Домовленість про правила і процедури врегулювання суперечок (укр/рос)
СОТ; Домовленість, Міжнародний документ від 15.04.1994
Документ 981_019, поточна редакція — Прийняття від 15.04.1994

              Домовленість 
про правила і процедури врегулювання суперечок
(укр/рос)

Члени цим домовляються про наступне:
Стаття 1
Сфера дії і застосування
1. Правила та процедури цієї Домовленості застосовуються до
суперечок, які подаються на розгляд відповідно до положень про
консультації і врегулювання суперечок тих угод, які перелічено у
Доповненні 1 до цієї Домовленості (які у цій Домовленості
іменуються "охоплені угоди"). Правила і процедури цієї
Домовленості також застосовуються до консультацій і врегулювання
суперечок між Членами СОТ стосовно їхніх прав та зобов'язань за
положеннями Угоди про заснування Світової організації торгівлі
( 995_342 ) (яка у цій Домовленості іменується "Угода СОТ") та
цієї Домовленості, які взято окремо чи у сукупності з будь-якою з
охоплених угод.
2. Правила та процедури цієї Домовленості застосовуються при
дотриманні таких спеціальних або додаткових правил та процедур про
врегулювання суперечок, що містяться в охоплених угодах, які
визначено у Доповненні 2 до цієї Домовленості. У тій частині, у
якій існують розбіжності між правилами і процедурами цієї
Домовленості та спеціальними чи додатковими правилами і
процедурами, зазначеними у Доповненні 2, перевагу мають спеціальні
і додаткові правила та процедури Доповнення 2. Якщо у суперечках,
в яких використовуються правила та процедури за більш ніж однією з
охоплених угод, виникає розбіжність між спеціальними і додатковими
правилами та процедурами таких угод, що розглядаються, і якщо
сторони суперечки не можуть домовитися про правила та процедури
протягом 20 днів з моменту створення групи експертів, Голова
Органу врегулювання суперечок, який передбачено у параграфі 1
Статті 2 (який у цій Домовленості іменується "ДСБ") після
консультацій зі сторонами суперечки повинен визначити правила та
процедури, яких слід дотримуватися, протягом 10 днів після надання
запиту будь-яким із Членів СОТ, що є сторонами суперечки. Голова
керується тим принципом, що спеціальні і додаткові правила та
процедури повинні використовуватися у міру можливості, а правила
та процедури, визначені у цій Домовленості - тою мірою, якою це
необхідно для уникнення розбіжностей.
Стаття 2
Механізм реалізації
1. Цим засновується Орган врегулювання суперечок для
реалізації цих правил і процедур та, якщо іншого не передбачено в
охопленій угоді, положень про консультації і врегулювання
суперечок охоплених угод. Відповідно ДСБ має повноваження
створювати групи експертів, затверджувати звіти груп експертів та
Апеляційного органу, здійснювати нагляд за виконанням постанов і
рекомендацій, а також видавати дозвіл на тимчасове припинення
поступок та інших зобов'язань за охопленими угодами. Стосовно
суперечок, які виникають за охопленою угодою, що є
багатосторонньою торговельною угодою з обмеженою кількістю
учасників, термін "Член", який використовується у цій
Домовленості, стосується лише тих Членів СОТ, які є сторонами
відповідної багатосторонньої торговельної угоди з обмеженою
кількістю учасників. У випадках, коли ДСБ реалізує положення про
врегулювання суперечок багатосторонньої торговельної угоди з
обмеженою кількістю учасників, у рішеннях або діях, які
приймаються ДСБ стосовно відповідної суперечки, можуть брати
участь лише ті Члени СОТ, які є сторонами цієї Угоди.
2. ДСБ повідомляє відповідні Ради і Комітети СОТ про хід
розгляду суперечок, які підпадають під положення відповідних
охоплених угод.
3. ДСБ проводить засідання у міру необхідності з тим, щоб
виконувати свої функції у терміни, передбачені у цій Домовленості.
4. У випадках, коли правила та процедури цієї Домовленості
передбачають прийняття рішення ДСБ, він приймає таке рішення
шляхом консенсусу.(1)
---------------- (1) Вважається, що ДСБ прийняв рішення шляхом консенсусу з
питання, яке було представлено на його розгляд, якщо жоден з
Членів СОТ, який був присутній на засіданні ДСБ при прийнятті
рішення, офіційно не заперечує проти запропонованого рішення.
Стаття 3
Загальні положення
1. Члени підтверджують свій намір дотримуватися принципів
врегулювання суперечок, який застосовувався до прийняття цієї
Домовленості за Статтями XXII і XXIII ГАТТ 1947 ( 995_264 ), а
також правил та процедур у тому вигляді, у якому їх розроблено і
змінено у цій Домовленості.
2. Система врегулювання суперечок СОТ є центральним елементом
у справі забезпечення безпеки і передбачуваності багатосторонньої
торговельної системи. Члени СОТ визнають, що він служить для
захисту прав та зобов'язань Членів СОТ за охопленими угодами, а
також для прояснення існуючих положень цих угод відповідно до
звичайних правил тлумачення міжнародного публічного права.
Рекомендації і постанови ДСБ не можуть збільшувати або зменшувати
права та зобов'язання, передбачені в охоплених угодах.
3. Оперативне врегулювання суперечок у ситуаціях, коли Член
СОТ вважає, що будь-які переваги, які йому прямо чи непрямо
належать за охопленими угодами, було ушкоджено в результаті
застосування заходів іншим Членом СОТ, є суттєвим для ефективного
функціонування СОТ і підтримання належної рівноваги між правами та
обов'язками Членів СОТ.
4. Рекомендації і постанови, які приймаються ДСБ, повинні
мати на меті досягнення задовільного врегулювання питання
відповідно до прав та обов'язків за цією Домовленістю та
охопленими угодами.
5. Усі рішення з питань, які офіційно виносяться на розгляд
відповідно до положень про консультації та врегулювання суперечок
охоплених угод, включаючи арбітражні рішення, повинні відповідати
цим угодам і не повинні зводити нанівець або ушкоджувати переваг,
які належать Членам СОТ за цими угодами, а також не повинні
перешкоджати виконанню будь-якого завдання таких угод.
6. ДСБ та відповідні Ради і Комітети, у яких Член СОТ може
підняти будь-яке питання, яке їх стосується, повідомляються про
взаємоузгоджені рішення з питань, що офіційно виносяться на
розгляд відповідно до положень про консультації та врегулювання
суперечок охоплених угод.
7. Перед зверненням до ДСБ Член СОТ повинен визначитися з
тим, чи буде плідною дія, яку він здійснює відповідно до цих
процедур. Метою механізму врегулювання суперечок є забезпечення
позитивного вирішення суперечки. Перевага безумовно повинна
віддаватися рішенню, яке є взаємно прийнятним для сторін суперечки
і відповідає охопленим угодам. За відсутності взаємно прийнятного
рішення першим завданням механізму врегулювання суперечок, як
правило, є забезпечення відміни відповідних заходів, якщо буде
встановлено, що вони не відповідають положенням будь-якої з
охоплених угод. До надання компенсації слід вдаватися лише тоді,
коли негайна відміна заходу є неможливою; надання компенсації
повинно застосовуватися лише як тимчасовий захід протягом відміни
заходу, який не відповідає охопленій угоді. Остання можливість,
яку ця Домовленість надає Членові СОТ, що вдається до процедур
врегулювання суперечок - це можливість тимчасового припинення дії
поступок або інших зобов'язань за охопленими угодами на
недискримінаційній основі відносно іншого Члена СОТ з відповідного
дозволу ДСБ.
8. У випадках порушення обов'язків, взятих за охопленою
угодою, дія вважається prima facie як така, що являє собою
зведення нанівець або ушкодження переваг. Це означає, що
здебільшого існує презумпція того, що порушення правил спричинило
несприятливі наслідки для інших Членів СОТ, які є сторонами
відповідної охопленої угоди, і у таких випадках справою Члена СОТ,
проти якого висунуто скаргу, є спростувати обвинувачення.
9. Положення цієї Домовленості не обмежують прав Членів
надавати запит про офіційне авторитетне тлумачення положень
охопленої угоди через механізм прийняття рішень за Угодою СОТ
( 995_342 ) або охопленою угодою, яка є багатосторонньою
торговельною угодою з обмеженою кількістю учасників.
10. Зрозуміло, що запити про примирення і використання
процедур врегулювання суперечок не повинні бути направлені на те,
щоб провокувати конфлікти, і розглядатися, як такі; якщо виникає
суперечка, всі Члени СОТ повинні вступати у ці процедури з добрими
намірами з метою врегулювання суперечки. Також зрозуміло, що
скарги і зустрічні скарги стосовно різних справ не повинні
пов'язуватися між собою.
11. Ця Домовленість застосовується тільки відносно нових
запитів про консультації за положеннями про консультації охоплених
угод, які було зроблено у день набрання чинності Угодою СОТ
( 995_342 ) або після нього. Щодо суперечок, стосовно яких було
зроблено запити про консультації відповідно до ГАТТ 1947
( 995_264 ) або будь-якої попередньої угоди, що передувала
охопленим угодам до дня набрання чинності Угодою СОТ, продовжують
застосовуватися відповідні правила та процедури врегулювання
суперечок, які були чинними безпосередньо перед набранням чинності
Угодою СОТ.(2)
---------------- (2) Цей параграф також застосовується до суперечок, стосовно
яких ще не було затверджено або повністю виконано звіти груп
експертів.
12. Незалежно від параграфа 11, якщо скарга, основана на
будь-якій з охоплених угод, подається країною-Членом СОТ, що
розвивається, проти розвиненої країни-Члена СОТ, то сторона, що
звертається зі скаргою, має право використовувати у ролі
альтернативи положенням, що містяться у Статтях 4, 5, 6 і 12 цієї
Домовленості, відповідні положення Рішення від 5 квітня 1966 року
(BISD 14S/18), окрім випадків, коли Група експертів вирішить, що
термін часу, передбачений у параграфі 7 Рішення, не є достатнім
для надання нею звіту, і зі згоди сторони, що звертається зі
скаргою, цей термін може бути продовжено. У тій частині, у якій
існують розбіжності між правилами та процедурами Статей 4, 5, 6 і
12 і відповідними правилами та процедурами Рішення, перевагу мають
останні.
Стаття 4
Консультації
1. Члени СОТ підтверджують свою рішучість посилити і
підвищити ефективність процедур консультацій, що використовуються
Членами СОТ.
2. Кожен Член СОТ бере на себе зобов'язання доброзичливо
ставитися до консультацій стосовно будь-яких заяв з боку іншого
Члена щодо заходів, які зачіпають функціонування будь-якої з
охоплених угод і які вжито на території першого, і надавати для
цього відповідні можливості.(3)
---------------- (3) У випадках, коли положення будь-якої з охоплених угод
стосовно заходів, що вживаються регіональними або місцевими
урядовими органами або установами на території Члена СОТ, містять
положення, відмінні від положень цього параграфа, перевагу мають
положення такої іншої охопленої угоди.
3. Якщо вимогу про консультацію зроблено відповідно до
охопленої угоди, Член СОТ до якого зроблено вимогу, повинен, якщо
не буде взаємно узгоджено інше, надати відповідь на таку вимогу
протягом 10 днів після її отримання і вступити в консультації з
добрими намірами протягом терміну, не більшого ніж 30 днів після
отримання вимоги, з метою досягнення взаємно задовільного рішення.
Якщо такий Член СОТ не відреагує на вимогу протягом 10 днів після
її отримання або не вступить у консультації протягом 30 днів (або
протягом іншого терміну, який було взаємно узгоджено) після
отримання вимоги, то Член СОТ, який вимагає проведення
консультацій, може негайно вимагати створення групи експертів.
4. Про всі такі вимоги про консультації Член СОТ, що вимагає
консультацій, повинен надавати повідомлення до ДСБ та відповідних
Рад і Комітетів. Будь-яка вимога про консультації повинна
надаватися у письмовій формі і містити підстави для подання
вимоги, включаючи зазначення заходів, що викликають суперечку, та
юридичних підстав для звернення.
5. У ході консультацій відповідно до положень охопленої
угоди, перед тим, як вдаватися до подальших дій відповідно до цієї
Домовленості, Члени СОТ повинні намагатися досягти задовільного
врегулювання питання.
6. Консультації повинні бути конфіденційними і не повинні
обмежувати права будь-якого Члена СОТ у будь-яких подальших
розглядах суперечок.
7. Якщо в ході консультацій не вдається врегулювати суперечку
протягом 60 днів після отримання вимоги про консультацію, сторона,
що звертається зі скаргою, може вимагати створення групи
експертів. Сторона, що звертається зі скаргою, може вимагати
створення групи експертів до закінчення 60-денного терміну, якщо
сторони, що беруть участь у консультаціях, разом вважають, що
врегулювати суперечку в ході консультацій не вдалося.
8. У надзвичайних випадках, включаючи ситуації, коли йдеться
про швидкопсувні товари, Члени СОТ повинні вступати в консультації
протягом періоду, не більшого 10 днів після отримання вимоги. Якщо
в ході консультацій не вдалося врегулювати суперечку протягом
20 днів після отримання вимоги, сторона, що звертається зі
скаргою, може вимагати створення групи експертів.
9. В особливих випадках, включаючи ситуації, коли йдеться про
швидкопсувні товари, сторони суперечки, групи експертів та
Апеляційний орган повинні докладати всіх зусиль з тим, щоб
максимально можливою мірою прискорити розгляд справи.
10. Під час консультацій Члени СОТ повинні приділяти особливу
увагу окремим проблемам та інтересам країн-Членів, що
розвиваються.
11. У будь-якому випадку, коли Член СОТ, який не є Членом, що
бере участь у консультаціях, вважає, що він має суттєвий
торговельний інтерес у консультаціях, які проводяться відповідно
до параграфа 1 Статті XXII ГАТТ 1994 ( 981_003 ), параграфа 1
Статті XXII ГАТС ( 981_017 ) або відповідних положень інших
охоплених угод,(4) такий Член СОТ може протягом 10 днів після
розповсюдження вимоги про консультації за зазначеною Статтею
повідомити Членів, які беруть участь у консультаціях, і ДСБ про
своє бажання бути допущеним до консультацій. Такий Член СОТ
повинен допускатися до консультацій за умови, що Член СОТ, до
якого було адресовано вимогу про консультації, погодиться, що
заява про наявність суттєвого інтересу є обґрунтованою. У цьому
випадку вони повідомляють про це ДСБ. Якщо вимога про допуск до
консультацій не приймається, Член СОТ, який звернувся з вимогою,
має право вимагати консультацій за параграфом 1 Статті XXII або
параграфом 1 Статті XXIII ГАТТ 1994, за параграфом 1 Статті XXII
або параграфом 1 Статті XXIII ГАТС або за відповідними положеннями
інших охоплених угод.
---------------- (4) Відповідні положення про консультації в охоплених угодах
перелічено нижче:
Угода про сільське господарство ( 981_005 ), Стаття 19; Угода
про застосування санітарних та фітосанітарних заходів ( 981_006 ),
параграф 1 Статті 11; Угода про текстиль і одяг ( 981_007 ),
параграф 4 Статті 8; Угода про технічні бар'єри у торгівлі
( 981_008 ), параграф 1 Статті 14; Угода про пов'язані з торгівлею
інвестиційні заходи ( 981_009 ), Стаття 8; Угода про застосування
Статті VI ГАТТ 1994 ( 981_010 ), параграф 2 Статті 17; Угода про
застосування Статті VII ГАТТ 1994 ( 981_011 ), параграф 2 Статті
19; Угода про передвідвантажувальну інспекцію ( 981_012 ),
Стаття 7; Угода про правила визначення походження ( 981_013 ),
Стаття 7; Угода про процедури ліцензування імпорту ( 981_014 ),
Стаття 6; Угода про субсидії і компенсаційні заходи ( 981_015 ),
Стаття 30; Угода про захисні заходи ( 981_016 ), Стаття 14; Угода
про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності
( 981_018 ), Стаття 64.1; а також будь-які відповідні положення
про консультації в багатосторонніх торговельних угодах з обмеженою
кількістю учасників, які визначено компетентними органами кожної
Угоди і повідомлено до ДСБ.
