Документ 203_058, чинний, поточна редакція — Підписання від 14.12.2009

               Договір 
про співробітництво між Службою безпеки України,
Інститутом досліджень тоталітарних режимів та Архівом
справ держбезпеки Чеської Республіки

Дата підписання: 14.12.2009 Дата набрання чинності для України: 14.12.2009
Служба безпеки України, Інститут досліджень тоталітарних
режимів та Архів справ держбезпеки Чеської Республіки (далі -
Сторони), які діють згідно з чинним законодавством України та
Чехії,
маючи на меті нівелювання наслідків тоталітаризму XX століття
у взаємовідносинах українського та чеського народів,
плануючи публікацію історичних документів щодо політичних
репресій на території двох держав,
а також маючи намір удосконалити співробітництво між
архівними підрозділами Служби безпеки України (далі - СБУ),
Інститутом досліджень тоталітарних режимів (далі - Інститут) та
Архівом справ держбезпеки (далі - Архів) домовилися про таке:
Стаття I
Предметом цього Договору є співробітництво у сфері
гуманітарних проектів, що стосуються політичних репресій на
території держав Сторін, наукових досліджень та публікації
матеріалів, що зберігаються в державних архівах Сторін.
Стаття II
Співробітництво Сторін у сфері гуманітарних проектів включає:
1) обмін досвідом у галузі накопичення, обробки, зберігання
та використання документів, які перебувають у власності Сторін;
2) обмін інформацією про архівні фонди, які мають у своєму
розпорядженні Сторони.
Стаття III
1. Співробітництво Сторін у сфері наукових досліджень та
публікації матеріалів включає:
1) спільні дослідницькі програми та взаємну допомогу у
публікації результатів наукових досліджень та збірників
документів;
2) організацію виставок документів, наукових семінарів та
конференцій;
3) організацію робочих зустрічей та стажувань співробітників
Сторін;
4) спільні видання історичних праць і документів.
2. Сторони зобов'язуються надавати одна одній безоплатно один
примірник власних публікацій або видань з питань, що належать до
предмета співробітництва, крім випадків, коли в них міститься
інформація з обмеженим доступом, згідно із законодавством України
та Чеської Республіки.
3. Питання фінансування публікацій, підготовлених у рамках
цього Договору, Сторони вирішують шляхом подальших переговорів та
підписання окремих протоколів.
Стаття IV
Кожна із Сторін згідно з чинним законодавством своєї держави
надасть представникам іншої Сторони доступ до архівних документів
стосовно політичних репресій, які мали місце щодо українського та
чеського народів у XX столітті.
Стаття V
1. Сторони здійснюють обмін копіями архівних документів, які
знаходяться на збереженні в державних архівах іншої Сторони у
порядку, передбаченому законодавством України та Чеської
Республіки.
2. Обмін інформацією з обмеженим доступом здійснюється згідно
з міжнародними договорами, учасницями яких є Україна і Чеська
Республіка, а також відповідно до чинного законодавства держав
Сторін.
Стаття VI
Сторони домовляються посилатися одна на одну як на джерела
оригінальних документів у своїх архівних посібниках та
публікаціях.
Стаття VII
Кожна із Сторін може частково або повністю відмовитися від
виконання положень цього Договору або обмежити їх виконання
конкретними умовами чи зобов'язаннями у випадку, якщо їх виконання
може зашкодити інтересам або безпеці держави, або суперечить
законодавству її держави, про що інформує іншу Сторону письмово.
Стаття VIII
Сторони зобов'язуються інформувати третіх осіб, які одержать
доступ до копій документів, отриманих Сторонами внаслідок
виконання цього Договору, про порядок їх використання.
Використання документів з комерційною метою потребує
письмової згоди власника оригінальних документів, який має право
на ліцензійну оплату.
Стаття IX
1. Будь-які взаємні обов'язки Сторін, які передбачені цим
Договором, є виключно їх обов'язками.
2. Обов'язки Сторін, які виникають з цього Договору,
регулюються законодавством, чинним у державах Сторін.
Стаття X
Виконання підписаного Договору доручається:
1. від СБУ - директору Департаменту архівного забезпечення;
2. від імені Інституту - директору Інституту досліджень
тоталітарних режимів;
3. від імені Архіву - директору Архіву справ держбезпеки.
Стаття XI
Кореспондентські адреси Сторін:
1. СБУ: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 33.
2. Інститут Досліджень Тоталітарних Режимів: 11006, м. Прага,
вул. Сівеця N 2, поштова скринька 17.
3. Архів справ держбезпеки: 11006, м. Прага, вул. Сівеця N 2,
поштова скринька 18.
Стаття XII
Цей Договір набирає чинності з дати підписання всіма
Сторонами і діє протягом десяти років. Після закінчення цього
строку дія Договору буде автоматично продовжена на наступні п'ять
років, якщо жодна із Сторін не пізніше ніж за 90 днів до
закінчення строку його дії не повідомить у письмовій формі іншу
Сторону про свій намір припинити дію цього Договору.
У випадку невиконання або неналежного виконання однією із
Сторін умов цього Договору допускається припинення його дії іншою
Стороною в односторонньому порядку, про що Сторона, яка приймає це
рішення, повідомляє іншу Сторону письмово за 30 днів до моменту
припинення дії Договору.
Зміни до цього Договору вносяться у письмовій формі шляхом
укладення окремих протоколів.
Цей Договір є повноцінним документом між договірними
Сторонами, що стосується предмету співробітництва, з його
укладенням припиняється чинність раніше узгоджених обов'язків.
Вчинено в м. Києві 14.12.2009 року в 3 (трьох) примірниках, кожний українською і чеською мовами, при цьому усі
тексти є автентичними.
За Службу безпеки України За Інститут досліджень
тоталітарних режимів
(підпис) (підпис)
Валентин Наливайченко, доктор Павел Жачек,
Голова директор
За Архів справ держбезпеки
доктор Ладіслав Буковськи,
директор
(підпис)вгору