Питання лізингової компанії "Украгромашінвест"
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.03.1998286
Документ 286-98-п, поточна редакція — Редакція від 27.06.2000, підстава - 1038-2000-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 березня 1998 р. N 286
Київ
Питання лізингової компанії "Украгромашінвест"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 2347 ( 2347-99-п ) від 22.12.99
N 1038 ( 1038-2000-п ) від 27.06.2000 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Статут лізингової компанії "Украгромашінвест"
(додається).
2. Затвердити перелік відкритих акціонерних товариств, пакети
акцій яких у розмірі 26 відсотків закріплюються у державній
власності терміном до 5 років (додається).
Фонду державного майна внести відповідні зміни до планів
розміщення акцій цих відкритих акціонерних товариств та передати
зазначені пакети акцій до статутного фонду лізингової компанії
"Украгромашінвест".
3. Рекомендувати Фонду державного майна здійснювати
відповідно до законодавства подальше формування статутного фонду
лізингової компанії "Украгромашінвест" за рахунок передачі пакетів
акцій інших підприємств, пов'язаних з її діяльністю.
4. Установити, що акції лізингової компанії
"Украгромашінвест" залишаються у державній власності до прийняття
рішення про приватизацію її майна.
5. Затвердити склад спостережної ради лізингової компанії
"Украгромашінвест" (додається).
6. Національному агентству з реконструкції і розвитку сприяти
лізинговій компанії "Украгромашінвест" у залученні іноземних
інвестицій та кредитних ресурсів для фінансування виробництва і
закупівлі сільськогосподарської техніки, обладнання для переробки
сільськогосподарської продукції, комплектуючих виробів і запасних
частин до них.
7. Міністерству промислової політики розробити в місячний
термін заходи щодо залучення до діяльності лізингової компанії
"Украгромашінвест" іноземних інвесторів і зовнішніх запозичень.
8. Дозволити Міністерству промислової політики частину
коштів, передбачених Державним бюджетом України на розвиток
вітчизняного сільськогосподарського машинобудування, спрямовувати
на зворотній основі на виробництво базових моделей
сільськогосподарської техніки через лізингову компанію
"Украгромашінвест" з наступною передачею зазначеної техніки в
лізинг.
9. Міністерству промислової політики за погодженням з фондом
державного майна призначити голову і членів правління лізингової
компанії "Украгромашінвест".
10. Міністерству промислової політики розмістити лізингову
компанію "Украгромашінвест" в місті Києві у будинку по вулиці
Сурікова, 3.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.30

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 1998 р. N 286

СТАТУТ
відкритого акціонерного товариства "Лізингова компанія
"Украгромашінвест"
I. Загальні положення
1. Лізингова компанія "Украгромашінвест" (далі - Компанія) -
відкрите акціонерне товариство, створене відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1997 р. N 1144
( 1144-97-п ) "Про лізингову компанію "Украгромашінвест".
2. Повна назва Компанії: українською мовою - відкрите
акціонерне товариство "Лізингова компанія "Украгромашінвест";
російською мовою - открытое акционерное общество "Лизинговая
компания "Украгромашинвест"; англійською мовою - Joint stock
company "Leasing company "Ukragromashinvest".
Скорочена назва Компанії: українською мовою - ВАТ
"Украгромашінвест"; російською мовою - ОАО "Украгромашинвест";
англійською мовою - JSC "Ukragromashinvest".
3. Місцезнаходження Компанії: місто Київ, вулиця Сурікова, 3.
II. Мета і предмет діяльності Компанії
4. Метою діяльності Компанії є:
створення системи лізингових компаній для вдосконалення
взаємовідносин між виробниками та споживачами вітчизняної
сільськогосподарської техніки;
забезпечення надходження вітчизняного та зарубіжного капіталу
для фінансування виробництва та закупівлі сільськогосподарської
техніки, обладнання для виробництва, зберігання та переробки
сільськогосподарської продукції, комплектуючих виробів і запасних
частин як об'єктів лізингу.
