Документ 189-2018-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.06.2019, підстава - 505-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 березня 2018 р. № 189
Київ

Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 147 від 27.02.2019
№ 505 від 12.06.2019}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, що додається.

2. Установити, що у 2018 році заяви, передбачені пунктом 5 Порядку, затвердженого цією постановою, подаються до 1 червня.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2018 р. № 189

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю” (далі - бюджетні кошти) для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату (далі - спеціально обладнані автомобілі).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 147 від 27.02.2019}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем є Фонд соціального захисту інвалідів (далі - Фонд).

3. Бюджетні кошти спрямовуються Мінсоцполітики Фонду з метою закупівлі ним спеціально обладнаних автомобілів для забезпечення перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, виконавчими органами міських рад (міст з чисельністю населення до 50 тис. осіб), сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громад (далі - виконавчі органи рад), державними центрами комплексної реабілітації для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери управління Мінсоцполітики (далі - реабілітаційні установи).

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 505 від 12.06.2019}

4. Умовами забезпечення виконавчих органів рад спеціально обладнаними автомобілями є:

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 505 від 12.06.2019}

проживання не менше ніж 25 осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та не мають в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобілів (у тому числі таких, що отримані через орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення), на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

функціонування служби з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату (далі - служба з перевезення), або наявність рішення про утворення її в поточному році;

наявність документів, що підтверджують затвердження видатків на поточний рік для фінансування служби з перевезення;

меморандум щодо роботи служби з перевезення, укладений між виконавчими органами рад та громадськими об’єднаннями, ініціативними групами осіб з інвалідністю та батьками дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату.

{Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 505 від 12.06.2019}

5. Для  прийняття рішення Мінсоцполітики щодо доцільності забезпечення спеціально обладнаним автомобілем виконавчий орган ради з урахуванням умов, визначених у пункті 4 цього Порядку, щороку до 1 квітня подає заяву, до якої додаються:

положення про службу з перевезення, в якому передбачено умови надання послуг з перевезення, періодичність їх надання, наявність телефонної лінії тощо;

у разі відсутності служби з перевезення - рішення про її утворення;

інформація про осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та не мають в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобілів (у тому числі таких, що отримані через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення), які проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (у тому числі інформація про індивідуальні програми реабілітації, видані медико-соціальною експертною комісією (для осіб з інвалідністю), лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю);

інформаційна довідка про діяльність служби з перевезення за період її утворення, але не більше ніж за два роки;

документи, що підтверджують затвердження видатків для фінансування служби з перевезення на поточний рік;

меморандум щодо роботи служби з перевезення, укладений між виконавчими органами рад та громадськими об’єднаннями, ініціативними групами осіб з інвалідністю та батьками дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 505 від 12.06.2019}

5-1. Для прийняття рішення Мінсоцполітики щодо доцільності забезпечення спеціально обладнаним автомобілем реабілітаційна установа щороку до 1 квітня подає заяву, до якої додаються:

інформація про кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та які проходили протягом останніх двох років реабілітацію в такій реабілітаційній установі;

документи, що підтверджують затвердження видатків на утримання автомобіля;

обґрунтування потреби у забезпеченні спеціально обладнаним автомобілем.

{Порядок доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 505 від 12.06.2019}

6. У разі наявності у поточному році залишків бюджетних коштів та/або виділення додаткових коштів, передбачених для придбання спеціально обладнаних автомобілів, Мінсоцполітики розглядає заяви, що надійшли в поточному році в порядку черговості їх надходження, а у разі їх відсутності визначає строк додаткового прийому заяв, про що видається наказ, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 505 від 12.06.2019}

7. Заяви розглядаються в порядку черговості їх надходження робочою групою, утвореною згідно з наказом Мінсоцполітики.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 505 від 12.06.2019}

8. Робоча група розглядає на засіданні документи, зазначені в пунктах 5 та 5-1 цього Порядку, без участі уповноваженого представника відповідного виконавчого органу ради, реабілітаційної установи.

