Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)
Постанова Кабінету Міністрів України; Умови, Форма типового документа, Заява, Опис, Інформація від 07.12.2016913
Документ 913-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.12.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.12.2016. Подивитися в історії? )

визначення повноважень щодо провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів в положенні про підрозділ, яке затверджене наказом керівника адміністратора;

наявність кваліфікованих працівників відповідно до пункту 76 цих Ліцензійних умов;

розміщення в окремому нежитловому приміщенні, яке перебуває у власності чи користуванні адміністратора недержавних пенсійних фондів;

наявність інформаційної системи персоніфікованого обліку та відповідність вимогам до технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду, встановленим Нацкомфінпослуг.

78. У разі анулювання, визнання недійсною або отримання нової ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами інституційних інвесторів адміністратор недержавних пенсійних фондів зобов’язаний протягом 15 робочих днів з дати анулювання, визнання недійсною або отримання нової ліцензії подати до Нацкомфінпослуг письмове повідомлення.

79. Адміністратор недержавних пенсійних фондів зобов’язаний протягом 10 робочих днів після накладення іншими органами державної влади санкцій, пов’язаних із провадженням діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, письмово повідомити про це Нацкомфінпослуг та надати копії відповідних підтвердних документів.

Додаткові вимоги до фінансових установ, які надають фінансові послуги з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

80. Фінансова установа, яка надає фінансові послуги з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (далі - управитель), зобов’язана дотримуватися вимог статей 4-22, 25-33, 37-46, 48 і 49 Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”, правил фонду фінансування будівництва та/або правил фонду операцій з нерухомістю. Правила фонду фінансування будівництва та правила фонду операцій з нерухомістю є внутрішніми правилами надання фінансових послуг управителем.

81. Управитель зобов’язаний провадити діяльність відповідно до умов провадження діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, встановлених Нацкомфінпослуг.

82. Управитель повинен забезпечити з використанням спеціалізованого програмного забезпечення:

ведення належного та своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства, зокрема ведення журналу обліку укладених та виконаних договорів управителя з установниками та карток обліку виконаних договорів;

чітке розмежування обліку власних та залучених коштів;

можливість оперативного відображення кредиту та дебету рахунків управителя;

ведення системи обліку прав вимог довірителів фонду фінансування будівництва щодо кожного утвореного фонду окремо та згідно з вимогами Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”;

ведення обліку надходження і списання коштів, внесених довірителями до фонду фінансування будівництва, у розрізі установників управління, а також обліку коштів, спрямованих управителем із фонду фінансування будівництва на фінансування будівництва, у розрізі забудовників за кожним об’єктом будівництва, відокремлено від іншого майна управителя та від інших фондів фінансування будівництва;

можливість роздрукування будь-якої інформації із системи обліку на письмову вимогу державних органів, до компетенції яких належить проведення перевірок відповідних даних.

83. Управитель зобов’язаний протягом строку дії ліцензії підтримувати власний капітал у розмірі, не меншому ніж мінімальний розмір статутного капіталу.

84. Управитель не здійснює залучення коштів установників управління майном у фонд операцій з нерухомістю до державної реєстрації проспекту емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та здійснення інших заходів, передбачених статтею 38 Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”.

85. Управитель здійснює залучення коштів установників управління майном фонду фінансування будівництва виду А та/або фонду фінансування будівництва виду Б на підставі договору про участь у фонді фінансування будівництва, який повинен відповідати типовому договору, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

86. Управитель здійснює від свого імені та в інтересах установників управління майном управління залученими коштами згідно з главою 70 Цивільного кодексу України, Законом України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”, правилами фонду фінансування будівництва або правилами фонду операцій з нерухомістю та договорами з установниками управління. Управитель здійснює управління майном особисто та не може доручити управління майном іншим особам, крім випадків, прямо передбачених законом.

87. Управитель зобов’язаний вести облік прав вимог довірителів фонду фінансування будівництва щодо кожного утвореного ним фонду окремо та згідно з вимогами статей 11, 13-16 Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”, а також облік укладених з установниками управління договорів. Облік прав вимог довірителів фонду фінансування будівництва управитель може вести в електронній формі.

88. Управитель зобов’язаний вести облік коштів, внесених довірителями до фонду фінансування будівництва, а також облік коштів, спрямованих управителем із фонду фінансування будівництва на фінансування будівництва, відокремленого від іншого майна управителя та від інших фондів фінансування будівництва.

Майно, передане установниками управління в управління, обліковується управителем на окремому рахунку. Облік майна, що перебуває в управлінні, управитель веде за об’єктами будівництва та складає щодо цього майна окремий баланс.

Додаткові вимоги до фінансових установ, які надають фінансові послуги в частині діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах

89. Фінансова установа провадить діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах відповідно до умов провадження такої діяльності, встановлених Нацкомфінпослуг.

