Документ 950_019, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.04.2008, підстава - 950_017

              Меморандум 
про взаєморозуміння
між Урядом України та НАТО щодо заснування
Центру інформації та документації НАТО
в Україні

{ Додатковий протокол до Меморандуму див. ( 950_017 )
від 04.04.2008 }

Дата підписання: 07.05.1997 Дата набрання чинності для України: 07.05.1997
Преамбула
Уряд України та Організація Північноатлантичного договору
(НАТО),
- базуючись на принципах розширених та поглиблених відносин,
викладених у Спільній заяві для преси у вересні 1995 року;
- враховуючи, що зростання інформаційної діяльності НАТО в
Україні відіграватиме важливу роль у сприянні кращому розумінню в
Україні нової ролі НАТО в Європі;
- поділяючи впевненість в тому, що інформаційна діяльність,
включаючи засоби масової інформації (ЗМІ), неурядові організації,
освітні та наукові кола, як цивільні, так і військові, має важливе
завдання, мета якого - подолати застарілі стереотипи та
упередження;
- будучи переконаними в тому, що Центр інформації та
документації НАТО в Києві значною мірою сприятиме досягненню таких
цілей, та маючи рішучість активно співробітничати для забезпечення
успішного функціонування Центру;
дійшли згоди про таке:
Стаття 1
Згідно з рішенням, прийнятим Урядом України та НАТО у
Спільній заяві для преси (вересень 1995 року) стосовно розширення
та поглиблення відносин між Україною та НАТО, інформаційна
програма НАТО в Україні буде розширена шляхом створення Центру
інформації та документації НАТО (далі - Центр) в Україні у травні
1997 року. Центр розташовуватиметься у м. Києві, діятиме на всій
території України. Центр буде осередком поширення інформації про
функції і роль НАТО для українського суспільства.
Стаття 2
Уряд України та НАТО погоджуються, що діяльність Центру,
зокрема передбачатиме:
1. зусилля, спрямовані на підвищення уваги громадськості і
обізнаності про НАТО шляхом особистих контактів та розповсюдження
інформації про НАТО, щоб забезпечити вільний доступ до інформації
про НАТО як для окремих груп, так і широкої громадськості,
включаючи, зокрема державних службовців та структури, органи та
заклади з військових питань та питань безпеки, парламентарів та
їхній апарат, журналістів та фахівців ЗМІ, бібліотеки, факультети
університетів та інститутів, які займаються питаннями політики,
безпеки, зовнішньої політики та оборони, відповідні неурядові
організації, окремих провідних економістів та бізнесменів, а також
інших зацікавлених осіб;
2. управління бібліотекою Центру з відкритим доступом до
джерел інформації, періодичних видань, книг, електронної
інформації, яка буде відкритою та доступною для широкої
громадськості у звичайний робочий час;
3. встановлення загальної комп'ютерної мережі документації і
зв'язку НАТО, до якої українська та світова громадськість буде
мати вільний електронний доступ;
4. започаткування, координацію та/або організацію проведення
національних, регіональних та міжнародних семінарів, конференцій
та круглих столів з питань європейської та світової безпеки і,
зокрема, ролі НАТО;
5. розгляд та координацію пропозицій про можливих гостей до
НАТО, а також влаштованих нею конференцій та семінарів і сприяння
візитам офіційних осіб НАТО в Україну;
6. надання інформації щодо програм НАТО з освітніх та
наукових питань відповідним потенційним кандидатам; перегляд
кандидатур до участі у програмах Манфреда Вернера та Демократичних
Інституцій для навчання у Центрі НАТО з освітніх питань;
7. сприяння, вивчення результатів та повідомлення про
висвітлення питань, пов'язаних з НАТО, в українських та
міжнародних ЗМІ.
Стаття 3
Уряд України забезпечуватиме Центр інформацією відкритого
характеру, необхідною для більш ефективного досягнення його цілей,
у разі прохання допомагатиме службовцям Центру зустрічатися із
окремими групами та співрозмовниками, як передбачено Статтею 2, на
всій території України. Уряд України також сприятиме доступу до
центральних та місцевих органів влади, представників військових,
високих офіційних осіб та ЗМІ.
Центр надаватиме Урядові України ту необхідну інформацію
відкритого характеру, яка сприятиме і допомагатиме всебічному
розвитку зв'язків та практичного співробітництва між Україною і
НАТО.
Стаття 4
Центр перебуватиме під виключним керівництвом співробітника
служби інформації НАТО - директора Центру, призначеного НАТО. Він
є підзвітним Північноатлантичній Раді НАТО та діє у тісному
співробітництві з Послом призначеного контактного Посольства НАТО
в Україні.
Стаття 5
З метою забезпечення взаємної обізнаності про діяльність
Уряду України і Центру в інформаційній сфері Сторони домовились,
що директор центру, інші відповідні співробітники НАТО, матимуть
інформативні зустрічі принаймні двічі на рік з офіційними особами
Міністерства закордонних справ України.
Представники інших українських міністерств, відомств,
організацій, включно з неурядовими, можуть запрошуватись на
інформативні зустрічі між МЗС України і Центром за згодою обох
Сторін, коли це буде доречно.
Стаття 6
Юридичний статус Центру, його імунітети і привілеї, як також
імунітети і привілеї співробітників Центру буде визначено окремим
документом, який розглядатиметься як частина цього Меморандуму.
Стаття 7
Без шкоди для привілеїв та імунітетів, що застосовуються
відповідно до інших міжнародних документів, усі співробітники
Центру зобов'язані поважати закони та інші нормативні акти
України. Співробітники Центру не займаються професійною чи
комерційною діяльністю в Україні з метою особистої вигоди, вони
також утримуються від усякої іншої діяльності, несумісної з їх
обов'язками, як вони визначені цим Меморандумом.
Приміщення Центру не можуть використовуватись жодним чином,
несумісним з його функціями, як вони визначені цим Меморандумом
або будь-якими іншими чинними документами між Україною і НАТО.
Стаття 8
Уряд України надасть, згідно з законодавством України,
приміщення, необхідні для діяльності Центру.
Приміщення будуть надані НАТО своєчасно, безкоштовно, на
умовах, погоджених в Адміністративній Угоді з відповідною
установою країни перебування.
Витрати Центру нестиме НАТО.
Стаття 9
Сторони вирішують будь-які спори, пов'язані з тлумаченням чи
застосуванням цього Меморандуму, дипломатичними засобами.
Стаття 10
Кожна з Сторін може, у письмовій формі, вносити пропозиції
щодо змін або доповнень до цього Меморандуму та ставити питання
про розгляд таких змін або доповнень.
Стаття 11
Цей Меморандум набирає чинності від дня його підписання та
зберігає чинність протягом діяльності Центру.
Кожна із Сторін може припинити дію цього Меморандуму,
повідомивши про це іншу Сторону у письмовій формі. Припинення
Меморандуму стає чинним через шість місяців з дати одержання іншою
Стороною такого повідомлення.
Припинення чинності цим Меморандумом не порушує права та
обов'язки Сторін, що випливають з вимог, які виникли в період його
дії.
Вчинено в м. Києві 7 травня 1997 р., у двох примірниках,
кожний українською, англійською та французькою мовами, причому всі
три тексти є автентичними.
За Уряд України За НАТО
(підпис) (підпис)вгору