Документ 664/2002, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.01.2004, підстава - 1467/2003

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1467/2003 ( 1467/2003 ) від 19.12.2003 )
Про Державну програму перетворення військ
Цивільної оборони України у Державну службу
цивільного захисту

З метою підвищення рівня забезпечення захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, створення єдиної державної системи запобігання і
реагування на такі ситуації як у мирний час, так і в особливий
період п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Державну програму перетворення військ Цивільної
оборони України у Державну службу цивільного захисту на
2003-2012 роки (далі - Програма), що додається.
2. Кабінету Міністрів України:
передбачати у проектах Державного бюджету України на роки,
протягом яких реалізовуватиметься Програма, кошти на заходи щодо
її виконання, виходячи з орієнтовного прогнозного обсягу
фінансових ресурсів;
ужити у 2003-2005 роках заходів щодо створення законодавчої
бази для функціонування Державної служби цивільного захисту;
забезпечити поетапне приведення чисельності військ Цивільної
оборони України у відповідність із чисельністю, передбаченою
Програмою.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 25 липня 2002 року
N 664/2002

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 25 липня 2002 року N 664/2002
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
перетворення військ Цивільної оборони України
у Державну службу цивільного захисту
Вступ

Війська Цивільної оборони України не повною мірою здатні в
мирний час оперативно реагувати на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру. Це зумовлено насамперед
розташуванням місць дислокації військових частин на значній
відстані від обласних центрів, великих підприємств, промислових
районів, недостатньою підготовкою рятувальників
(військовослужбовців строкової військової служби), відсутністю
нових зразків техніки і рятувального обладнання, плинністю кадрів
особового складу, недосконалою системою оповіщення та управління
аварійно-рятувальними підрозділами під час підготовки та
проведення рятувальних робіт.
У сучасних умовах зазначені війська підлягають перетворенню у
Державну службу цивільного захисту (далі - Служба цивільного
захисту), яка буде складовою Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи (МНС України).
Цивільний захист має формуватися як державна система органів
управління, сил і засобів, що створюється для здійснення заходів
щодо забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій у мирний та воєнний час. Його основою повинна стати
Служба цивільного захисту, яка формується на базі військ Цивільної
оборони України.
Передбачається, що Служба цивільного захисту створюється як
професійна спеціальна аварійно-рятувальна служба, що грунтується
на принципах єдиноначальності, централізації управління, статутної
дисципліни, особистої відповідальності, а її працівники
працюватимуть на професійній основі та забезпечуватимуться
спеціальною формою одягу.
1. Мета та напрями виконання Програми
Метою Програми є створення системи управління та професійної
підготовки працівників Служби цивільного захисту, розширення кола
завдань під час проведення аварійно-рятувальних робіт, раціональне
розміщення аварійно-рятувальних загонів за територіальним
принципом з урахуванням техногенного і екологічного навантаження
на території та завдань особливого періоду, оптимізація їх
чисельності за рахунок технічного переоснащення із збереженням
рівня готовності, створення відповідних умов для ефективного
виконання покладених на Службу завдань.
Виконання Програми провадитиметься за такими напрямами:
1) удосконалення законодавства:
розробляються проекти відповідних законів України;
розробляються проекти нових та вносяться зміни до чинних
нормативно-правових актів з питань підвищення рівня захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру;
2) перетворення військ Цивільної оборони України у Службу
цивільного захисту:
оптимізується організаційно-штатна структура військ Цивільної
оборони України, визначається їх чисельність, розміщення
аварійно-рятувальних загонів у всіх регіонах України за принципом
достатності, оптимальності, функціональної різноманітності, з
урахуванням техногенного навантаження на території та їх
екологічного стану, а також завдань особливого періоду;
створюються нові та вдосконалюються існуючі допоміжні
підрозділи (вузли зв'язку, склади матеріально-технічних цінностей,
бази забезпечення, центральні лабораторії вимірювальної техніки,
хіміко-радіометричні лабораторії, навчальні центри, центральна
аптека);
створюється Служба цивільного захисту зі статусом юридичної
особи шляхом перетворення аварійно-рятувальних загонів військ
Цивільної оборони України в аварійно-рятувальні загони цієї
Служби;
визначаються згідно із законодавством завдання Служби
цивільного захисту на особливий період;
3) створення органів та системи управління:
розробляється схема управління Службою цивільного захисту;
перетворюється управління командування військ Цивільної
оборони України в головний штаб Державної служби цивільного
захисту;
реорганізовується відповідно до схеми управління система
зв'язку та оповіщення, система пунктів управління, вдосконалюється
організаційно-штатна структура вузлів зв'язку;
створюється система інформативного забезпечення з
використанням сучасних засобів управління, оповіщення та зв'язку;
впроваджуються нові засоби зв'язку;
4) технічне переоснащення аварійно-рятувальних загонів:
розробляється Програма технічного переоснащення
аварійно-рятувальних загонів військ Цивільної оборони України під
час їх перетворення в аварійно-рятувальні загони Служби цивільного
захисту, що затверджується МНС України;
модернізуються існуючі техніка та обладнання
аварійно-рятувальних загонів військ Цивільної оборони України та
Служби цивільного захисту з метою розширення функціональних
можливостей, підвищення їх надійності та мобільності;
здійснюється раціональне оснащення аварійно-рятувальних
загонів багатофункціональними мобільними аварійно-рятувальними
комплексами, комплектами аварійно-рятувального обладнання,
технічними засобами розвідки, пошуку потерпілих, санітарною та
медичною технікою, засобами індивідуального та колективного
захисту з урахуванням місць дислокації зазначених загонів у
регіонах та покладених на них завдань;
5) утворення систем спеціального, технічного, тилового та
медичного забезпечення Служби цивільного захисту:
утворюються склади та бази зберігання, накопичення
матеріально-технічних цінностей, призначених для надання допомоги
