексу для лікарської
рослинної сировини, тонн 50
Радгосп "Радуга", с.Лікар- 50 0,28 0,2 0,08
ственне Сімферопольського
району Автономної Республіки
Крим
реконструкція
організація сушильного комплексу для лікарської
рослинної сировини з
використанням природного
газу, тонн 70
Радгосп "Семенівський",
с.Прогрес Семенівського
району Чернігівської області
реконструкція 60 0,6 0,3 0,3
організація сушильного комплексу для лікарської
рослинної сировини з викори-
станням природного газу, тонн
70
організація комплексу для очищення кореня валеріани,
тонн 70
Асоціація "Укрмедприлад" - 7,95 7,02 0,93
усього
Т "Адвіс", м.Хмельницький 51 0,75 0,65 0,1 реконструкція
виробництво медичного інструменту, млн.гривень 0,95
ТОВ "Добробут ЛТД", м.Бро-
вари Київської області
розширення 50 0,6 0,52 0,08
збирання та переробка відпрацьованих медичних виро-
бів одноразового використання,
тонн 500
НВТ "Дніпро НТО", м.Київ 10 0,45 0,4 0,05
реконструкція
виробництво низькотемпе- ратурного медичного обладнан-
ня, млн.гривень 0,6
АТ "Медапаратура", м.Київ 15 1,3 1,2 0,1
розширення
виробництво медичної апа- ратури, млн.гривень 1,5
АТ "Космос", смт Козин
Київської області 80 0,75 0,65 0,1
розширення
виробництво медичних виробів одноразового вико-
ристання з полімерних мате-
ріалів, млн.гривень 2,6
СКБ діагностичної
апаратури, м.Київ 15 3,3 3 0,3
розширення
виробництво медичної техні- ки, млн.гривень 1,5
ТОВ "Львівелектроніка", 45 0,8 0,6 0,2
м.Львів
реконструкція
виробництво лазерно-терапев- тичної апаратури, млн.гривень 2,8
Мінмашпром - усього 2,4 2 0,4
Харківський науково-
дослідний інститут
радіотехнічних 49 2,4 2 0,4
вимірювань, м.Харків
розширення
виробництво складної медич- ної техніки, млн.гривень 3,75
Українське державне
науково-навчальне виробниче
об'єднання "Остеосинтез",
м.Київ 80 0,2 0,2
реконструкція
розширення випуску медичного інструментарію,
млн.гривень 0,5 —————————————————————————————————————————————————————————————————— Усього 732,68 млн. гривень, у тому числі: —————————————————————————————————————————————————————————————————— Разом 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
рік рік рік рік рік рік рік —————————————————————————————————————————————————————————————————— Власні 390,39 101,99 60,97 113,39 41,8 13,46 40,53 8,25
кошти
підпри-
ємств і
органі-
зацій
Бюджетні 352,29 94,28 193,32 44,43 10,93 7,48 1,29 0,56
кошти
Усього 732,68 196,26 254,29 157,83 52,71 20,95 41,83 8,81

Продовження додатка N 1 ———————————————————————————————————————————————————————————————— У тому числі за роками ———————————————————————————————————————————————————————————————— 1997 рік|1998 рік|1999 рік|2000 рік|2001 рік|2002 рік | 2003 рік ————————+————————+————————+————————+————————+—————————+————————— 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ————————————————————————————————————————————————————————————————
196,26 254,29 157,83 52,71 20,95 41,83 8,81

- 129,08

45,03 11 87,28 28,49 3,77 36

163,11 221,98 60,18 39,18 13,48 39,88 2,61

- 129,08

35,2 - 3,38 24 - 36

7,64 5,23

6,14

9,8

11 11,5 12,5

- 51,35

5 5 6

- 12,08

0,7 1,9 2 0,8

- - 3,38

10,24 10

21 11 6,5 2 1

1,3 1,4 1,1 1,1 -

0,46 0,46 1,4 1,4

0,12 0,45 0,47

1,7 2 1,56

- 22,75

0,41 0,93 0,43 0,185 0,215 0,18 0,1

0,9

1 1 0,57

0,7 0,5

24
0,5 0,5 0,2

20
1 0,5

16

7 1,5

3 1 0,4

4 2,2

- 42,9

17 10

19

1,5 1,5 1,02 1

1

6,75 6,3 2,5

1,47 0,18

1 2 3

2 3,5 5

3 3,5 4

0,98 1

-

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1

0,8
0,9
0,15 0,35

1 0,5

- - 2,65 2,7 2,84

- - 6 6,1 6,32

- - - - - - 0,31
0,4 0,5 0,7 0,2 0,3 0,4 0,5

0,25

6 6

0,1

2 1,6

6,4

8,8 1

7,8

1 1

7,8

14,53 23,16 93,37 10,42 6,58 1,05 0,2

2,03 62,3 0,49 0,37
11 21,6 4 3,4
4,02 1,77

3

0,32 0,32

0, 3

- 0,35

0,7 0,8

9,71 21,19 93,37 10,42 6,58 1,05 0,2

2,03 11 62,3 0,49 0,37
- 21,6 4 3,4

2,66 3,66 2,9 2,4 - - -

2,03
11 10

3,8 4,5 4,09 1

- - 62,3
- - 11,6
0,22 0,9 1,13 0,95 1 0,19

- - 0,05 0,15 0,18 0,1

0,37
3,4

0,95 1,02 1,1 1,05 1,56 0,76 0,2

0,05 0,11 0,2 0,31 0,07

0,49
4

0,8 0,2

0,5 0,1

0,3 0,1

4,26 3,84 1 5,1

1,5 1,3 5,1

2,56 2,5 1

0,2 0,04

1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

0,7

0,66 0,36 0,08

0,16 0,06

0,1 0,1 0,08

0,4 0,2

2 2,05 1,9 2

0,2 0,2 0,15 0,2

0,1 0,15 0,15 0,2

0,1 0,15 0,1 0,1

0,3 0,3 0,4 0,3

0,2 0,15 0,2 0,2

0,7 0,7 0,9 1

0,4 0,4

1,1 0,7 0,4 0,2
1,1 0,7 0,4 0,2

0,1 0,1

Додаток N 2
до Комплексної програми розвитку медичної
промисловості України на 1997-2003 роки
Завдання
створення нормативно-технічної документації,
дослідно-промислових установок для забезпечення
введення об'єктів
———————————————————————————————————————————————————————— Найменування | Потуж- | | розроблення | ність | Головні виконавці | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ———————————————————————————————————————————————————————— Готові лікарські засоби
Анестезуючі засоби
Хіноксикаїн, ліо- 3 млн. Державний науковий
філізований поро- упако- центр лікарських засобів,
шок для ін'єкцій вок м.Харків
Українська фармацев-
тична академія, м.Харків
Анальгетики, жарознижуючі засоби, нестероїдні
протизапальні засоби та засоби для лікування подагри
Трамал*, свічки 200 тис. Державний науковий
упако- центр лікарських засобів,
вок м.Харків
Піритрамід*,0,75% 3 млн. - " -
розчин для ін'єк- ампул
цій по 2 мл ———————————————————— * Тут і далі лікарські засоби, які належать до генериків.
Лоперамід*, розчин 350 тис. Державний науковий
для пиття флако- центр лікарських засобів,
нік м.Харків
Інститут фармакології та
токсикології Академії
медичних наук, м.Київ
Індометацин, 500 тис. Державний науковий
свічки упако- центр лікарських засобів,
вок м.Харків
Діклофенак-натрій, Державний науковий
гель 1 млн. центр лікарських засобів,
упако- м.Харків
вок Інститут фармакології та свічки 600 тис. токсикології Академії
упако- медичних наук, м.Київ
вок
Бутарфанол*, роз- 500 Українська фармацев-
чин для ін'єкцій тис.упа- тична академія,
ковок м.Харків
Дифторантова мазь 400 тис. Інститут фармакології
упако- та токсикології Академії
вок медичних наук, м.Київ
——————————————————————————————— ** Тут і далі роботи, які проводяться за власні кошти підприємств
і організацій.
Налоксон*, розчин 500 тис. Державний науковий
для ін'єкцій, 1мл упако- центр лікарських засобів,
вок м.Харків
Інститут фармакології та
токсикології Академії
медичних наук, м.Київ
Парацетамол з ас- 1 млн. Державний науковий
корбіновою кисло- упако- центр лікарських засобів,
тою, гранули для вок м.Харків
дітей
Алопуринол*, таб- 600 тис. Державний науковий
летки упако- центр лікарських засобів,
вок м.Харків
Інститут фармакології та
токсикології Академії
медичних наук, м.Київ
Диклоцин, гель 500 тис. Державний науковий
упако- центр лікарських засобів,
вок м.Харків
Д-57* (похідне піро- Інститут фармакології та
лоімідазолу), токсикології Академії
таблетки 1 млн. медичних наук, м.Київ
упако-
вок
розчин для ін'єк- 1,5 млн.
цій упако-
вок
Глюкамін, розчин 5 млн. Українська фармацев-
для ін'єкцій, ам- ампул тична академія,
пули м.Харків
Лікарські форми Державний науковий
препаратів-генериків центр лікарських засобів,
анальгезуючої та м.Харків
протизапальної дії Інститут фармакології та
(20 найменувань) токсикології Академії
медичних наук, м.Київ
Засоби, що застосовуються при алергії та анафілаксії
Задітен, сироп для 1200 - " -
дітей тис.упа-
ковок

Галазолін 0,1%, 1,5 млн. Державний науковий
флакони по 10 мл. упако- центр лікарських засобів,
вок м.Харків
Лікарські форми Державний науковий
препаратів- центр лікарських засобів,
генериків, що засто- м.Харків
совуються при Інститут фармакології та
алергії (2 наймену- токсикології Академії
вання) медичних наук, м.Київ
Препарати, що регулюють функції центральної нервової системи
Натрію вальпроат, 250 тис. Державний науковий
таблетки упако- центр лікарських засобів,
вок м.Харків
Інститут фармакології та
токсикології Академії
медичних наук, м.Київ
Дроперидол*,
розчин для ін'єк- 1400 Державний науковий
цій тис.ам- центр лікарських засобів,
пул м.Харків таблетки 600 тис.
упако-
вок
Тіоридазин*, Державний науковий
центр лікарських засобів, драже 0,01; 0,025 650 тис. м.Харків
упако- Інститут фармакології та
вок токсикології Академії суспензія 5 млн. медичних наук, м.Київ
ампул
Флуфеназин*,
таблетки 0,001; 650 тис. Державний науковий
0,005 упако- центр лікарських засобів,
вок м.Харків
Інститут фармакології та
токсикології Академії розчин 0,25% у 5 млн. медичних наук, м.Київ
ампулах, 1мл ампул
Левопромазин*, 400 тис. Державний науковий
таблетки упако- центр лікарських засобів,
вок м.Харків
Інститут фармакології та
токсикології Академії
медичних наук, м.Київ
Лікарські форми - " -
препаратів-
генериків, що регу-
люють функції ЦНС
(25 найменувань)
Засоби для лікування інфекційних захворювань
Ампіокс, гранули 2 млн. Державний науковий
для дітей упако- центр лікарських засобів,
вок м.Харків
Амікацин*, розчин Державний науковий
для ін'єкцій, 2 мл 1 млн. центр лікарських засобів,
ампул м.Харків
Інститут фармакології та
токсикології Академії
медичних наук, м.Київ
Доксицикліну гідро- - " -
хлорид*,
ліофілізований по- 1 млн.
рошок 0,1 упако-
вок таблетки 800 тис.
упако-
вок
Цефтазидим*, ліо- 1,5 млн. - " -
філізований поро- флако-
шок нів
Тетрациклін*, очна 0,1 млн. - " -
мазь упако-
вок
Тобраміцин*, 2 млн. Державний науковий
порошок флако- центр лікарських засобів,
нів м.Харків
Інститут фармакології та
токсикології Академії
медичних наук, м.Київ
Бісептол*, сироп - " -
для дітей

Тієнам*, розчин у 200 тис. - " -
флаконах флако-
нів
Ципрофлоксацин з 200 тис. Державний науковий
дексаметазоном, упако- центр лікарських засобів,
очна мазь вок м.Харків
Рифампіцин*, 1,5 млн. Державний науковий
капсули упако- центр лікарських засобів,
флакони для вок м.Харків
ін'єкцій 2 млн. Інститут фармакології та
упако- токсикології Академії
вок медичних наук, м.Київ
Хлорхінальдол* з 600 тис. Державний науковий
метронідазолом, упако- центр лікарських засобів,
свічки вок м.Харків
Левоміцитин з мет- 800 тис. - " -
ронідазолом, мазь упако-
вок
Салазосульфапіри- Державний науковий
дин*, центр лікарських засобів,
таблетки 0,5 150 тис. м.Харків
упако- Інститут фармакології та
вок токсикології Академії свічки 300 тис. медичних наук, м.Київ
упако-
вок
Гіперамін, табле- 300 тис. НДІ мікробіології і віру-
тки упако- сології, м.Київ
вок
Лікарські форми Державний науковий
препаратів-генериків центр лікарських засобів,
для лікування м.Харків
інфекційних захво- Інститут фармакології та
рювань токсикології Академії
(15 найменувань) медичних наук, м.Київ
Протипухлинні засоби та засоби, що застосовуються
при паліативній допомозі
Мелфалан, Державний науковий
таблетки 0,01 6 тис. центр лікарських засобів,
упако- м.Харків
вок Інститут фармакології та порошок у флако- 30 тис. токсикології Академії
нах для ін'єкцій упако- медичних наук, м.Київ
0,02; 0,04 вок
Фентос, ліофілізо- 100 тис. Інститут фармакології та
ваний порошок для упако- токсикології Академії
ін'єкцій вок медичних наук, м.Київ
Хлофіден, ліо- 100 тис. - " -
філізований поро- упако-
шок для ін'єкцій вок
0,25
Ембіхін, ліофілізо- 200 тис. Інститут фармакології та
ваний порошок для упако- токсикології Академії
ін'єкцій 0,01 вок медичних наук, м.Київ
Мебіфон, 1,5% 300 тис. - " -
розчин для ін'єкцій упако-
вок
Засоби для лікування захворювань шкіри
Диоксизоль, мазь 5 млн. Державний науковий
упако- центр лікарських засобів,
вок м.Харків
Мазь типу 3 млн. - " -
"Іруксол" упако-
вок
Фторурацил*, мазь 2 млн. - " -
упако-
вок
Крем фотозахисний 5 млн. - " -
(з похідними пара- упако-
амінобензойної кис- вок
лоти та вітамінами)
Беметазон, крем 3 млн. Державний науковий
упако- центр лікарських засобів,
вок м.Харків
Протипаркінсонічні засоби
Селегилін*, таб- 60 тис. Українська фармацевтична
летки упако- академія,
вок м.Харків
Наком*, таблетки 100 тис. Державний науковий
0,25 упако- центр лікарських засобів,
вок м.Харків
Інститут фармакології та
токсикології Академії
медичних наук, м.Київ
Препарати крові та плазмозамінники
Поліамін, флакони 1 млн. Державний науковий
200 мл флако- центр лікарських засобів,
нів м.Харків

Розчин Рінгера, 25 млн. Київська медична ака-
концентрат розчину ампул демія післядипломної
в ампулах по 5, 10 освіти
та 20 мл
Полііонол, кон- 15 млн. Київська медична ака-
центрат розчину в ампул демія післядипломної
ампулах по 5, 10 освіти
та 20 мл
Лікарські форми Державний науковий
препаратів-генери- центр лікарських засобів,
ків, що належать до м.Харків
цієї групи (2 най- Інститут фармакології та
менування) токсикології Академії
медичних наук, м.Київ
Засоби для лікування серцево-судинних захворювань
Метилдопа*, таб- 275 тис. Державний науковий
летки 0,25 і 0,5 упако- центр лікарських засобів,
вок м.Харків
Калій-магній аспа- 700 тис. - " -
рагінат*, інфузій- упако-
ний розчин 200 вок
і 400 мл
Аміодарон*, Державний науковий
таблетки 0,2 20 тис. центр лікарських засобів,
упако- м.Харків
вок Інститут фармакології та розчин 5% по 3 мл 100 тис. токсикології Академії
упако- медичних наук, м.Київ
вок
Прокаїнамід*, роз- 1 млн. Державний науковий
чин 10%, 5 мл ампул центр лікарських засобів,
м.Харків
Інститут фармакології та
токсикології Академії
медичних наук, м.Київ
Томерзол, таблет- 11,2 Державний науковий
ки млн. центр лікарських засобів,
упако- м.Харків
вок
Венозид, - " -
таблетки 600 тис.
упако-
вок гель 6 млн.
упако-
вок
Гіполіпідем, 1 млн. - " -
капсули упако-
вок
Мексилетин*, кап- 500 тис. - " -
сули 0,05 і 0,2 упако-
вок
Лізину есцинат, 200 тис. Державний науковий
розчин для ін'єк- упако- центр лікарських засобів,
цій 1% вок м.Харків
Симбастин*, таб- 1 млн. Державний науковий
летки упако- центр лікарських засобів,
вок м.Харків
Інститут фармакології та
токсикології Академії
медичних наук, м.Київ
Лікарські форми - " -
препаратів-гене-
риків для ліку-
вання серцево-
судинних за-
хворювань
(20 найменувань)
Засоби для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту
Фамотидин*
таблетки 0,02; 250 тис. - " -
0,04 упако-
вок розчин для ін'єк- 350 тис.
цій 1%, 2 мл ампул
Препарат типу уль- 1 млн. Державний науковий
трапрокт, свічки з упако- центр лікарських засобів,
фторованим корти- вок м.Харків
костероїдом та ане-
стетиком
Проктоглівенол*, 500 тис. Державний науковий
свічки упако- центр лікарських засобів,
вок м.Харків
Інститут фармакології та
токсикології Академії
медичних наук, м.Київ
Гідрокортизону аце- 200 тис. Державний науковий
тат*, свічки упако- центр лікарських засобів,
вок м.Харків
Гіфларин, розчин 6,7 млн. - " -
1%, 2 мл ампул
Флуменциол*, кап- 250 тис. Державний науковий
сули упако- центр лікарських засобів,
вок м.Харків
Інститут фармакології та
токсикології Академії
медичних наук, м.Київ
Ліпофен, капсули 2 млн. Державний науковий
упако- центр лікарських засобів,
вок м.Харків
Інаміл, гранули 2,5 млн. - " -
упако-
вок

Ферментні препара- Українська фармацев-
ти продуктів тична академія,
бджільництва (по- м.Харків
лензим, таблетки
та свічки; поленаза,
порошок)
Лікарські форми Державний науковий
препаратів-генериків центр лікарських засобів,
для лікування шлун- м.Харків
ково-кишкового Інститут фармакології та
тракту токсикології Академії
(15 найменувань) медичних наук, м.Київ
Гормони, інші ендокринні препарати
Тестостерону 50 Державний науковий
пропіонат*, 1% і тис. центр лікарських
5% розчини в ампул засобів, м. Харків
етилолеаті
Метилпреднізолон*, 600 Державний науковий
таблетки тис. центр лікарських
упако- засобів, м. Харків
вок

Міорелаксанти та інгібітори холінестерази
Галантаміну 780 Державний науковий
гідробромід*, тис. центр лікарських
розчин для ампул засобів, м. Харків
ін'єкцій Інститут
фармакології та
токсикології
Академії медичних
наук, м. Київ
Засоби, що застосовуються в офтальмології
Ципрофлоксацин з 300 Державний науковий
дексаметазоном*, тис. центр лікарських
розчин упако- засобів, м. Харків
вок
Йодоксуридин*, 1 млн. - " -
очні краплі упако-
вок
Левобуналан*, 500 Державний науковий
очні краплі тис. центр лікарських
упако- засобів, м. Харків
вок
Тропікамід*, 500 - " -
очні краплі тис.
упако-
вок
Індометацин, 500 - " -
очні краплі тис.
упако-
вок
Засоби, що стимулюють, послаблюють пологову діяльність,
та засоби, що застосовуються в гінекології
Динопростон* , 450 Державний науковий
таблетки 0,005 тис. центр лікарських
упако- засобів, м. Харків
вок Інститут
фармакології та
токсикології
Академії медичних
наук, м. Київ
Адемол, розчин 7 млн. Державний науковий
для ін'єкцій 1% ампул центр лікарських
засобів, м. Харків
Ліки, що діють на органи дихання
Байкафед, 750 Державний науковий
таблетки тис. центр лікарських
упако- засобів, м. Харків
вок

Амброксол*, Державний науковий
розчин 20% по 5 і 250 центр лікарських
10 мл тис. засобів, м. Харків
упако- Інститут
вок фармакології та розчин 10% по 2 300 токсикології
мл тис. Академії медичних
упако- наук, м. Київ
вок
Аспамгран, 300 - " -
гранули для дітей млн.
упако-
вок
Ацетилцистеїн, Державний науковий
розчин 20% по 5 1 млн. центр лікарських
і 10 мл упако- засобів, м. Харків
вок Інститут розчин 10% по 2 500 фармакології та
мл тис. токсикології
упако- Академії медичних
вок наук, м. Київ розчин 5% по 10 500
мл тис.
упако-
вок
Орципреналіну Державний науковий
сульфат*, центр лікарських
таблетки 0,02 500 засобів, м. Харків
тис. Інститут
упако- фармакології та
вок токсикології розчин 0,05% по 100 Академії медичних
1 мл (аерозоль) тис. наук, м. Київ
упако- розчин 0,05% по вок
10 мл (аерозоль) 500
тис.
упако-
вок
Іпропропіум- 500 Державний науковий
бромід*, тис. центр лікарських
аерозоль, 15 мл упако- засобів, м. Харків
вок

Препарати, що стимулюють метаболічні процеси
Октамін-плюс, 2 млн. Державний науковий
капсули упако- центр лікарських
вок засобів, м. Харків
Флаванабол*, 900 - " -
свічки тис.
упако-
вок

Глутаргін, Державний науковий
таблетки 1 млн. центр лікарських
упако- засобів, м. Харків
вок
розчин для 200 ін'єкцій тис.
ампул
Піридиксофот, 500 НДІ очних хвороб
розчин для тис. імені Філатова, м.
ін'єкцій упако- Одеса
вок
Узсплен, розчин 18 Томський
для ін'єкцій млн. університет, Росія,
ампул м. Томськ
Факовіт* (типу 400 Державний науковий
факолену), тис. центр лікарських
таблетки упако- засобів, м. Харків
вок
Лікарські форми Державний науковий
препаратів- центр лікарських
генериків, що засобів, м. Харків
стимулюють Інститут
метаболічні фармакології та
процеси токсикології
(15 найменувань) Академії медичних
наук, м. Київ
Вітаміни та неорганічні речовини
Триовіт С, 700 Інститут
таблетки тис. геронтології
упако- Національної
вок академії наук, м.
Київ
Віт-К, таблетки 900 Інститут
тис. фармакології та
упако- токсикології
вок Академії медичних
наук, м. Київ
Харківський науково-
дослідний інститут
медичної
радіобіології
Антидотні та детоксикуючі засоби
Анатоксин та 10 Інститут
сироватка млн. фармакології та
антитоксична доз токсикології
отрути сірої 20 Академії медичних
бджоли, ампули млн. наук, м. Київ
для ін'єкцій доз
Сироватка 20 Інститут
анатоксична для млн. фармакології та
ідентифікації доз токсикології
отрути гюрзи Академії медичних
наук, м. Київ
Субстанції хімічного походження
Нітроксолін 1 т Інститут хімічної
технології та
промислової
екології, м. Рубіжне
Луганської області
Індометацин 10 т - " -

