Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Форма типового документа, Декларація, План, Заходи, Перелік від 24.05.2017355
Документ 355-2017-п, поточна редакція — Редакція від 19.04.2019, підстава - 323-2019-п

83. Оцінка відповідності проводиться без покладення зайвого навантаження на суб’єкта господарювання з урахуванням галузі, в якій діє такий суб’єкт господарювання, що замовляє роботи з оцінки відповідності, його характеристик, а саме структури, ступеня складності технології виробництва відповідного радіообладнання та масового чи серійного характеру виробничого процесу.

При цьому призначені органи дотримуються ступеня вимогливості та рівня захисту, що є необхідними для оцінювання радіообладнання вимогам цього Технічного регламенту.

84. У разі коли призначений орган вважає, що суттєві вимоги або вимоги, наведені у відповідних стандартах з переліку національних стандартів чи технічних специфікаціях, не були дотримані виробником, зазначений орган повинен вимагати від виробника вжити відповідних коригувальних заходів і не видавати сертифікат експертизи типу або документ на оцінену систему якості.

85. У разі коли під час проведення моніторингу виданих сертифікатів експертизи типу або оціненої системи якості призначений орган виявить, що радіообладнання більше не відповідає суттєвим вимогам, зазначений орган повинен вимагати від виробника вжити відповідних коригувальних заходів та у разі необхідності призупинити дію або скасувати сертифікат експертизи типу або документ стосовно оціненої системи якості.

86. Якщо коригувальних заходів не було вжито або вони не дали необхідних результатів, призначений орган залежно від обставин повинен обмежити сферу, призупинити дію або скасувати сертифікат експертизи типу або документів стосовно оціненої системи якості.

Апеляції на рішення призначених органів

87. Подання та розгляд апеляцій на рішення призначених органів здійснюється відповідно до вимог статті 43 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”.

Обов’язки призначених органів стосовно надання інформації

88. Призначені органи повинні надавати органу, що призначає, інформацію, зазначену у частині першій статті 42 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”.

89. Призначені органи відповідно до вимог додатків 2 і 3 повинні надавати іншим органам з оцінки відповідності, які призначені згідно з цим Технічним регламентом та провадять подібну діяльність з оцінки відповідності, що охоплює такі ж види радіообладнання, відповідну інформацію з питань, які стосуються негативних результатів оцінки відповідності, а за запитом - і позитивних результатів оцінки відповідності.

Координація діяльності призначених органів

90. Відповідна координація та співпраця між органами з оцінки відповідності, призначеними згідно з цим Технічним регламентом, впроваджуються та належним чином функціонують у формі секторальної групи призначених органів.

Призначені органи беруть участь у роботі секторальної групи безпосередньо або через визначених представників.

Державний ринковий нагляд і державний контроль радіообладнання

91. Державний ринковий нагляд і державний контроль радіообладнання здійснюються відповідно до Закону України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції” з урахуванням спеціальних вимог, визначених у пунктах 92-96 цього Технічного регламенту.

92. У разі наявності достатніх підстав вважати, що радіообладнання, на яке поширюється дія цього Технічного регламенту, становить ризик для здоров’я або безпеки людей, або іншим аспектам захисту суспільних інтересів, які охоплюються цим Технічним регламентом, органи державного ринкового нагляду повинні провести перевірку характеристик радіообладнання за всіма відповідними вимогами цього Технічного регламенту. Відповідні суб’єкти господарювання повинні для цього співпрацювати з органами державного ринкового нагляду.

Якщо під час проведення зазначеної перевірки встановлено, що радіообладнання становить серйозний ризик, органи державного ринкового нагляду відповідно до Методики вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1407 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 11, ст. 402), невідкладно вимагають від відповідного суб’єкта господарювання вилучити таке радіообладнання з обігу та/або відкликати його чи забороняють надання такого радіообладнання на ринку. Суб’єкт господарювання має право надати органу державного ринкового нагляду свої пояснення відповідно до статті 33 Закону України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”.

У разі коли органами ринкового нагляду встановлено, що радіообладнання не відповідає встановленим вимогам (крім випадків, передбачених абзацом другим цього пункту, та формальної невідповідності), орган ринкового нагляду невідкладно вимагає від відповідного суб’єкта господарювання вжити протягом визначеного строку заходів до приведення такого радіообладнання у відповідність із встановленими цим Технічним регламентом вимогами.

