Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у Державному бюро розслідувань
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Форма типового документа, Заявление, Справка от 11.05.2017449
Документ 449-2017-п, действует, текущая редакция — Редакция от 26.06.2018, основание - 507-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 травня 2017 р. № 449
Київ

Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у Державному бюро розслідувань

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 507 від 13.06.2018}

Відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 26 Закону України “Про Державне бюро розслідувань” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у Державному бюро розслідувань, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2017 р. № 449

ПОРЯДОК
проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у Державному бюро розслідувань

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає основні принципи, напрями, умови, організацію проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа (далі - дослідження) у Державному бюро розслідувань (далі - Бюро).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

довідка про результати дослідження - документ, у якому викладено письмові ймовірні та орієнтувальні висновки спеціаліста поліграфа за результатами дослідження щодо питань про факти, події, явища, які складають мету і завдання дослідження;

ініціатор дослідження - Директор Бюро, його заступники, керівники територіальних органів Бюро, спеціальних підрозділів Бюро, а також працівник Бюро, щодо якого висунуто документально підтверджені сумніви стосовно правдивості наданої ним інформації (у разі наявності письмової заяви про надання добровільної згоди на проведення дослідження для спростування таких сумнівів) (далі - ініціатор);

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 507 від 13.06.2018}

матеріали дослідження - завдання на проведення дослідження, надані ініціатором документи, перелік тестів та запитань, поліграми, заява про надання добровільної згоди на проведення дослідження, аудіо- та (або) відеозаписи, довідка про результати дослідження;

поліграф - технічний багатоканальний (у тому числі має канал виявлення протидії) реєстратор психофізіологічних реакцій суб’єкта дослідження, який дає можливість виявляти і фіксувати психофізіологічні реакції суб’єкта дослідження на певні стимули (подразники) шляхом перетворення його психофізіологічних показників активності з аналогових сигналів у цифрові сигнали, які відображаються у вигляді кривих на поліграмах;

психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа - нешкідливе для життя і здоров’я людини опитування з використанням комп’ютерного технічного засобу, призначеного для реєстрації психофізіологічних реакцій, під час якого проводиться аналіз динаміки зазначених реакцій суб’єкта дослідження у відповідь на психологічні стимули, представлені у формі варіантів відповідей, предметів, схем, фотографій тощо, що дає можливість виявити симуляцію і представити зареєстровані результати в аналоговій та/або цифровій формі;

спеціаліст поліграфа - працівник структурного підрозділу Бюро або у разі потреби залучений сторонній спеціаліст, який володіє державною мовою, має ступень “магістра” і здобув післядипломну освіту за програмами підготовки спеціалістів поліграфа, а у випадку, передбаченому цим Порядком, - має також допуск до державної таємниці;

{Абзац сьомий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 507 від 13.06.2018}

суб’єкт дослідження - працівник Бюро або особа, що претендує на призначення на посаду у Бюро, які не мають медичних протипоказань для проведення дослідження і яких визначено у завданні на проведення дослідження.

3. Особи, які претендують на призначення на посади у Бюро, проходять дослідження перед вступом на службу до Бюро. Працівники Бюро проходять дослідження не рідше ніж один раз на рік під час проходження служби у Бюро.

Результати дослідження не є підставою для прийняття рішення про відмову особі у зайнятті посади, а використовуються суб’єктом призначення на посаду під час проведення співбесіди з такою особою лише як інформація ймовірного характеру, яка сприяє її оцінюванню.

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 507 від 13.06.2018}

4. Підставою для проведення дослідження є:

завдання на проведення дослідження (далі - завдання) відповідно до напрямів, визначених у пунктах 15 і 16 цього Порядку;

заява працівника Бюро або особи, яка претендує на призначення на посаду у Бюро, про надання добровільної згоди на проведення дослідження (додаток 1).

5. Дослідження проводять спеціалісти поліграфа. Структурні підрозділи Бюро підпорядковуються Директору Бюро щодо питань організації роботи з поліграфом і використання результатів дослідження.

До проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа щодо осіб, які мають допуск до державної таємниці, залучаються сторонні спеціалісти, які мають допуск до державної таємниці.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 507 від 13.06.2018}

Для організації такого дослідження інформацію про наявність/відсутність у особи дійсного допуску до державної таємниці особа надає Бюро у повідомленні із зазначенням прізвища, імені, по батькові та підпису.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 507 від 13.06.2018}

6. Спеціаліст поліграфа проводить дослідження на основі Конституції України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Законів України “Про Державне бюро розслідувань”, “Про державну службу”, “Про запобігання корупції”, “Про державну таємницю”, “Про очищення влади”, “Про інформацію”, “Про захист персональних даних” та інших нормативно-правових актів.

7. Дослідження проводиться відповідно до отриманого від ініціатора завдання (додатки 2 і 3), крім випадків, коли ініціатором є суб’єкт дослідження. Ініціатор готує і підписує завдання, після чого подає його через керівника підрозділу внутрішнього контролю, у якому буде проводитися дослідження, на затвердження Директору Бюро. У разі коли ініціатором є суб’єкт дослідження, то завдання готує, підписує і подає на затвердження Директору Бюро спеціаліст поліграфа, який буде проводити дослідження.

Затверджене завдання передається до підрозділу внутрішнього контролю Бюро, який проводить дослідження.

Завдання, надане Директором Бюро, затвердженню не підлягає.

Якщо перед призначенням особи на посаду в Бюро виникли сумніви щодо правдивості інформації, яку надає ця особа, то можна включити до завдання з’ясування факту правдивості такої інформації, додавши документи, якими зазначені сумніви підтверджуються.

{Абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 507 від 13.06.2018}

У разі коли під час роботи у Бюро виникли сумніви щодо правдивості інформації, яку надає працівник Бюро, то під час проходження ним чергового дослідження можна включити до завдання з’ясування факту правдивості такої інформації, додавши документи, якими зазначені сумніви підтверджуються.

Після отримання завдання спеціаліст поліграфа розробляє перелік запитань (психологічних стимулів) для проведення дослідження, які повинні бути узгоджені з ініціатором.

Зазначені в абзаці шостому цього пункту вимоги не поширюються на ситуацію, коли ініціатором є суб’єкт дослідження, який особисто надає необхідну для такого дослідження інформацію спеціалісту поліграфа. Перелік запитань (психологічних стимулів) у такому разі спеціаліст поліграфа не узгоджує з ініціатором.

8. Для проведення дослідження працівником структурного підрозділу внутрішнього контролю Бюро використовується поліграф, який відповідає вимогам ДСТУ 8692:2016.

Використання працівником структурного підрозділу внутрішнього контролю Бюро поліграфа, який не відповідає зазначеним вимогам, забороняється.

Для проведення дослідження стороннім спеціалістом використовується поліграф, який відповідає вимогам щодо нешкідливості для життя і здоров’я людини.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 507 від 13.06.2018}

Основні принципи проведення дослідження

9. Дослідження має свої особливості залежно від напряму і завдань та передбачає дотримання загальнообов’язкових принципів, а саме: добровільності, правомірності, неупередженості, комплексності та всебічного забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

10. Згідно з принципом добровільності спеціаліст поліграфа починає дослідження лише за добровільною згодою суб’єкта дослідження на проведення дослідження за умови відсутності у суб’єкта дослідження медичних протипоказань для проведення дослідження, а також інших причин, визначених у пункті 19 цього Порядку.

11. За принципом правомірності дослідження проводиться тільки за наявності відповідного завдання та в межах визначеного кола питань, про що спеціаліст поліграфа повідомляє суб’єкту дослідження.

12. Принцип неупередженості передбачає неупереджене ставлення спеціаліста поліграфа до суб’єкта дослідження.

13. Принцип комплексності вимагає від спеціаліста поліграфа використання всіх наявних методичних можливостей, застосовуваних під час дослідження, для забезпечення повної та всебічної обґрунтованості висновків дослідження.

14. Принцип всебічного забезпечення прав і свобод людини і громадянина є основним. Особа повинна знати, з якої причини щодо неї проводять дослідження, а також має право відмовитися від дослідження на будь-якому етапі його проведення.