Гіпотіазид 5 т - " -

Сукралфат 0,1 т - " -

Імізин 0,7 т науково-дослідний і
проектний інститут
хімічної технології
"Хімтехнологія", м.
Сєверодонецьк
Луганської області
Промедол 0,7 т - " -

Димедрол 2,5 т Інститут хімічної
технології та
промислової екології,
м. Рубіжне
Луганської області
Амірідин 0,15 т науково-дослідний і
проектний інститут
хімічної технології
"Хімтехнологія", м.
Сєверодонецьк
Луганської області
Офлоксацин 50 кг Інститут органічної
(таривід) хімії Національної
академії наук , м.
Київ
Дитилін 0,2 т Інститут органічної
хімії Національної
академії наук, м.
Київ

Пантенол 5 т ВАТ "Вітаміни",
м. Умань Черкаської
області
Клотримазол 0,35 т Інститут органічної
хімії Національної
академії наук, м.
Київ
Нікорандил 50 кг - " -

Таурин високої 0,1 т Інститут органічної
чистоти хімії Національної
академії наук з
дослідним
виробництвом, м.
Київ

Дибазол 13 т Інститут хімічної
технології та
промислової екології,
м. Рубіжне
Луганської області
Томерзол 0,2 т Інститут органічної
хімії Національної
академії наук з
дослідним
виробництвом, м.
Київ
Ацидотест 0,1 т Інститут хімічної
технології та
промислової екології,
м. Рубіжне
Луганської області
Фенобарбитал Інститут органічної
хімії Національної
академії наук з
дослідним
виробництвом, м.
Київ
Галазолін 0,2 т НДІ "Синтеко", м.
Київ
Дифторант Інститут органічної
хімії Національної
академії наук з
дослідним
виробництвом, м.
Київ
Хіноксикаїн Черкаський завод
хімічних реактивів

L- Тироксин 5 кг НДІ ендокринології
та обміну речовин
Академії медичних
наук, м. Київ

L-Офлоксацин 0,265 Інститут органічної
т хімії Національної
академії наук з
дослідним
виробництвом, м.
Київ
Тіазон Інститут
фармакології та
токсикології
Академії медичних
наук, м. Київ
Ацетилцистеїн Інститут органічної
хімії Національної
академії наук з
дослідним
виробництвом, м.
Київ
Месалазин, - " -
свічки та пінний
аерозоль
Циклофосфан Інститут органічної
хімії Національної
академії наук з
дослідним
виробництвом, м.
Київ
Інститут
експериментальної
патології, онкології
та радіобіології
Національної
академії наук, м.
Київ
Форідон Інститут органічної
хімії Національної
академії наук з
дослідним
виробництвом, м.
Київ
Інститут
фармакології та
токсикології
Академії медичних
наук, м. Київ
Азфоргін Інститут органічної
хімії Національної
академії наук з
дослідним
виробництвом, м.
Київ
Інститут
експериментальної
патології, онкології
та радіобіології
Національної
академії наук, м.
Київ
Триметилгідрохінон НДІ "Синтез", м.
Борислав Львівської
області
Трийодтиронін Науково-дослідний
інститут
ендокринології та
обміну речовин
Академії медичних
наук, м. Київ
Ізомасляний НДІ "Синтез", м.
альдегід Борислав Львівської
області
Рутин (з Державний науковий
рутиновмісної центр лікарських
рослинної засобів, м. Харків
сировини)
Адемол Інститут органічної
хімії Національної
академії наук з
дослідним
виробництвом, м.
Київ
Диклофенак науково-дослідний і
проектний інститут
хімічної технології
"Хімтехнологія",
м. Сєверодонецьк
Луганської області
Суфентаніл 1 кг Інститут органічної
хімії Національної
академії наук з
дослідним
виробництвом, м.
Київ
Мебифон - " -

Полівінілпіролідон, НДІ "Синтез",
(М.м. 8000 ) м.Борислав
Львівської області
Фентоламін Фізико-хімічний
інститут імені
Багатського
Національної
академії наук,
м. Одеса
Діагностичні НДІ ендокринології
препарати: та обміну речовин
бромсульфофталеїн, Академії медичних
індоціановий наук, м. Київ
зелений
Метацин Інститут органічної
хімії Національної
академії наук з
дослідним
виробництвом, м.
Київ
Яктон - " -

Цинаризин Інститут фізико-
органічної хімії та
вуглехімії
Національної
академії наук, м.
Донецьк
Карбамазепін науково-дослідний і
проектний інститут
хімічної технології
"Хімтехнологія",
м. Сєверодонецьк
Луганської області
Азацитидин Інститут
молекулярної
біології та генетики
Національної
академії наук, м.
Київ

Лютик (дезинфіку- 5 т Інститут фізико-
ючий засіб) органічної хімії та
вуглехімії
Національної
академії наук, м.
Донецьк
Новокаїн, 30 т завод хімічних
анестезин реактивів, м.Черкаси
Дезокс С, 300 т НДІ "Синтез", м.
дезинфікуючий та Борислав Львівської
стерилізуючий області
засіб
Нітразепам 0,1 т науково-дослідний і
проектний інститут
хімічної технології
"Хімтехнологія",
м.Сєверодонецьк
Луганської області

Субстанції науково-дослідний і
життєвонеобхідних проектний інститут
лікарських хімічної технології
засобів (10 "Хімтехнологія", м.
найменувань) Сєверодонецьк
Луганської області
Інститут органічної
хімії Національної
академії наук з
дослідним
виробництвом, м.
Київ
Інститут хімічної
технології та
промислової
екології, м. Рубіжне
Луганської області

Нові допоміжні речовини
Проксанол-268 75 т Державний науковий
(гідрофільна центр лікарських
основа для засобів, м. Харків
лікарських
засобів у формі
мазей, свічок)
СПЕН-80 - " -
(емульгатор для
виробництва ліні-
ментів, мазей,
свічок)
Сонячний жовтий 1,5 т Державний науковий
(барвник для центр лікарських
лікарських засобів, м. Харків
засобів)
Речовина на 1,5 т - " -
основі оксидів
заліза (барвник
червоного
кольору)
Речовина на 1,5 т - " -
основі оксидів
заліза (барвник
жовтого кольору)
Карбонол 50 т Державний науковий
(рідкозшитий центр лікарських
сополімер засобів, м. Харків
акрилової
кислоти для
виробництва
мазей)
Твердий жир, 50 т Вінницький філіал
основа для Інституту жирів
супозиторіїв
Диальдегід- Державний науковий
крохмаль центр лікарських
(полімер-носій) засобів, м. Харків

Препарати біотехнологічного походження
Імунобіологічні препарати та тест-системи
Високоспецифічні 1 млн. Інститут
імунобіологічні доз мікробіології та
препарати для вірусології імені
лікування та Д.К.Заболотного
профілактики Національної
деяких вірусних академії наук,
інфекцій м. Київ
(цитоме- Одеський НДІ
галовірусної, вірусології та
герпетичної, епідеміології МОЗ
аденовірусної, Одеське підприємство
краснухи) бакпрепаратів
Імуноглобуліновий Львівський НДІ
препарат для епідеміології та
лікування та гігієни МОЗ
екстреної
профілактики
правця
Тест-системи на - " -
основі
вітчизняних
латексів для
експрес-
діагностики
дифтерії,
туберкульозу,
правця
Тест-системи для науково-виробниче
діагностики підприємство
вірусних "Діапроф Мед",
гепатитів (ВГА, м.Київ
ВГВ, ВГС)
Тест-системи на 30 Інститут біохімії
основі тис. імені В.О.Палладіна
моноклональних упако- Національної
антитіл для вок академії наук, м.
визначення Київ
фібриногену та
DD-фрагментів
фібрину в плазмі
крові людини
Осциластатин Інститут
гідробіології
Національної
академії наук, м.
Київ

Блансан науковий
біотехнологічний
центр "Ензифарм",
м. Ладижин
Вінницької області

Поліонк Інститут
мікробіології та
вірусології імені
Д.К.Заболотного
Національної
академії наук,
м. Київ
Інститут
фармакології та
токсикології
Академії медичних
наук, м.Київ
Бластен 5 млн. науковий
флако- біотехнологічний
нів центр "Ензифарм",
м.Ладижин Вінницької
області

Ендокринні, ферментні та органопрепарати
Мукасат 50 кг Львівське колективне
(субстанція) мале підприємство
"Прикарпаття"

Ремодент 60 т ВАТ "Бісеп", м.
(субстанція) Лисичанськ
Луганської області

Ацидин-пепсин 10 цех медпрепаратів
(ГЛЗ) млн. "Полтавам'ясо"
флако- м.Полтава
нів
Церебролізат 1,5 цех медпрепаратів
(ГЛЗ) млн. "Дніпром'ясо",
ампул м.Дніпропетровськ
Одеський завод
бакпрепаратів

Гемостимулін 2 млн. цех медпрепаратів
(ГЛЗ) флако- "Полтавам'ясо", м.
нів Полтава

Тималін (ГЛЗ) 500 Львівське колективне
тис. мале підприємство
флако- "Прикарпаття"
нів
Хімотрипсин 300 - " -
(ГЛЗ) тис.
флако-
нів
Дезоксирибонукле- 200 - " -
аза (ГЛЗ) тис.
флако-
нів
Рибонуклеаза 200 - " -
(ГЛЗ) тис.
флако-
нів
Тріаза (ГЛЗ) 3,5 АТ холдингова
млн. компанія "Ензим", м.
капсул Ладижин
Вінницької області
Сировинна база (субстанції), полімерні та допоміжні матеріали
Мікотон 60 т Інститут клітинної
(перев'язувальний біології та генної
матеріал) інженерії
Національної
академії наук, м.
Київ
Інститут
ендокринології та
обміну речовин
Академії медичних
наук,
м. Київ
Левкін 30 Інститут хімії
(полімерна тис. високомолекулярних
композиція для комп- сполук Національної
пластики лектів академії наук, м.
кісток) Київ
Декстран, 30 т завод медпрепаратів
субстанція АТ "Вінницям'ясо",
м. Вінниця

Субстанції:
бластен 50 кг науковий
екстрабіол 1 т біотехнологічний
протеаза С 10 т центр "Ензифарм",
-галактозидаза 5 т м.Ладижин
-циклодекстрин 10 т Вінницької області лактофлор 2 т
Організація Полтавський філіал
відтворення Інституту
безмікробних та ветеринарної
гнотобіотичних медицини
лабораторних експериментальна
тварин, що база дослідних
відповідають тварин - розплідник
вимогам правил Інституту біохімії
GLP, для імені О.В. Палладіна
забезпечення Національної
контролю за академії наук, м.
якістю Київ
лікарських
препаратів
Віаферон 5 млн. АТ холдингова
(розроблення ампул компанія "Ензим",
нормативно- м.Ладижин
технічної Вінницької області
документації на
штам-продуцент)
Створення виробництва сорбентів різного походження
Біосмектит-1 Київська медична
академія
післядипломної
освіти
Інститут колоїдної
хімії та хімії води
Національної
академії наук,
м.Київ
Детоксикаційно- Київська медична
антимікробний академія
препарат для післядипломної
зменшення ризику освіти
зараження людини Інститут колоїдної
патогенами в хімії та хімії води
зонах Національної
екологічних академії наук, м.
катастроф Київ
Інститут
біоорганічної хімії
та нафтохімії
Національної
академії наук,
м.Київ
Створення виробництва антибіотиків, еубіотиків
та ранозаживляючих препаратів
Біоспорин 2000 Інститут
тис. мікробіології та
ампул вірусології імені
Д.К. Заболотного
Національної
академії наук, м.
Київ
Ендоспорин 3 млн. - " -
доз
Батумін Інститут
мікробіології та
вірусології імені
Д.К. Заболотного
Національної
академії наук, м.
Київ
Напівсинтетичні науковий
антибіотики біотехнологічний
пеніцилінового центр "Ензифарм",
та м.Ладижин
цефалоспоринового Вінницької області
ряду III та IV
покоління
Азлоцилін 4 млн. АТ холдингова
ампул компанія "Ензим",
м.Ладижин Вінницької
області
Альгофін 52 т Інститут
гідробіології
Національної
академії наук,
м.Київ
Ветеринарні препарати
Біологічні 2765 Контрольний НДІ
засоби захисту млн. ветеринарних
тварин доз препаратів і
4570 кормових добавок,
наборів м. Львів

Ветеринарні науковий
препарати: біотехнологічний
стилактин 5 млн. центр "Ензифарм",
флако- м.Ладижин Вінницької
нів області
бовілакт 10 т
поліфур 50 т
лактин 10 т
фербітол 5
млн.
флако-
нів

Моно- та - " -
полівалентні
вакцини проти:
лептоспірозу
сибірки
класичної чуми свиней
лістеріозу
врадзоту овець
інфекційного рінотрахеїту ВРХ
Діагностичні 2 млн. Інститут
набори штук ветеринарної
(імуноферментні медицини, м. Київ
тест-системи) : проектно-конструк-
класична чума торські установи свиней
трансмісивний гастроентерит
свиней
ентеровірусний гастроентерит
бешиха свиней
хвороба Ташена
трихінельоз
лептоспіроз
Курячі яйця на 2 млн. Інститут
основі SPF штук ветеринарної
(вільні від медицини, м. Київ
патогенної проектно-конструк-
флори) торські установи

Стандарти на 180 Контрольний НДІ
реєстрування та тис. ветеринарних
депонування ампул препаратів і
виробничих і кормових добавок,
контрольних м. Львів
штамів і ліній Комітет з питань
мікроорганізмів імунобіологічних
препаратів при МОЗ,
м.Київ
Рибофлавін Львівське відділення
регуляторних систем
клітин Інституту
біохімії імені О.В.
Палладіна
Національної
академії наук, м.
Київ
Стрептоцид 200 т ВАТ "Барва", м.Івано-
Франківськ
Бутокс, 100 т завод "Остер",
ветпрепарат м.Козелець
Чернігівської
області
Фармацин, ветпре- 5000 л завод кормових
парат антибіотиків,
м.Новоград-
Волинський Житомир-
ської області
Ланірат, 100 т завод "Остер",
ветпрепарат м.Козелець
Чернігівської
області
Хлорантоїн, 300 т НВТ "Фармакос",
ветпрепарат м. Київ
Фероглюкин, 40 т АТ "Реагент",
ветпрепарат м. Дніпропетровськ
Гентаміцина 400 АТ "Реагент",
сульфат*, тис. м. Дніпропетровськ
флакони по флако-
20 мл нів
Гентаміцина 500 - " -
сульфат*, ампули тис.
по 5 мл ампул
Піперазину адипі- 40 т - " -
нат *
Реавіт кормовий* 50 т - " -
Реавіт кормовий* 60 - " -
для ін'єкцій, тис.
флакони по 100 флако-
мл нів
Лактосан 2 т Інститут
мікробіології та
вірусології імені
Д.К. Заболотного
Національної
академії наук,м.Київ
Високоочищені амінокислоти та кровозамінники
Аргінін 6,69 ВАТ "Трипільський
Гістидин 3,34 т біохімзавод", м.
Обухів Київської
області
Ізолейцин 4,6 т ВАТ "Трипільський
Фенілаланін 7,32т біохімзавод", м.
Обухів Київської
області
L-Метионін 5,97 т - " -

Тирозин, серин, - " -
орнітин
(субстанції)

D,L-Лізин 1 т Державний науковий
центр лікарських
засобів, м. Харків
Високоочищені L- 1 т ВАТ "Трипільський
амінокислоти для біохімзавод", м.
поліаміну та Обухів Київської
інших медичних області
препаратів на їх дослідний завод
основі (12 Інституту
найменувань) біоорганічної хімії
та нафтохімії
Національної
академії наук, м.
Київ
науковий
біотехнологічний
центр "Ензифарм", м.
Ладижин Вінницької
області
Поліглюкин (ГЛЗ) 200 цех медпрепаратів
тис. АТ "Вінницям'ясо",
флако- м.Вінниця
нів

Реоглюман (ГЛЗ) 100 - " -
тис.
флако-
нів
Реополіглюкин з 100 цех медпрепаратів
глюкозою (ГЛЗ) тис. АТ"Вінницям'ясо",
флако- м. Вінниця
нів

Лікарські форми Інститут
препаратів- мікробіології та
генериків вірусології імені
біотехнологічного Д.К. Заболотного
походження Національної
академії наук, м.
Київ
Інститут
фармакології та
токсикології
Академії медичних
наук, м. Київ

Вироби медичного призначення з полімерних
матеріалів, скла та інших матеріалів
Фільтруючі Дарницький шовковий
тканини для комбінат, м. Київ
пристроїв
переливання
крові та
інфузійних
розчинів
Неткані Інститут клінічної
матеріали для та експериментальної
одноразових хірургії Академії
медичних виробів медичних наук,
і білизни м.Київ
Київський НДІ
текстильно-
галантерейної
промисловості
Неткані - " -
матеріали для
перев'язуваль-
них і санітарно-
гігієнічних
виробів
Хірургічні - " -
перев'язувальні
матеріали для
різних видів
хірургічних
втручань
Хірургічні - " -
текстильні
тримачки
Медичні перев'я- Інститут клінічної
зувальні та експериментальної
матеріали із хірургії Академії
застосуванням медичних наук,
льону м.Київ
Київський НДІ
текстильно-
галантерейної
промисловості
Державна академія
легкої промисловості
Голкові АТ "Гемопласт", м.
заготовки для Бєлгород-
медичних Дністровський
катетерів Одеської області
АТ"Імпульс", м.
Одеса
Нестерильні НДІ "Еластик", м.
вироби Київ
одноразового
використання

Полімерні АТ "Полімет", м.
композиції для Бєлгород-
виробів Дністровський
одноразового Одеської області
використання на НДІ "Хімпроект",
основі ПВХ м. Київ
АТ "Гемопласт", м.
Бєлгород-
Дністровський
Одеської області

Вироби НДІ "Еластик", м.
одноразового Київ
використання з АТ "Гемопласт",
медичних м. Бєлгород-Дністров-
полімерів ський Одеської
(конструкція, області
технологія,
документація)
Полімерна АТ "Гемопласт",
композиція - м. Бєлгород-Дністров-
замінник ський Одеської
"Дакрилу -4Б" області
Катетери з - " -
латексним
балончиком
Гідратцелюлозні Український науково-
та дослідний інститут
поліпропіленові штучного волокна з
капілярні дослідним заводом,
волоконні м. Київ
мембрани для
гемодіалізу і
плазмофорезу
крові
Композитний Науково-дослідний
полімерний інститут
матеріал на високомолекулярних
основі сполук, м. Київ
полістиролу та
бутадієну
Лазерно- конструкторське бюро
променевий різак лазерної техніки Мін-
для заготовки машпрому, м. Київ
ампул —————————————————————————————————————————————————————————————————— Усього : 96,46 млн. гривень, у тому числі: —————————————————————————————————————————————————————————————————— Разом 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
рік рік рік рік рік рік рік —————————————————————————————————————————————————————————————————— Власні кошти 8,67 3,44 3,33 1,31 0,26 0,16 0,16 -
підприємств
і організацій
Бюджетні
кошти 87,79 18,47 18,89 14,91 10,12 9,47 8,65 7,28
Усього 96,46 21,91 22,23 16,22 10,38 9,63 8,81 7,28 ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Продовження додатку N 2 ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Термін| Обсяг фінансування, млн.гривень Співвиконавці |вико- |————————————————————————————————— |нання |усього|науково- |техноло-|Позиція | | |дослідні,|гічне |в таб- | | |випробу- |обла- |лиці | | |вально- |днання і| | | |конструк-|монтаж | | | |торські |устано- | | | |роботи |вок | ——————————————————————————————————————————————————————————————————

Українська фармацев- 1997- 0,54 0,54 1
тична академія, м.Харків 1999
АТ "Біолік", м.Харків

АТ "Монфарм", с.Мо- 1998 0,3 0,3 1
настирище Черкаської
області
хімфармзавод "Здоров'я 1997 0,3 0,3 1
народу", м.Харків

фармацевтична фірма 1998 0,35 0,35 1
"Здоров'я", м.Харків

АТ "Монфарм", с.Мо- - " - 0,35 0,35 1
настирище Черкаської
області
АТ "Київмедпрепарат", - " - 0,5 0,5 1
м.Київ
АТ "Монфарм", с.Мо-
настирище Черкаської
області

хімфармзавод "Здоров'я 1998- 0,54 0,54 1
народу", м.Харків 1999

АТ "Борщагівський 1997 0,3** 0,3** 1
хімфармзавод", м.Київ

ВО "Біостимулятор", 1997 0,35 0,35 1
м.Одеса

фармацевтична фірма 1998 0,4 0,4 1
"Здоров'я", м.Харків

ВО "Біостимулятор", - " - 0,35 0,35 1
м.Одеса

АТ "Галичфарм", 2000- 0,32 0,32 1
м.Львів 2002

фармацевтична фірма 1998- 0,54 0,54 1
"Здоров'я", м.Харків 2003

фармацевтична фірма 1997- 0,36 0,36 1
"Здоров'я", м.Харків 2000

підприємства Держком- 1999- 2 2 1
медбіопрому 2003

дослідний завод Держав- 1997 0,34 0,34 1
ного наукового центру
лікарських засобів,
м.Харків

ВАТ "Фармак", м.Київ 1997- 0,1 0,1 1
1998

підприємства Держком- 2000 0,56 0,56 1
медбіопрому 2003

фармацевтична фірма 1998- 0,24 0,24 1
"Здоров'я", м.Харків 2000

хімфармзавод "Здоров'я 1997- 0,35 0,35 1
народу", м.Харків 1998

ВО "Біостимулятор", 1997 0,3 0,3 1
м.Одеса

- " - 1997- 0,4 0,4 1
1998

ВО "Біостимулятор", 1998 0,35 0,35 1
м.Одеса

підприємства Держком- 1999- 2,5 2,5 1
медбіопрому 2003

державний науковий 1997 0,15 0,15 1
центр лікарських засобів,
м.Харків
- -"- 0,3 0,3 1

АТ "Борщагівський 1998 0,6** 0,6** 1
хімфармзавод", м.Київ

АТ "Київмедпрепарат" 1997 0,4** 0,4** 1

АТ "Борщагівський 1999 0,3** 0,3** 1
хімфармзавод", м.Київ

АТ "Київмедпрепарат" 1999- 0,3 0,3 1
2000

дослідний завод Держав- 2000- 0,18 0,18 1
ного наукового центру 2001
лікарських засобів,
м.Харків
АТ "Біолік", м.Харків 1997 0,2 0,2 1