Якщо органом ринкового нагляду встановлено, що радіообладнання не відповідає встановленим вимогам та одночасно становить серйозний ризик, орган ринкового нагляду вживає обмежувальних (коригувальних) заходів, передбачених абзацом другим цього пункту.

93. Суб’єкт господарювання повинен забезпечити проведення коригувальних заходів стосовно усього радіообладнання, зазначеного у пункті 92 цього Технічного регламенту, яке надано ним на ринку.

94. У разі невідповідності радіообладнання встановленим вимогам органи державного ринкового нагляду повинні зазначити, чим обумовлена невідповідність:

невідповідністю радіообладнання суттєвим вимогам;

недоліками стандартів з переліку національних стандартів, зазначених у пункті 49 цього Технічного регламенту.

Формальна невідповідність радіообладнання

95. Додатково до застережень, зазначених у пунктах 92-94 цього Технічного регламенту, органи державного ринкового нагляду повинні вимагати від суб’єкта господарювання усунути такі формальні невідповідності:

1) знак відповідності технічним регламентам було нанесено з порушенням вимог, наведених у пунктах 58-63 цього Технічного регламенту;

2) знак відповідності технічним регламентам не було нанесено;

3) якщо застосовується процедура оцінки відповідності на основі цілковитого забезпечення якості згідно з додатком 3, ідентифікаційний номер призначеного органу застосовано з порушенням вимог, наведених у пункті 62 цього Технічного регламенту, або він не нанесений взагалі;

4) декларація про відповідність не складена;

5) декларація про відповідність складена невірно;

6) технічна документація недоступна або неукомплектована;

7) інформація, зазначена у пунктах 24, 25 і 35 цього Технічного регламенту, відсутня, недостовірна або неповна;

8) інформація про можливе використання радіообладнання, декларація про відповідність або обмеження щодо використання, зазначені у пунктах 26-28 цього Технічного регламенту, не наведені у супровідних документах до радіообладнання;

9) вимоги до ідентифікації суб’єктів господарювання, наведені у пункті 48 цього Технічного регламенту, не виконані;

10) положення пункту 10 цього Технічного регламенту не дотримані.

96. Якщо зберігається формальна невідповідність радіообладнання, зазначена у пункті 95 цього Технічного регламенту, органи державного ринкового нагляду повинні вжити усіх необхідних заходів до обмеження чи заборони надання відповідного радіообладнання на ринку або переконатися, що воно вилучено або відкликано з ринку.

Таблиця відповідності

97. Таблиця відповідності положень Директиви 2014/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЄС та цього Технічного регламенту наведена в додатку 7.Додаток 1
до Технічного регламенту

Модуль A
(внутрішній контроль виробництва)

1. Внутрішній контроль виробництва є процедурою оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов’язки, визначені у пунктах 2-5 цього додатка, та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що радіообладнання відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання (далі - Технічний регламент), які застосовуються до зазначеного радіообладнання.

Технічна документація

2. Виробник складає технічну документацію згідно з пунктами 66-69 Технічного регламенту.

Виробництво

3. Виробник вживає всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес і його моніторинг забезпечували відповідність виготовленого радіообладнання технічній документації, зазначеній у пункті 2 цього додатка, та суттєвим вимогам, визначеним у пунктах 6-8 Технічного регламенту.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам та декларація про відповідність

4. Виробник наносить знак відповідності технічним регламентам згідно з пунктами 60-63 і 65 Технічного регламенту на кожну окрему одиницю радіообладнання, що задовольняє вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеного радіообладнання.

5. Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожного типу радіообладнання і зберігає її разом із технічною документацією для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після надання на ринку останньої одиниці радіообладнання. У декларації про відповідність зазначається інформація, яка дає змогу ідентифікувати радіообладнання, для якого її складено.

Копія декларації про відповідність подається відповідним органам державного ринкового нагляду на їх запити.

