Документ 256-89-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.08.1997, підстава - 864-97-п

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 14 жовтня 1989 р. N 256
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 864 ( 864-97-п ) від 08.08.97 )
Про затвердження положень про Державні премії
Української РСР в галузі науки і техніки, за видатні
досягнення у праці і науково-технічній творчості, в
галузі літератури, журналістики і мистецтва, положень
про комітети по Державних преміях Української РСР, а
також Положення про Державну премію Української РСР
по архітектурі

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 401 ( 401-95-п ) від 08.06.95
N 77 ( 77-97-п ) від 24.01.97 )

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів
Української РСР п о с т а н о в л я ю т ь:
1. Затвердити положення, що додаються:
про Державні премії Української РСР в галузі науки і техніки
та за видатні досягнення у праці і науково-технічній творчості;
про Державну премію Української РСР імені Т.Г. Шевченка в
галузі літератури, журналістики і мистецтва;

( Абзац четвертий пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 77 ( 77-97-п ) від 24.01.97 )

про Комітет по Державних преміях Української РСР в галузі
науки і техніки при Раді Міністрів УРСР;
про Комітет по Державних преміях Української РСР імені
Т.Г. Шевченка в галузі літератури, журналістики і мистецтва при
Раді Міністрів УРСР.
2. Розгляд робіт, висунутих на здобуття Державних премій
Української РСР в галузі науки і техніки і по архітектурі за
1989 рік, завершити відповідно до діючих постанов ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР про зазначені Державні премії
Української РСР.
3. Внести до постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР зміни, що додаються.
4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР згідно з переліком, що
додається.
5. Ця постанова вводиться в дію з 1 січня 1990 року.

Секретар Центрального
Комітету Компартії України В.ІВАШКО
Голова
Ради Міністрів Української РСР В.МАСОЛ
Інд. 25, 28, 24

( Положення про Державні премії Української РСР в галузі
науки і техніки та за видатні досягнення у праці і
науково-технічній творчості втратило чинність на підставі
Постанови КМ N 401 ( 401-95-п ) від 08.06.95 )

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою ЦК Компартії України
і Ради Міністрів УРСР
від 14 жовтня 1989 р. N 256

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну премію Української РСР імені Т.Г. Шевченка
в галузі літератури, журналістики і мистецтва

