Документ 1839-2003-п, поточна редакція — Редакція від 16.10.2015, підстава - 781-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 листопада 2003 р. N 1839
Київ
Про затвердження Порядку визначення на конкурсних
засадах інноваційних проектів підприємств, що мають
стратегічне значення для економіки та безпеки держави,
фінансування яких здійснюватиметься за рахунок
коштів державного бюджету
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 579 ( 579-2004-п ) від 30.04.2004
N 1083 ( 1083-2004-п ) від 25.08.2004
N 699 ( 699-2011-п ) від 29.06.2011
N 781 ( 781-2015-п ) від 23.09.2015 }

{ Назву та текст Постанови після слів "на конкурсних засадах"
доповнено словами "інноваційних проектів", а слова
"інноваційне інвестування" і "частини коштів, отриманих від
приватизації державного майна, розподілу і використання
цих коштів" замінено відповідно словами "фінансування" і
"коштів державного бюджету" згідно з Постановою КМ N 699
( 699-2011-п ) від 29.06.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1083 ( 1083-2004-п ) від 25.08.2004 }
Затвердити Порядок визначення на конкурсних засадах
інноваційних проектів підприємств, що мають стратегічне значення
для економіки та безпеки держави, фінансування яких
здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету
(додається).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2003 р. N 1839
ПОРЯДОК
визначення на конкурсних засадах інноваційних проектів
підприємств, що мають стратегічне значення для
економіки та безпеки держави, фінансування яких
здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 699
( 699-2011-п ) від 29.06.2011 }
{ У тексті Порядку слова "конкурсний комітет" в усіх
відмінках замінено словом "Комісія" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 579 ( 579-2004-п )
від 30.04.2004 }

1. Цей Порядок регламентує визначення на конкурсних засадах
інноваційних проектів підприємств, що мають стратегічне значення
для економіки та безпеки держави (далі - інноваційні проекти),
фінансування яких здійснюватиметься за рахунок коштів державного
бюджету, передбачених на відповідний рік. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1083
( 1083-2004-п ) від 25.08.2004; в редакції Постанови КМ N 699
( 699-2011-п ) від 29.06.2011 }

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 699
( 699-2011-п ) від 29.06.2011 }

