Про затвердження Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту України
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 29.02.1996262
Документ 262-96-п, поточна редакція — Редакція від 28.03.2013, підстава - 170-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 лютого 1996 р. N 262
Київ
Про затвердження Положення про Державну
адміністрацію залізничного транспорту України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1758 ( 1758-99-п ) від 24.09.99
N 1350 ( 1350-2001-п ) від 15.10.2001
N 1156 ( 1156-2006-п ) від 11.08.2006
N 893 ( 893-2007-п ) від 11.07.2007
N 1325 ( 1325-2007-п ) від 14.11.2007
N 971 ( 971-2008-п ) від 05.11.2008
N 528 ( 528-2012-п ) від 13.06.2012
N 170 ( 170-2013-п ) від 20.03.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Державну адміністрацію
залізничного транспорту України, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 30 липня 1993 р. N 586 ( 586-93-п )
"Про затвердження Положення про Державну адміністрацію
залізничного транспорту України" (ЗП України, 1993 р., N 12,
ст. 265).

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 лютого 1996 р. N 262
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну адміністрацію залізничного
транспорту України
{ У тексті Положення слово "Мінтранс" у всіх відмінках
замінено словом "Мінтрансзв'язку", а слова "місцеві
органи державної виконавчої влади" в усіх відмінках
- словами "місцеві органи виконавчої влади" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1325
( 1325-2007-п ) від 14.11.2007 }
{ У тексті Положення слово "Мінтрансзв'язку" замінено словом
"Мінінфраструктури", а слова "Міністр транспорту та
зв'язку" в усіх відмінках - словами "Віце-прем'єр-міністр
України - Міністр інфраструктури" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 528 ( 528-2012-п ) від 13.06.2012 }
1. Державна адміністрація залізничного транспорту
(Укрзалізниця) є органом управління залізничним транспортом
загального користування, підвідомчим Мінінфраструктури.
До сфери управління Укрзалізниці входять Донецька, Львівська,
Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а
також інші об'єднання, підприємства, установи і організації
залізничного транспорту (далі - підприємства) за переліком,
визначеним Мінінфраструктури.
Укрзалізниця здійснює централізоване управління процесом
перевезень у внутрішньому і міжнародному сполученні та регулює
виробничо-господарську діяльність залізниць у сфері організації
цього процесу.
2. Укрзалізниця у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, а також указами Президента
України і постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України,
актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінінфраструктури та
цим Положенням. { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1325 ( 1325-2007-п ) від
14.11.2007 }
3. Основними завданнями Укрзалізниці є:
1) організація злагодженої роботи залізниць і підприємств з
метою задоволення потреб суспільного виробництва і населення в
перевезеннях;
2) забезпечення ефективної експлуатації залізничного рухомого
складу, його ремонту та оновлення;
3) розроблення концепцій розвитку залізничного транспорту;
4) вжиття заходів для забезпечення безпеки функціонування
залізничного транспорту, його інфраструктури та надійності його
роботи. ( Підпункт 4 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1758 ( 1758-99-п ) від 24.09.99 )
4. Укрзалізниця відповідно до покладених на неї завдань:
1) здійснює пов'язані з експлуатаційною діяльністю функції
щодо:
направлення рухомого складу відповідно до планів перевезень;
розроблення узгодженого графіка руху поїздів і плану їх
формування;
формування і реалізації єдиної тарифної та цінової політики
на залізничному транспорті;
відкриття єдиного рахунку та організації проведення
розрахунків за перевезення вантажів і пасажирів залізницями і
використання рухомого складу, а також розподілу між залізницями
коштів (зокрема, валютних надходжень), отриманих від перевезень в
прямому сполученні (з урахуванням конкретної участі кожної
залізниці в цих перевезеннях);
розроблення та впровадження нових маршрутів вантажних і
пасажирських перевезень у внутрішньому та міжнародному
залізничному сполученні;
організації проведення розрахунків із залізницями іноземних
держав за міжнародні перевезення;
розроблення технічних вимог до нових видів рухомого складу та
обладнання залізничного транспорту, формування замовлень для
промисловості і організація контролю за їх виготовленням;
придбання рухомого складу і контейнерів, забезпечення їх
капітального ремонту та модернізації на підприємствах,
розташованих як на території України, так і за її межами;
2) сприяє:
забезпеченню потреб залізничного транспорту у
матеріально-технічних, паливно-енергетичних, залучених фінансових
ресурсах та послугах, які пов’язані із здійсненням запозичень,
зокрема юридичних та тих, що надають міжнародні рейтингові
агенції; { Абзац другий підпункту 2 пункту 4 в редакції Постанови
КМ N 170 ( 170-2013-п ) від 20.03.2013 }
формуванню ринку транспортних і транспортно-експедиційних
послуг, утворенню нових організаційних структур усіх форм
власності на залізничному транспорті;
наданню державної підтримки розвитку залізничного транспорту
з метою забезпечення його сталої роботи;
3) здійснює функції з управління майном, що перебуває у
загальнодержавній власності та закріплене за підприємствами, в
частині:
затвердження статутів (положень) підприємств, контролю
дотримання та прийняття рішень у зв'язку з порушенням їх вимог;
укладення і розірвання контрактів з керівниками підприємств
(крім начальників залізниць);
здійснення контролю за ефективністю використання і
збереженням закріпленого за підприємствами державного майна;
підготовки разом з місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування пропозицій Мінінфраструктури
щодо розмежування державного майна між загальнодержавною,
республіканською (Автономної Республіки Крим) і комунальною
власністю;
участі у підготовці міжнародних договорів України з питань
загальнодержавної власності;
4) розробляє та погоджує в установленому порядку умови
перевезень експортних, імпортних і транзитних вантажів;

{ Підпункт 4-1 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 528 ( 528-2012-п ) від 13.06.2012 }

5) розробляє плани перевезення вантажів залізничним
транспортом у прямому, змішаному і міжнародному сполученні,
представляє інтереси залізниць під час погодження цих планів у
відповідних органах;
6) здійснює реалізацію єдиної інвестиційної політики,
координує планування розвитку залізниць та підприємств, визначає
єдину політику здійснення запозичень залізницями та
підприємствами, координує діяльність залізниць та підприємств у
сфері запозичень, безпосередньо бере участь в її реалізації, у
тому числі на міжнародних ринках капіталу, залучає юридичних
радників, банки, інші фінансові установи, фінансових
консультантів, проводить роботу з міжнародними рейтинговими
агенціями та залучає інших осіб, послуги яких необхідні для
здійснення запозичень; { Підпункт 6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 170 ( 170-2013-п ) від 20.03.2013 }
7) забезпечує розвиток ремонтної бази залізничного
транспорту, розроблення і впровадження в практику сучасних засобів
автоматики, телемеханіки, зв'язку, енергетики, обчислювальної
техніки;
8) вживає заходів для забезпечення безпеки руху поїздів,
розслідує причини аварій, розробляє норми безпеки руху відповідно
до вимог міжнародних стандартів і законодавства України;
9) організує роботу з підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів;
10) представляє інтереси залізничного транспорту України у
міжнародних організаціях і спілках залізничників;
11) бере участь у підготовці міжнародних угод щодо
забезпечення потреб залізничного транспорту України у
матеріально-технічних, паливно-енергетичних, залучених фінансових
ресурсах та послугах, пов’язаних із здійсненням запозичень, а
також у підготовці та проведенні міжнародних нарад, конференцій,
інших форумів з питань, пов'язаних з діяльністю залізниць; { Підпункт 11 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 170 ( 170-2013-п ) від 20.03.2013 }
12) здійснює заходи, спрямовані на створення безпечних умов
праці, соціальний захист працівників залізничного транспорту,
впровадження єдиної системи оплати їхньої праці, поліпшення
житлових і культурно-побутових умов;
13) формує галузеві програми наукових, проектних і