1. Державна премія Української РСР імені Т.Г. Шевченка в
галузі літератури, журналістики і мистецтва присуджується за
найвизначніші новаторські твори літератури, журналістики і
мистецтва високої ідейно-художньої спрямованості, що збагачують
національну духовну культуру, утверджують гуманістичні ідеали,
сприяють піднесенню престижу української літератури і мистецтва;
за найбільш видатні наукові праці в галузі марксистсько-ленінської
естетики, теорії та історії художньої творчості.
2. На здобуття Державної премії Української РСР імені
Т.Г. Шевченка можуть висуватися твори літератури, журналістики,
образотворчого мистецтва, наукові праці, опубліковані в
завершеному вигляді (виставлені для публічного показу) не менш як
за шість місяців і не більш як за три роки, а кіно- і телефільми,
театральні й телевізійні спектаклі, концертні програми, публічно
виконані (надійшли у прокат) не менш як за рік і не більш як за
три роки до дати присудження премії.
3. Державні премії Української РСР імені Т.Г. Шевченка
присуджуються щорічно в кількості семи, в тому числі одна - за
кращий твір літератури і мистецтва для дітей та юнацтва. Розмір
премії - п'ять тисяч карбованців кожна.
4. Подання творів на здобуття Державної премії Української
РСР імені Т.Г. Шевченка провадиться міністерствами, державними
комітетами і відомствами УРСР, Академією наук УРСР, творчими
спілками і товариствами, громадськими організаціями, науковими
установами, вищими учбовими закладами, трудовими колективами,
редакціями газет і журналів, видавництвами. Твори висуваються на
засіданнях колегій, президій, секретаріатів правлінь, художніх і
вчених рад, на зборах трудових колективів.
Висунення творів повинно проходити в обстановці високої
вимогливості до оцінки і визначення їх місця в художньому процесі,
творчого вкладу кожного кандидата на здобуття Державної премії
Української РСР імені Т.Г. Шевченка, за широкою участю
громадськості та при забезпеченні гласності.
5. Колектив, який висувається на здобуття Державної премії
Української РСР імені Т.Г. Шевченка, не може перевищувати
8 чоловік і повинен включати лише основних авторів, чий творчий
внесок був найбільш визначний. Не допускається включення до
колективу осіб лише за ознакою адміністративної, консультативної
чи організаторської роботи.
Твори, раніше відзначені (або висунуті на здобуття)
Ленінською премією, Державною премією СРСР, Державними преміями
інших союзних республік, на здобуття Державної премії Української
РСР імені Т.Г. Шевченка не висуваються. Одна і та ж кандидатура не
може одночасно висуватися на Державну премію Української РСР імені
Т.Г. Шевченка по двох і більше творах.
При наявності нових визначних досягнень лауреата Державної
премії Української РСР імені Т.Г. Шевченка ця премія може бути
присуджена йому повторно, але не раніш як через п'ять років після
попереднього присудження.
6. Твори, висунуті на здобуття Державної премії Української
РСР імені Т.Г. Шевченка, приймаються Комітетом по Державних
преміях Української РСР імені Т.Г. Шевченка в галузі літератури,
журналістики і мистецтва при Раді Міністрів УРСР щорічно до
15 листопада.
Порядок висунення творів й оформлення документів визначається
президією Комітету.
7. Список прийнятих Комітетом до розгляду творів із
зазначенням авторів та організацій, що їх висунули, публікується у
газетах "Радянська Україна", "Правда Украины", "Культура і життя"
по закінченні приймання цих творів.
Після опублікування списку члени Комітету знайомляться з
висунутими на здобуття Державних премій Української РСР імені
Т.Г. Шевченка творами, вивчають громадську думку, потім на
засіданні Комітету розглядають і відбирають найбільш достойні
твори для участі в конкурсі.
Для широкого ознайомлення громадськості з допущеними до
участі в конкурсі творами їх список із зазначенням авторів та
організацій, що висунули ці твори, публікується в грудні у
республіканських і обласних газетах.
8. Твори, що розглядаються Комітетом, повинні всебічно
обговорюватися у пресі, в телевізійних і радіопередачах, на зборах
громадськості, в трудових і навчальних колективах, на засіданнях
вчених, художніх, редакційно-видавничих рад, у творчих та інших
громадських організаціях. Обговорення має бути демократичним,
дискусійним за своїм характером, що дає можливість відкрито
виявляти думки й оцінки широкої громадськості. Матеріали цих
обговорень, рецензії, зауваження і пропозиції повинні своєчасно
надсилатися до Комітету і братися до уваги при розгляді творів,
висунутих на здобуття Державної премії Української РСР імені
Т.Г. Шевченка.
Організація переглядів і прослуховування спектаклів,
концертних програм, кіно- і телефільмів, виставок творів
образотворчого мистецтва покладається відповідно на Міністерство
культури УРСР, Державний комітет УРСР по телебаченню і
радіомовленню разом з Комітетом.
9. Рішення про присудження Державних премій Української РСР
імені Т.Г. Шевченка приймається Комітетом таємним голосуванням і
подається до ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР до
15 лютого. Рішення про присудження премій набирає чинності після
затвердження його ЦК Компартії України і Радою Міністрів УРСР.
Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР про
присудження Державних премій Української РСР імені Т.Г. Шевченка
публікується у пресі до дня народження Т.Г. Шевченка - 9 березня.
10. Особам, удостоєним Державної премії Української РСР імені
Т.Г. Шевченка, присвоюється звання "Лауреат Державної премії
Української РСР імені Т.Г. Шевченка", в урочистій обстановці
вручаються Диплом і Почесний знак. При присудженні премії
колективу авторів грошова її частина ділиться між ними порівну.
11. Диплом і Почесний знак померлого лауреата Державної
премії Української РСР імені Т.Г. Шевченка або нагородженого
посмертно залишаються або передаються його сім'ї як пам'ять.
Невиплачена грошова частина премії переходить у спадщину в
порядку, встановленому цивільним законодавством.

