Про затвердження Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 19.03.2008224
Документ 224-2008-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.02.2012, підстава - 1409-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 березня 2008 р. N 224
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1409 ( 1409-2011-п ) від 23.11.2011 }
Про затвердження Положення про
Державний комітет України із земельних ресурсів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 844 ( 844-2009-п ) від 05.08.2009
N 901 ( 901-2009-п ) від 26.08.2009
N 1064 ( 1064-2009-п ) від 30.09.2009
N 1413 ( 1413-2009-п ) від 23.12.2009
N 122 ( 122-2010-п ) від 27.01.2010
N 179 ( 179-2010-п ) від 24.02.2010
N 477 ( 477-2010-п ) від 21.06.2010
N 619 ( 619-2010-п ) від 21.07.2010
N 714 ( 714-2010-п ) від 11.08.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Державний комітет України із
земельних ресурсів, що додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 4 квітня 2007 р. N 614 ( 614-2007-п ) "Про
затвердження Положення про Державне агентство земельних ресурсів
України" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 26, ст. 1056).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 березня 2008 р. N 224
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет України із земельних ресурсів
{ У тексті Положення слова "через Міністра охорони
навколишнього природного середовища" виключено на
підставі Постанови КМ N 844 ( 844-2009-п ) від
05.08.2009 }