Напрями проведення дослідження

15. Особи, які претендують на призначення на посади у Бюро, проходять дослідження для отримання умовної та орієнтувальної інформації про наявність таких обставин, у тому числі у минулому:

вчинення суб’єктом дослідження протиправних дій, відкриття стосовно нього кримінального провадження;

перебування на агентурному зв’язку в спецслужбі іншої держави;

участь у діяльності заборонених законом або судом громадських об’єднань, членство в політичних партіях, участь у створенні чи діяльності політичних партій;

наявність громадянства іншої держави або документа, виданого уповноваженими органами іншої держави, про те, що суб’єкт дослідження набуде її громадянства, якщо вийде з громадянства України;

розголошення відомостей, які є конфіденційною, таємною або службовою інформацією;

правдивість інформації, сумніви щодо якої виникли перед призначенням на посаду в Бюро;

{Абзац сьомий пункту 15 в редакції Постанови КМ № 507 від 13.06.2018}

зловживання алкоголем, наркотичними та (або) психотропними речовинами без призначення лікаря;

{Абзац пункту 15 в редакції Постанови КМ № 507 від 13.06.2018}

приховані мотиви вступу на службу в Бюро.

{Абзац пункту 15 в редакції Постанови КМ № 507 від 13.06.2018}

16. Працівники Бюро проходять дослідження для отримання умовної та орієнтувальної інформації щодо питань, зазначених в абзацах другому і шостому пункту 15 цього Порядку, а також щодо виконання своїх службових обов’язків.

Загальні умови проведення дослідження

17. Для забезпечення об’єктивності результатів дослідження повинні бути дотримані умови щодо:

відповідності поліграфа вимогам ДСТУ 8692:2016 - для досліджень, що проводяться працівником структурного підрозділу внутрішнього контролю Бюро;

{Абзац другий пункту 17 в редакції Постанови КМ № 507 від 13.06.2018}

відповідності поліграфа вимогам щодо нешкідливості для життя і здоров’я людини - для досліджень, що проводяться стороннім спеціалістом;

{Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 507 від 13.06.2018}

стану приміщення, в якому буде проводитися дослідження;

належного фізичного та психічного стану суб’єкта дослідження.

18. Для проведення дослідження використовується спеціально обладнане або пристосовується наявне службове приміщення, яке відповідає таким вимогам:

площа - більше 12 кв. метрів;

висота стін - не менше 2,5 метра;

наявність м’якого крісла з підлокітниками для суб’єкта дослідження;

стіни приміщення повинні бути нейтрального пастельного кольору і не мати деталей, які відволікають увагу;

захищеність від зовнішніх факторів (яскраве світло, шум, вібрація, будь-які перешкоди та інші фактори), які можуть вплинути на об’єктивність дослідження;

{Абзац сьомий пункту 18 виключено на підставі Постанови КМ № 507 від 13.06.2018}

технічна захищеність приміщення відповідно до вимог законодавства про норми технічного захисту приміщень, в яких обробляється інформація з обмеженим доступом (у разі необхідності);

{Абзац восьмий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 507 від 13.06.2018}

температура і вологість повітря у приміщенні повинна відповідати встановленим нормам;

місце проведення дослідження повинно бути безпечним для життя і здоров’я суб’єкта дослідження;

наявність санвузла поблизу.

19. Дослідження переноситься на визначений ініціатором (або спеціалістом поліграфа у разі, коли ініціатором є суб’єкт дослідження) строк з урахуванням тяжкості стану, якщо у суб’єкта дослідження:

гострий період соматичних захворювань;

гострий больовий синдром;

інтоксикація організму;

захворювання, що супроводжуються явно вираженою серцево-судинною чи дихальною недостатністю;

інший стан, який не допускає можливості проведення дослідження.

Надання медичної довідки є обов’язковою умовою для підтвердження наявності у суб’єкта дослідження станів, перерахованих в абзацах другому - п’ятому цього пункту.

Дослідження щодо суб’єкта дослідження, який перебуває у стані вагітності, що підтверджується відповідною медичною довідкою, не проводиться, крім як за ініціативою самого суб’єкта дослідження.