Одеський завод бакпре- 1999 0,35 0,35 1
паратів

АТ "Борщагівський 1997 0,5 0,5 1
хімфармзавод",
м.Київ
АТ "Київмедпрепарат"

АТ "Монфарм", с.Мо- 1999 0,3 0,3 1
настирище Черкаської
області
ВАТ "Вітаміни", м.Умань -"- 0,3 0,3 1
Черкаської області

АТ "Борщагівський 1998 0,7** 0,7** 1
хімфармзавод",
м.Київ

фармацевтична фірма 1997- 0,4** 0,4** 1
"Дарниця", м.Київ 1999

підприємства Держком- 1999- 1,36 1,36 1
медбіопрому 2003

АТ "Борщагівський 1998- 0,38 0,38 1
хімфармзавод", м.Київ 2001
АТ "Київмедпрепарат"

АТ "Київмедпрепарат" 1997- 0,35 0,35 1
1998

- " - 1998 0,3** 0,3** 1

АТ "Київмедпрепарат" 1999 0,3** 0,3** 1

- " - 1999- 0,36 0,36 1
2003

фармацевтична фірма 1998- 0,3 0,3 1
"Дарниця", м.Київ 1999

- " - 1997- 0,3 0,3 1
1998

- " - 1999- 0,2 0,2 1
2000

ВАТ "Хімфармзавод 1997- 0,2 0,2 1
"Червона зірка", 2000
м.Харків

ВАТ "Хімфармзавод 1998- 0,3 0,3 1
"Червона зірка", 2000
м.Харків

хімфармзавод "Здоров'я 2001 0,3 0,3 1
народу", м.Харків

фармацевтична фірма 1999 0,3 0,3 1
"Дарниця", м.Київ

АТ "Біолік", м.Харків 1998 0,35 0,35 1
дослідний завод медич-
них препаратів Інституту
біоорганічної хімії та
нафтохімії, м.Київ
фармацевтична фірма 1997- 0,35 0,35 1
"Дарниця", м.Київ 1999

АТ "Фармак", м.Київ 1997- 0,35 0,35 1
2003

підприємства Держком- 2000- 0,5 0,5 1
медбіопрому 2003

ВО "Біостимулятор", 1997 0,34 0,34 1
м.Одеса

АТ "Дніпрофарм", 1998- 0,25 0,25 1
м.Дніпропетровськ 1999

АТ "Борщагівський 1997 0,5** 0,5** 1
хімфармзавод", м.Київ

фармацевтична фірма 1999 0,34 0,34 1
"Здоров'я", м.Харків

АТ "Борщагівський 1997- 0,6** 0,6** 1
хімфармзавод", м.Київ 1999

АТ "Галичфарм", 1997- 0,34 0,34 1
м.Львів 1998

фармацевтична фірма 2000- 0,36 0,36 1
"Дарниця", м.Київ 2003

фармацевтична фірма 1998 0,34 0,34 1
"Здоров'я", м.Харків

АТ "Галичфарм", 1997 0,27 0,27 1
м.Львів

фармацевтична фірма -"- 0,36 0,36 1
"Дарниця", м.Київ

підприємства Держком- 1999- 2 2 1
медбіопрому 2003

АТ "Борщагівський 1997 0,5** 0,5** 1
хімфармзавод", м.Київ

АТ "Монфарм", с.Мо- 1999 0,2 0,2 1
настирище Черкаської
області

АТ "Монфарм", с.Мо- 1998- 0,34 0,34 1
настирище Черкаської 1999
області

ВАТ "Вітаміни", 1988 0,35 0,35 1
м.Умань Черкаської
області
фармацевтична фірма 1997 0,3** 0,3** 1
"Дарниця", м.Київ
фармацевтична фірма 1998 0,32 0,32 1
"Здоров'я, м.Харків

фармацевтична фірма 1997- 0,3** 0,3** 1
"Дарниця", м.Київ 1998

дослідний завод Дер- -"- 0,18 0,18 1
жавного наукового цен-
тру лікарських засобів,
м.Харків
- " - 1997- 0,5 0,5 1
2003

підприємства Держком- 1999- 1,5 1,5 1
медбіопрому 2003

АТ "Фармак", м. Київ 1998 0,15 0,15 1

фармацевтична фірма 1999 0,35 0,35 1
"Здоров"я", м.
Харків

дослідний завод 1997 0,35 0,35 1
Державного наукового
центру лікарських
засобів,
м. Харків

АТ "Фармак", м. Київ 1998- 0,2 0,2 1
1999

- " - -"- 0,2 0,2 1

АТ "Фармак", м. Київ 1998- 0,15 0,15 1
1999

- " - 1998 0,1 0,1 1

- " - 2001 0,1 0,1 1

дослідний завод 1997 0,35 0,35 1
Державного наукового
центру лікарських
засобів,
м. Харків

фармацевтична фірма 1997- 0,4** 0,4** 1
"Дарниця", м. Київ 1998

дослідний завод 1997- 0,25 0,25 1
Державного наукового 1998
центру лікарських
засобів,
м. Харків

АТ "Борщагівський 1999- 0,6** 0,6** 1
хімфармзавод", м. 2002
Київ

- " - 1997 0,1 0,1 1

АТ "Галичфарм", 1998- 0,45 0,45 1
м. Львів 2002

дослідний завод 1997 0,45 0,45 1
Державного наукового
центру лікарських
засобів,
м. Харків

АТ "Стома", м.Харків 1997 0,2 0,2 1

АТ " Борщагівський 1997- 0,55 0,55 1
хімфармзавод", м. 1998
Київ
АТ "Монфарм", с. 1998- 0,3 0,3 1
Монастирище 1999
Черкаської області
фармацевтична фірма
"Здоров"я", м.
Харків
АТ "Київмедпрепарат" 1997- 0,45 0,45 1
1998

ВО "Біостимулятор", -"- 0,5 0,5 1
м. Одеса

фармацевтична фірма -"- 0,4** 0,4** 1
"Дарниця", м. Київ

фармацевтична фірма 1999- 0,5 0,5 1
"Здоров"я", м. 2003
Харків

підприємства 1997- 1,5 1,5 1
Держкоммедбіопрому 2003

АТ "Київський 1997- 0,48 0,48 1
вітамінний завод", 1998

ВАТ "Вітаміни", 1999- 0,41 0,41 1
м. Умань Черкаської 2003
області

АТ "Біолік", м. 1998- 0,82 0,82 1
Харків 2002

АТ "Біолік", м. 1998- 0,46 0,46 1
Харків 2002

Державний науковий 1997- 0,7 0,2 0,5 2
центр лікарських 1998
засобів, м. Харків

- " - 1997 0,16 0,16 2

- " - -"- 0,6 0,2 0,4 2

- " - 1997- 0,4 0,2 0,2 2
1998
Державний науковий 1997- 0,4 0,3 0,1 2
центр лікарських 1998
засобів, м. Харків

Державний науковий 1997 0,15 0,15 2
центр лікарських
засобів, м. Харків
ВАТ "Краситель", 1997- 0,6 0,3 0,3 2
м. Рубіжне 1998
Луганської області

Державний науковий 1997 0,05 0,05 2
центр лікарських
засобів, м. Харків

- " - 1997- 0,8 0,56 0,24 2
1998

Інститут 1997 0,2 0,2 2
фармакології та
токсикології
Академії медичних
наук, м. Київ
Державний науковий 1997- 0,2 0,2 2
центр лікарських 1999
засобів, м. Харків
АТ "Галичфарм" 1997- 0,2 0,2 2
Запорізький медичний 1998
університет

Черкаський завод -"- 0,2 0,1 0,1 2
хімічних реактивів
Інститут акушерства 1997- 0,15 0,15 2
і гінекології 1999
Національної
академії наук, м.
Київ УкрНДІ
харчування
Академії аграрних
наук, м. Київ
Державний науковий 1997 0,05 0,05 2
центр лікарських
засобів, м. Харків

- " - 1997- 1 0,6 0,4 2
2002

Державний науковий 1997- 0,2 0,2 2
центр лікарських 1998
засобів, м. Харків

Черкаський завод 1997- 0,5 0,3 0,2 2
хімічних реактивів 2001

АТ "Фармак", м. Київ 1997 0,06 0,06 2

АТ "Борщагівський 1998- 0,3 0,3 2
хімфармзавод", м. 2000
Київ

Державний науковий 1997- 0,3 0,3 2
центр лікарських 1998
засобів, м. Харків
Інститут -"- 0,6 0,6 2
фармакології та
токсикології
Академії медичних
наук, м. Київ АТ
"Фармак", м. Київ
Державний науковий 1997- 0,32 0,2 0,12 2
центр лікарських 2003
засобів, м. Харків
НДІ "Синтез", м.
Борислав Львівської
області
Державний науковий -"- 0,6 0,6 2
центр лікарських
засобів, м. Харків

Державний науковий 1997- 0,5 0,3 0,2 2
центр лікарських 2002
засобів, м. Харків
фармацевтична фірма
"Дарниця", м. Київ

Державний науковий 1998- 0,6 0,2 0,4 2
центр лікарських 2003
засобів, м. Харків
- " - 1998- 0,45 0,15 0,3 2
2002

АТ "Борщагівський 1998- 0,2 0,2 2
хімфармзавод", м. 2002
Київ

Державний науковий 1998- 0,2 0,2 2
центр лікарських 2003
засобів, м. Харків
АТ "Київський завод
медпрепаратів"

- 1997- 0,3 0,15 0,15 2
2000

1997- 0,5 0,15 0,35 2
- 1999

1997- 0,8 0,2 0,6 2
- 2000

АТ "Вітаміни", м. 1998- 0,5 0,3 0,2 2
Умань 2003
Черкаської області

Державний науковий 1997- 0,3 0,3 2
центр лікарських 2002
засобів, м. Харків
фармацевтична фірма
"Дарниця", м. Київ

Державний науковий 1997- 0,3 0,3 2
центр лікарських 1999
засобів, м. Харків

Інститут 1997- 0,6 0,3 0,3 2
фармакології та 2000
токсикології
Академії медичних
наук, м. Київ

- " - 1997- 0,45 0,25 0,2 2
2001
Державний науковий 1997- 0,4 0,2 0,2 2
центр лікарських 1998
засобів, м. Харків
- " - 1997- 0,5 0,3 0,2 2
2000

1997- 0,45 0,25 0,2 2
- 2000

Державний науковий 1998- 0,5 0,3 0,2 2
центр лікарських 2002
засобів, м. Харків

Державний науковий 1997- 0,5 0,3 0,2 2
центр лікарських 2000
засобів, м. Харків
фармацевтична фірма
"Дарниця", м. Київ
ВАТ "Барва", м. Івано- 1997- 0,4 0,25 0,15 2
Франківськ 1998

Інститут 1998- 1,5 0,25 1,25 2
фармакології та 2003
токсикології
Академії медичних
наук, м. Київ

Державний науковий 1997- 0,6 0,2 0,4 2
центр лікарських 1999
засобів, м. Харків
Інститут
експериментальної
патології, онкології
та радіобіології
Національної
академії наук,
м.Київ
Донецький медичний 1997- 0,3 0,2 0,1 2
університет 2001

- 1997 0,2 0,05 0,15 2

Інститут здоров'я 1997- 0,4 0,2 0,2 2
імені Л.І. Медведя, 1998
м. Київ

Державний науковий 1997 0,4 0,1 0,3 2
центр лікарських
засобів, м. Харків

ВАТ "Барва", м. 1999- 2,2 0,7 1,5 2
Івано-Франківськ 2003
завод хімічних
реактивів, м.Черкаси
Державний науковий
центр лікарських
засобів, м. Харків

ВАТ "Барва", м. Івано- 1997 0,4 0,15 0,25 2
Франківськ

- " - 1998- 0,5 0,5 2
2002

ВАТ "Краситель", 1997- 0,2 0,2 2
м. Рубіжне 2000
Луганської області

дослідний завод 1997- 0,3 0,1 0,2 2
Державного наукового 2000
центру лікарських
засобів,
м. Харків
- " - 1997- 0,3 0,1 0,2 2
2000

завод хімічних 1997- 0,4 0,4 2
реактивів, м.Черкаси 2002

ВАТ "Вітаміни", 1997- 0,1 0,1 2
м. Умань Черкаської 1999
області
НВО "Йодбром", 1997- 0,2 0,1 10 2
м.Саки 1998
Автономної
Республіки Крим

Український НДІ 1997- 0,6 0,6 4
педіатрії, 1999
акушерства та
гінекології Академії
медичних наук,
м.Київ

Львівський медичний 1997- 0,6 0,6 4
університет 1999

Державний 1997- 0,6 0,6 4
університет 2000
"Львівська
політехніка"
підприємство
"Львівлікпрепарати"

1997- 0,45 0,3 0,15 4
- 1998

1997- 0,9 0,9 4
2003
-

Інститут 1997- 0,45 0,45 4
експериментальної 2000
патології, онкології
та радіобіології
Національної
академії наук,
м.Київ
Інститут 1997- 0,45 0,45 4
експериментальної 2003
патології, онкології
та радіобіології
Національної
академії наук,
м.Київ
Державний науковий
центр лікарських
засобів, м.Харків
Інститут 1997- 1 1 4
експериментальної 2000
патології, онкології
та радіобіології
Національної
академії наук,
м.Київ

Державний науковий 1997 0,12 0,12 4
центр лікарських
засобів, м.Харків
АТ "Фермент", м.Лади-
жин Вінницької
області

Державний науковий 1997- 0,16 0,16 3
центр лікарських 1998
засобів, м.Харків
асоціація виробників
натуральної
продукції та лі-
карських засобів
"Вітафарм", м.Київ
асоціація виробників -"- 0,05 0,05 3
натуральної
продукції та
лікарських засобів
"Вітафарм", м.Київ
- " - 1997 0,18 0,18 3

Державний інститут 1997- 0,4 0,4 3
кровозамінників і 1998
медпрепаратів,
м.Київ
асоціація виробників
натуральної
продукції та
лікарських засобів
"Вітафарм", м.Київ
асоціація виробників 1997 0,05 0,05 3
натуральної
продукції та
лікарських засобів
"Вітафарм", м.Київ
- " - -"- 0,03 0,03 3

- " - 1997- 0,05 0,05 3
1998

- " - -"- 0,03 0,03 3

- " - -"- 0,03 0,03 3

Державний науковий -"- 0,06 0,06 3
центр лікарських
засобів, м.Харків

Державний проектний 1997- 0,59 0,09 0,5 6
інститут "Академпроект", 1998
м. Київ
мале підприємство
"Мікотон", м. Київ

- -"- 0,03 0,03 6

Державний науковий -"- 0,05 0,05 2
центр лікарських
засобів, м.Харків
асоціація виробників
натуральної
продукції та
лікарських засобів
"Вітафарм", м.Київ

Державний науковий 1997- 1,26 0,26 1 2
центр лікарських 2000
засобів, м.Харків
АТ "Фермент", м.Лади-
жин Вінницької
області
1997- 0,6 0,1 0,5 10
- 2003

Інститут 1997 0,05 0,05 4
фармакології та
токсикології
Академії медичних
наук, м.Київ

1997- 0,16 0,16
- 2003

АТ "Лубнифарм", 1997- 0,2 0,2
м.Лубни Полтавської 2000
області

ВАТ "Дніпрофарм", 1997- 0,1 0,1 1
м. Дніпропетровськ 1999

- " - 1997- 0,46 0,46 5
2000
- 1997- 0,45 0,45 1
2000

Львівський державний 1997- 2 1 1 9
університет 2003

Державний науковий 1997- 0,04 0,04 1
центр лікарських 1998
засобів, м.Харків

Українська асоціація -"- 0,25 0,25 1
"Сєверо-Восток",
м.Київ

Інститут 2001 0,05 0,05 5
ветеринарної
медицини, м. Київ
біофабрики України

"Південмедбіосинтез", 1997- 0,17 0,04 0,13 5
м. Одеса 1999
Інститут
мікробіології та
вірусології імені
Д.К. Заболотного
Національної
академії наук, м.
Київ
Контрольний НДІ
ветеринарних
препаратів і
кормових добавок,
м. Львів

- " - 1997- 1,2 1,2 5
2003

біофабрики України 1997- 0,6 0,6 5
1999

біофабрики України 2001 0,08 0,08 5

Інститут 1997- 0,05 0,05 5
ветеринарної 2003
медицини, м. Київ

ВАТ "Трипільський 1997- 0,6 0,6 5
біохімзавод", м. 1999
Обухів Київської
області

- 1997 0,65 0,2 0,45 5

- 1997- 0,6 0,2 0,4 5
1999

- -"- 0,4 0,4 5

- -"- 0,2 5

- -"- 0,5 0,15 0,35 5

- -"- 0,3 0,3 5

- 1999- 0,2** 0,2** 5
2003

- -"- 0,3** 0,3** 5

- -"- 0,2** 0,2** 5

- -"- 0,3** 0,3** 5
- -"- 0,2** 0,2** 5

науковий 1999 0,04 0,04 5
біотехнологічний
центр "Ензифарм",
м.Ладижин
Вінницької області

спільне підприємство 1997 0,2 0,2 2
"Біотех", м. Обухів
Київської області

спільне підприємство 1998 0,2 0,2 2
"Біотех", м. Обухів
Київської області

- " - -"- 0,1 0,1 2

Державний науковий 1997- 0,2 0,2 9
центр лікарських 2003
засобів, м. Харків

- " - 1997 0,01 0,01 9

Державний науковий 1997- 0,25 0,25 2
центр лікарських 1999
засобів, м. Харків

Державний науковий 1999 0,05 0,05 1
центр лікарських
засобів, м. Харків
асоціація виробників
натуральної
продукції та
лікарських засобів
"Вітафарм", м.Київ
- " - -"- 0,05 0,05 1

Державний науковий 1999 0,05 1
центр лікарських
засобів, м. Харків
асоціація виробників
натуральної
продукції і
лікарських засобів
"Вітафарм", м.Київ
Державний науковий 1999- 2,5 2,5 1
центр лікарських 2003
засобів, м. Харків

АТ "Гемопласт", 1997 0,05 0,05 6
м. Бєлгород-Дністров-
ський Одеської
області

українські фабрики 1997- 0,1 0,1 6
нетканих матеріалів 2003

Житомирська фабрика -"- 0,1 0,1 6
нетканих матеріалів

ВО "Роза", м. Київ -"- 0,35 0,35 6
ВО "КРЕТО", м.
Кременчук
Полтавської області

- " - 1997- 0,07 0,07 6
1999

ВО "Роза", м. Київ 1997- 1,2 1,2 6
ВО "КРЕТО", м. 2003
Кременчук
Полтавської області
ВАТ "Лубнифарм",
м. Лубни Полтавської
області

АТ "Вітал", 1997- 0,2 0,2 6
м.Хмельницький 1998

АТ "Гемопласт", 1997- 0,2 0,2 6
м. Бєлгород-Дністров- 2000
ський Одеської
області

1997- 0,6 0,6 6
- 2000

АТ "Полімет", м. 1997- 0,6 0,6 6
Бєлгород- 2001
Дністровський
Одеської області

1997 0,02 6
-

НДІ "Еластик", м. 1998 0,05 6
Київ

АТ "Гемопласт", 1997- 0,2 6
м. Бєлгород-Дністров- 1999
ський Одеської
області

- " - 1999- 0,5 6
2002

фармацевтична фірма 1997- 0,16 6
"Дарниця", м. Київ 1998
Полтавський завод
медскла
Додаток N 3
до Комплексної програми розвитку медичної
промисловості України на 1997 - 2003 роки
Завдання
з виконання конструкторських робіт і серійного виробництва
спеціального технологічного обладнання для
потреб галузі та забезпечення введення в дію об'єктів
————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування Призначення Виконавці дослідно-
обладнання конструкторських робіт ————————————————————————————————————————————————————————————————— Лінія для миття, Інститут машин і
розливання сушіння, систем, м.Харків
розчинів у стерилізація, Науково-дослідний
флакони наповнення, конструкторсько-
закриття, технологічний
пакування, інститут
контроль спецобладнання,
м.Маріуполь
Донецької області
Барабанні підготовка -"-
обволікаючі суспензії,
установки нанесення
покриття на
таблетки,
контроль
Лінія з виробництво, Інститут машин і
виробництва ліків наповнення, систем, м.Харків
у капсулах пакування Державний науковий
капсул, центр лікарських
контроль засобів, м.Харків
Змішувач - змішування, Інститут машин і
гранулятор з грануляція систем, м.Харків
системою CNC таблетмаси Державний науковий
центр лікарських
засобів, м.Харків
Обладнання для пакування Інститут машин і
пакування ампул ампул систем, м.Харків
з ін'єкційним Науково-дослідний
розчином конструкторсько-
технологічний
інститут
спецобладнання,
м.Маріуполь
Донецької області
Український науково-
дослідний інститут
машин для переробки
пластичних мас,
м.Київ
Обладнання для пакування
пакування таблеток, -"-
таблеток, капсул капсул
Комплект чисті Інститут машин і
обладнання для приміщення для систем, м.Харків
створення "чистих виробництва Державний науковий
приміщень" високоякісних центр лікарських
ГЛЗ засобів, м.Харків
науково-дослідний
конструкторський
інститут
"Хартрансмашпроект",
м.Харків
науково-виробниче
товариство
"Полікор", м.Львів
Лінія для виготовлення, Інститут машин і
виготовлення ам- наповнення, систем, м.Харків
пул із скляної запаювання, державний науковий
сировини та маркування, центр лікарських
наповнення їх пакування засобів, м.Харків
рідкими ампул,
лікарськими контроль
засобами
Лінія для виготовлення -"-
виготовлення флаконів
флаконів

Комплект фасування, Науково-дослідний
технологічного укупорка, конструкторсько-
обладнання для етикетування технологічний
виробництва інститут
супозиторіїв спецобладнання,
м.Маріуполь
Донецької області
Державний науковий
центр лікарських
засобів, м.Харків
Технологічне укладання бліс- Науково-дослідний
обладнання для терів у пачки, конструкторсько-
укладання групове технологічний
блістерів у пачки пакування інститут
та їх групового спецобладнання,
пакування м.Маріуполь
Донецької області
Технологічне пакування Науково-дослідний
обладнання для таблеток у конструкторсько-
пакування таблеток безчарункову технологічний
у безчарункову контурну інститут
контурну упаковку упаковку спецобладнання,
м.Маріуполь
Донецької області

Запасні частини заміна Інститут машин і
до технологічно- зношених систем, м.Харків
го обладнання запасних Науково-дослідний
медичної частин конструкторсько-
промисловості технологічний
інститут
спецобладнання,
м.Маріуполь
Донецької області
завод технологічного
обладнання,
м.Маріуполь
Донецької області

