Про Національну раду з питань якості
Указ Президента України від 02.09.1997942/97
Документ 942/97, втратив чинність, поточна редакція — Редакція від 26.07.2000, підстава - 926/2000

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000 )
Про Національну раду з питань якості
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 282/99 від 26.03.99
N 1414/99 від 30.10.99 )
N 926/2000 ( 926/2000 ) від 26.07.2000 )

З метою підвищення якості і конкурентоспроможності продукції
(товарів, послуг), підтримки вітчизняних товаровиробників, захисту
прав споживачів і сприяння інтеграції України у світову економіку
п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити при Президентові України Національну раду з
питань якості.
2. Затвердити персональний склад Національної ради з питань
якості (додаток N 1).
3. Затвердити Положення про Національну раду з питань якості
(додаток N 2).

( Пункт 4 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 926/2000 ( 926/2000 ) від 26.07.2000 )

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 вересня 1997 року
N 942/97
ДОДАТОК N 1
до Указу Президента України
від 2 вересня 1997 року N 942/97
СКЛАД
Національної ради з питань якості
КІНАХ - Перший віце-прем'єр-міністр України,
Анатолій Кирилович голова Ради
КАЛИТА - президент Української асоціації якості,
Петро Якович заступник голови Ради (за згодою)
КАСКЕВИЧ - Голова Державного комітету України у
Михайло Григорович справах захисту прав споживачів,
заступник голови Ради
КИСІЛЬОВА - Голова Комітету України з питань
Тетяна Миколаївна стандартизації, метрології та
сертифікації, заступник голови Ради
КУЖЕЛЬ - Голова Державного комітету України з
Олександра Володимирівна питань розвитку підприємництва,
заступник голови Ради
БОГАТИРЬОВА - Міністр охорони здоров'я України Раїса Василівна
ГОНЧАРУК - Міністр зовнішніх економічних зв'язків і
Андрій Іванович торгівлі України
ГУРЕЄВ - Міністр промислової політики України Василь Миколайович
ЄХАНУРОВ - президент Спілки підприємців малих,
Юрій Іванович середніх та приватизованих підприємств
України, народний депутат України (за
згодою)
КАРАКАЙ - завідувач відділу аналізу галузевих та
Юрій Васильович зовнішньоекономічних питань Головного
управління з аналізу економічних та
соціальних питань Адміністрації
Президента України
ЛУЗАН - перший заступник Міністра
Юрій Якович агропромислового комплексу України
ПАТОН - президент Національної академії наук
Борис Євгенович України
РОГОВИЙ - Міністр економіки України Василь Васильович
САМЧИШИН - президент Української асоціації
Олег Тимофійович споживачів (за згодою)
СЕРДЮК - Голова Національного агентства з
Андрій Михайлович контролю за якістю та безпекою продуктів
харчування, лікарських засобів та
виробів медичного призначення
СТОЯН - голова Федерації профспілок України,
Олександр Миколайович народний депутат України (за згодою)
ЩЕЛКУНОВ - Перший віце-президент Українського союзу
Володимир Ігорович промисловців і підприємців (за згодою).

( Склад ради із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 282/99 від 26.03.99, в редакції Указу Президента N 1414/99 від
30.10.99 )

Глава Адміністрації
Президента України Є.КУШНАРЬОВ
ДОДАТОК N 2
до Указу Президента України
від 2 вересня 1997 року N 942/97
ПОЛОЖЕННЯ
про Національну раду з питань якості

