Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 01.03.1999309
Документ 309-99-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2019, підстава - 261-2016-п


     76. На кожного здобувача заповнюється протокол кандидатського 
іспиту (додаток 2), до якого вносяться прізвища членів комісії,
присутніх на іспитах, з обов'язковим зазначенням їх наукового
ступеня, вченого звання і посади. Протоколи засідання комісій з приймання кандидатських іспитів
зберігаються за місцем складання кандидатських іспитів протягом
десяти років.
77. Допуск здобувачів до складання кандидатських іспитів
здійснюється за наказом керівника (заступника керівника) вищого
навчального закладу, наукової установи. Вищий навчальний заклад, наукова установа, де приймаються
кандидатські іспити, повідомляють осіб, зазначених у наказі, про
допуск до складання кандидатського іспиту, про час і місце
проведення кандидатського іспиту не пізніше ніж за місяць до його
проведення. У разі неявки здобувача на іспит з поважних причин він може
бути допущений керівником вищого навчального закладу, наукової
установи до складання кандидатського іспиту протягом поточної
сесії. Рішення комісії з приймання кандидатського іспиту може бути
оскаржене керівнику вищого навчального закладу, наукової установи
здобувачем у терміни, встановлені приймальною комісією вищого
навчального закладу, наукової установи.
78. Кандидатські іспити приймаються організовано, два рази на
рік у формі сесій. Терміни проведення сесій встановлюються
керівником вищого навчального закладу, наукової установи, де
приймаються кандидатські іспити. У разі подання здобувачем до
спеціалізованої вченої ради дисертації до захисту кандидатський
іспит може бути прийнятий поза сесією.
79. Після складання кожного кандидатського іспиту видається
посвідчення встановленої форми (додаток 3), а за місцем складання
останнього кандидатського іспиту ці посвідчення замінюються на
єдине посвідчення (додаток 3).
80. Іноземці та особи без громадянства складають кандидатські
іспити на загальних підставах.
81. Керівникам (заступникам керівників) вищих навчальних
закладів, наукових установ складати кандидатські іспити за місцем
основної роботи не дозволяється.
82. Приймання кандидатських іспитів в аспірантів, підготовка
яких здійснюється за державним замовленням, проводиться за рахунок
коштів вищого навчального закладу, наукової установи, а в
аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним
замовленням, на компенсаційній основі.
83. Відповідальність за дотримання встановленого порядку
проведення кандидатських іспитів несе голова відповідної
приймальної комісії і керівник вищого навчального закладу,
наукової установи.
84. Кандидатські іспити, прийняті з порушенням вимог цього
Положення, вважаються недійсними.
85. У разі порушення встановленої процедури приймання
кандидатських іспитів МОН та Президія Національної академії наук
можуть позбавити вищий навчальний заклад, наукову установу права
подальшого приймання кандидатських іспитів з відповідних
дисциплін.

Додаток 1
до Положення
ТИПОВА УГОДА
про підготовку аспіранта (докторанта) за рахунок
державного замовлення
N _____________________ "___" __________ ____ р.
__________________________________________________________________
(найменування установи, де проводитиметься підготовка
аспіранта (докторанта), __________________________________________________________________
її підпорядкованість)
в особі керівника з одного боку, ________________________________,
(прізвище, ініціали) та аспіранта (докторанта) ________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) наукова спеціальність ___________________________________________,
з другого боку, уклали угоду про таке:
Вищий навчальний заклад (наукова установа) зобов'язується
забезпечити:
1) якісну наукову підготовку аспіранта (докторанта) згідно з
програмою та індивідуальним планом;
2) наукове керівництво (консультування);
3) виплату відповідно до законодавства державної стипендії;
4) місцем у гуртожитку на період навчання в аспірантурі
(перебування в докторантурі) за рахунок коштів аспіранта
(докторанта). У разі розірвання контракту право на проживання в
гуртожитку припиняється;
5) після закінчення навчання в аспірантурі (перебування в
докторантурі) за умови виконання індивідуального плану місцем
працевлаштування згідно з державним замовленням та цією угодою.
Аспірант (докторант) зобов'язується:
1) дотримуватися всіх умов Положення про підготовку
науково-педагогічних та наукових кадрів;
2) оволодіти науковими знаннями, практичними навичками,
професійною майстерністю згідно з обраною спеціальністю;
3) виконати індивідуальний план роботи;
4) звітувати про хід написання дисертації та індивідуального
плану;
5) своєчасно подавати відділу аспірантури (докторантури)
індивідуальний план роботи, результати атестації та інші необхідні
документи;
6) відпрацювати не менше трьох років у __________________________________________________________________
(вищому навчальному закладі, науковій установі, які
направляли __________________________________________________________________
аспіранта (докторанта) на навчання за рахунок
державного замовлення)
Інші умови:
1) зміни і доповнення до цієї угоди вносяться шляхом
підписання додаткових угод;
2) дія угоди припиняється за згодою сторін (оформляється
протоколом);
3) усі спори, що виникають між сторонами, вирішуються в
судовому порядку.
Угода набирає чинності з моменту підписання і діє до "_____" ______ __ р.
Угоду складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної
сторони і мають однакову юридичну силу.
Адреси сторін:
вищий навчальний заклад _____________________________________
(поштовий індекс, адреса, номер телефону) аспірант (докторант) ________________________________________
(місце постійного проживання, адреса, номер телефону) паспорт _____________________________________________________
(серія, номер, ким і коли виданий)
МП

