Документ 749-2000-п, поточна редакція — Редакція від 19.06.2009, підстава - 581-2009-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 травня 2000 р. N 749
Київ
Про затвердження Порядку реєстрації
військових частин як суб'єктів господарської
діяльності у Збройних Силах
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 581 ( 581-2009-п ) від 10.06.2009 }

Відповідно до статей 4 і 10 Закону України "Про господарську
діяльність у Збройних Силах України" ( 1076-14 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок реєстрації військових частин як
суб'єктів господарської діяльності у Збройних Силах (додається).
2. Міністерству оборони розробити та затвердити у місячний
термін положення про порядок ведення реєстру військових частин як
суб'єктів господарської діяльності.
3. Поширити дію затвердженого згідно з пунктом 1 цієї
постанови Порядку на інші утворені відповідно до законів України
військові формування та Державну службу спеціального зв'язку та
захисту інформації. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 581
( 581-2009-п ) від 10.06.2009 }

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 травня 2000 р. N 749
ПОРЯДОК
реєстрації військових частин як суб'єктів
господарської діяльності у Збройних Силах

1. Цей Порядок визначає механізм реєстрації військових частин
як суб'єктів господарської діяльності у Збройних Силах, а також
виключення з відповідного реєстру таких військових частин у разі
припинення ними в установленому порядку господарської діяльності.
2. Реєстрації підлягають військові частини, заклади, установи
та організації Збройних Сил (далі - військові частини), які
здійснюють господарську діяльність з метою одержання додаткових
джерел фінансування життєдіяльності військ (сил) для підтримання
на належному рівні їх бойової та мобілізаційної готовності, шляхом
включення до реєстру військових частин як суб'єктів господарської
діяльності (далі - реєстр).
3. Реєстрація військових частин як суб'єктів господарської
діяльності проводиться Міноборони відповідно до цього Порядку та
Положення про порядок ведення реєстру військових частин як
суб'єктів господарської діяльності, що затверджується Міноборони.
4. Рішення про включення військової частини до реєстру або
про відмову у реєстрації приймається на підставі подання про
реєстрацію військової частини як суб'єкта господарської діяльності
у Збройних Силах за зразком згідно з додатком 1, до якого
додаються:
реєстраційна картка військової частини як суб'єкта
господарської діяльності у Збройних Силах за зразком згідно з
додатком 2;
довідка про включення військової частини до Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України.
5. Міноборони у десятиденний термін з моменту одержання
зазначених у пункті 4 цього Порядку документів проводить або
відмовляє в реєстрації військової частини як суб'єкта
господарської діяльності у Збройних Силах.
6. У разі реєстрації військової частини як суб'єкта
господарської діяльності Міноборони видає свідоцтво за зразком
згідно з додатком 3.
Військова частина у десятиденний термін з моменту одержання
зазначеного свідоцтва інформує про свою реєстрацію податковий
орган та орган Державного казначейства за своїм місцезнаходженням.
У разі зміни місцезнаходження, найменування та інших відомостей
військова частина у такий же термін зобов'язана в установленому
порядку повідомити про це зазначені органи.
7. Міноборони відмовляє в реєстрації військової частини як
суб'єкта господарської діяльності, якщо:
планований вид господарської діяльності не зазначено у
переліку видів господарської діяльності, здійснення якої
дозволяється військовим частинам;
здійснення господарської діяльності знижуватиме рівень
бойової та мобілізаційної готовності військової частини;
у військовій частині відсутня відповідна матеріально-технічна
база та умови для здійснення господарської діяльності.
8. За рішенням Міноборони господарська діяльність військової
частини може бути припинена. У цьому разі військова частина
виключається з реєстру, про що Міноборони повідомляє у п'ятиденний
термін податковий орган та орган Державного казначейства за
місцезнаходженням військової частини.
9. У разі зміни виду господарської діяльності проводиться
перереєстрація військової частини як суб'єкта господарської
діяльності у Збройних Силах, про що вносяться зміни у відповідне
свідоцтво про реєстрацію. Перереєстрація військової частини у
цьому разі проводиться на підставі подання за встановленим
зразком, до якого додається нова реєстраційна картка.
10. У разі зміни умовного або дійсного найменування військова
частина протягом п'яти днів з дати прийняття відповідного рішення,
а у разі зміни місцезнаходження - протягом п'яти днів з дати
завершення передислокації подає до Міноборони нову реєстраційну
картку, на підставі якої вносяться зміни у свідоцтво про
реєстрацію військової частини як суб'єкта господарської діяльності
у Збройних Силах.