Стаття 5
Добрі послуги, примирення і посередництво
1. Добрі послуги, примирення і посередництво є процедурами,
які здійснюються добровільно, якщо на це згодні сторони суперечки.
2. Розгляди справ, у яких мають місце добрі послуги,
примирення і посередництво, і, зокрема, позиції, які займають
сторони суперечки під час цих розглядів, повинні бути
конфіденційними і не повинні обмежувати прав будь-якої зі сторін у
будь-яких подальших розглядах суперечок за цими процедурами.
3. Добрі послуги, примирення або посередництво можуть
вимагатися у будь-який час будь-якою зі сторін суперечки. Вони
можуть починатися і припинятися у будь-який час. Як тільки
процедури добрих послуг, примирення і посередництва припинено,
сторона, що звертається зі скаргою, може звернутися з вимогою про
створення групи експертів.
4. Якщо добрі послуги, примирення чи посередництво почалися
протягом 60 днів після отримання вимоги про консультації, сторона,
що звертається зі скаргою, повинна дочекатися закінчення терміну в
60 днів, який починається з моменту отримання вимоги про
консультації, перед тим, як вимагати створення групи експертів.
Сторона, що звертається зі скаргою, може вимагати створення групи
експертів під час 60-денного терміну тоді, коли сторони суперечки
разом вважають, що в процесі добрих послуг, примирення чи
посередництва врегулювати суперечку не вдалося.
5. Якщо сторони суперечки на це погодяться, процедури добрих
послуг, примирення чи посередництва можуть продовжуватися під час
розгляду справи групою експертів.
6. Генеральний директор може, діючи у ролі ex officio,
запропонувати добрі послуги, примирення чи посередництво з метою
сприяти Членам СОТ у врегулюванні суперечки.
Стаття 6
Створення груп експертів
1. Якщо цього вимагатиме сторона, що звертається зі скаргою,
група експертів повинна бути створена не пізніше, як на засіданні
ДСБ, яке йде за засіданням, на якому вперше було винесено скаргу
як пункт порядку денного ДСБ, якщо тільки на такому засіданні ДСБ
не вирішить шляхом консенсусу відмовити у створенні групи
експертів.(5)
---------------- (5) Якщо цього вимагатиме сторона, що звертається зі скаргою,
засідання ДСБ повинно скликатися спеціально для цієї цілі протягом
15 днів після подання вимоги за умови, що повідомлення про
засідання буде надано принаймні за 10 днів до нього.
2. Вимога про створення групи експертів повинна робитися у
письмовій формі. В ній повинно бути зазначено, чи проводилися
консультації, визначено конкретні заходи, які викликають
суперечку, і надано короткий опис юридичних підстав скарги, які є
достатніми для представлення проблеми у чіткій формі. У випадку,
якщо заявник вимагає створення групи експертів з повноваженнями,
які не є стандартними, письмова вимога повинна містити
пропонований текст спеціальних повноважень.
Стаття 7
Повноваження груп експертів
1. Групи мають такі повноваження, якщо про інше не погодяться
сторони суперечки протягом 20 днів після створення групи:
"Вивчати у світлі відповідних положень (назва охопленої угоди
(охоплених угод), на яку (які) посилаються сторони суперечки)
справу, яку було подано до ДСБ (назва сторони, яка подала справу)
у документі ... і робити такі висновки, які допоможуть ДСБ у
виробленні рекомендацій або у винесенні рішень, які передбачено у
такій угоді (таких угодах)".
2. Групи експертів повинні вивчати відповідні положення у
будь-якій охопленій угоді або угодах, на які посилаються сторони
суперечки.
3. При створенні групи експертів ДСБ може надати дозвіл
Голові ДСБ виробити повноваження групи у ході консультацій зі
сторонами суперечки при дотриманні положень параграфа 1.
Повноваження, вироблені таким чином, розповсюджуються серед всіх
Членів СОТ. Якщо буде узгоджено повноваження, які не є
стандартними, будь-який Член СОТ може підняти будь-яке питання,
яке стосується їх, у ДСБ.
Стаття 8
Склад груп експертів
1. Групи експертів складаються з висококваліфікованих
урядових та/або неурядових осіб, в тому числі осіб, які вже
працювали у групах експертів або подавали до неї справи, виступали
як представник Члена СОТ або сторони, що домовляється, в ГАТТ 1947
( 995_264 ), або як представник у Раді чи Комітеті будь-якої з
охоплених угод або попередньої угоди, що передувала охопленій
угоді, або у Секретаріаті, викладали міжнародне торговельне право
чи політику або мали публікації у цих галузях, або ж працювали у
ролі головного представника у сфері торговельної політики Члена
СОТ.
2. Члени групи експертів повинні обиратися таким чином, щоб
забезпечити незалежність її членів, достатньо різносторонню їх
професійну підготовку та широкий практичний досвід.
3. Громадяни Членів СОТ, уряди(6) яких є сторонами суперечки,
або треті сторони, як їх визначено у параграфі 2 Статті 10, не
можуть працювати у групі експертів, яка розглядає дану суперечку,
якщо тільки сторони суперечки не погодяться про інше.
---------------- (6) У випадку, коли сторонами суперечки є митні союзи або
спільні ринки, це положення застосовується до громадян всіх
країн-членів цих митних союзів або спільних ринків.
4. Для сприяння у виборі експертів до групи Секретаріат
повинен вести індикативний перелік урядових і неурядових осіб, які
мають кваліфікацію і досвід, описані у параграфі 1, з якого у разі
необхідності можуть бути залучені експерти. Цей перелік повинен
включати список неурядових експертів, встановлений
30 листопада 1984 року (BISD 31S/9), а також інші списки та
індикативні переліки, які встановлено за будь-якою з охоплених
угод, і містити імена осіб у таких списках та індикативних
переліках на момент набрання чинності Угодою СОТ ( 995_342 ).
Члени СОТ можуть періодично пропонувати включити імена урядових та
неурядових осіб до індикативних переліків, надавши відповідну
інформацію про їх знання міжнародної торгівлі та сфери або
предмета охоплених угод, і ці імена додаються до переліку після
затвердження їх у ДСБ. Для кожної особи у переліку повинні
зазначатися галузі її досвіду або кваліфікації у сфері або
предметі охоплених угод.
5. Групи експертів складаються з трьох експертів, якщо тільки
сторонами суперечки протягом 10 днів після створення групи не буде
досягнуто домовленості про створення групи з п'яти експертів.
Члени СОТ повинні оперативно повідомлятися про склад групи
експертів.
6. Пропозиції сторонам суперечки про призначення експертів до
групи робить Секретаріат. Сторони не повинні заперечувати проти
запропонованих експертів за винятком поважних причин.
7. Якщо домовленості щодо складу групи експертів не буде
досягнуто протягом 20 днів після створення групи, на вимогу
будь-якої зі сторін Генеральний директор у ході консультацій з
Головою ДСБ і Головою відповідної Ради або Комітету повинен
визначити склад групи шляхом призначення експертів, яких
Генеральний директор вважає найбільш придатними, відповідно до
будь-яких спеціальних або додаткових правил чи процедур охопленої
угоди або охоплених угод, за якими виникла суперечка, після
консультацій зі сторонами суперечки. Голова ДСБ повідомляє Членів
СОТ про склад групи, створеної таким чином, не пізніше ніж через
10 днів після дня, коли Голова отримає таку вимогу.
8. Члени СОТ зобов'язуються, як правило, дозволяти своїм
посадовим особам працювати у ролі експертів у групах експертів.
9. Експерти у групі працюють у ролі незалежних спеціалістів,
а не як представники уряду чи представники будь-якої іншої
організації. У зв'язку з цим Члени СОТ не повинні давати їм жодних
інструкцій або намагатися вплинути на них стосовно питання, яке
розглядається групою експертів.
10. У випадку, коли суперечка виникає між країною-Членом СОТ,
що розвивається, і розвиненою країною-Членом, група експертів
повинна (якщо цього вимагатиме країна-Член, що розвивається)
включати принаймні одного представника з будь-якої країни-Члена
СОТ, що розвивається.
11. Витрати експертів, включаючи витрати на поїздки і
проживання, фінансуються з бюджету СОТ відповідно до критеріїв,
які буде затверджено Генеральною Радою на основі рекомендацій
Комітету з питань бюджету, фінансування та управління.
Стаття 9
Процедури, що застосовуються
у випадках, коли кілька сторін звертаються зі скаргою
1. У випадках, коли створення групи експертів для однієї й
тієї ж справи вимагається більше ніж одним Членом СОТ, може
створюватися єдина група експертів для вивчення цих скарг з
урахуванням прав усіх Членів СОТ, які мають до цього відношення.
Єдина група експертів повинна створюватися для вивчення таких
скарг у будь-якому випадку, коли це є можливим.
2. Єдина група експертів організовує вивчення справи і
представляє свої висновки до ДСБ таким чином, щоб права, якими б
користувалися сторони суперечки у тому разі, якби скарги вивчалися
окремими групами, у жодному разі не було ушкоджено. Якщо цього
вимагатиме одна зі сторін суперечки, група експертів повинна
надати окремі звіти до відповідної суперечки. Письмові заяви
кожної зі сторін, що звертаються зі скаргою, повинні надаватися
іншим сторонам, що звертаються зі скаргою, і кожна з таких сторін
має право бути присутньою тоді, коли одна з решти сторін, що
звертаються зі скаргою, викладають групі експертів свої
міркування.
3. Якщо для вивчення скарг, які стосуються однієї справи,
створено більше ніж одну групу експертів, у ролі експертів у
кожній з таких груп максимально повинні працювати одні й ті ж
особи, а розклад роботи груп повинен бути гармонізований.
Стаття 10
Треті сторони
1. Інтереси сторін суперечки та інтереси інших Членів СОТ за
охопленою угодою, за якою виникла суперечка, повинні повною мірою
враховуватися під час розгляду суперечки групою експертів.
2. Будь-який Член СОТ, який має суттєвий інтерес у справі, що
розглядається групою експертів, і який повідомив про свій інтерес
до ДСБ (який у цій Домовленості іменується "третя сторона"),
повинен мати можливість виступити перед групою експертів і зробити
до неї письмові заяви. Такі заяви повинні також надаватися
сторонам суперечки і відображатися у звіті групи експертів.
3. Треті сторони отримують заяви сторін суперечки перед
першим засіданням групи експертів.
4. Якщо третя сторона вважає, що захід, який вже є предметом
розгляду групи експертів, зводить нанівець або ушкоджує переваги,
які вона має за будь-якою з охоплених угод, такий Член СОТ може
вдатися до звичайної процедури врегулювання суперечок за цією
Домовленістю. У всякому разі, коли це можливо, така суперечка
передається до початково створеної групи експертів.
Стаття 11
Функція груп експертів
Функція груп експертів полягає у сприянні ДСБ щодо виконання
ним обов'язків за цією Домовленістю та охопленими угодами.
Відповідно група експертів повинна давати об'єктивну оцінку
справі, що передається на її розгляд, включаючи об'єктивну оцінку
фактів справи та можливості застосування положень відповідних
охоплених угод та відповідності їм, а також робити такі інші
висновки, які б сприяли ДСБ у виробленні рекомендацій або
винесенні рішень, передбачених в охоплених угодах. Групи експертів
повинні регулярно консультуватися зі сторонами суперечки і
надавати їм відповідну можливість розробити взаємно прийнятне
рішення.
Стаття 12
Процедури роботи групи експертів
1. Групи експертів повинні дотримуватися Робочих процедур,
які наведено у Доповненні 3, якщо тільки група експертів не
вирішить працювати іншим чином після консультацій зі сторонами
суперечки.
2. Процедури роботи групи експертів повинні бути досить
гнучкими для того, щоб забезпечити високу якість звітів групи і
щоб при цьому не виникало невиправданих затримок у розгляді справи
групою.
3. Після консультацій зі сторонами суперечки експерти якомога
швидше і, коли це можливо, протягом одного тижня після узгодження
складу групи та її повноважень повинні визначити розклад роботи
групи з урахуванням положень параграфа 9 Статті 4, якщо вони є
придатними.
4. При визначенні розкладу роботи групи експертів група
повинна надати достатній час сторонам суперечки для підготовки
своїх заяв.
5. Групи експертів повинні встановлювати чіткі терміни для
подання письмових заяв сторонами, а сторони повинні дотримуватися
цих термінів.
6. Кожна сторона суперечки повинна подавати свої письмові
заяви до Секретаріату для їх негайної передачі до групи експертів
та іншій стороні або сторонам суперечки. Сторона, що звертається
зі скаргою, повинна подавати свою першу заяву раніше, ніж
сторона-відповідач, якщо тільки група експертів не вирішить при
визначенні розкладу, зазначеного у параграфі 3, і після
консультацій зі сторонами суперечки, що сторони повинні подати
свої перші заяви одночасно. У випадках, коли встановлюється
послідовність для подання перших заяв, група експертів повинна
визначити чіткий термін для отримання заяви від
сторони-відповідача. Будь-які подальші письмові заяви повинні
подаватися одночасно.
7. У випадках, коли сторонам суперечки не вдається розробити
взаємно прийнятне рішення, група експертів повинна представити
свої висновки у формі письмового звіту до ДСБ. У таких випадках
звіт групи експертів повинен зазначати фактичну сторону справи,
можливість застосування відповідних положень та основні підстави,
на яких вона зробила будь-які висновки та рекомендації. У
випадках, коли сторони досягли врегулювання суперечки, звіт групи
експертів повинен бути зведений до короткого опису справи і
звітування про те, що сторони досягли спільного рішення.
8. З тим, щоб зробити процедури більш ефективними, термін, у
який група експертів проводить вивчення справи, починаючи з дня,
коли було узгоджено склад і повноваження групи, і до дня, коли
сторонам суперечки видається остаточний звіт, не повинен, як
правило, перевищувати шість місяців. В особливих випадках,
включаючи ситуації, коли йдеться про швидкопсувні товари, група
повинна намагатися надати сторонам суперечки звіт протягом трьох
місяців.
9. У випадках, коли група експертів вважає, що не може надати
звіт протягом шести місяців або протягом трьох місяців в особливих
випадках, вона повинна у письмовій формі повідомити ДСБ про
причини затримки, а також зазначити орієнтовний термін, протягом
якого вона надасть звіт. У жодному разі термін з моменту створення
групи до моменту розповсюдження звіту серед Членів СОТ не повинен
перевищувати дев'яти місяців.
10. У рамках консультацій, в ході яких йдеться про захід,
якого вжила країна-Член СОТ, що розвивається, сторони можуть
погодитися продовжити терміни, встановлені у параграфах 7 та 8
Статті 4. Якщо після закінчення відповідного терміну сторони, що
беруть участь у консультаціях, не дійдуть згоди про те, що
консультації завершилися, Голова ДСБ повинен вирішити після
консультації зі сторонами, чи продовжувати відповідний період, і
якщо продовжувати, то на скільки. Крім того, при вивченні скарги
проти країни-Члена, що розвивається, група експертів повинна
надавати країні-Членові, що розвивається, достатній час для
підготовки і подання його аргументації. Положення параграфа 1
Статті 20 та параграфа 4 Статті 21 не ушкоджуються жодними діями,
які приймаються відповідно до цього параграфа.
11. У випадках, коли одна або більше сторін є країною-Членом,
що розвивається, звіт групи експертів повинен чітко зазначати
форму, у якій в ході процедури врегулювання суперечки було
враховано відповідні положення про диференційний та більш
сприятливий режим для країн-Членів, що розвиваються, який
становить частину охоплених угод, які було зачіплено
країною-Членом, що розвивається.
