Документ 440_002-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 08.12.2017

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством енергетики Литовської Республіки стосовно стратегічної співпраці у сфері енергетики


Дата підписання:

08.12.2017


Дата набрання чинності для України:

08.12.2017

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України та Міністерство енергетики Литовської Республіки, (далі згадані, як Сторони та разом як "Сторони");

- бажаючи посилити співпрацю між Сторонами з метою посилення співпраці у питаннях енергетичної безпеки та диверсифікації джерел та шляхів постачання енергоресурсів, посилення обміну досвідом щодо виведення з експлуатації та демонтажу атомних електростанцій, розвитку газового та ринку електричної енергії, відновлюваних джерел енергії включаючи сонячну генерацію, біомасу, енергоефективність та енергозберігаючі технології;

- відповідно до діючого законодавства їх відповідних держав та міжнародних зобов'язань їх держав;

Погодилися про таке:

Стаття I
МЕТА

Метою цього Меморандуму про взаєморозуміння є створення основи для інституційної співпраці для заохочення та розвитку технічного двостороннього співробітництва на основі взаємної вигоди, рівності та взаємності. Цей Меморандум про взаєморозуміння не матиме жодного впливу на права та обов'язки Сторін, що випливають з міжнародних угод, укладених між Сторонами або їх відповідними Державами, та інших міжнародних зобов'язань, взятих Сторонами або їх відповідними Державами відповідно до міжнародних стандартів.

Стаття II
СФЕРИ СПІВРОБІТНИЦТВА

1. Співпраця за цим Меморандумом про взаєморозуміння включає такі сфери:

1) стратегічні питання енергетичної безпеки та диверсифікації джерел та шляхів постачання енергоресурсів;

2) обмін досвідом у розвитку газових ринків України та Литви, включаючи обмін досвідом щодо постачання та використання скрапленого природного газу як чистого палива для надземного та морського транспорту та забезпечення регіонів з низьким рівнем газифікації (LNG and Small Scale LNG);

3) обмін досвідом щодо виведення з експлуатації та демонтажу атомних електростанцій;

4) відновлювані джерела енергії, включаючи сонячну генерацію, біомасу, енергоефективність та енергозберігаючі технології;

5) обмін досвідом щодо створення ринку електричної енергії та системи передачі синхронного з'єднання з континентальною Європою;

6) інші сфери, які можуть бути погоджені Сторонами.

2. Співробітництво за цим Меморандумом про взаєморозуміння включатиме:

1) політичний діалог;

2) обмін досвідом в тому числі у сфері впровадження і розвитку технологій;

3) заохочення та сприяння інвестиціям;

4) дослідження та розробки;

5) розробка спільних дослідницьких або технічних проектів з тематики, що становить взаємний інтерес;

6) нарощування потенціалу;

7) інші заходи, що можуть бути узгоджені Сторонами.

Стаття III
СПІЛЬНА РОБОЧА ГРУПА

1. Для обговорення та реалізації різних питань, що стосуються цього Меморандуму про взаєморозуміння, Сторони можуть створити Спільну робочу групу. Спільна робоча група буде розвивати співпрацю в рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння.

2. Спільна робоча група, до складу якої входять представники Сторін, може періодично зустрічатися у спільно визначені Сторонами дати по черзі в Україні та Литві. Кожна Сторона покриває власні витрати, пов'язані з її участю в засіданнях Спільної робочої групи.

Стаття IV
УЧАСТЬ ТРЕТІХ СТОРІН

1. У разі необхідності, і за взаємною згодою Сторін Спільна робоча група може запросити до участі у засіданнях треті сторони, зокрема наукові установи, дослідницькі центри, університети або будь-якого іншого суб'єкта для сприяння реалізації цього Меморандуму про взаєморозуміння.

2. У разі розгляду питання щодо укладання договорів з третіми сторонами в рамках співробітництва за цим Меморандумом про взаєморозуміння, третя сторона, яка бере участь у цьому процесі, повинна повідомити про її наміри Спільній робочій групі.