5. Предметом діяльності Компанії є:
розробка та впровадження механізму лізингових операцій для
забезпечення виробників сільськогосподарської продукції та
підприємств з її переробки засобами виробництва;
укладення та реалізація лізингових угод;
фінансова, організаційна та інжинірингова підтримка
українських підприємств, що випускають сучасну складну
сільськогосподарську техніку та обладнання для виробництва,
зберігання та переробки сільськогосподарської продукції;
організація фірмового обслуговування сільськогосподарської
техніки та обладнання;
реалізація схем торгівлі сільськогосподарською продукцією для
розрахунків за поставлену техніку;
розроблення та реалізація інвестиційних та інноваційних
проектів щодо забезпечення агропромислового комплексу України
найбільш дефіцитними видами техніки та обладнання;
надання консультаційних послуг українським та іноземним
юридичним особам і громадянам з питань обігу цінних паперів,
приватизації, акціонування, реорганізації, ліквідації та створення
підприємств;
створення інформаційно-комп'ютерних мереж та систем для
організації та супроводження лізингових операцій;
організація підготовки та перепідготовки спеціалістів у
галузях, пов'язаних з видами діяльності Компанії;
участь своїми коштами, технологіями та устаткуванням у
перспективних проектах і виробництвах;
виробництво та реалізація продукції виробничо-технічного
призначення, товарів народного споживання, продукції громадського
харчування, будівельних матеріалів самостійно та на засадах
кооперації;
виробництво та переробка сільськогосподарської продукції та
її реалізація за договорами з підприємствами, організаціями,
установами та громадянами;
закупівля у населення, селянських (фермерських) господарств,
державних, колективних сільськогосподарських підприємств,
сільськогосподарської продукції, сировини, матеріалів, товарів
народного споживання, лікарсько-технічної сировини;
участь у будівництві та експлуатації будинків різного
призначення;
видавничо-поліграфічна діяльність;
представництво інтересів українських та іноземних юридичних
осіб та громадян;
участь, організація та проведення в Україні та за кордоном
виставок, ярмарків, виставок-продажів, аукціонів, торгів для
демонстрації та продажу сільськогосподарської техніки, обладнання
для переробки сільськогосподарської продукції, запасних частин.
6. Компанія у відповідності з метою своєї діяльності здійснює
будь-які види господарської діяльності за винятком заборонених
законодавством, взаємодіє з органами виконавчої влади,
підприємствами, установами, організаціями України та іноземних
держав. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються
Компанією після одержання відповідної ліцензії.
III. Юридичний статус Компанії
7. Компанія є юридичною особою від дня її державної
реєстрації.
8. Компанія має печатку зі своєю назвою, товарний знак, який
затверджується правлінням Компанії і реєструється відповідно до
законодавства, самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в
установах банків.
9. Компанія самостійно планує свою виробничо-господарську та
іншу діяльність, а також заходи соціального розвитку трудового
колективу і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства
та цього Статуту.
10. Компанія самостійно здійснює володіння, користування і
розпорядженням майном, що їй належить, відповідно до мети своєї
діяльності, цього Статуту та законодавства.
11. Компанія має право укладати в Україні та за кордоном від
свого імені угоди, зокрема договори (контракти) купівлі-продажу,
лізингу, підряду, страхування майна, перевезення, зберігання,
доручення і комісії тощо, набувати майнових та особистих
немайнових прав, нести обов'язки, виступати в суді, арбітражному
та третейському суді, а також у судах інших держав.
12. Компанія має право в установленому законодавством
порядку:
створювати на території України та за її межами свої філіали,
представництва, а також дочірні підприємства;
виступати засновником господарських товариств, об'єднань і
вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності
на території України та за її межами; ( Абзац третій пункту 12 в
редакції Постанови КМ N 2347 ( 2347-99-п ) від 22.12.99 )
випускати цінні папери;
здійснювати інші дії, що не суперечать законодавству.
13. Створені Компанією філіали, представництва і дочірні
підприємства можуть наділятися основними засобами та оборотними
коштами, які належать Компанії. Керівництво їх діяльністю
здійснюють директори, що призначаються правлінням Компанії за
згодою спостережної ради.
14. Компанія несе відповідальність за своїми обов'язками лише
у межах свого майна.
Компанія не несе відповідальність за зобов'язаннями
акціонерів, а акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями
Компанії тільки в межах належних їм акцій Компанія не відповідає
за зобов'язаннями держави.
15. Компанія самостійно визначає структуру, штатний розклад,
порядок оплати і стимулювання працівників апарату Компанії і
створюваних нею філіалів, представництв та дочірніх підприємств.
16. Компанія має право залучати до своєї роботи українських
та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи,
розмір та види оплати праці, створювати тимчасові творчі колективи
згідно із законодавством.
Компанія встановлює обгрунтовані норми праці з урахуванням
вимог законодавства.
Умови оплати праці, надання відпусток та питання пенсійного
забезпечення працівників визначаються відповідно до законодавства.
Компанія має право згідно з колективним договором, угодою чи
трудовим договором самостійно встановлювати для своїх працівників
щорічні додаткові відпустки понад передбачені законодавством, за
рахунок прибутку, що залишається в Компанії після сплати податків
та інших обов'язкових платежів до бюджету, скорочений робочий день
та інші пільги, а також залучати до роботи працівників підприємств
та установ, які співпрацюють з Компанією, але не входять до її
складу.
