Питання головного органу військового управління Національної гвардії України
Указ Президента України; Положення від 28.03.2014346/2014
Документ 346/2014, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.03.2018, підстава - 84/2018

Указ
Президента України

Питання головного органу військового управління Національної гвардії України

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
№ 460/2014 від 09.05.2014
№ 84/2018 від 24.03.2018}

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 106, статті 112 Конституції України, статті 5 Закону України «Про Національну гвардію України» постановляю:

1. Затвердити Положення про головний орган військового управління Національної гвардії України (додається).

2. Установити, що командувач Національної гвардії України користується щодо військовослужбовців Національної гвардії України правами Міністра оборони України, які передбачені Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженим Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 6 червня 2007 року № 501 «Питання органу військового управління внутрішніх військ»;

Указ Президента України від 16 березня 2009 року № 160 «Про внесення зміни до Указу Президента України від 6 червня 2007 року № 501».

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
України
О.ТУРЧИНОВ

м. Київ
28 березня 2014 року
№ 346/2014

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 28 березня 2014 року № 346/2014

ПОЛОЖЕННЯ
про головний орган військового управління Національної гвардії України

{У тексті Положення слова "і підрозділи, вищі навчальні заклади, навчальні військові частини (центри), бази, установи та заклади" в усіх відмінках замінено словами "(підрозділи), вищі військові навчальні заклади, навчальні військові частини (центри), бази, заклади охорони здоров'я та установи" у відповідному відмінку згідно з Указом Президента № 84/2018 від 24.03.2018}

1. Головним органом військового управління Національної гвардії України (далі - головний орган військового управління НГУ) є Головне управління Національної гвардії України.

2. Головний орган військового управління НГУ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про Національну гвардію України», іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також виданими відповідно до них нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, іншими нормативно-правовими актами.

3. Основними завданнями головного органу військового управління НГУ є:

участь у забезпеченні реалізації державної політики з питань діяльності Національної гвардії України;

організація виконання покладених на Національну гвардію України завдань та основних функцій;

планування застосування оперативно-територіальних об'єднань Національної гвардії України, їх органів військового управління, якими є територіальні управління Національної гвардії України (далі - територіальні управління НГУ), з'єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров'я та установ, що не входять до складу оперативно-територіальних об'єднань Національної гвардії України;

забезпечення безпосереднього військового керівництва територіальними управліннями НГУ, з'єднаннями, військовими частинами (підрозділами), вищими військовими навчальним закладами, навчальними військовими частинами (центрами), базами, закладами охорони здоров'я та установами, що не входять до складу оперативно-територіальних об'єднань Національної гвардії України.

4. Головний орган військового управління НГУ відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, та розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства, розробляє і подає в установленому порядку на розгляд Міністрові внутрішніх справ України проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України з питань діяльності Національної гвардії України;

2) розробляє та подає на розгляд Міністрові внутрішніх справ України проекти актів Міністерства внутрішніх справ України, що стосуються діяльності Національної гвардії України;

3) аналізує та прогнозує тенденції розвитку суспільно-політичної обстановки в зонах відповідальності (зонах оперативного реагування), дислокації об'єктів, що охороняються, та місць виконання службово-бойових завдань Національної гвардії України;

4) здійснює в межах компетенції заходи правового режиму надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях;

5) здійснює в установленому порядку заходи щодо приведення Національної гвардії України у вищі ступені бойової готовності, переведення її на штати воєнного часу;

6) організовує підготовку оперативно-територіальних об'єднань, з'єднань, військових частин (підрозділів) до виконання службово-бойових завдань;

{Підпункт 6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 84/2018 від 24.03.2018}

7) організовує підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації особового складу Національної гвардії України у навчальних військових частинах (центрах) Національної гвардії України, а перепідготовку і підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних фахівців (військовослужбовців, працівників) Національної гвардії України - на базі вищих навчальних закладів, закладів підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів незалежно від форми власності та підпорядкування, бере участь у формуванні державного замовлення на підготовку фахівців у навчальних закладах;

{Підпункт 7 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 84/2018 від 24.03.2018}

8) здійснює заходи, пов'язані з охороною державної таємниці;

9) відповідно до закону протидіє і запобігає корупційним правопорушенням та злочинам у сфері службової діяльності особового складу Національної гвардії України;

10) уживає заходів з контролю за діяльністю територіальних управлінь НГУ, з'єднань, військових частин, вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров'я та установ Національної гвардії України;

{Підпункт 10 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 84/2018 від 24.03.2018}