( Положення про Державну премію Української РСР по
архітектурі втратило чинність на підставі Постанови КМ N 77
( 77-97-п ) від 24.01.97 )

( Положення про Комітет по Державних преміях Української РСР
в галузі науки і техніки при Раді Міністрів УРСР втратило чинність
на підставі Постанови КМ N 401 ( 401-95-п ) від 08.06.95 )

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою ЦК Компартії України
і Ради Міністрів УРСР
від 14 жовтня 1989 р. N 256

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет по Державних преміях Української РСР
імені Т.Г. Шевченка в галузі літератури,
журналістики і мистецтва при Раді Міністрів УРСР

1. Комітет по Державних преміях Української РСР імені
Т.Г. Шевченка в галузі літератури, журналістики і мистецтва при
Раді Міністрів УРСР* формується з найавторитетніших майстрів
літератури, журналістики, мистецтва, вчених - літературознавців і
мистецтвознавців, критиків з урахуванням пропозицій творчих
спілок, громадських організацій, установ культури та мистецтва і
затверджується ЦК Компартії України і Радою Міністрів УРСР строком
на чотири роки. Перебування в складі Комітету не повинно
перевищувати восьми років. _______________
* Надалі - Комітет.
Роботою Комітету керує президія на чолі з головою Комітету.
Склад Комітету та інформація про зміни у ньому публікуються у
пресі.
2. На Комітет покладається присудження Державних премій
Української РСР імені Т.Г. Шевченка в галузі літератури,
журналістики і мистецтва.
3. Комітет відповідно до мети його діяльності:
а) провадить прийом та попередній розгляд творів, висунутих
на здобуття Державної премії Української РСР імені Т.Г. Шевченка,
публікує у газеті "Культура і життя" список прийнятих творів із
зазначенням авторів та організацій, що їх висунули;
б) відбирає найбільш достойні твори для участі у конкурсі на
здобуття Державної премії Української РСР імені Т.Г. Шевченка,
публікує у республіканських і обласних газетах список цих творів
із зазначенням авторів та організацій, що висунули їх;
в) бере участь в організації широкого і відкритого
громадського обговорення творів, висунутих на здобуття Державної
премії Української РСР імені Т.Г. Шевченка, сприяє розширенню
гласності при виявленні думок і оцінок громадськості;
г) всебічно розглядає допущені до конкурсу твори, приймає
рішення про присудження премій і подає його до ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР.
Обговорення творів у Комітеті повинно проходити в обстановці
творчої дискусії, високої вимогливості та принциповості;
д) оформляє дипломи і почесні знаки лауреата Державної премії
Української РСР імені Т.Г. Шевченка та організує їх вручення в
урочистій обстановці;
є) виплачує лауреатам грошову частину премії.
4. Комітету надається право:
а) утворювати секції та експертні комісії з окремих галузей
літератури, журналістики і мистецтва, теорії та історії художньої
творчості для попереднього розгляду творів, допущених до конкурсу
на здобуття Державних премій Української РСР імені Т.Г. Шевченка,
підготовки висновків про рівень цих творів і рекомендацій щодо
них. Порядок роботи секцій та експертних комісій визначається
президією Комітету;
б) направляти для експертного розгляду твори, висунуті на
здобуття Державних премій Української РСР імені Т.Г. Шевченка,
науковим, творчим і державним організаціям;
в) залучати до рецензування та експертного розгляду творів,
висунутих на здобуття Державних премій Української РСР імені
Т.Г. Шевченка, спеціалістів у галузі літератури, журналістики і
мистецтва, теорії та історії художньої творчості. Порядок
рецензування і експертного розгляду творів встановлюється
президією Комітету.
Оплата праці спеціалістів по рецензуванню та експертному
розгляду творів здійснюється у розмірах, встановлюваних Радою
Міністрів УРСР;
г) відряджати членів Комітету, експертів або експертні
комісії для ознайомлення з театральними виставами, концертними
програмами, художніми виставками й іншими роботами. Витрати,
пов'язані з відрядженням зазначених осіб, провадяться відповідно
до встановленого кошторису;
д) здійснювати контроль за додержанням установленого порядку
висунення й експертного розгляду творів, поданих на здобуття
Державних премій Української РСР імені Т.Г. Шевченка.
5. Засідання Комітету вважаються правомочними при наявності
не менше 2/3 його складу.
Установи й організації, в яких постійно працюють члени
Комітету, зобов'язані створити умови, необхідні для участі
зазначених осіб у роботі Комітету.
Рішення Комітету про допущення творів до конкурсу на здобуття
Державних премій Української РСР імені Т.Г. Шевченка та про
присудження цих премій приймаються таємним голосуванням.
Для допущення до конкурсу твір повинен набрати більшість
голосів, а для присудження премій - не менше 3/4 голосів присутніх
на засіданні.
Якщо на здобуття Державної премії Української РСР імені
Т.Г. Шевченка висунуто твір члена Комітету, автор не бере участі в
роботі Комітету, який розглядає твори, висунуті на здобуття премій
даного року.
Рішення про присудження Державних премій Української РСР
імені Т.Г. Шевченка набирає чинності після його затвердження ЦК
Компартії України і Радою Міністрів УРСР. Постанова ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР публікується у пресі в строки,
встановлені Положенням про Державну премію Української РСР імені
Т.Г. Шевченка в галузі літератури, журналістики і мистецтва.
6. Комітет здійснює свою практичну діяльність за допомогою
апарату, керованого вченим секретарем, який призначається Радою
Міністрів УРСР.
Структура і штатна чисельність працівників апарату Комітету
затверджуються Радою Міністрів УРСР.
7. Комітет має печатку із зображенням Державного герба УРСР і
своїм найменуванням та рахунок у банку.

