Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні
Закон України від 06.10.20052961-IV
Документ 2961-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 31.08.2018, підстава - 2462-VIII


     Медико-соціальні  експертні комісії (лікарсько-консультативні 
комісії лікувально-профілактичних закладів - щодо дітей з
інвалідністю) або реабілітаційні установи проводять психологічну
діагностику особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю,
визначають в індивідуальній програмі реабілітації особи з
інвалідністю методи, засоби, строки і процедуру їх психологічної
реабілітації (консультування, корекції, профілактики, професійної
освіти), організують психопрофілактичну та психокорекційну роботу
з сім'єю особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю. { Частина друга статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2249-VIII ( 2249-19 ) від 19.12.2017 }
При здійсненні психологічної реабілітації осіб з
інвалідністю, дітей з інвалідністю з відхиленнями у психічній
сфері навчають прийомів, методів саморегуляції, самовиховання,
самонавчання з метою зниження в реальних умовах життєдіяльності
негативних психічних станів, формування позитивних мотивацій,
соціальних установок на життя та професію.
Стаття 37. Соціальна реабілітація
Соціальна реабілітація (абілітація) спрямовується на
оптимізацію і коригування ставлення осіб з інвалідністю, дітей з
інвалідністю до своїх вад, становища в сім'ї та суспільстві,
виховання у них навичок до самообслуговування, адаптацію в
навколишньому середовищі.
Соціальна реабілітація (абілітація) передбачає навчання особи
з інвалідністю, дитини з інвалідністю основних соціальних навичок
(особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування
тощо), пристосування побутових умов до потреб особи з
інвалідністю, дитини з інвалідністю, соціально-побутове
влаштування та обслуговування, педагогічну корекцію для осіб з
інвалідністю, дітей з інвалідністю з метою вироблення та
підтримання навичок автономного проживання, стереотипів безпечної
поведінки, опанування навичками захисту власних прав та інтересів,
самоаналізу та отримання навичок позитивного сприйняття себе та
оточуючих, навичок спілкування, забезпечення автономного
проживання у суспільстві з необхідною підтримкою (соціальний,
медичний, юридичний супровід, побутові послуги), протезування,
ортезування, забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з
інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації,
санаторно-курортне лікування відповідно до медичних показань.
Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю з важкими формами
інвалідності, які згідно з медичним висновком потребують
постійного стороннього догляду, забезпечуються соціальним,
педагогічним і психологічним патронажем (повсякденною допомогою)
за місцем проживання (вдома). У разі необхідності послуги з
соціального і педагогічного патронажу надають виїзні
реабілітаційні бригади.
Соціальна реабілітація здійснюється відповідно до
індивідуальних програм реабілітації особи з інвалідністю та в разі
необхідності супроводжується медичним спостереженням за особами з
інвалідністю, дітьми з інвалідністю.
Стаття 38. Професійна реабілітація
Професійна реабілітація передбачає відновлення знижених або
втрачених професійних функцій, відбір професії та адаптацію до неї
особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, поновлення трудової
діяльності особи з інвалідністю в колишній або в новій професії.
Професійна реабілітація включає заходи із забезпечення
зайнятості осіб з інвалідністю, експертизи потенційних професійних
здібностей, професійної орієнтації, професійної підготовки,
підготовки робочого місця, професійно-виробничої адаптації,
раціонального працевлаштування, динамічного контролю за
раціональністю працевлаштування і успішністю професійно-виробничої
адаптації.
Професійна реабілітація (професійний відбір, професійна
орієнтація, професійна освіта, професійні підготовка,
перепідготовка, перекваліфікація, раціональне працевлаштування)
спрямовується на забезпечення конкурентоспроможності особи з
інвалідністю на ринку праці і її трудового влаштування як у
звичайних виробничих умовах, так і у спеціально створених умовах
праці. { Частина третя статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2249-VIII ( 2249-19 ) від 19.12.2017 }
Професійна орієнтація осіб з інвалідністю у працездатному
віці, дітей з інвалідністю здійснюється відповідно до
індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю для
підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці, визначення
можливостей до професійної підготовки, перепідготовки і наступного
працевлаштування.
