Про затвердження Положення про Державну геологічну службу
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 24.09.2005980
Документ 980-2005-п, перша редакція — Прийняття від 24.09.2005
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 вересня 2005 р. N 980
Київ
Про затвердження Положення
про Державну геологічну службу

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про Державну геологічну службу, що
додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 вересня 2005 р. N 980
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну геологічну службу

1. Державна геологічна служба (далі - Держгеолслужба) є
урядовим органом державного управління, який діє у складі
Мінприроди і йому підпорядковується.
2. Держгеолслужба у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінприроди.
3. Основними завданнями Держгеолслужби є:
участь у межах своєї компетенції в реалізації державної
політики у сфері геологічного вивчення, охорони та використання
надр;
забезпечення розвитку мінерально-сировинної бази, охорони та
раціонального використання надр, організація їх геологічного,
гідрогеологічного, інженерно-геологічного та еколого-геологічного
вивчення, картування геологічного середовища, пошуку та розвідки
родовищ корисних копалин на території України, її континентальному
шельфі і у виключній морській економічній зоні;
створення єдиної інформаційної системи користування надрами.
4. Держгеолслужба відповідно до покладених на неї завдань:
1) готує у межах своїх повноважень пропозиції до проектів
Державної програми економічного та соціального розвитку і
Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів
України;
2) бере участь у розробленні та виконанні державних програм
геологічного вивчення надр, їх раціонального використання, охорони
та розвитку мінерально-сировинної бази;
3) узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо
удосконалення законодавства і подає їх на розгляд Мінприроди;
4) організовує моніторинг мінерально-сировинної бази та
геологічного середовища;
5) організовує проведення наукових досліджень з метою
розроблення і впровадження у виробництво новітніх технологій
прогнозування, пошуку і розвідки родовищ корисних копалин,
прогнозування змін геологічного середовища та з інших питань
геологічного вивчення надр;
6) здійснює в установленому порядку передачу розвіданих
родовищ для промислового освоєння;
7) забезпечує розміщення державного замовлення на одержання
приросту запасів корисних копалин та розподіл між спеціалізованими
підприємствами обсягу видатків для його виконання на конкурсних
засадах, здійснює в установленому порядку оплату робіт, пов'язаних
з виконанням державного замовлення;
8) забезпечує на основі результатів моніторингу геологічного
середовища розроблення і застосування методів вивчення провісників
землетрусів, бере участь у проведенні робіт з розвитку
національної системи сейсмічних спостережень;
9) розробляє нормативи плати за користування надрами і збору
за геологорозвідувальні роботи, виконані за кошти державного
бюджету, бере участь у встановленні квот на видобуток окремих
видів корисних копалин;
10) забезпечує проведення державної реєстрації та ведення
обліку робіт з геологічного вивчення надр, ведення державного
балансу запасів корисних копалин, державного кадастру родовищ і
проявів корисних копалин, формування Державного фонду родовищ
корисних копалин та Державного фонду надр;
11) здійснює державний контроль за проведенням робіт з
геологічного вивчення та використання надр;
12) визначає склад та обсяг геологічної інформації, яка
підлягає обов'язковій передачі до Державного інформаційного
геологічного фонду України;
13) видає ліцензії на пошук (розвідку) корисних копалин та
видобуток уранових руд, а також спеціальні дозволи (ліцензії) на
користування ділянками надр в установленому законодавством порядку
та контролює в межах своїх повноважень додержання суб'єктами
господарювання ліцензійних умов;
14) бере участь у роботі Комісії у справах першовідкривачів
родовищ корисних копалин Мінприроди та Міжвідомчої комісії у
справах першовідкривачів родовищ корисних копалин при Державній
комісії по запасах корисних копалин;
15) виконує роботи із стандартизації, метрології,
сертифікації та акредитації у сфері геологічного вивчення, охорони
та використання надр;
16) бере участь у видавничій діяльності у сфері геологічного
вивчення, охорони та використання надр;
17) виконує у визначених Мінприроди межах функції з
управління майном геологічних підприємств, установ і організацій,
що належать до сфери управління Міністерства, і розробляє
пропозиції щодо їх створення, реорганізації та ліквідації;
18) здійснює координацію діяльності геологічних підприємств,
установ і організацій з методичних, методологічних, технологічних
та технічних питань у сфері геологічного вивчення, охорони та
використання надр;
19) погоджує та подає на розгляд Мінприроди проекти статутів
новоутворених і пропозиції щодо внесення змін до статутів діючих
геологічних підприємств, установ і організацій, вносить пропозиції
щодо призначення осіб на посаду керівників геологічних підприємств
установ і організацій;
20) аналізує, узагальнює та погоджує пооб'єктні плани
спеціалізованих підприємств, установ і організацій, які виконують
геологорозвідувальні роботи за кошти державного бюджету на
території України, вносить до зазначених планів у разі потреби
зміни і подає їх на розгляд Мінприроди;
21) здійснює контроль за додержанням користувачами надр
незалежно від форми власності вимог законодавства про надра, а
також стандартів, норм і правил щодо їх геологічного вивчення та
використання;
22) бере участь у встановленому порядку у міжнародному
співробітництві з питань геологічного вивчення, охорони та
використання надр, готує проекти міжнародних договорів галузевого
характеру, здійснює геологічне вивчення надр на замовлення інших
держав, а також сприяє залученню інвестицій для геологічного
вивчення надр та експлуатації родовищ корисних копалин в Україні,
за дорученням Мінприроди організовує та бере участь у проведенні
відповідних конкурсів (тендерів);
23) виконує інші функції, що випливають з покладених на неї
завдань.