Керівник _____________________ Аспірант (докторант) _____________
(підпис) (підпис)
Головний бухгалтер ___________________
(підпис)
"___" ______________ ____ р.
Примітка. До угоди можуть бути внесені й інші зобов'язання
сторін.

Додаток 2
до Положення
__________________________________________________________________
(найменування міністерства, іншого центрального органу
виконавчої влади повністю) __________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу, __________________________________________________________________
наукової установи повністю)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник ________________________
"___"__________________ ______ р.

ПРОТОКОЛ N _____
засідання комісії з приймання кандидатських іспитів від "___" ________________ ____ р.
Голова комісії ______________________________________________
(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, __________________________________________________________________
посада, шифр і найменування спеціальності за __________________________________________________________________
переліком спеціальностей наукових працівників)
Члени комісії:
1. __________________________________________________________
(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, __________________________________________________________________
посада, шифр, найменування спеціальності за __________________________________________________________________
переліком спеціальностей наукових працівників)
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
Склад комісії затверджено наказом керівника _____________ від ______________ __ р. N ____
СЛУХАЛИ: Приймання кандидатського іспиту з __________________
(шифр, найменування __________________________________________________________________
спеціальності за переліком спеціальностей наукових
працівників)
в аспіранта (здобувача) _____________________________________
I. За програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки
України, вченою радою вищого навчального закладу, наукової
установи (потрібне підкреслити), протокол від ____________ ____ р.
N ___ поставлено такі запитання:
Основні:
1) __________________________________________________________ 2) __________________________________________________________ 3) __________________________________________________________
Додаткові:
1) __________________________________________________________ 2) __________________________________________________________ 3) __________________________________________________________
II. За додатковою програмою, затвердженою вченою радою вищого
навчального закладу, наукової установи, факультету (потрібне
підкреслити) протокол від ____________ ____ р. N ___ поставлено
такі запитання:
Основні:
1) __________________________________________________________ 2) __________________________________________________________ 3) __________________________________________________________
Додаткові:
1) __________________________________________________________ 2) __________________________________________________________ 3) __________________________________________________________
III. Подано реферат на тему _________________________________ _____________________________________________________________
Загальна оцінка
УХВАЛИЛИ: Вважати, що _____________________________ склав(ла)
(прізвище, ініціали)
________________________________ з оцінкою _______________________
(найменування дисципліни) (словами)
Голова екзаменаційної комісії ____________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Члени екзаменаційної комісії: 1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 955
( 955-2011-п ) від 12.09.2011, N 538 ( 538-2013-п ) від
07.08.2013 }

Додаток 3
до Положення
Зразок
ПОСВІДЧЕННЯ N ______
Видане ______________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
в тому, що він(вона) склав(ла) кандидатські іспити із
спеціальності __________________________________________________________________
(шифр, найменування спеціальності)
і одержав такі оцінки:
------------------------------------------------------------------ Найменування | Оцінка і дата | Прізвище, ініціали, науковий дисципліни | складання | ступінь, вчене звання та | іспиту | посада голови і членів | | екзаменаційної комісії ------------------------------------------------------------------
Посвідчення видане на підставі оригіналів протоколів або
посвідчень про складання окремих кандидатських іспитів, що
зберігаються в архіві __________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу,
наукової установи повністю)
МП
Керівник ____________________
(підпис) Завідуючий аспірантурою ____________________
(підпис) "____" ___________ ___ р.

Примітка. Посвідчення про складання кандидатських іспитів
оформляється на офіційному бланку вищого навчального закладу,
наукової установи.вгору