11) здійснює заходи з комплектування Національної гвардії України військовослужбовцями і працівниками, іноземцями та особами без громадянства у випадках, порядку та на умовах, визначених законодавством;

{Підпункт 11 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 84/2018 від 24.03.2018}

12) організовує у взаємодії з органами Національної поліції України вивчення та добір призовників у Національну гвардію України, їх розподіл і відправлення до територіальних управлінь НГУ, з'єднань, військових частин (підрозділів), навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров'я та установ Національної гвардії України;

{Підпункт 12 пункту 4 в редакції Указу Президента № 84/2018 від 24.03.2018}

13) здійснює заходи щодо забезпечення відповідно до закону соціального і правового захисту особового складу Національної гвардії України і членів їх сімей;

14) уживає відповідно до законодавства особливих заходів щодо захисту військовослужбовців та працівників Національної гвардії України від зазіхань на їх життя, здоров'я, честь, майно у зв'язку зі службовою діяльністю і членів їх сімей;

15) забезпечує здійснення відомчої реєстрації, перереєстрації та ведення обліку транспортних засобів Національної гвардії України;

16) проводить обов'язковий технічний контроль транспортних засобів Національної гвардії України;

17) організовує та забезпечує проведення заходів з підвищення рівня військово-патріотичного виховання, зміцнення військової дисципліни і правопорядку, морально-психологічного забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, бойового навчання та службової (бойової) діяльності Національної гвардії України;

{Підпункт 17 пункту 4 в редакції Указу Президента № 84/2018 від 24.03.2018}

17-1) забезпечує в межах, передбачених законодавством, співпрацю Національної гвардії України та релігійних організацій у сфері задоволення релігійних потреб військовослужбовців і працівників Національної гвардії України шляхом організації служби військового духовенства (капеланської служби);

{Пункт 4 доповнено підпунктом 17-1 згідно з Указом Президента № 84/2018 від 24.03.2018}

18) організовує ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарських операцій головного органу військового управління НГУ, територіальних управлінь НГУ, з'єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров'я та установ Національної гвардії України відповідно до законодавства;

19) здійснює через відповідні військові частини Національної гвардії України забезпечення Національної гвардії України, матеріально-технічне забезпечення територіальних управлінь НГУ, з'єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров'я та установ Національної гвардії України, закупівлю, накопичення й ефективне використання військового майна та інших матеріально-технічних ресурсів, забезпечує їх експлуатацію, ремонт і зберігання, здійснює контроль у цій сфері;

{Підпункт 19 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 84/2018 від 24.03.2018}

20) здійснює відповідно до закону управління військовим майном, у тому числі закріплює військове майно за територіальними управліннями НГУ, з'єднаннями, військовими частинами (підрозділами), вищими військовими навчальними закладами, навчальними військовими частинами (центрами), базами, закладами охорони здоров'я та установами Національної гвардії України (у разі їх формування, переформування), приймає рішення щодо перерозподілу цього майна між ними, у тому числі у разі їх розформування;

21) виступає в установленому порядку замовником (пайовиком) робіт із проектування, будівництва (придбання) житла для військовослужбовців та працівників Національної гвардії України, об'єктів, будівель і споруд військового, спеціального та іншого призначення, з реконструкції та капітального ремонту нерухомого майна, що перебуває в оперативному управлінні Національної гвардії України;

22) організовує розквартирування територіальних управлінь НГУ, з'єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров'я та установ Національної гвардії України, експлуатацію, утримання, ремонт будівель і споруд військових містечок, проведення заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

23) організовує та здійснює в установленому Міністерством внутрішніх справ України порядку заходи щодо міжнародного співробітництва, а також у порядку і на умовах, визначених законами України, щодо участі у міжнародних операціях із підтримання миру і безпеки на підставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

24) організовує та здійснює в установленому порядку координацію діяльності сил та засобів правоохоронних органів, залучених до припинення масових заворушень;

{Підпункт 24 пункту 4 в редакції Указу Президента № 84/2018 від 24.03.2018}

25) забезпечує в межах компетенції здійснення заходів щодо медичного забезпечення військовослужбовців Національної гвардії України, ветеранів військової служби, ветеранів війни та інших категорій громадян, яким законодавством України надано право користуватися закладами охорони здоров'я Національної гвардії України;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 25 згідно з Указом Президента № 84/2018 від 24.03.2018}

26) здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд у Національній гвардії України;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 26 згідно з Указом Президента № 84/2018 від 24.03.2018}

27) виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених на головний орган військового управління НГУ завдань.