IV. Майно Компанії
17. Майно Компанії складають матеріальні і нематеріальні
активи, кошти, цінні папери, в тому числі акції підприємств, що
передані засновником, інші цінності, вартість яких відображається
в балансі Компанії.
18. Компанії належать:
майно, передане до Статутного фонду;
кредити, позички банків;
доходи від реалізації цінних паперів;
продукція, вироблена Компанією в процесі господарської
діяльності;
доходи від власної господарської діяльності (у тому числі
зовнішньоекономічної), передбаченої Статутом;
надходження від застосування за договорами майнових санкцій;
отримані дивіденди на акції (частки, паї), які належать
Компанії, крім тих, що перебувають у власності держави;
винаходи, патенти, технології, одержані в результаті
діяльності Компанії;
інше майно, набуте на підставах, не заборонених законом.
19. Компанія використовує державне майно з дотриманням вимог
законодавства.
V. Статутний фонд Компанії
20. Для забезпечення діяльності Компанії створюється
статутний фонд, формування якого відбувається шляхом передачі
пакетів акцій господарських товариств, що знаходяться у державній
власності, а також іншими шляхами, передбаченими законодавством.
21. Статутний фонд Компанії, який становить 58 306 607,8
гривні, поділено на 1 166 132 156 простих іменних акцій
номінальною вартістю 0,05 гривні кожна. ( Пункт 21 в редакції
Постанови КМ N 2347 ( 2347-99-п ) від 22.12.99 )
22. Компанія має право змінювати (збільшувати або зменшувати)
розмір статутного фонду у відповідності з законодавством.
Розмір статутного фонду може бути збільшено шляхом:
випуску та реалізації нових акцій у порядку, передбаченому
законодавством;
збільшення номінальної вартості випущених акцій;
обміну облігацій Компанії на її акції.
23. Розмір статутного фонду може бути зменшено шляхом:
зменшення номінальної вартості випущених акцій;
анулювання акцій, які Компанія викупила у акціонерів.
24. Зміна статутного фонду не більш як на третину може бути
здійснена за рішенням правління Компанії.
Зміни Статуту, пов'язані із збільшенням або зменшенням
статутного фонду, набувають чинності з моменту внесення їх до
державного реєстру.
VI. Цінні папери Компанії
25. У встановленому законодавством порядку Компанія має право
випускати акції та облігації.
26. Акції Компанії є цінними паперами без встановленого
строку обігу, що засвідчують дольову участь в статутному фонді
Компанії, підтверджують членство в Компанії і дають їх власнику
право на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, на участь
в управлінні Компанією, а також на участь в розподілі майна під
час ліквідації Компанії.
27. Компанія випускає акції у розмірі статутного фонду і
проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому законодавством.
28. Оплата акцій Компанії може здійснюватись:
готівкою;
у безготівковій формі;
у змішаній (комбінованій) формі;
шляхом передачі будівель, споруд, обладнання та інших
матеріальних цінностей;
цінними паперами;
шляхом надання майнових прав (у тому числі на інтелектуальну
власність).
Незалежно від форми, за якою проведено оплату акцій, їх
вартість виражається у національній валюті.
Майно, що передається у рахунок оплати акцій, поверненню не
підлягає.
29. Компанія може випускати в обіг акції іменні і на
пред'явника, привілейовані та прості.
30. Конкретні привілеї власників привілейованих акцій
обумовлюються в проспекті емісії, що реєструється в установленому
порядку в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
31. Перехід прав власності на іменну акцію здійснюється
шляхом повного індосаменту (передавального запису), який засвідчує
перехід права власності на акцію до іншої особи. Обіг іменної
акції фіксується в системі ведення реєстру власників іменних
цінних паперів Компанії.
Акції на пред'явника обертаються вільно, і в реєстрі
акціонерів фіксується їх загальна кількість.
32. Власник акцій Компанії може здійснювати свої права та
брати участь у діяльності Компанії особисто або через свого
представника.
33. Компанія має право викупити в акціонерів оплачені ними
акції тільки за рахунок сум, що перевищують статутний фонд, для їх
наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників та
анулювання.
34. Для залучення додаткових коштів Компанія має право
випускати облігації і розповсюджувати їх між юридичними особами та
громадянами. Облігації можуть бути випущені на суму не більш як 25
відсотків статутного фонду і тільки після оплати всіх випущених
акцій.
VII. Засновник та акціонери Компанії
35. Засновником Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів
України.
36. Акціонерами Компанії є:
держава стосовно акцій, які їй належать;
юридичні та фізичні особи України та іноземних держав, що
набули прав власності на акції Компанії в процесі приватизації,
випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.