Уповноважений представник

6. Обов’язки виробника, визначені у пунктах 4 і 5 цього додатка, від його імені та під його відповідальність можуть бути виконані його уповноваженим представником за умови визначення цих обов’язків у документі, що засвідчує такі повноваження.Додаток 2
до Технічного регламенту

Модулі B і C
(експертиза типу в поєднанні з відповідністю типові на основі внутрішнього контролю виробництва)

Якщо робиться посилання на цей додаток, то процедура оцінки відповідності повинна виконуватися за модулями B (експертиза типу) і С (відповідність типові на основі внутрішнього контролю виробництва) цього додатка.

Модуль B
(експертиза типу)

1. Експертиза типу є частиною процедури оцінки відповідності, за якої призначений орган досліджує технічний проект радіообладнання, перевіряє і засвідчує, що технічний проект радіообладнання відповідає суттєвим вимогам, визначеним у пунктах 6-8 Технічного регламенту радіообладнання (далі - Технічний регламент).

2. Експертиза типу виконується способом оцінки адекватності технічного проекту радіообладнання шляхом експертизи технічної документації та підтвердних документів, зазначених у пункті 3 цього додатка, без дослідження зразка (моделі конструкції).

3. Виробник подає заявку на проведення експертизи типу лише одному призначеному органу за своїм вибором.

Заявка повинна включати:

найменування та адресу виробника, а у разі подання заявки уповноваженим представником - також його найменування та адресу;

письмову заяву про те, що така сама заявка не була подана жодному іншому призначеному органу;

технічну документацію, яка повинна давати можливість оцінити відповідність радіообладнання застосовним вимогам Технічного регламенту та включати опис проведення і результати належного аналізу та оцінки ризику (ризиків). У технічній документації повинні бути зазначені застосовні вимоги та охоплені, наскільки це стосується такої оцінки, питання проектування, виробництва та функціонування радіообладнання. Технічна документація повинна в належних випадках містити елементи, що наведені у додатку 4 до Технічного регламенту;

підтвердні документи щодо адекватності рішення технічного проекту. Такі підтвердні документи повинні містити посилання на будь-які використані документи, особливо у разі, коли відповідні національні стандарти не були застосовані або були застосовані не повністю. Підтвердні документи повинні включати, при необхідності, результати випробувань, проведених у відповідності з іншими технічними специфікаціями відповідною лабораторією виробника або іншою випробувальною лабораторією від імені виробника та під його відповідальність.

4. Призначений орган проводить експертизу технічної документації та підтвердних документи для оцінки адекватності технічного проекту радіообладнання.

5. Призначений орган складає звіт про оцінювання, в якому наводяться результати експертизи, виконаної згідно з пунктом 4 цього додатка. У межах своїх зобов’язань, визначених у пункті 8 цього додатка, призначений орган може оприлюднювати зміст зазначеного звіту в повному обсязі або частково лише за згодою виробника.

6. Якщо тип радіообладнання відповідає вимогам цього Технічного регламенту, то призначений орган надає виробнику сертифікат експертизи типу. У такому сертифікаті зазначаються найменування та адреса виробника, висновки дослідження, особливості застосовних вимог, охоплених експертизою, умови чинності сертифіката (якщо такі є) та дані, необхідні для ідентифікації оціненого типу радіообладнання. До сертифіката експертизи типу можуть додаватися один чи більше додатків.

У сертифікаті експертизи типу та додатках до нього повинна міститися вся відповідна інформація, яка дає змогу оцінювати відповідність виготовленого радіообладнання дослідженому типу радіообладнання та здійснювати контроль під час експлуатації.

Якщо тип радіообладнання не відповідає застосовним вимогам цього Технічного регламенту, призначений орган відмовляє у видачі сертифіката експертизи типу та повідомляє про це заявнику з наданням докладного обґрунтування своєї відмови.

7. Призначений орган повинен постійно відслідковувати будь-які зміни в загальновизнаному сучасному стані розвитку радіотехніки, які свідчать про те, що затверджений тип може вже не відповідати застосовним вимогам Технічного регламенту, та повинен визначити, чи такі зміни потребують подальшого дослідження. Якщо зазначені зміни потребують подальшого дослідження, призначений орган повинен повідомити про це виробнику.

Виробник повинен інформувати призначений орган, який зберігає технічну документацію, що пов’язана із сертифікатом експертизи типу, про всі модифікації затвердженого типу, що можуть вплинути на відповідність радіообладнання суттєвим вимогам Технічного регламенту або на умови чинності зазначеного сертифіката. Такі модифікації потребують додаткового дослідження типу радіообладнання та його затвердження у формі доповнення до первинного сертифіката експертизи типу.

