Справа «Краснякови та інші проти України» (Заява № 3011/06 та 10 інших заяв - див. перелік у додатку)
Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Рішення, Справа, Заява [...] від 14.12.2017
Документ 974_c37, поточна редакція — Прийняття від 14.12.2017

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ята секція

РІШЕННЯ

Справа «Краснякови та інші проти України»
(Заява № 3011/06 та 10 інших заяв - див. перелік у додатку)

СТРАСБУРГ
14 грудня 2017 року

Автентичний переклад

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Краснякови та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:


Андре Потоцький (<…>), Голова,
Сіофра О’Лірі (<…>),
Мартіньш Мітс (<…>), судді,
та Лів Тігерштедт (<…>), в.о. заступника Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 23 листопада 2017 року
постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявами, поданими у різні дати, зазначеними у переліку в додатку, до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція).

2. Про заяви було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

ФАКТИ

3. Перелік заявників та відповідні деталі заяв наведені у переліку в додатку.

4. Заявники скаржилися на надмірну тривалість цивільних проваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту. Деякі заявники скаржилися також за іншими положеннями Конвенції.

ПРАВО

I. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ

5. Беручи до уваги схожість предмета заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх одночасно в одному рішенні.

II. ЩОДО LOCUS STANDI ПАНА СЕРГІЯ ВІКТОРОВИЧА САМІЩЕНКА

6. Щодо скарг заявника у заяві № 60072/08 Суд зазначає, що 06 листопада 2014 року, під час розгляду справи у Суді, заявник помер. Син заявника, п. Сергій Вікторович Саміщенко, заявив про своє бажання підтримувати заяву від імені свого батька. Оскільки така заява відповідає практиці Суду, він не вбачає підстав для відмови у її задоволенні (див., серед інших джерел, рішення у справах «Беньямінсон проти України» (Benyaminson v. Ukraine), заява № 31585/02, п. 83, від 26 липня 2007 року, та «Горватова проти Словаччини» (Horvathova v. Slovakia), заява № 74456/01, пп. 25-27, від 17 травня 2005 року). Проте у цьому тексті посилання робитимуться на заявника.

III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 ТА СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ

7. Заявники скаржилися, зокрема, на те, що тривалість цивільних проваджень у їхніх справах була несумісною із вимогою «розумного строку», та на відсутність ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цим. Вони посилались на пункт 1 статті 6 та статтю 13 Конвенції, які передбачають таке:

Пункт 1 статті 6

«Кожен має право на ... розгляд його справи упродовж розумного строку ... судом, …, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру...».

Стаття 13

«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.»,

8. Суд зазначає, що у заяві № 52865/08 період, який має бути розглянуто у зв’язку зі скаргою щодо «розумного строку», слід відраховувати від 11 вересня 1997 року - дати, коли Україною було визнано право на подання індивідуальної заяви до Суду. Відповідно частина скарги, що стосується провадження до 11 вересня 1997 року, має бути визнана неприйнятною, оскільки вона виходить за межі компетенції Суду ratione temporis (див. рішення у справі «Агрокомплекс проти України» (Agrokompleks v. Ukraine), заява № 23465/03, п. 101, від 06 жовтня 2011 року). Отже, Суд визнає цю частину заяви № 52865/08 неприйнятною відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

9. Суд повторює, що розумність тривалості судового розгляду повинна оцінюватися в світлі обставин справи та з урахуванням таких критеріїв: складність справи, поведінка заявників та відповідних органів влади, а також важливість предмета спору для заявників (див. рішення у справі «Фрідлендер проти Франції» (Frydlender v. France) [ВП], заява № 30979/96, п. 43, ECHR 2000-VII).

10. У справі «Красношапка проти України» (Krasnoshapka v. Ukraine) заява № 23786/02, від 30 листопада 2006 року Суд вже встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядаються у цій справі.

11. Розглянувши всі наявні матеріали, Суд не вбачає жодних фактів або аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та суті цих скарг. З огляду на свою практику з цього питання, Суд вважає, що у цій справі тривалість проваджень була надмірною та не відповідала вимозі «розумного строку».

12. Суд також зазначає, що заявники не мали ефективного засобу юридичного захисту щодо цих скарг.

13. Таким чином, ці скарги є прийнятними та свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.

IV. ІНШІ СКАРГИ

14. У заявах № 52865/08 та № 60072/08 заявники скаржилися також за іншими статтями Конвенції.

15. Суд розглянув заяви, наведені у переліку в додатку, та вважає, що з огляду на всі наявні в нього матеріали та належність оскаржуваних питань до сфери його компетенції, ці скарги не відповідають критеріям прийнятності, викладеним у статтях 34 і 35 Конвенції, та не виявляють жодних ознак порушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією або протоколами до неї.

Отже, ця частина заяв має бути відхилена відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції.