37. Акціонер Компанії має право:
брати участь у загальних зборах акціонерів і голосувати;
обирати й бути обраним до Правління, спостережної ради,
Ревізійної комісії та інших органів Компанії;
брати участь у розподілі прибутку Компанії та отримувати його
частку (дивіденди);
одержувати інформацію про діяльність Компанії. Компанія
зобов'язана надавати акціонерам на їх вимогу річні баланси, звіти,
протоколи загальних зборів;
на частку вартості майна Компанії, пропорційну вартості
належних йому акцій у разі її ліквідації;
передавати належні йому акції у порядку, визначеному
законодавством та цим Статутом;
користуватися переважним правом на придбання додатково
випущених акцій Компанії.
Акціонери можуть мати також інші права, передбачені
законодавством.
38. Акціонер Компанії зобов'язаний:
сплатити вартість акції у порядку та шляхом, передбаченими
договором передплати;
дотримуватись вимог установчих документів Компанії,
виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління
Компанією;
не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну
інформацію про діяльність Компанії;
сприяти Компанії у провадженні її діяльності;
виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено
законодавством.
39. Облік прав власності акціонерів на іменні цінні папери
Компанії здійснюється у встановленому порядку в системі ведення
реєстру власників іменних цінних паперів.
VIII. Прибуток Компанії та порядок його розподілу
40. Прибуток Компанії утворюється з надходжень від
господарської діяльності після покриття матеріальних та
прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці і визначається
шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного
періоду на суму валових витрат і суму амортизаційних відрахувань.
41. Чистий прибуток залишається у повному розпорядженні
Компанії і використовується згідно з цим Статутом.
42. Фонди Компанії формуються за рахунок чистого прибутку у
розмірах, що визначаються загальними зборами акціонерів. У
Компанії створюються такі фонди: резервний, дивідендів,
матеріального заохочення.
43. За згодою інших юридичних осіб Компанія може створювати
спільні централізовані фонди та визначати порядок їх використання.
44. Резервний фонд утворюється шляхом щорічних відрахувань не
менш як 5 відсотків чистого прибутку до досягнення ним 25
відсотків статутного фонду. Резервний фонд призначається для
покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків, та
позапланових витрат.
45. Кошти з фонду дивідендів виплачуються акціонерам
пропорційно до загальної вартості належних їм акцій.
Дивіденди не нараховуються на акції, які не було випущено в
обіг і вартість яких не була повністю оплачена.
Дивіденди можуть сплачуватися готівкою, акціями
(капіталізація прибутку) та іншим майном.
Конкретний розмір дивідендів визначається загальними зборами
акціонерів Компанії за пропозицією правління. Виший орган може
прийняти рішення про тимчасове обмеження або припинення
нарахування і виплати дивідендів. У рішенні повинні обов'язково
зазначатися мета і термін дії таких обмежень.
Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками
календарного року згідно з рішенням загальних зборів акціонерів.
Виплата дивідендів здійснюється протягом трьох місяців після
прийняття такого рішення. ( Пункт 45 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 2347 ( 2347-99-п ) від 22.12.99 )
46. Порядок створення, розмір і формування інших фондів
визначається правлінням Компанії.
IX. Органи управління Компанією
47. Управління Компанією здійснюють:
вищий орган Компанії;
спостережна рада Компанії;
правління Компанії;
ревізійна комісія.
48. Вищим органом Компанії є загальні збори акціонерів.
49. Правомочність загальних зборів акціонерів, прийнятих ними
рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до
законодавства та цього Статуту.
50. До компетенції вищого органу Компанії відносяться:
а) визначення основних напрямів діяльності Компанії;
б) внесення змін та доповнень до Статуту Компанії;
в) обрання та відкликання членів спостережної ради Компанії;
г) обрання та відкликання голови правління Компанії та членів
ревізійної комісії;
д) затвердження результатів річної діяльності Компанії,
звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу
прибутків;
е) визначення порядку покриття збитків;
є) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх
підприємств, філіалів та представництв, затвердження їх статутів і
положень;
ж) винесення рішень про притягнення до майнової
відповідальності членів правління Компанії;
з) затвердження внутрішніх документів та визначення
організаційної структури Компанії;
и) прийняття рішення про придбання Компанією власних акцій;
і) затвердження угод, укладених на суму, що перевищує 50
відсотків статутного фонду Компанії;
ї) визначення умов оплати праці членів правління Компанії,
керівників її дочірніх підприємств, філіалів та представництв;
й) прийняття рішення про припинення діяльності Компанії,
призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного
балансу;
к) розгляд інших питань діяльності Компанії.