Комплект виробництво Науково-дослідний
обладнання для лейкопластирів конструкторсько-
виробництва технологічний
лейкопластирів інститут
спецобладнання,
м.Маріуполь
Донецької області
Державний науковий
центр лікарських
засобів, м.Харків
АТ "Здоров'я",
м.Харків
Комплект нанесення Науково-дослідний
обладнання для лейкомаси, конструкторсько-
виробництва сушіння, технологічний
гірчичників пакування інститут
спецобладнання,
м.Маріуполь
Донецької області
Державний науковий
центр лікарських
засобів, м.Харків
АТ "Здоров'я",
м.Харків
Автоматизований складування науково-виробниче
і механізований сировини та об'єднання
склад сировини та готової "Оргтехавто-
готової продукції продукції матизація",
згідно з м.Сімферополь
правилами GMP
Комплект модернізація Науково-дослідний
обладнання для обладнання, конструкторсько-
твердих лікарсь- прес- технологічний
ких засобів інструменту, інститут
механізація спецобладнання,
виробництва, м.Маріуполь
виключення Донецької області
ручної праці, науково-виробниче
поліпшення об'єднання
умов праці "Оргтехавто-
матизація",
м.Сімферополь
науково-виробниче
підприємство "Проі-
фармекс",
м.Маріуполь
Донецької області
АТ "Дарниця", м.Київ
АТ "Здоров'я",
м.Харків

Комплект виготовлення Науково-дослідний
обладнання для брикетів, конструкторсько-
виробництва пакетів, технологічний
засобів лікарсь- упаковок інститут
кої рослинної спецобладнання,
сировини м.Маріуполь
Донецької області

Комплект виробництво Інститут машин і
обладнання для м'яких систем, м.Харків
виробництва м'я- лікарських Науково-дослідний
ких лікарських форм конструкторсько-
форм: змішувач- технологічний
гомогенізатор інститут
місткість для спецобладнання, зберігання та м.Маріуполь
транспортування Донецької області
мазей з підігрівом ВАТ "Хімфармзавод
та змішуванням "Червона зірка",
автомат для м.Харків наповнювання туб
Обладнання для виготовлення Український науково-
складання фільтруючих дослідний інститут
пристроїв для елементів технології
переливання крові пристроїв для машинобудування, м.
та розчинів переливання Дніпропетровськ
крові та спеціальне
розчинів конструкторське
технологічне бюро
заводу радіально-
свердлильних
верстатів, м. Одеса
Лабораторне контроль за Науково-дослідний
обладнання та якістю конструкторсько-
прилади вироблюваної технологічний
продукції інститут
спецобладнання,
м.Маріуполь
Донецької області
АТ "Радар", м.Київ
АТ"Донець",
м.Луганськ, АТ
"Хартрон", м.Харків
Науково-дослідний
технологічний
інститут
приладобудування,
м.Харків,
АТ"Гравітон",
м.Чернівці

Екструзійна лінія виробництво Український науково-
для виробництва трубок малих дослідний інститут
трубок 0,6 - 5 мл діаметрів для машин для переробки
катетерів з пластичних мас,
фторопласту з м.Київ
рентгеноконтра-
стною смужкою,
рентгеноконтра-
стних
композицій,
ПВХ,
поліолефінів
Лінія розливу миття, Інститут машин і
ін'єкційних сушіння, систем, м.Харків
розчинів шприце- стерилізація, Науково-дослідний
вим методом наповнення та конструкторсько-
запайка ампул, технологічний
контроль за інститут
герметичністю, спецобладнання,
маркування м.Маріуполь
ампул липкими Донецької області
етикетками ————————————————————————————————————————————————————————————————— Усього 20,8 млн. гривень, у тому числі: ————————————————————————————————————————————————————————————————— Разом 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
рік рік рік рік рік рік рік ————————————————————————————————————————————————————————————————— Власні кошти
підприємств - - - - - - - -
і організацій
Бюджетні кошти 20,8 4,3 3,8 3,3 2,9 2,4 2,05 2,05 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Продовження додатку N 3 ————————————————————————————————————————————————————————————— | Обсяги фінансування, | млн. гривень |————————————————————————————— Завод-виробник Терміни |усього дослідно- підго- обладнання вико- | конструк- товка нання | торські вироб- | роботи ництва ————————————————————————————————————————————————————————————— державне підприєм- 1997 - 1,3 0,6 0,7
ство "Завод імені 2001
Малишева",
м.Харків
завод
технологічного
обладнання,
м.Маріуполь
Донецької області
-"- 1998 - 0,6 0,3 0,3
2000

-"- 1997 - 1,2 0,4 0,8
2003

державне підприєм- 1998 - 0,4 0,2 0,2
ство "Завод імені 2000
Малишева",
м.Харків

державне підприєм- 1997 - 0,5 0,2 0,3
ство "Завод імені 2003
Малишева",
м.Харків
завод
технологічного
обладнання,
м.Маріуполь
Донецької області
завод дослідних
машин, м.Київ

1997 - 0,7 0,3 0,4
-"- 2003

державне підприєм- 1998 - 1 0,5 0,5
ство "Завод імені 2003
Малишева",
м.Харків
науково-виробниче
товариство
"Полікор", м.Львів

державне підприєм- 1998 - 1,6 0,8 0,8
ство "Завод імені 2003
Малишева",
м.Харків

державне підприєм- 1997 - 2,2 1 1,2
ство "Завод імені 2003
Малишева",
м.Харків, завод
технологічного
обладнання,
м.Маріуполь
Донецької області
дослідне 1997- 1,2 0,6 0,6
підприємство 2003
Науково-дослідного
конструкторсько-
технологічного
інституту
спецобладнання,
м.Маріуполь
Донецької області

-"- 1997- 0,7 0,3 0,4
2003

дослідне 1997- 0,7 0,3 0,4
підприємство 2003
Науково-дослідного
конструкторсько-
технологічного
інституту
спецобладнання,
м.Маріуполь
Донецької області
завод
технологічного
обладнання,
м.Маріуполь
Донецької області
дослідне -"- 0,7 0,3 0,4
підприємство
Науково-дослідного
конструкторсько-
технологічного
інституту
спецобладнання,
м.Маріуполь Донець-
кої області
завод
технологічного
обладнання,
м.Маріуполь
Донецької області
Інститут машин і
систем, м.Харків
дослідне 1997- 0,3 0,2 0,1
підприємство 2000
Науково-дослідного
конструкторсько-
технологічного
інституту
спецобладнання,
м.Маріуполь
Донецької області

дослідне -"- 0,4 0,24 0,16
підприємство
Науково-дослідного
конструкторсько-
технологічного
інституту
спецобладнання,
м.Маріуполь
Донецької області

завод 1997- 0,3 0,1 0,2
технологічного 1999
обладнання,
м.Маріуполь
Донецької області

дослідне 1998- 0,9 0,5 0,4
підприємство 2002
Науково-дослідного
конструкторсько-
технологічного
інституту
спецобладнання,
м.Маріуполь
Донецької області
науково-виробниче
об'єднання "Медбіо-
спецтехобладнання"
м.Маріуполь
Донецької області
науково-виробниче
підприємство "Проі-
фармекс", м.Маріу-
поль Донецької
області
завод
технологічного
обладнання,
м.Маріуполь
Донецької області
дослідне 1998- 0,4 0,2 0,2
підприємство 2002
Науково-дослідного
конструкторсько-
технологічного
інституту
спецобладнання,
м.Маріуполь
Донецької області
державне підпри- 1997- 2 0,8 1,2
ємство "Завод 2003
імені Малишева",
м.Харків
завод
технологічного
обладнання,
м.Маріуполь
Донецької області

завод радіально- 1997- 0,8 0,2 0,6
свердлильних 1999
верстатів, м.Одеса
державне
підприємство
"Завод імені
Малишева",
м.Харків

дослідне 1997- 1,2 0,8 0,4
підприємство 2003
Науково-дослідного
конструкторсько-
технологічного
інституту
спецобладнання,
м.Маріуполь
Донецької області
АТ "Радар", м.Київ
АТ"Донець", м.Лу-
ганськ
АТ "Хартрон",
м.Харків
Науково-дослідний
технологічний ін-
ститут
приладобудування,
м.Харків
АТ"Гравітон" м.Чер-
нівці
науково-виробниче -"- 0,5 0,3 0,2
товариство "Полі-
гран", м.Київ
виробниче
об'єднання
"Більшовик",
м.Київ

дослідне 1997- 1,2 0,6 0,6
підприємство 1999
"Завод імені
Малишева",
м.Харків
завод
технологічного
обладнання,
м.Маріуполь
Донецької області
дослідне
підприємство
Науково-дослідного
конструкторсько-
технологічного
інституту
спецобладнання,
м.Маріуполь
Донецької області
Додаток N 4
до Комплексної програми розвитку медичної
промисловості України на 1997 - 2003 роки
Завдання
для розв'язання загальногалузевих проблем
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування робіт за |Виконавці та|Термін |Вартість|Звітні до- проблемою та етапами |співвиконавці|виконання|робіт, |кументи, виконання | | |млн. |очікувані | | |гривень |техні- | | | |ко-еконо- | | | |мічні ре- | | | |зультати —————————————————————————————————————————————————————————————————— Підтримка у робочому підприємства 1997-2003 5 звіт про
стані та селекція ви- Держкоммед- виконану
робничих штамівпроду- біопрому роботу,
центів (10 об'єктів) Львівський реєстрація
державний штамів-
університет продуцен-
тів. Збе-
реження
національ-
ного ба-
гатства
Охорона праці
Розроблення (перегляд) Державний 1998-2003 0,8 створення
державних, міжгалузе- науковий необхідних
вих і галузевих норма- центр лі- галузевих
тивних актів відповід- карських за- і міжгалу-
но до Комплексної собів, м. зевих до-
програми розвитку ме- Харків кументів з
дичної промисловості науково-дос- охорони
лідний інс- праці,
титут, м. техніки
Сєверодонецьк безпеки та
Луганської вибухо-по-
області жежобезпе-
Держнаглядо- ки
хоронпраці
Розроблення санітарно- Державний -"- 4 створення
гігієнічних нормативів науковий нормативів
ГДК забруднюючих речо- центр лі- гранично
вин у повітрі робочої карських за- допустимих
зони собів, м. концентра-
Харків цій заб-
руднюючих
речовин у
повітрі
робочої
зони
Охорона навколишнього природного середовища
Розроблення та вдоско- Державний 1997-2003 6,2* зменшення
налення технологій та науковий викидів
обладнання, що забез- центр лі- шкідливих
печать підвищення карських за- речовин у
ефективності систем собів, м. навколишнє
очищення промислових Харків природне
викидів ВАТ "Медп- середовище
ромпроект",
м. Київ
АТ "Півден-
медбіопро-
ект", м.
Одеса
підприємства
Держкоммед-
біопрому
Розроблення нових та підприємства 1997-1998 0,2* створення
вдосконалення існуючих Держкоммед- безвідход-
технологічних процесів біопрому МП ного ви-
з метою ліквідування "Нікка", м. робництва,
викидів забруднюючих Одеса, запобіган-
речовин у навколишнє ІГП "БІАС" ня викидам
природне середовище при Томсько- діхлорета-
му державно- ну в ат-
му універси- мосферне
теті повітря
Стандартизація та сертифікація виробництва
відповідно до вимог GMP
Розроблення та впро- Державний 1997-2003 5,4 поліпшення
вадження системи сер- науковий якості лі-
тифікації виробництва центр лі- карських
лікарських засобів карських за- засобів до
собів, м. рівня сві-
Харків тових
фірма "Рі- зразків
дан-інжене-
рінг", м.
Київ
————————————————————————— * Тут і далі фінансування за власні кошти підприємств і
організацій.
Розроблення та перег- Державний 1997-2000 3,65, поліпшення
ляд галузевої норма- науковий у тому якості та
тивнотехнічної доку- центр лі- числі розширення
ментації на лікарські карських за- власні ринку збу-
засоби, сировину та собів, м. кошти- ту лі-
допоміжні матеріали Харків 1,65 карських
засобів
Розроблення галузевих і міжгалузевих нормативних матеріалів
Розроблення норматив- 1997-2003 0,5 розширення
них документів плану- -"- номенкла-
вання та виконання на- тури лі-
уково-дослідних робіт карських
з впровадження лі- засобів за
карських засобів, ви- фармакоте-
робів із скла та полі- рапевтич-
мерів ними гру-
пами
Розроблення норматив- Державний 1997-2002 2 створення
них документів, галу- науковий галузевої
зевих інструкцій з пи- центр лі- норматив-
тань економіки, марке- карських за- ної бази
тингу та нових форм собів, м.
господарювання Харків
НПО "Економі-
ка", м.Сєве-
родонецьк
Луганської
області
Створення органу сер- МОЗ 1997 0,05 створення
тифікації медичної організа-
техніки в системі МОЗ. ційно-ме-
Розроблення організа- тодичних
ційнометодичних доку- та норма-
ментів функціонування тивних до-
органу кументів
Розроблення і перегляд МОЗ 1997-2003 0,5 державні,
державних стандартів ДУО "Полі- галузеві
України, міжгалузевих техмед", м. та міжга-
та галузевих норматив- Київ лузеві
но-технічних і керів- організації стандарти,
них документів відпо- та установи нормативні
відно до розвитку ме- МОЗ і Мін- і наста-
дичної техніки машпрому новчі ма-
теріали
Створення інформацій- МОЗ 1997-2000 0,5 визначення
но-експертної системи Фармаколо- рейтингу і
прогнозу забезпечення гічний комі- відбір
населення України лі- тет МОЗ препаратів
карськими засобами визначення
критичного
державного
замовлення
на випуск
та заку-
півлю не-
обхідних
ліків —————————————————————————————————————————————————————————————————— Усього 28,8 млн. гривень, у тому числі: —————————————————————————————————————————————————————————————————— Разом 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
рік рік рік рік рік рік рік —————————————————————————————————————————————————————————————————— Власні кошти 8,05 1,53 1,29 1,22 1,24 0,82 0,85 1,1
підприємств і
організацій
Бюджетні кошти 20,75 3,02 3,1 2,97 2,94 2,81 2,97 2,94
Усього 28,8 4,55 4,39 4,19 4,18 3,63 3,82 4,04
Додаток N 5
до Комплексної програми розвитку
медичної промисловості України
на 1997 - 2003 роки
Завдання
науково-технічного розроблення пошукового характеру
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування робіт за|Виконавці та|Термін |Вартість|Звітні до- проблемою та етапами |співвиконавці|виконання|робіт, |кументи, виконання | | |млн. |очікувані | | |гривень |техніко- | | | |економічні | | | |результати —————————————————————————————————————————————————————————————————— Готові лікарські засоби
Ін'єкційний засіб на Інститут 1998-2003 0,56 звіт за кож-
основі похідних уреї- фармакології ним етапом,
дофосфорних кислот та токсико- розроблення
(СПС)*, ампули логії Акаде- нормативно-
мії медичних технічної
наук, м.Київ документа-
ції. Змен-
шення залеж-
ності від
імпорту
Галотранк* - " - - " - 0,38 звіт про
доклінічне
вивчення
L-Триптофан - " - - " - 0,49 звіт за кож-
ним етапом,
розроблення
нормативно-
технічної
документації
Зменшення
залежності
від імпорту
Лікарський засіб на Державний 1998-2002 0,58 звіт за кож-
основі біологічно ак- науковий ним етапом,
тивних речовин хвой- центр лі- розроблення
них рослин карських за- нормативно-
собів, технічної
м.Харків документації
Впровадження
у виробницт-
во
Металоферменти крові Інститут 1997-2003 0,76 звіт за кож-
(супероксидисмутаза, експеримен- ним етапом,
церулоплазмін) тальної па- розроблення
тології, он- нормативно-
кології та технічної
радіобіоло- документа-
гії, м. Київ ції. Змен-
шення залеж-
ності від
імпорту
Трансдермальна тера- Державний 1998-2003 1 - " -
певтична система з науковий
нітрогліцерином* центр лі-
карських за-
собів,
м.Харків
ВАТ"Лубни-
фарм", м.
Лубни Пол-
тавської об-
ласті
Ліпосомальні форми Інститут 1997-2003 1 звіт за кож-
життєвонеобхідних лі- фармакології ним етапом,
карських засобів (5 та токсико- затверджена
найменувань) логії Акаде- нормативно-
мії медичних технічна
наук, м.Київ документація
АТ "Біолек",
м. Харків
Фітохімічні лікарські Державний - " - 1 - " -
засоби (10 наймену- науковий
вань) центр лі-
карських за-
собів,
м.Харків
Інститут
фармакології
та токсико-
логії Акаде-
мії медичних
наук, м.Київ
Життєвонеобхідні лі- - " - - " - 1,5 звіт за кож-
карські засоби у фор- ним етапом,
мі мазей для дермато- розроблення
логії (10 наймену- нормативно-
вань) та офтальмоло- технічної
гії (5 найменувань) документа-
ції. Змен-
шення залеж-
ності від
імпорту
Лікарські засоби у Державний 1997-2003 1,68 звіт за кож-
формі свічок для гі- науковий ним етапом,
некології, акушерства центр лі- розроблення
та проктології (10 карських за- нормативно-
найменувань ) собів, технічної
м.Харків документа-
Інститут ції. Змен-
фармакології шення залеж-
та токсико- ності від
логії Акаде- імпорту
мії медичних
наук, м.Київ
Життєвонеобхідні ком- - " - - " - 2 - " -
біновані таблетовані
лікарські засоби (20
найменувань)
Життєвонеобхідні ін'- - " - - " - 2 - " -
єкційні лікарські за-
соби (20 найменувань)

Життєвонеобхідні Інститут ор- 1997-2003 2 - " -
анальгетичні та нес- ганічної хі-
тероїдні протизапаль- мії Націо-
ні засоби (8 наймену- нальної ака-
вань) демії наук,
м. Київ
Науково-дос-
лідний інс-
титут фізіо-
логії імені
Богомольця
Національної
академії на-
ук, м.Київ
Інститут
фармакології
та токсико-
логії Акаде-
мії медичних
наук, м.Київ
Субстанції хімічного походження
Фенсукцинал ВАТ "Краси- 1997-2000 0,3 звіт за кож-
тель", м. ним етапом,
Рубіжне Лу- розроблення
ганської об- нормативно-
ласті Інсти- технічної
тут хімічної документа-
технології і ції. Змен-
промислової шення залеж-
екології, м. ності від
Рубіжне Лу- імпорту
ганської об-
ласті
Азатіоприн Інститут ор- 1998-2002 0,7 - " -
ганічної хі-
мії Націо-
нальної ака-
демії наук,
м. Київ
Меркаптопурин Державний 1998-2002 0,5 - " -
університет
"Львівська
політехніка"
АТ "Барва",
м. Івано-
Франківськ
Інститут ор-
ганічної хі-
мії Націо-
нальної ака-
демії наук,
м. Київ
АТ "Галич-
фарм", м.
Львів
Препарати біотехнологічного походження
Створення виробництва імунних, імуномодулюючих
та протипухлинних препаратів
Протипухлинний засіб науковий бі- 1997-2003 0,3 звіт за кож-
з біомаси молоч- отехнологіч- ним етапом,
но-кислих бактерій на ний центр розроблення
основі системи поста- "Ензифарм", нормативно-
чання третього поко- м.Ладижин технічної
ління Вінницької документа-
області Дер- ції. Змен-
жавний нау- шення залеж-
ковий центр ності від
лікарських імпорту
засобів,
м.Харків
Інститут
фармакології
та токсико-
логії Акаде-
мії медичних
наук, м.Київ
L-Лізин-оксидаза ВАТ "Три- 1997-2000 0,15 - " - (субстанція) пільський
біохімзавод",
м. Обухів
Київської
області Дер-
жавний нау-
ковий центр
лікарських
засобів,
м.Харків
Клітинна культура Інститут 1997-2003 0,6 - " -
рослинного продуценту мікробіоло-
імуномодулюючого і гії та віру-
протипухлинного пре- сології іме-
парату ні Д.К.Забо-
лотного На-
ціональної
академії на-
ук, м. Київ
Створення виробництва антибіотиків
Продуценти фузидіну, Інститут 1997-1999 0,1 звіт за кож-
канаміцину, стрепто- мікробіології ним етапом,
міцину, біоміцину, та вірусоло- затверджена
поліміксину В,М (се- гії імені нормативно-
лекція) Д.К.Заболот- технічна
ного Націо- документація
нальної ака-
демії наук,
м. Київ
Новосинтезовані анти- Львівський 1997-1998 0,5 - " -
біотики пеніциліново- державний
го та цефалоспорино- університет
вого рядів
Створення виробництва ферментних препаратів
та органопрепаратів
Ліпаза Інститут 1997-2003 0,7 - " -
мікробіоло-
гії та віру-
сології іме-
ні Д.К.Забо-
лотного На-
ціональної
академії на-
ук, м. Київ
Інститут ге-
матології
Академії ме-
дичних наук,
м.Київ
Київський
медичний
університет
Препарат, що нормалі- асоціація 1997-1998 0,05 - " -
зує травлення у дітей виробників
натуральної
продукції і
лікарських
засобів "Ві-
тафарм",
м.Київ
Створення виробництва сировинної бази та допоміжних матеріалів
Бактозоль науковий бі- 1997-2001 0,25 звіти за
отехнологіч- етапами ро-
ний центр боти, зат-
"Ензифарм", верджена
м.Ладижин нормативно-
Вінницької технічна
області документація
Інститут бо-
таніки Наці-
ональної
академії на-
ук, м.Київ
Державний
науковий
центр лі-
карських за-
собів,
м.Харків
АТ холдинго-
ва компанія
"Ензим",
м.Ладижин
Вінницької
області
а-Циклодекстрин науковий бі- 1997-2003 0,25 - " -
отехнологіч-
ний центр
"Ензифарм",
м.Ладижин
Вінницької
області
Державний
науковий
центр лі-
карських за-
собів,
м.Харків
Львівський
державний
університет
Ліполактин науковий бі- 1997-2000 0,15 звіти за
отехнологіч- етапами ро-
ний центр боти, зат-
"Ензифарм", верджена
м.Ладижин нормативно-
Вінницької технічна
області документація
Державний
науковий
центр лі-
карських за-
собів,
м.Харків
Львівський
державний
університет
клініки МОЗ
АТ "Київ-
медпрепарат"
Створення виробництва ветеринарних препаратів
Комплексний вітамін- Інститут бі- - " - 0,8 - " -
нобілковий препарат охімії імені
(з високим вмістом В.О.Палладі-
вітамінів РР, В1, В3) на Націо-
нальної ака-
демії наук,
м.Київ
АТ "Київсь-
кий вітамін-
ний завод" —————————————————————————————————————————————————————————————————— Усього 20,3 млн. гривень, у тому числі: —————————————————————————————————————————————————————————————————— Разом 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
рік рік рік рік рік рік рік —————————————————————————————————————————————————————————————————— Власні кошти
підприємств і - - - - - - - -
організацій
Бюджетні кошти 20,3 2,17 2,95 3,2 3,28 2,8 3,13 2,77 ——————————————————————————————————————————————————————————————————

