Документ 1724-2001-п, поточна редакція — Редакція від 17.12.2016, підстава - 944-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 грудня 2001 р. N 1724
Київ
Про порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого
митницями ДФС майна, щодо якого винесено рішення
суду про конфіскацію, передачі цього майна органам
державної виконавчої служби і розпорядження ним
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 594 ( 594-2002-п ) від 27.04.2002
N 221 ( 221-2004-п ) від 03.03.2004
N 424 ( 424-2006-п ) від 05.04.2006
N 161 ( 161-2007-п ) від 07.02.2007
N 1009 ( 1009-2008-п ) від 19.11.2008
N 537 ( 537-2010-п ) від 30.06.2010
N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012
N 1042 ( 1042-2012-п ) від 14.11.2012
N 624 ( 624-2013-п ) від 14.08.2013
N 106 ( 106-2016-п ) від 24.02.2016
N 437 ( 437-2016-п ) від 13.07.2016
N 699 ( 699-2016-п ) від 11.10.2016
N 944 ( 944-2016-п ) від 14.12.2016 }

{ У назві та тексті Постанови слова "митний орган" в усіх
відмінках і формах числа замінено словами "митниця ДФС"
у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ
N 699 ( 699-2016-п ) від 11.10.2016 }

З метою врегулювання питань передачі органам державної
виконавчої служби вилученого митницями ДФС майна, щодо якого
винесено рішення суду про конфіскацію, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого
митницями ДФС майна, щодо якого винесено рішення суду про
конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої
служби і розпорядження ним (додається).
2. Установити, що:
кошти, які надійшли на відповідний рахунок органу державної
виконавчої служби від реалізації вилученого митницями ДФС майна,
щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, та податки і
збори зараховуються у визначених законом випадках до державного
бюджету після відшкодування витрат виконавчого провадження. При
цьому податки і збори, що підлягають сплаті при переміщенні майна
(товарів і транспортних засобів) через митний кордон України,
перераховуються митниці ДФС, яка здійснила вилучення майна, для
подальшого зарахування до державного бюджету в установленому
порядку; { Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1009
( 1009-2008-п ) від 19.11.2008; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 699 ( 699-2016-п ) від 11.10.2016 }

{ Абзац третій пункту 2 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 221 ( 221-2004-п ) від 03.03.2004 }
3. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
25 серпня 1998 р. N 1340 ( 1340-98-п ) "Про Порядок обліку,
зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у
власність держави, і розпорядження ним" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 34, ст. 1280; 1999 р., N 21, ст. 951; 2000 р., N 4,
ст. 117) такі зміни:
1) у постанові:
пункт 2 після слів "у власність держави, крім" доповнити
словами "вилученого митними органами майна, щодо якого винесено
рішення суду про конфіскацію, та коштів";
пункт 4 після слів "у власність держави" доповнити словами
"крім вилученого митними органами майна, щодо якого винесено
рішення суду про конфіскацію";
2) підпункт 1 пункту 1 Порядку, затвердженого зазначеною
постановою, доповнити словами "крім вилученого митними органами
майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію".
4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади привести у двомісячний термін свої нормативно-правові акти у
відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 2001 р. N 1724
ПОРЯДОК
обліку, зберігання, оцінки вилученого митницями ДФС майна,
щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію,
передачі його органам державної виконавчої служби
і розпорядження ним
{ У назві та тексті Порядку слова "митний орган" в усіх
відмінках і формах числа замінено словами "митниця ДФС"
у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ
N 699 ( 699-2016-п ) від 11.10.2016 }

1. Дія цього Порядку поширюється на вилучене митницями ДФС
майно, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію.
Облік, попередня оцінка і зберігання майна до
прийняття судом рішення про його конфіскацію
2. Облік, попередня оцінка, а також відповідальність за
зберігання вилученого митницями ДФС майна до прийняття судом
рішення про його конфіскацію покладаються на ці органи.
