Документ 343-99-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.09.2019, підстава - 827-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 березня 1999 р. N 343
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 827 ( 827-2019-п ) від 14.08.2019 }
Про затвердження Порядку організації та
проведення моніторингу в галузі охорони
атмосферного повітря
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1763 ( 1763-99-п ) від 24.09.99
N 657 ( 657-2012-п ) від 18.07.2012
N 380 ( 380-2013-п ) від 29.05.2013
N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

З метою упорядкування робіт, пов'язаних з проведенням
моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок організації та проведення моніторингу в
галузі охорони атмосферного повітря (додається).
2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки разом з Міністерством охорони здоров'я,
Державним комітетом по гідрометеорології, Міністерством з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи утворити в місячний термін міжвідомчу
комісію з проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного
повітря.
3. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки, Міністерству охорони здоров'я, Державному
комітетові по гідрометеорології, Міністерству з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим привести у 1999 році власні нормативно-правові акти у
відповідність із затвердженим цією постановою Порядком.
4. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки разом з Державним комітетом по
гідрометеорології, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи розробити і подати до
1 вересня 1999 р. Кабінетові Міністрів України проект Програми
проведення в Україні моніторингу атмосферного повітря.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 березня 1999 р. N 343
ПОРЯДОК
організації та проведення моніторингу в
галузі охорони атмосферного повітря
{ У тексті Порядку слово "Мінекобезпеки" замінено словом
"Мінприроди" згідно з Постановою КМ N 657 ( 657-2012-п )
від 18.07.2012 }

1. Цей Порядок встановлює основні вимоги до організації та
проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря,
визначає джерела його фінансування, взаємовідносини центральних
органів виконавчої влади в організації та проведенні моніторингу.
Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря (далі -
моніторинг атмосферного повітря) проводиться з метою отримання,
збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про рівень
забруднення атмосферного повітря, оцінки та прогнозування його
змін і ступеня небезпечності та розроблення науково обгрунтованих
рекомендацій для прийняття рішень у галузі охорони атмосферного
повітря.
Моніторинг атмосферного повітря є складовою частиною
державної системи моніторингу довкілля України.
2. До об'єктів моніторингу атмосферного повітря належать:
атмосферне повітря, у тому числі атмосферні опади;
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
3. До суб’єктів моніторингу атмосферного повітря належать
ДСНС, Держсанепідслужба, їх територіальні органи, Мінприроди,
підприємства, установи, організації, діяльність яких призводить
або може призвести до погіршення стану атмосферного повітря.
{ Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1763 ( 1763-99-п ) від 24.09.99; в редакції Постанови КМ
N 657 ( 657-2012-п ) від 18.07.2012; із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 380 ( 380-2013-п ) від 29.05.2013 }

