Про тваринний світ
Закон України від 13.12.20012894-III
Документ 2894-III, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.10.2018, підстава - 2530-VIII


     Державні   інспектори   спеціальних   підрозділів  підлягають 
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню
відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування. { Частина п’ята статті 60 в редакції Закону N 77-VIII ( 77-19 )
від 28.12.2014 }

{ Частину шосту статті 60 виключено на підставі Закону
N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014 }

Стаття 61. Правовий захист працівників, які здійснюють
охорону і контроль у галузі охорони, використання
і відтворення тваринного світу
Працівникам підприємств, установ та організацій, які
здійснюють охорону і контроль у галузі охорони, використання і
відтворення тваринного світу, гарантується правовий захист їх
честі, гідності, здоров'я та життя відповідно до законодавства.
Стаття 62. Стимулювання працівників уповноважених
органів виконавчої влади, громадських
інспекторів, посадових осіб підприємств, установ
та організацій, які здійснюють охорону,
використання і відтворення тваринного світу { Назва статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
Стимулювання працівників уповноважених органів виконавчої
влади, громадських інспекторів, посадових осіб підприємств,
установ та організацій, які здійснюють охорону, використання і
відтворення тваринного світу, здійснюється відповідно до Закону
України "Про охорону навколишнього природного середовища"
( 1264-12 ) та інших законодавчих актів у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України. { Текст статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
Розділ VII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В
ГАЛУЗІ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ
ТВАРИННОГО СВІТУ
Стаття 63. Відповідальність за порушення законодавства в
галузі охорони, використання і відтворення
тваринного світу
Порушення законодавства в галузі охорони, використання і
відтворення тваринного світу тягне за собою адміністративну,
цивільно-правову чи кримінальну відповідальність відповідно до
закону.
Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони,
використання і відтворення тваринного світу несуть особи, винні в:
порушенні встановленого законодавством порядку надання
об'єктів тваринного світу в користування;
порушенні правил використання об'єктів тваринного світу;
незаконному вилученні об'єктів тваринного світу з природного
середовища;
перевищенні лімітів і порушенні інших встановлених
законодавством вимог використання об'єктів тваринного світу;
невиконанні екологічних умов, визначених у висновку з оцінки
впливу на довкілля; { Абзац шостий частини другої статті 63 в
редакції Закону N 2059-VIII ( 2059-19 ) від 23.05.2017 }
порушенні встановлених законодавством вимог щодо охорони
середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин,
самовільному випалюванні сухої рослинності або її залишків;
порушенні правил зберігання, транспортування, застосування
засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив
та інших речовин (препаратів);
порушенні правил створення, поповнення, зберігання,
використання та державного обліку зоологічних колекцій, торгівлі
ними, а також установленого законодавством порядку їх пересилання,
ввезення в Україну і вивезення за її митну територію;
самовільному або з порушенням установленого законодавством
порядку переселенні, акліматизації та схрещуванні тварин, а також
виведенні і використанні генетично змінених організмів;
жорстокому поводженні з тваринами;
приховуванні та перекрученні інформації про стан і
чисельність об'єктів тваринного світу та їх використання;
невжитті заходів щодо запобігання загибелі тварин, погіршенню
середовища їх існування та ліквідації негативного впливу на
тваринний світ;
порушенні порядку придбання, реалізації, пересилання і
вивезення за межі України, ввезення на її територію диких тварин
та інших об'єктів тваринного світу;
невиконанні встановлених законодавством вимог щодо охорони
видів тварин, занесених до Червоної книги України або до переліків
видів тварин, що підлягають особливій охороні;
виготовленні, зберіганні, реалізації та застосуванні
заборонених знарядь добування тварин;
невиконанні законних розпоряджень посадових осіб органів, що
здійснюють державний контроль та управління у галузі охорони,
використання і відтворення тваринного світу.
Законом може бути встановлено відповідальність і за інші
порушення законодавства в галузі охорони, використання і
відтворення тваринного світу.
Підприємства, установи, організації та громадяни зобов’язані
відшкодовувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення
законодавства в галузі охорони, використання і відтворення
тваринного світу. Розмір компенсації за незаконне добування,
знищення або пошкодження видів тваринного світу, а також за
знищення чи погіршення середовища їх існування встановлюється
Кабінетом Міністрів України. { Частина четверта статті 63 в редакції Закону N 1832-VIII
( 1832-19 ) від 07.02.2017 }
Незаконно добуті (зібрані) об'єкти тваринного світу,
виготовлена з них продукція, знаряддя правопорушень підлягають
безоплатному вилученню в установленому законом порядку.
Дикі тварини та інші об'єкти тваринного світу, що ввезені на
територію України або вивозяться за її межі з порушенням
законодавства, підлягають у встановленому законом порядку
конфіскації або безоплатному вилученню і реалізуються згідно з
правилами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері охорони
навколишнього природного середовища, за погодженням з центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
ветеринарної медицини. { Частина шоста статті 63 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
У разі вилучення незаконно добутих живих тварин повинні бути
вжиті заходи щодо їх збереження, і за можливості - повернення у
природне середовище.
Розділ VIII
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ,
ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ
Стаття 64. Міжнародні договори
Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого
надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті,
що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного
договору.
Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питань
охорони, використання і відтворення тваринного світу.
Розділ IX
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про
тваринний світ" ( 3041-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 18, ст. 191; 1996 р., N 15, ст. 70).
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції щодо приведення законів у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
відповідно до компетенції забезпечити прийняття
нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 грудня 2001 року
N 2894-IIIвгору