3. Облік майна до винесення судом рішення про його
конфіскацію ведеться у спеціальних книгах за його видами із
зазначенням відмітних ознак, попередньої оцінки, місця його
знаходження. Взяте на облік майно відображається митницями ДФС
на забалансових рахунках "Товарно-матеріальні цінності, прийняті
на відповідальне зберігання".
4. Попередня оцінка майна проводиться митницями ДФС
самостійно, а у випадках, визначених законодавством, - із
залученням суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів
господарювання (далі - суб'єкти оціночної діяльності) на момент
взяття його на облік з урахуванням таких вимог: { Абзац перший
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 424
( 424-2006-п ) від 05.04.2006, N 1009 ( 1009-2008-п ) від
19.11.2008 }
а) товарно-матеріальних цінностей з групи товарів широкого
вжитку і продукції виробничо-технічного призначення - за ринковими
цінами, а також цінами, що регулюються (встановлюються) державою з
урахуванням їх фактичного стану (товарного вигляду) та зносу;
б) продуктивної робочої і племінної худоби, птиці, кролів,
бджіл, а також шкіряної сировини і хутра, зерна, овочів та іншої
сільськогосподарської продукції, у якій не виявлено карантинних
об'єктів, - з урахуванням ринкових цін, що склалися в тій чи іншій
місцевості;
в) товарів низької якості, нестандартних та тих, що були у
вжитку, - за цінами можливої реалізації;
г) транспортних засобів - з урахуванням ринкових цін та
фактичного їх стану на день оцінки, а автомобілів, крім того, з
урахуванням податків та зборів, що справляються у разі
імпортування автомобілів відповідно до законодавства, якщо такі
податки і збори не були попередньо сплачені; ( Підпункт "г" пункту
4 в редакції Постанови КМ N 594 ( 594-2002-п ) від 27.04.2002 )
ґ) валютних цінностей (крім цінних паперів), дорогоцінних
металів, дорогоцінних каменів, напівдорогоцінних каменів,
дорогоцінних каменів органогенного утворення - у порядку,
встановленому Мінфіном за погодженням з Національним банком;
д) цінних паперів - у порядку, встановленому Мінфіном разом з
НКЦПФР і Фондом державного майна; { Підпункт "д" пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012 }
е) алкогольних напоїв та тютюнових виробів - за ринковими
цінами;
є) культурних цінностей, а також предметів релігійного
культу - за цінами, визначеними із залученням фахівців
Мінкультури.
5. Вилучене митницями ДФС майно зберігається у власних
(орендованих) спеціально обладнаних приміщеннях (на майданчиках)
або передається ними для зберігання іншим організаціям за
договорами.
6. Дорогоцінні метали, а також дорогоцінне та
напівдорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного
утворення, платіжні документи у валюті України та іноземній
валюті, готівкова іноземна валюта та валюта України зберігаються
митницями ДФС в спеціально призначених приміщеннях, металевих
шафах або передаються ними для зберігання банківським установам.
7. Цінні папери, виражені у валюті України та іноземній
валюті, зберігаються у безпосередніх учасників Національної
депозитарної системи.