12. Група експертів може тимчасово припинити свою роботу у
будь-який час на вимогу сторони, що звертається зі скаргою, на
термін, який не перевищує 12 місяців. У випадку такого тимчасового
припинення роботи часові рамки, зазначені у параграфах 8 і 9 цієї
Статті, параграфі 1 Статті 20 та параграфі 4 Статті 21
продовжуються на той термін часу, на який було припинено роботу.
Якщо роботу групи експертів було припинено більш ніж на
12 місяців, повноваження на створення групи втрачають чинність.
Стаття 13
Право звертатися за інформацією
1. Кожна група експертів має право звертатися за інформацією
та технічними порадами до будь-якої особи або органу, який вона
вважатиме за придатний. Проте перед зверненням до будь-якої особи
або органу в межах юрисдикції Члена СОТ вона повинна повідомити
органи влади такого Члена. Член СОТ повинен оперативно і повною
мірою відреагувати на будь-який запит з боку групи експертів на
таку інформацію, яку група вважає за необхідну і придатну.
Конфіденційна інформація, що надається групі, не повинна
розголошуватися без офіційного дозволу особи, органу або влад
Члена СОТ, які надали цю інформацію.
2. Групи експертів можуть звертатися за інформацією до
будь-якого відповідного джерела і можуть консультуватися з
будь-якими експертами для виявлення їхньої думки з певних аспектів
відповідної справи. Стосовно факту, що стосується наукового або
технічного питання, яке піднімає сторона суперечки, група
експертів може надати запит на рекомендаційний звіт у письмовій
формі до групи консультантів. Правила створення такої групи та
процедури її роботи наведено у Додатку 4.
Стаття 14
Конфіденційність
1. Хід обговорення у групах експертів є конфіденційним.
2. Звіти груп експертів складаються без присутності сторін
суперечки у світлі наданої інформації і зроблених заяв.
3. Думки, висловлені у звіті групи експертів окремими членами
цієї групи, є анонімними.
Стаття 15
Стадія проміжного розгляду
1. Після розгляду спростувань та усних аргументів група
експертів видає сторонам суперечки описові (такі, що містять факти
і аргументи) частини проекту свого звіту. Протягом терміну,
встановленого групою експертів, сторони повинні надати свої
зауваження у письмовій формі.
2. Після закінчення встановленого терміну для подання
зауважень сторонами суперечки група експертів видає сторонам
проміжний звіт, включаючи як його описові частини, так і
міркування і висновки групи. Протягом терміну, встановленого
групою експертів, кожна сторона може подати письмову вимогу про
перегляд групою експертів конкретних аспектів проміжного звіту до
розповсюдження остаточного звіту серед Членів СОТ. На вимогу
сторони група експертів повинна провести додаткове засідання разом
із сторонами з питань, зазначених у письмових зауваженнях.
3. Висновки у остаточному звіті групи експертів повинні
включати розгляд аргументів, які було висунуто на стадії
проміжного розгляду. Стадія проміжного розгляду повинна проходити
в межах терміну, який встановлено у параграфі 8 Статті 12.
Стаття 16
Затвердження звітів груп експертів
1. З тим, щоб забезпечити Членам СОТ достатній час для
розгляду звітів груп експертів, звіти не повинні розглядатися для
затвердження ДСБ до того, як не пройде 20 днів після
розповсюдження їх серед Членів СОТ.
2. Члени СОТ, які мають заперечення проти звіту групи
експертів, повинні надати у письмовій формі для розповсюдження
причини, які пояснюють їхні заперечення, принаймні за 10 днів до
засідання ДСБ, на якому розглядатиметься звіт групи експертів.
3. Сторони суперечки мають повне право брати участь у
розгляді звіту групи експертів у ДСБ, а їхні точки зору повинні
фіксуватися у повному обсязі.
4. Протягом 60 днів після розповсюдження звіту групи
експертів серед Членів СОТ звіт повинен бути затверджений на
засіданні ДСБ,(7) якщо тільки сторона суперечки офіційно не
повідомить ДСБ про своє рішення подати апеляцію або якщо ДСБ не
вирішить шляхом консенсусу не затверджувати звіт. Якщо сторона
суперечки повідомила про своє рішення подати апеляцію, ДСБ не
розглядає питання про затвердження звіту групи експертів до
завершення процедури апеляції. Ця процедура затвердження не
обмежує прав Членів СОТ висловлювати свої міркування з приводу
звіту групи експертів.
---------------- (7) Якщо засідання ДСБ в рамках цього терміну не призначено
на час, який дозволяє дотриматися вимог параграфів 1 і 4
Статті 16, засідання ДСБ повинно проводитися спеціально для цієї
мети.
Стаття 17
Розгляд апеляцій
Постійний Апеляційний орган
1. ДСБ створює постійний Апеляційний орган. Він заслуховує
апеляції щодо справ, представлених на розгляд груп експертів.
Апеляційний орган складається з семи осіб, три з яких ведуть
розгляд будь-якої однієї справи. Особи, які працюють в
Апеляційному органі, працюють у порядку ротації. Порядок ротації
визначається робочими процедурами Апеляційного органу.
2. ДСБ призначає осіб, які працюють в Апеляційному органі
протягом чотирирічного терміну, причому кожну з осіб може бути
призначено повторно один раз. Проте повноваження трьох з семи
осіб, призначених відразу після набрання чинності Угодою СОТ
( 995_342 ), закінчуються через два роки, а ці три особи
визначаються жеребкуванням. Вакансії заповнюються у міру їх
виникнення. Особа, яку призначено замість особи, термін
повноважень котрої ще не закінчився, займає її посаду протягом
решти часу, що залишився після звільнення попередника.
3. До Апеляційного органу входять особи з визнаним
авторитетом, які довели свою компетентність у галузі права,
міжнародній торгівлі та предметі охоплених угод взагалі. Вони не
повинні бути пов'язані з будь-яким урядом. Членство в Апеляційному
органі повинно широко відображати членство у СОТ. Всі особи, які
працюють в Апеляційному органі, повинні бути завжди доступні і
готові виконати свої обов'язки негайно, а також бути в курсі
діяльності з врегулювання суперечок та іншої пов'язаної з цим
діяльності СОТ. Вони не повинні брати участі у розгляді будь-яких
суперечок, які б спричинили прямий чи непрямий конфлікт інтересів.
4. Апеляцію на звіт групи експертів можуть подавати лише
сторони суперечки, але не треті сторони. Треті сторони, які
повідомили ДСБ про свій суттєвий інтерес у справі відповідно до
параграфа 2 Статті 10, можуть подавати письмові заяви до
Апеляційного органу, і їм повинна надаватися можливість виступити
в цьому органі.
5. Як правило, розгляд справи не повинен перевищувати 60 днів
з того дня, коли сторона суперечки офіційно повідомить про своє
рішення подати апеляцію, до дня, коли Апеляційний орган
розповсюдить свій звіт. При визначенні свого розкладу Апеляційний
орган повинен враховувати положення параграфа 9 Статті 4, якщо
вони є придатними. Коли Апеляційний орган вважає, що не може
надати звіт протягом 60 днів, він повинен у письмовій формі
повідомити ДСБ про причини затримки, а також зазначити орієнтовний
термін, протягом якого він надасть звіт. У жодному разі розгляд не
повинен перевищувати 90 днів.
6. Апеляція обмежується тими правовими питаннями, які
охоплюються у звіті групи експертів, і тлумаченнями права, які
зроблено групою експертів.
7. Апеляційному органу надається належна адміністративна і
правова підтримка, яка йому необхідна.
8. Витрати осіб, що працюють в Апеляційному органі, включаючи
витрати на поїздки і проживання, фінансуються з бюджету СОТ
відповідно до критеріїв, які буде затверджено Генеральною Радою на
основі рекомендацій Комітету з питань бюджету, фінансування та
управління.
Процедури розгляду апеляцій
9. Робочі процедури визначаються Апеляційним органом після
консультацій з Головою ДСБ та Генеральним директором і надаються
Членам СОТ для їхнього відома.
10. Розгляд справ в Апеляційному органі є конфіденційним.
Звіти Апеляційного органу складаються у відсутності сторін
суперечки у світлі наданої інформації і зроблених заяв.
11. Думки, які висловлено у звіті Апеляційного органу
окремими особами, котрі працюють в Апеляційному органі, є
анонімними.
12. Апеляційний орган розглядає кожне з питань, яке піднято
відповідно до параграфа 6, під час апеляційної процедури.
13. Апеляційний орган може підтримати, змінити або відмінити
правові міркування та висновки групи експертів.
Затвердження звітів Апеляційного органу
14. Звіт Апеляційного органу затверджується ДСБ і безумовно
приймається сторонами суперечки, якщо тільки ДСБ не вирішить
шляхом консенсусу не затверджувати звіт Апеляційного органу
протягом 30 днів після його розповсюдження серед Членів СОТ.(8)
Процедура затвердження не обмежує прав Членів СОТ висловлювати
свої міркування з приводу звіту Апеляційного органу.
---------------- (8) Якщо засідання ДСБ протягом цього терміну не призначено,
таке засідання ДСБ повинно проводитися спеціально для цієї мети.
Стаття 18
Зв'язок з групою експертів або Апеляційним органом
1. Зв'язок з групою експертів або Апеляційним органом
стосовно питань, які розглядаються групою експертів або
Апеляційним органом, не повинен бути ex parte.
2. Письмові заяви до групи експертів або Апеляційного органу
розглядаються як конфіденційні, але можуть надаватися сторонам
суперечки. Ніщо у цій Домовленості не виключає права сторони
суперечки оприлюднювати свої заяви щодо своїх позицій. Члени СОТ
повинні розглядати як конфіденційну ту інформацію, подану іншим
Членом СОТ до групи експертів або Апеляційного органу, яку той
визначив як конфіденційну. Сторона суперечки повинна також на
вимогу Члена СОТ надати неконфіденційне резюме інформації, яка
міститься у її письмових заявах, яке можна було б оприлюднити.
Стаття 19
Рекомендації групи експертів і Апеляційного органу
1. У випадках, коли група експертів або Апеляційний орган
дійдуть висновку, що певний захід суперечить охопленій угоді, вони
рекомендують зацікавленому Членові СОТ(9) привести цей захід у
відповідність до такої угоди.(10) Крім своїх рекомендацій, група
експертів або Апеляційний орган можуть запропонувати шляхи, якими
зацікавлений Член СОТ міг би виконати ці рекомендації.
---------------- (9) "Зацікавленим Членом СОТ" є сторона суперечки, якій
адресовано рекомендації групи експертів або Апеляційного органу.
(10) Стосовно рекомендацій у випадках, у яких немає порушення
ГАТТ 1994 ( 981_003 ) або будь-якої іншої охопленої угоди,
див. Статтю 26.
2. Відповідно до параграфа 2 Статті 3 у своїх висновках і
рекомендаціях група експертів та Апеляційний орган не можуть
збільшувати або зменшувати права та обов'язки, передбачені в
охоплених угодах.
Стаття 20
Терміни для прийняття рішень ДСБ
Якщо сторони суперечки не погодяться з іншим, термін,
починаючи з дня створення ДСБ групи експертів і закінчуючи днем,
коли ДСБ розглядає питання про затвердження звіту групи експертів
або Апеляційного органу, не повинен, як правило, перевищувати
дев'яти місяців у випадках, коли апеляції на звіт групи експертів
не подається, і 12 місяців у випадках, коли апеляція подається. У
випадках, коли група експертів або Апеляційний орган клопотали
відповідно до параграфа 9 Статті 12 або параграфа 5 Статті 17 про
продовження часу, виділеного для надання звіту, той додатковий
час, який їм було виділено, додається до зазначених вище термінів.
Стаття 21
Нагляд за виконанням рекомендацій і постанов
1. Оперативне втілення рекомендацій або постанов ДСБ є вкрай
важливим для забезпечення ефективного врегулювання суперечок на
користь всіх Членів СОТ.
2. Особлива увага повинна приділятися справам, які зачіпають
інтереси країн-Членів СОТ, що розвиваються, в тому, що стосується
заходів, які були предметом процедури врегулювання суперечки.
3. На засіданні ДСБ, яке проводиться протягом 30 днів(11)
після затвердження звіту групи експертів або Апеляційного органу,
зацікавлений Член СОТ повинен повідомити ДСБ про свої наміри
стосовно виконання рекомендацій та постанов ДСБ. Якщо негайно
втілити рекомендації та постанови на практиці неможливо,
зацікавленому Членові СОТ повинен надаватися прийнятний термін
часу для того, щоб їх виконати. Прийнятним терміном часу є:
---------------- (11) Якщо засідання ДСБ протягом цього терміну не призначено,
таке засідання ДСБ повинно проводитися спеціально для цієї мети.
(a) термін часу, запропонований зацікавленим Членом СОТ, за
умови, що цей термін буде затверджено ДСБ;
або, у разі його незатвердження:
(b) термін часу, який буде спільно узгоджено сторонами
суперечки протягом 45 днів після затвердження рекомендацій та
постанов;
або, у разі відсутності такого узгодження:
(c) термін часу, визначений через процедуру обов'язкового
арбітражу протягом 90 днів після затвердження рекомендацій та
постанов.(12) При здійсненні такого арбітражу арбітр(13) повинен
керуватися тим, що прийнятний період часу для виконання
рекомендацій або постанов групи експертів чи Апеляційного органу
не повинен перевищувати 15 місяців, починаючи з дня затвердження
звіту групи експертів або Апеляційного органу. Проте цей термін
може бути коротшим або довшим в залежності від конкретних
обставин.
---------------- (12) Якщо сторони не можуть досягти домовленості щодо арбітра
протягом 10 днів після передачі справи до арбітражу, арбітр
призначається Генеральним директором протягом 10 днів після
консультацій зі сторонами.
(13) Термін "арбітр" тлумачиться як такий, що відноситься до
окремої особи або до групи осіб.
4. Окрім випадків, коли групі експертів або Апеляційному
органу продовжено відповідно до параграфа 9 Статті 12 або
параграфа 5 Статті 17 час на надання їхнього звіту, термін від дня
створення ДСБ групи експертів до дня визначення прийнятного
терміну часу не повинен перевищувати 15 місяців, якщо тільки
сторони суперечки не погодяться з іншим. У випадках, коли група
експертів або Апеляційний орган клопотали про продовження часу на
надання звіту, той додатковий час, який їм було виділено,
додається до 15-місячного терміну за умови, що загальний час не
повинен перевищувати 18 місяців, якщо тільки сторони суперечки не
погодяться про те, що існують надзвичайні обставини.
5. У випадках, коли немає згоди щодо відповідності заходів,
які вживаються для втілення рекомендацій і постанов, охопленим
угодам, така суперечка регулюється за цими процедурами
врегулювання суперечок, включаючи, там, де це можливо, звернення
до початкової групи експертів. Група експертів повинна
розповсюдити свій звіт протягом 90 днів після дня передачі справи
до неї. Коли група експертів вважає, що вона не може надати звіт
протягом цього часу, вона повинна у письмовій формі повідомити ДСБ
про причини затримки, а також зазначити орієнтовний термін,
протягом якого вона надасть звіт.
6. ДСБ здійснює нагляд за виконанням затверджених
рекомендацій або постанов. Питання про виконання рекомендацій або
постанов може підніматися у ДСБ будь-яким Членом СОТ у будь-який
час після їх затвердження. Якщо тільки ДСБ не вирішить інакше,
питання про виконання рекомендацій чи постанов виноситься на
порядок денний засідання ДСБ через шість місяців після дня
встановлення прийнятного терміну часу відповідно до параграфа 3 і
залишається на порядку денному ДСБ до тих пір, поки це питання не
буде вирішено. Принаймні за 10 днів до кожного такого засідання
ДСБ зацікавлений Член СОТ повинен надавати ДСБ звіт про стан справ
у письмовій формі, у якому зазначається хід виконання рекомендацій
або постанов.
7. Якщо дане питання було піднято країною-Членом СОТ, що
розвивається, ДСБ повинен розглянути, які подальші дії він міг би
виконати таким чином, щоб вони відповідали обставинам.
8. Якщо справу порушено країною-Членом СОТ, що розвивається,
то при розгляді належних дій, які можна було б виконати, ДСБ
повинен брати до уваги не лише ту частку торгівлі, яку зачіплено
заходами, щодо яких висунуто скаргу, але й їхній вплив на
економіку відповідної країни-Члена СОТ, що розвивається.
Стаття 22
Компенсація і припинення поступок
1. Компенсація і припинення поступок або інших зобов'язань є
тимчасовими заходами, які можуть застосовуватися у тому випадку,
коли рекомендації та постанови не виконуються протягом прийнятного
терміну часу. Проте ані компенсації, ані припиненню поступок або
інших зобов'язань не повинна віддаватися перевага порівняно з
повним виконанням рекомендації для приведення заходу у
відповідність до охоплених угод. Компенсація є добровільною і,
якщо вона надається, повинна відповідати охопленим угодам.
2. Якщо зацікавлений Член СОТ не приведе захід, який
вважається таким, що суперечить охопленим угодам, у відповідність
з цими угодами або іншим чином не втілить рекомендації та
постанови протягом прийнятного терміну часу, який визначається
відповідно до параграфа 3 Статті 21, такий Член повинен на вимогу
і не пізніше, ніж закінчується прийнятний термін часу, вступити в
переговори з будь-якою зі сторін, яка вдалася до процедур
врегулювання суперечок, з метою визначення взаємно прийнятної
компенсації. Якщо домовленості про задовільну компенсацію не буде
досягнуто протягом 20 днів після закінчення прийнятного терміну
часу, будь-яка зі сторін, що вдалася до процедур врегулювання
суперечок, може звернутися до ДСБ за дозволом на припинення
застосування щодо зацікавленого Члена СОТ поступок або інших
зобов'язань за охопленими угодами.
3. При розгляді того, які поступки або зобов'язання слід
припинити, сторона, що звертається зі скаргою, повинна
застосовувати наступні принципи та процедури:
(a) загальним принципом є те, що сторона, що звертається зі
скаргою, повинна спочатку добиватися припинення поступок або інших
зобов'язань, які стосуються того самого сектора (тих самих
секторів), що й сектор(и), у якому (яких) група експертів або
Апеляційний орган виявили порушення або інше зведення нанівець чи
ушкодження переваг;
(b) якщо така сторона вважає, що припинення поступок або
інших зобов'язань, які стосуються того самого сектора (тих самих
секторів), не є практично можливим або ефективним, вона може
добиватися припинення поступок або інших зобов'язань в інших
секторах за тією ж угодою;
(c) якщо така сторона вважає, що припинення поступок або
інших зобов'язань, які стосуються інших секторів за тією ж угодою,
не є практично можливим або ефективним і що обставини є досить
серйозними, вона може добиватися припинення поступок або інших
зобов'язань за іншою охопленою угодою;
(d) при застосуванні наведених вище принципів сторона повинна
враховувати:
(i) торгівлю у секторі та за угодою, згідно з якою група
експертів або Апеляційний орган виявили порушення або інше
зведення нанівець чи ушкодження переваг, а також важливість такої
торгівлі для цієї сторони;
(ii) більш широкі економічні фактори, які стосуються зведення
нанівець або ушкодження переваг, та більш широкі економічні
наслідки припинення поступок або інших зобов'язань;
(e) якщо така сторона вирішила звернутися до ДСБ за дозволом
на припинення поступок або інших зобов'язань відповідно до
підпараграфів (b) або (c), вона повинна зазначити причини цього у
своїй вимозі. У той же час, коли вимога подається до ДСБ, вона
повинно також подаватися до відповідних Рад, а також у випадку,
коли вимога подається за параграфом (b), - до відповідних органів,
відповідальних за окремі сектори;
(f) для цілей цього параграфа "сектор" означає: (i) відносно товарів - всі товари; (ii) відносно послуг - основний сектор, як його визначено у
чинному "Класифікаційному переліку секторів послуг", який визначає
такі сектори;(14)
---------------- (14) Цей перелік у документі MTN.GNS/W/120 визначає
11 секторів.
(iii) відносно торговельних аспектів прав інтелектуальної
власності - кожну з категорій прав інтелектуальної власності, які
охоплено в Розділі 1, Розділі 2, Розділі 3, Розділі 4, Розділі 5,
Розділі 6, Розділі 7 Частини II, або ж у зобов'язаннях за
Частиною III чи Частиною IV Угоди про торговельні аспекти прав
інтелектуальної власності ( 981_018 );
(g) для цілей цього параграфа "угода" означає: (i) відносно товарів - угоди, перелічені у Додатку 1А
Угоди СОТ ( 995_342 ), взяті як єдине ціле, а також багатосторонні
торговельні угоди з обмеженою кількістю учасників настільки,
наскільки відповідні сторони суперечки є сторонами цих угод;
(ii) відносно послуг - ГАТС ( 981_017 ); (iii) відносно прав інтелектуальної власності - Угоду про
торговельні аспекти прав інтелектуальної власності ( 981_018 ).
4. Рівень припинення поступок або інших зобов'язань,
дозволений ДСБ, повинен бути еквівалентним рівню зведення нанівець
або ушкодження переваг.
5. ДСБ не повинен дозволяти припинення поступок або інших
зобов'язань, якщо охоплена угода забороняє таке припинення.
6. Коли виникає ситуація, описана у параграфі 2, ДСБ на
вимогу повинен надати дозвіл на припинення поступок або інших
зобов'язань протягом 30 днів після закінчення прийнятного терміну
часу, якщо тільки ДСБ не вирішить шляхом консенсусу відхилити
вимогу. Проте, якщо зацікавлений Член СОТ заперечує проти
запропонованого рівня припинення або стверджує, що принципів і
процедур, викладених у параграфі 3, не було дотримано тоді, коли
сторона, що звернулася зі скаргою, вимагала дозволу на припинення
поступок або інших зобов'язань відповідно до параграфів 3(b) або
(c), справа передається до арбітражу. Такий арбітраж здійснюється
початковою групою експертів, якщо її члени доступні, або
арбітром,(15) призначеним Генеральним директором, і повинен бути
завершений протягом 60 днів після закінчення розумного терміну
часу. Поступки або інші зобов'язання не повинні припинятися під
час проведення арбітражу.
---------------- (15) Термін "арбітр" тлумачиться як такий, що відноситься до
окремої особи або до групи осіб.
7. Арбітр,(16) що діє відповідно до параграфа 6, не повинен
вивчати характеру поступок або інших зобов'язань, які підлягають
припиненню, а повинен визначити, чи є рівень такого припинення
еквівалентним рівню зведення нанівець або ушкодження переваг.
Арбітр може також визначити, чи дозволено запропоноване припинення
поступок або інших зобов'язань за охопленою угодою. Проте, якщо
справа, що передається до арбітражу, включає заяву про те, що
принципів і процедур не було дотримано, арбітр повинен вивчити цю
заяву. У тому разі, якщо арбітр встановить, що таких принципів та
процедур не було дотримано, сторона, що звертається зі скаргою,
повинна застосувати їх у порядку, передбаченому в параграфі 3.
Сторони приймають рішення арбітра як остаточне, а зацікавлені
сторони не можуть вимагати повторного арбітражу. ДСБ оперативно
повідомляється про рішення арбітра і на вимогу відповідної сторони
надає дозвіл на припинення поступок або інших зобов'язань тоді,
коли така вимога відповідає рішенню арбітра, якщо тільки ДСБ не
вирішить шляхом консенсусу відмовити у вимозі.
---------------- (16) Термін "арбітр" тлумачиться як такий, що відноситься до
окремої особи чи до групи осіб або до членів початкової групи
експертів, коли вони виступають у ролі арбітра.
8. Припинення поступок або інших зобов'язань є тимчасовим і
застосовується лише до тих пір, поки захід, який визнано як такий,
що не відповідає охопленій угоді, не буде усунуто, або поки
Член СОТ, який повинен виконати рекомендації або постанови, не
забезпечить вирішення питання зведення нанівець чи ушкодження
переваг, або поки не буде досягнуто взаємно задовільного рішення.
ДСБ продовжує відповідно до параграфа 6 Статті 21 здійснювати
нагляд за виконанням затверджених рекомендацій або постанов,
включаючи ті випадки, коли було надано компенсацію або припинено
поступки чи інші зобов'язання, але не було виконано рекомендації
щодо приведення заходу у відповідність до охоплених угод.
9. Положення охоплених угод щодо врегулювання суперечок
можуть застосовуватися щодо тих заходів, які впливають на їх
дотримання і яких вживають регіональні або місцеві урядові органи
чи установи на території Члена СОТ. У випадку, коли ДСБ
постановляє, що положення певної охопленої угоди не було
дотримано, відповідальний Член СОТ повинен вжити таких заходів,
які йому можуть бути доступні, з тим, щоб забезпечити її
дотримання. Ті положення охоплених угод та цієї Домовленості, які
стосуються компенсації та припинення поступок або інших
зобов'язань, застосовуються у випадках, коли виявилося неможливим
забезпечити таке дотримання.(17)
---------------- (17) У випадках, коли положення будь-якої охопленої угоди
стосовно заходів, яких вживають регіональні або місцеві урядові
органи на території Члена СОТ, містять положення, що відрізняються
від положень цього параграфа, перевагу мають положення таких
охоплених угод.
Стаття 23
Зміцнення багатосторонньої системи
1. У випадках, коли Члени СОТ добиваються відшкодування
порушень прав, іншого зведення нанівець чи ушкодження переваг за
охопленими угодами або перешкодження виконанню будь-якого із
завдань охопленої угоди, вони повинні вдаватися до правил і
процедур цієї Домовленості і дотримуватися їх.
2. У таких випадках Члени СОТ:
(a) не повинні робити визначення щодо того, що порушення мало
місце, що переваги звелися нанівець чи ушкоджено або що виконанню
будь-якого із завдань охоплених угод було перешкоджено, іншим
чином, ніж шляхом врегулювання суперечок відповідно до правил і
процедур цієї Домовленості, а також повинні робити будь-які
визначення таким чином, щоб вони відповідали висновкам, що
містяться у звіті групи експертів або Апеляційного органу,
затвердженому ДСБ, або рішенню арбітражу, винесеному відповідно до
цієї Домовленості;
(b) повинні дотримуватися процедур, передбачених у Статті 21,
при визначенні прийнятного терміну часу, який надається
зацікавленому Членові СОТ для виконання рекомендацій та постанов;
а також
(c) повинні дотримуватися процедур, передбачених у Статті 22,
при визначенні рівня припинення поступок або інших зобов'язань та
отримувати дозвіл ДСБ відповідно до таких процедур перед
припиненням поступок або інших зобов'язань за охопленими угодами у
відповідь на невиконання зацікавленим Членом СОТ рекомендацій та
постанов протягом прийнятного терміну часу.
Стаття 24
Спеціальні процедури,
до яких причетні найменш розвинені країни
1. На всіх стадіях визначення причин суперечки та процедур
врегулювання суперечки, до яких причетна найменш розвинена
країна-Член СОТ, виняткова увага повинна приділятися особливостям
ситуації, у якій знаходяться найменш розвинені країни-Члени СОТ. У
цьому відношенні Члени СОТ повинні виявляти належну стриманість
при порушенні за цими процедурами справ, до яких причетна найменш
розвинена країна-Член СОТ. Якщо буде виявлено, що зведення
нанівець або ушкодження переваг спричинено заходом, якого вжила
найменш розвинена країна-Член СОТ, сторони, що звертаються зі
скаргою, повинні виявляти належну стриманість у вимаганні
компенсації або дозволу на припинення застосування поступок або
інших зобов'язань відповідно до цих процедур.
2. У випадках, коли у справах з врегулювання суперечок, до
яких причетна найменш розвинена країна-Член СОТ, не буде знайдено
задовільного рішення в ході консультацій, Генеральний директор або
Голова ДСБ повинен на прохання найменш розвиненої країни-Члена СОТ
запропонувати свої добрі послуги, примирення або посередництво з
метою сприяння сторонам у врегулюванні суперечки до того, як буде
подано вимогу про створення групи експертів. При здійсненні
зазначеного вище сприяння Генеральний директор і Голова ДСБ можуть
консультуватися з будь-яким джерелом, яке вважатимуть за придатне.
Стаття 25
Арбітраж
1. Оперативний арбітраж в рамках системи СОТ як
альтернативний засіб врегулювання суперечок може полегшити
вирішення певних суперечок, що стосуються питань, які чітко
визначено обома сторонами.
2. Окрім випадків, коли у цій Домовленості передбачено інше,
сторони вдаються до арбітражу за умови їх взаємної згоди, при якій
вони повинні домовитися щодо процедур, які використовуватимуться.
Про згоду на звернення до арбітражу повинні повідомлятися всі
Члени СОТ заздалегідь з достатнім запасом часу до фактичного
початку процесу арбітражу.
3. Інші Члени СОТ можуть приєднатися у ролі сторони процесу
арбітражу лише після згоди на це сторін, які вже домовилися
звернутися до арбітражу. Сторони процесу повинні погодитися
визнати рішення арбітражу. Рішення арбітражу повідомляються до ДСБ
та Рад і Комітетів будь-якої відповідної угоди, у яких будь-який
Член СОТ може підняти будь-яке питання стосовно такого рішення.
4. Статті 21 і 22 цієї Домовленості застосовуються
mutatis mutandis до рішень арбітражу.
Стаття 26
1. Скарги у випадках непорушення, які відносяться до типу,
описаного у параграфі 1(b) Статті XXIII ГАТТ 1994 ( 981_003 )
У випадках, коли до охопленої угоди можуть бути застосовані
положення параграфа 1(b) Статті XXIII ГАТТ 1994 ( 981_003 ), група
експертів або Апеляційний орган можуть виносити постанови та
рекомендації лише тоді, коли сторона суперечки вважає, що будь-яка
перевага, яка прямо чи непрямо належить їй за відповідною
охопленою угодою, зводиться нанівець чи ушкоджується або виникають
перешкоди виконанню будь-якого із завдань такої угоди в результаті
застосування Членом СОТ певного заходу, незалежно від того, чи
суперечить він положенням такої угоди. У тих випадках і в тій
мірі, наскільки така сторона вважатиме, а група експертів чи
Апеляційний орган визначить, що справа стосується заходу, який не
суперечить положенням охопленої угоди, до якої можуть бути
застосовані положення параграфа 1(b) Статті XXIII ГАТТ 1994,
застосовуються положення цієї Домовленості при дотриманні
наступних умов:
(a) сторона, що звертається зі скаргою, повинна представити
докладне обґрунтування на підтвердження будь-якої скарги, що
стосується заходу, який не суперечить відповідній охопленій угоді;
(b) у випадках, коли визнано, що даний захід зводить нанівець
чи ушкоджує переваги за відповідною охопленою угодою або ж
перешкоджає виконанню її завдань при цьому не порушуючи такої
угоди, зобов'язання щодо відміни заходу не накладається. Проте у
таких випадках група експертів або Апеляційний орган рекомендують
зацікавленому Членові СОТ здійснити коригування заходу на взаємно
задовільній основі;
(c) незалежно від положень Статті 21 процедура арбітражу, яку
передбачено у параграфі 3 Статті 21, на вимогу будь-якої зі сторін
може включати визначення рівня переваг, які було зведено нанівець
або ушкоджено, а також пропонування шляхів та засобів досягнення
коригування на взаємно задовільній основі; такі пропозиції не є
обов'язковими для сторін суперечки;
(d) незалежно від положень параграфа 1 Статті 22, компенсація
може бути частиною коригування на взаємно задовільній основі як
засобу остаточного врегулювання суперечки.