потерпілим та забезпечення виконання завдань під час проведення
аварійно-рятувальних робіт;
удосконалюються системи всебічного забезпечення
аварійно-рятувальних загонів, накопичення, розміщення, зберігання
і своєчасного відновлення техніки та оснащення, запасів
матеріально-технічних цінностей і медичних засобів, призначених
для проведення аварійно-рятувальних робіт у мирний час та в
особливий період;
6) удосконалення системи підготовки і роботи з працівниками
Служби цивільного захисту:
аварійно-рятувальні загони комплектуються працівниками на
контрактній основі, вводиться спеціальна форма одягу, працівники
Служби цивільного захисту приймаються на роботу за трудовими
договорами;
удосконалюється система підготовки працівників
аварійно-рятувальних загонів та органів їх управління до дій за
призначенням, вносяться зміни до навчальних програм,
удосконалюється навчально-матеріальна база, проводиться підготовка
рятувальників у вітчизняних та міжнародних навчальних центрах;
7) проведення науково-дослідних робіт з проблем розвитку
Служби цивільного захисту та вдосконалення її діяльності:
розробляються основи залучення аварійно-рятувальних загонів
до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під
час ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру місцевого, регіонального і загальнодержавного рівнів та
їх наслідків;
обгрунтовується організаційно-штатна структура, оснащеність,
чисельність та дислокація аварійно-рятувальних загонів;
розробляються засади створення і функціонування єдиної
системи управління, зв'язку та оповіщення головного штабу
Державної служби цивільного захисту та органів управління
аварійно-рятувальних загонів у мирний час та в особливий період;
проводиться науково-дослідна та конструкторська робота зі
створення нових зразків та вдосконалення техніки, обладнання,
технічних засобів розвідки, пошуку потерпілих, засобів
індивідуального та колективного захисту;
8) створення умов для роботи працівників:
удосконалюється професійна, психологічна, фізична підготовка
рятувальників для виконання завдань в екстремальних умовах;
запроваджується система медичного забезпечення працівників
під час проведення аварійно-рятувальних робіт та
морально-психологічної реабілітації після їх завершення;
здійснюються заходи щодо соціального захисту працівників
Служби цивільного захисту.
2. Механізм виконання Програми
Державним замовником і виконавцем Програми є МНС України, яке
розпоряджається коштами, передбаченими державним бюджетом на її
виконання, організовує контроль за своєчасним та цільовим їх
використанням.
Виконання заходів Програми здійснюється за щорічними планами,
які затверджуються МНС України в межах виділених коштів.
3. Міжнародна діяльність Служби цивільного захисту
Міжнародна діяльність Служби цивільного захисту провадиться
відповідно до загальновизнаних принципів та норм міжнародного
права, законодавства України за такими основними напрямами:
обмін поточною робочою інформацією з відповідними
підрозділами (центрами) ООН, НАТО, Європейського Союзу тощо, а
також з уповноваженими органами постраждалої країни з питань
підготовки та проведення міжнародних пошуково-рятувальних та інших
гуманітарних операцій за участю підрозділів Служби цивільного
захисту;
обмін інформацією з координаційними центрами (штабами) та
іншими органами міжнародних організацій щодо підготовки і
проведення міжнародних миротворчих (не воєнних) операцій з надання
гуманітарної допомоги постраждалому населенню;
участь у заходах та навчальних курсах відповідно до
міжнародних договорів.
4. Етапи, завдання та заходи щодо виконання Програми
Виконання Програми провадиться поетапно.
На першому етапі (до 1 січня 2006 року) основна увага
приділяється створенню наукових, організаційних, економічних та
правових засад реалізації Програми, в тому числі:
опрацьовуються проекти нормативно-правових актів щодо
перетворення військ Цивільної оборони України у Службу цивільного
захисту та щодо розвитку цієї Служби;
формуються аварійно-рятувальні загони Служби цивільного
захисту в регіонах України з найбільш складними техногенними та
природними умовами;
оптимізуються організаційно-штатні структури
аварійно-рятувальних загонів, визначається їх чисельність.
На кінець першого етапу у військах Цивільної оборони України
необхідно мати:
управління командування військ Цивільної оборони України;
дев'ятнадцять аварійно-рятувальних загонів;
навчальний центр;
два вузли зв'язку;
загальну чисельність особового складу - орієнтовно
10218 осіб, у тому числі військовослужбовців - 9550 і
працівників - 668.
На другому етапі (до 1 січня 2009 року) розпочинається
здійснення практичних заходів щодо перетворення військ Цивільної
оборони України у Службу цивільного захисту у строки, зазначені в
додатку N 1.
На цьому етапі:
формується на базі управління командування військ Цивільної
оборони України орган управління Служби цивільного захисту -
головний штаб Державної служби цивільного захисту із збереженням
функцій управління військами Цивільної оборони України;
реформуються шість окремих аварійно-рятувальних загонів
оперативного реагування та три окремих аварійно-рятувальних загони
військ Цивільної оборони України в аварійно-рятувальні загони
Служби цивільного захисту (міста Вінниця, Донецьк, Кіровоград,
Мелітополь, Рівне, м. Верхівцеве Верхньодніпровського району
Дніпропетровської області, м. Ромни Сумської області,
с. Лоскутівка Попаснянського району Луганської області,
с. Червонознам'янка Іванівського району Одеської області);
реформуються два вузли зв'язку військ Цивільної оборони
України у вузли зв'язку Служби цивільного захисту (м. Київ,
м. Переяслав-Хмельницький Київської області);
приводяться у відповідність з вимогами щодо формування Служби
цивільного захисту:
система управління;
організаційно-штатні структури аварійно-рятувальних загонів;
порядок комплектування аварійно-рятувальних загонів;
система підготовки аварійно-рятувальних загонів до дій за
призначенням як у мирний час, так і в особливий період;
система матеріально-технічного і медичного забезпечення;
система підготовки і роботи з працівниками;
переводиться згідно з додатком N 2 на професійну (контрактну)
службу особовий склад підрозділів, які безпосередньо беруть участь
у проведенні рятувальних та інших невідкладних (відновних) робіт;
розпочинається оснащення аварійно-рятувальних загонів новими
(модернізованими) зразками спеціальної техніки відповідно до
Програми технічного переоснащення аварійно-рятувальних загонів
військ Цивільної оборони України під час їх перетворення в
аварійно-рятувальні загони Служби цивільного захисту;
здійснюються заходи морально-психологічної підготовки
працівників.
