Про службу в органах місцевого самоврядування
Закон України від 07.06.20012493-III
Документ 2493-III, попередня редакція — Редакція від 12.03.2017, підстава - 1848-VIII
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

     Групи за  оплатою  праці  працівників   виконавчих   апаратів 
обласних рад, виконавчих органів міських рад встановлюються
Кабінетом Міністрів України.

{ Частину дев'яту статті 21 виключено на підставі Закону
N 1215-IV ( 1215-15 ) від 02.10.2003 }

Посадовим особам місцевого самоврядування, які працювали на
виборних посадах в органах місцевого самоврядування 8 років і
більше, або протягом повних двох і більше скликань, починаючи зі
скликання 1990 року, за винятком припинення повноважень з причин,
визначених статтею 78, пунктами 2, 3, 4 частини першої, частиною
другою статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" ( 280/97-ВР ), пунктами 1, 2, 6 частини першої і
пунктом 1 частини другої статті 5 Закону України "Про статус
депутатів місцевих рад" ( 93-15 ), за наявності страхового стажу
необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному
розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ), призначається пенсія відповідно до цього
Закону незалежно від того, де вони працювали перед призначенням
пенсії. У цих випадках пенсія обчислюється у порядку,
передбаченому для державних службовців, із сум заробітної плати,
на які нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування, за останньою займаною виборною посадою на день
призначення пенсії. { Частина десята статті 21 в редакції Закону
N 976-IV ( 976-15 ) від 19.06.2003; із змінами, внесеними згідно
із Законами N 1215-IV ( 1215-15 ) від 02.10.2003, N 3108-IV
( 3108-15 ) від 17.11.2005, N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }

{ Частину одинадцяту статті 21 виключено на підставі Закону
N 1166-VII ( 1166-18 ) від 27.03.2014 }

Посадовим особам органів місцевого самоврядування, які в
період перебування на службі в цих органах визнані інвалідами I та
II груп, незалежно від причини інвалідності пенсії по інвалідності
призначаються в розмірах, передбачених законодавством України про
державну службу, після припинення ними служби в органах місцевого
самоврядування, за наявності стажу служби в органах місцевого
самоврядування та/або державної служби не менше 10 років та стажу,
встановленого для призначення пенсії по інвалідності відповідно до
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ). У разі повернення зазначених осіб на
службу в органи місцевого самоврядування чи на державну службу
виплата пенсії відповідно до цього Закону зупиняється до
звільнення з роботи або досягнення ними граничного віку
перебування на службі в органах місцевого самоврядування чи на
державній службі. У цей час вони мають право на одержання пенсії,
призначеної на загальних підставах. ( Частина дванадцята статті 21
в редакції Закону N 1215-IV ( 1215-15 ) від 02.10.2003; із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3108-IV ( 3108-15 ) від
17.11.2005 )
У разі смерті особи в період перебування на службі в органах
місцевого самоврядування або в період одержання пенсії у порядку,
передбаченому цим Законом, непрацездатним членам сім'ї померлого
годувальника, які були на його утриманні (при цьому дітям пенсія
призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні
годувальника), призначається пенсія у разі втрати годувальника в
розмірі 70 відсотків заробітку годувальника на одного
непрацездатного члена сім'ї та 90 відсотків - на двох і більше
членів сім'ї за наявності у годувальника стажу служби в органах
місцевого самоврядування та/або державної служби не менше 10
років. До непрацездатних членів сім'ї належать особи, зазначені у
статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ). { Статтю 21 доповнено частиною тринадцятою згідно із Законом
N 1215-IV ( 1215-15 ) від 02.10.2003; із змінами, внесеними згідно
із Законом N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005 }
Посадова особа місцевого самоврядування, звільнена з посади
або яка достроково припинила свої повноваження у разі набрання
законної сили обвинувальним вироком суду щодо неї або набрання
законної сили рішенням суду щодо притягнення її до
адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення,
пов'язаного з корупцією, позбавляється права на одержання пенсії,
передбаченої частиною сьомою цієї статті. У таких випадках пенсія
посадовій особі місцевого самоврядування призначається на
загальних підставах. { Статтю 21 доповнено частиною чотирнадцятою згідно із Законом
N 76-VIII ( 76-19 ) від 28.12.2014 }
Стаття 22. Обчислення стажу служби в органах місцевого
самоврядування
До стажу служби в органах місцевого самоврядування
зараховується період роботи на посадах, на які поширюється дія
цього Закону, а також на посадах і в органах, час роботи в яких
зараховується до стажу державної служби.
Розділ VI
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО
СЛУЖБУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Стаття 23. Відповідальність за порушення законодавства про
службу в органах місцевого самоврядування
Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах
місцевого самоврядування, притягуються до цивільної,
адміністративної або кримінальної відповідальності згідно із
законом.
Стаття 24. Відповідальність посадової особи місцевого
самоврядування
Матеріальна шкода, завдана територіальній громаді незаконними
рішеннями сільських, селищних, міських голів, голів районних у
місті, районних та обласних рад, їх заступників, керівників
управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчих
органів місцевого самоврядування, діями чи бездіяльністю посадових
осіб місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх
повноважень, відшкодовується за рахунок місцевого бюджету в
порядку, встановленому законом.
Сільські, селищні, міські, районні у місті, районні та
обласні ради, сільський, селищний, міський голова, голова районної
у місті, районної та обласної ради мають право зворотної вимоги
(регресу) до посадової особи місцевого самоврядування, яка
заподіяла шкоду територіальній громаді, у розмірах і порядку,
визначених законами України та статутами територіальних громад,
прийнятими відповідно до законів України.
Розділ VII
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Дія Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 )
поширюється на органи і посадових осіб місцевого самоврядування в
частині, що не суперечить Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), цьому Закону та іншим
законам України, що регулюють діяльність місцевого самоврядування.
За посадовими особами місцевого самоврядування, посади яких
на момент набрання чинності цим Законом було віднесено до
відповідних категорій та яким присвоєно ранг згідно з пунктом 5
розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", зберігається така сама
категорія та присвоюється такий самий ранг з додержанням вимог
цього Закону.
3. З набранням чинності цим Законом посадовим особам органів
місцевого самоврядування присвоюються ранги на рівні тих, які вони
мали відповідно до Закону України "Про державну службу".
4. У разі переходу посадової особи органу місцевого
самоврядування на державну службу рівнозначної чи нижчої категорії
посад їй присвоюється ранг державного службовця на рівні рангу,
який вона мала відповідно до цього Закону.
5. Визнати такими, що втратили чинність:
пункт 5 розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170).
пункт 2 Постанови Верховної Ради України від 16 грудня 1993
року "Про введення в дію Закону України "Про державну службу"
( 3724-12 ) в частині щодо поширення дії цього Закону на
працівників органів місцевого та регіонального самоврядування
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 491).

{ Абзац четвертий пункту 5 розділу VII втратив чинність на
підставі Закону N 889-VIII ( 889-19 ) від 10.12.2015 }

6. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим
Законом;
відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття
нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність з цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 червня 2001 року
N 2493-IIIвгору