Послуги з професійної орієнтації дітям з інвалідністю надають
спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати),
загальноосвітні санаторні школи (школи-інтернати) за участю, у
разі необхідності, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді, реабілітаційних установ. { Частина п'ята статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 878-VI ( 878-17 ) від 15.01.2009 }
Професійну орієнтацію осіб з інвалідністю у працездатному
віці, які мають бажання працювати і зареєстровані у державній
службі зайнятості, може здійснювати державна служба зайнятості.
Держава гарантує особам з інвалідністю право на безоплатне
отримання професійної освіти і пов'язане з цим обслуговування
відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з
інвалідністю.
Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю з важкими формами
інвалідності, які потребують спеціальних умов для одержання
професійної освіти, за своїм бажанням можуть навчатися у
спеціальних навчальних закладах чи в навчальних закладах
загального типу, де створюються відповідні умови згідно з
державними соціальними нормативами, та у разі необхідності - за
навчальними програмами, адаптованими для навчання осіб, які
потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.
У разі неможливості здійснювати професійну освіту осіб з
інвалідністю, дітей з інвалідністю у загальних і спеціальних
навчальних закладах їх навчання організовується (за їх згодою або
за згодою їх законних представників) вдома за індивідуальними
навчальними планами, якщо ця форма допускається змістом
професійного навчання за визначеною спеціальністю.
Професійна підготовка, перепідготовка, підвищення
кваліфікації осіб з інвалідністю, зареєстрованих у державній
службі зайнятості, може здійснюватися державною службою зайнятості
і підприємствами, установами, закладами, з якими державною службою
зайнятості укладені договори.
Професійна реабілітація осіб з інвалідністю, дітей з
інвалідністю здійснюється відповідно до індивідуальних програм
реабілітації осіб з інвалідністю та в разі необхідності
супроводжується медичним спостереженням за ними.
Стаття 39. Трудова реабілітація
Трудова реабілітація передбачає тренування відновленої
моторної здатності з використанням засобів реабілітації з метою
створення особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю умов для
праці по можливості у звичайному виробничому середовищі за
допомогою індивідуальних заходів.
Індивідуальні заходи, що розробляються з урахуванням
здібностей і бажань особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю,
повинні передбачати:
створення умов для отримання найвищої можливої професійної
кваліфікації;
працевлаштування (професійну освіту, професійні підготовку,
перепідготовку, перекваліфікацію), при якому інвалідність
якнайменше заважатиме виконанню професійних обов'язків;
пристосування робочого місця (місця навчання) з урахуванням
безпеки та особливих потреб особи з інвалідністю;
використання спеціальних пристосувань та/або одягу,
необхідного у зв'язку з характером інвалідності.
Трудова реабілітація осіб з інвалідністю, дітей з
інвалідністю здійснюється відповідно до їх індивідуальних програм
реабілітації та в разі необхідності супроводжується медичним
спостереженням за ними.
Стаття 40. Фізкультурно-спортивна реабілітація
Фізкультурно-спортивна реабілітація спрямовується на
підвищення рухової активності, оздоровлення, формування
компенсаторних функцій організму і позитивної мотивації в осіб з
інвалідністю, дітей з інвалідністю до суспільної адаптації.
Фізкультурно-спортивну реабілітацію, проведення з особами з
інвалідністю, дітьми з інвалідністю фізкультурно-оздоровчих і
спортивних заходів організовують центральні органи виконавчої
влади, що реалізують державну політику у сферах трудових відносин,
соціального захисту населення, освіти, молоді, фізичної культури
та спорту. { Частина друга статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю послуги з
фізкультурно-спортивної реабілітації реабілітаційними установами
державної і комунальної форм власності надаються безоплатно.
Фізкультурно-спортивна реабілітація осіб з інвалідністю,
дітей з інвалідністю здійснюється відповідно до їх індивідуальних
програм реабілітації та супроводжується медичним спостереженням за
ними.