1. Державний комітет із земельних ресурсів (Держкомзем) є
центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України.
Держкомзем забезпечує реалізацію державної політики та
управління у сфері регулювання земельних відносин, використання,
відтворення, охорони та проведення моніторингу земель, ведення
державного земельного кадастру, провадження топографо-геодезичної
та картографічної діяльності, а також міжгалузеву координацію та
державне регулювання у сфері встановлення меж області, району,
міста, району в місті, села і селища. { Абзац другий пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1413 ( 1413-2009-п )
від 23.12.2009 }
2. Держкомзем у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, постановами Верховної Ради
України та указами Президента України, прийнятими відповідно до
Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актами Кабінету
Міністрів України, а також цим Положенням.
Держкомзем організовує в межах своїх повноважень виконання
актів законодавства, узагальнює практику застосування таких актів
з питань, що належать до його компетенції, розробляє та подає
Кабінету Міністрів України пропозиції щодо реалізації державної
політики у галузі земельних відносин, використання та охорони
земель, топографо-геодезичної та картографічної діяльності, і
вдосконалення законодавства. { Абзац другий пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1413 ( 1413-2009-п ) від
23.12.2009 }
3. Основними завданнями Держкомзему є:
розроблення пропозицій щодо формування державної політики у
сфері регулювання земельних відносин, використання, відтворення,
охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного
земельного кадастру, здійснення землеустрою, встановлення меж
області, району, міста, району в місті, села і селища та
забезпечення її реалізації, проведення земельної реформи,
провадження топографо-геодезичної та картографічної діяльності та
подання їх Кабінетові Міністрів України; { Абзац другий пункту 3
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1413
( 1413-2009-п ) від 23.12.2009 }
координація роботи з проведення земельної реформи;
здійснення державного контролю за використанням та охороною
земель, здійснення державного геодезичного нагляду за виконанням
топографо-геодезичних і картографічних робіт; { Абзац четвертий
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1413
( 1413-2009-п ) від 23.12.2009 }
організація і забезпечення ведення державного земельного
кадастру, підготовка земельно-кадастрової документації;
здійснення землеустрою і проведення моніторингу земель;
розроблення державних, галузевих і регіональних програм з
питань регулювання земельних відносин, встановлення меж області,
району, міста, району в місті, села і селища, раціонального
використання земель, їх відтворення та охорони, проведення
моніторингу земель, відтворення родючості ґрунтів, ведення
державного земельного кадастру і територіального планування,
топографо-геодезичної та картографічної діяльності; { Абзац сьомий
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1413
( 1413-2009-п ) від 23.12.2009 }
проведення державної експертизи програм і проектів з питань
землеустрою, ведення державного земельного кадастру, охорони
земель, реформування земельних відносин, а також
техніко-економічного обґрунтування таких програм і проектів.
4. Держкомзем відповідно до покладених на нього завдань:
1) складає та затверджує план заходів щодо реалізації
основних напрямів та стратегічних цілей діяльності Держкомзему;
{ Підпункт 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 844 ( 844-2009-п )
від 05.08.2009 }
2) виконує акти Кабінету Міністрів України, що випливають з
Програми діяльності Кабінету Міністрів України ( n0001120-08 );
{ Підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 844 ( 844-2009-п ) від 05.08.2009 }
3) подає в установленому порядку пропозиції щодо
розпорядження землями державної та комунальної власності,
встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і
селища, регулювання земельних відносин;
4) бере участь у виконанні державних програм з питань
розвитку земельних відносин, раціонального використання земель, їх
відтворення та охорони, топографо-геодезичної та картографічної
діяльності; { Підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1413 ( 1413-2009-п ) від 23.12.2009 }
5) здійснює відповідно до законодавства державне регулювання
у сфері оцінки земель, організовує та забезпечує виконання
відповідних робіт, видає витяги з технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельних ділянок, організовує
професійну підготовку оцінювачів з експертної грошової оцінки
земельних ділянок, веде Державний реєстр оцінювачів з експертної
грошової оцінки земельних ділянок, яким видано кваліфікаційне
свідоцтво, готує пропозиції щодо вдосконалення методики та порядку
виконання робіт з грошової оцінки земель;
6) забезпечує підготовку та здійснення організаційних,
економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на
раціональне використання земель, їх захист від шкідливого
антропогенного впливу, а також на відтворення і підвищення
родючості, продуктивності та корисних властивостей ґрунтів,
дотримання режиму використання земель природоохоронного,
оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення,
інших територій та об'єктів екомережі, організовує здійснення
заходів щодо відтворення корисних властивостей земельних ділянок;
7) здійснює державний контроль за використанням та охороною
земель відповідно до Закону України "Про державний контроль за
використанням та охороною земель" ( 963-15 ) та інших законів, а
також державний геодезичний нагляд за виконанням
топографо-геодезичних і картографічних робіт відповідно до Закону
України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"