2. Скарги, які відносяться до типу, описаного у
параграфі 1(c) Статті XXIII ГАТТ 1994 ( 981_003 )
У випадках, коли до охопленої угоди можуть бути застосовані
положення параграфа 1(c) Статті XXIII ГАТТ 1994 ( 981_003 ), група
експертів може виносити постанови та рекомендації лише тоді, коли
сторона суперечки вважає, що будь-яка перевага, яка прямо чи
непрямо належить їй за відповідною охопленою угодою, зводиться
нанівець чи ушкоджується або виникають перешкоди виконанню
будь-якого із завдань такої угоди в результаті виникнення
ситуації, яка не є такою, до якої можуть бути застосовані
положення параграфів 1(a) та 1(b) Статті XXIII ГАТТ 1994. У тих
випадках коли і в тій мірі, наскільки така сторона вважатиме, а
група експертів визначить, що справа підпадає під дію цього
параграфа, положення цієї Домовленості застосовуються лише до того
моменту (включно) в ході розгляду, коли серед Членів СОТ
розповсюджується звіт групи експертів. При розгляді затвердження
рекомендацій і постанов, а також при нагляді за їх виконанням
застосовуються правила і процедури врегулювання суперечок, які
містяться у Рішенні від 12 квітня 1989 року (BISD 36S/61-67).
Також застосовуються наступні положення:
(a) сторона, що звертається зі скаргою, повинна представити
докладне обґрунтування на підтвердження будь-якого аргументу, який
подано стосовно питань, охоплених цим параграфом;
(b) якщо у справах, які стосуються питань, охоплених цим
параграфом, група експертів доходить висновку, що такі справи
стосуються також інших питань з врегулювання суперечок, які не
охоплюються цим параграфом, група експертів повинна надавати ДСБ
звіт, у якому йдеться про будь-які такі питання, і окремий звіт з
питань, які підпадають під дію цього параграфу.
Стаття 27
Обов'язки Секретаріату
1. Обов'язком Секретаріату є надання допомоги групам
експертів, особливо з правових, історичних та процедурних аспектів
справ, що розглядаються, а також надання секретарської і технічної
допомоги.
2. Незважаючи на надання допомоги Секретаріатом Членам СОТ
щодо врегулювання суперечок на їхню вимогу, може також виникнути
потреба у наданні додаткових юридичних консультацій та допомоги
щодо врегулювання суперечок у випадку країн-Членів СОТ, що
розвиваються. Для цього Секретаріат надає у розпорядження
будь-якої країни-Члена, що розвивається, яка звернеться з таким
проханням, кваліфікованого спеціаліста у галузі права зі складу
служб технічного співробітництва СОТ. Цей спеціаліст повинен
надавати допомогу країні-Членові, що розвивається, у такий спосіб,
щоб забезпечити тривалу безпристрасність Секретаріату.
3. Секретаріат проводить спеціальні курси навчання для
зацікавлених в цьому Членів СОТ з питань цих процедур та практики
врегулювання суперечок з тим, щоб надати змогу спеціалістам Членів
СОТ бути краще поінформованими з цього приводу.

Доповнення 1
Угоди, які охоплюються цією домовленістю
(A) Угода про заснування Світової організації торгівлі
( 995_342 )
(B) Багатосторонні торговельні угоди Додаток 1A: Багатосторонні угоди з торгівлі товарами Додаток 1B: Генеральна угода про торгівлю послугами
( 981_017 ) Додаток 1C: Угода про торговельні аспекти прав
інтелектуальної власності ( 981_018 ) Додаток 2: Домовленість про правила і процедури врегулювання
суперечок
(C) Багатосторонні торговельні угоди з обмеженою кількістю
учасників
Додаток 4: Угода про торгівлю цивільною авіатехнікою
( 981_051 )
Угода про державні закупівлі ( 981_050 )
Міжнародна угода про торгівлю молочними продуктами
Міжнародна угода про торгівлю яловичиною
Застосування цієї Домовленості до багатосторонніх
торговельних угод з обмеженою кількістю учасників залежить від
прийняття сторонами кожної з таких угод рішення, у якому
визначаються умови застосування Домовленості до кожної угоди,
включаючи будь-які спеціальні або додаткові правила чи процедури,
призначені для включення до Доповнення 2 у тому вигляді, у якому
про них повідомлено до ДСБ.

Доповнення 2
Спеціальні або додаткові правила та процедури,
які містяться в охоплених угодах
------------------------------------------------------------------ | Угода | Правила і процедури | |-----------------------------------+----------------------------| |Угода про застосування санітарних |11.2 | |та фітосанітарних заходів | | |( 981_006 ) | | |-----------------------------------+----------------------------| |Угода про текстиль та одяг |2.14, 2.21, 4.4, 5.2, 5.4, | |( 981_007 ) |5.6, 6.9, 6.10, 6.11, | | |8.1-8.12 | |-----------------------------------+----------------------------| |Угода про технічні бар'єри у |14.2-14.4, Додаток 2 | |торгівлі ( 981_008 ) | | |-----------------------------------+----------------------------| |Угода про застосування Статті VI |17.4-17.7 | |ГАТТ 1994 ( 981_010 ) | | |-----------------------------------+----------------------------| |Угода про застосування Статті VII |19.3-19.5, Додаток II.2(f), | |ГАТТ 1994 ( 981_011 ) |3, 9, 21 | |-----------------------------------+----------------------------| |Угода про субсидії та компенсаційні|4.2-4.12, 6.6, 7.2-7.10, | |заходи ( 981_015 ) |8.5, примітка 35, 24.4, | | |27.7, Додаток V | |-----------------------------------+----------------------------| |Генеральна угода про торгівлю |XXII:3, XXIII:3 | |послугами ( 981_017 ) | | |-----------------------------------+----------------------------| |Додаток щодо фінансових послуг |4 | |-----------------------------------+----------------------------| |Додаток щодо авіатранспортних |4 | |послуг | | |-----------------------------------+----------------------------| |Рішення про деякі процедури |1-5 | |врегулювання суперечок по ГАТС | | ------------------------------------------------------------------
Перелік правил і процедур у цьому Доповненні включає
положення, у яких лише частина положення може бути придатною у
даному контексті.
Будь-які спеціальні або додаткові правила чи процедури у
багатосторонніх торговельних угодах з обмеженою кількістю
учасників, які визначено компетентними органами кожної угоди і
повідомлено до ДСБ.

Доповнення 3
Робочі процедури
1. У своїй роботі група експертів керується відповідними
положеннями цієї Домовленості. Крім того, застосовуються наступні
робочі процедури.
2. Група експертів збирається на закритому засіданні. Сторони
суперечки і зацікавлені сторони повинні бути присутні на засіданні
лише тоді, коли їх запросить група експертів.
3. Хід обговорення справи у групі експертів та документи, які
їй подаються, є конфіденційними. Ніщо у цій Домовленості не
виключає права сторони суперечки оприлюднювати заяви щодо свої
позицій. Члени СОТ повинні розглядати як конфіденційну ту
інформацію, подану іншим Членом СОТ до групи експертів, яку той
визначив як конфіденційну. У випадках, коли сторона суперечки
подає конфіденційні версії своїх письмових заяв до групи
експертів, вона повинна також на вимогу Члена СОТ надати
неконфіденційне резюме інформації, що міститься у її заявах, яке
можна оприлюднити.
4. Перед першим засіданням групи експертів по суті справи
разом зі сторонами суперечки сторони повинні передати групі
письмові заяви, у яких вони викладуть фактичну сторону справи та
свої аргументи.
5. На своєму першому засіданні по суті справи разом зі
сторонами суперечки група експертів просить сторону, що звернулася
зі скаргою, представити справу. Після цього, але на тому ж
засіданні, група просить сторону, проти якої висунуто скаргу,
представити свою точку зору.
6. Усім третім сторонам, які повідомили ДСБ про свій інтерес
у суперечці, пропонується у письмовій формі представити свої
міркування під час окремого слухання, яке спеціально призначається
для цього в рамках першого засідання. Всі такі треті сторони
можуть бути присутні протягом усього слухання.
7. Офіційні спростування робляться на другому засіданні групи
експертів по суті справи. Сторона, проти якої висунуто скаргу, має
право взяти слово першою, а після неї виступає сторона, що
звертається зі скаргою. Перед засіданням сторони подають до групи
експертів письмові спростування.
8. Група експертів може у будь-який момент ставити питання
сторонам і просити їх надати пояснення в ході засідання разом зі
сторонами або у письмовій формі.
9. Сторони суперечки та будь-яка третя сторона, якій
запропоновано представити свої міркування відповідно до Статті 10,
повинні надавати групі експертів письмові версії своїх усних заяв.
10. В інтересах повної транспарентності подання, спростування
та заяви, про які йдеться у параграфах 5-9, робляться у
присутності сторін. Більше того, письмові заяви кожної сторони,
включаючи будь-які зауваження щодо описової частини доповіді та
відповіді на запитання групи експертів, надаються іншій стороні
або сторонам.
11. Будь-які додаткові процедури, необхідні для роботи
конкретної групи експертів.
12. Пропонований розклад роботи груп експертів:
(a) Отримання перших письмових заяв сторін
(1) сторона, що звертається зі скаргою: ______ 3-6 тижнів
(2) сторона, проти якої висунуто скаргу: ______ 2-3 тижні
(b) Дата, час і місце першого засідання групи
експертів по суті справи разом зі
сторонами:
слухання третіх сторін: ______ 1-2 тижні
(c) Отримання письмових спростувань від
сторін: ______ 2-3 тижні
(d) Дата, час і місце другого засідання групи
експертів по суті справи разом зі
сторонами: ______ 1-2 тижні
(e) Видача описової частини звіту сторонам: ______ 2-4 тижні
(f) Отримання зауважень сторін щодо описової
частини звіту: ______ 2 тижні
(g) Видача сторонам проміжного звіту,
включаючи міркування і висновки: ______ 2-4 тижні
(h) Граничний термін для подання стороною
вимоги про перегляд частин(и) звіту: ______ 1 тиждень
(i) Термін перегляду групою експертів,
включаючи можливі додаткові засідання
разом зі сторонами: ______ 2 тижні
(j) Видача остаточного звіту сторонам
суперечки: ______ 2 тижні
(k) Розповсюдження остаточного звіту серед
Членів СОТ: ______ 3 тижні
Наведений вище розклад може бути змінений у світлі
непередбачених подій. Якщо існує необхідність, призначаються
додаткові засідання разом із сторонами.

Доповнення 4
Групи консультантів
До груп консультантів, які створюються відповідно до положень
параграфа 2 Статті 13, застосовуються наступні правила та
процедури:
1. Групи консультантів підпорядковуються групі експертів.
Їхні повноваження і детальний опис робочих процедур встановлюються
групою експертів; вони також звітують перед групою експертів.
2. Участь у групах консультантів обмежено особами, що мають
професійну репутацію та досвід у відповідній галузі.
3. Громадяни сторін суперечки не можуть брати участь у роботі
групи консультантів без взаємної згоди сторін суперечки, за
винятком надзвичайних обставин, коли група експертів вирішить, що
задовольнити потребу у спеціалізованій науковій кваліфікації іншим
чином неможливо. Урядовці країн, що є сторонами суперечки, не
можуть працювати у групі консультантів. Члени групи консультантів
працюють у ролі незалежних спеціалістів, а не як представники
уряду чи представники будь-якої організації. У зв'язку з цим уряди
або організації не повинні давати їм жодних інструкцій стосовно
питання, яке розглядається групою консультантів.
4. Групи консультантів можуть отримувати консультації з
будь-якого джерела, яке вважатимуть за придатне, а також надавати
запити на інформацію та технічні поради до таких джерел. Перед
наданням запиту на інформацію чи технічні поради до джерела, що
знаходиться в межах юрисдикції певного Члена СОТ, група
консультантів повинна повідомити уряд такого Члена СОТ. Будь-який
Член СОТ повинен оперативно і повною мірою відреагувати на
будь-який запит групи консультантів на таку інформацію, яку група
консультантів вважає за необхідну і придатну.
5. Сторони суперечки повинні мати доступ до всієї відповідної
інформації, яка надається групі консультантів, якщо тільки це не
інформація конфіденційного характеру. Конфіденційна інформація,
яка надається групі консультантів, не повинна розголошуватися без
офіційного дозволу уряду, організації або особи, що надала таку
інформацію. У випадках, коли від групи консультантів вимагається
надання такої інформації, а дозволу на її розголошення групою
консультантів не отримано, уряд, організація або особа, яка надала
цю інформацію, повинна представити неконфіденційне резюме такої
інформації.
6. Група консультантів подає проект звіту сторонам суперечки
з метою отримання їхніх зауважень та належного їх врахування в
остаточному звіті, який також видається сторонам суперечки, коли
він подається до групи експертів. Остаточний звіт групи
консультантів має винятково рекомендаційний характер.
"Результати Уругвайського раунду
багатосторонніх торговельних
переговорів"
Тексти офіційних документів

Договоренность
о правилах и процедурах,
регулирующих разрешение споров

Настоящим члены договариваются о следующем:
Статья 1
Сфера действия и применение
1. Правила и процедуры настоящей Договоренности применяются к
спорам, представленным на рассмотрение на основе положений о
консультациях и об урегулировании споров Соглашений, перечисленных
в Дополнении 1 к настоящей Договоренности (далее в настоящей
Договоренности - "охваченные соглашения"). Правила и процедуры
настоящей Договоренности применяются также к консультациям и
урегулированию споров между членами в отношении их прав и
обязательств согласно положениям Соглашения об учреждении
Всемирной торговой организации ( 995_342 ) (далее в настоящей
Договоренности - "Соглашение по ВТО") и настоящей Договоренности,
взятым в отдельности или совместно с любым другим из охваченных
соглашений. 2. Правила и процедуры настоящей Договоренности применяются с
учетом специальных или дополнительных правил и процедур,
относящихся к урегулированию споров и содержащихся в охваченных
соглашениях, которые приведены в Дополнении 2 к настоящей
Договоренности. В случае различия между правилами и процедурами,
изложенными в настоящей Договоренности, и специальными или
дополнительными правилами и процедурами, указанными в Дополнении
2, применяются последние. При спорах, затрагивающих правила и
процедуры более чем одного из охваченных соглашений, в случаях
возникновения конфликта между специальными или дополнительными
правилами и процедурами этих соглашений, представленных на
рассмотрение, и в случаях, когда стороны спора не могут
договориться о правилах и процедурах в течение 20 дней с даты
учреждения третейской группы, председатель Органа разрешения
споров, предусмотренного пунктом 1 Статьи 2 (далее в настоящей
Договоренности - "ОРС"), консультируясь со сторонами спора в
течение 10 дней после запроса того или другого Члена ВТО,
определяет правила и процедуры, которых следует придерживаться.
Председатель руководствуется принципом, согласно которому
специальные или дополнительные правила и процедуры следует
применять в случаях, когда это возможно, а правила и процедуры,
изложенные в настоящей Договоренности, следует применять в той
мере, которая необходима, чтобы избежать конфликта.
Статья 2
Механизм применения Договоренности
1. В рамках Договоренности учреждается Орган разрешения
споров для управления ходом реализации настоящих правил и
процедур, а также, при отсутствии иных положений, содержащихся в
охваченном соглашении, положений о консультациях и урегулированию
споров охваченных соглашений. Соответственно ОРС имеет полномочия
создавать третейские группы, принимать доклады третейских групп и
Апелляционного органа, обеспечивать наблюдение за выполнением
решений и рекомендаций, и разрешать приостановление уступок и
других обязательств, которые вытекают из охваченных соглашений. В
отношении споров, возникающих в рамках охваченного соглашения,
которое является соглашением с ограниченным кругом участников,
термин "член" в смысле настоящей Договоренности относится лишь к
членам, которые являются сторонами этого соглашения. В случаях,
когда ОРС применяет положения об урегулировании споров, изложенные
в соглашении с ограниченным кругом участников, только члены,
которые являются сторонами этого соглашения, могут участвовать в
процессе принятия решений или мер, которые ОРС применяет в
отношении данного спора. 2. ОРС информирует соответствующие Советы и Комитеты ВТО о
ходе рассмотрения споров, в соответствии с положениями
соответствующих охваченных соглашений. 3. ОРС проводит свои заседания по мере необходимости, исходя
из выполнения своих функций в сроки, предусмотренные настоящей
Договоренностью. 4. В случаях, когда правила и процедуры, изложенные в
настоящей Договоренности, предусматривают принятие ОРС решения, то
оно принимается на основе консенсуса1. ___________________
1 Считается, что ОРС принял решение на основе консенсуса по
вопросу, переданному ему на рассмотрение, если ни один из членов,
присутствующих на заседании ОРС, в ходе которого было принято
решение, официально не возражает против предложенного решения.