На кінець другого етапу необхідно мати:
головний штаб Державної служби цивільного захисту;
окремий аварійно-рятувальний загін оперативного реагування
Служби цивільного захисту (м. Донецьк);
одинадцять окремих аварійно-рятувальних загонів Служби
цивільного захисту (міста Верхівцеве, Вінниця, Івано-Франківськ,
Кіровоград, Мелітополь, Миколаїв, Рівне, Ромни, Тернопіль, села
Лоскутівка, Червонознам'янка);
навчальний центр військ Цивільної оборони України (м. Мерефа
Харківської області);
два окремих аварійно-рятувальних загони оперативного
реагування військ Цивільної оборони України (м. Київ, м. Дрогобич
Львівської області);
п'ять окремих аварійно-рятувальних загонів військ Цивільної
оборони України (міста Керч, Хмельницький, Чернівці, Ужгород,
с. Мазанка Сімферопольського району Автономної Республіки Крим);
два вузли зв'язку Служби цивільного захисту (м. Київ,
м. Переяслав-Хмельницький Київської області);
загальну чисельність особового складу Служби цивільного
захисту - орієнтовно 8718 осіб, у тому числі військовослужбовців -
3520, працівників - 5198.
На третьому етапі (до 1 січня 2013 року) завершується процес
перетворення військ Цивільної оборони України у Службу цивільного
захисту. З цією метою здійснюється:
переведення всіх військовослужбовців аварійно-рятувальних
загонів військ Цивільної оборони України з військової служби на
роботу за контрактом у Службі цивільного захисту;
оснащення аварійно-рятувальних загонів новими
(модернізованими) зразками техніки;
проведення заходів щодо вдосконалення системи професійної
підготовки працівників аварійно-рятувальних загонів та їх органів
управління до дій за призначенням, заходів їх
морально-психологічної підготовки і соціальної адаптації;
реорганізація системи зв'язку, оповіщення та інформаційного
забезпечення з використанням сучасних систем управління;
створення складів та баз зберігання, накопичення
матеріально-технічних ресурсів, призначених для надання допомоги
потерпілим та забезпечення виконання завдань під час проведення
аварійно-рятувальних робіт;
установлення порядку залучення аварійно-рятувальних загонів
Служби цивільного захисту і визначення їх можливостей у
надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру
місцевого, регіонального та загальнодержавного рівнів;
створення системи медичного забезпечення Служби цивільного
захисту, формування центральної аптеки.
На кінець третього етапу необхідно мати Службу цивільного
захисту як основу сил цивільного захисту з розташуванням
аварійно-рятувальних загонів у кожному регіоні України для
виконання всіх видів аварійно-рятувальних робіт самостійно або у
взаємодії з іншими аварійно-рятувальними формуваннями, що входять
до складу сил МНС України, та силами інших центральних органів
виконавчої влади у складі:
головного штабу Державної служби цивільного захисту;
трьох окремих аварійно-рятувальних загонів оперативного
реагування (міста Донецьк, Дрогобич, Київ);
навчального центру (м. Мерефа);
двадцяти одного окремого аварійно-рятувального загону (міста
Верхівцеве, Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Керч, Кіровоград,
Луцьк, Мелітополь, Миколаїв, Рівне, Ромни, Тернопіль, Ужгород,
Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів, села
Лоскутівка, Мазанка, Червонознам'янка);
двох вузлів зв'язку (міста Київ, Переяслав-Хмельницький);
центральної аптеки;
підрозділів забезпечення Служби цивільного захисту.
Загальна чисельність працівників Служби цивільного захисту
має становити орієнтовно 8218 осіб.
5. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюється МНС України відповідно до
законодавства за рахунок коштів:
державного бюджету;
виконавців заходів Програми;
заінтересованих суб'єктів підприємницької діяльності
незалежно від форми власності (за їх згодою);
громадських організацій та інших юридичних осіб (за їх
згодою);
фізичних осіб, заінтересованих у результатах виконання
Програми (за їх згодою);
міжнародних фінансових організацій;
одержаних з інших джерел, не заборонених законодавством.
Орієнтовний прогнозний обсяг фінансових ресурсів, потрібних
для виконання заходів Програми, наведено в додатку N 3.
За рахунок коштів державного бюджету фінансується:
утримання військ Цивільної оборони України, Служби цивільного
захисту;
оснащення та переоснащення сил реагування на надзвичайні
ситуації;
будівництво об'єктів комунального, спеціального, військового
та соціально-культурного призначення;
підготовка та перепідготовка спеціалістів з питань
надзвичайних ситуацій.
Конкретні виконавці робіт (з обгрунтуванням витрат на їх
виконання) визначаються на конкурсній основі МНС України.