Дослідження проводиться іншим спеціалістом поліграфа у разі, коли:

суб’єкт дослідження є близькою особою спеціаліста поліграфа;

наявний реальний або потенційний конфлікт інтересів у спеціаліста поліграфа.

{Абзац дванадцятий пункту 19 виключено на підставі Постанови КМ № 507 від 13.06.2018}

Терміни “близькі особи”, “потенційний конфлікт інтересів” та “реальний конфлікт інтересів” вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про запобігання корупції”.

20. Особи, які мали доступ до інформації про факт, процедуру та результати дослідження, забезпечують її конфіденційність. За порушення конфіденційності такої інформації винні особи несуть відповідальність згідно із законом.

21. Спеціалісту поліграфа заборонено використовувати свої знання і службове становище для порушення прав і свобод людини і громадянина. Він відповідає за додержання пріоритету інтересів, прав і свобод суб’єкта дослідження.

22. Спеціаліст поліграфа повинен всіляко запобігати можливим негативним наслідкам своєї професійної діяльності і не допускати будь-яких дій, що загрожують недоторканності особи, завдають шкоди діловій репутації або принижують честь і гідність людини.

23. Спеціалісту поліграфа категорично заборонено передавати результати проведених досліджень іншим суб’єктам, крім тих, які визначені цим Порядком, а також заборонено розповсюджувати будь-яку інформацію, що стала йому відома під час проведення дослідження.

24. Контроль за роботою спеціалістів поліграфа здійснює начальник або заступник начальника структурного підрозділу внутрішнього контролю Бюро, який навчався за програмою підготовки спеціалістів поліграфа.

25. Якщо у діяльність спеціаліста поліграфа здійснюється втручання, він повинен негайно повідомити про це в установленому порядку керівництву Бюро і припинити роботу.

Процедура проведення дослідження

26. Ініціатор надає спеціалісту поліграфа завдання на проведення дослідження, крім випадків, коли ініціатором є суб’єкт дослідження.

27. Отримавши завдання від ініціатора або підготувавши його самостійно (у разі, коли ініціатором є суб’єкт дослідження), спеціаліст поліграфа попередньо вивчає наявні матеріали, після чого визначає дату, час, місце та умови проведення дослідження і повідомляє зазначені деталі ініціаторові.

28. Ініціатор (крім випадків, коли ініціатором є суб’єкт дослідження) з дотриманням конфіденційності здійснює організаційне та інформаційне забезпечення проведення дослідження на всіх етапах, у тому числі прибуття суб’єкта дослідження у визначені час та місце.

29. Перед початком дослідження спеціаліст поліграфа з’ясовує у суб’єкта дослідження його фізичний та психічний стан. У разі встановлення, що суб’єкт дослідження перебуває хоча б в одному із станів, визначених у пункті 19 цього Порядку, ініціатор (або спеціаліст поліграфа у разі, коли ініціатором є суб’єкт дослідження) переносить проведення дослідження.

30. За результатами перевірки добровільності згоди суб’єкта дослідження на проведення дослідження спеціаліст поліграфа пропонує йому заповнити заяву про надання добровільної згоди на проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа (далі - заява) (додаток 1). Заяву суб’єкт дослідження заповнює власноруч. Дослідження не проводять, якщо особа відмовилася від написання заяви.

Водночас суб’єкту дослідження пояснюють, що поліграф не завдає шкоди життю, здоров’ю людини та навколишньому середовищу. Про проведене пояснення робиться відмітка в заяві.

31. Під час проведення дослідження суб’єкт дослідження має право в будь-який момент відмовитися від подальшої участі у ньому, що повинно бути оформлено довідкою у довільній формі про відмову особи від дослідження.

32. Під час дослідження за письмовою згодою суб’єкта дослідження може здійснюватись аудіо- та відеозапис.

33. Дослідження не може тривати без перерви довше однієї години.

Після перерви дослідження поновлюється.

34. Дослідження проводиться державною мовою.

Оформлення матеріалів дослідження

35. Завдання на проведення дослідження реєструються у спеціальному журналі.