1. Національна рада з питань якості (далі - Рада) є
консультативно-дорадчим органом, утвореним при Президентові
України, який сприяє розробленню та реалізації національної
політики щодо якості продукції, товарів і послуг (далі -
продукція) та їх конкурентоспроможності.
2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, указами і розпорядженнями
Президента України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням.
3. Основним завданням Ради є аналіз і підготовка пропозицій
щодо: підвищення якості вітчизняної продукції на внутрішньому і
зовнішньому ринках; забезпечення належного рівня безпеки продукції, захисту
інтересів вітчизняного товаровиробника та прав споживачів; запобігання недобросовісній конкуренції; захисту національних інтересів та забезпечення економічної
безпеки держави щодо якості продукції; активізації інвестиційного процесу, розвитку рівноправної
участі України в зовнішній торгівлі; інтеграції України в європейські та світові економічні
структури; гармонізації національного законодавства відповідно до
європейських норм і принципів.
4. Рада для виконання покладених на неї завдань: розробляє методологію і основні принципи забезпечення якості
продукції в Україні, гармонізовані з європейськими і міжнародними; розглядає пропозиції і здійснює підготовку рекомендацій щодо
формування і реалізації національної політики в галузі
забезпечення якості продукції; опрацьовує рекомендації щодо розробки і реалізації державних
та інших програм, спрямованих на забезпечення належної якості
продукції; здійснює аналіз ефективності застосування правових,
економічних, організаційних механізмів, спрямованих на реалізацію
політики в галузі забезпечення якості продукції; опрацьовує пропозиції щодо вдосконалення нормативної та
технічної бази забезпечення належної якості, безпеки і
конкурентоспроможності продукції підприємств України; вживає заходів до розвитку технічного регулювання
національних систем стандартизації, випробувань, контролю,
діагностики, кодування та класифікації техніко-економічної і
соціальної інформації, забезпечення єдиної системи вимірювань,
сертифікації, акредитації; розробляє рекомендації щодо принципів і завдань державної
політики в галузі акредитації органів із сертифікації та
випробувальних лабораторій (центрів); здійснює підготовку висновків щодо необхідності проведення
наукових досліджень і розробок в галузі забезпечення якості
продукції, створення систем якості і систем їх сертифікації, в
тому числі для структур малого бізнесу, поширення систем якості в
економіці України; опрацьовує пропозиції про надання допомоги підприємствам і
організаціям в удосконаленні і впровадженні систем якості,
сертифікації з метою підвищення конкурентоспроможності продукції
підприємств України на зовнішніх ринках; розробляє рекомендації щодо вдосконалення системи професійної
підготовки і перепідготовки спеціалістів усіх рівнів в галузі
забезпечення якості, безпеки і конкурентоспроможності продукції; сприяє розробленню інформаційних і експертно-аналітичних
систем, що мають у своєму складі базу даних нормативних
документів, стандартів, каталогів, класифікаторів та інших
інформаційних документів, методичних і довідкових матеріалів,
необхідних для підвищення якості і конкурентоспроможності
продукції, виходу продукції підприємств України на зовнішні ринки;
забезпечує проведення заходів щодо розвитку зв'язків з
відповідними міжнародними організаціями та інтеграції національних
інформаційних систем у міжнародні; розглядає проекти державних, галузевих та інших програм і
здійснює підготовку експертних висновків щодо їх відповідності
принципам національної політики в сфері забезпечення якості,
безпеки, конкурентоспроможності продукції; сприяє виданню і розповсюдженню в Україні літератури з
проблем якості і безпеки продукції, зокрема щодо стандартизації,
метрології, сертифікації, надійності, випробувань, контролю.
5. Рада для здійснення своїх повноважень має право:
вносити Президентові України, Кабінету Міністрів України
пропозиції з питань, що належать до її компетенції; одержувати у встановленому порядку інформацію та матеріали,
необхідні для виконання покладених на неї завдань; утворювати в разі потреби тимчасові експертні та робочі групи
і залучати до участі в їх роботі спеціалістів центральних і
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ,
організацій (за погодженням з їх керівниками).
6. Керівництво Радою здійснює її голова. Голова Ради призначається Президентом України. Персональний склад Ради затверджує Президент України за
поданням її голови.
7. Голова і члени Ради працюють на громадських засадах.
8. Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснює Державний комітет України по стандартизації, метрології та
сертифікації.
9. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться
не рідше одного разу на півроку.
10. Головує на засіданні Голова Ради.
11. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутня не
менш як половина її складу.
12. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на
засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів членів
Ради голос її голови є вирішальним.
1З. Рішення Ради оформляються у вигляді протоколів і є
обов'язковими для розгляду центральними та місцевими органами
виконавчої влади, державними підприємствами, установами і
організаціями.

Глава Адміністрації
Президента України Є.КУШНАРЬОВвгору