Документ 643_067, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.06.1996, підстава - 651-96-п

               Угода 
між Урядом України та Урядом Російської Федерації
по експорту російського природного газу в Україну
і його транзиту через територію України
в Європейські країни
(укр/рос)

{ Щодо поданння на ратифікацію див. Постанову КМ
N 651 ( 651-96-п ) від 18.06.96 }

Дата підписання: 18.02.1994 Дата набуття чинності: 18.02.1994
Уряд України та Уряд Російської Федерації, далі іменовані
Сторонами, бажаючи сприяти довгостроковому взаємовигідному
співробітництву в експорті російського природного газу в Україну і
його транзиту через територію України в Європейські країни,
домовилися про нижченаведене:
Стаття 1
Російська Сторона забезпечить через Російське Акціонерне
Товариство "Газпром" у 1994 - 2005 роки:
експорт російського природного газу для споживачів України в
обсязі 50-70 млрд куб. метрів на рік;
поставку російського природного газу до узгоджених пунктів
здачі-приймання на кордоні Російської Федерації - України для
транзиту до пунктів здачі-приймання на кордонах із країнами
Словаччина, Угорщина, Румунія і Польща в наступних обсягах (в
млрд куб. метрів) з розподілом по роках:
(в млрд куб. метрів) ------------------------------------------------------------------ | Роки | ПУНКТИ ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ГАЗУ | | |-------------------------------------------------| | | Велке | Берегово | Ісакча | Дроздовичи | | | Капушани | | | | |--------------+-----------+------------+-----------+------------| | 1994 (111,5) | 80,6 | 8,3 | 19,1 | 3,5 | |--------------+-----------+------------+-----------+------------| | 1995 (116,6) | 83,0 | 8,8 | 21,3 | 3,5 | |--------------+-----------+------------+-----------+------------| | 1996 (123,7) | 85,5 | 8,8 | 25,9 | 3,5 | |--------------+-----------+------------+-----------+------------| | 1997 (129,6) | 88,8 | 8,8 | 29,5 | 3,5 | |--------------+-----------+------------+-----------+------------| | 1998 (133,3) | 89,2 | 8,8 | 31,8 | 3,5 | |--------------+-----------+------------+-----------+------------| | 1999 (138,2) | 90,3 | 11,6 | 32,8 | 3,5 | |--------------+-----------+------------+-----------+------------| | 2000 (139,4) | 90,3 | 12,1 | 33,5 | 3,5 | |--------------+-----------+------------+-----------+------------| | 2005 (143,8) | 90,3 | 13,3 | 36,7 | 3,5 | ------------------------------------------------------------------
Обсяги газу, що поставляється на територію Румунії через
пункт здачі-приймання Ісакча, можуть бути перерозподілені при
введені в дію нових пунктів здачі-приймання;
транзит на контрактній основі по своїй території природного
газу для газопостачання споживачів України в обсязі 25-35 млрд
куб. метрів на рік із країн Середньої Азії;
подачу російського природного газу для транзиту через
територію України російським споживачам, а також споживачам
Білорусі і Молдови в обсягах, обумовлених контрактами між
суб'єктами господарюючих Сторін.
Стаття 2
Українська Сторона забезпечить через Виробниче об'єднання
"Укргазпром":
транзит російського природного газу через територію України
від погоджених пунктів здачі-приймання на кордоні Російської
Федерації - України до пунктів здачі-приймання на кордонах з
країнами Словаччина, Угорщина, Румунія і Польща в обсягах і
терміни, зазначені в статті 1;
транзит російського природного газу через територію України
російським споживачам, а також споживачам Білорусі і Молдови в
обсягах, обумовлених контрактами між суб'єктами господарюючих
Сторін.
Стаття 3
У разі появи нових проектів експорту і транзиту російського
природного газу через територію України Сторони будуть сприяти
безперешкодному їхньому здійсненню.
Стаття 4
Українська Сторона доручає ВО "Укргазпром" у погоджені з РАО
"Газпром" терміни забезпечити виконання обсягів робіт на території
України по розширенню потужностей, необхідних для транзиту
російського природного газу в країни Європи.
РАО "Газпром", при необхідності, візьме участь у розширенні
транзитних потужностей на території України за умови, що створені
нові потужності будуть спільною власністю.