8. Кожен призначений орган інформує орган, що призначає, про видані або скасовані ним сертифікати експертизи типу та/або про будь-які доповнення до них, а також періодично чи на запит органу, що призначає, надає йому список таких сертифікатів та/або будь-яких доповнень до них, у видачі яких він відмовив або дію яких зупинив чи встановив щодо них інші обмеження.

Кожен призначений орган інформує інші призначені органи про сертифікати експертизи типу та/або будь-які доповнення до них, у видачі яких він відмовив, або дію яких скасував, зупинив чи встановив інші обмеження, а на запит - також про видані ним сертифікати експертизи типу та/або доповнення до них.

Кожен призначений орган інформує центральний орган виконавчої влади в галузі зв’язку щодо виданих сертифікатів експертизи типу та/або доповнень до них у разі, коли стандарти із переліку національних стандартів не застосовувалися або застосовувалися частково.

Орган, що призначає, відповідні органи державного ринкового нагляду та інші призначені органи мають право за запитами одержувати від призначеного органу копію сертифіката експертизи типу та/або доповнень до них.

Орган, що призначає, відповідні органи державного ринкового нагляду та центральний орган виконавчої влади в галузі зв’язку мають право за запитами одержувати копію технічної документації та результати досліджень, проведених призначеним органом.

Призначений орган зберігає копію сертифіката експертизи типу, додатків і доповнень до нього, протоколів випробувань, технічну інформацію згідно з пунктом 1 додатка 4 до Технічного регламенту протягом 10 років після проведення експертизи типу радіообладнання або до закінчення строку дії такого сертифіката.

9. Виробник зберігає копію сертифіката експертизи типу, додатків і доповнень до нього разом із технічною документацію для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення в обіг останньої одиниці радіообладнання.

10. Уповноважений представник виробника може подати заявку, зазначену у пункті 3 цього додатка, та виконати обов’язки, визначені в пунктах 7 і 9 цього додатка, за умови визначення таких обов’язків у документі, що засвідчує його повноваження.

Модуль C
(відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва)

11. Відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва є тією частиною процедури оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов’язки, визначені в пунктах 12-14 цього додатка, та гарантує і заявляє, що радіообладнання відповідає типові, зазначеному в сертифікаті експертизи типу, та вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до цього радіообладнання.

Виробництво

12. Виробник вживає всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес і його моніторинг забезпечували відповідність виготовленого радіообладнання затвердженому типові, зазначеному у сертифікаті експертизи типу, та вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до цього радіообладнання.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам та декларація про відповідність

13. Виробник наносить знак відповідності технічним регламентам згідно з пунктами 58-61 Технічного регламенту на кожну одиницю радіообладнання, яке відповідає затвердженому типові, зазначеному у сертифікаті експертизи типу, та застосовним вимогам Технічного регламенту.

14. Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожного типу радіообладнання і зберігає її разом з технічною документацією для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення в обіг останньої одиниці радіообладнання. Декларація про відповідність повинна містити інформацію щодо ідентифікації радіообладнання, для якого вона була складена.

Копія декларації про відповідність надається відповідним органам державного ринкового нагляду за їх запитами.

Уповноважений представник

15. Обов’язки виробника, визначені у пунктах 13 і 14 цього додатка, від його імені та під його відповідальність можуть бути виконані його уповноваженим представником за умови визначення цих обов’язків у документі, що засвідчує такі повноваження.Додаток 3
до Технічного регламенту

Модуль H
(відповідність на основі цілковитого забезпечення якості)

1. Відповідність на основі цілковитого забезпечення якості є процедурою оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов’язки, визначені у пунктах 2, 12 і 13 цього додатка, та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що радіообладнання відповідає суттєвим вимогам, визначеним у пунктах 6-8 Технічного регламенту радіообладнання (далі - Технічний регламент), які до нього застосовуються.

Виробництво

2. Виробник забезпечує функціонування схваленої призначеним органом відповідно до пункту 3 цього додатка системи управління якістю для проектування, виробництва, контролю та проведення випробувань виготовленого радіообладнання і підлягає нагляду відповідно до пунктів 8-11 цього додатка.