Додаток N 6
до Державної комплексної програми розвитку
медичної промисловості на 1997-2003 роки
ЗАВДАННЯ
Міністерству охорони здоров'я, Міністерству машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії, асоціації
"Укрмедприлад" з розроблення та організації серійного
виробництва нової медичної техніки
———————————————————————————————————————————— | | | | | | | | | Продовження Назва | Підприємство-| Підприємство- | додатка N 6 | | | див. нижче виробу | розробник | виготівник | | | | | | | | | | | | | ———————————+———————————————+———————————————+ 1 | 2 | 3 | ————————————————————————————————————————————
ЛАБОРАТОРНА ТЕХНІКА
Автоматичний конкурс:
гематологіч- науково-виро- завод "РЕМА",
ний аналіза- бниче підпри- м. Львів
тор з ємство (НВП)
диференціаці- "РЕМА",
єю лейкоцитів м. Львів
(22 центральне ВО "Арсенал",
параметри, 6 кон- м. Київ
графіків, 4 структорське
гістограми) бюро (ЦКБ)
"Арсенал",
м. Київ
Аналізатор конкурс:
патології науково-виро- ВО "Орізон",
клітин крові бнича фірма м. Сміла
(НВФ)
"Обрій", м.
Київ акціонерне
НВП товариство
"Первоцвіт (АТ) "ІРВА",
України", м. Київ
м. Київ
Цитомер-сор- НДІ "Квант", НДІ "Квант",
тувальник м. Київ м. Київ
імуно-компе-
тентних клітин
крові
Аналізатор НВП "РЕМА", завод "РЕМА",
стану систе- м. Львів м. Борислав
ми гемостазу
швидкодіючий
Напівавтома- конкурс:
тичний НВФ "Інженер- АТ "ЛОРТА",
аналізатор на м. Львів
гемокоагу- лабораторія",
ляції для м. Львів ВО "Львівпри-
клінічних Науково- лад"
лабораторій дослідний і
проектний
інститут
приладів
автоматично-
го
регулювання і
систем управ-
ління (НДПІ АТ "Медлабор-
ПАРіСУ) техніка",м.
"Промприлад", Одеса
м. Львів
спеціальне
кон-
структорсько-
технологічне
бюро (СКТБ)
"Медлабортех-
ніка", м.
Одеса
Автомат для конкурс:
визначення Харківський Харківський
швидкості державний державний
осідання ери- технічний приладобудівний
троцитів університет завод (ХДПЗ)
радіоелектро- імені Шевченка
ніки (ХДТУРЕ) завод "РЕМА",
НВП "РЕМА", м. Борислав
м. Львів
Аналізатор ЦКБ ВО "Арсенал",
фотометрич- "Арсенал", м. Київ
ний медичний м.Київ
"Мефан-8002"
Автоаналіза- -"- -"-
тор біохіміч-
ний "Мефан-
8003"
Автоматичний ЦКБ ВО "Арсенал",
біохімічний "Арсенал", м. Київ
аналізатор м.Київ
морфофункціо-
нального
стану життєво
важливих
органів та
систем (48
тестів)
Спектрофото- -"- -"-
метр для серо-
логічних до-
сліджень "Се-
ротест-001"
Комплекс ме- державне ДНВП "НІЦ
дичного обла- науково- МОЗ", м. Київ
днання для виробниче
діагностики підприємство
захворювань (ДНВП) "Науко-
методами вий
імунофер- інженерний
ментного центр
аналізу: Міністерства
спектрофо- охорони НВКФ "ІТМ",
тометр, тер- здоров'я" м. Харків
мостат- ("НІЦ МОЗ"),
струшувач, м. Київ
промивач-до- науково-вироб- НВП "Діапроф",
затор, мік- нича м. Київ
роцентрифуга комерційна
фірма (НВКФ)
"ІТМ",
м.Харків
НВП
"Діапроф", м.
Київ
Лабораторний ЦКБ ВО "Арсенал",
комплекс ма- "Арсенал", м. Київ
сового м. Київ
діагносту-
вання
Прилад на конкурс:
базі НДІ НДІ мікроприла-
біосенсору мікроприла- дів, м. Київ
(ферменточут- дів, м. Київ державне кон-
ливого мале науково- структорське
електрода) виробниче бюро (ДКБ)
для експрес- підприємство "Південне",
аналізу (МНВП) "Мік- м. Дні-
концентрації роконтролер", пропетровськ
глюкози в м. Дніпропет-
крові ровськ
Вимірювач конкурс:
концентрації НВП "РЕМА", завод "РЕМА",
глюкози в м. Львів м. Борислав
крові Інститут при- ВО "Арсенал",
портативний кладної елек- м. Київ
неінвазивний троніки
Національний
технічний
університет
(НТУ) "КПІ",
м. Київ
Портативний Київський ВО "Арсенал",
експрес-ана- національний м. Київ
лізатор кон- університет
центрації (КНУ) імені
гемоглобіну Шевченка
в крові
неінвазивний
Рефлексний конкурс:
фотометр та АТ "Медлабор- АТ "Медлабор-
реагентні техніка", техніка",
смужки для м. Одеса м. Одеса
експрес- НДІ "Оріон", НДІ "Оріон",
аналізу кро- м. Київ м. Київ
ві і сечі СКТБ "Орізон" АТ "Родон",
АТ "Родон", м. Івано-
м. Івано- Франківськ
Франківськ
МНВП "Мікро- ДКБ
контролер", "Південне",
м. Дніпропет- м. Дніпропет-
ровськ ровськ
Аналізатор АТ "Медлабор- АТ "Медлабор-
сечі техніка", техніка",
лабораторний м. Одеса м. Одеса
на базі
багато-
параметрових
тест-смужок
Аналізатор конкурс:
іонного АТ АТ
складу крові "Украналіт", "Украналіт",
(плазми) і м. Київ м. Київ
сечі (Na+, товариство з ВО "Київський
K+, Ca++, обмеженою від- радіозавод"
Li+, Cl-) повідальністю
(ТОВ) "ІТТ
Лтд", м. Київ
НВП "РЕМА", завод "РЕМА",
м. Львів м. Борислав
Аналізатор АТ АТ
газів крові "Украналіт", "Украналіт",
м. Київ м. Київ
Лазерний мас- центр "Київ- ВО "Октава",
спектрометр інтермаг" м. Київ
для медико-
біологічних
досліджень
Комплекс для НВФ "Інженер- АТ "ЛОРТА",
доклінічного на м. Львів
визначення лабораторія",
онкозахворю- м. Львів
вань методом
мікроелектро-
форезу клітин
крові
Лабораторна НДІ "Елвіт", завод
настільна м. Львів "Біофізприлад",
центрифуга м. Львів
Переносна -"- -"-
лабораторна
центрифуга
Мікроцентри- НДІ "Елвіт", завод
фуга лабора- м. Львів "Біофізприлад",
торна гемато- м. Львів
критна
Центрифуга НДІ "Елвіт", завод
рефрижератор- м. Львів "Біофізприлад",
на м. Львів
Ряд центрифуг НДІ "Квант", НДІ "Квант",
для м. Київ м. Київ
імунологіч-
них та клініч-
них
досліджень
Мікроскоп для Ізюмський Ізюмський
лабораторних оптико- оптико-механіч-
досліджень механічний ний завод
завод
Лазерний підприємство підприємство
скануючий лазерного при- лазерного при-
мікроскоп ладобудування ладобудування
"Абрис", м. "Абрис", м.
Славутич Славутич
Київської Київської
області області
Денситометр конкурс:
електрофоре- НВФ "Інженер- АТ "ЛОРТА",
грам автома- на м. Львів
тизований лабораторія",
м. Львів ВО "Львівпри-
НДПІ ПАРіСУ лад"
"Промприлад",
м. Львів
Хемілюміно- мале приватне ВО "Медапара-
граф медичний підприємство тура", м. Київ
лабораторний (МПП) НВФ
"Медитех",
м. Київ
Аналізатор МПП НВФ ВО "Медапарату-
біологічної "Медитех", ра", м. Київ
активності м. Київ
тканин (АБАТ)
Пристрій для НВП "РЕМА", завод "РЕМА",
дослідження м. Львів м. Борислав
біологічних
мікропроб
"Ампліфіка-
тор"

Прилад для -"- -"-
визначення
реологічних
властивостей
крові
(в'язкість,
осмостична
резистентність,
дзета-
потенціал
еритроцитів)
Автомат для дослідно-кон- ДКВ Інституту
гістологічно- структорське фізіології
го оброблення виробництво імені
та фарбування (ДКВ) Богомольця
тканин Інституту НАН, м. Київ
фізіології
імені
Богомольця На-
ціональної
академії
наук (НАН),
м. Київ
Трибометр експеримента- ВО "Київський
льно-виробни- радіозавод"
чі майстерні
МОЗ, м. Київ
Апарат для ДКВ Інституту ДКВ ІЕПОР НАН,
плазмо-лейко- експеримента- м. Київ
цито- та тро- льної
мбоцитофорезу патології,
поліфункціо- онкології і
нальний радіобіології
(ІЕПОР) НАН,
м. Київ

ПРИЛАДИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
Пульмонологі- конкурс:
чний науково- НМФ "Інтернаук-
діагностич- медична фірма медвуз", м.
ний комплекс (НМФ) Київ
автоматизова- "Інтернаукмед-
ної простір- вуз", м. Київ
часової Інститут Інститут
реєстрації гідро- гідромеханіки
дихальних шу- механіки НАН, НАН,
мів м. Київ м. Київ
"АПРАШУЛ-02"
Неінвазивний конкурс:
респіраторний фірма фірма "Панко",
газоаналіза- "Панко", м. м. Київ
тор кисню та Київ НДІ "Аналіт-
вуглекислого НДІ "Аналіт- прилад", м.
газу прилад", м. Київ
Київ
Багатопозицій- НДІ радіови- НДІРВ, м.
ний ультразву- мірювань Харків
ковий сканер (НДІРВ),
магістральних м. Харків
судин головно-
го мозку
Багатофункціо- конкурс:
нальний порта- АТ "ІРВА", АТ "ІРВА",
тивний ультра- м. Київ м. Київ
звуковий ска- НВО "Славу- НВО
нер тич", м. Київ "Славутич", м.
науково-вироб- Київ
ниче спільне НВСП "Ескулап-
підприємство 39", м. Київ
(НВСП)
"Ескулап-39",
м. Київ
Ультразвуко- конкурс:
вий діагнос- НДІРВ, НДІРВ, м.
тичний при- м. Харків Харків
лад для ос- НВСП "Ескулап-
нащення авто- 39", м. Київ НВСП "Ескулап-
мобіля АТ "ІРВА", 39", м.Київ
швидкої м. Київ АТ "ІРВА",
допомоги м. Київ
Міні-скоп-ка- конкурс:
рдіограф для НВП "РЕМА", НВП "РЕМА",
дільничного м. Львів м. Львів
(сімейного) ЦКБ машинобу- ЦКБМ "Донець",
лікаря дування м. Луганськ
(ЦКБМ)
"Донець",
м. Луганськ
НДІ "Квант", НДІ "Квант",
м.Київ м. Київ
Одноканальний НВП "РЕМА", завод "РЕМА",
мікропроцесор- м. Львів м. Львів
ний електро-
кардіограф з
автономним
живленням
ЕК1Т-05МПБ
Переносний -"- -"-
малогабарит-
ний
кардіограф
(одноканаль-
ний міні-
електро-
кардіограф з
автономним
живленням
ЕК1Т-04)
Багатоканаль- конкурс:
ний мікропро- НВП "РЕМА", завод "РЕМА",
цесорний елек- м. Львів м. Львів
трокардіограф Одеське вироб- Одеське ВТП
з ничо-технічне "Граніт"
синдромальною підприємство
діагностикою (ВТП)
"Граніт"
Автоматизова- конкурс:
на система АТ "ІРВА", АТ "ІРВА",
для м. Київ, м. Київ,
комплексної НВП "РЕМА", НВП "РЕМА",
діагностики м. Львів м. Львів
серцево-судин-
ної
діяльності
Комплект апа- НВП "РЕМА", завод "РЕМА",
ратури для м. Львів м. Львів
комплексного
оснащення
кардіо-
логічних
відділень
загального
профілю
Багатоканаль- конкурс:
на комп'юте- Інститут ІК імені
рна біорадіо- кібернетики Глушкова НАН,
телеметрична (ІК) імені м. Київ
система Глушкова НАН,
м. Київ
НДІ "Елвіт" НДІ "Елвіт"
"Львівська "Львівська
політехніка" політехніка"
Кардіомонітор конкурс:
з фізичним на- НВП "РЕМА", завод "РЕМА",
вантаженням м. Львів м. Львів
для КБ засобів КБ ЗФД
діагностики і функціональ- "Ергометр",
реабілітації ної діагнос- м. Київ
тики(КБ ЗФД)
"Ергометр",
м. Київ
Багатоканаль- конкурс:
ний оптоелек- Вінницький ВДТУ
тронний комп- державний
лекс для діаг- технічний
ностики серце- університет
во-судинної (ВДТУ)
системи та Науково-інже- НІТЦ "Сонар"
системи крово- нерний техні- НАН, м. Київ
обігу чний центр
(НІТЦ)
"Сонар" НАН,
м. Київ
Діагностичний конкурс:
комплекс для НІТЦ "Сонар" НІТЦ "Сонар"
контролю гемо- НАН, м. Київ НАН, м. Київ
динаміки тка- Київський КМУЦА
нин та вмісту міжнародний
хроматофорів університет
крові цивільної
авіації
(КМУЦА)
Комплекс діаг- конкурс:
ностичний для НВП "РЕМА", завод "РЕМА",
нейрохірургії м. Львів м. Львів
Український УкрЦЕНТДСІ,
центр науко- м. Київ
во-технічної
діяльності і
соціальних
ініціатив
(УкрЦЕНТДСІ),
м. Київ
НВЧ-радіотер- НДІРВ, НДІРВ, м.
мограф м. Харків Харків

Діагностична -"- -"-
система
дистанційного
радіобачення
Портативний НДІРВ, НДІРВ, м.
комп'ютерний м. Харків Харків
електроміог-
раф
Багатоканаль- конкурс:
ний комплекс НВП "РЕМА", НВП "РЕМА",
для електроен- м. Львів м. Львів
цефалографії НДІРВ, НДІРВ, м.
із м. Харків Харків
стимуляційни- Державний
ми блоками міжгалузевий ДМНДІ ПНТЕП
НДІ пріоритет-"Вектор", м.
них наукових, Київ
технічних та
економічних
проблем
(ДМНДІ ПНТЕП)
"Вектор",
м. Київ
Комплекс для АТ "ІРВА", АТ "ІРВА",
тривалого м. Київ м. Київ
моніторингу
зовнішнього
дихання
Комплекс бага- конкурс:
тофункціональ- АТ "ІРВА", АТ "ІРВА",
ний ультразву- м. Київ НВСП м. Київ
ковий нового "Ескулап-НВСП "Ескулап-
покоління 39", м. Київ 39", м. Київ
НДІ
електромеха-
нічних
приладів
(НДІЕМП),
м. Київ
завод
"Еталон", м.
Київ
Вимірювач особливе КБ ОКБ "Резонанс"
тиску прямим (ОКБ) "Резо- АТ "Укрп'єзо",
методом нанс" АТ м.Черкаси
"Укрп'єзо",
м.Черкаси
Моніторна науково- НТК "Імпульс",
система для технічний м. Київ
нейрохірургії комплекс
(НТК) "Ім-
пульс", м.
Київ
Електронний НВП "РЕМА", завод "РЕМА",
пристрій для м. Львів м. Львів
експрес-
діагнозу
набряків
мозку
Одноразові -"- -"-
електрокардіо-
графічні елек-
троди
Ультразвуко- АТ "ІРВА", АТ "ІРВА",
вий м. Київ м. Київ
доплерівський
прилад для
дослідження
периферійних
судин
Апаратура для АТ "ІРВА", АТ "ІРВА",
дослідження м. Київ м. Київ
системної ге-
модинаміки
методами тет-
раполярної та
сфокусованої
реографії
"РЕОТЕСТМА"
Двоканальна конкурс:
система обро- НВП "РЕМА", НВП "РЕМА",
блення м. Львів м. Львів
реоінфор- АТ "ІРВА",
мації з м. Київ
кардіо-
сигналом
Передполяриза- НВП НВО "Октава",
ційний магніт- "Інтермаг", м. Київ
ний томограф м. Київ

Біомагнітомет- ІК імені ІК імені
ричні комплек- Глушкова Глушкова НАН,
си для кардіо- НАН, м.Київ м. Київ
логії та Інститут
нейро- нейро-
хірургії хірургії АМН,
м. Київ
ХІРУРГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ТА ОБЛАДНАННЯ
Скальпелі ме- конкурс:
дичні Інститут проб- НТАК "Алкон"
загального лем матеріало- ІНМ НАН,
призначення з знавства м. Київ
лезом із ок- (ІПМ) НАН,
сидних м.Київ
матеріалів Науково-тех-
нологічний
алмазний
концерн
(НТАК)
"Алкон"
Інституту над-
твердих
матеріалів
(ІНМ) НАН, м.
Київ
Набір скаль- конкурс:
пелів для державне під- ДП "Крісс-тех"
нейрохі- приємство КВО імені
рургії (ДП) "Крісс- Артема
тех" Ки-
ївське ВО
(КВО) імені
Артема ХДПЗ імені
ХДПЗ імені Шевченка
Шевченка
Інструменти конкурс:
металеві ДП "Крісс- ДП "Крісс-тех"
підвищеної тех" КВО КВО імені
якості для імені Артема Артема
загальної хі- ХДПЗ імені ХДПЗ імені
рургії Шевченка Шевченка
(затискачі,
ножиці, пін-
цети, щипці,
голкотримачі
та інші)
Набори інстру- конкурс:
ментів для хі- Інститут Генічеській ма-
рургії клінічної і шинобудівний
мікросудин експери- завод
(10 найме- ментальної
нувань), лім- хірургії
фатичної (13 (ІКіЕХ)
найменувань) Академії
та медичних ДП "Крісс-тех"
периферійної наук (АМН), КВО імені
нервової (12 м. Київ Артема
найменувань) ТОВ "ГЄЯ", ХДПЗ імені
систем м. Київ Шевченка
ДП "Крісс-
тех" КВО
імені Артема
ХДПЗ імені
Шевченка
Пристрої для АТ "Медична АТ "МВК "Вікон-
органозбері- венчурна та", м. Київ
гаючого компанія
хірургічного (МВК) "Ві-
лікування конта", м. НДІ "Еластик",
паренхіматоз- Київ м. Київ
них органів НДІ
"Еластик",
м.Київ
Допоміжні при- конкурс:
строї для вну- АТ "Полімет", АТ "Полімет",
трівенної м. Білгород- м. Білгород-
інфузії Дністровсь- Дні-
крові та кро- кий науково- стровський
возамінювачів -виробниче АТ "Космос",
(крани 2-, 3- мале під- смт Козин
і 4-ходові, приємство Київської
мікро- (НВМП) області
регулятори "Еквіта",
швидкості та м. Київ
об'єму, магіс- АТ СКБ ме-
тралі 2- і 3- дичної АТ СКБ МЕТ,
ходові) електротех- м. Кам'янець-
ніки (МЕТ), Подільський
м. Кам'янець-
Подільський
Штучні крове- НВМП АТ "Космос",
носні судини "Еквіта", м. смт Козин
Київ Київської
ІССХ АМН, області
м. Київ
Клапан серце- НТК Інститу- НТК Інституту
вий ту монокрис- монокристалів
сапфіровий талів НАН, НАН, м. Харків
м. Харків
Інститут
серцево-
судинної
хірургії
(ІССХ) АМН,
м. Київ
Оксигенатор з НВМП АТ "Космос",
вбудованим "Еквіта", смт Козин
теплообмінни- м.Київ Київської
ком та філь- ІССХ АМН, області
тром м. Київ
Імплантанти з ІПМ НАН, дослідне вироб-
біосумісної м. Київ ництво (ДВ)
склокераміки ІПМ НАН, м.
підвищеної Київ
міцності
Комплект конкурс:
ендоскопів НДІ побутової НДІ ПРЕА,
для радіоелектрон- м. Львів
кардіохірур- ної апаратури
гії (НДІ ПРЕА),
(кардіоскоп, м. Львів НДІ КА,
ангіоскоп) НДІ комплек- м. Донецьк
сної
автоматиза-
ції (КА),
м. Донецьк
Пристрій для ІНМ НАН, НТАК "Алкон"
біопсії і м. Київ ІНМ НАН,
пункцій м. Київ
м'яких тка-
нин з набором
інструменту
для крізьшкір-
них лікуваль-
них маніпуля-
цій
Пристрій одно- конкурс:
разового вико- науково-виро- НВОр "Каммед",
ристання для бнича м. Кам'янець-
підшкірного організація Подільський
видалення (НВОр) "Кам-
вари- мед", м.
кознорозшире- Кам'янець-
них вен Подільський НВТ "Інамед",
нижніх науково-виро- м. Київ
кінцівок бниче
товариство
(НВТ)
"Інамед", м.
Київ
Набір черепно- ІПМ НАН, ДВ ІПМ НАН,
щелепно-лице- м. Київ м. Київ
вих титанових
імплантантів
з
біосумісними
покриттями та
інструментом
для
імплантації
Комплект допо- фірма ДВ фірми
міжних хірур- "Юнікс", "Юнікс",
гічних інстру- м.Харків м. Харків
ментів до тре-
панів для
механі-
зованого об-
роблення
кісток
(долота,
рашпілі,
насадки для
проведення
шпиць тощо)
Набір інстру- завод завод
ментів для "Легмаш", м. "Легмаш", м.
оперативного Чернівці Чернівці
лікування Чернівецький
раку прямої медичний
та товстої інститут
кишок
Комплект зами- авіаційний АНТК імені
каючих плас- НТК (АНТК) Антонова,
тин і імені м. Київ
інструменту Антонова,
для перед- м. Київ
нього шийного НДІ
остеосинтезу нейрохірур-
та набір гії, м. Київ
фіксаторів
консерва-
тивного ліку-
вання перело-
мів шийного
відділу
хребта
Кісткові ім- ІПМ НАН, ДВ ІПМ НАН,
плантанти для м. Київ м. Київ
ортопедії та
стоматології
з
остеотропної
біосумісної
кераміки
Набори ендо- конкурс:
протезів для ТОВ "Ортен", Південний
відновлення м. Дніпропе- машинобудівний
опорної та ру- тровськ завод, м.
хової функції науково-виро- Дніпро-
суглобів бничий меди- петровськ
кінцівок ко-технічний
(плечового, центр (НВ
гомілково-сто- МТЦ) "Іріда",
пового, м. Дні-
п'ятко- пропетровськ
фалангового, НВТ "Інамед", НВТ "Інамед",
колінного м. Київ м. Київ
тощо)
Набори ендо- -"- -"-
протезів для
ревізійного
протезування
суглобів
різних форм
захворювання
Апарат для НВТ "Інамед", НВТ "Інамед",
швидкого на- м. Київ м. Київ
кладення та
зовнішньої
фіксації
кісток у разі
політравм
кінцівок
Штучна тверда Дитячий нейро- ДВ ДНЦ, м.
мозкова обо- хірургічний Київ
лонка для центр (ДНЦ),
пластичних м. Київ
операцій
Імплантовані -"- -"-
балон-
катетери для
довготрива-
лої венозної
трансфузії рі-
дин і ліків
Набір АТ СКБ МЕТ, дослідний
катетерів м. Кам'янець- завод
загального Подільський АТ СКБ МЕТ,
призначення м. Кам'янець-
(лімфатичні, Подільський
для санації
дихальних
шляхів,
холедохіальні
тощо)
Катетери, НВОр "Кам- НВОр "Каммед",
зонди та мед", м. м. Кам'янець-
системи ен- Кам'янець- Подільський
терального Подільський
харчування АТ СКБ МЕТ, АТ СКБ МЕТ,
для дорослих м.Кам'янець- м. Кам'янець-
і дітей Подільський Подільський
Операційний науково-інже- НІЦ "Сканер",
мікроскоп нерний центр м. Черкаси
(НІЦ)
"Сканер",
м. Черкаси
Багатофункці- колективний НВФ "Стріда",
ональний дер- госпрозраху- м. Харків
матом з набо- нковий
ром змінних медичний
інструментів центр (КГМЦ)
"Нової
медичної
техніки та
технології",
м. Київ
Пристрій для -"- -"-
перфорації
дерматомних
шкіряних
лоскутів
Зшивачі для АТ "Запоріж- АТ "Запоріж-
лінійних та трансформа- трансформатор"
кругових тор"
співустій
жовчних шля-
хів з набором
інструментів
для папілос-
фінктектомії
Інструмент НВОр "Кам- НВОр "Каммед",
для мед", м. м. Кам'янець-
мобілізації Кам'янець- Подільський
органів Подільський
Зшивач для ре- -"- -"-
зекції
органів та
накладення
анастомозів
Зшивач культі конкурс:
органів із НВОр "Кам- НВОр "Каммед",
змінною мед", м. м. Кам'янець-
робочою Кам'янець- Подільський
частиною Подільський
КВО імені КВО імені
Артема Артема
АТ "Запоріж- АТ "Запоріж-
трансформа- трансформатор"
тор"
Міні-зшиваючі конкурс:
апарати та НВОр "Кам- НВОр "Каммед",
інструменти мед", м. м. Кам'янець-
для лапарос- Кам'янець- Подільський
копічної хі- Подільський
рургії КВО імені КВО імені
Артема Артема
АТ АТ
"Точприлад", "Точприлад",
м. Харків м. Харків
Розсмоктувані конкурс:
дужки для ДНВП "НІЦ ДНВП "НІЦ
зшивачів МОЗ", м.Київ МОЗ", м. Київ
медичних НВОр "Кам- НВОр "Каммед",
мед", м. м. Кам'янець-
Кам'янець- Подільський
Подільський