6. Результати реалізації Програми
У результаті виконання Програми має бути створено нову модель
мобільних високопрофесійних і всебічно укомплектованих
аварійно-рятувальних загонів Служби цивільного захисту, що
забезпечить:
упорядкування нормативно-правових актів з питань запобігання
та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру та їх наслідків;
відповідність можливостей аварійно-рятувальних загонів
покладеним на них завданням за умови дотримання ресурсних
обмежень;
раціональне розміщення аварійно-рятувальних загонів Служби
цивільного захисту за територіальним принципом;
оптимізацію чисельності працівників аварійно-рятувальних
загонів Служби цивільного захисту за рахунок технічного
переоснащення із збереженням рівня готовності;
визначення місця та ролі Служби цивільного захисту під час
мобілізації (в тому числі цільової);
створення належних умов працівникам Служби цивільного захисту
для роботи і здійснення їх соціального захисту.

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУК

ДОДАТОК N 1
до Програми
СТРОКИ
перетворення військ Цивільної оборони України
у Службу цивільного захисту
------------------------------------------------------------------------------------------------- | Етапи Заходи |--------------------------------------------------------------------- | I | II | III |--------------------------------------------------------------------- | Роки |--------------------------------------------------------------------- | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Переформування органу
управління:
Управління командування протя-
військ Цивільної оборони гом
України року
2. Переформування
аварійно-рятувальних
загонів:
Д0070 (м. Кіровоград) протя-
гом
року
Д0100 (с. Червонознам'янка протя-
Іванівського району гом
Одеської області) року
Д0130 (м. Мелітополь) протя-
гом
року
Д0140 (м. Верхівцеве протя-
Верхньодніпровського гом
району Дніпропетровської року
області)
Д0150 (с. Лоскутівка протя-
Попаснянського району гом
Луганської області) року
Д0040 (м. Київ) протя- гом року
Д0050 (м. Мерефа протя- Харківської області) гом року
Д0055 (м. Вінниця) протя- гом
року
Д0060 (м. Ромни Сумської протя- області) гом
року
Д0065 (м. Донецьк) протя- гом
року
Д0080 (м. Рівне) протя- гом
року
Д0090 (м. Дрогобич протя- Львівської області) гом року
Д0120 (м. Керч Ленінського протя- району Автономної гом Республіки Крим) року
Д0160 (м. Хмельницький) протя- гом року
Д0180 (м. Ужгород) протя- гом року
Д0190 (м. Чернівці) протя- гом року
Д0990 (с. Мазанка протя- Сімферопольського району гом Автономної Республіки року Крим)
Д3728 (м. Переяслав- протя- Хмельницький Київської гом
області) року
301 вузол зв'язку (м. Київ) протя- року гом
року
3. Формування нових
аварійно-рятувальних
загонів в областях:
Івано-Франківській протягом трьох років
Миколаївській протягом трьох років
Волинській протягом двох років
Херсонській протягом двох років
Житомирській протягом трьох років
Тернопільській протягом трьох років
Черкаській протягом трьох років
Чернігівській протягом трьох років

ДОДАТОК N 2
до Програми
РОЗРАХУНОК
чисельності особового складу військ Цивільної
оборони України та працівників Служби цивільного
захисту за етапами виконання Програми
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | I етап | II етап | III етап Найменування |-------------------+--------------------+--------------------------- |2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Всього осіб 10218 10218 10218 9718 9208 8718 8218 8218 8218 8218
Військовослужбовці, з них: 9550 9550 9550 6494 5343 3520 1370 680 - -
офіцери 2231 2231 2231 1434 1234 936 448 255 - -
прапорщики 844 844 844 754 714 575 160 52 - -
сержанти і солдати 6475 6475 6475 4306 3395 2009 762 373 - -
у тому числі:
військовослужбовці, які проходять 1380 1380 1540 1660 1710 1210 762 373 - - військову службу за контрактом
військовослужбовці строкової 5095 5095 4935 2476 1515 629 - - військової служби
Працівники військ Цивільної 668 668 668 618 558 450 330 115 - - оборони(за трудовим договором)
Працівники Служби цивільного - - - 2606 3307 4748 6518 7423 8218 8218 захисту

ДОДАТОК N 3
до Програми
1. ОРІЄНТОВНИЙ ПРОГНОЗНИЙ ОБСЯГ
фінансових ресурсів, необхідних на
виконання заходів Програми