У разі подання виконавчим органом ради, реабілітаційною установою документів, зазначених у пунктах 5 та 5-1 цього Порядку, не в повному обсязі або оформлених у неналежний спосіб, робоча група протягом двох робочих днів з дати проведення засідання надсилає виконавчому органу ради, реабілітаційній установі письмове повідомлення про виявлені недоліки, що стали підставою для доопрацювання документів.

У разі усунення недоліків виконавчим органом ради або реабілітаційною установою у строк до 10 робочих днів робоча група вносить доопрацьовані документи для розгляду на наступному засіданні за участю уповноваженого представника відповідного виконавчого органу ради, реабілітаційної установи.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 505 від 12.06.2019}

9. За письмовим зверненням виконавчого органу ради робоча група може розглядати документи за відсутності його представника.

10. До повноважень робочої групи належить:

установлення наявності повного пакета документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку;

прийняття рішення щодо:

- доцільності забезпечення або відмови у забезпеченні спеціально обладнаним автомобілем;

- повернення документів, зазначених у пунктах 5 та 5-1 цього Порядку, наприкінці бюджетного року в разі незабезпечення спеціально обладнаним автомобілем.

{Абзац п'ятий пункту 10 в редакції Постанови КМ № 505 від 12.06.2019}

11. Рішення щодо відмови в забезпеченні спеціально обладнаним автомобілем приймається у разі:

відсутності повного пакета документів, зазначених у пунктах 5 та 5-1 цього Порядку;

{Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 505 від 12.06.2019}

відсутності бюджетних коштів, необхідних для закупівлі спеціально обладнаних автомобілів, і для подальшого їх функціонування.

12. Основною формою діяльності робочої групи є засідання. Засідання робочої групи є правоможним, якщо на ньому присутні більшість її членів. Рішення робочої групи приймається простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення робочої групи оформляється протоколом.

Копія протоколу засідання робочої групи подається Міністрові соціальної політики.

13. Протокол засідання робочої групи повинен містити такі реквізити:

порядковий номер;

дату і місце складення;

прізвище та ініціали членів робочої групи, присутніх на засіданні;

порядок денний;

хід розгляду питань порядку денного (запитання, виступи);

прийняте рішення;

результати голосування за кожним питанням;

результативну частину, в якій зазначається:

- повне найменування виконавчому органу ради, реабілітаційної установи, які подали заяви щодо забезпечення спеціально обладнаним автомобілем;

{Абзац десятий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 505 від 12.06.2019}

- повне найменування служби з перевезення, якій буде передано зазначений спеціально обладнаний автомобіль (для виконавчого органу ради);

{Абзац одинадцятий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 505 від 12.06.2019}

- рішення про доцільність забезпечення спеціально обладнаним автомобілем, про повернення документів для доопрацювання або відмову в такому забезпеченні.

14. Протокол підписують всі члени робочої групи, присутні на засіданні.

15. Окремі думки членів робочої групи щодо прийнятого рішення зазначаються в протоколі.

16. Рішення робочої групи реалізується шляхом видання наказу Мінсоцполітики про забезпечення спеціально обладнаним автомобілем або про відмову в такому забезпеченні.

17. Копію наказу про забезпечення спеціально обладнаним автомобілем Мінсоцполітики протягом семи робочих днів після прийняття рішення надсилає Фонду та виконавчому органу ради, реабілітаційній установі, а копію наказу про відмову в забезпеченні - виконавчому органу ради, реабілітаційній установі.

{Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 505 від 12.06.2019}

18. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів проводиться в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

19. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

20. Фонд щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає Мінсоцполітики звіти про використання бюджетних коштів.

21. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

22. Виконавчі органи рад, реабілітаційні установи подають щокварталу до 10 числа наступного місяця Мінсоцполітики звіти про використання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, за формою, визначеною Мінсоцполітики.

{Порядок доповнено пунктом 22 згідно з Постановою КМ № 505 від 12.06.2019}вгору