Статья 3
Общие положения
1. Члены подтверждают свою готовность соблюдать принципы
урегулирования споров, применявшихся до настоящего времени в
соответствии со статьями XXII и XXIII ГАТТ 1947 г. ( 995_264 ), а
также правила и процедуры, в том виде как они разработаны и
изменены в настоящей Договоренности. 2. Система урегулирования споров ВТО является центральным
элементом, обеспечивающим безопасность и предсказуемость
многосторонней торговой системы. Члены признают, что система
урегулирования споров имеет целью сохранять права и обязательства
членов, существующие на основе охваченных соглашений, и уточнять
действующие положения этих соглашений в соответствии с обычными
правилами толкования международного публичного права. Рекомендации
и решения ОРС не могут увеличить или уменьшить права и
обязательства, предусмотренные охваченными соглашениями. 3. Безотлагательное урегулирование ситуаций, в которых член
считает, что выгоды, прямо или косвенно возникающие для него из
охваченных соглашений, сокращаются в результате мер, принятых
другим членом, необходимо для эффективного функционирования ВТО и
сохранения надлежащего баланса между правами и обязательствами
членов. 4. Формулируя рекомендации или принимая решения, ОРС имеет
целью достичь удовлетворительного урегулирования по данному
вопросу в соответствии с правами и обязательствами, вытекающими из
настоящей Договоренности и охваченных соглашений. 5. Все решения по вопросам, официально поставленным на основе
положений о консультациях и урегулировании споров охваченных
соглашений, включая арбитражные решения, должны быть совместимы с
этими соглашениями и не должны аннулировать или сокращать выгоды,
вытекающие для любого члена из этих соглашений, или препятствовать
достижению какой-либо из целей этих соглашений. 6. О решениях, принятых по взаимному согласию для
урегулирования вопросов, официально поставленных на основе
положений о консультациях и урегулировании споров охваченных
соглашений, уведомляются ОРС и компетентные Советы и Комитеты, в
которых любой член может поднять любой вопрос, относящийся к
этому. 7. Прежде, чем обратиться в ОРС, член решает, окажется ли
плодотворным шаг, сделанный на основе настоящих процедур. Целью
механизма урегулирования споров является позитивное разрешение
спора. Предпочтительным является решение, взаимоприемлемое для
сторон спора и совместимое с охваченными соглашениями. При
отсутствии взаимоприемлемого решения, первая цель механизма
урегулирования споров, как правило, состоит в том, чтобы добиться
отмены принятых мер, если устанавливается, что они несовместимы с
положениями какого-либо из охваченных соглашений. К применению
положения о компенсации следует прибегать только в том случае,
если немедленная отмена данной меры нереалистична, и лишь на
временной основе, в ожидании отмены меры, несовместимой с
охваченным соглашением. Последняя возможность, которую настоящая
Договоренность предоставляет члену, прибегающему к процедурам
урегулирования споров, - это приостановление действия уступок или
других обязательств в рамках охваченных соглашений на
дискриминационной основе, по отношению к другому члену при условии
получения разрешения ОРС на такие меры. 8. В случаях нарушения обязательств, принятых на основе
охваченного соглашения, оно рассматривается при отсутствии
доказательств в пользу противного (prima facie) как действие,
которое аннулирует или сокращает выгоды. Как правило, это означает
присутствие предположения о том, что нарушение правил влечет
неблагоприятные последствия для других членов-сторон охваченного
соглашения, и в таких случаях член, на которого подана жалоба,
должен опровергнуть обвинение. 9. Положения настоящей Договоренности не наносят ущерба
правам членов искать авторитетное толкование охваченного
соглашения, используя механизм принятия решений Соглашения по ВТО
( 995_342 ) или охваченного соглашения, являющегося соглашением с
ограниченным кругом участников. 10. Понимается, что просьбы о примирении и использование
процедур урегулирования споров не предназначены для использования
как средства провоцирования споров, и не должны рассматриваться в
качестве такового, и если спор возникает, то все члены должны
применять эти процедуры добросовестно с целью разрешения спора.
Понимается также, что жалобы и встречные жалобы, касающиеся разных
вопросов, не должны быть взаимосвязаны. 11. Настоящая Договоренность применяется только в случае
новых запросов на проведение консультаций, представленных на
основе положений о консультациях охваченных соглашений на дату
вступления в силу Соглашения по ВТО ( 995_342 ) или после нее.
Если речь идет о спорах, по которым просьба о консультациях на
основе ГАТТ 1947 г. ( 995_264 ) или любого другого соглашения,
предшествующего охваченным соглашениям, была представлена до даты
вступления в силу Соглашения по ВТО, то продолжают применяться
правила и процедуры, относящиеся к урегулированию споров, которые
действовали непосредственно перед датой вступления в силу
Соглашения по ВТО2. ___________________
2 Этот пункт применяется также к спорам, по поводу которых
доклады третейских групп не были приняты или не были полностью
выполнены.
12. Несмотря на пункт 11, если на основе одного из охваченных
соглашений развивающаяся страна-член подает жалобу на развитую
страну-члена, то сторона, подавшая жалобу, вместо положений статей
4, 5, 6 и 12 настоящей Договоренности, имеет право ссылаться на
соответствующие положения Решения от 5 апреля 1966 г. (BISD
14S/18), за исключением случаев, когда третейская группа сочтет,
что срок, предусмотренный пунктом 7 этого Решения, является
недостаточным для подготовки доклада и, с согласия стороны,
подавшей жалобу, этот срок может быть продлен. В случае различия
между правилами и процедурами, изложенными в статьях 4, 5, 6 и 12,
и соответствующими правилами и процедурами Решения, применяются
последние.
Статья 4
Консультации
1. Члены выражают свою решимость усилить и повысить
эффективность процедур проведения консультаций, применяемых
членами. 2. Каждый член обязуется с пониманием рассматривать любые
заявления, направляемые ему другим членом по поводу мер,
затрагивающих функционирование любого охваченного соглашения,
принятых на его территории, и предоставлять соответствующие
возможности для консультаций по этим представлениям3. ___________________
3 Если положения любого другого из охваченных соглашений по
поводу мер, принятых региональными или местными правительствами
или властями на территории члена, отличаются от положений
настоящего пункта, то применяются положения такого охваченного
соглашения.
3. Если просьба о консультациях основана на положениях
охваченного соглашения, то член, которому направлена просьба,
отвечает на нее (при отсутствии иной взаимной договоренности) в
течение 10 дней после даты ее получения и начинает консультации по
доброй воле не позднее, чем через 30 дней после даты получения
просьбы, с целью прийти к взаимоудовлетворяющему решению. Если в
течение 10 дней после даты получения просьбы член не отвечает или
не начинает консультации в течение 30 дней или в срок,
установленный с общего согласия, после даты получения просьбы,
член, который попросил о проведении консультаций, может немедленно
потребовать учреждения третейской группы. 4. Член, который просит о проведении консультаций, уведомляет
обо всех таких просьбах ОРС и компетентные Советы и Комитеты.
Любая просьба о консультациях представляется в письменной форме и
с изложением мотивов; она включает указание применяемых мер и
юридические основания жалобы. 5. В ходе консультаций, предпринятых в соответствии с
положениями охваченного соглашения, до принятия дальнейших шагов
на основе настоящей Договоренности, членам следует прилагать
усилия для приемлемого урегулирования данного вопроса. 6. Консультации носят конфиденциальный характер и не наносят
ущерба правам любого члена при любом дальнейшем разбирательстве. 7. Если консультации не завершаются урегулированием спора в
течение 60 дней после даты получения просьбы о консультациях,
сторона, подавшая жалобу, может попросить об учреждении третейской
группы. Она может подать эту просьбу в течение 60 дней, если все
стороны, принимавшие участие в консультациях, считают, что
консультации не завершились урегулированием спора. 8. В срочных случаях, включая случаи, когда речь идет о
скоропортящихся товарах, члены начинают консультации не позднее 10
дней после даты получения просьбы. Если консультации не
завершаются урегулированием спора в течение 20 дней после даты
получения просьбы, то сторона, подавшая жалобу, может потребовать
учреждения третейской группы. 9. В срочных случаях, включая случаи, когда речь идет о
скоропортящихся товарах, стороны спора, третейские группы и
Апелляционный орган прилагают все усилия, чтобы, насколько это
возможно, ускорить разбирательство. 10. В ходе консультаций членам следует уделять особое
внимание конкретным проблемам и интересам развивающихся
стран-членов. 11. Каждый раз, когда какой-либо член, кроме членов,
принимающих участие в консультациях, считает, что он имеет
существенный торговый интерес в консультациях, проводимых на
основе пункта 1 статьи XXII ГАТТ 1994 г. ( 981_003 ), пункта 1
статьи XXII ГАТС ( 981_017 ) или соответствующих положений других
охваченных соглашений4, он может уведомить указанных членов, а
также ОРС, в течение 10 дней после даты рассылки просьбы о
консультациях, согласно указанной статье, о своем желании
присоединиться к консультациям. Указанный член допускается к
участию в консультациях при условии, что член, которому была
направлена просьба о консультациях, признает, что утверждение о
наличии существенного интереса обосновано. В этом случае они
уведомляют об этом ОРС. Если просьба об участии в консультациях
отклоняется, то член-заявитель вправе просить проведения
консультаций на основе пункта 1 статьи XXII или пункта 1 статьи
XXIII ГАТТ 1994 г., пункта 1 статьи XXII или пункта 1 статьи XXIII
ГАТС, или соответствующих положений других охваченных соглашений. ___________________
4 Соответствующие положения о консультациях в охваченных
соглашениях перечислены ниже: Соглашение по сельскому хозяйству ( 981_005 ), статья 19;
Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер
( 981_006 ), пункт 1 статьи 11; Соглашение по текстильным изделиям
и одежде ( 981_007 ), пункт 4 статьи 8; Соглашение по техническим
барьерам в торговле ( 981_008 ), пункт 1 статьи 14; Соглашение по
инвестиционным мерам, имеющим отношение к торговле ( 981_009 ),
статья 8; Соглашение по применению статьи VI ГАТТ 1994 г.
( 981_010 ), пункт 2 статьи 17; Соглашение по применению статьи
VII ГАТТ 1994 г. ( 981_011 ), пункт 2 статьи 19; Соглашение по
предотгрузочной инспекции ( 981_012 ), статья 7; Соглашение по
правилам происхождения ( 981_013 ), статья 7; Соглашение по
процедурам импортного лицензирования ( 981_014 ), статья 6;
Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам ( 981_015 ),
статья 30; Соглашение по защитным мерам ( 981_016 ), статья 14;
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности ( 981_018 ), статья 64.1; и соответствующие
положения о консультациях Соглашений с ограниченным кругом
участников, как они определены компетентными органами каждого
такого соглашения и уведомлены в ОРС.
Статья 5
Добрые услуги, примирение и посредничество
1. Добрые услуги, примирение и посредничество являются
процедурами, которые применяются добровольно, если стороны спора
договорятся об этом. 2. Процедуры добрых услуг, примирения и посредничества, и, в
частности, позиции сторон спора, занятые ими в ходе этих процедур,
являются конфиденциальными и не наносят ущерба правам сторон при
любом дальнейшем разбирательстве на основе этих процедур. 3. Любая сторона спора в любое время может попросить о
применении процедуры добрых услуг, примирения или посредничества.
Они могут быть начаты и прекращены в любое время. Когда процедура
добрых услуг, примирения или посредничества прекращена, сторона,
подавшая жалобу, может после этого обратиться с просьбой об
учреждении третейской группы. 4. Когда процедура добрых услуг, примирения или
посредничества начата в пределах 60 дней после даты получения
просьбы о консультациях, сторона, подавшая жалобу, должна
подождать истечения 60-дневного срока, отсчитываемого от даты
получения просьбы о консультациях, прежде чем она подаст просьбу о
учреждении третейской группы. Сторона, подавшая жалобу, может
просить об учреждении третейской группы в течение 60-дневного
периода, если стороны спора сочтут совместно, что процедуры добрых
услуг, примирения или посредничества не завершились
урегулированием спора. 5. Если стороны спора договорятся об этом, процедуры добрых
услуг, примирения или посредничества могут продолжаться в ходе
разбирательства в третейской группе. 6. Генеральный директор может, действуя в рамках своих
функций, предложить добрые услуги, примирение или посредничество с
целью оказания содействия членам в урегулировании спора.
Статья 6
Учреждение третейских групп
1. Если сторона, подавшая жалобу попросит об этом, то
третейская группа создается, самое позднее, на заседании ОРС,
следующим за тем, в ходе которого эта просьба была впервые
включена в повестку дня ОРС, если только на указанном заседании
ОРС не решает на основе консенсуса не создавать третейскую
группу5. ___________________
5 Если сторона, подавшая жалобу, попросит об этом, заседание
ОРС созывается с этой целью в течение 15 дней после подачи
просьбы, при условии, что по крайней мере за 10 дней до заседания
о нем будет направлено уведомление.
2. Просьба об учреждении третейской группы направляется в
письменном виде. В ней указывается, проводились ли консультации, а
также обозначаются специфические меры по делу и содержится краткое
изложение правовой основы жалобы, достаточное для того, чтобы ясно
представить проблему. В случае, если заявитель просит об
учреждении третейской группы с полномочиями, отличающимися от
обычных, то письменная просьба содержит предлагаемый текст о
специальных полномочиях.
Статья 7
Полномочия третейских групп
1. Третейская группа имеет следующие полномочия, если только
стороны спора не договорятся иначе в течение 20 дней с даты
учреждения третейской группы: "Изучить, в свете соответствующих положений (название
охваченного(ных) соглашения(ний), названного(ых) сторонами спора),
вопрос, переданный на рассмотрение ОРС стороной (наименование
стороны спора) в документе ..., и сделать выводы, которые помогут
ОРС сформулировать рекомендации или принять решение, как это
предусмотрено в данном (данных) соглашении (соглашениях)". 2. Третейские группы изучают соответствующие положения
упомянутого соглашения или упомянутых соглашений, названных
сторонами спора. 3. Создавая третейскую группу, ОРС может уполномочить своего
председателя определить полномочия третейской группы в ходе
консультаций со сторонами спора, при условии соблюдения положений
пункта 1. О полномочиях, определенных таким образом, оповещаются
все Члены. Если принятые полномочия отличаются от обычных, то
любой член может поставить перед ОРС по этому поводу любой вопрос.
Статья 8
Состав третейских групп
1. Третейская группа состоит из высококвалифицированных
правительственных и неправительственных специалистов, включая лиц,
которые входили в состав третейской группы или представляли дело
перед ней, были представителями члена или договаривающейся стороны
ГАТТ 1947 г. ( 995_264 ) или представителями в Совете или Комитете
любого охваченного соглашения или предшествующего ему соглашения
или в Секретариате, которые преподавали международное торговое
право или торговую политику или имели публикации в этой области,
или служили в качестве старших должностных лиц по вопросам
торговой политики какого-либо члена. 2. Члены третейской группы выбираются таким образом, чтобы
обеспечить независимость членов, достаточное разностороннюю
профессиональную подготовку и широкий спектр практического опыта. 3. Граждане членов, правительства6 которых являются сторонами
спора, или третьи стороны, как это определено в пункте 2 статьи
10, не участвуют в третейской группе по этому спору, если только
стороны спора не договорятся иначе. ___________________
6 В случае, когда стороной спора являются таможенные союзы
или общие рынки, это положение применяется к гражданам всех
стран-членов таможенных союзов или общих рынков.
