Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Мальти про співробітництво в галузі туризму
Мальта, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 09.07.2008
Документ 470_007, чинний, поточна редакція — Підписання від 09.07.2008

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Мальти про співробітництво
в галузі туризму

Дата підписання: 09.07.2008 Дата набрання чинності для України: 09.07.2008

Кабінет Міністрів України та Уряд Мальти, далі - "Сторони",
керуючись взаємним бажанням розвивати та зміцнювати
співробітництво в галузі туризму між двома країнами,
визнаючи важливість двосторонніх зв'язків у галузі туризму та
розглядаючи їх як важливий фактор покращення взаєморозуміння та
зміцнення дружніх відносин між народами двох країн,
з метою створення правової основи для подальшого розвитку
туристичних обмінів між Україною та Мальтою на принципах рівності
та взаємної вигоди,
домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони зміцнюватимуть і заохочуватимуть співробітництво в
сфері туризму відповідно до чинного законодавства обох держав, у
тому числі цієї Угоди та інших міжнародних угод, що є чинними для
обох Сторін, а також у рамках міжнародних туристичних організацій.
Стаття 2
Сторони заохочуватимуть двосторонні туристичні обміни,
сприятимуть розвитку співпраці та налагодженню безпосередніх
контактів між органами виконавчої влади в галузі туризму,
туристичними операторами, іншими підприємствами та організаціями
своїх країн, які займаються туристичною діяльністю, з метою
збільшення обсягів туристичних обмінів між двома державами.
Стаття 3
Сторони сприятимуть взаємній участі в міжнародних виставках,
ярмарках, конференціях і семінарах, інших міжнародних
рекламно-інформаційних і науково-практичних туристичних заходах,
організованих на території їх держав.
Стаття 4
Сторони спільно з відповідними органами влади сприятимуть на
взаємній основі спрощенню оформлення документів та інших
формальностей, пов'язаних з туристичними пересуваннями між своїми
країнами, згідно з чинним законодавством держав Сторін, у тому
числі цією Угодою та іншими міжнародними угодами, що є чинними для
обох Сторін.
Стаття 5
Сторони заохочуватимуть і підтримуватимуть обмін статистичною
та іншою інформацією в сфері туризму, в тому числі:
- про законодавчі та інші нормативні акти, що регулюють
туристичну діяльність в своїх країнах;
- про внутрішнє законодавство, пов'язане з захистом і
збереженням природних ресурсів і культурного надбання, що є
туристичними пам'ятками;
- про туристичні ресурси своїх країн;
- про наукові дослідження в галузі туризму;
- про міжнародні документи, що стосуються інтересів іншої
Сторони;
- довідковими та рекламними матеріалами.
Стаття 6
Сторони сприятимуть розбудові туристичної інфраструктури та
матеріальної бази, здійсненню інвестицій у туристичну галузь.
Стаття 7
Сторони обмінюватимуться інформацією та документацією щодо
підготовки кадрів у сфері туризму, вивчатимуть можливості розвитку
співпраці по всіх напрямках діяльності, у тому числі у стажуванні
та обміні студентами, викладачами та фахівцями відповідних
туристичних навчальних закладів, а також організації семінарів для
представників органів виконавчої влади у галузі туризму та
спеціалістів туристичної сфери.
Стаття 8
Сторони обмінюватимуться прогресивним досвідом, новітніми
технологіями індустрії туризму, надаватимуть одна одній
консультаційні послуги, а також обмінюватимуться туристичними
фахівцями, науковими працівниками та представниками засобів
масової інформації, сприятимуть всебічним контактам і спільній
діяльності організацій, що здійснюють дослідження в галузі
туризму.
Стаття 9
Відповідальними за реалізацію цієї Угоди є:
- в Україні: Міністерство культури і туризму України або його
правонаступник;
- на Мальті: Мальтійська туристична адміністрація або її
правонаступник.
Стаття 10
Сторони сприятимуть відкриттю на території своєї держави
офіційних туристичних представництв держави іншої Сторони.
Стаття 11
З метою контролю за реалізацією цієї Угоди, аналізу
діяльності, проведеної відповідно до положень цієї Угоди, оцінки
результатів і стимулювання її впровадження, вироблення
рекомендацій щодо активізації співробітництва між двома країнами
Сторони створять Робочу групу по туризму у складі представників
обох Сторін, кількість та повноваження яких визначатимуться на
паритетних засадах кожною з Сторін до проведення засідань, про що
вони повідомлятимуть одна одну.
Періодичність і місце проведення засідань Робочої групи
визначаються та узгоджуються Сторонами. Керівники делегацій
співголовують на засіданнях Робочої групи.
Стаття 12
До цієї Угоди за взаємною письмовою згодою Сторін можуть
вноситися зміни та доповнення, що оформлюються відповідними
протоколами, які становлять невід'ємну частину цієї Угоди.
Стаття 13
Спори, що стосуються тлумачення та застосування цієї Угоди,
будуть вирішуватися шляхом консультацій між Сторонами.
Стаття 14
Ця Угода набуває чинності з дати підписання.
Ця Угода укладається на п'ять років з автоматичною
пролонгацією на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін
не повідомить дипломатичними каналами іншу не пізніше, ніж за
шість місяців до закінчення чергового періоду про свій намір
припинити її дію.
Припинення дії цієї Угоди не позначиться на виконанні програм
та інших проектів у галузі туризму, узгоджених у період дії цієї
Угоди, у разі, якщо Сторони не домовляться про інше.
Вчинено в м. Київ 9 липня 2008 року в двох примірниках,
кожний українською та англійською мовами, причому всі тексти є
автентичними.
У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї
Угоди переважну силу матиме текст англійською мовою.
За Кабінет Міністрів України За Уряд Мальти
(підпис) (підпис)вгору