Про Координаційну раду з питань реформування державного управління
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення від 18.05.2016335
Документ 335-2016-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.11.2018, підстава - 945-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 травня 2016 р. № 335
Київ

Про Координаційну раду з питань реформування державного управління

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 306 від 26.04.2017
№ 945 від 24.10.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Координаційну раду з питань реформування державного управління у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань реформування державного управління, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 52




Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 травня 2016 р. № 335
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2017 р. № 306)

СКЛАД
Координаційної ради з питань реформування державного управління

Міністр Кабінету Міністрів України, голова Координаційної ради

Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України, секретар Координаційної ради

Державний секретар Кабінету Міністрів України

Перший заступник (заступник) Міністра економічного розвитку і торгівлі

Перший заступник (заступник) Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Перший заступник (заступник) Міністра соціальної політики

Перший заступник (заступник) Міністра фінансів

Перший заступник (заступник) Міністра юстиції

Голова НАДС

Голова Державного агентства з питань електронного урядування

Заступник Голови Держаудитслужби

Заступник Глави Адміністрації Президента України (за згодою)

Голова підкомітету з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування (за згодою)

Голова правління Центру політико-правових реформ (за згодою)

Представник громадської ініціативи “Реанімаційний пакет реформ” (за згодою)

{Додаток в редакції Постанови КМ № 306 від 26.04.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 945 від 24.10.2018}



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 травня 2016 р. № 335

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань реформування державного управління

1. Координаційна рада з питань реформування державного управління (далі - Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою забезпечення координації заходів з розроблення проекту та реалізації Стратегії реформування державного управління на 2016-2020 роки (далі - Стратегія).

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади, пов’язаних з розробленням проекту та реалізацією Стратегії і виконанням плану заходів з її реалізації;

2) проведення аналізу проектів актів законодавства, спрямованих на створення нормативно-правової бази з питань реформування державного управління;

3) підготовка пропозицій щодо:

удосконалення системи органів виконавчої влади з метою підвищення ефективності діяльності таких органів та державних службовців;

діяльності органів виконавчої влади, пов’язаної з проведенням реформи державного управління, та надання допомоги в її проведенні;

удосконалення нормативно-правової бази з питань адміністративних правовідносин, економічних засад діяльності центральних органів виконавчої влади, впровадження дієвих адміністративних процедур;

деконцентрації повноважень центральних органів виконавчої влади, спрощення процедур надання органами виконавчої влади фізичним та юридичним особам управлінських послуг;

визначення разом з відповідними центральними органами виконавчої влади обсягу фінансових ресурсів, необхідних для здійснення заходів з реалізації Стратегії;

оновлення Стратегії та плану заходів за результатами їх реалізації;

4) виконання інших завдань, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз діяльності центральних органів виконавчої влади з реалізації Стратегії та виконання плану заходів з її реалізації, готує і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо підвищення ефективності такої діяльності;

2) проводить моніторинг та оцінку ефективності реалізації Стратегії та виконання плану заходів з її реалізації, схвалення та оприлюднення періодичних звітів про хід їх реалізації;

3) співпрацює з інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами та організаціями, незалежними експертами, міжнародними організаціями та їх представництвами в Україні в рамках реалізації Стратегії та виконання плану заходів з її реалізації;

4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) заслуховувати інформацію керівників міністерств, інших органів виконавчої влади про стан виконання рішень Ради;

3) утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) залучати в установленому порядку до участі у своїй роботі, у роботі утворених нею робочих груп представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

5) організовувати і проводити конференції, засідання за круглим столом, форуми, наради, зустрічі, семінари з питань, що належать до її компетенції.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Раду очолює голова.

Головою Ради є Міністр Кабінету Міністрів України.

{Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 306 від 26.04.2017}

8. Голова Ради:

1) здійснює керівництво та організовує роботу Ради;

2) представляє Раду у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, засобами масової інформації, міжнародними організаціями та їх представництвами в Україні;

2-1) може у разі потреби ініціювати проведення нарад під головуванням Прем’єр-міністра України за участю міністрів, відповідальних за реформування державного управління, народних депутатів України та представників Адміністрації Президента України;

{Пункт 8 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 306 від 26.04.2017}

3) формує проект порядку денного засідань Ради на основі пропозицій її членів та головує під час проведення засідань Ради;

4) інформує Кабінет Міністрів України про результати роботи Ради;

5) затверджує персональний склад Ради;

6) може делегувати свої повноваження одному з членів Ради (в разі відсутності голови).

{Підпункт 6 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 306 від 26.04.2017}

9. Засідання Ради, що скликаються головою Ради або за його дорученням одним з членів Ради, проводяться не рідше ніж один раз на квартал. У разі потреби за рішенням голови Ради можуть проводитися позачергові засідання Ради.

{Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови КМ № 306 від 26.04.2017}

Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

У разі неможливості з поважних причин бути присутнім на засіданні член Ради може делегувати свої повноваження представнику відповідного органу чи організації.

{Абзац третій пункту 9 в редакції Постанови КМ № 306 від 26.04.2017}

У засіданнях Ради за рішенням її голови можуть брати участь представники інститутів громадянського суспільства, підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації, міжнародних організацій та їх представництв в Україні.

10. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, та оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні Ради і надсилається Кабінетові Міністрів України, членам Ради та учасникам відповідного засідання.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Рада може приймати рішення з окремих питань шляхом письмового опитування її членів.

11. Для забезпечення виконання рішень Ради можуть надаватися доручення Прем’єр-міністра України або прийматися рішення Кабінету Міністрів України.

Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

12. Рішення Ради, прийняті в межах її повноважень, обов’язкові для розгляду центральними органами виконавчої влади.

13. Секретар Ради:

1) організовує підготовку матеріалів і проектів рішень;

2) проводить моніторинг виконання рішень Ради;

3) забезпечує ведення протоколів її засідань;

4) забезпечує взаємодію в установленому порядку з питань розроблення проекту та реалізації Стратегії з представниками інституцій ЄС та держав - членів ЄС, інших держав і міжнародних організацій.

14. Організаційне, інформаційне, експертно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

З цією метою відповідальний структурний підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів України:

організовує підготовку матеріалів і проектів рішень Ради, забезпечує ведення протоколів її засідань;

забезпечує в установленому порядку координацію роботи органів виконавчої влади, спрямованої на виконання рішень Кабінету Міністрів України та Ради щодо реалізації Стратегії та виконання плану заходів з її реалізації;

здійснює контроль за своєчасним поданням органами виконавчої влади проектів актів законодавства та інших документів, передбачених Стратегією або планом заходів з її реалізації, для підготовки їх до розгляду Кабінетом Міністрів України, урядовими комітетами та Радою;

проводить в установленому порядку моніторинг реалізації органами виконавчої влади рішень Ради, Стратегії та плану заходів з її реалізації;

забезпечує організацію розроблення за участю заінтересованих міністерств, інших центральних органів виконавчої влади пропозицій до плану заходів з реалізації Стратегії та моніторинг їх виконання;

узагальнює пропозиції міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо обсягу фінансових ресурсів, необхідних для здійснення заходів з реалізації Стратегії для розгляду Радою;

організовує підготовку періодичних звітів про стан реалізації Стратегії.



вгору