До проведення перших загальних зборів акціонерів функції
вищого органу Компанії щодо повноважень, передбачених пунктами
"б", "в", "д", "є", "й", належать виключно засновнику,
повноваження, зазначені в пунктах "ж", "з", "і", "ї", належать до
компетенції спостережної ради.
51. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю
у три чверті голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з
таких питань:
зміна Статуту Компанії;
прийняття рішення про припинення діяльності Компанії;
створення та припинення діяльності дочірніх підприємств,
філіалів та представництв Компанії.
Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів
акціонерів або їх представників, які беруть участь у зборах.
52. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного
разу на рік. Позачергові збори акціонерів скликаються у разі
неплатоспроможності Компанії, в будь-якому іншому випадку, якщо
цього вимагають інтереси Компанії, а також на вимогу спостережної
ради.
Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками
голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів у
будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів
правління не виконало зазначеної вимоги, вони мають право самі
скликати збори відповідно до вимог законодавства.
53. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними, якщо у
них беруть участь акціонери або їх представники, що мають
відповідно до Статуту більш як 60 відсотків голосів. У разі, якщо
загальна кількість голосів не перевищує 60 відсотків, скликаються
наступні збори не пізніше, ніж через два місяці після скликання
перших зборів.
54. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
та про їх порядок денний здійснюється правлінням Компанії. Про
проведення загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій
повідомляються персонально. Крім того, загальне повідомлення
друкується у місцевій пресі за місцезнаходженням Компанії і в
одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку із зазначенням часу, місця проведення зборів та
порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за
45 днів до скликання загальних зборів акціонерів. У разі, якщо
збори скликаються не Правлінням, а акціонерами, які володіють у
сукупності 20 відсотками голосів, Компанія оплачує всі витрати,
пов'язані з інформуванням усіх акціонерів, а також надає списки
акціонерів та їх адреси.
55. Кожний акціонер вправі вносити свої пропозиції щодо
порядку денного загальних зборів акціонерів не пізніше як за 30
днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до
порядку денного приймається виконавчим органом Компанії.
Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками
голосів, вносяться до порядку денного обов'язково.
До скликання загальних зборів акціонерам повинна бути надана
можливість ознайомитися з документами, що стосуються порядку
денного зборів.
Загальні збори акціонерів не мають права приймати рішення
стосовно питань, які не включено до порядку денного зборів.
56. Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за
принципом: одна акція - один голос.
57. Акціонери мають право бути присутніми на загальних зборах
акціонерів особисто або на підставі письмової довіреності чи
договору доручення доручати виконання їх прав на загальних зборах
акціонерів довіреним особам (представникам). Повноваження
представника мають бути оформлені відповідно до законодавства.
Акціонер вправі в будь-який час замінити свого представника у
вищому органі Компанії, повідомивши про це правління Компанії.
У разі якщо власником акції (пакета акцій) є кілька осіб на
правах спільно часткової власності, право участі у зборах і
голосуванні повинен мати один із співвласників на їхній розсуд або
спільний представник. Повноваження кожної із зазначених осіб мають
бути оформлені дорученням.
Акціонер, або його представник, має право бути присутнім на
загальних зборах акціонерів і голосувати тільки у разі повної
сплати за акції.
58. Спостережна рада Компанії є органом, який з метою захисту
прав акціонерів здійснює контроль за діяльністю правління
Компанії.
59. Спостережна рада Компанії складається з 13 членів.
60. Персональний склад спостережної ради Компанії та зміни у
ньому затверджуються загальними зборами Компанії.
61. Спостережна рада Компанії:
за рішенням загальних зборів Компанії укладає контракт з
головою правління Компанії;
розглядає та узгоджує річні звіти правління Компанії та
ревізійної комісії;
виступає у разі необхідності ініціатором проведення
позачергових ревізій та аудиторських перевірок
фінансово-господарської діяльності Компанії;
подає вищому органу Компанії пропозиції з питань її
діяльності;
здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю правління
Компанії.
62. Спостережна рада має право:
отримувати інформацію про діяльність Компанії;
заслуховувати звіти правління Компанії;
залучати експертів з аналізу окремих питань діяльності
Компанії.
63. Спостережна рада Компанії не має права втручатися в
оперативну діяльність правління Компанії.
64. Спостережна рада Компанії подає вищому органу Компанії
звіт про свою роботу за рік. У разі визнання роботи спостережної
ради незадовільною вищий орган Компанії вносить зміни до її
складу.
65. Засідання спостережної ради Компанії проводяться не рідше
одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них
присутні дві третини її членів. Члени спостережної ради Компанії
повідомляються про засідання не пізніше ніж за 10 днів до
визначеної дати засідання.