36. Після завершення дослідження спеціаліст поліграфа готує довідку про результати дослідження (далі - довідка) у двох примірниках (додаток 4), яка повинна містити таку інформацію:

час початку та закінчення дослідження;

серія, номер, дата видачі документа, найменування закладу післядипломної освіти, в якому спеціалісту поліграфа був виданий документ, що засвідчує проходження відповідної підготовки;

посада, найменування структурного підрозділу, прізвище, ім’я та по батькові ініціатора;

назва, модель і серійний номер поліграфа, який використовувався, та кількість каналів, що забезпечують реєстрацію психофізіологічних показників суб’єкта дослідження;

місце проведення дослідження, адреса;

прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта дослідження;

підстава для проведення дослідження;

мета проведення дослідження;

питання, що перевірялися відповідно до поставленого завдання;

опис отриманих результатів та психофізіологічних реакцій суб’єкта дослідження на кожен із стимулів;

обґрунтовані висновки;

перелік документів, що додаються до довідки;

посада, найменування структурного підрозділу, прізвище, ім’я та по батькові спеціаліста поліграфа, який проводив дослідження;

дата проведення дослідження.

37. У довідці обов’язково зазначається, що висновки носять ймовірний та орієнтувальний характер і не можуть бути використані як доказ у будь-якому провадженні, а потребують додаткової перевірки та пошуку доказів в установленому законодавством порядку.

38. Спеціалісту поліграфа під час проведення дослідження заборонено з’ясовувати обставини, які не стосуються питань, що перевіряються відповідно до поставленого завдання.

39. У зміст довідки не вносяться жодні персональні дані суб’єкта дослідження, крім анкетних даних (прізвище, ім’я та по батькові) та відомостей, що стосуються обставин, які перевірялися.

40. Складені довідки реєструються в журналі обліку довідок про результати дослідження, який ведеться спеціалістом поліграфа у структурному підрозділі внутрішнього контролю Бюро.

Зберігання і використання результатів дослідження

41. Інформаційні дані, викладені в довідках, містять інформацію з обмеженим доступом, гриф якої визначає ініціатор під час розроблення завдання відповідно до законодавства. Для решти документів гриф обмеження доступу надається з урахуванням грифа завдання та доданих до нього матеріалів.

Ведення обліку, зберігання, використання та знищення матеріалів дослідження, які містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюються відповідно до законодавства.

42. Після завершення дослідження довідка передається безпосередньо ініціатору і додається до матеріалів щодо підготовки та ухвалення кадрового рішення.

43. Матеріали дослідження зберігаються у структурних підрозділах, визначених Бюро.

Особливості проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа під час початкового етапу формування Бюро

44. Під час початкового етапу формування Бюро психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа проводиться з урахуванням особливостей, визначених цим розділом.

45. У разі залучення стороннього спеціаліста завдання затверджується Директором Бюро.

Перелік запитань для проведення дослідження розробляється Бюро та надається сторонньому спеціалісту. Будь-які зміни у перелік запитань вносяться лише за погодженням Бюро.

Для взаємодії із стороннім спеціалістом Директором Бюро визначається відповідальна особа з числа працівників Бюро.

Складені сторонніми спеціалістами довідки реєструються в журналі обліку довідок про результати дослідження, що надається Бюро за актом приймання-передавання органу, підприємству, установі, організації, працівником якої є сторонній спеціаліст, та після завершення усіх запланованих досліджень за актом приймання-передавання передається на зберігання до Бюро.

Усі матеріали, отримані та зібрані під час психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа, передаються на зберігання до Бюро.

46. До сторонніх спеціалістів застосовуються вимоги всіх розділів цього Порядку, крім тих, що суперечать цьому розділу.

{Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 507 від 13.06.2018}Додаток 1
до Порядку

ЗАЯВА
про надання добровільної згоди на проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа


Додаток 2
до Порядку

ЗАВДАННЯ
на проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа для осіб, які претендують на призначення на посади у Бюро

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 507 від 13.06.2018}


Додаток 3
до Порядку

ЗАВДАННЯ
на проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа для працівників Державного бюро розслідувань


Додаток 4
до Порядку

ДОВІДКА
про результати психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфавверх