Документ 268_004-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 27.11.2017

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння та співробітництво у сфері реєстрації земель та розвитку системи земельного кадастру між Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру та Національним агентством публічного реєстру при Міністерстві юстиції Грузії


Дата підписання:

27.11.2017


Дата набрання чинності для України:

27.11.2017

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та Національне агентство публічного реєстру - юридична особа публічного права при Міністерстві юстиції Грузії (далі - Сторони),

визнаючи важливе значення міжвідомчого співробітництва у сферах реєстрації земель та розвитку системи земельного кадастру,

висловлюючи своє бажання посилити співпрацю з питань, що належать до компетенції Сторін, шляхом обміну досвідом, інформацією та знаннями,

поважаючи національне законодавство та завдання обох Сторін, уклали цей Меморандум і

домовилися про наступне:

Стаття 1
Мета співробітництва

Метою цього Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво (далі - Меморандум) є визначення рамок співпраці та сприяння програмам спільної діяльності між Сторонами в сферах реєстрації земель та розвитку системи земельного кадастру. Така діяльність буде здійснюватися на основі взаємної вигоди та рівності.

Стаття 2
Сфера співробітництва

1. Сфера співробітництва в рамках цього Меморандуму включає такі питання:.

- існуюча система земельного кадастру;

- оцифрування та векторизація картографічних архівів;

- система реєстрації земель;

- розвиток електронних послуг;

- законодавче регулювання продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення;

- модель самофінансування системи реєстрації земель та кадастрової системи;

- регулювання оренди земель на ринку земель.

2. Конкретні заходи для реалізації цього Меморандуму погоджуються Сторонами не пізніше ніж за 1 (один) місяць до конкретної події. При цьому, обидві Сторони враховують організаційні потреби та бюджетний потенціал іншої Сторони.

Стаття 3
Форми співробітництва

1. З метою реалізації цього Меморандуму Сторони намагатимуться:

- використовувати можливості двосторонніх зустрічей та інших заходів для обміну ідеями, інформацією та досвідом;

- підтримувати організацію візитів до відповідних профільних установ та організацій, до сфери діяльності яких входить управління земельними ресурсами та розвиток земельного кадастру;

- обмінюватися інформацією з питань законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері земельних відносин;

- організовувати семінари, робочі групи, дискусії та конференції у рамках цього Меморандуму;

- обмінюватися інформацією про конкретні заходи та досягнення Сторін.

2. Сторони також можуть використовувати інші узгоджені форми співробітництва.

Стаття 4
Процедури

1. Кожна Сторона визначає склад делегації для участі в заходах, які проводяться в рамках цього Меморандуму. Сторона, на території якої проводитиметься конкретний захід, не пізніше ніж за 1 (один) місяць до дати заходу надсилає іншій Стороні запрошення. Сторони також обмінюються іншою інформацією, необхідною для підготовки заходу.

2. У разі виникнення обставин, які можуть вплинути на підготовку чи проведення заходів, Сторони невідкладно інформують одна одну. Відповідна Сторона, за необхідності, також надає іншій Стороні пропозиції стосовно змін у строках, місці проведення та складі делегації.

3. Кожна Сторона самостійно визначає обсяг та перелік відповідних національних нормативно-правових актів, які регулюють сферу земельних відносин, разом із переліком та кількістю методичних матеріалів, які можуть передаватися іншій Стороні в рамках цього Меморандуму. Пункт 3 цієї статті не позбавляє Сторони права подати письмовий запит про надання додаткових матеріалів, пов'язаних з регулюванням сфери земельних відносин в Україні та Грузії.

Стаття 5
Конфіденційність

1. Сторони безпосередньо обмінюються інформацією щодо сфер співробітництва.

2. Кожна Сторона може вимагати від іншої розглядати інформацію та документацію, якими обмінялися, такими, що є конфіденційними.

3. Інформація та документація, надані Стороною, можуть використовуватись лише для цілей, для яких вони були надані, за винятком випадків, коли розкриття інформації погоджено Сторонами.

Стаття 6
Витрати

1. Цей Меморандум буде здійснюватися із урахуванням організаційних та бюджетних можливостей Сторін.

2. Якщо інше не погоджено Сторонами в письмовій формі, кожна Сторона покриватиме свої видатки та витрати і залучатиме власні ресурси для реалізації цього Меморандуму та заходів, що пов'язані з його реалізацією.

Стаття 7
Правові рамки

Усі заходи в рамках цього Меморандуму здійснюватимуться відповідно до законодавства держав Сторін.

Стаття 8
Вирішення спорів

Всі спори, пов'язані з тлумаченням та реалізацією цього Меморандуму будуть вирішуватися шляхом прямих переговорів і консультацій між Сторонами.

Стаття 9
Внесення змін

Положення цього Меморандуму можуть бути змінені лише за взаємною письмовою згодою Сторін. Зміни набирають чинності у тому ж порядку, що і цей Меморандум.

Стаття 10
Набрання чинності

1. Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання і залишається чинним протягом п'яти років після цього, якщо його дія не буде припинена однією із Сторін шляхом письмового повідомлення про такий намір іншої Сторони за шість місяців.

2. Учинено у м. Тбілісі 27 листопада 2017 року у двох примірниках, кожний українською, грузинською та англійською мовами, при цьому всі тексти є рівно автентичними.

3. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму, перевага надається тексту англійською мовою.


За Державну службу України з
питань геодезії, картографії
та кадастру

За Національне агентство
публічного реєстру
при Міністерстві юстиції Грузії


(підпис)

(підпис)


Юрій ЗАСТАВНИЙ

Папуна УГРЕХЕЛІДЗЕ


Заступник Голови

Голова
вгору