Документ 224-96-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.12.2004, підстава - 1681-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 лютого 1996 р. N 224
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1681 ( 1681-2004-п ) від 16.12.2004 )
Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, керівників державних підприємств, установ
та організацій
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1368 ( 1368-96-п ) від 08.11.96
N 1688 ( 1688-2001-п ) від 13.12.2001 )
На виконання Указу Президента України від 30 травня 1995 р.
N 398 ( 398/95 ) "Про систему підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців" і Програми
діяльності Кабінету Міністрів України на 1995 - 1996 роки Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Загальне положення про центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, керівників державних
підприємств, установ та організацій (додається).
В областях, де діють регіональні інститути державного
управління Української Академії державного управління при
Президентові України, основні завдання та функції центрів
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників
державних підприємств, установ та організацій (далі - центри),
визначених зазначеним Загальним положенням, покладаються на
регіональні інститути державного управління Академії. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1368
( 1368-96-п ) від 08.11.96, в редакції Постанови КМ N 1688
( 1688-2001-п ) від 13.12.2001 )
2. Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям:
активізувати роботу, пов'язану з перетворенням центрів в
освітні, науково-методичні установи загальнонаціональної системи
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
керівників державних підприємств, установ та організацій;
передбачати під час формування проектів програм економічного
і соціального розвитку та проектів місцевих бюджетів витрати,
пов'язані з діяльністю центрів. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1368
( 1368-96-п ) від 08.11.96 ), в редакції Постанови КМ N 1688
( 1688-2001-п ) від 13.12.2001 )
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування сприяти
ресурсному забезпеченню діяльності центрів. ( Постанову доповнено
пунктом 3 згідно з Постановою КМ N 1688 ( 1688-2001-п ) від
13.12.2001 )
Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 лютого 1996 р. N 224
ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про центр перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, керівників державних
підприємств, установ та організацій
( Назва положення із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1688 ( 1688-2001-п ) від 13.12.2001 )
Загальні питання
1. Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, керівників державних підприємств, установ та
організацій (далі - центр) є навчальним закладом системи
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців, який виконує функції регіонального навчального і
науково-методичного центру підвищення кваліфікації державних
службовців, а також керівників державних підприємств, установ й
організацій (далі - керівники підприємств). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1688
( 1688-2001-п ) від 13.12.2001 )
2. Центр створюється Урядом Автономної Республіки Крим,
обласною, Київською та Севастопольською міською державною
адміністрацією і діє під безпосереднім керівництвом та контролем
Уряду Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та
Севастопольської міської державної адміністрації. Регіональна рада по роботі з кадрами є одночасно наглядовою
радою центру і здійснює загальний контроль за його діяльністю. 3. Координацію та контроль за роботою центру у межах своїх
повноважень здійснює Головдержслужба. ( Абзац перший пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1688 ( 1688-2001-п )
від 13.12.2001 ) Методичну, інформаційну і консультаційну допомогу центру
надає Українська Академія державного управління при Президентові
України. 4. На підставі цього Положення центр розробляє статут, який
погоджується з Головдержслужбою та МОН затверджується Урядом
Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та
Севастопольською міською державною адміністрацією. ( Пункт 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1688 ( 1688-2001-п )
від 13.12.2001 ) 5. Реорганізація та ліквідація центру здійснюється Урядом
Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та
Севастопольською міською державною адміністрацією. 6. Центр є юридичною особою, має рахунки в установах банків,
печатку із зображенням Державного герба України та своїм
найменуванням.
