Документ 80-2007-п, попередня редакція — Редакція від 23.07.2016, підстава - 421-2016-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 січня 2007 р. № 80
Київ

Про затвердження Порядку надання інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних послуг

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 421 від 13.07.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 921 від 11.12.2013
№ 306 від 06.08.2014
№ 609 від 05.08.2015
№ 421 від 13.07.2016}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних послуг, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 421 від 13.07.2016}

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 609 від 05.08.2015}

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 р. № 80
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 грудня 2013 р. № 921)

ПОРЯДОК
надання інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних послуг

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 421 від 13.07.2016}

1. Цей Порядок визначає механізм надання інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (далі - отримувачі), реабілітаційних послуг.

{Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 421 від 13.07.2016}

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 421 від 13.07.2016}

2. Отримувачу надаються реабілітаційні послуги в реабілітаційній установі, яка провадить діяльність відповідно до Закону України “Про реабілітацію інвалідів в Україні” та інших нормативно-правових актів, спрямованих на його реалізацію.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 421 від 13.07.2016}

3. Для отримання реабілітаційних послуг в реабілітаційній установі державної або комунальної форми власності (далі - установа) отримувач або його законний представник письмово звертається за місцем проживання до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської (міст республіканського та обласного значення), районної у місті (крім мм. Києва та Севастополя) ради, ради об’єднаної територіальної громади (далі - місцевий орган) та подає такі документи:

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 421 від 13.07.2016}

заяву про надання реабілітаційних послуг;

довідку медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів) про встановлення інвалідності;

довідку лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) з рекомендаціями щодо проходження реабілітації в установі;

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 421 від 13.07.2016}

індивідуальну програму реабілітації, видану медико-соціальною експертною комісією, лікувально-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів);

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

документ, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (паспорт - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

{Абзац сьомий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 421 від 13.07.2016}

документ про освіту (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації);

медичну довідку (лікарський консультаційний висновок) (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації);

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 421 від 13.07.2016}

рекомендації територіального органу Державної служби зайнятості у районі, місті, районі у місті за результатами наданих профорієнтаційних послуг, у тому числі щодо вибору професії із зазначенням її актуальності на ринку праці (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації) (за наявності).

Місцевий орган робить з поданих документів копії, які засвідчуються посадовою особою такого органу.

3-1. У разі письмового звернення до місцевого органу із заявою про надання реабілітаційних послуг отримувача, який переселився з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, або його законного представника, в яких відсутні документи, передбачені пунктом 3 цього Порядку, місцевий орган перевіряє дані про отримувача у централізованому банку даних з проблем інвалідності.

За відсутності даних у централізованому банку даних з проблем інвалідності місцевий орган надсилає запит до відповідних органів щодо витребування необхідних документів за зареєстрованим місцем проживання або місцем перебування отримувача, який переселився з районів проведення антитерористичної операції, а у разі переселення отримувача з тимчасово окупованої території сприяє в отриманні за місцем фактичного проживання (перебування):

1) довідки медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів) про встановлення інвалідності та індивідуальної програми реабілітації - у відповідних закладах охорони здоров’я;

2) копії документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, - у відповідних контролюючих органах.

{Порядок доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ № 306 від 06.08.2014}

4. Днем звернення отримувача або його законного представника до місцевого органу вважається дата надходження документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, що реєструються у відповідному журналі.

5. Місцевий орган протягом трьох робочих днів:

інформує отримувача або його законного представника про прийняте рішення щодо направлення на реабілітацію;

надсилає установі повідомлення про направлення отримувача на реабілітацію разом з копіями документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку;

вносить до централізованого банку даних з проблем інвалідності інформацію про направлення отримувача на реабілітацію.

6. Після отримання від місцевого органу документів, визначених абзацом третім пункту 5 цього Порядку, установа реєструє їх у відповідному журналі та протягом трьох робочих днів розглядає такі документи і надсилає місцевому органу та отримувачу або його законному представнику рішення про зарахування на реабілітацію (із зазначенням початку курсу реабілітації).

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 421 від 13.07.2016}

Після зарахування отримувача на реабілітацію на підставі його індивідуальної програми реабілітації або довідки лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) в установі складається індивідуальний план реабілітації.

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 421 від 13.07.2016}

7. Реабілітаційні послуги, передбачені Державною типовою програмою реабілітації інвалідів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1686 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 50, ст. 3311), надаються отримувачу безоплатно.

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 421 від 13.07.2016}

{Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ № 421 від 13.07.2016}

{Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ № 421 від 13.07.2016}

11. Після закінчення курсу реабілітації установа видає отримувачу або його законному представнику довідку про надані реабілітаційні послуги та результати реабілітації, копію якої надсилає до місцевого органу, а також до територіального органу Державної служби зайнятості у районі, місті, районі у місті (щодо отримувачів, які пройшли професійну реабілітацію).

12. Форма заяви про надання реабілітаційних послуг, журналу реєстрації документів, рішення щодо направлення на реабілітацію, повідомлення про направлення отримувача на реабілітацію, рішення про зарахування на реабілітацію, індивідуального плану реабілітації, довідки про надані реабілітаційні послуги та результати реабілітації затверджується Мінсоцполітики.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 921 від 11.12.2013}
{Зміни втратили чинність на підставі Постанови КМ № 609 від 05.08.2015}вгору