Передача майна, конфіскованого за рішенням суду
8. Державний виконавець одночасно з винесенням постанови про
відкриття виконавчого провадження про конфіскацію майна,
зазначеного у пункті 1 цього Порядку, призначає суб'єкта оціночної
діяльності (крім випадків виконання рішення суду про конфіскацію
майна, яке в подальшому згідно із законодавством підлягає
знищенню, утилізації або промисловій переробці), про що повідомляє
митницю ДФС для підготовки за встановленою формою довідки про
визначення вартості майна після нарахування усіх податків і
зборів, що підлягають сплаті при переміщенні зазначеного майна
через митний кордон України (далі - довідка). { Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 1009 ( 1009-2008-п ) від
19.11.2008 }
9. Державний виконавець у п’ятиденний строк з дня відкриття
виконавчого провадження зобов’язаний провести опис майна, що
підлягає конфіскації, про що винести постанову про опис та арешт
майна. Опис майна проводиться за участю представника митниці ДФС,
який передає державному виконавцю супровідну документацію на
майно, що підлягає конфіскації, або довідку про відсутність такої
документації. { Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови КМ
N 699 ( 699-2016-п ) від 11.10.2016 }
Конфісковане майно передається на зберігання особі, що
призначена державним виконавцем у постанові про опис та арешт
майна, під розписку. Представник митниці ДФС може бути призначений
зберігачем майна у разі зберігання конфіскованого майна у власному
приміщенні (на майданчику) митниці ДФС до моменту передачі майна
для реалізації, знищення, утилізації, переробки або безоплатної
передачі. Передача майна зберігачеві (крім митниці ДФС)
оформлюється актом приймання-передачі, який підписується
представниками митниці ДФС, зберігача та державним виконавцем.
Митниця ДФС оформлює видаткову накладну на конфісковане майно, яке
представник зберігача отримує на підставі матеріальної довіреності
за встановленою формою. { Абзац другий пункту 9 в редакції
Постанови КМ N 699 ( 699-2016-п ) від 11.10.2016 }
Опис майна проводиться за участю суб’єкта оціночної
діяльності, якому представником митниці ДФС передається довідка
для врахування під час оцінки майна розміру податків і зборів, що
підлягають сплаті під час переміщення майна через митний кордон
України. { Абзац третій пункту 9 в редакції Постанови КМ N 699
( 699-2016-п ) від 11.10.2016 }
За наявності значної кількості конфіскованого майна різних
найменувань або у разі виникнення потреби у проведенні дослідження
для визначення розміру обов'язкових платежів довідка готується
митницею ДФС у максимально стислий строк, але не більш як 10
робочих днів з дня проведення опису та надсилається органу
державної виконавчої служби для подальшої передачі суб’єкту
оціночної діяльності. { Абзац четвертий пункту 9 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 699 ( 699-2016-п ) від
11.10.2016 }
Строк проведення оцінки майна не може перевищувати десяти
календарних днів з моменту отримання суб'єктом оціночної
діяльності довідки. У разі коли процедура проведення оцінки майна
є особливо складною, при виникненні потреби у визначенні ринкової
вартості більш як 10 великогабаритних об'єктів оцінки або
залученні фахівців з інших підприємств, установ та організацій
суб'єкт оціночної діяльності за письмовою домовленістю з органом
державної виконавчої служби та митницею ДФС може установити
триваліший строк для проведення оцінки майна, але не більш як 20
календарних днів.

{ Абзац шостий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ
N 699 ( 699-2016-п ) від 11.10.2016 }

Якщо до передачі майна на реалізацію вартість майна,
визначена суб'єктом оціночної діяльності, змінилася внаслідок
псування майна, втрати його якостей тощо, державний виконавець
приймає рішення про проведення повторної оцінки. { Абзац сьомий
пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 699
( 699-2016-п ) від 11.10.2016 }
Державний виконавець не пізніше наступного робочого дня після
надходження від суб'єкта оціночної діяльності звіту про оцінку
майна надсилає копію звіту митниці ДФС для перевірки правильності
врахування розміру податків і зборів при визначенні ринкової
вартості майна. У разі неврахування чи врахування не в повному
обсязі розміру податків і зборів при визначенні ринкової вартості
майна приймається рішення про проведення повторної оцінки.
Інформацію про погодження звіту про оцінку майна митниця ДФС
надсилає державному виконавцю у триденний строк після його
надходження.
Вартість робіт з оцінки майна визначається на договірних
засадах, але не може перевищувати розміру однієї мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на день проведення оцінки.
Відшкодування витрат, пов'язаних з оцінкою майна, здійснюється за
рахунок коштів, одержаних від його реалізації. { Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 1009 ( 1009-2008-п ) від
19.11.2008 }
10. Державний виконавець зобов’язаний підготувати документи
для передачі майна на реалізацію у строк до п’яти робочих днів з
дня надходження від митниці ДФС погодження звіту про оцінку майна.