Основні завдання та функції
7. Основними завданнями центру є: перепідготовка, підвищення кваліфікації відповідно до
законодавства; ( Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови КМ
N 1688 ( 1688-2001-п ) від 13.12.2001 ) надання методично-консультаційної допомоги місцевим органам
державної виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з
питань підвищення кваліфікації державних службовців;
( Абзац четвертий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ
N 1688 ( 1688-2001-п ) від 13.12.2001 )
8. Відповідно до основних завдань центр: затверджує разом з Урядом Автономної Республіки Крим,
обласною, Київською та Севастопольською міською державною
адміністрацією за погодженням з Головдержслужбою та замовником
щорічні плани-графіки навчання, професійні програми; визначає
форми, методи і засоби перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників в освітній галузі "Державне управління"; ( Абзац
другий пункту 8 в редакції Постанови КМ N 1688 ( 1688-2001-п ) від
13.12.2001 ) організує і проводить науково-методичні та науково-практичні
конференції, симпозіуми за участю вітчизняних та іноземних
фахівців; залучає до проведення занять висококваліфікованих фахівців
вищих навчальних закладів, органів державної виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ й
організацій регіону і України, іноземних фахівців на договірних
засадах; співпрацює у галузі підвищення кваліфікації державних
службовців і керівників підприємств з навчальними закладами
України та зарубіжних країн; укладає з державними підприємствами, установами й
організаціями договори про перепідготовку та підвищення
кваліфікації; ( Абзац шостий пункту 8 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 1688 ( 1688-2001-п ) від 13.12.2001 ) здійснює науково-дослідні та експертні роботи за договорами з
органами державної виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, державними підприємствами, установами й
організаціями; провадить іншу діяльність, яка не суперечить законодавству.
Структура та управління
9. Структура центру формується відповідно до його завдань і
функцій і затверджується Урядом Автономної Республіки Крим,
обласною, Київською та Севастопольською міською державною
адміністрацією. 10. Центр у своєму складі може мати відділи, лабораторії,
кабінети, кафедри, інформаційно-обчислювальний центр, інші
навчальні, методичні, видавничі та адміністративно-господарські
підрозділи. 11. Керівництво центром здійснює директор, який призначається
на посаду Урядом Автономної Республіки Крим, обласною, Київською
та Севастопольською міською державною адміністрацією за
результатами конкурсного відбору на контрактній основі за
погодженням з Головдержслужбою. На посаду директора центру, як правило, призначається особа,
яка має науковий ступінь, вчене звання.
12. Директор центру:
організує роботу центру, контролює хід та якість навчального
процесу і несе відповідальність за діяльність центру;
розробляє та подає на затвердження в установленому порядку
кошторис, план асигнувань і штатний розпис;
розпоряджається коштами в межах кошторису, затвердженого в
установленому порядку;
готує статистичну та іншу звітність і подає її відповідним
державним органам;
формує штат працівників;
входить до складу регіональної ради по роботі з кадрами та
ради ректорів регіонів, інших відповідних дорадчих органів;
затверджує посадові інструкції працівників центру, правила
внутрішнього трудового розпорядку, забезпечує охорону праці
відповідно до законодавства. ( Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 1688 ( 1688-2001-п ) від
13.12.2001 )
13. Оплата праці, права та обов'язки працівників центру
регулюються законодавством, посадовими інструкціями, правилами
внутрішнього трудового розпорядку, умовами трудових договорів
(контрактів). ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1688 ( 1688-2001-п ) від 13.12.2001 ) Методична робота викладачів центру оплачується відповідно до
законодавства. ( Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1688 ( 1688-2001-п ) від 13.12.2001 )
14. Робота центру здійснюється за планом, що затверджується
Урядом Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та
Севастопольською міською державною адміністрацією. 15. Для розгляду проблемних питань визначення змісту, форм,
методів і засобів підвищення кваліфікації державних службовців і
керівників підприємств може створюватися навчально-методична рада
центру. Положення про її роботу затверджується директором центру.