{ Абзац другий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

4. Моніторинг атмосферного повітря проводиться в рамках
Програми проведення в Україні моніторингу атмосферного повітря та
відповідних регіональних (місцевих) програм.
Організація проведення моніторингу атмосферного повітря
здійснюється обласними, Київською та Севастопольською міськими
держадміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим -
органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань
охорони навколишнього природного середовища. { Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 748 ( 748-2013-п ) від
07.08.2013 }
5. У результаті проведення моніторингу атмосферного повітря
одержуються:
первинні дані контролю за викидами та спостережень за станом
забруднення;
узагальнені дані про рівень забруднення на певній території
за певний проміжок часу;
узагальнені дані про склад та обсяги викидів забруднюючих
речовин;
оцінка рівнів та ступеня небезпечності забруднення для
довкілля та життєдіяльності населення;
оцінка складу та обсягів викидів забруднюючих речовин.
6. Під час проведення моніторингу атмосферного повітря в
обов'язковому порядку визначається наявність в атмосферному
повітрі загальнопоширених забруднюючих речовин, показників та
інгредієнтів атмосферних опадів, зазначених у списку А (додаток
1).
За рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів
місцевого самоврядування, з урахуванням екологічної ситуації в
регіоні, населеному пункті може додатково визначатися наявність в
атмосферному повітрі забруднюючих речовин, зазначених у списку Б
(додаток 2).
7. Мінприроди разом з іншими суб'єктами моніторингу
атмосферного повітря щорічно узагальнюють оцінки кількісного та
якісного складу викидів забруднюючих речовин і стану забруднення
атмосферного повітря, а також здійснюють прогноз його змін та
впливу на довкілля і стан здоров'я населення. Узагальнені дані
подаються відповідним органам виконавчої влади або органам
місцевого самоврядування для прийняття рішень, пов'язаних із
запобіганням негативним змінам у складі атмосферного повітря. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 657
( 657-2012-п ) від 18.07.2012 }
8. У разі виникнення надзвичайної ситуації (виявлення в
атмосферному повітрі однієї або кількох речовин, кількість яких
перевищує їх максимальні разові гранично допустимі концентрації,
спричиненого аварією, катастрофою, стихійним лихом, що створило
загрозу здоров'ю населення, призвело або може призвести до
матеріальних втрат) інформація про це повинна негайно передаватися
суб'єктами моніторингу атмосферного повітря органам виконавчої
влади або органам місцевого самоврядування разом з пропозиціями
про вжиття необхідних заходів для ліквідації наслідків аварії,
катастрофи, стихійного лиха.
9. Фінансування робіт, пов'язаних з проведенням моніторингу
атмосферного повітря, їх науково-методологічне та метрологічне
забезпечення, а також взаємовідносини суб'єктів моніторингу
атмосферного повітря здійснюються відповідно до Положення про
державну систему моніторингу довкілля, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. N 391
( 391-98-п ).

Додаток 1
до Порядку організації та
проведення моніторингу в галузі
охорони атмосферного повітря
СПИСОК А
загальнопоширених забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі, показників та інгредієнтів
атмосферних опадів
Забруднюючі речовини в атмосферному повітрі
1. Пил
2. Діоксид сірки
З. Оксид вуглецю
4. Діоксид азоту
5. Свинець та його неорганічні сполуки (в перерахунку на свинець)
6. Бенз(а)пірен
7. Формальдегід
8. Радіоактивні речовини (за переліком, погодженим Мінприроди,
МОЗ, ДСНС, ДАЗВ)
Показники та інгредієнти атмосферних опадів
1. Сульфати
2. Хлор
3. Азот амонієвий
4. Нітрати
5. Гідрокарбонати
6. Натрій
7. Калій
8. Кальцій
9. Магній
10. рН
11. Кислотність
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 657
( 657-2012-п ) від 18.07.2012, N 380 ( 380-2013-п ) від
29.05.2013, N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

Додаток 2
до Порядку організації та
проведення моніторингу в галузі
охорони атмосферного повітря
СПИСОК Б
забруднюючих речовин, моніторинг яких
проводиться на регіональному (локальному) рівні
1. Аміак 15. Нікель та його сполуки
2. Анілін (у перерахунку на нікель)
3. Бензол 16. Озон
4. Водень хлористий 17. Оксид азоту
5. Водень ціаністий 18. Ртуть та її сполуки
6. Етилбензол (у перерахунку на ртуть)
7. Залізо та його сполуки 19. Сажа (у перерахунку на залізо) 20. Сірководень 8. Кадмій та його сполуки 21. Сірковуглець
(у перерахунку на кадмій) 22. Толуол 9. Кислота азотна 23. Фенол
10. Кислота сірчана 24. Фтористий водень
11. Ксилол 25. Хлор
12. Марганець та його сполуки 26. Хлоранілін (у перерахунку на діоксид 27. Хром та його сполуки марганцю) (у перерахунку на хром) 13. Мідь та її сполуки 28. Цинк та його сполуки
(у перерахунку на мідь) (у перерахунку на цинк) 14. Миш'як та його сполуки 29. Радіоактивні речовини (за
(у перерахунку на миш'як) переліком, погодженим
Мінприроди, МОЗ, ДСНС, ДАЗВ)
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 657
( 657-2012-п ) від 18.07.2012, N 380 ( 380-2013-п ) від
29.05.2013, N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }вгору