Не пізніше одного місяця після закінчення фінансового року
проводиться щорічне засідання спостережної ради Компанії з метою
розгляду проекту річного балансу Компанії, рахунку прибутків та
збитків і висновку ревізійної комісії. На щорічному засіданні
голова надає спостережній раді інформацію про основні результати
діяльності та плани Компанії.
Голова спостережної ради Компанії скликає засідання
спостережної ради, на якому він головує. У разі його відсутності
на засіданні голова засідання обирається зі складу членів
спостережної ради.
Рішення спостережної ради Компанії приймаються простою
більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос голови є
вирішальним.
Позачергове засідання спостережної ради Компанії скликається
на вимогу голови спостережної ради Компанії, третини її членів або
правління Компанії.
66. Спостережна рада Компанії не має права делегувати свої
повноваження іншим особам або органам, якщо інше безпосередньо не
встановлено законодавчими актами України або цим Статутом.
Члени спостережної ради Компанії не можуть бути членами
правління Компанії.
67. Виконавчим органом Компанії, що здійснює керівництво її
поточною діяльністю, є правління. Правління Компанії діє на
підставі положення, затвердженого спостережною радою.
Правління Компанії організує виконання рішень вищого органу і
спостережної ради та підзвітне їм.
68. До компетенції правління Компанії відносяться всі питання
її діяльності, в тому числі питання розпорядження майном та
коштами Компанії, крім тих, що відповідно до законодавства, цього
Статуту або рішенням вищого органу Компанії віднесені виключно до
компетенції іншого органу Компанії.
Вищий орган Компанії може приймати рішення про передачу
частини належних йому прав до компетенції правління Компанії.
Правління Компанії:
організовує господарську діяльність Компанії, фінансування,
ведення обліку, складання звітності тощо;
здійснює керівництво діяльністю філіалів, представництв та
дочірніх підприємств Компанії, забезпечує виконання покладених на
них завдань, розглядає матеріали ревізій та перевірок, а також
звіти керівників філіалів, представництв та дочірніх підприємств
Компанії та приймає відповідні рішення;
приймає рішення про придбання паїв (акцій) господарських
товариств;
розглядає питання добору, підготовки та підвищення
кваліфікації працівників Компанії;
визначає фонд оплати праці, затверджує умови оплати праці,
ставки заробітної плати працівників і схеми посадових окладів
згідно із законодавством;
готує річний звіт і баланс Компанії;
розглядає питання про притягнення до матеріальної
відповідальності працівників Компанії (за винятком тих, які
входять до складу правління Компанії).
69. Правління Компанії обирається на 3 роки.
70. Правління Компанії утворюється у складі голови правління
Компанії, першого заступника та 5 заступників голови Правління.
Голова правління й інші члени правління Компанії обираються
загальними зборами акціонерів. Від імені та за дорученням
загальних зборів акціонерів голова спостережної ради Компанії
укладає відповідно до законодавства трудові договори з членами
правління Компанії. ( Абзац другий пункту 70 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1038 ( 1038-2000-п ) від 27.06.2000 )
У разі якщо протягом періоду між скликанням загальних зборів
член правління Компанії не має можливості виконувати свої
обов'язки і виходить зі складу правління (звільнення, хвороба
тощо), спостережна рада Компанії за поданням голови правління має
право визначити тимчасово виконуючого обов'язки члена правління
Компанії на період до найближчих загальних зборів.
До проведення перших загальних зборів акціонерів голова
правління Компанії призначається засновником або за його
дорученням іншим органом виконавчої влади. Інші члени правління
Компанії призначаються на посаду засновником або за його
дорученням іншим органом виконавчої влади за поданням голови
правління.
71. Голова правління Компанії керує роботою Правління. Голова
Правління здійснює свою діяльність відповідно до законодавства та
цього Статуту.
72. Голова правління Компанії має право:
без доручення представляти інтереси Компанії та читати дії
від імені Компанії;
розпоряджатися коштами та майном Компанії у межах, визначених
цим Статутом та рішеннями загальних зборів акціонерів;
представляти Компанію в її відносинах з іншими юридичними та
фізичними особами;
вести переговори та укладати угоди від імені Компанії;
відкривати розрахункові та інші рахунки в будь-якому банку
України та за її межами для зберігання коштів та здійснення всіх
видів розрахунків, кредитних та касових операцій Компанії;
підписувати доручення на провадження дій від імені Компанії;
затверджувати штати, призначати на посади та звільняти
працівників Компанії, затверджувати конкретні розміри ставок
заробітної плати і посадових окладів працівників Компанії;
вживати заходів заохочення працівників Компанії та накладання
стягнення на них відповідно до законодавства;
розподіляти обов'язки між членами правління Компанії;
скликати загальні збори акціонерів Компанії.