Стаття 5
Сторони доручають ВО "Укргазпром" і РАО "Газпром" підписати
контракти, у яких будуть погоджені річні обсяги, комерційні і
технічні умови транзиту та експорту російського газу, а також
порядок і умови спільного використання підземних сховищ газу
України для забезпечення надійності експортних постачань
російського природного газу.
Стаття 6
У разі виникнення аварійних ситуацій на об'єктах
транспортування Сторони через свої організації надають одна одній
взаємну допомогу в регулюванні потоків газу, а також фахівцями,
технікою і матеріально-технічними ресурсами.
Сторони в цих випадках забезпечать безперешкодне перетинання
кордонів персоналом і технікою.
Стаття 7
При загальній недопоставці російського газу Російською
Стороною на російсько-український кордон, за винятком випадків
скорочення поставок через неплатежі Українською Стороною, а також
форс-мажорних обставин, обсяги транзиту і експорту на Україну
скорочуються пропорційно цій недопоставці.
Стаття 8
Російський природний газ, наданий в Україну, не буде
реекспортуватися в треті країни.
Стаття 9
Сторони нададуть господарюючим суб'єктам пільги по оплаті
мита, податку на додану вартість і зборів, пов'язаних з експортом
російського природного газу в Україну і транзитом через її
територію, характер яких визначається спеціальними міжурядовими
протоколами.
Стаття 10
У випадку виникнення обставин непереборної сили, що роблять
неможливим виконання однією із Сторін зобов'язань за цією Угодою,
Сторони в можливо короткий термін (але не більше одного місяця)
проведуть відповідні консультації з метою прийняття
взаємоприйнятих рішень щодо усунення наслідків дії непереборної
сили.
Стаття 11
Розрахунки за газ і послуги щодо його транзиту і збереження
здійснюються на підставі взаємно погоджених цін у доларах США.
Порядок платежів визначається контрактами господарюючих суб'єктів.
Сторони погодилися, що РАО "Газпром" і господарюючі суб'єкти
України вправі щорічно при укладанні контрактів на поставки
російського природного газу змінювати тарифні ставки за транзит
Російського газу з відповідною зміною ціни на газ, що
поставляється споживачам України.
Сторони домовилися про попередню оплату за газ, що
постачається. Розрахунки здійснюються плановими платежами за газ і
послуги щодо його транзиту і збереження.
Стаття 12
Українська Сторона сприятиме участі РАО "Газпром" в
акціонуванні підприємств газової та іншої галузей в Україні
відповідно до законодавства України.
Стаття 13
Сторони погодилися в тім, що суб'єкти господарюючих Сторін
вправі щорічно визначати частку від загального обсягу експорту
російського природного газу в Україну, за яку вона буде
розраховуватися натуральними поставками матеріально-технічних
ресурсів, спорудженням об'єктів силами Української Сторони для РАО
"Газпром", виконанням науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт при дотриманні положень статті 11
абзац 1.
Стаття 14
Сторони погодились, що в рахунок погашення заборгованості
України за газ, що поставляється, Українська Сторона здійснить:
проектування і будівництво житлових будинків у комплексі з
об'єктами соціальної сфери та інженерним забезпеченням на
території Росії на умовах "під ключ" відповідно до програми робіт,
погодженої з українськими будівельними організаціями, і
забезпечить безмитне безліцензійне переміщення через кордон
будівельної техніки і матеріально-технічних ресурсів і працівників
будівельних організацій;
будівництво, придбання житлових будинків на території України
і передачу їх у власність РАО "Газпром" для заселення працівниками
газової промисловості (за розподілом РАО "Газпром"), що
пропрацювали в районах Крайньої Півночі Росії 10 і більше років.
Стаття 15
Російський природний газ, переданий для транзиту і збереження
в підземні сховища України, є власністю Російської Федерації і не
підлягає розподілу Українською Стороною серед споживачів України і
за її межами.
Стаття 16
Для оперативного рішення всіх питань, пов'язаних з експортом
газу в Україну і транзитом у Європейські країни, інших питань
взаємодії Сторін, ВО "Укргазпром" і РАО "Газпром" створюють свої
представництва в містах Києві і Москві.
Стаття 17
Усі спори, що стосуються цієї Угоди, будуть вирішуватися
шляхом консультацій і переговорів між Сторонами.
У разі якщо спір не буде вирішений у результаті консультацій
і переговорів протягом тридцяти днів, Сторонами будуть використані
можливості, передбачені Угодами країн СНД і міжнародним правом.
Стаття 18
Ця Угода набуває чинності з дня її підписання і діятиме по 31
грудня 2005 року.
Термін дії цієї Угоди буде автоматично подовжуватися на
наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін не повідомить
іншу Сторону, принаймні, за чотири роки до закінчення терміну дії
цієї Угоди або будь-якого наступного п'ятирічного періоду, про
свій намір припинити її дію.
Здійснено в м. Москві 18 лютого 1994 року в двох дійсних
примірниках, українською, і російською мовами, причому обидва
тексти мають однакову силу.
За Уряд За Уряд
України Російської Федерації
(підпис) (підпис)
Соглашение
между Правительством Украины и Правительством
Российской Федерации об экспорте российского природного
газа в Украину и его транзите через территорию Украины
в европейские страны

Правительство Украины и Правительство Российской Федерации,
далее именуемые Сторонами, желая способствовать долгосрочному взаимовыгодному
сотрудничеству в экспорте российского природного газа в Украину и
его транзиту через территорию Украины в европейские страны, договорились о нижеследующем:
Статья 1
Российская Сторона обеспечит через Российское Акционерное
Общество "Газпром" в 1994-2005 годы: экспорт российского природного газа для потребителей Украины
в объеме 50-70 млрд.куб.метров в год; поставку российского природного газа до согласованных
пунктов сдачи-приемки на границе Российской Федерации - Украины
для транзита до пунктов сдачи-приемки на границах со странами
Словакия, Венгрия, Румыния и Польша в следующих объемах (в
млрд.куб.метров) с разбивкой по годам:
(млрд.куб.метров) _____________________________________________________________
Годы Пункты сдачи-приемки газа _____________________________________________________________
Велке Берегово Исакча Дроздовичи
Капушаны _____________________________________________________________
1994 (111,5) 80,6 8,3 19,1 3,5
1995 (116,6) 83,0 8,8 21,3 3,5
1996 (123,7) 85,5 8,8 25,9 3,5
1997 (129,6) 88,8 8,8 29,5 3,5
1998 (133,3) 89,2 8,8 31,8 3,5
1999 (138,2) 90,3 11,6 32,8 3,5
2000 (139,4) 90,3 12,1 33,5 3,5
2005 (143,8) 90,3 13,3 36,7 3,5
Объемы газа, поставляемого на территорию Румынии через пункт
сдачи-приемки Исакча, могут быть перераспределены при вводе в
действие новых пунктов сдачи-приемки; транзит на контрактной основе по своей территории природного
газа для газоснабжения потребителей Украины в объеме 25-35
млрд.куб.метров в год из стран Средней Азии; подачу российского природного газа для транзита через
территорию Украины российским потребителям, а также потребителям
Беларуси и Молдовы в объемах, определяемых контрактами между
хозяйствующими субъектами Сторон.
Статья 2
Украинская Сторона обеспечит через Производственное
объединение "Укргазпром": транзит российского природного газа через территорию Украины
от согласованных пунктов сдачи-приемки на границах со странами
Словакия, Венгрия, Румыния и Польша в объемах и сроки, указанные в
статье 1; транзит российского природного газа через территорию Украины
российским потребителям, а также потребителям Беларуси и Молдовы в
объемах, определяемых контрактами между хозяйствующими субъектами
Сторон.
Статья 3
В случае появления новых проектов экспорта и транзита
российского природного газа через территорию Украины Стороны будут
способствовать беспрепятственному их осуществлению.
Статья 4
Украинская Сторона поручает ПО "Укргазпром" в согласованные с
РАО "Газпром" сроки обеспечить выполнение объемов работ на
территории Украины по расширению мощностей, необходимых для
транзита российского природного газа в страны Европы. РАО "Газпром", при необходимости, примет участие в расширении
транзитных мощностей на территории Украины, при условии, что
созданные новые мощности будут являться совместной
собственностью.
Статья 5
Стороны поручают ПО "Укргазпром" и РАО "Газпром" подписать
контракты, в которых будут согласованы годовые объемы,
коммерческие и технические условия транзита и экспорта российского
газа, а также порядок и условия совместного использования
подземных хранилищ газа Украины для обеспечения надежности
экспортных поставок российского природного газа.
Статья 6
В случае возникновения аварийных ситуаций на объектах
транспортировки Стороны через свои организации оказывают друг
другу взаимную помощь в регулировании потоков газа, а также
специалистами, техникой и материально-техническими ресурсами. Стороны в этих случаях обеспечат беспрепятственное
пересечение границ персоналом и техникой.