Р о з д і л VI
ФІНАНСОВЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СИСТЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ,
ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Стаття 41. Інформаційне забезпечення системи реабілітації
осіб з інвалідністю
Інформаційні ресурси у сфері реабілітації осіб з інвалідністю
формуються у вигляді централізованого банку даних з проблем
інвалідності, що містить дані про реабілітаційні установи,
характер і причини інвалідності, освітній і професійний рівень
осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, склад сім'ї, рівень
доходів, потребу і забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації, виробами медичного призначення, реабілітаційними
послугами, санаторно-курортним лікуванням, спеціальним
автотранспортом тощо. { Частина перша статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4213-VI ( 4213-17 ) від 22.12.2011 }
Інформаційні ресурси у сфері реабілітації осіб з інвалідністю
формуються і підтримуються в межах своїх повноважень:
на центральному рівні - центральними органами виконавчої
влади, які беруть участь у здійсненні державної політики у сфері
реабілітації осіб з інвалідністю;
на місцевому рівні - органами виконавчої влади Автономної
Республіки Крим, відповідними підрозділами обласних, Київської та
Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та
Севастополі державних адміністрацій та органами місцевого
самоврядування. { Абзаци третій та четвертий частини другої статті
41 замінено одним абзацом згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 )
від 16.10.2012 }
Одержання, використання, поширення та зберігання
конфіденційних даних, що містяться в інформаційних ресурсах,
здійснюється з дотриманням вимог законодавства.
На підставі даних інформаційних ресурсів органи виконавчої
влади здійснюють соціальний моніторинг, планування і прогнозування
потреб осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю у технічних та
інших засобах реабілітації, виробах медичного призначення та
реабілітаційних послугах. { Частина четверта статті 41 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4213-VI ( 4213-17 ) від 22.12.2011 }
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
забезпечують доступ осіб з інвалідністю до інформаційних ресурсів
щодо законодавчо визначених прав осіб з інвалідністю на
реабілітацію, наявних можливостей для отримання реабілітаційних
засобів і послуг, сертифікованої продукції протезно-ортопедичних
підприємств тощо.
Стаття 42. Фінансове забезпечення системи реабілітації
осіб з інвалідністю
Фінансування заходів з реабілітації осіб з інвалідністю,
дітей з інвалідністю, витрат на утримання реабілітаційних установ
здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів,
цільових страхових фондів, засновників реабілітаційних установ,
добровільних пожертвувань та інших джерел, передбачених законом.
Щорічно при формуванні державного і місцевих бюджетів
визначаються видатки на реалізацію індивідуальних програм
реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, а також на
функціонування реабілітаційних установ - для відповідних
розпорядників коштів.
Стаття 43. Звітність з питань реабілітації осіб
з інвалідністю
Оцінка результатів державної соціальної політики у сфері
реабілітації осіб з інвалідністю, аналіз діяльності органів
виконавчої влади, закладів охорони здоров'я, навчальних закладів,
реабілітаційних установ, протезно-ортопедичних підприємств
здійснюється на підставі звітних показників.
Центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень
розробляють і затверджують звітні показники діяльності місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій,
закладів, а також форми і терміни подання ними звітів. { Частина друга статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Р о з д і л VII
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Стаття 44. Організація міжнародного співробітництва
Міжнародне співробітництво у вирішенні проблем, пов'язаних з
реабілітацією осіб з інвалідністю, здійснюється центральними
органами виконавчої влади, які беруть участь у здійсненні
державної політики у сфері реабілітації осіб з інвалідністю,
місцевими органами виконавчої влади, громадськими організаціями
осіб з інвалідністю у порядку, визначеному законом та міжнародними
договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України. { Стаття 44 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI
( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Р о з д і л VIII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО РЕАБІЛІТАЦІЮ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Стаття 45. Відповідальність за порушення законодавства про
реабілітацію осіб з інвалідністю
Особи, винні у порушенні законодавства про реабілітацію
осіб з інвалідністю, несуть відповідальність згідно із законом.
Р о з д і л IX
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року, крім
статей 15 і 26, які набирають чинності з 1 січня 2007 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
приведення законів України у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, спрямованих
на реалізацію цього Закону;
забезпечити реалізацію статей 27-29 цього Закону шляхом
поетапного фінансового забезпечення відповідних видатків;
розробити державну програму розвитку системи реабілітації
осіб з інвалідністю та порядок розміщення державного замовлення на
надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 жовтня 2005 року
N 2961-IVвгору