4. Чтобы помочь в выборе членов третейской группы,
Секретариат ведет индикативный список правительственных и
неправительственных лиц, обладающих квалификацией, указанной в
пункте 1, из которого, если потребуется, могут быть выбраны члены
для третейской группы. В этот список включается перечень
независимых экспертов, созданный 30 ноября 1984 г. (BISD 31S/9), и
другие перечни и индикативные списки, составленные на основе
любого из охваченных соглашений. Список также содержит имена лиц,
представленных в этих перечнях и индикативных списках на момент
вступления в силу Соглашения по ВТО ( 995_342 ). Члены могут
периодически предлагать для включения в индикативный список имена
правительственных и неправительственных специалистов, предоставляя
необходимую информацию об их знаниях в области международной
торговли в конкретных секторах или вопросах, затронутых
охваченными соглашениями; эти имена дополнительно включаются в
список после их одобрения ОРС. В отношении каждого из лиц,
внесенных в список, указывается конкретная область компетенции
этих лиц в секторах или вопросах, затронутых охваченными
соглашениями. 5. Третейские группы состоят из трех членов, если только в
течение 10 дней с даты учреждения третейской группы стороны спора
не достигнут соглашения о формировании третейской группы в составе
пяти членов. Члены незамедлительно уведомляются о составе
третейской группы. 6. Секретариат предлагает сторонам спора кандидатуры лиц для
выбора в качестве членов третейской группы. Стороны спора не
возражают против этих кандидатур, кроме как в силу исключительных
обстоятельств. 7. Если согласие о персональном составе третейской группы не
достигнуто в течение 20 дней после даты учреждения третейской
группы, Генеральный директор, по просьбе одной из сторон,
консультируясь с председателем ОРС и председателем
соответствующего Совета или Комитета, определяет состав третейской
группы путем назначения ее членов, которых Генеральный директор
считает наиболее подходящими, в соответствии со специальными или
дополнительными правилами или процедурами охваченного соглашения
или охваченных соглашений, имеющих отношение к предмету спора, и
после консультаций со сторонами спора. Председатель ОРС не
позднее, чем через 10 дней после даты получения им такой просьбы,
информирует членов о составе третейской группы, сформированной
таким образом. 8. Как правило, члены принимают на себя обязательство
разрешать своим должностным лицам входить в состав третейских
групп. 9. Члены третейских групп участвуют в их заседаниях в личном
качестве, а не в качестве представителей правительств или
организаций. В связи с этим члены не должны давать им инструкции
или стремиться оказывать на них влияние в отношении вопросов,
рассматриваемых третейской группой. 10. В случае спора между развивающейся страной-членом и
развитой страной-членом, третейская группа включает, если
развивающаяся страна-член об этом попросит, по крайней мере одного
члена третейской группы из развивающейся страны-члена. 11. Расходы членов третейской группы, включая расходы на
поездки и проживание, покрываются из бюджета ВТО, в соответствии с
нормами, принимаемыми Генеральным советом на основе рекомендаций
Комитета по бюджету, финансам и административным вопросам.
Статья 9
Процедуры, применяемые в случае
нескольких сторон, подающих жалобу
1. Если несколько членов требуют учреждения третейской группы
по одному и тому же вопросу, может быть учреждена единая
третейская группа для рассмотрения этих жалоб, с учетом прав всех
заинтересованных членов. По возможности, единая третейская группа
должна создаваться для рассмотрения таких жалоб. 2. Единая третейская группа организует изучение и
представляет свои выводы в ОРС в такой форме, чтобы ни коим
образом не нанести ущерб правам, которые стороны спора имели бы в
случае рассмотрения их жалоб отдельными третейскими группами. Если
одна из сторон спора попросит об этом, третейская группа
представляет отдельные доклады по данному спору. Письменные
заявления каждой из сторон, подавших жалобу, предоставляются для
ознакомления другим сторонам, подавшим жалобы, и каждая из сторон,
подавших жалобу, имеет право присутствовать, когда какая-либо из
других сторон излагает свое мнение третейской группе. 3. Если для рассмотрения жалоб по одному и тому же вопросу
создается несколько третейских групп, одни и те же члены, по мере
возможности, участвуют в работе каждой из этих третейских групп, и
составляется согласованный график работы третейских групп,
рассматривающих эти споры.
Статья 10
Третьи стороны
1. В ходе рассмотрения в третейских группах полностью
учитываются интересы сторон спора и интересы других членов в
рамках охваченного соглашения, имеющего отношение к предмету
спора. 2. Любой член, имеющий значительный интерес по вопросу,
рассматриваемому третейской группой, и уведомивший о своем
интересе ОРС (далее в настоящей Договоренности - "третья
сторона"), имеет возможность выступать перед третейской группой и
представлять ей письменные заявления. Эти заявления также
передаются сторонам спора и отражаются в докладе третейской
группы. 3. Третьи стороны получают заявления сторон спора на первом
заседании третейской группы. 4. Если третья сторона считает, что мера, уже являющаяся
предметом рассмотрения третейской группы, аннулирует или сокращают
выгоды, вытекающие для нее из охваченного соглашения, то этот член
может прибегнуть к обычным процедурам урегулирования спора на
основе настоящей Договоренности. Такой спор, по возможности,
передается первоначальной третейской группе.
Статья 11
Функция третейских групп
Функция третейских групп состоит в оказании помощи ОРС в
выполнении его обязанностей на основе настоящей Договоренности и
охваченных соглашений. Соответственно, третейской группе следует
объективно оценить вопрос, поставленный перед ней, включая
объективную оценку фактической стороны дела, применимость
положений соответствующих охваченных соглашений и соответствие с
ними, и сформулировать такие другие выводы, которые помогут ОРС
дать рекомендации или принять решение, как это предусмотрено в
охваченных соглашениях. Третейским группам следует регулярно
консультироваться со сторонами спора и предоставлять им адекватные
возможности для выработки взаимоудовлетворяющего решения.
Статья 12
Процедуры работы третейской группы
1. Третейские группы применяют процедуру работы, изложенную в
Дополнении 3, если только после консультаций со сторонами спора
третейская группа не принимает иное решение. 2. Процедура третейских групп должна быть достаточно гибкой,
чтобы обеспечить высокое качество докладов третейских групп, но не
допускать неоправданной задержки работы групп. 3. После консультаций со сторонами спора, члены третейской
группы, как можно скорее и, по возможности, в течение недели после
учреждения и наделения полномочиями третейской группы, должны
выработать график работы этой группы, с учетом положений пункта 9
статьи 4, если это потребуется. 4. При выработке графика работы третейской группы, группа
должна предоставить сторонам спора достаточный срок для подготовки
их заявлений. 5. Третейская группа устанавливает предельные сроки для
подачи письменных заявлений сторон, и стороны должны соблюдать эти
сроки. 6. Каждая сторона спора представляет свои письменные
заявления в Секретариат для немедленной передачи третейской группе
и другой стороне или другим сторонам спора. Сторона, подавшая
жалобу, представляет свое первое заявление раньше, чем заявления
стороны-ответчика, если только вырабатывая график, упомянутый в
пункте 3, и после консультаций со сторонами спора третейская
группа не решит, что стороны подают свои первые заявления
одновременно. В случаях, когда согласована последовательная подача
первых заявлений, третейская группа устанавливает твердый срок для
поступления заявления стороны-ответчика. Все последующие
письменные заявления представляются одновременно. 7. В случаях, когда сторонам спора не удается договориться о
взаимоудовлетворяющем решении, третейская группа представляет ОРС
свои выводы в виде письменного доклада. В таких случаях в докладе
третейской группы приводится фактическая сторона дела,
применимость соответствующих положений, и полное обоснование их
выводов и рекомендаций. В случаях достижения урегулирования между
сторонами спора, доклад третейской группы ограничивается кратким
описанием дела и указанием, что решение достигнуто. 8. Для повышения эффективности процедуры срок, в течение
которого третейская группа рассматривает дело, начиная с даты
учреждения и наделения ее полномочиями и до даты, когда
окончательный доклад передается сторонам спора, как правило, не
превышает шести месяцев. В срочных случаях, включая случаи, когда
речь идет о скоропортящихся товарах, третейская группа стремится
представить свой доклад сторонам спора в течение трех месяцев. 9. Если третейская группа считает, что она не может
представить доклад в течение шести месяцев (или в течение трех
месяцев - в срочных случаях), она в письменной форме информирует
ОРС о причинах этой задержки и указывает, в какие сроки она
предполагает представить ему свой доклад. Период с даты учреждения
третейской группы до распространения доклада среди членов ни в
коем случае не должен превышать девяти месяцев. 10. В рамках консультаций относительно меры, принятой
развивающейся страной-членом, стороны могут договориться о
продлении сроков, указанных в пунктах 7 и 8 статьи 4. Если по
истечении указанного срока, стороны, участвующие в консультациях,
не могут договориться о том, что консультации завершились,
председатель ОРС после консультаций со сторонами решает продлить
ли соответствующий период и, если продлить, то на какой срок.
Кроме того, рассматривая жалобу против развивающейся страны-члена,
третейская группа предоставляет достаточный срок развивающейся
стране-члену, чтобы подготовить и представить ее аргументацию.
Положения пункта 1 статьи 20 и пункта 4 статьи 21 не затрагиваются
никакими действиями, предпринятыми во исполнение настоящего
пункта. 11. В случаях, когда одна или несколько сторон являются
развивающимися странами-членами, в докладе третейской группы четко
указывается, каким образом были учтены соответствующие положения о
дифференцированном и более благоприятном режиме для развивающихся
стран-членов, которые являются участниками охваченных соглашений и
на которые ссылались развивающиеся страны-члены в ходе процедуры
по урегулированию споров. 12. Третейская группа, по просьбе стороны, подавшей жалобу,
может приостановить свою работу в любое время на период не свыше
12 месяцев. В случае такого приостановления сроки, указанные в
пунктах 8 и 9 данной статьи, пункта 1 статьи 20 и пункта 4 статьи
21, продляются на период времени, в течение которого работа была
приостановлена. Если работа третейской группы была приостановлена
более чем на 12 месяцев, полномочия на учреждение третейской
группы теряют силу.
Статья 13
Право запрашивать информацию
1. Каждая третейская группа имеет право запрашивать
информацию и технические консультации у любого лица или органа,
которые она сочтет подходящими. Однако до того, как третейская
группа запросит такую информацию или консультации у какого-либо
лица или органа, находящихся под юрисдикцией члена, она уведомляет
об этом власти этого члена. Члены незамедлительно и исчерпывающе
отвечают на любой запрос третейской группы о такой информации,
которую эта третейская группа сочтет необходимой и
соответствующей. Конфиденциальная информация не должна
раскрываться без официального разрешения лица, органа или властей
члена, которые ее предоставили. 2. Третейские группы могут получать информацию из любого
подходящего источника и могут консультироваться с экспертами для
получения их мнения по некоторым аспектам вопроса. В отношении
какого-либо факта, касающегося научного или другого технического
вопроса, затронутого стороной спора, третейская группа может
запросить у группы экспертов консультативный доклад в письменной
форме. Правила учреждения такой группы и ее процедуры изложены в
Дополнении 4.
Статья 14
Конфиденциальность
1. Обсуждения в третейской группе являются конфиденциальными. 2. Доклады третейских групп составляются без присутствия
сторон спора в свете полученной информации и сделанных заявлений. 3. Мнения, высказанные в докладе третейской группы отдельными
членами этой группы, являются анонимными.
Статья 15
Стадия предварительного рассмотрения
1. После рассмотрения заявлений и устных аргументов,
представленных с целью опровержения, третейская группа
распространяет среди сторон спора описательные (содержащие факты и
аргументы) разделы проекта доклада. В течение срока,
установленного третейской группой, стороны представляют свои
замечания в письменном виде. 2. По истечении срока, установленного для получения замечаний
от сторон спора, третейская группа направляет сторонам
предварительный доклад, включая описательные разделы, а также свои
выводы и заключения. В течение срока, установленного третейской
группой, сторона может обратиться к третейской группе с письменной
просьбой рассмотреть определенные аспекты предварительного доклада
до его распространения среди членов. По просьбе стороны,
третейская группа проводит дополнительную встречу со сторонами по
вопросам, обозначенным в письменных замечаниях. Если никакие
замечания не поступили от сторон в течение отведенного для этого
срока, предварительный доклад рассматривается как окончательный
доклад третейской группы и сразу же распространяется среди членов. 3. Выводы окончательного доклада третейской группы включают
обсуждение аргументов, высказанных на стадии предварительного
рассмотрения. Предварительное рассмотрение проводится в течение
срока, указанного в пункте 8 статьи 12.
Статья 16
Принятие докладов третейских групп
1. Чтобы предоставить членам достаточное время для
рассмотрения докладов третейских групп, эти доклады не обсуждаются
ОРС с целью принятия ранее, чем через 20 дней после даты, когда
они были распространены среди членов. 2. Члены, имеющие возражения по поводу доклада третейской
группы, представляют для распространения письменное изложение
причин, объясняющих их возражения, по крайней мере за 10 дней до
заседания ОРС, на котором будет рассматриваться доклад третейской
группы. 3. Стороны спора имеют право в полной мере участвовать в
рассмотрении доклада третейской группы в ОРС, и их мнения должны
быть зафиксированы полностью. 4. В течение 60 дней после даты распространения доклада
третейской группы среди членов, доклад принимается на заседании
ОРС7, если какая-либо из сторон спора официально не уведомит ОРС о
своем решении апеллировать или если ОРС не решит, на основе
консенсуса, не принимать доклад. Если сторона уведомила о своем
решении апеллировать, доклад третейской группы не рассматривается
ОРС с целью принятия до завершения процедуры апелляции. Процедура
принятия не наносит ущерба праву членов изложить свое мнение в
докладе третейской группы. ___________________
7 Если заседание ОРС не планируется в течение этотого периода
на время, отвечающее требованиям пунктов 1 и 4 статьи 16, то ОРС
проводит в этих целях такое заседание.
Статья 17
Рассмотрение апелляций
Постоянный Апелляционный орган
1. Постоянный Апелляционный орган учреждается ОРС.
Апелляционный орган разбирает жалобы, касающиеся дел,
представленных на рассмотрение третейских групп. Он состоит из
семи лиц, из которых три могут быть задействованы в одном и том же
отдельном споре. Лица, входящие в Апелляционный орган, участвуют в
разбирательстве в порядке ротации. Такая ротация определяется
процедурами работы Апелляционного органа. 2. ОРС назначает лиц, участвующих в работе Апелляционного
органа, на четырехлетний срок, и каждое лицо может быть назначено
повторно еще на один срок. Однако срок полномочий трех лиц,
определяемых по жребию из числа семи лиц, назначенных сразу после
вступления в силу Соглашения по ВТО ( 995_342 ), истекает через
два года. Вакансии заполняются по мере их появления. Лицо,
назначенное на место лица, срок полномочий которого не истек,
выполняет эти полномочия в течение срока, неиспользованного его
предшественником. 3. Апелляционный орган состоит из лиц, являющихся признанными
специалистами, которые доказали свою компетентность в области
права, международной торговли и в общих вопросах, входящих в сферу
охваченных соглашений. Они не должны являться служащими
какого-либо правительства. Состав Апелляционного органа должен
широко отражать членский состав ВТО. Все лица, участвующие в
работе Апелляционного органа, должны быть готовы выполнять свои
обязанности немедленно, в любое время и быть в курсе деятельности
по урегулированию споров и другой соответствующей деятельности
ВТО. Они не должны участвовать в рассмотрении никаких споров,
которые могут прямо или косвенно привести к столкновению
интересов. 4. Только стороны спора, но не третьи стороны, могут
обжаловать доклад третейской группы. Третьи стороны, которые
уведомили ОРС о значительном интересе в данном деле в соответствии
с пунктом 2 статьи 10, могут сделать письменное заявление и им
должна быть предоставлена возможность быть заслушанными
Апелляционным органом. 5. Как общее правило, продолжительность рассмотрения
апелляции, с даты, когда какая-либо сторона спора официально
уведомляет о своем решении апеллировать, и до даты распространения
доклада Апелляционного органа, не превышает 60 дней. Устанавливая
график работы, Апелляционный орган учитывает, если это уместно,
положения пункта 9 статьи 4. Если Апелляционный орган считает, что
он не может представить доклад в течение 60 дней, он уведомляет
ОРС в письменном виде о причинах задержки, а также о
предположительном сроке представления своего доклада. Ни в каком
случае рассмотрение апелляции не должно продолжаться более 90
дней. 6. Апелляция ограничивается правовыми вопросами, которые
обозначены в докладе третейской группы, и юридическим толкованием
третейской группой. 7. В случае необходимости, Апелляционному органу оказывается
соответствующая административная и юридическая поддержка. 8. Расходы лиц, участвующих в работе Апелляционного органа,
включая расходы на поездки и проживание, оплачиваются из бюджета
ВТО в соответствии с нормами, которые принимаются Генеральным
Советом на основе рекомендаций Комитета по бюджету, финансам и
административным вопросам.