5. Держгеолслужба має право:
залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств,
установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для
розгляду питань, що належать до її компетенції;
одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування
інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до її компетенції;
припиняти відповідно до законодавства всі види робіт з
геологічного вивчення надр, які проводяться з порушенням
стандартів, норм і правил, що може призвести до виснаження
родовищ, істотного зниження ефективності робіт або заподіяння
значних збитків;
анулювати ліцензії на пошук (розвідку) корисних копалин та
видобуток уранових руд;
анулювати спеціальні дозволи (ліцензії) на користування
надрами і зупиняти роботу видобувних підприємств у випадках,
передбачених законодавством;
давати згідно із законодавством обов'язкові для виконання
вказівки (приписи) про усунення порушень, допущених у процесі
геологічного вивчення та використання надр;
видавати накази організаційно-розпорядчого характеру.
6. Держгеолслужба в межах своїх повноважень взаємодіє з
центральними і місцевими органами виконавчої влади, відповідними
органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування, об'єднаннями громадян.
7. Держгеолслужбу очолює голова, який призначається на посаду
і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням
Міністра охорони навколишнього природного середовища.
Голова Держгеолслужби є членом колегії Мінприроди.
8. Голова Держгеолслужби має не більше трьох заступників, у
тому числі одного першого, які призначаються на посаду і
звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням
Міністра охорони навколишнього природного середовища, погодженим з
головою Держгеолслужби.
Розподіл обов'язків між заступниками проводить голова
Держгеолслужби.
9. Голова Держгеолслужби:
здійснює керівництво Держгеолслужбою, несе персональну
відповідальність перед Кабінетом Міністрів України та Міністром
охорони навколишнього природного середовища за виконання
покладених на Держгеолслужбу завдань;
призначає на посаду і звільняє з посади керівників
структурних підрозділів та інших працівників Держгеолслужби, крім
заступників голови;
визначає ступінь відповідальності заступників голови
Держгеолслужби і керівників структурних підрозділів;
притягає до дисциплінарної відповідальності керівників
структурних підрозділів та інших працівників Держгеолслужби, крім
заступників голови;
видає в межах своїх повноважень накази, організовує перевірку
їх виконання;
затверджує положення про структурні підрозділи
Держгеолслужби;
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим
Положенням.
10. Для узгодженого вирішення питань щодо визначення
найважливіших напрямів діяльності в Держгеолслужбі утворюється
колегія у складі голови, його заступників та керівників
підрозділів Держгеолслужби. Персональний склад колегії та
положення про неї затверджує Міністр охорони навколишнього
природного середовища.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Держгеолслужби.
11. Граничну чисельність працівників Держгеолслужби за
поданням її голови затверджує Міністр охорони навколишнього
природного середовища в межах граничної чисельності працівників
Мінприроди, визначеної Кабінетом Міністрів України.
Структуру Держгеолслужби затверджує її голова за погодженням
з Міністром охорони навколишнього природного середовища.
12. Штатний розпис і кошторис Держгеолслужби затверджує її
голова за погодженням з Міністром охорони навколишнього природного
середовища і Мінфіном.
13. Держгеолслужба утримується за рахунок державного бюджету
в межах коштів, передбачених на утримання Мінприроди.
Умови оплати праці працівників Держгеолслужби визначаються
Кабінетом Міністрів України.
14. Держгеолслужба є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства та установах
банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм
найменуванням.вгору