Документ 167-97-п, поточна редакція — Редакція від 21.02.2019, підстава - 106-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 лютого 1997 р. N 167
Київ
{ Постанова втратила чинність, крім пункту 3, на підставі
Постанови КМ N 106 ( 106-2019-п ) від 06.02.2019 }
Про затвердження Положення про систему підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і
Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації керівників державних підприємств,
установ і організацій
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1071 ( 1071-98-п ) від 13.07.1998
N 619 ( 619-2002-п ) від 16.05.2002
N 468 ( 468-2004-п ) від 14.04.2004
N 234 ( 234-2005-п ) від 01.04.2005
N 711 ( 711-2007-п ) від 12.05.2007
N 1136 ( 1136-2008-п ) від 27.12.2008
N 564 ( 564-2010-п ) від 07.07.2010 }

Відповідно до Програми кадрового забезпечення державної
служби та Програми роботи з керівниками державних підприємств,
установ і організацій, затверджених Указом Президента України від
10 листопада 1995 р. N 1035 ( 1035/95 ), та на виконання заходів
правового і організаційного забезпечення реалізації Програми
діяльності Кабінету Міністрів України, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 18 листопада 1996 р. N 1396
( 1396-96-п ), Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про єдиний порядок підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних
підприємств, установ і організацій (додається). Органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, органам місцевого самоврядування забезпечити
проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців і керівників державних підприємств, установ і
організацій відповідно до вимог цього Положення. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 564
( 564-2010-п ) від 07.07.2010 }
2. Міністерству фінансів, Міністерству економіки під час
формування проектів державної програми економічного і соціального
розвитку та державного бюджету щорічно передбачати виділення
окремим рядком коштів на проведення підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців і керівників
державних підприємств, установ і організацій за індивідуальними
нормативами.
{ Дію пункту 3 зупинено згідно з Постановою КМ N 234
( 234-2005-п ) від 01.04.2005 - втратила чинність на підставі
Постанови КМ N 777 ( 777-2008-п ) від 03.09.2008 } 3. Пункт 9
Положення про порядок укладання контракту з керівником
підприємства, що є у загальнодержавній власності, при найманні на
роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19
березня 1993 р. N 203 ( 203-93-п ) (ЗП України, 1993 р., N 6,
ст.121), доповнити словами "включаючи обов'язкове підвищення
кваліфікації або перепідготовку протягом терміну дії контракту
(але не рідше одного разу на п'ять років)".