( 353-14 ); { Підпункт 7 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1413 ( 1413-2009-п ) від 23.12.2009 }
8) забезпечує підготовку і здійснення організаційних,
економічних та інших заходів у сфері встановлення меж області,
району, міста, району в місті, села і селища,
топографо-геодезичної та картографічної діяльності, створення і
функціонування географічних інформаційних систем; { Підпункт 8
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1413
( 1413-2009-п ) від 23.12.2009 }
9) бере участь у підготовці та здійсненні заходів щодо
розвитку ринку земель, іпотеки земельних ділянок та вдосконалення
системи оподаткування земель;
10) готує в межах своїх повноважень і подає Кабінетові
Міністрів України пропозиції щодо формування інвестиційної
політики у сфері використання та охорони земель виходячи з
пріоритетів структурного реформування економіки,
топографо-геодезичної та картографічної діяльності; { Підпункт 10
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1413
( 1413-2009-п ) від 23.12.2009 }
11) розробляє та затверджує в установленому порядку
нормативно-технічні документи, державні стандарти, норми і правила
з питань землеустрою, використання та охорони земель;
12) розглядає нормативно-технічні документи з питань
розроблення землевпорядної документації, ціноутворення в галузі
проектування, будівництва та експлуатації протиерозійних об'єктів
і споруд та в межах своєї компетенції бере участь у їх
затвердженні;
13) організовує та надає в установленому порядку платні
послуги згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів
України;
14) здійснює землеустрій та забезпечує проведення державної
інвентаризації земель;
15) забезпечує науково-експертне, аналітичне, інформаційне та
методичне проведення землевпорядних, землеоціночних робіт,
пов'язаних із земельними торгами, а також топографо-геодезичних і
картографічних досліджень і робіт; { Підпункт 15 пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1413 ( 1413-2009-п )
від 23.12.2009 }
16) проводить відповідно до законодавства моніторинг земель;
17) забезпечує регулювання земельних відносин, створення і
ведення державного земельного кадастру та реєстрацію в його складі
земельних ділянок і прав на них;
18) виступає в установленому порядку замовником
науково-дослідних, проектно-розвідувальних і будівельних
протиерозійних робіт, що проводяться у межах заходів з охорони
земель, реформування земельних відносин, землеустрою, ведення
державного земельного кадастру, проведення моніторингу земель,
виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт; { Підпункт
18 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1413
( 1413-2009-п ) від 23.12.2009 }
19) здійснює відповідно до закону державне регулювання у
сфері планування територій та розмежування земель державної і
комунальної власності;
20) створює інформаційну базу даних з питань реформування
земельних відносин, землеустрою, охорони та проведення моніторингу
земель, ведення державного земельного кадастру, оціночної
діяльності і земельних торгів, провадження топографо-геодезичної
та картографічної діяльності; { Підпункт 20 пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1413 ( 1413-2009-п ) від
23.12.2009 }
21) використовує в установленому законодавством порядку
бюджетні кошти для виконання програм освоєння нових технологій,
провадження іншої науково-технічної діяльності у сфері
раціонального використання та охорони земель;
22) проводить державну експертизу програм і проектів з питань
землеустрою, ведення державного земельного кадастру, охорони
земель, реформування земельних відносин, а також
техніко-економічних обґрунтувань таких програм і проектів;
23) здійснює заходи щодо вдосконалення порядку ведення обліку
та підготовки звітності з регулювання земельних відносин,
використання та охорони земель, формування екомережі, провадження
топографо-геодезичної та картографічної діяльності; { Підпункт 23
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1413
( 1413-2009-п ) від 23.12.2009 }
24) організовує, зокрема за участю іноземних наукових установ
та організацій, наукові дослідження з питань землеустрою і ведення
державного земельного кадастру, а також проведення
астрономо-геодезичних, гравіметричних, картовидавничих робіт,
аерокосмічних зйомок, а також топографо-геодезичних і
картографічних робіт загальнодержавного призначення, ведення
Державного картографо-геодезичного фонду; { Підпункт 24 пункту 4
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1413
( 1413-2009-п ) від 23.12.2009 }
25) бере участь відповідно до законодавства у підготовці
міжнародних договорів, вносить пропозиції щодо їх укладення та
денонсації, укладає в межах своїх повноважень такі договори та
забезпечує виконання зобов'язань України за міжнародними
договорами у сфері регулювання земельних відносин, використання та
охорони земель, топографо-геодезичної та картографічної
діяльності; { Підпункт 25 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1413 ( 1413-2009-п ) від 23.12.2009 }
26) здійснює заходи щодо галузевого співробітництва та
інтеграції України до Європейського Союзу, забезпечує в межах
своїх повноважень виконання Українською Стороною зобов'язань за
Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і
Європейськими співтовариствами та їх державами - членами
( 998_012 ), а також адаптацію українського законодавства до
законодавства Європейського Союзу;
27) здійснює координацію діяльності місцевих органів
виконавчої влади з питань землеустрою;
28) сприяє проведенню земельних торгів, забезпечує визначення
стартової ціни земельної ділянки, що перебуває у державній та
комунальній власності;
29) здійснює продаж земель сільськогосподарського
призначення, а також встановлює види використання земель,
призначених для продажу Держкомземом, відповідно до його
повноважень, визначених законом;