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Одиниця | Обсяг | Вартість | Обсяг | У тому числі за роками | Можливі | Очікува- | виміру | робіт | робіт, |фінансу- |-------------------------------------------------------------------------------------------------| виконав-| ний Найменування | | | тис. |вання за- | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ці |результат | | | гривень | ходів, | | | | | | | | | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | | | | | | | гривень | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Оплата праці, 855292 855292 62000 72000 72000 88010,4 88010,4 89120,5 89524,2 94698,7 99963,9 99963,9 переможці економія усього тендера коштів держав- ного бюджету

у тому числі:
1) заробітна плата 5049,6 5049,6 5049,6 5799,5 5799,9 5799,5 5799,5 5799,5 5799,5 5799,5
2) грошове утримання 56950,4 66950,4 66950,4 82210,9 82210,9 83321 83724,7 88899,2 94164,4 94164,4
II. Придбання згідно 252036,8 252036,8 17370 17470 18370 22870 25470 29467 29452,3 30522,5 30522,5 30522,5 -"- -"- предметів постачання з
і матеріалів, оплата розра-
послуг та інші хун-
видатки, усього ками
у тому числі:
1) продукти тонн 77073,2 77033,2 8546,9 8500 8760 10307 11144 8500 6808,3 6205,5 4151,5 4150 харчування
2) м'який інвентар комп- 50325,3 50325,3 4000 4000 4347 5814 6643 8323 7000 6000 2200 1998,3 та обмундирування лек-
тів 3) оплата 118298,2 118298,2 4320 4410 4680 6153 7057 12000 15000 17589 23443 23646,2 транспортних послуг
та утримання
транспортних засобів
4) оренда та 3469 3469 310 310 311 316 346 350 350 392 392 392 переможці економія експлуатаційні тендера коштів послуги держав- ного бюджету
5) послуги зв'язку 2871,1 2871,1 193,1 250 272 280 280 294 294 336 336 336
III. Медичне згідно 51103 51103 2450 3000 3500 3600 4100 6300 6300 7200 7300 7353 -"- -"- забезпечення усього, з
розра-
хун-
ками
у тому числі:
1) лікувально- 8000 8000 400 800 1200 800 800 800 800 800 800 800 профілактичне
забезпечення
2) санаторно- 20000 20000 500 1000 1100 1300 1550 2650 2525 3100 3150 3125 курортне
забезпечення
4) санітарне- 2000 2000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 епідеміологічне
забезпечення
5) створення 250 - - - - - 250 - - - центральної аптеки
6) придбання комп- 953 953 953 - - - - - - - - - медичної апаратури лек-
та техніки для тів
медичних пунктів
7) придбання тонн 19900 19900 397 1000 1000 1300 1550 2650 2525 3100 3150 3228 медикаментів,
лікарських засобів
IV. Технічне згідно згідно 146510,1 146510,1 4000 5295 12255 9442,3 17595,8 22231,4 36326,1 36333,1 1515,7 1515,7 -"- -"- переоснащення, з
усього розра-
хун-
ками
у тому числі:
1) ремонт та 14650,7 14650,7 400 529,5 1225,5 944,2 1759,5 2223,1 3632,1 3633,1 151,5 151,5 модернізація
2) інженерна техніка 86438,7 86438,7 2360 3124 7230 5570 10381 13116,5 21432,3 21436,5 894,2 894,2 переможці економія та інженерні засоби тендера коштів держав- ного бюджету
а) спеціальна комп- 481 12950,7 12950,7 354 468,6 1084,5 835,6 1557,2 1952,4 3214,8 3215,4 134,1 134,1 рятувальна техніка лек-
(обладнання) тів
гідроінструменти, -"- 60 1270 1270 100 100 200 50 200 200 190 190 20 20 пневмоінструменти
прилади пошуку -"- 24 1142 1142 12 50 100 50 200 200 250 250 15 15 людей
мотопили -"- 100 950 950 20 50 100 100 50 100 250 250 15 15
альпіністське, -"- 109 1110 1110 15 25 200 100 150 100 250 250 10 10 водолазне
спорядження
міношукачі 108 1131 1131 15 50 200 100 200 50 250 250 8 8 "Імпульс"
протиосколкові -"- 40 93,7 93,7 17 20,6 17,5 6,6 6,2 6,4 6,8 6,4 3,1 3,1 покривала
протиосколкові -"- 40 125 125 25 25 15 10 10 10 10 10 5 5 костюми
засоби -"- 69 6690 6690 100 100 200 400 700 1250 1920 1920 50 50 промислового,
комунально-
побутового
призначення
бонові загородження -"- 18 117 117 25 23 22 9 11 6 8 9 2 2
перекачувальні оди- 62 322 322 25 25 30 10 30 30 80 80 6 6 насосні станції ниць
6) шляхопрокладачі оди- 87 43220 43230 1180 1562 3615,2 2785,4 5190,7 6558,2 10716,1 10718,2 447,1 447,1 ниць
машини -"- 8 6280,2 6280,2 600 562 1000 900 1000 500 1000 718,2 0 0 розгородження
бульдозери -"- 45 17465 17465 200 500 1000 900 2190,7 3558,2 4716,1 4000 200 200 переможці економія тендера коштів держав- ного бюджету
грейдери -"- 18 9700 9700 200 300 1000 800 1000 500 2500 3000 200 200
шнекороторні -"- 16 9774,8 9774,8 180 200 615,2 185,4 1000 2000 2500 3000 47,1 47,1 снігоочисники
в) вантажо- -"- 40 6800,6 6800,6 186 250,4 597,8 446,4 837,8 1081,9 1623,4 1623,9 74,5 74,5 підйомні засоби
автокрани 25-40 -"- 20 5442,2 5442,2 100 200,4 400 400 637,8 800 1400 1400 50 50 тонн
автовишки, -"- 20 1358,4 1358,4 86 50 197,8 46,4 200 281,9 223,4 223,9 24,5 24,5 автодрабини 60 м
г) засоби подолання -"- 146 12950,7 12950,7 354 468,6 1084,5 835,6 1557,2 1952,4 3214,3 3215,4 134,1 134,1 водних перешкод