У разі зберігання майна митницею ДФС державний виконавець
протягом трьох робочих днів з дня надходження погодження звіту про
оцінку майна повідомляє митниці ДФС про дату передачі майна
підприємству, яке відповідно до законодавства уповноважено
здійснювати реалізацію арештованого майна (далі - підприємство),
узгоджену з підприємством. Повідомлення про передачу майна
надсилається не пізніше ніж за три робочих дні до запланованої
дати передачі майна.
У встановлений державним виконавцем строк митниця ДФС
зобов’язана передати майно підприємству, а підприємство прийняти
його.
Приймання-передача майна здійснюється в присутності
державного виконавця.
За результатами приймання-передачі майна складається акт, в
якому зазначаються, зокрема, його кількість/вага, вартість,
визначена суб’єктом оціночної діяльності і узгоджена з митницею
ДФС. Акт підписується представниками митниці ДФС, підприємства та
державним виконавцем.
Виконання навантажувальних робіт і транспортування майна
здійснює підприємство.
Митниця ДФС оформлює видаткову накладну на майно, яке
представник підприємства отримує на підставі матеріальної
довіреності за встановленою формою.
Реалізація майна здійснюється в порядку, встановленому
статтею 61 Закону України "Про виконавче провадження" ( 1404-19 ).
{ Пункт 10 в редакції Постанов КМ N 1009 ( 1009-2008-п ) від
19.11.2008, N 699 ( 699-2016-п ) від 11.10.2016 }
11. Майном, що швидко псується або має обмежений строк
зберігання (овочі, фрукти та інша сільськогосподарська продукція;
продукти харчування, строк вживання яких закінчується; живі квіти;
продуктивна робоча і племінна худоба, птиця, кролі, бджоли та інші
живі тварини тощо), мають право розпоряджатися в установленому
законодавством порядку митниці ДФС з урахуванням строку його
придатності та фахових висновків спеціально уповноважених органів
виконавчої влади, які здійснюють державний контроль і нагляд за
якістю та безпечністю такої продукції.
Розпорядження вилученими митницями ДФС і конфіскованими за
рішеннями судів лікарськими та медичними препаратами, наркотичними
засобами, психотропними речовинами, прекурсорами шляхом передачі
їх для знищення чи утилізації, а також зброєю та боєприпасами
шляхом передачі органам Національної поліції здійснюється
митницями ДФС за дорученням державних виконавців у порядку,
встановленому законодавством. { Абзац другий пункту 11 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 437 ( 437-2016-п ) від
13.07.2016 }
Знищення, утилізація або промислова переробка майна
здійснюється за попередньою оцінкою, проведеною митницею ДФС,
згідно з Порядком розпорядження майном, конфіскованим за рішенням
суду і переданим органам державної виконавчої служби, що
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня
2002 р. N 985 ( 985-2002-п ).
Спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації
передаються митницями Центральному управлінню Служби безпеки
України, підпорядкованим йому регіональним органам для подальшого
зберігання, знищення або використання в інтересах державної
безпеки. { Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 106
( 106-2016-п ) від 24.02.2016 } { Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 1009 ( 1009-2008-п ) від
19.11.2008 }
12. Товарно-матеріальні цінності, крім тих, обіг яких
обмежено законом, безоплатно передаються державним органам,
установам, організаціям на підставі розпорядження Кабінету
Міністрів України.