{ Підпункт 29-1 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 477 ( 477-2010-п ) від 21.06.2010 }

30) здійснює в межах своїх повноважень контроль за
додержанням встановленого законодавством порядку визначення
розміру та відшкодування втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва;
31) вносить до органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування пропозиції щодо використання коштів, які надходять
у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва;
32) проводить у випадках, передбачених законодавством,
ліцензування певних видів господарської діяльності та здійснює
контроль за додержанням суб'єктами господарювання відповідних
ліцензійних умов;
33) здійснює відповідно до законодавства управління та
контроль за діяльністю науково-дослідних та інших установ,
підприємств та організацій, що належать до сфери його управління;
34) затверджує за погодженням з відповідними органами
виконавчої влади фінансово-економічні нормативи виконання
землевпорядних і землеоціночних, топографо-геодезичних і
картографічних робіт, надання послуг у сфері збирання і
використання земельної кадастрової інформації та здійснює контроль
в межах своїх повноважень за додержанням таких нормативів;
{ Підпункт 34 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1413 ( 1413-2009-п ) від 23.12.2009 }
35) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та
мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених
законодавством;
36) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної
політики щодо кадрової роботи та державної служби, функціонування
галузевої системи підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації працівників єдиної системи державних органів
земельних ресурсів, а також підприємств, установ та організацій,
що належать до сфери його управління;
37) затверджує кошториси та фінансові плани підприємств,
установ та організацій, що належать до сфери його управління,
забезпечує фінансування територіальних органів земельних ресурсів,
здійснює внутрішній контроль за використанням фінансових і
матеріальних ресурсів, забезпечує функціонування системи обліку;
38) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної
політики у сфері охорони державної таємниці, здійснення контролю
за збереженням інформації, що становить державну таємницю, в
єдиній системі державних органів земельних ресурсів, на
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери
його управління;
39) організовує розгляд звернень громадян з питань, що
належать до його компетенції, забезпечує в межах своїх повноважень
виявлення та усунення причин виникнення скарг громадян;
40) здійснює в установленому законодавством порядку методичне
забезпечення місцевих органів виконавчої влади з питань
регулювання земельних відносин, топографо-геодезичної та
картографічної діяльності; { Підпункт 40 пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1413 ( 1413-2009-п ) від
23.12.2009 }
40-1) забезпечує створення, формування і ведення Державного
фонду документації із землеустрою та Державного
картографо-геодезичного фонду; { Пункт 4 доповнено підпунктом 40-1
згідно з Постановою КМ N 1413 ( 1413-2009-п ) від 23.12.2009 }
40-2) бере в установленому порядку участь у
топографо-геодезичному і картографічному забезпеченні проведення
земельної реформи, делімітації та демаркації державного кордону,
забезпеченні інших потреб держави, створенні банків і баз
геопросторових даних; { Пункт 4 доповнено підпунктом 40-2 згідно з
Постановою КМ N 1413 ( 1413-2009-п ) від 23.12.2009 }
40-3) забезпечує створення та ведення Державного реєстру
географічних назв та забезпечує діяльність Міжвідомчої
науково-методичної ради з питань географічних назв; { Пункт 4
доповнено підпунктом 40-3 згідно з Постановою КМ N 1413
( 1413-2009-п ) від 23.12.2009 }
41) порушує в установленому законодавством порядку клопотання
про зупинення дії або скасування актів місцевих держадміністрацій
та органів місцевого самоврядування з питань, що належать до його
компетенції, а також про притягнення осіб, винних у порушенні
земельного законодавства, до передбаченої законом
відповідальності;
42) розглядає відповідно до законодавства справи про
адміністративні правопорушення та накладає адміністративні
стягнення;
43) здійснює відповідно до закону інші функції для виконання
покладених на нього завдань.
5. Держкомзем має право:
одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань;
залучати спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції;
утворювати за погодженням з іншими центральними органами
виконавчої влади міжвідомчі комісії, експертні та консультативні
ради і робочі групи;
представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних
договорів;
утворювати, реорганізовувати або ліквідовувати в
установленому порядку територіальні органи;
засновувати відповідно до законодавства друковані засоби
масової інформації та провадити видавничу діяльність з метою
висвітлення питань реалізації державної політики у сфері
регулювання земельних відносин, використання, охорони та
проведення моніторингу земель, ведення державного земельного
кадастру, провадження топографо-геодезичної та картографічної
діяльності; { Абзац восьмий пункту 5 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 1413 ( 1413-2009-п ) від 23.12.2009 }
разом з іншими центральними і місцевими органами виконавчої
влади видавати спільні нормативно-правові акти.
6. Держкомзем під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування, а також з відповідними
органами іноземних держав.
7. Держкомзем здійснює свої повноваження безпосередньо і
через утворені в установленому порядку територіальні органи в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі,
районах, містах, а також через міськрайонні, міжміські, міжрайонні
територіальні органи і затверджує положення про них. { Абзац
перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1064 ( 1064-2009-п ) від 30.09.2009 }
Повноваження щодо здійснення державного контролю за
використанням та охороною земель Держкомзем здійснює через
Держземінспекцію та її територіальні органи. { Абзац другий пункту
7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 901
( 901-2009-п ) від 26.08.2009, N 179 ( 179-2010-п ) від
24.02.2010, N 477 ( 477-2010-п ) від 21.06.2010 }
Повноваження щодо реалізації державної політики у сфері
топографо-геодезичної та картографічної діяльності Держкомзем
здійснює через Державну службу геодезії, картографії та кадастру.
{ Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1413
( 1413-2009-п ) від 23.12.2009 }

{ Абзац четвертий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ
N 477 ( 477-2010-п ) від 21.06.2010 }

8. Держкомзем у межах своїх повноважень на основі та на
виконання актів законодавства видає накази, організовує та
контролює їх виконання.

{ Абзац другий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ
N 844 ( 844-2009-п ) від 05.08.2009 }

Нормативно-правові акти Держкомзему підлягають реєстрації в
установленому законодавством порядку.
У випадках, передбачених законодавством, рішення Держкомзему
є обов'язкові для виконання центральними і місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і
громадянами.
9. Держкомзем очолює Голова, якого призначає на посаду і
звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням
Прем'єр-міністра України. { Абзац перший пункту 9 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 844 ( 844-2009-п ) від
05.08.2009 }
Голова має заступників, які призначаються на посаду та
звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням
Прем'єр-міністра України. Один із заступників Голови Держкомзему є
головою Державної служби геодезії, картографії та кадастру.
{ Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 122 ( 122-2010-п ) від 27.01.2010 }
Пропозиції Прем'єр-міністрові України щодо призначення на
посаду та звільнення з посади першого заступника і заступників
Голови Держкомзему вносить Голова Держкомзему. { Абзац третій
пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 844
( 844-2009-п ) від 05.08.2009 }

{ Абзац четвертий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ
N 619 ( 619-2010-п ) від 21.07.2010 }