73. Засідання правління Компанії проводяться не рідше одного
разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутня
половина її членів. Рішення правління Компанії приймаються простою
більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос голови
правління Компанії є вирішальним.
Позачергове засідання правління Компанії скликається на
вимогу голови Правління або третини її членів.
74. На підставі рішень, прийнятих правлінням Компанії, голова
правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо
діяльності Компанії.
75. Голова правління Компанії не має права делегувати свої
повноваження іншим особам або органам, якщо інше прямо не
встановлено законодавчими актами України або цим Статутом.
76. На засіданнях спостережної ради Компанії та загальний
зборах акціонерів точку зору правління Компанії представляє голова
правління, а у разі його відсутності - перший заступник голови
правління або інший член правління на підставі виданого доручення.
77. Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління
Компанії здійснює ревізійна комісія, яка обирається з числа
акціонерів.
Перевірки фінансово-господарської діяльності здійснюються за
дорученням вищого органу Компанії, спостережної ради, за власною
ініціативою ревізійної комісії або на вимогу акціонерів, що
володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. Ревізійній
комісії Компанії повинні бути надані всі необхідні матеріали,
бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових
осіб.
78. Ревізійна комісія підзвітна тільки вищому органу
Компанії. Матеріали перевірок ревізійна комісія надає вищому
органу Компанії та спостережній раді Компанії.
Ревізійна комісія складається з 5 членів і здійснює свої
повноваження протягом двох років. Члени ревізійної комісії зі
свого складу обирають голову комісії.
Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності
експертів, аудиторські організації.
79. Засідання ревізійної комісії проводяться у разі
необхідності. Ревізійна комісія приймає рішення простою більшістю
голосів членів комісії. Під час голосування кожний член комісії
має один голос, у разі рівності голосів голос голови є
вирішальним.
80. За здійснення своїх повноважень члени ревізійної комісії
отримують винагороду і компенсацію згідно з порядком, передбаченим
загальними зборами акціонерів Компанії.
81. Члени ревізійної комісії вправі брати участь у засіданнях
Правління Компанії з правом дорадчого голосу.
82. Ревізійна комісія складає висновки щодо річних звітів та
балансів. Без висновків ревізійної комісії вищий орган Компанії не
має права затвердити річний баланс.
83. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового
скликання загальних зборів акціонерів або проведення засідання
спостережної ради Компанії у разі, якщо виникла загроза суттєвим
інтересам Компанії або виявлено зловживання посадових осіб.
84. До проведення перших загальних зборів функції ревізійної
комісії виконує спостережна рада.
X. Облік і звітність Компанії
85. Компанія веде оперативний і бухгалтерський облік
результатів своєї діяльності відповідно до законодавства України,
а також подає статистичну звітність в установленому порядку до
органів державної статистики.
86. Перший фінансовий рік починається з дати державної
реєстрації Компанії та завершується 31 грудня цього ж року,
наступні фінансові роки збігаються з календарними.
87. Документація ведеться за місцем знаходження виконавчого
органу Компанії.
88. Баланс, рахунок прибутків і збитків складаються в
національній валюті України.
89. Фінансові результати діяльності Компанії визначаються на
підставі річного бухгалтерського звіту.
XI. Працівники Компанії
90. Персонал Компанії формується шляхом укладення
безстрокових та строкових трудових договорів, які підписуються
головою правління Компанії або уповноваженими ним особами.
91. Правління Компанії самостійно розроблює та затверджує
штатний розклад, визначає посадові оклади, тарифні ставки, форми і
систему оплати праці працівників Компанії та інших осіб, які
залучаються до роботи в ній, визначає режим роботи та відпочинку
працівників, заходи його соціального забезпечення та соціального
страхування.
92. Компанія має право залучати до співробітництва
українських та іноземних фахівців визначати у відповідних угодах
умови такого співробітництва у порядку, встановленому
законодавством.
93. Посадові особи Компанії можуть бути звільнені або
відкликані із своїх посад (у тому числі й достроково) органами
управління Компанії відповідно до їх компетенції, цього Статуту та
законодавства.
XII. Зовнішньоекономічна діяльність
94. Компанія самостійно провадить усі види
зовнішньоекономічної діяльності, валютних та інших операцій.
Зовнішньоекономічна діяльність Компанії регулюється
законодавством.
95. Компанія може брати участь у науково-технічному
співробітництві із суб'єктами господарювання зарубіжних країн та
міжнародними організаціями.
96. Компанія може встановлювати з підприємствами та
організаціями зарубіжних країн прямі зв'язки, вирішувати питання
міжнародної промислової та науково-технічної кооперації на основі
виконання субпідрядних робіт і проведення спільних
науково-технічних досліджень.