Система управління якістю

3. Виробник подає обраному ним призначеному органу заявку на проведення оцінки своєї системи управління якістю щодо відповідного радіообладнання.

Заявка повинна включати:

найменування та адресу виробника, а у разі подання заявки уповноваженим представником - також його найменування та адресу;

технічну документацію для кожного типу радіообладнання. Технічна документація повинна в належних випадках містити елементи, що наведені у додатку 4 до Технічного регламенту;

документацію стосовно системи управління якістю;

письмову заяву про те, що така сама заявка не була подана жодному іншому призначеному органу.

4. Впроваджена система управління якістю повинна забезпечувати відповідність радіообладнання застосовним до нього вимогам Технічного регламенту.

Усі прийняті виробником елементи, вимоги та положення системи управління якістю повинні бути задокументовані систематичним і упорядкованим чином у вигляді політик, процедур та інструкцій, викладених у письмовій формі. Документація щодо системи управління якістю повинна давати можливість однозначного тлумачення програм, планів, настанов і протоколів (записів) щодо якості.

Зазначена документація повинна, зокрема, містити належний опис:

цілей у сфері якості та організаційної структури, обов’язків і повноважень керівництва виробника щодо забезпечення якості проектування та радіообладнання;

технічних специфікацій на проектування, включаючи стандарти, що будуть застосовуватися, а у разі, коли відповідні стандарти з переліку національних стандартів застосовані частково, то опис заходів, що будуть використані з метою забезпечення відповідності радіообладнання застосованим до нього вимогам Технічного регламенту;

методів контролю та перевірки проекту, процесів і системних заходів, які будуть застосовуватися під час проектування радіообладнання, що належать до відповідного типу радіообладнання;

відповідних методів виробництва, контролю якості та забезпечення якості, процесів і системних заходів, які будуть застосовуватися;

досліджень і випробувань, які будуть проводитися до, під час і після виготовлення радіообладнання, із зазначенням періодичності їх проведення;

протоколів (записів) щодо якості (звітів про інспектування, даних випробувань і калібрувань, звітів про кваліфікацію відповідного персоналу тощо);

засобів моніторингу, які дають змогу контролювати досягнення необхідної якості проектування і радіообладнання та ефективне функціонування системи управління якістю.

5. Призначений орган оцінює систему управління якістю з метою визначення її відповідності вимогам, зазначеним у пункті 4 цього додатка.

Призначений орган повинен на основі презумпції відповідності робити припущення про відповідність вимогам, зазначеним у пункті 4 цього додатка, тих елементів системи управління якістю, які відповідають відповідним вимогам національного стандарту, який є ідентичним відповідному гармонізованому європейському стандарту.

Група аудиту, яка визначена призначеним органом, повинна володіти досвідом оцінювання у сфері систем управління якістю та мати у своєму складі принаймні одного члена з досвідом роботи експертом з оцінки відповідного радіообладнання та технології його виробництва, а також знанням застосовних вимог Технічного регламенту.

Оцінка системи управління якістю повинна включати відвідування підприємства виробника.

Група аудиту вивчає технічну документацію, зазначену в абзаці четвертому пункту 3 цього додатка, з метою перевірки здатності виробника ідентифікувати застосовні вимоги цього Технічного регламенту і проводити необхідні дослідження для забезпечення відповідності радіообладнання цим вимогам.

Призначений орган повідомляє виробнику або його уповноваженому представнику про прийняте рішення.

Зазначене повідомлення повинно містити висновки аудиту та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

6. Виробник повинен виконувати обов’язки, пов’язані із забезпеченням функціонування схваленої системи управління якістю, та підтримувати її в адекватному та ефективному стані.

7. Виробник зобов’язаний інформувати призначений орган, який схвалив систему управління якістю, про будь-які заплановані зміни в такій системі.

Призначений орган оцінює будь-які запропоновані зміни і приймає рішення щодо здатності зміненої системи управління якістю надалі відповідати вимогам, зазначеним у пункті 4 цього додатка, чи необхідності проведення повторної оцінки.

Призначений орган повідомляє виробнику про прийняте рішення. Зазначене повідомлення повинно містити висновки дослідження та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

Нагляд під відповідальністю призначеного органу

8. Мета нагляду полягає в тому, щоб пересвідчитися в належному виконанні виробником обов’язків, пов’язаних із забезпеченням функціонування схваленої системи управління якістю.

