Про внесення змін до Положення про позашкільний навчальний заклад
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010769
Документ 769-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.08.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.09.2010. Подивитися в історії? )


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 27 серпня 2010 р. N 769
Київ
 
Про внесення змін до Положення
про позашкільний навчальний заклад

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. N 433 ( 433-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 20, ст. 847; 2008 р., N 88, ст. 2954), зміни, що додаються.
 
     2. Міністерству культури і туризму розробити та подати на розгляд Кабінетові Міністрів України проект порядку встановлення розміру плати за навчання в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання).

 
   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 
     Інд. 28

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2010 р. N 769
 
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про
позашкільний навчальний заклад
( 433-2001-п )

 
     1. У пункті 13:
 
     після абзацу першого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:
 
     "Гурток - це об'єднання вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх нахилів, здібностей, інтересів до конкретного виду діяльності з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я.
 
     Група - це складова гуртка, відділу, відділення або іншого творчого об'єднання одного профілю.
 
     Секція - це об'єднання вихованців, учнів і слухачів для проведення дослідницької, пошукової та експериментальної роботи з різних проблем науки, техніки, мистецтва, а також за спортивно-технічним, туристсько-краєзнавчим або іншим напрямом діяльності.
 
     Студія - це об'єднання вихованців, учнів і слухачів з різних видів або жанрів мистецтва: музичного, вокально-хорового, театрального, хореографічного, фольклорного, фольклорно-етнографічного, акторського, образотворчого, декоративно-ужиткового, кіно-, відео-, фотоаматорського, літературно-творчого, композиторського.".
 
     У зв'язку з цим абзаци другий - третій вважати відповідно абзацами шостим - сьомим;
 
     абзац шостий викласти в такій редакції:
 
     "Порядок наповнюваності груп у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) визначається типовими навчальними планами, затвердженими МКТ.".
 
     2. У пункті 22:
 
     абзац другий викласти в такій редакції:
 
     "У позашкільному навчальному закладі можуть функціонувати методичні об'єднання, відділи, відділення, що охоплюють учасників навчально-виховного процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.";
 
     після абзацу другого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:
 
     "Методичні об'єднання створюються у позашкільному навчальному закладі для координації науково-методичної, організаційної та практичної діяльності закладу з питань здобуття вихованцями, учнями, слухачами позашкільної освіти за різними напрямами.
 
     Відділи створюються у позашкільному навчальному закладі за наявності груп одного або кількох споріднених напрямів.
 
     Відділення створюються у позашкільному навчальному закладі за видами гуртків, секцій та інших творчих об'єднань або за напрямами позашкільної освіти.".
 
     У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим.
 
     3. Пункт 24 викласти в такій редакції:
 
     "24. Випускникам позашкільних навчальних закладів, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видаються відповідні документи про позашкільну освіту в порядку, встановленому МОН. Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України. Виготовлення документів про позашкільну освіту для державних і комунальних позашкільних навчальних закладів здійснюється відповідно за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. Виготовлення документів про позашкільну освіту для приватних позашкільних навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів засновників (власників).".
 
     4. У пункті 31:
 
     абзац другий викласти в такій редакції:
 
     "Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування вихованців, учнів, слухачів позашкільного навчального закладу, початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи естетичного виховання) протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника, а також тренера-викладача з додержанням законодавства про працю.";
 
     доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
     "Перерозподіл педагогічного навантаження в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) у зв'язку з вибуттям або зарахуванням учнів протягом навчального року здійснюється керівником позашкільного навчального закладу.".
 
     5. Абзац восьмий пункту 45 викласти в такій редакції:
 
     "Для проведення навчально-виховної, навчально-тренувальної та спортивної роботи позашкільним навчальним закладам надаються в користування (оренду) спортивні об'єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об'єктів у користування (оренду) визначається відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.".вгору