10. Голова Держкомзему:
здійснює керівництво Держкомземом та несе персональну
відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання
покладених на Держкомзем завдань;
розподіляє обов'язки між своїми заступниками; { Абзац третій
пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 844
( 844-2009-п ) від 05.08.2009, N 1064 ( 1064-2009-п ) від
30.09.2009, N 179 ( 179-2010-п ) від 24.02.2010; в редакції
Постанови КМ N 477 ( 477-2010-п ) від 21.06.2010 }

{ Абзац четвертий пункту 10 виключено на підставі Постанови
КМ N 122 ( 122-2010-п ) від 27.01.2010 }

затверджує за поданням Голови Державної служби геодезії,
картографії та кадастру граничну чисельність працівників, а також
погоджує структуру, штатний розпис та кошторис зазначеного
органу; { Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ
N 1413 ( 1413-2009-п ) від 23.12.2009 }
затверджує положення про структурні підрозділи центрального
апарату Держкомзему та його територіальних органів;
погоджує проекти законів, актів Президента України та
Кабінету Міністрів України з питань, що належать до його
компетенції;
приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління Держкомзему;
затверджує структуру і граничну чисельність працівників
територіальних органів Держкомзему в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі в межах граничної чисельності
працівників Держкомзему, а також їх штатний розпис і кошторис;
призначає на посаду та звільняє з посади в установленому
порядку керівників територіальних органів Держкомзему, а також
призначає на посаду та звільняє з посади за поданням начальника
Держземінспекції керівників територіальних органів
Держземінспекції, погоджує призначення на посаду і звільнення з
посади їх заступників; { Абзац пункту 10 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 1064 ( 1064-2009-п ) від 30.09.2009,
N 619 ( 619-2010-п ) від 21.07.2010 }
призначає на посаду та звільняє з посади працівників
центрального апарату Держкомзему та керівників його самостійних
структурних підрозділів; { Абзац пункту 10 в редакції Постанови КМ
N 844 ( 844-2009-п ) від 05.08.2009 }
укладає та розриває відповідно до законодавства контракти з
керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління Держкомзему;

{ Абзац тринадцятий пункту 10 виключено на підставі Постанови
КМ N 1413 ( 1413-2009-п ) від 23.12.2009 }

вносить Кабінетові Міністрів України подання про призначення
на посаду та звільнення з посади начальника Держземінспекції, а
також за погодженням з начальником Держземінспекції подання про
призначення на посаду та звільнення з посади його заступників;
{ Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 619
( 619-2010-п ) від 21.07.2010 }
затверджує за поданням начальника Держземінспекції граничну
чисельність працівників Держземінспекції та її територіальних
органів у межах граничної чисельності працівників Держкомзему,
погоджує структуру, штатний розпис і кошторис апарату
Держземінспекції; { Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 619 ( 619-2010-п ) від 21.07.2010 }
приймає в установленому порядку рішення про розподіл
бюджетних коштів;
здійснює відповідно до законодавства інші повноваження.
11. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Держкомзему, обговорення найважливіших напрямів його
діяльності та розвитку земельних ресурсів утворюється колегія у
складі Голови Держкомзему (голова колегії), його заступників,
керівних працівників Держкомзему, начальника Держземінспекції,
керівників підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери його управління, а також представників органів виконавчої
влади і місцевого самоврядування, установ, громадських
організацій, членів правління всеукраїнських асоціацій органів
місцевого самоврядування, науковців та інших осіб. { Абзац перший
пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 714
( 714-2010-п ) від 11.08.2010 }
Склад колегії затверджує Голова Держкомзему.
Організаційною формою роботи колегії є засідання.
Періодичність проведення засідань колегії визначає Голова
Держкомзему.
Рішення колегії вводяться в дію наказами Держкомзему. { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 844
( 844-2009-п ) від 05.08.2009, N 619 ( 619-2010-п ) від
21.07.2010 }
12. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій
щодо визначення основних напрямів розвитку земельних відносин у
Держкомземі та його територіальних органах можуть утворюватися
науково-технічні ради та інші дорадчі і консультативні органи.
Склад дорадчих і консультативних органів та положення про них
затверджує Голова Держкомзему.
13. Граничну чисельність працівників Держкомзему затверджує
Кабінет Міністрів України.
Структуру Держкомзему затверджує його Голова. { Абзац другий
пункту 13 в редакції Постанови КМ N 844 ( 844-2009-п ) від
05.08.2009 }
Штатний розпис і кошторис Держкомзему затверджує його Голова
за погодженням з Мінфіном. { Абзац третій пункту 13 в редакції
Постанови КМ N 844 ( 844-2009-п ) від 05.08.2009 }
14. Держкомзем є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням.вгору