Дужки різних конкурс:
форм і ДНВП "НІЦ ДНВП "НІЦ
розмірів для МОЗ", м.Київ МОЗ", м. Київ
зшивачів АТ "Запоріж- АТ "Запоріж-
медичних трансформа- трансформатор"
тор", НВОр "Каммед",
НВОр "Кам- м. Кам'янець-
мед", м. Подільський
Кам'янець-
Подільський
фізико-
техноло-
гічний
інститут
металів та
сплавів НАН,
м. Київ
Комплект лапа- конкурс:
роскопічний АТ АТ
оглядовий (0, "Точприлад", "Точприлад",
30, 60 граду- м. Харків м. Харків
сів) з блоком КВО імені КВО імені
живлення Артема Артема
Ендотелеві- НДІ "Елвіт" НДІ "Елвіт"
зійна систе- "Львівська "Львівська
ма (датчик політехніка" політехніка"
зображення, науково-кон-
камерна сультаційний
головка, центр (НКЦ)
блок керува- "Простір",
ння, відеомо- м. Львів
нітор)
Діагностичний ДП "Крісс- ДП "Крісс-тех"
комплект ендо- тех" КВО КВО імені
скопічного ін- імені Артема Артема
струменту для
дослідження
органів
малого тазу
Комплекс ендо- конкурс:
скопічного об- КВО імені КВО імені
ладнання для Артема Артема
малоінвазив- НДІ "Елвіт" НДІ "Елвіт"
ної хірургії "Львівська "Львівська
політехніка" політехніка"
НКЦ
"Простір",
м.Львів
Набір інстру- Центр серце- ХДПЗ імені
ментів дистан- во-судинної Шевченка
ційного через- хірургії,
стегнового ен- м.Харків
допротезуван-
ня грудної та
черевної
аорти
Стереоскопіч- конкурс:
ні колоноско- НДІ ПРЕА, НДІ ПРЕА,
пи (гнучкі та м. Львів м. Львів
жорсткі) для НДІ КА, НДІ КА,
внут- м. Донецьк м. Донецьк
рішньопорож-
нинного обсте-
ження
Цифрова ендо- НДІ ПРЕА, НДІ ПРЕА,
телевізійна м. Львів м. Львів
система з НКЦ НВО "Карат",
комп'ютерно- "Простір", м. Львів
програмним м.Львів
комплексом
реєстрації
зображень і
електронного
ведення
історії
хвороби на
дисках CD-R
Комплект міні- конкурс:
ендоскопів АТ АТ
(ар- "Точприлад", "Точприлад",
троскопів) м. Харків м. Харків
для НДІ ПРЕА, НДІ ПРЕА,
травматології м. Львів м. Львів
і ортопедії з
набором
інструменту
Апарат елек- конкурс:
трохірургіч- СКБ СКБ ДА, м.
ний діагностич- Київ
високочастот- ної апаратури
ний з комплек- (ДА), м.Київ
том інструмен- НДІРВ, НДІРВ, м.
тів для м. Харків Харків
загальної АТ "ІРВА",
хірургії м.Київ АТ "ІРВА",
завод м. Київ
"Буревіс- завод "Буревіс-
ник", м.Київ ник", м. Київ
виробничо- ВВО "Інфід",
впро- м. Київ
ваджувальне
об'єднання
(ВВО)"Інфід",
м. Київ
Стаціонарна ТОВ "Пульс- ТОВ "Пульс-
базова кріохі- Лтд", Лтд", м. Київ
рургічна уста- м. Київ
новка з набо-
ром інстру-
менту "Кріо-
Пульс С"
Апарат ультра- ХДПЗ імені ХДПЗ імені
звуковий Шевченка Шевченка
хірургічний
універ-
сальний з
набором
інструменту
"Узор-ком-
плект"
Апарат для ло- -"- -"-
кального ліку-
вання захворю-
вань шлунково-
кишкового тра-
кту "Холод-
01"
Апаратно-інс- НВП КВО імені
трументальні "Інтермаг", Артема
системи для м. Київ
нейрохірургії
ОФТАЛЬМОЛОГІЧНА ТЕХНІКА
Щіляста лампа конкурс:
для вимірюван- науково-ви- НВК "Прогрес",
ня внутрішньо- робничий м. Ніжин
го тиску ока комплекс
(НВК) "Про-
грес", м. НВП "Техноме-
Ніжин декс", м. Київ
НВП "Техно-
медекс", м.
Київ
Атравматичний конкурс:
шовний мате- дослідно- ДЕВЦ "Олімп",
ріал для експери- м. Київ
мікрохі- ментальний
рургії і виробничий
офтальмоло- центр (ДЕВЦ)
гії (умов- "Олімп", м. ІПМ НАН,
ний номер Київ м. Київ
8/0, 9/0) ІПМ НАН,
одноразового м. Київ
використання
Ягд-лазер для мале Жулянський ма-
лікування вто- колективне шинобудівний
ринної науково-виро- завод, м.
катаракти бниче підпри- Вишневе
ємство (МК Київської
НВП) "Техно- області
логія",
м.Київ
Гоніоскопічні конкурс:
лінзи для об- АТ "Медтехні- АТ
стеження за- ка", м. Київ "Медтехніка",
критих кутів НВП "Техноме- м. Київ
ока та очного декс", м. НВП "Техноме-
дна Київ декс", м. Київ
Набори ріжу- конкурс:
чих інструмен- ІПМ НАН ІПМ НАН
тів з м. Київ м. Київ
сучасних НТАК "Алкон" НТАК "Алкон"
надтвердих ма- ІНМ НАН, ІНМ НАН,
теріалів для м. Київ м. Київ
офтальмології
Імплантанти з конкурс:
лейко- завод завод
сапфірів для "Ізумруд", "Ізумруд",
лікування м. Київ м. Київ
катаракти НВП "Техно- НВП "Техноме-
ускладнених медекс", декс", м. Київ
форм та техно- м. Київ
логічне облад-
нання для їх
виготовлення
Модернізована конкурс:
офтальмологі- МК НВП "Тех- МК НВП "Техно-
чна щіляста нологія", логія", м.
лампа з лазер- м. Київ Київ
ним модулем НВК
"Прогрес", м. НВК
Ніжин "Прогрес", м.
ТОВ "Львів- Ніжин
електроніка" ТОВ "Львів-
електроніка"
Комплект НВФ "Арко", НВФ "Арко",
збільшуючих м. Київ м. Київ
стерео-
скопічних
носимих
пристроїв для
хірургії та
огляду
Мобільний НІЦ "Сканер", НІЦ "Сканер",
діагностичний м. Черкаси м. Черкаси
мікроскоп

Ультразвуко- конкурс:
вий прилад для НДІ РВ, НДІ РВ,
візуалізації м. Харків м. Харків
в оф- Український УДМТУ,
тальмології державний мо- м. Миколаїв
рський техно-
логічний
університет
(УДМТУ),
м. Миколаїв
Комплект діаг- НВК "Фотопри- НВК "Фотопри-
ностичних при- лад", м. лад", м.
ладів для оф- Черкаси Черкаси
тальмології Інститут
очних хвороб
та тканинної
терапії
(ІОХТТ),
м.Одеса
Комплект оф- НДІ "Шторм", НДІ "Шторм",
тальмологіч- м. Одеса м. Одеса
них ІОХТТ,
стимуляторів м.Одеса

ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНА ТЕХНІКА
Кохлеарна сис- Державне Ки- ДККБ "Промінь"
тема, що ім- ївське КБ
плантується (ДККБ) "Про-
мінь"
Прилад для ви- конкурс:
мірювання аку- НВП "РЕМА", НВП "РЕМА",
стичного імпе- м. Львів м. Львів
дансу вуха з НТУ "КПІ", НТУ "КПІ",
метою діагно- м. Київ м. Київ
стування
захворювань
внутрішнього
вуха
(тимпанометр)
Завушний слу- ТОВ "Вабос", ТОВ "Вабос",
ховий апарат м. Київ м. Київ
для
компенсації
середньої та
великої
втрати слуху
"Вабос У-4А"
Гнучкий рино-, конкурс:
фаринго-, НДІ КА, НДІ КА,
ларингоскоп м. Донецьк м. Донецьк
з волоконно- Донецька Донецька ФНТ
оптичним фірма "ТЕАН" НАН
підсвічу- наукоємких
ванням технологій
(ФНТ) "ТЕАН"
НАН
Слухові апара- СКБ "Лукул", СКБ "Лукул",
ти м. Євпаторія м. Євпаторія

Набір мікрохі- НВФ "Сенсор" НВФ "Сенсор"
рургічних ін- Національного ННЦ ХФТІ
струментів наукового цен-
для операцій тру Харківсь-
на середньому кого фізико-
вусі технічного
інституту
(ННЦ ХФТІ)

УРОЛОГІЧНА ТЕХНІКА
Уродинамічна конкурс:
діагностична ТОВ "Львів- ТОВ "Львів-
система електроніка" електроніка"
науково- НТЦ "Квінта",
технічний м. Київ
центр (НТЦ)
"Квінта", м.
Київ
Гнучкий цисто- НДІ КА, НДІ КА,
скоп з м. Донецьк м. Донецьк
волоконно-
оптичним
підсвічуванням
діагностуючого
простору
Апарат "Штуч- НТЦ "Квінта", ВО "Медапарату-
на нирка" м. Київ ра", м. Київ

Апарат репро- НТЦ "Квінта", ВО "Медапарату-
цесингу (очи- м. Київ ра", м. Київ
щення) капі-
лярних
діалізаторів
для їх
багаторазово-
го
використання
Апарат для лі- НВП "РЕМА", завод "РЕМА",
кування проце- м. Львів м. Борислав
сів хронічних
запалень в
урології та
лікування
геморою
Установка для завод завод "Радіоде-
руйнування "Радіоде- таль", м.
конкрементів таль", м. Харків
в організмі Харків
лазерною
літотрипсією
Апарат для НТУ "КПІ", НТУ "КПІ",
теплової м. Київ м. Київ
фізіотерапії
сечового мі-
хура
Катетери для АТ СКБ МЕТ, АТ СКБ МЕТ,
урології м. Кам'янець- м. Кам'янець-
(сечовідні Подільський Подільський
рентгено-
контрастні і
стенти для ди-
латації
сечоводів)
Набори сечо- мале підприєм- МП "Медикор",
та калозбір- ство (МП) "Ме- м. Київ
ників дикор", м.
"Полістом" Київ
Ультразвуко- НВП "НІЦ НВП "НІЦ МОЗ",
вий широкос- МОЗ", м. Київ
муговий м. Київ
терапевтич-
ний апарат
Електростиму- НДІ ПРЕА, НДІ ПРЕА,
лятор з син- м. Львів м. Львів
хронною по- НКЦ НКЦ "Простір",
верхневою і "Простір", м. Львів
внутрішньою м.Львів ТОВ "Львів-
лазерною низь- ТОВ "Львів- електроніка"
коенергетич- електроніка"
ною терапією
для лікування
простатиту
ТЕХНІКА ДЛЯ АКУШЕРСТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ ТА
ПЕДІАТРІЇ
Пеленальний НВК "Електрон- НВК"Електрон-
стіл з прилад", м. прилад",
термоста- Київ м.Київ
туванням
Ліжко з термо- -"- -"-
статуванням

Пристрій для конкурс:
обігрівання АТ "Сатурн", АТ "Сатурн",
дітей під м. Київ м. Київ
час про- Інститут АТ "ІРВА",
ведення опе- технічної м. Київ
рації теплофізики
НАН, м. Київ
Дитячий ком- конкурс:
плекс гіперба- Київський КиДАЗ
ричної оксиге- державний
нації з авіаційний
барокамерою завод (КиДАЗ)
із силі- КВО імені КВО імені
катного скла Артема Артема
Мініатюрні ім- ДНЦ, м.Київ ДВ ДНЦ, м.
плантуючі дре- Київ
нажні системи
для лікування
внутрішніх
крововиливів
у новонарод-
жених
Гістероскоп конкурс:
діагностико- НДІ ПРЕА, НДІ ПРЕА,
фізіо- м. Львів м. Львів
терапевтичний НДІ КА, НДІ КА,
для огляду та м. Донецьк м. Донецьк
низькоенерге-
тичної
лазерної
терапії
Гістероскоп -"- -"-
інстру-
ментальний
для
проведення
хірургічних
втручань
Катетери вну- НВОр "Кам- НВОр "Каммед",
трішньомат- мед", м. м. Кам'янець-
кові Кам'янець- Подільський
Подільський
Апарат для ДП "Крісс- ДП "Крісс-тех"
створення тех" КВО КВО імені
пнев- імені Артема Артема
моперитоніума
"Інсуфлятор"
Апарат для фо- ТОВ науково- ВО "Медапарату-
тотерапії впроваджува- ра", м. Київ
ново- льний центр
народжених (НВЦ)
"Рентген Д",
м. Київ
Вимірювач ар- ОКБ "Резо- ОКБ "Резонанс"
теріального нанс" АТ АТ "Укрп'єзо",
тиску у "Укрп'єзо", м. Черкаси
новона- м. Черкаси
роджених
Оксикардіо- НВП "РЕМА", НВП "РЕМА",
спіромонітор м. Львів м. Львів
неонатальний
Апарат для НВП "РЕМА", НВП "РЕМА",
стимулювання м. Львів м. Львів
дихання у
новона-
роджених
Установка від- -"- -"-
критого типу
з пристроєм
регулювання
подачі
підігрітого
та
зволоженого
кисню і інфра-
червоним обі-
гріванням
ново-
народжених
Тренажери для ДМНДІ ПНТЕП ДМНДІ ПНТЕП
дітей, хворих "Вектор", "Вектор",
на сколіоз м. Київ м. Київ
Дозатор ліку- Харківський науково-
вальних речо- державний технічний
вин для прове- університет кооператив
дення інфузій- "Резонанс-1",
ної терапії у м. Харків
новонародже-
них та дітей
різного віку
Апарат завод завод
штучної "Буревісник", "Буревісник",
вентиляції м. Київ м. Київ
легенів для
дітей
Інкубатор не- конкурс:
онатальний НВК "Електрон- НВК "Електрон-
стаціонарний прилад", м. прилад", м.
Київ Київ
АТ соціально- АТ СВЦ "Плюс",
виробничий м. Дніпропет-
центр (СВЦ) ровськ
"Плюс",
м. Дніпропет-
ровськ
Ліжко для НВП завод
травматології "Інвамед", медичного
дитяче м. Дніпропет- обладнання
ровськ (ЗМО), м. Дні-
пропетровськ
Актокардіо- НВП "РЕМА", НВП "РЕМА",
граф плоду м. Львів м. Львів

Кардіограф -"- -"-
неонатальний

Ультразвуко- НВСП "Еску- НВСП "Ескулап-
вий інгалятор лап-39", м. 39", м. Київ
для дітей Київ
Кольпоскоп НІЦ "Сканер", НІЦ "Сканер",
МК-200 м. Черкаси м. Черкаси

Пристрій інді- НВП "РЕМА", НВП "РЕМА",
кації м. Львів м. Львів -
відділення
плаценти
Комплекс конкурс:
реабі- НВП ЗМО, м.
літаційних "Інвамед", Дніпро-
тренажерів м. Дніпропет- петровськ
та спе- ровськ
ціальних при- НТЦ "Квінта", ВО "Медапарату-
стосувань для м. Київ ра", м. Київ
відновного лі- СКБ ДА, СКБ ДА, м.
кування опор- м. Київ Київ
но-рухомого
апарату ді-
тей з
психоневроло-
гічними захво-
рюваннями
Малогабарит- конкурс:
ний автоном- АТ "ІРВА", АТ "ІРВА",
ний спірометр м. Київ м. Київ
для комплек- МП "Сенсор- МП "Сенсор-Те-
сного дослід- Теком", м. ком", м. Київ
ження функцій Київ завод завод "Буревіс-
дихання у "Буревіс- ник", м.
ново- ник", м. Київ
народжених та Київ НВП "РЕМА",
дітей до 6 НВП "РЕМА", м. Львів
років м. Львів
Моніторно-ком- конкурс:
п'ютерний ком- ІК імені Інститут
плекс віднов- В.М.Глушкова проблем
лення рухів у НАН, м. Київ математичних
дітей, хворих машин і систем
на дитячий це- АТ "Міоритм", НАН, м. Київ
ребральний па- м. Київ АТ "Міоритм",
раліч та інші м. Київ
паралітичні
захворювання
СТОМАТОЛОГІЧНА ТЕХНІКА
Стоматологіч- НВП "РЕМА", завод "РЕМА",
ний м. Львів м. Борислав
діагностич-
ний комплекс
Стоматологіч- -"- -"-
ний обезболю-
вач
Матеріали для конкурс:
терапевтичної ТОВ "ЕСТА", ТОВ "ЕСТА",
та м. Київ м. Київ
ортопедичної МНВП "Фірма МНВП "Фірма
стоматології, "Оксамат" "Оксамат" Ін-
які твердіють Інституту хі- ституту хімії
під впливом мії поверхні поверхні НАН,
світла НАН, м. Київ м. Київ
Стоматологіч- конкурс:
на установка науково-ви- науково-
робнича виробнича
корпорація корпорація
"Медтехніка", "Медтехніка",
м. Львів м. Львів
ТОВ "Сатва", ТОВ "Сатва",
м. Тернопіль м. Тернопіль
асоціація асоціація "Укр-
"Укр- медприлад",
медприлад", м. Київ
м. Київ НДПІ ПАРіСУ
НДПІ ПАРіСУ "Промприлад",
"Промприлад", м. Львів
м. Львів
Апарат для ді- конкурс:
агностування НВП "РЕМА", НВП "РЕМА",
та лікування м. Львів м. Львів
захворювань НДІ "Оріон", НДІ "Оріон",
парадонту м. Київ м. Київ
Штучні зуби спеціальна СДТЛ "Стома-
на дослідно- технологія",
композитній технологічна м. Харків
основі лабораторія
(СДТЛ) "Стома-
технологія",
м. Харків
Комплект вну- ІПМ НАН, ІПМ НАН,
трішньокістко- м. Київ м. Київ
вих стоматоло- НТУ "КПІ", ВО "Октава",
гічних імплан- м. Київ м. Київ
тантів із
регульованою
системою
фіксації і
внутрішньоко-
реневих штиф-
тів з
захисним
діелектричним
покриттям та
набори інстру-
ментів
Тривимірна НТУ "КПІ", Київський дер-
діагностична м. Київ жавний завод
система реє- автоматики
страції руху (КДЗА) імені
нижньої щеле- Петровського
пи
Багатофункціо- конкурс:
нальний уль- КБ "Шторм", КБ "Шторм",
тразвуковий м. Київ м. Київ
стоматологіч- ХДПЗ імені ХДПЗ імені
ний апарат Шевченка Шевченка
Роботизована НТУ "КПІ", КДЗА імені
система рекон- м. Київ Петровського
струкції
оклюзії
РЕНТГЕНОЛОГІЧНА ТЕХНІКА
Дентальний СКБ ДА, СКБ ДА, м.Київ
рентгенівсь- м.Київ
кий апарат
Флюорограф СКБ ДА, СКБ ДА, м.
м. Київ Київ
НДІРВ,
м. Харків НДІРВ,
м. Харків
Панорамний конкурс:
рентгеноді- СКБ ДА, СКБ ДА, м.
агностичний м. Київ Київ
дентальний НДІРВ,
апарат із м.Харків НДІРВ,
зменшеною м. Харків
дозою опро-
мінення
Пересувний НДІРВ, НДІРВ,
рентгеноді- м. Харків м. Харків
агностичний
апарат із
зменшеною
дозою опромі-
нення
Цифровий ден- НДІРВ, НДІРВ,
тальний рент- м. Харків м. Харків
генівський
апарат
Універсальний СКБ " Ритм " СКБ " Ритм "
рентгенівсь- ВО " Реле і ВО " Реле і
кий апарат з автоматика", автоматика ",
підсилювачем м. Київ м. Київ
рент-
генівського
зображення
Уніфіковане НВП ТОВ СКБ ДА, м.
програмуюче "Медирент", Київ
джерело жив- м. Київ виробничо-
лення для торгівельна
рент- фірма
генівських "Екстрамед",
апаратів м. Київ
Підсилювач НДІРВ, НДІРВ,
рентгенівсь- м. Харків м. Харків
кого зобра-
ження
Рентгенівські НДІ "Оріон", НДІ "Оріон",
трубки для м. Київ м. Київ
рентгеноді-
агностичної
апаратури
Растри рент- СКБ ДА, ВО "Медапарату-
генівські м. Київ ра", м. Київ
розсіювальні
Рентгенівсь- конкурс:
кий дозиметр СКБ ДА, СКБ ДА, м.
м. Київ Київ
Інститут
ядерних Інститут
досліджень ядерних
НАН, м. Київ досліджень
НАН, м. Київ
Реле експози- СКБ ДА, ВО "Медапарату-
ції, м. Київ ра", м. Київ
сполучене з
рентгенівсь-
ким растром
Ангіографічна НДІРВ, НДІРВ,
цифрова рент- м. Харків м. Харків
генівська сис-
тема із змен-
шеною дозою
опромінення
Лінійний при- ННЦ ХФТІ, ННЦ ХФТІ,
скорювач для м. Харків м. Харків
променевої
терапії
Симулятор НДІРВ, НДІРВ,
м. Харків м. Харків