ЗАТВЕРДЖЕНІ
постановою ЦК Компартії України
і Ради Міністрів УРСР
від 14 жовтня 1989 р. N 256

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР про Державні премії
Української РСР

I. Постанову ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
23 квітня 1969 р. N 285 "Про Державні премії Української РСР в
галузі науки і техніки та за видатні досягнення у праці та
Державні премії Української РСР імені Т.Г. Шевченка в галузі
літератури, журналістики і мистецтва" (ЗП УРСР, 1969 р., N 5,
ст. 58) викласти в такій редакції:
"Про Державні премії Української РСР в галузі науки
і техніки, Державні премії Української РСР за
видатні досягнення у праці і науково-технічній
творчості, Державні премії Української РСР імені
Т.Г. Шевченка в галузі літератури, журналістики і
мистецтва
Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів
Української РСР п о с т а н о в л я ю т ь:
1. Заснувати Державні премії Української РСР в галузі науки і
техніки, Державні премії Української РСР за видатні досягнення у
праці і науково-технічній творчості, Державні премії Української
РСР імені Т.Г. Шевченка в галузі літератури, журналістики і
мистецтва.
Встановити:
дванадцять премій за видатні роботи в галузі науки і техніки,
в тому числі дві премії за підручники;
Не для друку
чотири премії за видатні досягнення в праці і
науково-технічній творчості передовиків соціалістичного змагання;
сім премій за найвизначніші твори в галузі літератури,
журналістики і мистецтва, в тому числі одну премію за кращий твір
літератури і мистецтва для дітей та юнацтва.
Розмір премії - п'ять тисяч карбованців кожна.
Державні премії Української РСР в галузі науки і техніки та
Державні премії Української РСР за видатні досягнення у праці і
науково-технічній творчості присуджуються щорічно до дня
проголошення Радянської влади на Україні - 25 грудня.
Державні премії Української РСР імені Т.Г. Шевченка в галузі
літератури, журналістики і мистецтва присуджуються щорічно до дня
народження Т.Г. Шевченка - 9 березня.
2. Особам, удостоєним Державної премії Української РСР в
галузі науки і техніки, Державної премії Української РСР за
видатні досягнення у праці і науково-технічній творчості,
присвоюється звання "Лауреат Державної премії Української РСР",
особам, удостоєним Державної премії Української РСР імені
Т.Г. Шевченка в галузі літератури, журналістики і мистецтва,
присвоюється звання "Лауреат Державної премії Української РСР
імені Т.Г. Шевченка" і вручаються Диплом і Почесний знак.
3. Утворити при Раді Міністрів УРСР Комітет по Державних
преміях Української РСР в галузі науки і техніки та Комітет по
Державних преміях Української РСР імені Т.Г. Шевченка в галузі
літератури, журналістики і мистецтва. Покласти на зазначені
Комітети присудження відповідних Державних премій, а на президію
Комітету по Державних преміях Української РСР в галузі науки і
техніки при Раді Міністрів УРСР - присудження разом з президією
Укрпрофради Державних премій Української РСР за видатні досягнення
у праці і науково-технічній творчості передовиків соціалістичного
змагання.
Рішення зазначених органів про присудження Державних премій