3. У разі коли фінансування інноваційних проектів
здійснюється на поворотній основі, частина коштів державного
бюджету в загальному обсязі фінансування проекту не повинна
перевищувати 70 відсотків його вартості. { Абзац перший пункту 3 в
редакції Постанови КМ N 699 ( 699-2011-п ) від 29.06.2011 }
Підприємства, які відповідно до законодавства не підлягають
приватизації, забезпечують фінансування в обсязі не менш як
30 відсотків вартості інноваційного проекту за рахунок власних
коштів, інші підприємства - не менш як 10 відсотків вартості
проекту за рахунок власних коштів і 20 відсотків - коштів
комерційних банків.
4. Бюджетне фінансування здійснюється на умовах:
відбору на конкурсних засадах поданих підприємствами
інноваційних проектів;
повернення бюджетних коштів у строк до 7 років (з пільговим
періодом - до 3 років, протягом якого сплачуються лише відсотки за
користуванням ними);
забезпечення виконання зобов'язання щодо повернення бюджетних
коштів заставою та (або) банківською гарантією, (або) договором
страхування, (або) договором поруки. При цьому вартість предмета
застави та умови договору поруки (гарантії, страхування) повинні
забезпечувати покриття розміру кредиту (з урахуванням відсотків і
витрат на його обслуговування) на 120 відсотків, крім підприємств,
що відповідно до законодавства не підлягають приватизації;
оплати користування коштами державного бюджету у розмірі
облікової ставки Національного банку, що діяла на момент їх
отримання.
5. Обсяг коштів державного бюджету, що спрямовуються на
фінансування одного інноваційного проекту, не може бути менше ніж
500 тис. гривень.
6. Відбір інноваційних проектів здійснюється Конкурсною
комісією (далі - Комісія), що утворюється МОН. Склад Комісії та
положення про неї затверджуються МОН. { Абзац перший пункту 6 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 781 ( 781-2015-п ) від
23.09.2015 }
До складу Комісії входять Заступник Міністра освіти і науки
(голова Комісії), представники Мінфіну, Мінекономрозвитку, інших
заінтересованих центральних органів виконавчої влади та
Національної академії наук (за згодою). { Абзац другий пункту 6
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 781 ( 781-2015-п )
від 23.09.2015 } { Пункт 6 в редакції Постанов КМ N 579 ( 579-2004-п ) від
30.04.2004, N 699 ( 699-2011-п ) від 29.06.2011 }
7. Комісія розробляє і затверджує умови проведення конкурсу
та текст оголошення про його проведення. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 699
( 699-2011-п ) від 29.06.2011 }
8. Оголошення про проведення конкурсного відбору інноваційних
проектів друкується в газеті "Урядовий кур'єр", В оголошенні
вміщується інформація про:
найменування і місцезнаходження юридичної особи, яка
відповідає за проведення конкурсного відбору;
умови і місце проведення конкурсного відбору;
граничний строк подання конкурсних пропозицій.
9. Конкурсні пропозиції до інноваційного проекту повинні
містити умови щодо:
відповідності інноваційного проекту критеріям відбору,
основним видам діяльності підприємства, що визначені його
статутом, пріоритетним напрямам інноваційного,
соціально-економічного розвитку; ( Абзац другий пункту 9 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1083 ( 1083-2004-п )
від 25.08.2004 )
забезпечення фінансування інноваційного проекту відповідно до
пункту 3 цього Порядку.
10. Основними критеріями відбору інноваційних проектів є:
окупність, прибутковість та інші показники ефективності;
вид та обсяг інноваційної продукції за проектом; { Пункт 10
доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 699
( 699-2011-п ) від 29.06.2011 }
створення на підприємстві, що виконує інноваційний проект,
додаткових робочих місць або збереження існуючих.
Крім того, до інноваційних проектів застосовуються такі
додаткові критерії, як:
забезпечення зростання обсягів експорту, скорочення імпорту,
крім підприємств, діяльність яких не пов'язана із здійсненням
експортно-імпортних операцій;
визначення обсягу розрахункових платежів до бюджетів усіх
рівнів;
забезпечення зобов'язань щодо погашення і обслуговування
кредитів.
11. Підприємства подають до Комісії заяву на
участь у конкурсі (далі - конкурсна пропозиція), до якої додаються
такі документи (у трьох примірниках):
відомості про підприємство (повне найменування,
місцезнаходження юридичної особи, номер телефону, прізвище, ім'я
та по батькові керівника);
копії нотаріально завірених документів про державну
реєстрацію підприємства та його реєстрацію в територіальних
органах ДФС; { Абзац третій пункту 11 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 781 ( 781-2015-п ) від 23.09.2015 }
інноваційний проект;
довідка про фінансово-економічний стан підприємства за
останні три роки разом з висновком аудиторської фірми;
витяг з реєстру акціонерів (для акціонерних товариств);
довідка про отримані підприємством кредити за останні три
роки, у тому числі за діючими договорами, а також про вартість
заставленого майна;
висновок про вартість майна, що передається під заставу або
страхується, підготовлений відповідно до законодавства; { Абзац
восьмий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 699 ( 699-2011-п ) від 29.06.2011 }
підтвердження підприємством факту забезпечення фінансування
інноваційного проекту відповідно до пункту 3 цього Порядку
(зокрема кредитний договір з банком чи іншою фінансовою установою