Організація навчального процесу та
науково-методичної роботи
16. Комплектування груп слухачів здійснюється відповідно до
Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ) за прямими
договорами з місцевими органами державної виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування, угодами з державними
підприємствами, установами й організаціями. Групи слухачів з числа державних службовців формуються з
урахуванням категорій їх посад, а з числа керівників підприємств -
з урахуванням галузі, в якій вони працюють, освіти. 17. Підвищення кваліфікації державних службовців і керівників
підприємств у центрі може здійснюватися за очною, заочною або
змішаною формами. 18. У центрі проводяться лекції, семінарські, практичні
аудиторні та виїзні заняття, дискусії, ділові ігри, аналізи
конкретних ситуацій, обміни досвідом роботи, тематичні зустрічі,
бесіди за "круглим столом", групові та індивідуальні консультації. 19. Підвищення кваліфікації у центрі проводиться за
професійними програмами та програмами тематичних семінарів, а
також у формі стажування. ( Пункт 19 в редакції Постанови КМ
N 1688 ( 1688-2001-п ) від 13.12.2001 ) 20. Підвищення кваліфікації за професійними програмами
спрямовується на вдосконалення правової, фінансово-економічної,
соціально-гуманітарної, управлінської та іншої підготовки
державних службовців і керівників підприємств. 21. Основним завданням тематичних семінарів, що організуються
у центрі, є вивчення законів України, указів і розпоряджень
Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, а також
досягнень теорії і практики управління, кращого досвіду
управлінської та господарської роботи. 22. Відповідно до професійних програм підвищення кваліфікації
державних службовців і керівників підприємств слухачі центру
можуть проходити стажування в органах державної виконавчої влади
та органах місцевого самоврядування, вищих навчальних закладах, на
підприємствах, в установах й організаціях (у тому числі за
кордоном). 23. Для визначення рівня знань слухачів центру за
професійними програмами підвищення кваліфікації та програмами
тематичних семінарів проводиться їх атестація. 24. Слухачі центру мають право: користуватися безкоштовно аудиторіями, кабінетами,
лабораторіями, інформаційно-обчислювальним центром, читальними
залами, бібліотеками; брати участь у роботі симпозіумів, конференцій, навчальній і
науково-методичній діяльності; вносити пропозиції щодо удосконалення навчального процесу. 25. Слухачі центру зобов'язані: виконувати завдання, передбачені професійними програмами
підвищення кваліфікації, програмами тематичних семінарів; дотримуватися вимог статуту центру та правил внутрішнього
розпорядку. 26. У період підвищення кваліфікаціі слухачам центру у
встановленому порядку зберігається заробітна плата за основним
місцем роботи. Центр забезпечує слухачів на час підвищення кваліфікації
місцем для проживання в готелі (гуртожитку). Оплата проїзду слухачів до місця підвищення кваліфікації та
до місця роботи, відшкодування витрат на проживання у готелі
(гуртожитку) та кошти на відрядження здійснюється органом
державної виконавчої влади, органом місцевого самоврядування,
підприємством, установою й організацією, що направили їх на
навчання. 27. Слухачі центру, які повністю виконали професійну програму
або програму тематичного семінару та пройшли атестацію, отримують
свідоцтво встановленого Кабінетом Міністрів України зразка. У разі невиконання професійної програми або програми
тематичного семінару, а також грубого порушення правил
внутрішнього розпорядку слухач відраховується з центру наказом
директора з видачею відповідної довідки. 28. Центр надає навчально-методичну, консультаційну,
інформаційну допомогу в самоосвіті державних службовців,
керівників підприємств, їх навчанні на короткотермінових
семінарах, а також під час стажування (у тому числі за кордоном).
Фінансово-господарська діяльність
29. Фінансування центру здійснюється Урядом Автономної
Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською
державною адміністрацією. 30. Додатковими джерелами фінансування центру можуть бути: кошти, одержані від надання освітніх, науково-методичних,
консультаційних, інформаційних, експертних та інших послуг за
договорами з підприємствами, установами й організаціями; ( Абзац
другий пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1688 ( 1688-2001-п ) від 13.12.2001 ) кошти міжнародної технічної допомоги; банківські кредити; прибутки від реалізації друкованої навчальної,
науково-методичної та іншої продукції; добровільні внески та пожертвування; інші надходження, що не заборонені законодавством. 31. Для проведення навчальної і науково-методичної роботи
центр може створювати тимчасові творчі колективи та встановлювати
порядок їх заохочення. 32. Уряд Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та
Севастопольська міська державна адміністрація забезпечує центр
необхідними приміщеннями, сучасними засобами навчання, зв'язку,
друку, обчислювальною, розмножувальною та іншою оргтехнікою,
транспортними засобами. 33. Центр веде у встановленому порядку діловодство і архів,
подає фінансові та статистичні звіти, систематично інформує про
свою діяльність Уряд Автономної Республіки Крим, обласну, Київську
та Севастопольську міську державну адміністрацію та
Головдержслужбу з питань, що входять до її компетенції.вгору