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНА ТЕХНІКА
Електрокардіо- конкурс: конкурс:
стимулятор ім-
плантований
мультіпрогра-
мований
Апарат для фі- конкурс:
зіотерапії НВП "РЕМА", завод "РЕМА",
скелетних м. Львів м. Львів
м'язів АТ "Міоритм", АТ "Міоритм",
синусоїдаль- м. Київ м. Київ
ними струма-
ми та
радіопульса-
ми низької
частоти
"Ампліпульс"
Електростиму- НВП "РЕМА", завод "РЕМА",
лятор для ко- м. Львів м. Львів
рекції рухів
з біологічним
зворотним
зв'язком
Апарат тера- НВКФ "РЕЛКО", НВКФ "РЕЛКО",
певтичний ви- м. Дніпропет- м. Дніпропет-
сокочастот- ровськ ровськ
ний "Клен"
Апаратура для конкурс:
озонової тера- НТУ "КПІ", НТУ "КПІ",
пії, м. Київ м. Київ
стоматології НВП "РЕМА", НВП "РЕМА",
та оброб- м.Львів м.Львів
лення рідин
Терапевтичний конкурс:
прилад для НДІРВ, НДІРВ,
онкології м. Харків м. Харків
НВЧ-ТПНВЧ-О ХДПЗ імені ХДПЗ імені
Шевченка Шевченка
Апарат магні- конкурс:
толазерної ТОВ "Львів- ТОВ "Львів-
терапії електроніка" електроніка"
НТУ "КПІ", НТУ "КПІ",
м. Київ м. Київ
ДККБ "Про- ДККБ "Промінь"
мінь"
Апарат широ- Харківський ХПУ
космугової ім- по-
пульсної те- літехнічний
рапії університет
(ХПУ)
ТЕХНІКА ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ
Камера дезін- конкурс:
фекційна паро- медико-інст- МІЗ,
формалінова рументальний м.Білгород-
з робочим завод (МІЗ), Дністровський
об'ємом 2,4 м.Білгород-
куб. метри Дні-
(пересувна) стровський
АТ АТ "Зміївський
"Зміївський машинобудівний
машинобудів- завод"
ний завод"
Камера дезін- МІЗ, м.Білго- МІЗ, м. Білго-
фекційна паро- род-Дністров- род-Дністров-
автономна ський ський
об'ємом 3
куб. метри
Стерилізатор спеціальне СКПТБ "Медоб-
формаліновий конструкторсь- ладнання",
газовий об'є- ке проектно- м. Білгород-
мом 100 куб. технологічне Дністровський
дециметрів бюро (СКПТБ)
"Мед-
обладнання",
м. Білгород-
Дністровський
Стерилізатор МІЗ, м. Білго- МІЗ, м. Білго-
паровий ГПД- род-Дністров- род-Дністров-
1,5 ємністю ський ський
150 куб. деци-
метрів з при-
строєм для до-
кументування
процесу стери-
лізації
Комплекс зне- конкурс:
зараження та фірма"Пнев- фірма"Пневмо-
очищення по- моприлад", прилад", м.
вітря для м. Сімферополь
санітарно- Сімферополь ВО "Газотрон",
гігієнічних ВО м.Рівне
і лікуваль- "Газотрон", ТОВ НВП
них цілей м. Рівне "Озон", м.
ТОВ НВП Харків
"Озон",
м. Харків НВФ "Томекс",
НВФ "Томекс", м. Миколаїв
м. Миколаїв ВО "Скайтек",
ВО "Скайтек", м. Полтава
м. Полтава ТОВ НВЦ
ТОВ НВЦ "Рентген-Д",
"Рентген-Д", м. Київ
м. Київ
Прально-дезін- дослідно-кон- АТ "Зміївський
фекційна маши- структорське машинобудівний
на бюро "Пара- завод"
метр", м.
Зміїв
Стерилізатор конкурс:
плазмовий Інститут дослідний
фізики НАН, завод НДІ
м. Київ "Оріон",
м. Київ
НВФ "Меди- НВФ "Медитех",
тех", м.Київ м. Київ
НВО "Єлетек", НВО "Єлетек",
м. Харків м. Харків
Установки конкурс:
електрохіміч- НТЦ НТЦ
ні для синте- "Хірургія", "Хірургія", м.
зу активова- м. Київ Київ
них миючих та МП "Оксілен", МП "Оксілен",
дезінфікуючих м. Вінниця м. Вінниця
розчинів ХПУ ХПУ
НВП "РЕМА", НВП "РЕМА",
м. Львів м. Львів
АТ "Морхім- АТ "Морхімком-
комплект", плект",
м.Севасто- м.Севастополь
поль
Стерилізатор НВФ "Техмеде- КВО імені
паровий ГК-20 кол", м.Київ Артема
ємністю
20 куб.
дециметрів з
уніфікованим
мікропроцесор-
ним блоком
управління та
пристроєм для
документуван-
ня процесу
стерилізації
Апарат проти- СКПТБ "Медоб- СКПТБ "Медоб-
мікробний для ладнання", ладнання",
зберігання м. Білгород- м. Білгород-
стерильного Дністровсь- Дністровський
інструменту кий
Портативний ДККБ "Про- КВО імені
автоматизова- мінь" Артема
ний пристрій
об'єктивного
контролю
стерилізації
Ультразвукові конкурс:
апарати для НВП "Сакен", НВП "Сакен",
передстери- м. Київ м. Київ
лізацій- ДНВП "НІЦ ДНВП "НІЦ
ного оброб- МОЗ", м.Київ МОЗ", м. Київ
лення
медичних
інструментів
ТЕХНІКА ДЛЯ ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ ТА
ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ
Індикатор НВП "РЕМА", НВП "РЕМА",
крововтрати м. Львів м. Львів

Контейнер тер- Інститут АТ "ІРВА",
мостатуючий технічної м. Київ
для теплофізики,
транспорту- м. Київ
вання плазми
крові,
органів-
трансплантан-
тів та їх
розмо-
рожування
Барокомплекс,
у тому числі:
барокамера КиДАЗ, м. КиДАЗ,
Київ м. Київ
модуль жит- ДП "Старт" ДП "Старт"
тєзабезпечен- КВО імені КВО імені
ня та Артема Артема
модуль
локального
керування і
зв'язку
Малогабарит- НВП "РЕМА", завод "РЕМА",
ний багато- м. Львів м. Львів
функціональ-
ний пристрій
для
діагностики і
моніторування
пацієнта
КМ-05
Комплект апа- -"- -"-
ратури для ос-
нащення палат
інтенсивної
терапії і
реанімації
Портативний конкурс:
гемосорбцій- ДКВ ІЕПОР ДКВ ІЕПОР НАН,
ний апарат НАН, м. Київ м. Київ
для служби НТЦ "Квінта", ВО "Медапара-
швидкої допо- м. Київ тура", м. Київ
моги
Комплекс ме- ХДПЗ імені ХДПЗ імені
дичної Шевченка Шевченка
техніки та НВП "РЕМА", НВП "РЕМА",
обладнання м. Львів м. Львів
для служби завод завод "Буревіс-
швидкої допо- "Буревіс- ник", м. Київ
моги ник", м.Київ НВП "Інвамед",
НВП м. Дніпропет-
"Інвамед", ровськ
м. Дніпропет- НДІ РВ,
ровськ м. Харків
НДІ РВ,
м. Харків
Апарат завод завод "Буревіс-
штучної "Буревіс- ник", м. Київ
вентиляції ник", м. Київ
легенів НДІ
"Фаза 11" "Еластик",
м. Київ
Апарат конкурс:
штучної МП "Олена М", МП "Олена М",
вентиляції м. Київ м. Київ
легенів із Інститут Інститут
забезпечен- нейро- нейрохі-
ням інгаля- хірургії, рургії, м.
ційного м.Київ Київ
наркозу
Переносний де- НВП "РЕМА", НВП "РЕМА",
фібрилятор з м. Львів м. Львів
універсальним
живленням та
стабілізовани-
ми параметра-
ми дефібрилю-
ючого
імпульсу
Електрокардіо- -"- -"-
стимулятор
для служби
швидкої
допомоги
Комплекс -"- -"-
карді-
ореанімацій-
ний перенос-
ний "КРК-міні"
Переносний од- НВП "РЕМА", НВП "РЕМА",
ноканальний м. Львів м. Львів
мікропроцесор-
ний
електрокар-
діограф (міні-
скоп кардіо-
граф) для
служби швид-
кої допомоги
Переносний НТЦ "Квінта", ВО "Медапара-
апарат для м. Київ тура", м. Київ
гемодіалізу з
автономним
живленням для
служби швид-
кої допомоги
та медицини
катастроф
Переносний НТЦ "Квінта", ВО "Медапара-
апарат гемо- м. Київ тура", м. Київ
сорбції з
автономним
живленням
Апарат для конкурс:
дозованого ІК імені
навантаження Глушкова
скелетно- НАН, м.Київ АТ "Сана",
м'язової АТ "Сана", м. Київ
системи "Ек- м. Київ
зоскелетон"
Засоби реабі- науково-вироб- науково-
літацій- ничий центр виробничий
ної орто- "Наука, Марке- центр "Наука,
педії в разі тинг, Менедж- Маркетинг,
ураження мент", Менеджмент",
нижніх м. Миколаїв м. Миколаїв
кінцівок та
хребта
Апарат для НВО "Респіра- НВО "Респіра-
дихальної ре- тор", м. тор", м.
суститації Донецьк Донецьк
(допоміжна
та примусова
вентиляція)
Набір для реа- -"- -"-
німації
(ручний
дихальний апа-
рат, кардіо-
памп, повітро-
проводи, ще-
лепні розширю-
вачі)
Медичні виро- НДІ НДІ ТГП,
би з текстиль- текстильно- м.Київ -
них галантерейної Кременчуцьке
матеріалів промисловості виробничо-
(перев'язні, (ТГП), торгове
імплантати м. Київ трикотажне
тощо) об'єднання
(ВТТО) "Крето"
Прилад багато- НВП "РЕМА", НВП "РЕМА",
канальний про- м. Львів м. Львів
грамований
для
дозованого
введення
фізіоло-
гічних
розчинів та
ліків
Серветки кро- НДІ ТГП, НДІ ТГП, м.
воспинні та м. Київ Київ
гемостатичні Державний Кременчуцьке
антибактері- науковий ВТТО "Крето"
альні центр
лікарських
засобів,
м.Харків
МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
Ліжко-сітка АТ "НВО іме- АТ "НВО імені
для опікових ні Фрунзе", Фрунзе", м.
хворих м. Суми Суми
Крісло- конкурс:
коляска з НВП НВП "Інвамед",
важільним "Інвамед", м. Дніпропет-
приводом м. Дніпропе- ровськ
тровськ КВО імені
КВО імені Артема
Артема АТ "Друкмаш",
АТ "Друкмаш", м. Кіровоград
м. Кіровоград
Стіл опера- НДІ "Оріон", НДІ "Оріон",
ційний м. Київ м. Київ
пересувний
для щелепно-
лицевої
хірургії
Ванна-каталка конкурс:
для опікових КМНЦ "Нової КМНЦ "Нової
хворих техніки та техніки та тех-
технології", нології", м.
м. Київ Київ
НВП ЗМО, м. Дніпро-
"Інвамед", петровськ
м. Дніпропет-
ровськ
Установка для конкурс:
фракціонуван- НВО "Холод", НВО "Холод",
ня плазми м. Київ м. Київ
крові СКТБ з дослі- СКТБ з дослід-
дним виробни- ним виробниц-
цтвом твом ІПКіК
Інституту НАН, м. Харків
проблем
кріобіології
та кріоме-
дицини
(ІПКіК) НАН,
м. Харків
Пристрій відо- НВК інвалі- НВК інвалідів
браження ін- дів по зору по зору
формації в "Скут", "Скут",
тактильному м. Донецьк м. Донецьк
вигляді для
реабілітації
та навчання
сліпих
Установка конкурс:
сублімації НВО "Холод", НВО "Холод",
донорської м. Київ м. Київ
крові ЦКБМ "До- ЦКБМ "Донець",
нець", м. Луганськ
м. Луганськ
СКТБ з дослід- СКТБ з дослід-
ним виробниц- ним виробниц-
твом ІПКіК твом ІПКіК
НАН, м. НАН, м. Харків
Харків
Універсальний НВП "РЕМА", завод "РЕМА",
триканальний м. Львів м. Львів
реєстратор з
термодрукую-
чим пристроєм
для виведення
графічної та
літерно-
цифрової
біомедичної
інформації
Пристрій фік- МПП "Меди- ВО "Медапара-
сації і трену- тех", тура", м.Київ
вання нижніх м. Київ
кінцівок
Компресор мем- НТЦ "Квінта", -"-
бранний медич- м. Київ
ний
універсаль-
ний
Стіл-крісло -"- -"-
для
переливання
крові
Стіл маніпуля- -"- -"-
ційний

Комплекс для АТ "Полімед", АТ "Полімед",
оброблення м. Київ м. Київ
та збережен-
ня трупів
Матраци проти- НДІ НДІ "Еластик",
пролежневі "Еластик", м. Київ
м.Київ
Система філь- конкурс:
троводоочи- НТЦ "Квінта", ВО "Медапара-
щення для ме- м. Київ тура", м. Київ
дичних закла- Центральний ЦНДіПІ
дів науково- "Тайфун",
дослідний і м. Миколаїв
проектний
інститут
(ЦНДіПІ)
"Тайфун",
м. Миколаїв ВО "Реле і
ВО "Реле і автоматика",
автоматика", м. Київ
м. Київ Інститут
Інститут колоїдної
колоїдної хімії та хімії
хімії та води НАН,
хімії води м. Київ
НАН,
м. Київ
Система порта- МПП "Меди- ВО "Медапара-
тивної тех", тура", м. Київ
терапії м. Київ
остеохондрозу
шийних
хребців
Універсальний ЦНДіПІ ЦНДіПІ
протипролежне- "Тайфун", "Тайфун",
вий комплекс м.Миколаїв м.Миколаїв
Ультразвуко- ХДПЗ імені ХДПЗ імені
вий апарат Шевченка Шевченка
для травмато-
логії
Кріоультразву- конкурс:
ковий апарат ХДПЗ імені ХДПЗ імені
Шевченка Шевченка
ДНВП "НІЦ ДНВП "НІЦ
МОЗ", МОЗ",
м. Київ м. Київ
Ліжко для па- НВП ЗМО, м. Дні-
ралізованих "Інвамед", пропетровськ
м. Дніпропет-
ровськ
Міксер вакуум- конкурс:
ний електроме- НВФ "Техме- НВФ "Техмеде-
ханічний з декол", м. кол", м. Київ
вібраційним Київ НДПІ НДПІ ПАРіСУ
ущільнювачем ПАРіСУ "Промприлад",
суміші "Промприлад", м. Львів
м. Львів
Установка для конкурс:
заморожування НВО "Холод", НВО "Холод",
та збереження м. Київ м. Київ
біоматеріалів СКТБ з дослі- СКТБ з дослід-
дним виробни- ним виробниц-
цтвом ІПКіК твом ІПКіК
НАН, м. НАН, м. Харків
Харків
Каталка для НВП ЗМО, м. Дніпро-
транспортуван- "Інвамед", петровськ
ня та перекла- м. Дніпропет-
дання тяжко- ровськ
хворих (у
тому числі
дітей)
Крісло- НВП ЗМО, м. Дні-
коляска з "Інвамед", пропетровськ
автономним м. Дніпропет-
електроприво- ровськ
дом
Стіл-ваги -"- -"-

Мікрокульки НДІ НДІ склоплас-
для установок склопласти- тиків та
типу "Кліні- ків та волокна, смт
трон", "Аеро- волокна, Буча Київ-
трон" смт Буча ської області
Київської
області
Дозатор рідин- конкурс:
них НВП "РЕМА", НВП "РЕМА",
препаратів м. Львів, м. Львів,
портативний Харківський науково-техніч-
переносний державний ний кооператив
університет "Резонанс-1",
м. Харків
Перистальтич- ДККБ "Про- КВО імені
ний термомат- мінь" Артема
рац з
електронним
керуванням
ПТБ-01
Сенсотестер НТУ "КПІ", НТУ "КПІ",
медичний м. Київ м. Київ
автома-
тизований ———————————————————————————————————————— Усього 267 * 33350
у тому числі за роками:
1997 43 * 5254
1998 81 * 7150
1999 62 * 5970
2000 40 * 55462
2001 21 * 4380
2002 15 * 3050
2003 5 * 2000
—————————————————————————————— * - Завершувані розробки.
Продовження додатка N 6 ———————————————————————————————————————————————————————————— Обсяги фінансування | Потреба| | Очікуваний обсяг ——————————————————————————| України| | серійного дослідно- | підготовка | | Ціна | виробництва конструктор- | серійного | річна | виро-|————————————————— ські роботи |виробництва | | бу, | річний | річний —————————————+————————————+————————| тис. |————————+———————— термін|варті-|тер- |варті-| | гри- |загаль- | загаль- |сть, |мін, |сть, | всього,| вень | ний, | ний, роки | тис. |роки | тис. | | |одиниць | тис. |грн. | |грн. | одиниць| | | гривень ——————+——————+—————+——————+————————+——————+————————+———————— 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ————————————————————————————————————————————————————————————

2001- 460 2003 380 100 15,5 80 1240
2002 --- --- ---- 400 400 6200

1998- 290 1999 80 150 28,5 80 2280
1999 ---- --- ----- 1000 700 19950

-"- 180 2000 180 150 5,2 150 780 --- --- ---- 700 750 3900

2001- 120 2003 36 200 2,5 200 500
2003 ---- ---- ---- 900 1500 3750

1997- 120 1999 90 300 4,5 250 1125
1998 ---- --- ---- 1200 1000 4500

1997- 35 1998 20 500 0,5 400 200
1998 --- --- ---- 2000 2000 1000

1994- 65 1997 50 75 7,5 75 562,5
1997 --- --- ----- 580 450 3375

1998- 90 2000 50 50 18 50 900
1999 --- --- ---- 300 300 5400

2000- 420 2002 280 50 80 50 4000
2002 ----- ----- ------ 400 400 32000

1996- 80 1998 60 150 10 100 1000
1998 ------ ------ ------ 750 800 8000

1998- 240 2000 200 40 12,5 40 500
1999 --- --- ---- 200 200 2000

1999- 255 2001 200 100 20 100 2000
2001 --- ---- ----- 1000 800 16000

1997- 85 1999 35 400 3,85 400 1540
1998 --- ---- ---- 2000 2500 9625

1999- 182 2000- 148 100 6 100 600
2000 2001 --- --- ---- 500 500 3000

1997- 60 1998 48 500 0,272 500 136
1998 --- --- --- 2000 2000 544

-"- 126 -"- 80 3000 0,28 3000 840 ---- ----- ---- 50000 50000 14000

1999- 152 2000- 61 200 6,6 200 1320
2001 2001 --- --- ----- 1000 1000 6600

1997- 120 1999 120 600 4,4 600 2640
1998 ---- ---- ----- 3000 4000 17600

1999- 233 2001 250 100 15 100 1500
2000 --- --- ----- 800 800 12000
1997- 62 1998 70 20 36 20 720
1998 -- -- --- 200 250 9000

1999- 238 2001 160 100 8,5 100 850
2001 --- --- --- 500 500 4250

1996- 51,38 1998 24 800 1,75 1000 1750
1997 --- ---- ---- 5000 6000 10500
1998- 70 2000 48 400 1,8 500 900
1999 --- --- --- 3000 3500 6300
1997- 50 1999 35 1200 2,2 1200 2640
1998 ---- ---- ----- 6000 6000 13200

1999- 140 2001 100 200 5,1 220 1122
2001 ---- ---- ----- 1000 1320 6732
1998- 120 1999 40 280 1,5 300 450
1999 ---- --- --- 1400 1500 2250

1997- 45 1998 30 250 2,05 250 512,5
1998 ---- --- ----- 750 750 1537,5

-"- 120 -"- 80 10 20 15 300 --- -- --- 100 125 2500

1997- 120 1999 70 300 4,2 300 1260
1998 --- --- ---- 1500 1500 6300

1995- 48,8 1998 35 1500 2,15 1000 2150
1998 ----- ---- ----- 5000 5000 10750

1996- 32 1997- 28 500 0,85 500 425
1997 1998 --- ---- ---- 3000 3000 2550

1998- 55 1999 22 250 3,8 250 950
1999 --- --- ---- 800 800 3040

1999- 94 2001 60 150 2,48 150 372
2000 ---- ----- ----- 1000 1000 2480

1997- 80 1998 70 100 8,5 100 850
1998 --- ---- ---- 1000 1000 8500

-"- 58 1999 46 50 2,8 50 140 --- --- ---- 500 500 1400

2001- 567,5 2003 184 100 32 100 3200
2003 --- --- ----- 600 600 19200

1997- 100 1999 90 50 0,9 50 45
1998 --- -- --- 300 300 270

-"- 110 -"- 190 50 0,9 50 45 --- --- --- 300 300 270

1997- 347 1999 100 15 2 15 30
1999 --- --- --- 100 100 200

1998- 300 2000 100 20 1,5 20 30
1999 --- -- --- 250 250 375

1997- 300 1999 100 50 0,75 50 37,5
1998 --- ---- ---- 300 300 225

-"- 95 1998- 35 100 1,279 100 127,9
1999 ----- ------ ------ 2000 2000 2558

1997 25 1997 15 1000 2,1 1000 2100 ----- ---- ----- 6000 6000 12600

-"- 8,5 -"- 25 1000 1 1000 1000 ---- ---- ----- 6000 6000 6000

1997- 158 2000 60 100 7,26 100 726
1999 ----- ----- ---- 1000 1000 7260

1998- 165 2001 100 50 1,32 50 66
2000 --- ---- --- 300 300 396

1999- 195 -"- 150 50 18 50 900
2000 -- -- --- 500 500 9000

1998- 90 2001 40 35 1 35 35
2000 --- --- --- 250 250 250

-"- 178 2000 30 100 10,56 100 1056 ---- --- ----- 500 500 5280

1997- 120 1998 100 100 1,1 100 110
1998 ---- ---- --- 5000 5000 5500

1997- 120 2000 100 100 0,95 100 95
1999 ---- ---- --- 1000 1000 950

1997- 112 1999- 50 50 1,98 50 99
1999 2000 --- ---- --- 500 500 990

1997- 130 1999 90 20 1,4 20 28
1998 --- ---- --- 100 100 140
1993- 75 1998 35 50 12 50 600
1997 --- --- ---- 100 100 1200