9. Для цілей нагляду виробник зобов’язаний надавати призначеному органу доступ до місць проектування, виробництва, контролю, проведення випробувань і зберігання радіообладнання, а також усю необхідну інформацію, зокрема:

документацію щодо системи управління якістю;

протоколи (записи) щодо якості, передбачені тією частиною системи управління якістю, яка стосується проектування (результати аналізу, розрахунків, випробувань тощо);

протоколи (записи) щодо якості, передбачені тією частиною системи якості, яка стосується виробництва (звіти про інспектування, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу тощо).

10. Призначений орган повинен проводити періодичні аудити, щоб пересвідчитися в тому, що виробник застосовує та підтримує в належному стані схвалену систему управління якістю, та надавати виробнику звіт про аудит.

11. Крім періодичних аудитів, призначений орган може здійснювати відвідування виробника без попередження. Під час таких відвідувань призначений орган у разі потреби може проводити випробування радіообладнання або доручати їх проведення з метою перевірки належного функціонування системи управління якістю. Призначений орган повинен надавати виробнику звіт про відвідування, а у разі проведення випробувань - також протокол випробувань.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам та декларація про відповідність

12. Виробник наносить знак відповідності технічним регламентам згідно з пунктами 58-62 Технічного регламенту та ідентифікаційний номер призначеного органу, зазначеного в пункті 3 цього додатка, на кожну одиницю радіообладнання, що відповідає застосовним вимогам Технічного регламенту.

13. Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожного типу радіообладнання і зберігає її разом із технічною документацією для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення в обіг останньої одиниці радіообладнання. Декларація про відповідність повинна містити інформацію щодо ідентифікації радіообладнання, для якого вона була складена.

Копія декларації про відповідність надається відповідним органам державного ринкового нагляду за їх запитами.

14. Виробник повинен протягом 10 років після введення в обіг останньої одиниці радіообладнання зберігати та надавати державним органам на їх запити:

технічну документацію, зазначену в абзаці четвертому пункту 3 цього додатка;

документацію стосовно системи управління якістю, зазначену в абзаці п’ятому пункту 3 цього додатка;

затверджені виробником зміни до системи управління якістю, зазначені у пункті 7 цього додатка (за наявності таких змін);

рішення, звіти та протоколи призначеного органу, зазначені у пунктах 7, 10 і 11 цього додатка.

15. Кожний призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або скасовані ним документи щодо систем управління якістю, а також періодично чи на запит надавати йому перелік відмов у видачі документа щодо схвалення системи, а також документів щодо схваленних систем управління якістю, дію яких він зупинив чи встановив щодо них інші обмеження.

Кожний призначений орган інформує інші призначені органи про відмови у схваленні систем якості, зупинення, скасування або встановлення щодо них інших обмежень, а на запит - також про схвалені системи якості.

Уповноважений представник

16. Обов’язки виробника, зазначені у пунктах 3, 7, 12-14 цього додатка, від його імені та під його відповідальність можуть бути виконані його уповноваженим представником за умови визначення цих обов’язків у документі, що засвідчує такі повноваження.Додаток 4
до Технічного регламенту

ЗМІСТ
технічної документації

1. Технічна документація повинна містити щонайменше такі елементи:

1) загальний опис радіообладнання, зокрема:

фотографії або ілюстрації, що показують зовнішній вигляд, маркування та внутрішнє компонування;

версії програмного забезпечення або апаратно реалізованого програмного забезпечення, які можуть впливати на відповідність суттєвим вимогам;

інформацію для користувачів та інструкції з експлуатації;

2) технічний проект, зокрема технологічні креслення і схеми компонентів, вузлової зборки, електричні схеми та іншу подібну інформацію;

3) опис та необхідні пояснення для розуміння таких креслень і схем та експлуатації радіообладнання;

4) список стандартів із переліку національних стандартів, які є ідентичними гармонізованим європейським стандартам і відповідність яким надає презумпцію відповідності радіообладнання суттєвим вимогам, а також застосовуються повністю або частково, а у разі, коли такі стандарти не застосовувалися, опис рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання (далі - Технічний регламент), включаючи перелік інших застосованих технічних специфікацій. У разі часткового застосування зазначених стандартів у технічній документації повинні бути наведені ті частини стандартів, які були застосовані;

5) копію декларації про відповідність;

6) якщо оцінка відповідності проводилася із застосуванням модуля, наведеного в додатку 2 до Технічного регламенту, копію сертифіката експертизи типу та додатки до нього, які було видано призначеним органом;

7) результати проектних розрахунків, проведених перевірок та іншу подібну інформацію;

8) протоколи випробувань;

9) пояснення згідно з вимогами пункту 20 Технічного регламенту та пояснення щодо наведення чи не наведення інформації на упаковці відповідно до пункту 28 Технічного регламенту.