човни -"- 62 960,7 960,7 54 68,6 84,5 45,6 57,2 252,4 214,8 115,4 34,1 34,1
човнові мотори -"- 68 2380 2380 50 100 100 90 200 200 1000 600 20 20
плаваючі -"- 16 9610 9610 250 300 900 700 1300 1500 2000 2500 80 80 транспортери
г) засоби очищення -"- 10 1873 1873 46 62 125 110 200 260 520 520 15 15 води
фільтрувальні -"- 10 1873 1873 46 62 125 110 200 260 520 520 15 15 станції
д) електротехнічні -"- 122 8643,7 8643,7 236 312,4 723 557 1038,1 1311,6 2143,2 2143,2 89,4 89,4 засоби
електростанції -"- 30 3580 3580 110 250 500 400 500 600 600 600 10 10 силові:
100 кВт -"- 20 1600 1600 60 130 300 300 200 200 200 200 5 5
50 кВт -"- 10 1980 1980 50 120 200 100 300 400 400 400 5 5
компресори оди- 67 2075,3 2075,3 100 50 23 57 38,1 111,6 143,2 143,6 9,4 9,4 переносні ниць
екскаватори -"- 25 2988,4 2988,4 36 12,4 200 100 500 600 1400 1400 70 70 переможці економія (багатофунк- тендера коштів ціональні держав- навантажувачі) ного бюджету
3) озброєння та -"- 70051 14650,7 14650,7 400 529,5 1225,5 944,2 1759,5 2223,1 3632,6 3633,3 151,5 151,5 техніка
радіаційного,
хімічного,
біологічного
захисту
а) засоби захисту 69137 10114 10114 280 364 840 700 1190 1540 2520 2520 80 80
респіратори штук 9200 1105 1105 40 60 135 95 289 239 119 119 4,5 4,5
ізолюючі дихальні комп- 1400 3540 3540 100 100 250 100 450 500 1000 1000 20 20 апарати лектів
дихальні апарати 5700 1250 1250 40 100 200 100 100 300 200 200 5 5 військові
протигазові фільтри штук 48387 19 19 0 4 5 5 1 1 1 1 0,5 0,5 сильнодіючих
отруйних речовин
костюми комп- 4450 4200 4200 100 100 250 400 350 500 1200 1200 50 50 ізолювальні лектів
б) прилади розвідки -"- 914 4536,7 4536,7 120 165,5 385,5 244,2 569,5 683,1 1112,6 1113,3 71,5 71,5
газоаналізатори -"- 500 3280 3280 0 100 300 200 300 500 900 900 40 40 багатоканальні
газоаналізатори -"- 26 1256,7 1256,7 120 65,5 85,5 44,2 269,5 183,1 212,6 213,3 31,5 31,5 ртутні
4) автомобільна оди- 966 14650,7 14650,7 400 529,5 1225,5 944,2 1759,5 2223,1 3632,6 3633,3 151,5 151,5 техніка ниць
а) автомобілі, -"- 356 9921,7 9921,7 360 477,5 1103,5 850,2 1584,5 2001,1 3269,6 2,3 136,5 136,5 усього
легкові (4х4) оди- 25 1567 1567 20 70 200 50 284,5 601,1 300,6 0 20,5 20,5 ниць
автосамоскиди -"- 30 1497,5 1497,5 30 77,5 200 250 300 300 300 0 20 20
вантажні (бортові) -"- 109 3320 3320 200 200 450 300 500 500 1069 1 50 50
санітарні -"- 25 1201 1201 10 20 150 100 200 200 500 1 10 10 переможці економія тендера коштів держав- ного бюджету
автобуси -"- 39 987,2 987,2 25 30 50 50,2 100 200 500 0 16 16 (мікроавтобуси)
спеціальні -"- 42 975,3 975,3 25 30 30 50 100 100 600 0,3 20 20 аварійно-
рятувальні
машини
автомобілі -"- 16 373,5 373,5 50 50 23,5 50 100 100 0 0 0 0 підвищеної
прохідності типу
колісного
евакуаційного
легкого тягача
б) обладнання для комп- 610 4729 4729 40 52 122 94 175 222 363 363 15 15 ремонту та лектів
технічного
обслуговування
техніки
обладнання -"- 17 471 471 5 9 20 7 15 37 43 331 2 2 акумуляторних
зарядних станцій
обладнання для -"- 15 431 431 5 8 12 7 20 35 40 300 2 2 діагностики
двигунів
ремонтні -"- 578 3827 3827 30 35 90 80 140 150 280 3000 11 11 комплекти N 1, 2
5) техніка оди- 661 2928,3 2928,3 80 105,9 245,1 188 351 444,6 726,5 726,6 30,3 30,3 продовольчої ниць
служби
6) засоби одиниць оди- 302 2056,6 2056,6 56 74 171,5 132,1 246,3 311,2 508,5 508,6 21,2 21,3 приготування та ниць
транспортування їжі
пересувні -"- 20 1540,3 1540,3 42 56 128,7 99,1 184,8 234,2 381,5 381,6 16,2 16,2 автомобільні кухні
на 200 чоловік
кухні переносні -"- 125 510,3 510,3 14 18 42,8 33 61,5 77 127 127 5 5 переможці економія тендера коштів держав- ного бюджету
б) засоби -"- 26 234,1 234,1 6,4 8,4 19,6 15,1 28,1 35,5 58,1 58,1 2,4 2,4 транспортування
продовольства
автомобілі фургони -"- 21 216 216 5 7 18 14 27 33 54 54 2 2 ізотермічні і
комбіновані
одноосні -"- 5 18,1 18,1 1,4 1,4 1,6 1,1 1,1 2,5 4,1 4,1 0,4 0,4 автомобільні
рефрижератори
в) засоби -"- 40 292,5 292,5 8 10,5 24,5 18,8 35,1 44,4 72,6 72,6 3 3 підвезення та
зберігання води
автоцистерни -"- 14 292,5 292,5 8 10,5 24,5 18,8 35,1 44,4 72,6 72,6 3 3
г) майно штук 275 58,6 58,6 1,6 2,5 5 3,2 6,4 9,1 14,7 14,7 0,7 0,7 продовольчої
служби
термоси -"- 275 58,6 58,6 1,6 2,5 5 3,2 6,4 9,1 14,7 14,7 0,7 0,7
г) холодильне -"- 18 292,5 292,5 8 10,5 24,5 18,8 35,1 44,4 72,6 72,6 3 3 обладнання
камери холодильні -"- 18 292,5 292,5 8 10,5 24,5 18,8 35,1 44,4 72,6 72,6 3 3
6) технічні засоби оди- 810 11719,5 11719,5 320 423,6 980,4 755 1407 1778,5 2906 2906,6 121,2 121,2 для пального ниць
