Документ 879-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.10.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.11.2015. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 жовтня 2015 р. № 879
Київ

Про внесення змін до Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 “Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 34, ст. 1404; 2015 р., № 78, ст. 2595), зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2015 р. № 879

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт

1. Абзац п’ятий пункту 2 після слова “декларації” доповнити словами “про початок виконання підготовчих робіт та декларації про початок виконання будівельних робіт (далі - декларації)”.

2. Пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Надання (отримання, реєстрація), повернення (відмова у видачі) чи анулювання (скасування реєстрації) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, здійснюється органами державного архітектурно-будівельного контролю, визначеними статтею 7 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Повноваження Держархбудінспекції здійснюються її апаратом. При цьому реєстрація (повернення, скасування реєстрації) декларацій щодо об’єктів, які розміщено на території кількох адміністративно-територіальних одиниць та вплив (відповідно до проектної документації) від діяльності яких після прийняття в експлуатацію буде поширюватися на дві і більше адміністративно-територіальні одиниці, здійснюється апаратом Держархбудінспекції, а щодо інших об’єктів - її територіальними органами за місцезнаходженням таких об’єктів.”.

3. У пункті 4:

1) абзац третій викласти в такій редакції:

“реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок виконання підготовчих робіт у разі винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень.”;

2) абзац четвертий після слів “будівельних робіт” доповнити словами “(далі - дозвіл)”.

4. Пункти 9 і 10 викласти в такій редакції:

“9. Дані щодо отриманих повідомлення про початок виконання підготовчих робіт та повідомлення про початок виконання будівельних робіт; зареєстрованих декларацій; виданих, анульованих дозволів; повернення декларацій для усунення виявлених недоліків, відмови у видачі дозволів; отриманих повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт та повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт; отриманих декларацій про зміну даних у зареєстрованих деклараціях, внесення змін у повідомлення про початок виконання підготовчих робіт або повідомлення про початок виконання будівельних робіт, або декларації у зв’язку з технічною помилкою; скасування реєстрації повідомлення про початок виконання підготовчих робіт або повідомлення про початок виконання будівельних робіт, або декларацій вносяться Держархбудінспекцією до реєстру на підставі інформації, поданої органами державного архітектурно-будівельного контролю, протягом одного робочого дня з дня її надходження.

10. Реєстрація декларацій, видача дозволу, їх дублікатів здійснюється шляхом внесення даних до реєстру з дотриманням вимог Законів України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та “Про адміністративні послуги”.”.

5. У пункті 13 слова “Повідомлення про початок виконання підготовчих або будівельних робіт (далі - повідомлення) чи про зміну даних у повідомленні” замінити словами “Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт (далі - повідомлення), повідомлення про зміну даних у зазначених повідомленнях”.

6. Абзац перший пункту 14 викласти в такій редакції:

“14. У разі коли право на будівництво об’єкта передано іншому замовнику або змінено осіб, відповідальних за проведення авторського нагляду під час виконання підготовчих робіт, або змінено осіб, відповідальних за проведення авторського та технічного нагляду під час виконання будівельних робіт, замовник (його уповноважена особа) протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю шляхом подання з дотриманням вимог пункту 13 цього Порядку повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт чи повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт за формою, наведеною у додатках 1 і 2 до цього Порядку.”.

7. У пункті 15:

1) абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

“Замовник (його уповноважена особа) зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня самостійного виявлення технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) у поданому повідомленні про початок виконання підготовчих робіт чи повідомленні про початок виконання будівельних робіт або отримання відомостей про виявлення недостовірних даних подати виправлені (достовірні) дані щодо інформації, яка потребує змін, для внесення їх до реєстру шляхом подання особисто або надсилання відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю рекомендованим листом з описом вкладення заяви за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку та повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт чи повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт за формою згідно з додатками 1 і 2 до цього Порядку в одному примірнику.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю забезпечує внесення інформації, зазначеної у повідомленні про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт чи повідомленні про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт, до реєстру згідно з цим Порядком.”;

2) у першому реченні абзацу сьомого слово “наказу” замінити словами “розпорядчого акта”.