Перший
віце-прем'єр-міністр України В.ДУРДИНЕЦЬ
Інд.49

{ Положення про систему підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців втратило чинність на
підставі Постанови КМ N 564 ( 564-2010-п ) від 07.07.2010 }
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 1997 р. N 167
ПОЛОЖЕННЯ
про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації керівників державних підприємств, установ і
організацій
1. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації
керівників державних підприємств, установ і організацій, а також
осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади керівників (далі
- керівники підприємств), має забезпечувати здобуття і поглиблення
управлінських, фінансово-економічних, соціальних, правових знань
та організаторських навичок, а також безперервне оновлення
професійних знань і умінь, здобуття нової спеціальності або
кваліфікації на основі раніше здобутої освіти і досвіду практичної
роботи. Основною метою підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації керівників підприємств є належне кадрове забезпечення
управління, підвищення ефективності діяльності державних
підприємств, установ, організацій і сприяння їх роботі в умовах
ринкової економіки.
2. Це Положення поширюється також на голів правлінь
акціонерних товариств, контрольний пакет акцій яких належить
державі, та осіб, включених до кадрового резерву на посади голів
правлінь акціонерних товариств.
3. Органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, органи місцевого самоврядування формують кадровий
резерв керівників підприємств у порядку, передбаченому Положенням
про формування кадрового резерву для державної служби,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня
1994 р. N 853 ( 853-94-п ) (ЗП України, 1995 р., N 2, ст.51). До кадрового резерву зараховуються керівні працівники та
спеціалісти підприємств, органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, які мають відповідну підготовку,
виявляють ініціативу, успішно виконують службові обов'язки.
4. Підготовка керівників підприємств - це навчання,
спрямоване на отримання знань і умінь, необхідних для здійснення
ефективного управління відповідним підприємством, установою,
організацією. Підготовка здійснюється протягом першого року роботи на
посаді керівника підприємства чи зарахування до кадрового резерву.
5. Перепідготовка керівників підприємств - це оволодіння
новою спеціальністю (отримання нового освітньо-кваліфікаційного
рівня), необхідною для професійної діяльності на посаді керівника
підприємства.
6. Підвищення кваліфікації керівників підприємств - це
навчання з метою оновлення та вдосконалення знань і умінь,
необхідних для здійснення ефективного управління підприємством та
вдосконалення його діяльності.
7. Керівники органів виконавчої влади, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування
несуть персональну відповідальність за організацію і проведення
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників
підприємств. З метою організації підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації керівників підприємств органи виконавчої влади, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого
самоврядування беруть участь у розробленні відповідних навчальних
програм, установлюють періодичність, форми і термін навчання.
8. Координацію роботи з питань підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації керівників підприємств здійснюють у межах
своєї компетенції Головдержслужба і Міжвідомча рада з питань
роботи з керівниками державних підприємств, установ та
організацій, що діє відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 13 травня 1996 р. N 510 ( 510-96-п ) "Про утворення
Міжвідомчої ради з питань роботи з керівниками державних
підприємств, установ і організацій".
9. Головдержслужба відповідно до покладених на неї завдань у
сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
керівників підприємств здійснює такі повноваження: забезпечує разом з відповідними органами виконавчої влади
реалізацію державної політики в роботі з керівниками підприємств; розробляє разом із центральними та місцевими органами
виконавчої влади і затверджує галузеві та регіональні програми
роботи з керівниками підприємств; бере участь у формуванні державного замовлення на підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації керівників підприємств; формує за поданням міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади перелік навчальних закладів, на базі яких
здійснюється підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації
керівників підприємств; здійснює разом з відповідними навчальними закладами
навчально-методичне забезпечення підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації керівників підприємств; разом з Міносвіти, іншими центральними органами виконавчої
влади вивчає і аналізує діяльність навчальних закладів, що
здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
керівників підприємств, контролює якість та результативність їх
роботи, узагальнює передовий досвід і сприяє його поширенню; здійснює інші повноваження відповідно до законодавства та
цього Положення.
10. Формування і розміщення державних замовлень на
підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації керівників
підприємств здійснюється відповідно до Порядку формування та
розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних
потреб і контролю за їх виконанням, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. N 266
( 266-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 8, ст.239).
11. Державними замовниками на підготовку, перепідготовку і
підвищення кваліфікації керівників підприємств є Головдержслужба,
інші органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, органи місцевого самоврядування, державні підприємства,
установи і організації.
12. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації
керівників підприємств здійснюються відповідно до галузевих та
регіональних розрахунків потреб, але не рідше одного разу на п'ять
років та на першому році роботи чи зарахування до кадрового
резерву, а також згідно з контрактами з керівниками підприємств.
13. Відповідно до державної програми економічного і
соціального розвитку та Державного бюджету державні замовники
виходячи із затверджених обсягів державних замовлень та виділених
на їх виконання коштів розміщують замовлення на підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації керівників підприємств і
оформлюють державні контракти (контракти) з акредитованими
навчальними закладами.
14. Статистична звітність про виконання державних замовлень
на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
керівників підприємств подається відповідними органами виконавчої
влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування двічі на рік станом на 15 січня та 15
липня у порядку, що визначається Мінстатом.
15. Контроль за виконанням державних замовлень на підготовку,
перепідготовку і підвищення кваліфікації керівників підприємств
покладається на Мінекономіки та Головдержслужбу.
16. Фінансування підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації здійснюється: керівників бюджетних установ і організацій - за рахунок
передбачених для цієї мети бюджетних коштів; керівників підприємств, а також інших установ і організацій -
за рахунок коштів підприємств, установ, організацій та інших
надходжень, не заборонених законодавством.
17. Спірні питання між замовниками та навчальними закладами
вирішуються у порядку, визначеному законодавством.
18. Форми і методи організації навчального процесу з
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників
підприємств обираються відповідно до Положення про систему
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців, затвердженого цією постановою.вгору