проектно-конструкторських розробок, координує їх виконання, сприяє
впровадженню в практику досягнень науки і техніки, нових
технологій та передового досвіду;
14) приймає у встановленому порядку рішення про закріплення
транспортних засобів та їх передачу однією залізницею або
підприємством іншим залізницям та підприємствам, що належать до
сфери управління Укрзалізниці;
15) розробляє та здійснює заходи, спрямовані на зменшення
шкідливого впливу залізничного транспорту на навколишнє природне
середовище, контролює додержання вимог національних і міжнародних
документів з цих питань;
16) визначає категорії працівників залізничного транспорту,
яким надано право на ношення форменого одягу, встановлює формені
знаки відмінності;
17) розробляє і здійснює заходи стосовно захисту державної,
службової та комерційної таємниці;
18) організовує роботу, пов'язану із забезпеченням
мобілізаційної готовності і цивільної оборони підприємств
залізничного транспорту, їх підготовкою до роботи в умовах
особливого періоду, а також до дій у разі виникнення надзвичайних
ситуацій та ліквідації їх наслідків. ( Підпункт 18 пункту 4 в
редакції Постанови КМ N 1758 ( 1758-99-п ) від 24.09.99 )
5. Укрзалізниця має право:
1) безпосередньо взаємодіяти з відповідними органами,
підприємствами, установами, організаціями України та інших держав
і укладати з ними договори з питань, що випливають з покладених на
неї завдань; { Підпункт 1 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 170 ( 170-2013-п )
від 20.03.2013 }
2) утворювати цільовий інвестиційний фонд розвитку
залізничного транспорту згідно із законодавством;
3) одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, а від
Держстату, залізниць та підприємств залізничного транспорту -
безоплатно дані, необхідні для виконання завдань і функцій
Укрзалізниці; { Підпункт 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 528 ( 528-2012-п ) від 13.06.2012 }
4) укладати договори у сфері господарської діяльності, у тому
числі зовнішньоекономічні договори (контракти) та договори в
інтересах залізниць і підприємств. { Підпункт 4 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 170 ( 170-2013-п ) від 20.03.2013 }
6. Укрзалізниця в межах своєї компетенції видає накази,
обов'язкові для виконання залізницями та підприємствами, які
входять до сфери управління Укрзалізниці, організує та контролює
їх виконання.
7. Укрзалізницю очолює генеральний директор, який
призначається Кабінетом Міністрів України.
Генеральний директор Укрзалізниці має першого заступника та
заступників, які призначаються Кабінетом Міністрів України за
поданням Віце-прем'єр-міністра України - Міністра інфраструктури.
{ Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 971 ( 971-2008-п ) від 05.11.2008 } { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1350
( 1350-2001-п ) від 15.10.2001; в редакції Постанови КМ N 1156
( 1156-2006-п ) від 11.08.2006 }
8. Розподіл обов'язків між першим заступником та заступниками
генерального директора здійснюється Віце-прем'єр-міністром України
- Міністром інфраструктури за поданням генерального директора. { Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 971 ( 971-2008-п ) від 05.11.2008 }
Генеральний директор несе персональну відповідальність за
виконання покладених на Укрзалізницю завдань і здійснення нею
своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності керівників
підрозділів Укрзалізниці, визначає структуру та повноваження
апарату Укрзалізниці, затверджує кошторис витрат на його
утримання. { Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 1156 ( 1156-2006-п ) від
11.08.2006 }
9. Для розроблення основних напрямів розвитку залізничного
транспорту, вирішення найважливіших питань його господарської
діяльності створюється рада Укрзалізниці. Склад ради та положення
про неї затверджуються Віце-прем'єр-міністром України - Міністром
інфраструктури.
Рішення ради проводяться в життя наказами генерального
директора Укрзалізниці. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1325
( 1325-2007-п ) від 14.11.2007 }
10. Укрзалізниця є юридичною особою, має самостійний баланс,
розрахункові рахунки в установах банків, печатку із зображенням
Державного герба України і своїм найменуванням.вгору