а) засоби заправки оди- 126 7342,5 7342,5 200 240,6 600,4 460 890 1050,5 1880 1860,6 70,2 70,2 ниць
автомобільні -"- 36 6532,5 6532,5 160 180,6 520,4 400 800 930,5 1720 1720,6 50,2 50,2 паливозаправники
колонки заправні -"- 54 590 590 30 40 60 45 65 80 120 120 15 15 для пального
маслороздавальні -"- 29 210 210 10 20 20 15 25 30 40 40 5 5 переможці економія колонки тендера коштів держав- ного бюджету
6) засоби зберігання -"- 524 3759 3759 100 120 300 230 445 614 940 940 35 35
резервуари -"- 524 3759 3759 100 120 300 230 445 614 940 940 35 35 0,4 куб. м
6,0 куб. м
в) засоби контролю -"- 20 310 310 10 32 40 33 36 57 43 43 8 8 якості
військові -"- 20 310 310 10 32 40 33 36 57 43 43 8 8 лабораторії
контролю
г) засоби заміру -"- 80 308 308 10 31 40 32 36 57 43 43 8 8
метршток для -"- 40 209 209 7 21 28 22 24 40 28 28 5,5 5,5 нафтопродуктів
пробовідбірники -"- 40 99 99 3 10 12 10 12 17 15 15 2,5 2,5
7) технічні засоби комп- 916 1471,5 1471,5 40 53 123 96,7 178,3 222,5 363,5 363,5 15,5 15,5 служби речового лектів
забезпечення
а) засоби -"- 916 1471,5 1471,5 40 53 123 96,7 178,3 222,5 363,5 363,5 15,5 15,5 розміщення
особового складу
намети для -"- 916 1471,5 1471,5 40 53 123 96,7 178,3 222,5 363,5 363,5 15,5 15,5 особового складу
на 10-40 місць
V. Оснащення згідно 95923,6 95923,6 500 630 6210 3542,3 10458,8 13679,4 19232,7 35614,8 3027,8 3027,8 -"- -"- засобами зв'язку та з
оповіщення, усього розра-
хун-
ками
у тому числі
301 вузол зв'язку
маршрутизатори комп- 1 500 500 125 125 125 125 лектів
оптоволоконний мет- 2000 221 221 38,9 15,3 4,3 121,3 10,3 10,3 10,3 10,3 переможці економія кабель рів тендера коштів держав- ного бюджету
комутатори комп- 1 177 177 177 (цифрові) лектів
мультиплексори -"- 2 187 187 187
системи термінового -"- 1 198 198 198 оповіщення
плати розширення -"- 10 49 49 49 автоматичноі
телефонної станції
телефонні апарати -"- 16 44,8 44,8 42,8 2 (цифрові)
телефонні апарати -"- 40 3,2 3,2 2,2 1 автоматичноі
телефонної станції
центральноі батареї
телеграфні апарати -"- 2 6 6 6
автоматичноі
телеграфної
апаратної
телеграфні -"- 1 11 11 11
концентратори
модеми 22 132 132 66 66
багатоканальне -"- 1 43 43 43 обладнання фіксації
мови
робочі станції -"- 1 22 22 22
управління
цифрової
інтегрованої
мережі
зв'язку МНС
транзитна -"- 1 119,4 119,4 119,4 переможці економія автоматична тендера коштів телефонна станція держав- ного бюджету
кросмультиплексор -"- 1 53 53 53
блоки розширення -"- 7 126 126 72 54 термінового
оповіщення
канальні блоки -"- 14 56 56 28 14 14 (кросмульти-
плексори)
лінійно-кабельні - 43 43 43 роботи
проектні роботи - 28 28 15 13
створення 1 1000 1000 200 200 200 200 200 мобільного вузла
зв'язку мобільного
пункту управління -------------- усього 2922,4 2922,4 250 150 335,3 335,3 255,3 335,3 335,3 335,3 335,3 235,3
військова частина Д3728 (вузол зв'язку)
окремі -"- 17 1020 1020 1020 радіоприймачі
станція комп- 1 55 55 55 супутникового лектів
зв'язку
радіостанції малої -"- 6 15 15 15 потужності до 10 Вт
включно,
ультракоротко-
хвильові
радіостанції малої -"- 1 45 45 45 потужності 10 Вт
до 100 Вт включно,
стаціонарні
короткохвильові
автоматична -"- 1 120 120 120 телефонна станція
на 100 номерів
комутатори на 100 -"- 2 60 60 60 номерів
телефонні апарати -"- 30 2,4 2,4 2,4 автоматичної
телефонної станції
центральної батареї
телефонні апарати -"- 40 4 4 4 польові
телеграфні апарати -"- 80 240 240 240
автоматичної
телеграфної
апаратної
телеграфний -"- 1 5 5 5
комутатор
кабель польовий кіло- 10 0,6 0,6 0,6 мет-
рів
телефони комп- 1,5 1,5 1,5 мобільного зв'язку лектів
аналізатори -"- 1 5 5 5 спектру
апаратура комп- 1 10 10 10 ущільнення лектів
апаратура -"- 1 50 50 50 оповіщення
маршрутизатори -"- 1 70 70 70
модеми -"- 2 10 10 10 -------------- усього 1713,5 1713,5 250 - - - 1463,5 - - - - -
техніка зв'язку аварійно-рятувальних загонів
радіостанції -"- 41 49200 49200 3936,0 1823,0 3936,0 8040,0 7093,0 20805,4 1743,3 1823,3 середньої
потужності від
100 Вт до 1 кВт
включно, мобільні
короткохвильові
радіостанції малої -"- 41 1845 1845 205 205 205 205 205 205 205 205 205 потужності від
10 Вт до 100 Вт
включно,
стаціонарні
короткохвильові
окремі -"- 82 4920 4920 169,5 1060,5 1230 1230 1230 радіоприймачі
радіостанції малої -"- 3720 9300 9300 2125 2325 1325 3525 потужності до 10 Вт
включно, переносні
ультракоротко-
хвильові
радіостанції малої -"- 328 14760 14760 7380 7380 потужності до 10 Вт
включно, мобільні
ультракоротко-
хвильові
