Документ 504/98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.08.2007, підстава - 667/2007

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 667/2007 ( 667/2007 ) від 27.07.2007 }
Про Положення про Постійного представника
Президента України у Конституційному Суді України

1. Затвердити Положення про Постійного представника
Президента України у Конституційному Суді України (додається).
2. Главі Адміністрації Президента України Є. Кушнарьову
затвердити у тижневий строк структуру, штатну чисельність та
Положення про апарат Постійного представника Президента України у
Конституційному Суді України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 травня 1998 року
N 504/98
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 22 травня 1998 року N 504/98
ПОЛОЖЕННЯ
про Постійного представника Президента України
у Конституційному Суді України

1. Постійний представник Президента України у Конституційному
Суді України (далі - Постійний представник) є посадовою особою,
уповноваженою Президентом України представляти Президента України
у Конституційному Суді України як суб'єкта права на конституційне
подання з питань прийняття рішень та дачі висновків Конституційним
Судом України.
2. Постійний представник у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, указами і
розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів
України та цим Положенням.
3. Постійний представник бере участь у підготовці та
провадженні у справах у Конституційному Суді України без
додаткового спеціального рішення Президента України. У разі необхідності Постійний представник може представляти
подання Президента України до Конституційного Суду України разом з
іншими особами, призначеними Президентом України.
4. Постійного представника призначає на посаду і звільняє з
посади Президент України. Постійний представник підпорядковується
Президентові України. Посада Постійного представника за своїм статусом
прирівнюється до посади заступника Глави Адміністрації Президента
України. Постійний представник повинен мати вищу юридичну освіту,
володіти державною мовою.
5. Постійний представник: 1) бере участь у підготовці проектів конституційних подань
Президента України до Конституційного Суду України і представляє
їх Президентові України; 2) здійснює як представник суб'єкта права на конституційне
подання усі дії, передбачені Законом України "Про Конституційний
Суд України" ( 422/96-ВР ), Регламентом Конституційного Суду
України ( v001z710-97 ) і пов'язані з підготовкою та
конституційним провадженням у справах; 3) вносить за дорученням Президента України зміни або
уточнення до конституційних подань, внесених до Конституційного
Суду України, а також до тих подань, що перебувають у
конституційному провадженні; 4) координує діяльність інших представників Президента
України, призначених для участі у підготовці, конституційному
провадженні у конкретно визначених справах; 5) інформує Президента України про хід та результати розгляду
справ у Конституційному Суді України.
6. Постійний представник для здійснення своїх повноважень має
право: 1) брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України,
центральних органів виконавчої влади, утворених ними комісій,
робочих груп під час підготовки пропозицій про необхідність
внесення Президентом України до Конституційного Суду України
конституційних подань; 2) запитувати необхідні висновки, матеріали, відомості від
центральних органів виконавчої влади, їх посадових осіб; 3) взаємодіяти у встановленому порядку з консультативними,
дорадчими та іншими допоміжними органами і службами Президента
України, органами і апаратом Верховної Ради України, судами,
органами прокуратури, органами Автономної Республіки Крим,
місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами,
організаціями; 4) утворювати експертні та робочі групи з окремих питань
своєї діяльності, залучати науковців, спеціалістів, експертів для
проведення відповідних досліджень, вносити пропозиції щодо
залучення експертів на платній основі; 5) вносити керівництву Адміністрації Президента України
пропозиції щодо виконання рішень, додержання висновків
Конституційного Суду України; 6) користуватись у встановленому порядку інформаційними
банками даних Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів
України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.
7. Організаційне забезпечення діяльності Постійного
представника здійснює його апарат, який є структурним підрозділом
Адміністрації Президента України. Керівника апарату за поданням Постійного представника
призначає на посаду і звільняє з посади Глава Адміністрації
Президента України.
8. Структуру і штатну чисельність апарату Постійного
представника затверджує Глава Адміністрації Президента України.
9. Працівників апарату Постійного представника за його
поданням призначає на посади і звільняє з посад Глава
Адміністрації Президента України.

Глава Адміністрації
Президента України Є.КУШНАРЬОВвгору