Документ 616-99-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.07.2006, підстава - 903-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 квітня 1999 р. N 616
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 903 ( 903-2006-п ) від 03.07.2006 }
Про затвердження Положення про Національну
комісію із зводу харчових продуктів Кодекс
аліментаріус та її персонального складу

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Національну комісію із зводу
харчових продуктів Кодекс аліментаріус та її персональний
склад (додаються).
2. Міністерству агропромислового комплексу, Міністерству
охорони здоров'я і Державному комітетові по стандартизації,
метрології та сертифікації забезпечити виконання зобов'язань, що
випливають із членства України в міжнародній організації Кодекс
аліментаріус.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 1999 р. N 616
ПОЛОЖЕННЯ
про Національну комісію із зводу
харчових продуктів Кодекс аліментаріус
1. Національна комісія із зводу харчових продуктів Кодекс
аліментаріус (далі - Національна комісія) є координуючим органом у
сфері нормування, регламентації і стандартизації харчових
продуктів за показниками їх якості та безпеки для здоров'я
населення і виконання зобов'язань, що випливають із членства
України у спільній комісії ФАО /ВООЗ (Продовольчої
сільськогосподарської організації/ Всесвітньої організації охорони
здоров'я) із зводу харчових продуктів Кодекс аліментаріус (далі -
комісія Кодекс аліментаріус).
2. Національна комісія у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Національної комісії є:
координація діяльності організацій з питань нормування,
регламентації і стандартизації харчових продуктів за показниками
їх якості та безпеки для здоров'я населення;
вжиття заходів щодо охорони здоров'я споживачів і здійснення
безпечної торгівлі харчовими продуктами;
визначення пріоритетів у токсико-гігієнічному вивченні та
розробленні санітарно-гігієнічних, ветеринарних нормативів,
регламентів, національних стандартів на харчові продукти та
продовольчу сировину з урахуванням особливостей екологічної
безпеки в Україні та їх впровадженні;
розроблення пропозицій щодо гармонізації міжнародного і
вітчизняного законодавства з питань нормування, регламентації та
стандартизації харчових продуктів з метою охорони здоров'я
населення та безпечної торгівлі продовольчою сировиною і харчовими
продуктами.
4. Національна комісія відповідно до покладених на неї
завдань:
1) здійснює уніфікацію науково-методичних підходів до
розроблення гігієнічних, ветеринарних нормативів, регламентів,
стандартів та критеріїв безпечності харчових продуктів для
здоров'я населення у процесі їх виробництва та реалізації;
2) сприяє впровадженню:
нових технологій виробництва сільськогосподарської сировини і
харчових продуктів на основі передових досягнень у сфері гігієни
харчування та сільськогосподарської науки;
міжнародних і вітчизняних нормативів, регламентів, стандартів
харчових продуктів і продовольчої сировини та методів аналізу;
3) координує діяльність установ щодо гармонізації
міжнародного і вітчизняного законодавства з питань нормування,
регламентації та стандартизації харчових продуктів з метою охорони
здоров'я населення та здійснення безпечної торгівлі продовольчими
продуктами;
4) організовує проведення наукових досліджень з питань, що
належать до її компетенції;
5) виконує функції національної довідково-інформаційної
служби з питань роботи комісії Кодекс аліментаріус і впровадження
в Україні її рекомендацій та рішень;
6) бере участь у роботі та засіданнях комісії Кодекс
аліментаріус, її комітетів;
7) утворює постійно діючі і тимчасові робочі групи за
напрямами діяльності, персональний склад яких затверджується
головою Національної комісії;
8) виконує інші функції, що випливають з покладених на неї
завдань.
5. Національна комісія має право:
1) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у комісії Кодекс аліментаріус та її комітетах;
2) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками), а також провідних фахівців і
вчених, у тому числі іноземних, для розгляду питань, що належать
до її компетенції;
3) одержувати від центральних і місцевих органів виконавчої
влади інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання
покладених на неї завдань;
4) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до її компетенції;
5) утворювати постійно діючі і тимчасові робочі групи для
виконання покладених на неї завдань із залученням до їх роботи в
установленому порядку працівників центральних органів виконавчої
влади, а також фахівців наукових та інших установ.
6. Національна комісія у процесі виконання покладених на неї
завдань взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої
влади.
7. До складу Національної комісії входять представники
Мінагропрому, МОЗ, Держстандарту.
До її складу можуть також включатися працівники інших
центральних органів виконавчої влади, а також фахівці наукових та
інших установ.
Персональний склад Національної комісії затверджується
Кабінетом Міністрів України. Зміни до цього складу має право
вносити голова Національної комісії.
8. Голова Національної комісії:
організовує роботу Національної комісії і несе
відповідальність за виконання покладених на неї завдань.
9. Національна комісія та її постійно діючі робочі групи
провадять свою діяльність за планами, що затверджуються головою
Національної комісії.
Основною формою роботи Національної комісії є засідання, які
проводяться не рідше одного разу на квартал.
Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не
менш як дві третини складу Національної комісії.
Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на
засіданні і оформлюються протоколом, що підписується головою
Національної комісії, а за відсутності голови - його заступником.
10. Національна комісія має бланк із своїм найменуванням.
11. Організаційно-технічне забезпечення роботи Національної
комісії здійснюють МОЗ, Мінагропром і Держстандарт.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 1999 р. N 616
СКЛАД
Національної комісії із зводу харчових
продуктів Кодекс аліментаріус
БЕРЕЖНОВ - начальник Головного санітарно-
Сергій Петрович епідеміологічного управління МОЗ,
перший заступник головного
державного санітарного лікаря України,
голова Національної комісії
ГОРЖЕЄВ - заступник головного державного
Володимир Михайлович інспектора ветеринарної медицини
України, перший заступник голови
Державного департаменту ветеринарної
медицини Мінагропрому, заступник
голови Національної комісії
КВІТКО - заступник начальника управління
Ія Іванівна Держстандарту, заступник голови
Національної комісії
ПРОДАНЧУК - директор Інституту екогігієни і
Микола Георгійович токсикології імені Л.І. Медведя,
вчений секретар Національної комісії
ОБРАЖЕЙ - директор Інституту ветеринарної
Анатолій Федорович медицини Української академії аграрних
наук, вчений секретар Національної
комісії
МУХАРОВСЬКИЙ - директор Інституту стандартизації та
Михайло Якович метрології Держстандарту, вчений
секретар Національної комісіївгору