Статья 7
При общей недопоставке российского газа Российской Стороной
на российско-украинскую границу, за исключением случаев сокращения
поставок из-за неплатежей Украинской Стороной, а также
форс-мажорных обстоятельств, объемы транзита и экспорта на Украину
сокращаются пропорционально этой недопоставке.
Статья 8
Российский природный газ, подаваемый в Украину, не будет
реэкспортироваться в третьи страны.
Статья 9
Стороны предоставят хозяйствующим субъектам льготы по оплате
таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость и сборов,
связанных с экспортом российского природного газа в Украину и
транзитом через ее территорию, характер которых определяется
специальными межправительственными протоколами.
Статья 10
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы,
делающих невозможным выполнение одной из Сторон обязательств по
настоящему Соглашению, Стороны в возможно короткий срок (но не
более одного месяца) проведут соответствующие консультации в целях
принятия взаимоприемлемых решений по устранению последствий
действия непреодолимой силы.
Статья 11
Расчеты за газ и услуги по его транзиту и хранению
производятся на основании взаимно согласованных цен в долларах
США. Порядок платежей определяется контрактами хозяйствующих
субъектов. Стороны согласились, что РАО "Газпром" и хозяйствующие
субъекты Украины вправе ежегодно при заключении контрактов на
поставку российского природного газа изменять тарифные ставки за
транзит российского газа с соответствующим изменением цены на газ,
поставляемый потребителям Украины. Стороны договорились о предварительной оплате за поставляемый
газ. Расчеты производятся плановыми платежами за газ и услуги по
его транзиту и хранению.
Статья 12
Украинская Сторона будет способствовать участию РАО "Газпром"
в акционировании предприятий газовой и других отраслей в Украине в
соответствии с законодательством Украины.
Статья 13
Стороны согласились в том, что хозяйствующие субъекты Сторон
вправе ежегодно определять долю от общего объема экспорта
российского природного газа в Украину, за которую она будет
рассчитываться натуральными поставками материально-технических
ресурсов, сооружением объектов силами Украинской Стороны для РАО
"Газпром", выполнением научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ при соблюдении положений статьи 11
абзац 1.
Статья 14
Стороны согласились, что в счет погашения задолженности
Украины за поставляемый газ Украинская Сторона осуществит: проектирование и строительство жилых домов в комплексе с
объектами социальной сферы и инженерным обеспечением на территории
России на условиях "под ключ" в соответствии с программой работ,
согласованной с украинскими строительными организациями, и
обеспечит беспошлинное безлицензионное перемещение через границу
строительной техники и материально-технических ресурсов и
работников строительных организаций; строительство, приобретение жилых домов на территории Украины
и передачу их в собственность РАО "Газпром" для заселения
работниками газовой промышленности (по распределению РАО
"Газпром"), проработавшими в районах Крайнего Севера России 10 и
более лет.
Статья 15
Российский природный газ, переданный для транзита и хранения
в подземные хранилища Украины, является собственностью Российской
Федерации и не подлежит распределению Украинской Стороной среди
потребителей Украины и за ее пределами.
Статья 16
Для оперативного решения всех вопросов, связанных с
экспортом газа в Украину и транзитом в европейские страны, других
вопросов взаимодействия Сторон, ПО "Укргазпром" и РАО "Газпром"
создают свои представительства в городах Киеве и Москве.
Статья 17
Все споры, касающиеся настоящего Соглашения, будут
разрешаться путем консультаций и переговоров между Сторонами. В случае, если спор не будет разрешен в результате
консультаций и переговоров в течении тридцати дней, Сторонами
будут использованы возможности, предусмотренные Соглашениями стран
СНГ и международным правом.
Статья 18
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
будет действовать по 31 декабря 2005 года. Срок действия настоящего Соглашения будет автоматически
продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из
Сторон не уведомит другую Сторону, по крайне мере, за четыре года
до истечения срока действия настоящего Соглашения или любого
последующего пятилетнего периода, о своем намерении прекратить его
действие.
Совершено в Москве 18 февраля 1994 года в двух подлинных
экземплярах, на украинском и русском языках, причем оба текста
имеют одинаковую силу.
За Правительство За Правительство
Украины Российской Федерации
(подпись) (подпись)вгору