Додаток 1
до Порядку реєстрації військових частин
як суб'єктів господарської діяльності у
Збройних Силах
Зразок
ПОДАННЯ
для реєстрації (перереєстрації) військової частини як суб'єкта
господарської діяльності у Збройних Силах

Умовне або дійсне найменування військової частини ___________ __________________________________________________________________
Місцезнаходження ____________________________________________ __________________________________________________________________
Ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств
та організацій України ______________________
Сума планованих річних надходжень (за кошторисом)
_________________тис. гривень
Плановані види господарської діяльності ------------------------------------------------------------------ Найменування | Код ---------------------------------------------+-------------------- ---------------------------------------------+-------------------- ---------------------------------------------+-------------------- ------------------------------------------------------------------

МП ______________________________ ______________________
(підпис командира (начальника) (ініціали та прізвище)
військової частини) ___________
(дата)

Додаток 2
до Порядку реєстрації військових частин
як суб'єктів господарської діяльності у
Збройних Силах

Зразок
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА N _____
військової частини як суб'єкта господарської
діяльності у Збройних Силах
Реєстрація - перереєстрація - внесення змін
(необхідне підкреслити)
Умовне або дійсне найменування військової частини____________ __________________________________________________________________
Місцезнаходження ____________________________________________
Ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств
та організацій України ______________
Номер телефону ________________ телефаксу ___________________
Командир (начальник) військової частини _____________________
(військове звання, прізвище,
ім'я та по батькові)
Підпорядкування військової частини __________________________ __________________________________________________________________

МП ______________________________ ______________________
(підпис командира (начальника) (ініціали та прізвище)
військової частини) _____________
(дата)
------------------ Примітка. Лицевий бік картки заповнюється військовою частиною,
зворотний - Міноборони.

Зворотний бік

Дозволені види господарської діяльності ------------------------------------------------------------------ Найменування | Код ---------------------------------------------+-------------------- ---------------------------------------------+-------------------- ---------------------------------------------+-------------------- ------------------------------------------------------------------
Дата реєстрації "____" ________________ 200_ р.
Номер реєстраційної справи ____________
Картку заповнено _________________ ___________________
(дата) (посада)
__________ _______________________ __________________ (підпис) (ініціали та прізвище) (номер телефону)

Додаток 3
до Порядку реєстрації військових частин
як суб'єктів господарської діяльності у
Збройних Силах
Зразок
Державний Герб України
СВІДОЦТВО
про реєстрацію військової частини як суб'єкта
господарської діяльності у Збройних Силах

Умовне або дійсне найменування військової частини ___________ __________________________________________________________________
Місцезнаходження ____________________________________________ __________________________________________________________________
Ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств
та організацій України _________________
Дозволені види господарської діяльності ------------------------------------------------------------------ Найменування | Код --------------------------------------------+--------------------- --------------------------------------------+--------------------- --------------------------------------------+--------------------- ------------------------------------------------------------------
Видано ______________________________________________________
(найменування органу реєстрації)
Дата реєстрації "__"_________ 200_ р., реєстраційний номер __
______________________ ____________ ________________________
(посада особи, (підпис) (ініціали та прізвище)
що провела реєстрацію)
МП
--------------- Примітка. Під військовою частиною тут розуміється військова
частина, заклад, установа та організація Збройних Сил.

Зворотний бік

Відомості про зміну умовного або дійсного найменування чи
місцезнаходження __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Відомості про зміну видів господарської діяльності __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________вгору