V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

16. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.».

17. Зважаючи на наявні в нього документи та свою практику (див., зокрема, рішення у справі «Красношапка проти України» (Krasnoshapka v. Ukraine), заява № 23786/02, пп. 61 та 66, від 30 листопада 2006 року), Суд вважає за доцільне присудити суми, зазначені у переліку в додатку.

18. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує об’єднати заяви.

2. Оголошує неприйнятними скарги заявника у заяві № 52865/08 щодо провадження до 11 вересня 1997 року.

3. Оголошує прийнятними інші скарги щодо надмірної тривалості цивільних проваджень та відсутності у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту, а решту скарг у заявах № 52865/08 та № 60072/08 - неприйнятними.

4. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю цивільних проваджень.

5. Постановляє, що:

(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені у переліку в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 14 грудня 2017 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

В. о. заступника Секретаря

Лів ТІГЕРШТЕДТ

Голова

Андре ПОТОЦЬКИЙ
Додаток

ПЕРЕЛІК
заяв зі скаргами за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції (надмірна тривалість цивільних проваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту)

№ заяви,
дата подання

П. І. Б. заявника,
дата народження

П. 1. Б. представника,
місце проживання

Початок провадження

Закінчення провадження

Загальна тривалість,
інстанції

Сума, присуджена кожному заявнику/сімї в якості відшкодування моральної та матеріальної шкоди і судових та інших витрат (в євро)-1

1

3011/06
17/12/2005

Сімя
Наталія Георгіївна
КРАСНЯКОВА
19/04/1951
Леонід Іванович
КРАСНЯКОВ
30/09/1949

Микола Захарович Пашков,
м. Донецьк

11/05/1999

13/03/2014

14 років, 10 місяців та 3 дні,
3 інстанції

7 000

2

42733/08
20/08/2008

Ірина Вікторівна
ТАТАРНІКОВА
01/08/1955


01/10/2001

21/02/2008

6 років, 4 місяці та 21 день,
3 інстанції

500

3

52865/08
18/10/2008

Тетяна Анатоліївна
ДАВИДОВА
15/01/1949


11/09/1997

28/05/2008

10 років, 8 місяців та 18 днів,
3 інстанції

3 000

4

60072/08
23/11/2008

Віктор Петрович
САМІЩЕНКО
29/10/1949
Заявник помер
06 листопада 2014 року.
Пан Сергій Вікторович Саміщенко,
син заявника, є його спадкоємцем


24/10/2001

15/10/2008

6 років, 11 місяців та 22 дні,
3 інстанції

900

5

675/11
14/12/2010

Сергій Віталійович
МАРТИНЕНКО
26/12/1971


05/10/2004

23/06/2005

8 місяців та 19 днів,
3 інстанції;

900

05/07/2005

02/09/2011

6 років, 1 місяць та 29 днів,
3 інстанції;

12/06/2007

08/06/2010

2 роки, 11 місяців та 28 днів,
3 інстанції;

27/08/2010

19/09/2014

4 роки та 24 дні,
3 інстанції

6

1494/11
27/12/2010

Людмила Олексіївна
НОВОСЕЛЬЦЕВА
17/07/1947


10/08/2001

08/10/2010

9 років,1 місяць та 29 днів,
3 інстанції

1 800

7

52523/12
02/08/2012

Сімя
Людмила Петрівна
КОТЬМАН
17/10/1960
Владислав Сергійович
КОТЬМАН
04/10/1989


13/07/2000

30/03/2012

11 років, 8 місяців та 18 днів,
3 інстанції

4 700

8

60181/13
12/09/2013

Наталія Олексіївна
ЄРОФЕЄВА
01/11/1961


04/12/2002

12/03/2003

3 місяці та 9 днів,
3 інстанції

900

19/04/2004

18/11/2010

6 років та 7 місяців,
3 інстанції

20/11/2012

13/03/2013

3 місяці та 22 дні,
3 інстанції

9

61941/13
11/09/2013

Роман Васильович
НЕДАШКОВСЬКИЙ
18/06/1974


22/03/2004

12/03/2013

8 років, 11 місяців та 19 днів,
3 інстанції

2 300

10

22/55/14
05/03/2014

Лідія Пилипівна
ХОДИКІНА
02/08/1950


29/09/2004

06/09/2013

8 років, 11 місяців та 9 днів,
3 інстанції

1 800

11

38340/16
21/06/2016

Лідія Борисівна
ДОВГА
17/06/1950

Дмитро Анатолійович
Гудима,
м. Львів

11/04/2006

10/09/2008

2 роки та 5 місяців, 8 років,
3 інстанції;

1 800

23/02/2009

18/11/2015

6 років, 8 місяців та 27 днів,
3 інстанції

__________
-1 Та додатково будь-які податки, які можуть бути стягнуті з заявників.вгору