{Пункт 4 доповнено підпунктом 27 згідно з Указом Президента № 84/2018 від 24.03.2018}

5. Головний орган військового управління НГУ має право в установленому порядку:

1) залучати фахівців центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати від Міністерства внутрішніх справ України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування документи і матеріали, необхідні для реалізації покладених на нього завдань;

3) подавати на розгляд Міністерства внутрішніх справ України проекти нормативно-правових актів з питань діяльності Національної гвардії України;

4) скликати наради за участю представників органів виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції;

5) морально заохочувати осіб, які надають Національній гвардії України допомогу у виконанні покладених на неї завдань.

6. Головний орган військового управління НГУ здійснює свої повноваження безпосередньо та через територіальні управління НГУ.

7. Головний орган військового управління НГУ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з Управлінням державної охорони України, іншими правоохоронними органами, Збройними Силами України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами місцевого самоврядування, органами прокуратури, органами державної влади, громадськими об'єднаннями та релігійними організаціями, а також з адміністрацією і режимними органами об'єктів, що охороняються, та населенням.

{Пункт 7 в редакції Указу Президента № 84/2018 від 24.03.2018}

8. Начальником головного органу військового управління НГУ є командувач Національної гвардії України, який призначається на посаду Президентом України за поданням Міністра внутрішніх справ України та звільняється з посади Президентом України. На посаду командувача Національної гвардії України призначається військовослужбовець.

{Абзац перший пункту 8 в редакції Указу Президента № 84/2018 від 24.03.2018}

Командувач Національної гвардії України має першого заступника і чотирьох заступників, які належать до вищого командування Національної гвардії України.

Перший заступник та заступники командувача Національної гвардії України призначаються на посади за поданням командувача Національної гвардії України та звільняються з посад Президентом України.

{Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 84/2018 від 24.03.2018}

У разі неможливості виконання командувачем Національної гвардії України службових обов'язків (відрядження, хвороба, інші поважні причини) його обов'язки тимчасово виконує перший заступник командувача Національної гвардії України.

{Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 84/2018 від 24.03.2018}

У разі звільнення командувача Національної гвардії України з посади до призначення іншої особи на цю посаду Президент України призначає виконуючого обов'язки командувача Національної гвардії України. Подання Президентові України стосовно кандидатури виконуючого обов'язки командувача Національної гвардії України вносить Міністр внутрішніх справ України.

{Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 84/2018 від 24.03.2018}

9. Командувач Національної гвардії України:

1) здійснює безпосереднє військове керівництво Національною гвардією України, організовує виконання покладених на неї завдань і функцій;

2) організовує забезпечення головним органом військового управління НГУ реалізації державної політики у сфері національної безпеки і оборони України;

3) спрямовує і контролює здійснення заходів щодо підготовки Національної гвардії України, підтримання її у постійній бойовій та мобілізаційній готовності, комплектування її особовим складом, прийняття громадян України на військову службу до Національної гвардії України, визначення потреб і ресурсів, необхідних для виконання покладених на Національну гвардію України завдань;

4) представляє головний орган військового управління НГУ у відносинах з іншими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями;

5) затверджує положення про структурні підрозділи головного органу військового управління НГУ;

6) вносить Міністрові внутрішніх справ України пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації оперативно-територіальних об'єднань Національної гвардії України, територіальних управлінь НГУ, з'єднань, військових частин і підрозділів, навчальних військових частин (центрів), баз, установ та закладів Національної гвардії України;

7) організовує підготовку проектів нормативно-правових актів з питань діяльності Національної гвардії України;

8) встановлює вимоги та визначає порядок виконання військовослужбовцями Національної гвардії України військово-спортивного комплексу;

9) присвоює в установленому порядку чергові військові звання, вносить подання про присвоєння вищих військових звань;

10) розподіляє обов'язки між своїми першим заступником та заступниками;

10-1) подає пропозиції Міністрові внутрішніх справ України щодо призначення на посади керівників структурних підрозділів головного органу військового управління НГУ, територіальних управлінь НГУ та вищих військових навчальних закладів Національної гвардії України;

{Пункт 9 доповнено підпунктом 10-1 згідно з Указом Президента № 84/2018 від 24.03.2018}

10-2) призначає за погодженням з Міністром внутрішніх справ України на посади командирів військових частин (підрозділів) Національної гвардії України та звільняє їх з посад;

{Пункт 9 доповнено підпунктом 10-2 згідно з Указом Президента № 84/2018 від 24.03.2018}