2. Елементи технічної документації, зазначені в абзаці четвертому підпункту 1, у підпунктах 4, 5, 6 і 9 пункту 1 цього додатка, оформляються відповідно до закону про порядок застосування мов.Додаток 5
до Технічного регламенту

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬДодаток 6
до Технічного регламенту

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність

Спрощена декларація про відповідність, зазначена в пункті 29 Технічного регламенту радіообладнання, повинна бути представлена таким чином:

справжнім (найменування виробника) заявляє, що тип радіообладнання (позначення типу радіообладнання) відповідає Технічному регламенту радіообладнання;

повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: _________________________________.Додаток 7
до Технічного регламенту

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
положень Директиви 2014/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЄС та Технічного регламенту радіообладнання

Положення Директиви

Положення Технічного регламенту

Частина перша статті 1

абзац перший пункту 1


абзац другий пункту 1

Частина друга статті 1

пункт 2

Частина третя статті 1

пункт 3

Частина четверта статті 1

абзац другий пункту 4

Підпункт 8 преамбули

абзац третій пункту 4

Підпункти 1-17, 19-24, 26 частини першої статті 2

підпункти 1-24 пункту 5

Підпункт 18 частини першої статті 2

останній абзац пункту 5

Підпункт 25 частини першої статті 2останній абзац пункту 5

Частина друга статті 2


Частина перша статті 3

пункт 6

Частина друга статті 3

абзац перший пункту 7

Підпункт 10 преамбули

абзаци другий - четвертий пункту 7

Частина третя статті 3

пункт 8

Стаття 4

пункт 9

Частина перша статті 5

пункт 10

Частина друга статті 5

пункт 11

Частини третя і четверта статті 5

пункт 12

Частина п’ята статті 5


Стаття 6

пункт 13

Стаття 7

пункт 14

Стаття 8

пункти 15 і 16

Стаття 9

пункти 17 і 18

Стаття 10

пункти 19-30

Стаття 11

пункти 31 і 32

Стаття 12

пункти 33-41

Стаття 13

пункти 42-46

Стаття 14

пункт 47

Стаття 15

пункт 48


абзац перший пункту 49

Стаття 16

абзац другий пункту 49

Стаття 17

пункти 50-53

Стаття 18

пункти 54-57

Стаття 19

пункти 58 і 59

Стаття 20

пункти 60-63

Стаття 21

пункти 64-67

Статті 22-24


Стаття 25

пункт 68

Частини перша, друга і дев’ята статті 26

пункт 69

Частини третя - восьма, десята, одинадцята статті 26

пункти 70-77

Стаття 27


Стаття 28

пункти 78-81

Статті 29-32

пункт 68

Стаття 33


Стаття 34

пункти 82-86

Стаття 35

пункт 87

Стаття 36

пункти 88 і 89

Стаття 37


Стаття 38

пункт 90

Стаття 39

пункт 91

Частини перша, третя, п’ята статті 40

пункти 92-94

Частини друга, четверта, шоста - восьма статті 40


Стаття 41


Стаття 42


Стаття 43

пункти 95 і 96

Статті 44-47


Стаття 48

пункт 3 постанови, якою затверджено Технічний регламент

Статті 49-52пункт 97

Додаток I

пункт 2

Додаток II

додаток 1 до Технічного регламенту

Додаток III

додаток 2 до Технічного регламенту

Додаток IV

додаток 3 до Технічного регламенту

Додаток V

додаток 4 до Технічного регламенту

Додаток VI

додаток 5 до Технічного регламенту

Додаток VII

додаток 6 до Технічного регламенту

Додаток VIII

додаток 7 до Технічного регламентувгору