автоматичні -"- 41 4920 4920 820 620 820 820 920 920 телефонні станції
на 100 номерів
комутатори на 100 комп- 41 1230 1230 153,75 73,75 103,05 133,75 153,75 304,45 153,75 153,75 номерів лектів
комутатори на 10 -"- 82 246 246 246 номерів
телефонні апарати -"- 1640 131,2 131,2 16,4 16,2 16,4 16,3 16,6 16,5 16,4 16,4 автоматичної
телефонної станції
центральноі батареї
телефонні апарати -"- 820 82 82 29 53 переможці економія польові тендера коштів держав- ного бюджету
кабель польовий кіло- 410 246 246 30,75 30,75 30,75 30,75 30,75 30,75 30,75 30,75 мет-
рів
телефон мобільного комп- 41 61,5 61,5 61,5 зв'язку лектів
апаратура -"- 41 820 820 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 оповіщення
телеграфічні -"- 82 246 246 30,75 25,75 30,75 30,75 30,75 35,75 30,75 30,75 апарати
автоматичної
телеграфної
станції
модеми -"- 82 410 410 51,25 51,25 51,25 51,25 51,25 51,25 51,25 51,25
маршрутизатори -"- 41 2870 2870 358,75 258,75 258,75 358,75 358,75 558,75 358,75 358,75 -------------- усього -"- 91287,7 91287,7 - 480,0 5874,7 3207,0 8740,0 13344,1 18897,4 35279,5 2692,5 2772,5
VI. Будівництво згідно 131000 131000 2500 3425 3845 4945 5445 10342 14495 15350 35326,5 35326,5 -"- -"- (реконструкція), з
усього розра-
хун-
ками
у тому числі:
1) забезпечення 75000 75000 1000 1225 1445 2300 2975 1645 5473 6128 26404,5 26404,5 житлом
2) будівництво 18000 18000 400 400 400 645 345 3162 3162 3162 3162 3162 (реконструкція)
об'єктів
комунального
призначення
3) будівництво 28000 28000 600 800 1000 1000 1025 4535 4760 4760 4760 4760 переможці економія (реконструкція) тендера коштів об'єктів держав- спеціального ного призначення бюджету
4) будівництво 6000 6000 300 600 600 600 600 600 600 900 600 600 (реконструкція)
об'єктів
військового
призначення
5) будівництво 4000 4000 200 400 400 400 500 400 500 400 400 400 (реконструкція)
об'єктів соціально-
культурного
призначення
VII. Оплата згідно 67900 67900 5680 6280 6280 6280 6280 6880 6880 7780 7780 7780 -"- -"- комунальних з
послуг та розра-
енергоносіїв, хун-
усього ками
у тому числі:
1) оплата Гкал 113889 5500 5500 450 490 490 490 490 550 550 640 640 710 теплопостачання
2) оплата куб. 4639 9000 9000 800 900 900 900 900 900 900 940 940 920 водопостачання і мет-
водовідведення рів
3) оплата кВт/ 40950 24400 24400 1940 2240 2240 2240 2240 2530 2530 2900 2900 2640 електроенергії год
4) оплата природного куб. 30545 19000 19000 1600 1700 1700 1700 1700 1900 1900 2200 2200 2400 газу мет-
рів
5) оплата інших -"- 44000 1500 1500 140 150 150 150 150 150 150 150 150 160 комунальних послуг
6) оплата інших тонн 49410 8500 8500 750 800 800 800 800 850 850 950 950 950 енергоносіїв
VIII. Створення згідно 17702,1 17702,1 - - 130 1000 1500 2279,7 2289,7 3500,9 3500,9 3500,9 переможці економія запасів з тендера коштів матеріальних розра- держав- засобів хун- ного ками бюджету
продовольство тонн 935,7 2500 2500 - - - 430 420 360 360 350 350 230
речове майно комп- 293825 8262,7 8262,7 - - - 260 680 1070,7 1090 1810,9 1615,55 1735,55 лектів
пально-мастильні тонн 3803 6939,4 6939,4 - - 130 310 400 849 839,7 1340 1535,35 1535,35 матеріали

2. ОРІЄНТОВНІ ОБСЯГИ
коштів державного бюджету, необхідні для виконання Програми
(тис. гривень) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | I етап | II етап | III етап Основні заходи |--------------------+--------------------------+---------------------------------------------- | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Усього --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Оплата праці 62000 72000 72000 88010,4 88010,4 89120,5 89524,2 94698,7 99963,9 99963,9 855292
II. Придбання 17370 17470 18370 22870 25470 29467 29452,3 30522,5 30522,5 30522,5 252036,8 предметів
постачання і
матеріалів, оплата
послуг та інші
видатки
III. Медичне 2450 3000 3500 3600 4100 6300 6300 7200 7300 7353 51103 забезпечення
IV. Технічне 4000 5295 12255 9442,3 17595,8 22231,4 36326,1 36333,1 1515,7 1515,7 146510,1 переоснащення
V. Оснащення 500 630 6210 3542,3 10458,8 13679,4 19232,7 35614,8 3027,8 3027,8 95923,6 засобами зв'язку та
оповіщення
VI. Будівництво 2500 3425 3845 4945 5445 10342 14495 15350 35326,5 35326,5 131000 (реконструкція)
VII. Оплата 5680 6280 6280 6280 6280 6880 6880 7780 7780 7780 67900 комунальних
послуг та
енергоносіїв
VIII. Створення - - 130 1000 1500 2279,7 2289,7 3500,9 3500,9 3500,9 17702,1 запасів матеріальних
засобів
Усього 94500 108100 122590 139690 158860 180300 204500 231000 188937,3 188990,3 1617467,6вгору