97. Валютна виручка від зовнішньоекономічної діяльності
зараховується на валютний рахунок Компанії і використовується нею
самостійно за рішенням Правління згідно із законодавством.
XIII. Припинення діяльності Компанії
98. Припинення діяльності Компанії здійснюється шляхом її
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення,
перетворення) або ліквідації.
99. Реорганізація Компанії проводиться за рішенням вищого
органу Компанії.
100. Після реорганізації Компанії всі її права та обов'язки
переходять до правонаступника.
101. Діяльність Компанії припиняється:
за рішенням вищого органу Компанії;
на підставі рішення суду або арбітражного суду за поданням
органів, що контролюють діяльність Компанії, у разі систематичного
або грубого порушення нею законодавства;
на підставі рішення арбітражного суду в порядку,
встановленому Законом України "Про банкрутство";
в інших випадках, передбачених законодавством.
102. Ліквідація Компанії проводиться ліквідаційною комісією,
яка призначається органом, що прийняв рішення про ліквідацію.
103. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї
переходять повноваження з управління справами Компанії. Про
початок ліквідації Компанії та терміни подання заяв з претензіями
ліквідаційна комісія сповіщає в одному з офіційних органів засобів
масової інформації.
104. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Компанії,
виявляє її кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає
заходів щодо сплати боргів Компанії третім особам, складає
ліквідаційний баланс та подає його вищому органу Компанії або
органу, що призначив ліквідаційну комісію.
105. Наявні кошти Компанії, включаючи надходження від
розпродажу її майна, спрямовуються на оплату праці працівників
Компанії, а також на розрахунки з бюджетом, банками та іншими
кредиторами.
106. У разі якщо коштів Компанії недостатньо для задоволення
всіх зобов'язань перед кредиторами, кошти розподіляються між
кредиторами пропорційно сумі вимог кредиторів у порядку черговості
згідно з законодавством.
107. Ліквідація Компанії вважається закінченою з моменту
внесення запису про це до державного реєстру.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 1998 р. N 286
ПЕРЕЛІК
відкритих акціонерних товариств, пакети акцій
яких у розмірі 26 відсотків закріплюються у
державній власності терміном до 5 років
--------------------------------------------------------------- Код ЄДРПОУ | Найменування --------------------------------------------------------------- 14313398 ВАТ "Могилів-Подільський машзавод"
14308919 ВАТ "Продмаш"
00235814 ВАТ "Мелітопольський завод тракторних
гідроагрегатів" 04665274 ВАТ "КБ Бердянськсільмаш"
00238204 ВАТ "Білоцерківсільмаш"
05784437 ВАТ "Червона зірка"
05786134 ВАТ "Завод "Львівсільмаш"
00728380 ВАТ "Рівнесільмаш"
05754502 ВАТ "Тернопільський комбайновий завод"
05750326 ВАТ "Харківський завод тракторних двигунів"
05750295 ВАТ "Харківський тракторний завод"
05750336 ВАТ "Серп і молот"
05750289 ВАТ "Лозовський ковальсько-механічний завод"
00235938 ВАТ "Чугуївський завод паливної апаратури"
00211004 ВАТ "Бериславський машинобудівний завод"
00901625 ВАТ "Партизанський дослідний завод"
14310394 ВАТ "Красилівський машзавод"
00236056 ВАТ "Шепетівський завод культиваторів"
05765888 ВАТ "Уманьферммаш"

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 1998 р. N 286
СКЛАД
спостережної ради лізингової компанії "Украгромашінвест"

Кравчук В.І. - заступник Міністра промислової політики -
директор державного департаменту Украгромаш,
голова ради
Васильєв В.В. - заступник Голови Фонду державного майна,
заступник голови ради
Врублевський А.Г. - заступник Міністра економіки
Германчук П.К. - перший заступник Міністра фінансів
Шпак В.Ф. - заступник Міністра агропромислового комплексу
Степанкова Т.М. - заступник голови державного інвестиційно-
клірингового комітету Міністерства промислової
політики
Бойко О.І. - член Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (за згодою)
Бояршин М.І. - голова правління Агротехнологічної
інвестиційної компанії (за згодою)
Омельяненко Г.Г. - голова правління ДАК "Хліб України"
(за згодою)
Калайджан О.С. - голова правління ВАТ "Тернопільський
комбайновий завод" (за згодою)
Соломаха Г.М. - голова правління ВАТ "Одессільмаш"
(за згодою)
Саєнко В.М. - президент концерну "ЛАН" (за згодою)
Тодоров П.П. - голова правління ВАТ "Харківський тракторний
завод" (за згодою)вгору