11) призначає на посади та звільняє з посад згідно із законодавством працівників Національної гвардії України в головному органі військового управління НГУ, формує і затверджує кадровий резерв державних службовців та в установленому порядку присвоює відповідні ранги державних службовців, організовує підготовку, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації, видає накази по особовому складу з питань проходження державної служби;

12) порушує в установленому порядку питання про відзначення державними нагородами України та відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства внутрішніх справ України, відзначає відомчими заохочувальними відзнаками Національної гвардії України військовослужбовців, працівників Національної гвардії України;

13) затверджує кошториси, плани використання бюджетних коштів, штатні розписи, зміни до них територіальних управлінь НГУ, з'єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров'я та установ Національної гвардії України;

14) установлює військовослужбовцям головного органу військового управління НГУ, начальникам територіальних управлінь НГУ, командирам (начальникам) з'єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров'я та установ, що не входять до складу оперативно-територіальних об'єднань НГУ, розміри грошового забезпечення у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України;

{Підпункт 14 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 84/2018 від 24.03.2018}

15) організовує забезпечення виконання та контролю за додержанням законодавства з питань проходження громадянами служби у військовому резерві Національної гвардії України;

16) проводить в установленому законом порядку звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби;

16-1) подає пропозиції Міністрові внутрішніх справ України щодо затвердження номенклатури посад для призначення на посади військовослужбовців Національної гвардії України;

{Пункт 9 доповнено підпунктом 16-1 згідно з Указом Президента № 84/2018 від 24.03.2018}

16-2) у межах повноважень здійснює заходи із запобігання вчиненню корупційних правопорушень військовослужбовцями і працівниками Національної гвардії України;

{Пункт 9 доповнено підпунктом 16-2 згідно з Указом Президента № 84/2018 від 24.03.2018}

17) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

10. Командувач Національної гвардії України у межах повноважень видає накази, директиви, розпорядження та доручення, організовує і контролює їх виконання.

Командувач Національної гвардії України має право скасовувати повністю чи в окремій частині накази командирів (начальників) територіальних управлінь НГУ, з'єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров'я та установ, що суперечать актам законодавства України, а також наказам, директивам, розпорядженням та дорученням командувача Національної гвардії України.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції головного органу військового управління НГУ, обговорення найважливіших напрямів його діяльності та розвитку Національної гвардії України в головному органі військового управління НГУ утворюється постійно діючий колегіальний дорадчий орган - військова рада. Головою військової ради є командувач Національної гвардії України.

До складу військової ради за посадою входять перший заступник та заступники командувача Національної гвардії України, а також представники Міністерства внутрішніх справ України, визначені Міністром внутрішніх справ України. До складу військової ради за рішенням командувача Національної гвардії України можуть входити й інші посадові особи Національної гвардії України.

Рішення військової ради затверджуються директивами і наказами командувача Національної гвардії України.

Положення про військову раду затверджується командувачем Національної гвардії України.

12. Фінансування видатків, пов'язаних із забезпеченням діяльності головного органу військового управління НГУ, здійснюється в межах коштів Державного бюджету України та інших джерел, не заборонених законом.

{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 84/2018 від 24.03.2018}

Гранична чисельність військовослужбовців та працівників Національної гвардії України в головному органі військового управління НГУ затверджується Міністром внутрішніх справ України за поданням командувача Національної гвардії України.

Кошторис головного органу військового управління НГУ затверджується в установленому порядку Міністерством внутрішніх справ України.

13. Структуру головного органу військового управління НГУ, територіальних управлінь НГУ, з'єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров’я та установ Національної гвардії України затверджує Міністр внутрішніх справ України за пропозицією командувача Національної гвардії України.

До структури головного органу військового управління НГУ входять організаційно поєднані структурні підрозділи (департаменти, управління, відділи і служби), що забезпечують діяльність командувача Національної гвардії України та виконання покладених на Національну гвардію України завдань.

Штати головного органу військового управління НГУ, територіальних управлінь НГУ, з'єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров’я та установ Національної гвардії України, у тому числі на особливий період, а також зміни до них затверджує командувач Національної гвардії України.

Перелік посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань затверджує Міністр внутрішніх справ України за пропозицією командувача Національної гвардії України.

{Пункт 13 в редакції Указу Президента № 84/2018 від 24.03.2018}

14. Головний орган військового управління НГУ відповідно до Закону України «Про Національну гвардію України» є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки та штампи, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, та відповідних банківських установах.

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 84/2018 від 24.03.2018}

Тимчасово виконуючий
повноваження Глави
Адміністрації
Президента України
С.ПАШИНСЬКИЙвгору