Української РСР затверджуються ЦК Компартії України і Радою
Міністрів УРСР.
Постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР про
присудження Державних премій Української РСР публікуються у пресі.
4. Затвердити положення, що додаються:
про Почесний знак лауреата Державної премії Української РСР в
галузі науки і техніки та лауреата Державної премії Української
РСР за видатні досягнення у праці і науково-технічній творчості;
про Почесний знак лауреата Державної премії Української РСР
імені Т.Г. Шевченка в галузі літератури, журналістики і
мистецтва".
II. У постанові ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР,
Укрпрофради і ЦК ЛКСМ України від 11 січня 1977 р. N 6 "Про
завдання партійних, профспілкових і комсомольських організацій,
радянських і господарських органів республіки в зв'язку з
постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ "Про
Всесоюзне соціалістичне змагання за підвищення ефективності
виробництва і якості роботи, успішне виконання завдань десятої
п'ятирічки" (ЗП УРСР, 1977 р., N 1, ст. 1) виключити перше речення
абзацу другого пункту 3.
III. У постанові ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 12 квітня 1988 р. N 97 "Про заснування Державних премій
Української РСР по архітектурі" (ЗП УРСР, 1988 р., N 4, ст. 16):
1) в абзаці другому пункту 1 слова: "по 2500 крб." замінити
словами: "по п'ять тисяч карбованців";
2) в абзаці другому пункту 3 слова: "в республіканських і
обласних газетах" замінити словами: "у пресі";
3) пункт 4 визнати таким, що втратив чинність в частині
затвердження Положення про Державні премії Української РСР по
архітектурі;
4) пункт 5 визнати таким, що втратив чинність;
5) у пункті 2 Положення про Почесний знак лауреата Державної
премії Української РСР по архітектурі слова: "Держбудом УРСР разом
із Спілкою архітекторів України" замінити словами: "Держбудом УРСР
і Спілкою архітекторів України".

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою ЦК Компартії України
і Ради Міністрів УРСР
від 23 квітня 1969 р. N 285
(у редакції постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР
від 14 жовтня 1989 р. N 256)

ПОЛОЖЕННЯ
про Почесний знак лауреата Державної премії Української РСР
в галузі науки і техніки та лауреата Державної премії
Української РСР за видатні досягнення у праці і
науково-технічній творчості

1. Почесний знак лауреата Державної премії Української РСР
видається особам, яким присуджено Державну премію Української РСР
в галузі науки і техніки та Державну премію Української РСР за
видатні досягнення у праці і науково-технічній творчості і
присвоєно звання лауреата Державної премії Української РСР.
2. Вручення Почесного знака лауреата Державної премії
Української РСР в галузі науки і техніки та Державної премії
Української РСР за видатні досягнення у праці і науково-технічній
творчості провадиться відповідно Комітетом по Державних преміях
Української РСР в галузі науки і техніки при Раді Міністрів УРСР
та Укрпрофрадою в урочистій обстановці одночасно з врученням
Диплома.
3. Почесний знак лауреата Державної премії Української РСР
носиться на правій стороні грудей після Почесного знака лауреата
Державної премії СРСР.