для фінансування проекту); { Абзац дев'ятий пункту 11 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 699 ( 699-2011-п ) від
29.06.2011 }
довідка відповідного територіального органу ДФС про
відсутність у підприємства простроченої заборгованості з податків,
зборів, інших обов'язкових платежів; { Абзац десятий пункту 11 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 699 ( 699-2011-п )
від 29.06.2011, N 781 ( 781-2015-п ) від 23.09.2015 }
свідоцтво про державну реєстрацію інноваційного проекту.
( Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 579
( 579-2004-п ) від 30.04.2004 )
Державна реєстрація та експертиза інноваційних проектів
проводиться відповідно до Порядку державної реєстрації
інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних
проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2003 р. N 1474 ( 1474-2003-п ). ( Пункт 11
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 579 ( 579-2004-п ) від
30.04.2004 )
12. Документація подається українською мовою за підписом
керівника та головного бухгалтера підприємства, за винятком
документів, що не готуються підприємством. Керівництво
підприємства несе відповідальність за достовірність поданих ним
відомостей.
13. Підприємством може подаватися на конкурс тільки один
інноваційний проект.
14. Підприємство може звернутися до Комісії із
запитом про роз'яснення стосовно конкурсних пропозицій. Комісія
дає відповідь на запит протягом 10 робочих днів від дати його
отримання.
15. Підприємство може відкликати свою конкурсну пропозицію,
повідомивши про це Комісію у письмовій формі.
16. До участі в конкурсі не допускаються інноваційні проекти
підприємств, які:
визнані банкрутами або стосовно них порушено справу про
банкрутство;
перебувають у стадії ліквідації, санації або реорганізації;
подали документи, що містять недостовірну інформацію,
оформлені з порушенням вимог, визначених цим Порядком;
мають заборгованість перед бюджетами та державними цільовими
фондами.
17. Конкурсний відбір проводиться за умови допущення до
конкурсу не менше ніж трьох інноваційних проектів.
18. Голова Комісії призначає день, час і місце
розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями, але не раніше
граничного строку подання документів, про що повідомляє всіх
членів Комісії та допущені до участі у конкурсі підприємства.
19. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями
здійснюється у визначений день і час, в обумовленому місці у
присутності членів Комісії або їх уповноважених представників та
представників підприємств.
Членами Комісії або її уповноваженими представниками
встановлюється відповідність пакета документів вимогам цього
Порядку. У разі виявлення невідповідності конкурсні пропозиції не
розглядаються.
Після перевірки документів складається протокол про допущення
підприємств до участі в конкурсі.
20. Члени Комісії розглядають конкурсні пропозиції протягом
10 робочих днів після розкриття конвертів і надають свої висновки
голові комітету.
Комісія має право робити запити та одержувати від
підприємств - учасників конкурсу додаткову інформацію, необхідну
для підготовки ним рішень, і у разі потреби залучати до розгляду
конкурсних пропозицій відповідні державні органи.
У разі виникнення необхідності в проведенні додаткової
екологічної або іншої експертизи строк розгляду конкурсних
пропозицій продовжується на строк проведення експертизи, про що
підприємствам надсилається повідомлення. ( Абзац третій пункту 20
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 579 ( 579-2004-п )
від 30.04.2004 )
21. За результатами розгляду конкурсних пропозицій Комісія
визначає інноваційні проекти, які пройшли попередній конкурсний
відбір.
Зазначене рішення подається Комісії з організації діяльності
технологічних парків та інноваційних структур інших типів,
утвореної постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня
2001 р. N 961 ( 961-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 32, ст. 1483), для надання рекомендацій щодо доцільності
фінансування відібраних інноваційних проектів за рахунок коштів
державного бюджету.
Комісія з урахуванням зазначених рекомендацій приймає рішення
щодо остаточного відбору інноваційних проектів і надсилає його
головному розпоряднику коштів державного бюджету.
Рішення Комісії приймаються на закритому засіданні не менше
ніж двома третинами її складу шляхом відкритого голосування. { Пункт 21 в редакції Постанови КМ N 699 ( 699-2011-п ) від
29.06.2011 }
22. Рішення Комісії оформляється протоколом, що підписується
всіма членами Комісії, які брали участь у голосуванні. ( Пункт 22 в редакції Постанови КМ N 579 ( 579-2004-п ) від
30.04.2004 )
23. Комісія протягом 5 робочих днів після
ухвалення рішення надсилає повідомлення про результати конкурсного
відбору всім його учасникам.
24. Головний розпорядник коштів державного бюджету за
результатами конкурсного відбору складає перелік інноваційних
проектів, фінансування яких у відповідному році здійснюватиметься
за рахунок коштів державного бюджету. { Пункт 24 в редакції Постанови КМ N 699 ( 699-2011-п ) від
29.06.2011 }

{ Пункт 25 виключено на підставі Постанови КМ N 699
( 699-2011-п ) від 29.06.2011 }

{ Пункт 26 виключено на підставі Постанови КМ N 699
( 699-2011-п ) від 29.06.2011 }

{ Пункт 27 виключено на підставі Постанови КМ N 699
( 699-2011-п ) від 29.06.2011 }вгору