8. В абзаці першому пункту 16 слова “два примірники декларації про початок виконання підготовчих або будівельних робіт (далі - декларація)” замінити словами “два примірники декларації”.

9. Абзац третій пункту 18 після слова “замовникові” доповнити словами “(його уповноваженій особі)”.

10. У першому реченні пункту 20 слово “заявник” замінити словом “замовник”.

11. В абзаці першому пункту 21 слова “яка зареєструвала” замінити словами “який зареєстрував”.

12. У пункті 22:

1) абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

“Замовник зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня самостійного виявлення технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) у зареєстрованій декларації або отримання відомостей про виявлення недостовірних даних подати достовірні дані щодо інформації, яка потребує змін, для внесення їх до реєстру шляхом подання особисто або надсилання до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю рекомендованим листом з описом вкладення заяви за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку, декларації, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, в одному примірнику та декларації, в якій враховано зміни, за формою згідно з додатками 4 і 5 до цього Порядку у двох примірниках.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю забезпечує внесення інформації, зазначеної у декларації, в якій враховано зміни, до реєстру згідно з цим Порядком.”;

2) у першому реченні абзацу восьмого слово “наказу” замінити словами “розпорядчого акта”.

13. У пункті 27 слова “Дозвіл на виконання будівельних робіт (далі - дозвіл)” замінити словом “Дозвіл”.

14. В абзаці першому пункту 31 слова “надсилає заявнику”  замінити словами “надсилає замовнику (його уповноваженій особі)”.

15. Доповнити Порядок пунктом 31-1 такого змісту:

“31-1. У разі коли органом державного архітектурно-будівельного контролю протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви не видано дозвіл або відмову в його видачі, замовник звертається до Держархбудінспекції для вжиття протягом десяти робочих днів заходів, пов’язаних з видачею зазначеного дозволу або відмовою в його видачі.

Якщо протягом зазначеного строку не буде видано дозвіл або відмову в його видачі, право на виконання будівельних робіт виникає на десятий робочий день з дня реєстрації письмового звернення, надісланого рекомендованим листом до Держархбудінспекції, а дозвіл вважається виданим.”.

16. Пункт 33 викласти в такій редакції:

“33. У разі коли право на будівництво об’єкта передано іншому замовникові або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), замовник (його уповноважена особа) протягом трьох робочих днів з дня передачі цього права повідомляє про такі зміни за формою згідно з додатком 10 до цього Порядку органу державного архітектурно-будівельного контролю, що видав дозвіл, з поданням засвідчених у встановленому порядку копій документів, що підтверджують зазначені зміни.

У разі зміни осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, або відповідальних виконавців робіт замовник повідомляє органу державного архітектурно-будівельного контролю, який видав дозвіл, про такі зміни за формою згідно з додатком 10 до цього Порядку з поданням засвідчених в установленому порядку копій документів, що підтверджують зазначені зміни, протягом трьох днів з дня їх настання.

Продовження виконання будівельних робіт без повідомлення про внесення змін забороняється.”.

17. У пункті 35 слово “зареєстрованого” виключити.

18. У додатках до Порядку:

{Зміни до додатків}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2015 р. № 879

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Абзаци третій - шостий постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 949 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 69, ст. 2634).

2. Підпункт 2 пункту 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 р. № 43 “Про відновлення дії постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1396 та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 8, ст. 297).

3. Підпункт 2 пункту 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2012 р. № 148 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 16, ст. 592).

4. Пункт 2 змін, що вносяться до Порядку виконання підготовчих робіт і Порядку виконання будівельних робіт, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2012 р. № 653 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 55, ст. 2209).

5. Підпункт 2 пункту 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 і від 13 квітня 2011 р. № 466, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 918 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 100, ст. 3667).вгору