Документ 3202-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.10.2018, підстава - 2258-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо запобігання фінансовим правопорушенням,
забезпечення ефективного використання бюджетних
коштів, державного і комунального майна
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 14, ст.117 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2258-VIII ( 2258-19 ) від 21.12.2017, ВВР, 2018, N 9, ст.50 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 363 Господарського кодексу України ( 436-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144)
викласти в такій редакції:
"Стаття 363. Аудит та державний фінансовий аудит
1. Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності,
обліку, первинних документів та іншої інформації щодо
фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з
метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти
і відповідності законодавству та встановленим нормативам.
2. Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами),
аудиторськими організаціями, які уповноважені суб'єктами
господарювання на його проведення.
3. Державний фінансовий аудит є різновидом державного
фінансового контролю і полягає у перевірці та аналізі фактичного
стану справ щодо законного та ефективного використання державних
чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності
ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової
звітності, функціонування системи внутрішнього контролю.
4. Державний фінансовий аудит здійснюється Рахунковою палатою
та органами державної контрольно-ревізійної служби відповідно до
законів.
5. Аудит та державний фінансовий аудит можуть проводитися за
ініціативою суб'єктів господарювання, а також у випадках,
передбачених законом (обов'язковий аудит)".
2. У Законі України "Про державну контрольно-ревізійну службу
в Україні" ( 2939-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 13, ст. 110; 2002 р., N 17, ст. 117; 2004 р., N 15, ст. 218;
2005 р., N 10, ст. 187):
1) текст статті 2 викласти в такій редакції:
"Головним завданням державної контрольно-ревізійної служби є
здійснення державного фінансового контролю за використанням і
збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших
активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та
взяття зобов'язань, ефективним використанням коштів і майна,
станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової
звітності в міністерствах та інших органах виконавчої влади, в
державних фондах, у бюджетних установах і у суб'єктів
господарювання державного сектору економіки, а також на
підприємствах і в організаціях, які отримують (отримували в
періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та
державних фондів або використовують (використовували у періоді,
який перевіряється) державне чи комунальне майно (далі -
підконтрольні установи), виконанням місцевих бюджетів, розроблення
пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та
запобігання їм у подальшому.
Державний фінансовий контроль реалізується державною
контрольно-ревізійною службою через проведення державного
фінансового аудиту та інспектування.
Державний фінансовий аудит є різновидом державного
фінансового контролю і полягає у перевірці та аналізі фактичного
стану справ щодо законного та ефективного використання державних
чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності
ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової
звітності, функціонування системи внутрішнього контролю.
Результати державного фінансового аудиту та їх оцінка викладаються
у звіті.
Інспектування здійснюється у формі ревізії та полягає у
документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих
питань фінансово-господарської діяльності підконтрольної установи,
яка повинна забезпечувати виявлення наявних фактів порушення
законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і
матеріально відповідальних осіб. Результати ревізії викладаються в
акті.
Порядок проведення державною контрольно-ревізійною службою
державного фінансового аудиту та інспектування встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
На підконтрольних установах, щодо яких за відповідний період
їх фінансово-господарської діяльності відповідно до цього Закону
проведено державний фінансовий аудит, інспектування за ініціативою
органів державної контрольно-ревізійної служби не проводиться.
Державний фінансовий аудит проводиться також Рахунковою
палатою у порядку та у спосіб, що визначені законом";
2) у частині першій статті 8:
у пункті 1 слова "ревізій і перевірок" замінити словами
"державного фінансового контролю", слово "документальних"
виключити;
пункти 2, 3, 5, 6 і 7 викласти в такій редакції:
"2) проводять у підконтрольних установах ревізії
фінансово-господарської діяльності, використання і збереження
фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильності
визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов'язань, стану
і достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
3) здійснюють державний фінансовий аудит виконання державних
(бюджетних) програм, діяльності бюджетних установ, суб'єктів
господарювання державного сектору економіки, а також інших
суб'єктів господарювання, які отримують (отримували в періоді,
який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних
фондів або використовують (використовували у періоді, який
перевіряється) державне чи комунальне майно";
"5) здійснюють контроль за усуненням недоліків і порушень,
виявлених під час проведення державного фінансового контролю;
6) розробляють нормативно-правові акти та методичні документи
з питань своєї діяльності;
7) здійснюють методологічне керівництво і контроль за
діяльністю підпорядкованих контрольно-ревізійних підрозділів,
узагальнюють досвід проведення державного фінансового контролю і
поширюють його серед контрольно-ревізійних служб, розробляють
пропозиції щодо удосконалення державного фінансового контролю";
3) у статті 10:
у пункті 1 слова "ревізувати і перевіряти у міністерствах,
державних комітетах та інших органах державної виконавчої влади,
державних фондах, на підприємствах, в установах і організаціях"
замінити словами "перевіряти у підконтрольних установах";
у пунктах 2, 4, 7, 8 і 9 слова "міністерства та інші органи
виконавчої влади, державні фонди, бюджетні установи, а також
підприємства, установи і організації, які отримують кошти з
бюджету та з державних валютних фондів" у всіх відмінках замінити
словами "підконтрольні установи" у відповідних відмінках;
в абзаці першому пункту 4 слово "перевірка" замінити словом
"ревізія";
пункт 10 викласти в такій редакції:
"10) звертатися до суду в інтересах держави, якщо
підконтрольною установою не забезпечено виконання вимог щодо
усунення виявлених ревізією порушень законодавства з питань
збереження і використання активів";
доповнити пунктом 12 такого змісту:
"12) проводити у суб'єктів господарювання, які мали правові
відносини з підконтрольною установою, зустрічні звірки з метою
документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та
розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх
реальності та повноти відображення в обліку підконтрольної
установи";
4) у статтях 10, 11, 11-1, 12 і 14 слова "ревізія та
перевірка", "ревізія або перевірка", "ревізія і перевірка",
"перевірка або ревізія" у всіх відмінках і числах замінити словом
"ревізія" у відповідних відмінках і числах;
5) у статтях 10, 11 і 15 слова "ревізуються або
перевіряються", "ревізуються чи перевіряються" замінити словом
"ревізуються";
6) у статті 11:
частину першу викласти в такій редакції:
"Плановою виїзною ревізією вважається ревізія у
підконтрольних установах, яка передбачена у плані роботи органу
державної контрольно-ревізійної служби і проводиться за
місцезнаходженням такої юридичної особи чи за місцем розташування
об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така планова
виїзна ревізія";
пункт 1 частини п'ятої виключити;
частину шосту доповнити реченням такого змісту: "Позапланова
ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного
разу на квартал";
доповнити частиною такого змісту:
"Зустрічні звірки, які проводяться органами державної
контрольно-ревізійної служби, не є контрольними заходами і
проводяться у разі виникнення потреби у їх проведенні на підставі
направлення, виписаного керівником органу (підрозділу) державної
контрольно-ревізійної служби";
у частинах десятій - дванадцятій слово "днів" замінити
словами "робочих днів", числа "20" і "10" замінити відповідно
числами "30" і "15";
7) частину першу статті 14 виключити.

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2258-VIII ( 2258-19 ) від 21.12.2017 }

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень прийняття
нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити перегляд та скасування міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів,
що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 грудня 2005 року
N 3202-IVвгору