Стаття V
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

1. Кожна Сторона буде розглядати всі документи, інформацію та інші дані, якими обмінюються та отримують Сторони або надають прямо чи опосередковано іншій Стороні відповідно до цього Меморандуму про взаєморозуміння або будь-яких інших угод, укладених в рамках співробітництва за цим Меморандумом про взаєморозуміння, як конфіденційні, якщо інше не буде письмово погоджено Сторонами.

2. У разі якщо будь-яка зі Сторін хоче розкрити конфіденційну інформацію згідно з цим Меморандумом про взаєморозуміння будь-якій третій стороні, Сторона-розголосу повинна отримати попередню письмову згоду від іншої Сторони до того, як будь-яке розкриття інформації може бути зроблено.

3. Положення цієї статті будуть і надалі застосовуватися до проектів, про які було узгоджено, незважаючи на припинення дії цього Меморандуму про взаєморозуміння.

4. Інформація використовуватиметься відповідно до законодавства щодо конфіденційності кожної Сторони та їх міжнародних зобов'язань.

Стаття VI
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ТА МАТЕРІАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1. Захист прав інтелектуальної власності здійснюватиметься відповідно до національного законодавства кожної з держав Сторін та їхніх міжнародних зобов'язань.

2. У випадку, якщо спеціальні домовленості, програми чи проекти, передбачені цим Меморандумом про взаєморозуміння, можуть створювати інтелектуальну власність, Сторони можуть укласти окремі домовленості.

Стаття VII
ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ

1. Весь персонал, який здійснює діяльність за цим Меморандумом про взаєморозуміння, буде додержуватись, поважати та дотримуватись законодавства приймаючої Держави, а також уникатиме проведення будь-якої діяльності, яка суперечить цілям цього Меморандуму про взаєморозуміння.

2. Будь-яке порушення пункту 1 цієї статті може призвести до скасування всіх дозволів відповідного персоналу та інших необхідних заходів відповідно до діючого законодавства приймаючої Держави.

Стаття VIII
ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Будь-які спори, що виникають з цього Меморандуму про взаєморозуміння, будуть врегульовані шляхом взаємних консультацій або переговорів між Сторонами.

Стаття IX
ЗМІНИ

Цей Меморандум про взаєморозуміння може бути змінений в будь-який час за взаємною письмовою згодою Сторін. Будь-які зміни набирають чинності з дати, узгодженої Сторонами. Такі зміни становитимуть невід'ємну частину цього Меморандуму про взаєморозуміння.

Стаття X
ВПРОВАДЖЕННЯ, ТЕРМІН ДІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ

1. Цей Меморандум про взаєморозуміння набирає чинності з дати його підписання.

2. Співпраця за цим Меморандумом про взаєморозуміння триватиме п'ять (5) років і може бути продовжена ще на п'ять (5) років за взаємною письмовою згодою Сторін.

3. Кожна Сторона може в будь-який час припинити дію цього Меморандуму про взаєморозуміння, надіславши письмове повідомлення іншій Стороні щодо свого наміру припинити дію цього Меморандуму про взаєморозуміння щонайменше за 90 (дев'яносто) днів до передбачуваної дати припинення.

4. Припинення дії не вплине на завершення програм, запроваджених відповідно до цього Меморандуму про взаєморозуміння, якщо Сторони не домовилися про інше.

Вчинено у м. Вільнюс 8 грудня 2017 року, у двох примірниках, кожний українською, литовською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У випадку розбіжності тлумачення цього Меморандуму про взаєморозуміння текст англійською мовою текст матиме переважну силу.


За Міністерство енергетики
та вугільної промисловості України

За Міністерство енергетики
Литовської Республіки


Ігор НАСАЛИК
Міністр

Жигімантас ВАЙЧЮНАС
Міністр


(підпис)

(підпис)
вгору