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою ЦК Компартії України
і Ради Міністрів УРСР
від 23 квітня 1969 р. N 285
(у редакції постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР
від 14 жовтня 1989 р. N 256)

ПОЛОЖЕННЯ
про Почесний знак лауреата Державної премії Української РСР
імені Т.Г. Шевченка в галузі літератури,
журналістики і мистецтва

1. Почесний знак лауреата Державної премії Української РСР
імені Т.Г. Шевченка видається особам, яким присуджено Державну
премію Української РСР імені Т.Г. Шевченка в галузі літератури,
журналістики і мистецтва і присвоєно звання лауреата Державної
премії Української РСР імені Т.Г. Шевченка.
2. Вручення Почесного знака лауреата Державної премії
Української РСР імені Т.Г. Шевченка провадиться Комітетом по
Державних преміях Української РСР імені Т.Г. Шевченка в галузі
літератури, журналістики і мистецтва при Раді Міністрів УРСР в
урочистій обстановці одночасно з врученням Диплома.
3. Почесний знак лауреата Державної премії Української РСР
імені Т.Г. Шевченка носиться на правій стороні грудей після
Почесного знака лауреата Державної премії СРСР.

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою ЦК Компартії України
і Ради Міністрів УРСР
від 14 жовтня 1989 р. N 256

ПЕРЕЛІК
постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР,
що втратили чинність

1. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
10 квітня 1973 р. N 177 "Про передачу розгляду робіт з теорії і
історії літератури, журналістики і мистецтва з Комітету по
Державних преміях Української РСР в галузі науки і техніки при
Раді Міністрів УРСР до Комітету по Державних преміях Української
РСР імені Т.Г. Шевченка в галузі літератури, журналістики і
мистецтва при Раді Міністрів УРСР" (ЗП УРСР, 1973 р., N 4,
ст. 23).
2. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
22 червня 1976 р. N 299 "Про збільшення кількості Державних премій
Української РСР імені Т.Г. Шевченка в галузі літератури, мистецтва
і архітектури та розширення профілю премії" (ЗП УРСР, 1976 р.,
N 6, ст. 22).
3. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
16 травня 1980 р. N 340 "Про внесення змін і доповнень до деяких
постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР про Державні
премії Української РСР в галузі науки і техніки та Державні премії
Української РСР імені Т.Г. Шевченка в галузі літератури, мистецтва
і архітектури" (ЗП УРСР, 1980 р., N 5, ст. 38).
4. Абзац п'ятий пункту 2 постанови ЦК Компартії України, Ради
Міністрів УРСР, Укрпрофради і ЦК ЛКСМ України від 14 квітня
1981 р. N 183 "Про роботу партійних, профспілкових і
комсомольських організацій, радянських і господарських органів
республіки у зв'язку з постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР,
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ "Про Всесоюзне соціалістичне змагання за успішне
виконання і перевиконання завдань одинадцятої п'ятирічки"
(ЗП УРСР, 1981 р., N 4, ст. 20).
5. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
28 квітня 1981 р. N 213 "Про збільшення кількості Державних премій
Української РСР в галузі науки і техніки" (ЗП УРСР, 1981 р., N 5,
ст. 34).
6. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
12 січня 1982 р. N 13 "Про збільшення кількості Державних премій
Української РСР імені Т.Г. Шевченка в галузі літератури,
журналістики, мистецтва і архітектури" (ЗП УРСР, 1982 р., N 1,
ст. 2).
7. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
12 січня 1982 р. N 14 "Про внесення змін і доповнень до Положень
про Державні премії Української РСР та про Комітети по Державних
преміях Української РСР при Раді Міністрів УРСР" (ЗП УРСР,
1982 р., N 1, ст. 3).
8. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
29 грудня 1986 р. N 442 ( 442-86-п ) "Про збільшення кількості
Державних премій Української РСР за видатні досягнення у праці"
(ЗП УРСР, 1987 р., N 2, ст. 9).
9. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
7 червня 1988 р. N 152 "Про внесення змін до постанов ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР про Державні премії Української РСР
імені Т.Г. Шевченка" (ЗП УРСР, 1988 р., N 6, ст. 26).вгору