Безоплатна передача зазначених товарно-матеріальних цінностей
здійснюється за ринковою вартістю, визначеною згідно із
законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність і Податковим кодексом України ( 2755-17 ). { Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 537
( 537-2010-п ) від 30.06.2010, N 1042 ( 1042-2012-п ) від
14.11.2012, N 624 ( 624-2013-п ) від 14.08.2013; в редакції
Постанови КМ N 944 ( 944-2016-п ) від 14.12.2016 }
12-1. Товари і вироби для дітей, м'який інвентар, а саме:
одяг (у тому числі спортивний), білизна, постільні речі,
шкарпетки, панчохи, взуття (у тому числі спортивне), шкільне
приладдя, книги для дітей дошкільного та шкільного віку, штори і
занавіски, килими та килимові доріжки, матраци, іграшки для дітей
віком до 7 років, за наявності супровідної документації, в якій є
відомості про походження товару та підтверджено його безпеку для
здоров'я (далі - супровідна документація), транспортні та інші
засоби, затримані митницями ДФС і конфісковані в установленому
порядку, можуть передаватися безоплатно закладам, у яких
виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям,
будинкам дитини при установах виконання покарань у кількості, що
не перевищує необхідної річної потреби відповідного закладу або
сім'ї, за зверненням служби у справах неповнолітніх після
проведення належної експертизи. { Порядок доповнено пунктом 12-1 згідно з Постановою КМ N 161
( 161-2007-п ) від 07.02.2007 }
12-2. Майно, що перейшло у власність держави і отримано
безоплатно відповідними юридичними особами, відображається в
бухгалтерському обліку та звітності в порядку, встановленому
законодавством.
Передане безоплатно майно, що підлягало оподаткуванню митними
платежами, якщо вони не були сплачені, може бути відчужене
виключно за умови сплати мита та інших податків і зборів,
передбачених законодавством під час його ввезення на територію
України.
Не вважається відчуженням передача безоплатно отриманого
майна іншому структурному підрозділу (територіальному органу)
одного державного органу.
Контроль за цільовим використанням майна, переданого
безоплатно, покладається на державні органи, установи
(організації), що його отримали, а також на контролюючі та
правоохоронні органи у межах їх компетенції.
За неправомірне чи нецільове використання, втрату або
невідображення в обліку отриманого безоплатно майна, а також за
інші порушення під час поводження з ним юридичні особи, які його
отримали, несуть адміністративну, цивільну або кримінальну
відповідальність згідно із законом. { Порядок доповнено пунктом 12-2 згідно з Постановою КМ N 944
( 944-2016-п ) від 14.12.2016 }
13. Зарахування цінностей до Історичного фонду дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння здійснюється відповідно до рішення
Кабінету Міністрів України за поданням Мінфіну на підставі
експертних висновків.
14. Розпорядження культурними цінностями, конфіскованими за
рішенням суду, здійснюється відповідно до Закону України "Про
вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей"
( 1068-14 ).
Прикінцеві положення
15. Транспортні засоби, передані органам державної
виконавчої служби, які заборонені для експлуатації за висновком
технічної експертизи, підлягають розукомплектуванню з подальшою
реалізацією приладів, вузлів, агрегатів. ( Порядок доповнено
пунктом 15 згідно з Постановою КМ N 594 ( 594-2002-п ) від
27.04.2002 )
16. Про перерахування до державного бюджету коштів, одержаних
від реалізації майна, щодо якого винесено рішення суду про
конфіскацію, державний виконавець повідомляє митницю ДФС протягом
трьох днів з дня їх перерахування. При цьому інформація надається
окремо кожною постановою про опис та арешт майна, а один раз на
квартал проводиться звірення сум вартості майна, переданого за
цими актами, та фактичних перерахувань до державного бюджету. { Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 699
( 699-2016-п ) від 11.10.2016 }
17. У разі скасування рішення суду про конфіскацію майна
орган, у якого воно знаходиться на зберіганні чи у розпорядження
якого надійшло (у тому числі органи Казначейства), повертає майно
або відшкодовує його вартість власникові в порядку, встановленому
законодавством. { Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 256
( 256-2012-п ) від 28.03.2012 }
18. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку забезпечують
Мін'юст, ДФС та Мінфін. { Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 699
( 699-2016-п ) від 11.10.2016 }вгору