1998- 210 2001 150 50 4,2 50 210
2000 ---- --- ---- 1000 1000 4200

1996- 185 1999- 70 100 14 100 1400
1998 2000 ---- ---- ----- 400 400 5600

2001- 400 2003 200 100 4 100 400
2002 --- ---- ---- 700 700 3200

1999- 300 2002 100 400 8 400 3200
2001 --- ---- ----- 2000 2000 16000

1996- 50 1998 30 130 0,07 130 9,1
1998 ---- ---- ---- 1000 1000 70

1992- 85 1998 50 40 15 40 600
1997 --- --- ---- 200 200 3000

1995- 60 1997- 35 250 1,13 250 232,5
1997 1998 ---- ---- ------ 1000 1000 1130

1997- 78 1999 60 10000 0,0003 10000 3
1998 ----- ------ ---- 300000 300000 90

1997- 120 2000 180 100 1,2 100 120
1999 ----- ---- ---- 700 700 840

1997- 200 1999 180 75 0,75 75 56,25
1998 --- --- ------ 400 400 300

1997- 95 1999- 35 400 1,2 400 480
1999 2000 ---- ---- --- 2000 2000 2400

2000- 400 2003 300 5 350 5 1750
2002 --- --- ----- 50 50 17500

1999- 250 2002 150 12 100 12 1200
2001 --- --- ----- 60 60 6000

1997- 56 1998 35 300000 0,005 100000 500
1998 ------ ------ ---- 500000 100000 500

1999- 120 2001 100 300 0,5 300 150
2000 ---- ---- ---- 1500 1500 750

1999- 185 2000- 162 80000 0,03 40000 1200
2002 2003 ------ ----- ----- 150000 50000 1500

1997- 49 1998- 70 200 1,4 200 280
1998 1999 --- ---- ---- 380 380 532

1998- 60 -"- 42 4000 0,08 3000 240
1999 ---- ----- ---- 8000 4000 320

1997- 85 1999- 60 20000 0,003 10000 30
1998 2000 ----- ----- --- 40000 20000 60

1999- 65 2001 70 8000 0,04 2000 80
2000 ------ ---- --- 15000 2000 80

1997- 60 1998- 60 10000 0,2 2000 400
1998 1999 ----- ---- ---- 15000 3000 600

1998- 110 2000 120 1000 0,35 500 175
1999 ----- ---- ---- 2000 500 175

1999- 82 2000- 85 20000 0,1 5000 500
2000 2001 ----- ---- ---- 30000 5000 500

2000- 185 2003 105 100 1,8 100 180
2002 ---- --- --- 500 200 360

1999- 62 2000- 55 2000 0,1 1000 100
2000 2001 ---- ---- ---- 5000 2000 200

1999- 38 2000 36 10000 0,03 5000 150
2000 ----- ---- ---- 15000 5000 150

1997- 56 1999 60 10000 0,1 5000 500
1998 ----- ---- ---- 20000 10000 1000

1998- 52 2000 60 400 0,5 100 50
1999 --- --- --- 600 200 150

1997- 55 1999- 50 1000 0,2 300 60
1999 2000 ---- --- --- 2000 800 160

1997- 45 1998 50 1500 0,35 500 175
1998 ---- --- --- 3000 1000 350

1997- 65 1999 70 15000 0,1 5000 500
1998 ----- ---- --- 25000 5000 500

1997- 250 1998- 280 20000 0,4 2000 800
1999 2000 ----- ---- ---- 40000 4000 1600

1998- 180 1999- 200 5000 0,8 500 400
2001 2002 ----- ---- ---- 5000 1000 800

1999- 62 2000- 61 5000 0,3 1000 300
2000 2001 ----- ---- ---- 10000 2000 600

1998- 33 1999- 25 3000 0,062 1000 62
1999 2000 ---- ---- -- 5000 1000 62

1997- 42 1998- 32 5000 0,09 1000 90
1998 1999 ---- ---- --- 8000 2000 180

1998- 80 1999- 75 50000 0,008 20000 160
2000 2001 ----- ----- --- 80000 40000 320

1998- 85 1999- 65 30000 0,05 5000 250
1999 2000 ----- ---- --- 50000 10000 500

1997- 100 1999 40 25 6,5 30 195
1998 --- --- ---- 300 350 2275

1997- 80 1998 82 300 0,6 200 120
1998 ---- ---- --- 500 200 120

1998- 35 1999- 35 500 0,1 500 50
1999 2000 ---- --- --- 1000 500 50

1997- 67 1998- 55 500 0,25 300 75
1998 1999 --- ---- --- 1000 500 125

1998- 85 2000 70 1000 0,4 500 200
1999 ---- --- ---- 2000 1000 400

1999- 155 2001 100 1000 0,5 350 175
2000 ---- --- --- 1000 800 400

2000- 145 2002 121 2000 0,8 200 160
2001 ---- --- ---- 2000 400 320

2001- 405 2002- 405 5000 0,5 500 250
2003 2004 ----- ---- ---- 10000 2000 1000

2001- 82 2003 120 200000 0,0005 200000 100
2002 ------- ------ ---- 2000000 500000 250

1997- 32 1998 65 200000 0,0005 200000 100
1998 ------ ------ --- 1000000 300000 150

1998- 42 1999 45 300 2 100 200
1999 --- --- --- 400 100 200

1997- 115 1998- 120 100 5,4 50 270
1998 1999 --- -- --- 200 50 270

-"- 85 -"- 70 200 0,8 100 80 --- --- --- 300 200 160

1998- 150 2000 250 50 18 25 450
1999 --- --- --- 150 25 450

1997- 120 1998- 100 30 8 30 240
1998 1999 --- --- --- 150 30 240

1999- 180 2002- 80 50 5 30 150
2001 2003 --- --- --- 200 100 500

2000- 250 2003 100 100 15 50 750
2002 ----- --- ---- 300 100 1500

2001- 152 -"- 112 200 3 50 150
2002 --- --- ---- 600 80 240

1997- 130 1999 100 500 3,2 100 320
1998 ---- --- ---- 1000 100 320

1998- 98 2000 70 50 5 25 125
1999 --- --- --- 100 25 125

1997- 81 1998- 30 100 2,2 100 220
1998 1999 --- --- --- 300 100 220

-"- 40 1998 20 100 3 100 300 ---- ---- ---- 500 500 1500

1999- 250 2002 265 10 100 10 1000
2001 --- --- ---- 70 70 7000

1997- 40 1999 40 100 2 50 100
1998 ---- ---- ---- 200 100 200

-"- 59 -"- 40 500 0,0015 200 0,3 --- ---- --- 5000 1000 1,5

1997- 57 1999 40 50 0,015 10 0,15
1998 --- --- ---- 100 50 0,75

1997 18 1998 15 300 0,07 200 14 ---- ---- --- 1000 400 28

1997- 20 1999 20 800 0,15 400 60
1998 ---- ---- --- 10000 4000 600

1997- 28 1999 20 10000 0,05 5000 250
1998 ----- ------ ---- 50000 25000 1250

-"- 100 1999- 50 50 2 10 20
2000 --- --- --- 500 250 500

1997- 40 1997- 20 500 0,03 100 3
2000 2001 --- --- --- 1500 500 15

1997- 200 2000 50 400 0,2 100 20
1999 --- ---- --- 1200 400 80

1999- 280 2002 150 15 1,1 5 5,5
2001 -- --- --- 50 10 11

1999- 400 2002- 100 10 0,5 5 2,5
2001 2003 --- --- --- 30 10 5

-"- 300 2001- 70 50 0,1 25 2,5
2002 --- ---- ---- 500 250 25

1993- 55 1998 21 100 15 100 1500
1997 --- --- ---- 300 300 4500

1998- 71 2001 50 40 1 40 40
2000 --- --- ---- 200 200 200

1997- 63 1999 60 300 0,15 200 45
1998 ---- ---- --- 2000 2000 300

1997- 50 1999 80 100 0,3 100 30
1998 ---- --- --- 1000 1000 300

1993- 80 -"- 56 400 0,5 400 200
1998 ---- --- --- 1000 1000 500
1998- 60 1999- 65 100 0,48 100 48
1999 2000 ---- ---- --- 500 500 240

1998- 190 2000 150 50 18 50 900
1999 ----- ---- ---- 250 500 9000

1997- 100 1999 100 100 6,5 100 650
1998 ---- ---- --- 500 500 3250

1994- 55 1996- 200 50 40 50 2000
1997 1998 --- ---- ---- 150 150 6000
1997- 50 1998- 40 50 4 50 200
1998 1999 ---- --- ---- 150 150 600

1998- 88 2000 55 500 0,754 500 377
1999 ---- --- --- 1300 1300 980,2

1993- 35 1997 40 10 25 20 500
1997 -- --- --- 50 100 2500

1997- 52 1999 60 150 0,6 150 90
1998 ---- --- --- 500 500 300

-"- 60 1998- 55 50000 0,01 50000 500
1999 ----- ----- --- 100000 100000 1000

-"- 19 1998 25 100000 0,001 100000 100 ------ ------ ---- 200000 200000 200

1998- 100 2000 100 50 5 50 250
2000 --- --- ---- 500 500 2500

1998- 210 1998- 100 200 5 200 1000
2000 1999 ---- ---- ---- 1500 1500 7500

1994- 20 1998 20 200 0,8 200 160
1997 --- --- ------- 500 500 400

-"- 25 -"- 30 300 1,2 300 360 ----- ---- ------ 800 800 960
1998- 50 1999 40 100 2,5 100 250
1999 --- --- ---- 500 500 1250

2000- 150 2003 20 30 30 50 1500
2002 --- --- ---- 100 200 6000

1997- 55 1999 60 2000 0,08 2000 160
1998 ---- ---- --- 15000 15000 1200

1998- 100 2000 150 300 1,5 300 450
1999 ------ ----- ------- 600 600 900

1997- 80 1999 100 300 2,5 100 250
1998 ----- ----- ----- 500 300 750

-"- 14 1998 10 30000 0,004 30000 120 ------ ----- ------ 600000 600000 240

1998- 50 2000 60 100 2 100 200
1999 ------ ----- ------ 500 500 1000

1995- 30 1998 20 1000 1,8 1000 1800
1997 ----- ----- ------ 3000 3000 3000

1998- 35 2000 40 1500 0,03 1500 45
1999 ----- ----- ------ 16000 10000 300

1997- 130 -"- 150 100 3 70 210
1999 ----- ---- ----- 1000 600 1800
1999- 70 2002 80 400 0,3 400 120
2001 ------ ------ ------- 3000 3000 900

1998- 130 2001 60 300 5 300 1500
2000 ----- ------- ------- 2000 2000 10000

1997- 60 1999 60 1000 0,35 1000 350
1998 ----- ----- ----- 7000 7000 2450
1997- 100 1999 100 200 4 200 800
1998 ----- ----- ------ 900 900 3600

-"- 150 -"- 100 200 2 200 400 ----- ----- ----- 1000 1000 2000

2000- 200 2003 250 200 6 200 1200
2002 ----- ----- ----- 1000 1000 6000

1998- 9 1999 10 300 1 400 400
1999 ----- ----- ------ 1500 3000 3000

1997 15 1998 40 200 2,5 200 500 ----- ----- ----- 1600 1600 4000
1995- 10 -"- 40 100 2,3 100 230
1997 ----- ----- ---- 800 800 1840
1997 45 -"- 30 400 1 400 400 ----- ----- ------ 5000 5000 5000
1997- 120 -"- 40 250 3 200 600
1998 ------- ------ ------- 1500 1000 3000
2000- 30 2001 20 1000 0,3 5000 1500
2001 ------- ------- ------ 5000 20000 6000

1997- 60 2000 40 100 4 100 400
1999 ----- ----- ------ 1000 1000 4000

1997- 80 1999 100 100 1 100 100
1998 ----- ----- ----- 600 500 500

-"- 70,45 2001 240 50 5 50 250 ----- ----- ----- 250 250 1250

1995- 35 1997- 35 150 0,454 250 113,5
1997 1998 ----- ----- ------ 1000 2000 908

-"- 36,5 -"- 15 500 0,422 600 253,2 ---- ----- ------ 2500 3000 1266
1998 19 1999 20 50кг 0,5 50кг 25 ------ ------ ------ 100кг 100кг 50

1997- 100 1998- 100 300 7,5 300 2250
1998 1999 ----- ----- ----- 1000 1000 7500

1998- 84 2000 40 400 0,758 400 303,2
1999 ------ ------ ------ 1500 1500 1137

1997- 60 1998- 120 2000000 0,0014 2000000 2800
1998 1999 ------- ------- ----- 3000000 3000000 4200

-"- 85 1999 70 20000 0,004 20000 80 ------ ------ ----- 60000 60000 240

1997- 160 2000 100 50 10 50 500
1999 ---- ---- ---- 300 300 3000

1999- 80 2001 40 500 0,75 500 375
2000 ------ ------ ------- 2000 2000 1500

2000- 350 2003 200 50 20 50 1000
2002 ---- ---- ----- 300 300 6000

1996- 80 1998 50 200 2,5 200 500
1997 ----- ----- ------ 500 500 1250
1997- 450 2000 400 50 45 50 2250
1999 ----- ----- ----- 250 250 11250

1999- 280 2001- 150 50 18 50 900
2001 2002 ----- ---- ---- 250 250 4500

-"- 420 -"- 350 50 35 50 1750 ---- --- ---- 300 300 10500

1997- 200 1999 200 100 7,5 100 750
1998 ---- ---- ---- 500 600 4500

1995- 190 1997 80 100 120 100 12000
1997 ----- ---- ------ 300 300 36000

1997- 95 1999 75 500 11 500 5500
1998 ------ ----- ------ 2000 3000 33000

1995- 40 1997 200 200 10 200 2000
1997 ------ ----- ------ 2000 2000 20000

1994- 207 1998 150 1000 0,6 2000 1200
1998 ----- ----- ----- 5000 10000 6000

1997- 40 1999 40 2000 0,32 2000 640
1998 ----- ----- ------- 6000 6000 1920
1997- 90 2001 80 200 2 200 400
1999 ----- ----- ----- 500 500 1000

1998- 50 2000 40 150 2 150 300
1999 ----- ----- ---- 300 300 600

2000- 750 2003 400 10 50 15 750
2002 ----- ----- ---- 60 100 5000

2001- 1000 -"- 800 5 800 5 4000
2003 ----- ----- ----- 20 20 16000

-"- 900 -"- 800 5 600 5 3000 ----- ----- ------ 20 20 12000

1997- 34 1999 12,5 50 0,0001 50 0,005
1998 ----- ----- ------- 1000 1000 0,1

1997 28 1998 40 300 2 300 600 ------ ------ ------ 1000 1000 2000

1998- 98 2000 40 200 0,545 200 109
2000 ------ ------ ------ 1000 1000 542

1997- 25 1999 60 100 0,5 100 50
1998 ------ ------ --- 1000 1000 500

1997- 50 2000 20 100 0,4 100 40
2000 ----- ----- ---- 400 400 560

1994- 65 1998 20 20 8 20 160
1997 ----- ----- ----- 100 100 800

1997- 20 1999 20 100 0,3 100 30
1998 ----- ----- ---- 200 200 60

1997- 35 1999 20 200 1 100 100
1998 ------ ------- ------ 3000 3000 3000

1997- 205 2000 300 20 15 30 450
1999 ----- ----- ------- 100 200 3000

1996- 140 1998 100 60 19 30 570
1997 ----- ----- ------ 400 200 3800

1998- 45 2000 40 100 4 50 200
1999 ----- ---- ------ 800 400 1600

1999- 300 -"- 150 50 6 20 120
2000 ------ ----- ------ 200 200 1200

1998- 113 1998- 100 300 1 300 300
1999 1999 ------ ----- ------ 1500 1500 1500

-"- 100 2000 150 200 9 300 2700 ------ ------ ------- 1000 1500 13500

1998- 100 2000 100 50 3 50 150
1999 ----- ----- ------ 300 300 900

-"- 50 1999 50 300 2 200 400 ------ ----- ------- 2000 1500 3000

1998- 250 1999 150 200 3 50 150
1999 ------ ----- ------ 1500 500 1500

2001- 50 2003 50 100 1,8 50 90
2002 ----- ---- ----- 800 400 7200

1999- 150 2001 150 150 2 200 400
2000 ----- ------- ------- 2000 3000 6000

1997- 150 2000 100 500 1 500 500
1999 ----- ----- ------ 4000 4000 4000

1995- 45 1998 35 600 0,85 400 340
1997 ------ ------ ------- 2000 1000 850

1994- 45 1997 30 200 1 200 200
1997 ----- ----- ------- 600 600 600

1993- 150 1997- 150
1997 1998 30 60 100 6000
1995- 150 -"- 150 --- ---- ----- 1997 200 800 48000

1995- 56 1997- 35 250 1,023 80 81,84
1997 1998 ------ ----- ------ 1000 700 716,1

1999- 220 2001 150 60 10 150 1500
2000 ----- ----- ------ 600 750 7500

1999- 120 -"- 80 300 3,7 300 1110
2001 ------ ----- ----- 3000 3000 11100

1998- 850 2001- 600 150 100 150 15000
2001 2002 ------ ------ ------ 1000 1000 100000

1997- 150 1999 100 500 3 500 1500
1998 ------ ----- ------- 2000 2000 6000

1998- 150 2000 200 100 1 100 100
1999 ------ ----- ------ 500 500 500

1998- 115 2000 50 300 1,25 300 375
1999 ------ ----- ------ 2000 2000 2500

1997- 90 1999 40 400 0,4 400 160
1998 ----- ----- ------ 2000 2000 800

1998- 180 2000 80 100 7 100 700
1999 ----- ---- ----- 1000 1000 7000

1999- 100 2001 50 300 6 300 1800
2000 ----- ----- ------ 2000 2000 12000

1998- 150 2000 50 200 6 200 1200
1999 ----- ----- ------ 1000 1000 6000

1998- 100 2000 70 200 8 200 1600
1999 ----- ------- ------- 1000 1000 8000

1997- 45 1999 60 1000 0,2 1000 200
1998 ----- ----- ----- 5000 5000 1000

-"- 40 -"- 50 1000 0,2 1000 200 ----- ----- ----- 5000 5000 1000

1997- 170 1999 200 100 1,2 100 120
1998 ----- ----- ------ 1000 1000 1200

1999- 120 2001 120 200 0,95 200 190
2000 ----- ----- ----- 2000 2000 1900

-"- 400 2000- 200 3000000 0,0008 3000000 2400
2002 --------- -------- ----- 35000000 35000000 28000

1998- 105 2000 25 100 0,85 100 85
2000 ----- ----- ----- 1000 1000 850

1998- 200 2001- 100 500000 0,0008 500000 400
2001 2002 --------- -------- ----- 1000000 1000000 800

1998- 40 1999 30 300 0,7 500 350
1999 ----- ----- ------ 1000 2000 1400
1997- 47 1998 30 600 0,9 600 540
1998 ----- ----- ------- 3000 3000 2700

1998- 30 1999 25 50 2 50 100
1999 ---- ---- --- 200 200 400

1999- 100 2001 100 30 6 30 180
2000 ----- -- ----- 80 80 480

1997- 120 1999 80 16 15 16 240
1998 ---- ---- --- 50 50 750

1998- 50 -"- 40 100 1 100 100
1999 ---- ----- --- 500 500 500

1998- 150 2000 120 20 20 20 400
1999 ---- ----- ----- 100 100 2000

1995- 83 1998 50 200 2,5 200 500
1997 ------ ---- ----- 500 500 1250

1996- 30 1998 25 2500 0,1 2500 250
1997 ---- ----- --- 7000 7000 700

1995- 25 -"- 30 2000 0,9 2000 1800
1997 ------ ------ ------ 10000 10000 9000

-"- 24 -"- 40 2000 0,13 2000 260 ------ ----- ------- 10000 10000 1300

1996- 22 -"- 20 2000 0,2 2000 400
1997 ----- ----- ---- 10000 10000 2000
1997- 80 1999 50 50 15 50 750
1999 ------ ----- ------ 300 300 4500

1997- 80 1999 40 400 0,5 400 200
1998 ------ ----- ------ 2000 2000 1000
1999- 50 2001 40 100 10 100 1000
2000 ----- ----- ------ 400 400 4000

1996- 38 1998 45 2500 0,06 2500 150
1997 ----- ----- --- 8000 8000 480

1994- 35 1997 25 100 7 100 700
1997 ------ ------ ------- 500 500 3500
1996- 50 1998 30 100 5 100 500
1998 ----- ------- ------- 400 400 2000

1997 30 -"- 35 70 5 70 350 ----- ----- ------ 200 200 1000

1997 20 -"- 20 100 1,2 100 120 ---- --- --- 650 650 780

1998- 100 2000 120 100 2,5 200 500
1999 ----- ----- ----- 600 1500 3250

1999- 150 2001 150 50 15 20 300
2000 ----- ----- ----- 300 100 1500

1998- 120 2000 100 1000 1 1500 1500
1999 ----- ----- ----- 4500 7500 7500

2000- 50 2001 60 300 6 300 1800
2001 ----- ---- ----- 2000 2000 12000

1999- 30 -"- 40 80 2 50 100
2000 ---- ----- ----- 500 300 6000
1997- 70 1998 50 30 тонн 12 50 тонн 600
1998 ------- -------- ----- 500 тонн 700 тонн 8400

2001- 120 2003 100 800 0,35 800 280
2002 ------ --- ----- 2000 2000 700

1999- 120 2001 80 100 1,2 100 120
2000 ----- ---- ---- 1000 1000 1200

1999- 100 2002 60 100 1,5 100 150
2001 ---- ---- ---- 1000 1000 1500



вгору