90. Фінансова установа та постачальник товару не можуть бути особами, пов’язаними відносинами контролю, в значенні терміна, наведеного в Законі України “Про захист економічної конкуренції”.

91. Фінансова установа до укладення з учасником групи договору про адміністрування зобов’язана ознайомити його з внутрішніми правилами надання фінансових послуг, умовами договору про адміністрування та надати учаснику групи інформацію, визначену статтею 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

92. Внутрішні правила надання фінансових послуг повинні відповідати вимогам статті 7 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, статей 10, 15, 18 і 19 Закону України “Про захист прав споживачів”, а також обов’язково містити такі положення:

порядок та умови укладення договору про адміністрування (предмет договору про адміністрування; порядок та умови формування групи та приєднання учасників до неї; порядок визначення розміру періодичних платежів та винагороди ліцензіату; порядок внесення періодичних платежів та винагороди ліцензіату; порядок визначення поточної ціни товару; порядок придбання та розподілу товару між учасниками групи та інформування учасників групи про придбання та розподіл товару; порядок використання періодичних платежів та інформування учасників групи про їх використання; порядок та максимальний строк набуття прав на майно (товар) учасником групи; порядок та умови дострокового розірвання договору про адміністрування в разі отримання товару учасником групи; порядок та умови дострокового розірвання договору про адміністрування в разі, коли учасник групи ще не отримав товару; порядок забезпечення виконання сторонами умов договору про адміністрування; умови та правила закриття групи; порядок отримання товару учасником групи);

порядок доступу потенційних споживачів фінансової послуги та учасників групи до документів та іншої інформації фінансової установи, пов’язаної з провадженням ним діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

відповідальність уповноважених осіб фінансової установи, до посадових обов’язків яких належить безпосередня робота з учасниками групи та інформування потенційних споживачів фінансової послуги та учасників групи про укладення і виконання договорів про адміністрування.

93. Фінансова установа надає послуги з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах на підставі договору, який повинен відповідати вимогам статті 6 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та статей 10, 15, 18, 19 Закону України “Про захист прав споживачів”. До договору про адміністрування додається довідка, складена фінансовою установою у довільній формі, про ознайомлення учасника групи з внутрішніми правилами надання фінансових послуг, яка підписана учасником групи та яка повинна містити дату її складення.

94. Фінансова установа зобов’язана здійснювати всі необхідні заходи для забезпечення надійного зберігання та цільового використання об’єднаних грошових коштів учасників групи, які дозволяється використовувати фінансовою установою виключно на придбання товарів, а в разі наявності тимчасово вільних коштів вони можуть розміщуватися на депозитних рахунках у банках окремо від власних коштів фінансової установи. Використання періодичних платежів учасників групи для інших цілей, крім як на виконання зобов’язань перед учасниками групи, забороняється.

95. Сплачені учасником групи періодичні платежі не є власністю фінансової установи та не можуть надаватися фінансовою установою учаснику групи у вільне розпорядження, за винятком випадків їх повернення внаслідок розірвання договору про адміністрування.

Додаткові вимоги до фінансових установ та інших юридичних осіб, які надають інші фінансові послуги

96. Ломбард зобов’язаний мати в наявності окреме нежитлове приміщення (на правах власності або користування), призначене для надання фінансових послуг та супутніх послуг ломбарду і спеціального місця зберігання заставленого майна відповідно до вимог нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг.

97. Ломбард провадить свою діяльність відповідно до положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого Нацкомфінпослуг.

98. Інша юридична особа, що надає фінансові послуги відповідно до ліцензії на провадження діяльності з фінансового лізінгу, зобов’язана виконувати вимоги, визначені абзацами четвертим - десятим, чотирнадцятим, сімнадцятим - двадцять другим пункту 24 та пунктами 35-37, 40, 41 цих Ліцензійних умов. Ділова репутація керівника іншої юридичної особи, що надає фінансові послуги, повинна відповідати вимогам, установленим пунктом 22 цих Ліцензійних умов.

99. Ліцензіат перед укладенням договору лізингу повинен подати споживачу таку інформацію:

попередження про можливі валютні ризики, що впливатимуть на договір фінансового лізингу, зобов’язання якого виражені в іноземній валюті або умовами договору фінансового лізингу якого передбачена зміна вартості предмета фінансового лізингу, процентної ставки та/або розміру лізингових платежів залежно від офіційного курсу гривні до іноземної валюти;

наочні приклади зміни розміру періодичних платежів у випадку зміни офіційного курсу гривні до іноземної валюти.

Ліцензіат одержує від споживача письмове підтвердження про ознайомлення з наведеною інформацією.Додаток 1
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)


Додаток 2
до Ліцензійних умов

АНКЕТА
керівника/головного бухгалтера фінансової установи


Додаток 3
до Ліцензійних умов

ОПИС ДОКУМЕНТІВ


Додаток 4
до Ліцензійних умов

ІНФОРМАЦІЯ
про кваліфікованих працівниківвгору