Процедуры рассмотрения апелляции
9. Рабочие процедуры разрабатываются Апелляционным органом
при консультативном участии председателя ОРС и Генерального
директора, и сообщаются членам для сведения. 10. Разбирательство в Апелляционном органе является
конфиденциальным. Доклады Апелляционного органа составляются без
участия сторон спора, исходя из представленной информации и
сделанных заявлений. 11. Мнения, выраженные в докладе Апелляционного органа
лицами, участвующими в работе этого органа, являются анонимными. 12. Апелляционный орган рассматривает каждый из вопросов,
поднятых в соответствии с пунктом 6 во время процедуры апелляции. 13. Апелляционный орган может подтвердить, изменить или
отменить выводы и заключения третейской группы.
Принятие докладов Апелляционного органа
14. Доклад Апелляционного органа принимает ОРС и безусловно
признается сторонами спора, если ОРС на основе консенсуса не решит
не принимать доклад Апелляционного органа в течение 30 дней после
его распространения среди членов8. Процедура принятия не наносит
ущерба праву членов выразить свое мнение в докладе Апелляционного
органа. ___________________
8 Если заседание ОРС не предусматривается в этот период, то
ОРС проводит заседание с этой целью.
Статья 18
Связь с третейской группой или Апелляционным органом
1. Не должно быть односторонней связи с третейской группой
или Апелляционным органом по вопросам, которые рассматриваются
третейской группой или Апелляционным органом. 2. Заявления, представленные третейской группе или
Апелляционному органу в письменном виде, должны рассматриваться
как конфиденциальные, но быть доступными для сторон спора. Ничто в
настоящей Договоренности не препятствует стороне спора сделать
гласным изложение своей собственной позиции. Члены рассматривают
как конфиденциальную информацию, предоставленную другим членом
третейской группе или Апелляционному органу, которую последний
обозначил как конфиденциальную. Любая сторона спора, по просьбе
любого члена, предоставляет также неконфиденциальное резюме
информации, содержащейся в письменных заявлениях, которую можно
публично раскрывать.
Статья 19
Рекомендации третейской группы или Апелляционного органа
1. Если третейская группа или Апелляционный орган приходят к
выводу, что какая-либо мера не соответствует охваченному
соглашению, они рекомендуют заинтересованному члену9 привести эту
меру в соответствие с данным соглашением10. В дополнение к своим
рекомендациям, третейская группа или Апелляционный орган могут
предложить заинтересованному члену способы выполнения
рекомендаций. ___________________
9 "Заинтересованным членом" является сторона спора, которой
адресуются рекомендации третейской группы или Апелляционного
органа. 10 В отношении рекомендаций в случаях, не связанных с
нарушением положений ГАТТ 1994 г. ( 981_003 ) или любого другого
охваченного соглашения, см. статью 26.
2. В соответствии с пунктом 2 статьи 3, третейская группа и
Апелляционный орган в своих выводах и рекомендациях не могут
расширять или сужать объем прав и обязательств, предусмотренных
охваченными соглашениями.
Статья 20
Сроки для принятия решений ОРС
Если иное не согласовано сторонами спора, то период между
датой учреждения третейской группы ОРС и датой рассмотрения в ОРС
доклада третейской группы или Апелляционного органа с целью его
принятия, как правило, не должен превышать девяти месяцев, если
доклад третейской группы не обжалован, или 12 месяцев, если данный
доклад обжалован. В случаях, когда либо третейская группа, либо
Апелляционный орган действовали в соответствии с пунктом 9 статьи
12 или пунктом 5 статьи 17 с целью продлить срок представления
своего доклада, дополнительное время добавляется к указанным выше
срокам.
Статья 21
Контроль за выполнением рекомендаций и решений
1. Незамедлительное соблюдение рекомендаций и решений ОРС
является важным для обеспечения эффективного урегулирования споров
в интересах всех членов. 2. Особое внимание следует уделять вопросам, затрагивающим
интересы развивающихся стран-членов в том, что касается мер,
которые являются объектом процедуры урегулирования споров. 3. На заседании ОРС, проводимом в течение 30 дней11 после
даты принятия доклада третейской группы или Апелляционного органа,
заинтересованный член информирует ОРС о своих намерениях в
отношении выполнения рекомендаций и решений ОРС. Если практически
невозможно немедленно учесть рекомендации и решения, то
заинтересованный член должен иметь в своем распоряжении разумный
срок, чтобы сделать это. Разумным сроком является: ___________________
11 Если проведение заседания ОРС не предусматривается в этот
период, такое заседание проводится ОРС с этой целью.
(a) срок, предложенный заинтересованным членом, если такой
срок одобрен ОРС; или при отсутствии такого одобрения,
(b) срок, взаимно согласованный сторонами спора в пределах 45
дней после даты принятия рекомендаций и решений; или при
отсутствии такого соглашения,
(c) срок, определенный путем обязывающего арбитража в течение
90 дней после даты принятия рекомендаций или решений12. В таком
арбитраже арбитр13 исходит из принципа, что разумный срок для
выполнения рекомендаций третейской группы или Апелляционного
органа не должен превышать 15 месяцев с даты принятия доклада
третейской группы или Апелляционного органа. Однако этот срок в
зависимости от конкретных обстоятельств может быть короче или
длиннее.
___________________
12 Если стороны не договорятся об арбитре в течение десяти
дней после передачи дела в арбитраж, арбитр назначается
Генеральным директором в течение десяти дней после консультаций со
сторонами. 13 Термин "арбитр" толкуется как означающий лицо или группу
лиц.
4. За исключением тех случаев, когда третейская группа или
Апелляционный орган в соответствии с пунктом 9 статьи 12 или
пунктом 5 статьи 17 продлили срок предоставления своего доклада,
период с даты учреждения третейской группы ОРС и до даты
определения разумного срока не должен превышать 15 месяцев, если
стороны спора не договариваются об ином. В случаях, когда либо
третейская группа, либо Апелляционный орган ставят вопрос о
продлении срока предоставления доклада, к 15-месячному периоду
может быть добавлен дополнительный срок при условии, что общий
срок не превышает 18 месяцев (если стороны спора не договорятся о
наличии исключительных обстоятельств). 5. Если имеются расхождения во мнениях в отношении наличия
или сопоставимости с охваченным соглашением мер, принятых с целью
выполнения рекомендаций и решений, такой спор урегулируется путем
использования настоящих процедур разрешения споров, включая, по
возможности, использование первоначальной третейской группы.
Третейская группа распространяет свой доклад в течение 90 дней
после даты передачи ей данного вопроса. Если третейская группа
считает, что она не может представить свой доклад в этот срок, она
уведомляет ОРС в письменном виде о причинах задержки и
предполагаемом сроке представления своего доклада. 6. ОРС осуществляет контроль за выполнением принятых
рекомендаций или решений. Вопрос о выполнении рекомендаций или
решений может быть поднят в ОРС любым членом в любое время после
их принятия. Если ОРС не решит иначе, вопрос о выполнении
рекомендаций или решений включается в повестку дня заседания ОРС
через шесть месяцев после даты определения разумного срока в
соответствии с пунктом 3 и остается в повестке дня ОРС до решения
данного вопроса. По крайней мере за 10 дней до каждого такого
заседания, заинтересованный член представляет в ОРС формальный
доклад в письменном виде о ходе выполнения рекомендаций или
решений. 7. Если вопрос поднят развивающейся страной-членом, ОРС
рассматривает вопрос о том, какие дальнейшие действия, которые он
мог бы предпринять, были бы уместны в данных обстоятельствах. 8. Если дело возбуждено развивающейся страной-членом, то
рассматривая уместные действия, которые могли бы быть приняты, ОРС
учитывает не только торговлю, которую затрагивают меры, являющиеся
предметом жалобы, но и влияние этих мер на экономику
заинтересованной развивающейся страны-члена.
Статья 22
Компенсация и приостановление уступок
1. Компенсация и приостановление уступок или других
обязательств являются временными мерами, к которым можно прибегать
в случае, когда рекомендации и решения не выполняются в течение
разумного срока. Однако ни компенсация, ни приостановление уступок
или других обязательств не являются более предпочтительными, чем
выполнение в полном объеме рекомендации о приведении меры в
соответствие с охваченными соглашениями. Компенсация является
добровольной и, в случае предоставления, должна соответствовать
охваченным соглашениям. 2. Если затронутый член не приводит меру, рассматриваемую как
несоответствующую охваченному соглашению, в соответствие с
последним или иным образом не выполняет рекомендации и решения в
течение разумного срока, определенного согласно пункту 3 статьи
21, то такой член должен, если его об этом попросят, и не позднее,
чем по истечении разумного срока, начать переговоры с любой
стороной, прибегнувшей к процедурам урегулирования споров, с целью
определения взаимоприемлемой компенсации. Если удовлетворительная
компенсация не согласована в течение 20 дней после даты истечения
разумного срока, любая сторона, прибегнувшая к процедурам
урегулирования споров, может попросить ОРС дать разрешение на
приостановление применения к затронутому члену уступок или других
обязательств по охваченным соглашениям. 3. Рассматривая вопрос о приостановлении тех или иных уступок
или других обязательств, сторона, подавшая жалобу, применяет
следующие принципы и процедуры: (a) общим принципом является то, что стороне, подавшей
жалобу, вначале следует изыскивать возможность приостановления
уступок или других обязательств в том же секторе (секторах), в
котором(ых) третейская группа или Апелляционный орган обнаружили
нарушение или другое аннулирование, или сокращение выгод;
(b) если указанная сторона считает невозможным или
неэффективным приостановление уступок или других обязательств в
том же секторе (секторах), то она может изыскивать возможность
приостановления уступок или других обязательства в других секторах
в рамках того же соглашения;
(c) если указанная сторона считает, что приостановление
уступок или других обязательств в других секторах в рамках того же
соглашения является невозможным или неэффективным, а
обстоятельства достаточно серьезны, то она может изыскивать
возможность приостановления уступок или других обязательств в
рамках другого охваченного соглашения;
(d) применяя выше указанные принципы, эта сторона принимает
во внимание:
(i) торговлю в секторе или на основе соглашения, в
которых третейская группа или Апелляционный орган выявили
нарушение или другое аннулирование, или сокращение выгод, а также
значение такой торговли для данной стороны;
(ii) более широкие экономические данные, касающиеся
аннулирования или сокращения выгод, и более широкие экономические
последствия приостановления уступок или других обязательств;
(e) если указанная сторона решит просить разрешения на
приостановление уступок или других обязательств в соответствии с
пунктами (b) или (c), она должна изложить в своей просьбе причины
этого. Одновременно с направлением в ОРС данная просьба
направляется также в соответствующие Советы, а также, если просьба
подается в соответствии с пунктом (b), соответствующим органам по
секторам;
(f) для целей настоящего пункта, "сектор" означает:
(i) в отношении товаров - все товары;
(ii) в отношении услуг - основной сектор, как он
определен в действующем "Классификационном перечне секторов
услуг", который определяет такие сектора14;
___________________
14 Перечень, который содержится в документе MTN.GNS/W/120,
выделяет одиннадцать секторов.
(iii) в отношении торговых аспектов прав интеллектуальной
собственности, каждую из категорий прав интеллектуальной
собственности, охваченных разделами 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7 части
II, или обязательствами, предусмотренными частью III или частью IV
Соглашения по ТРИПС ( 981_018 );
(g) для целей этого пункта "соглашение" означает:
(i) в отношении товаров - соглашения, перечисленные в
Приложении 1A к Соглашению по ВТО ( 995_342 ), а также соглашения
с ограниченным кругом участников в той мере, в какой
соответствующие стороны спора являются сторонами этих соглашений;
(ii) в отношении услуг - ГАТС ( 981_017 );
(iii) в отношении прав интеллектуальной собственности -
Соглашение по ТРИПС ( 981_018 ).
4. Уровень приостановления уступок или других обязательств,
разрешенный ОРС, должен соответствовать уровню аннулирования или
сокращения выгод.
5. ОРС не разрешает приостановление уступок или других
обязательств, если охваченное соглашение запрещает такое
приостановление.
6. В случае ситуации, описанной в пункте 2, ОРС, по запросу,
дает разрешение приостановить применение уступок или других
обязательств в течение 30 дней с даты истечения разумного срока,
если только ОРС не решит, на основе консенсуса, отклонить просьбу.
Однако, если затронутый член возражает против предлагаемого уровня
приостановления уступок или утверждает, что принципы и процедуры,
изложенные в пункте 3, не были соблюдены, когда сторона, подавшая
жалобу, запрашивала разрешение приостановить уступки или другие
обязательства в соответствии с пунктом 3(b) или (c), дело должно
передается в арбитраж. Такой арбитраж проводится первоначальной
третейской группой при наличии ее членов, или арбитром15,
назначенным Генеральным директором, и завершается в течение 60
дней с даты истечения разумного срока. Уступки или другие
обязательства не должны приостанавливаться в процессе арбитража.
___________________
15 Термин "арбитр" толкуется как означающий либо лицо, либо
группу лиц.
7. Арбитр16, действующий в соответствии с пунктом 6, не
рассматривает характер уступок или других обязательств, которые
приостанавливаются, но определяет, соответствует ли уровень
приостановления уступок уровню аннулирования или сокращения выгод.
Арбитр может также определить, разрешается ли охваченным
соглашением предполагаемое приостановление уступок или других
обязательств. Однако, если дело, переданное в арбитраж, включает
жалобу на несоблюдение принципов и процедур, изложенных в пункте
3, арбитр рассматривает эту жалобу. В случае, если арбитр
установит, что настоящие принципы и процедуры не соблюдались,
сторона, подавшая жалобу, применяет их в соответствии с пунктом 3.
Стороны признают решение арбитра как окончательное, и стороны,
которых это касается, не ставят вопрос о повторном арбитраже. ОРС
безотлагательно уведомляется о решении арбитра и, по запросу, дает
разрешение приостановить уступки или другие обязательства в
случаях, когда просьба соответствует решению арбитра, если ОРС не
решит путем консенсуса отклонить просьбу. ___________________
16 Термин "арбитр" толкуется как означающий либо лицо, либо
группу лиц или членов первоначальной специальной группы,
выступающих в качестве арбитра.
8. Приостановление уступок или других обязательств носит
временный характер и применяется лишь до тех пор, пока мера,
рассматриваемая как несоответствующая охваченному соглашению, не
будет отменена, или член, который должен выполнять рекомендации
или решения, не предложит решения, касающегося аннулирования или
сокращения выгод, или не будет достигнуто взаимоудовлетворяющее
решение. В соответствии с пунктом 6 статьи 21, ОРС продолжает
осуществлять наблюдение за выполнением принятых рекомендаций или
решений, включая такие случаи, когда компенсация была
предоставлена, либо были приостановлены уступки или другие
обязательства, но рекомендации привести меру в соответствие с
охваченными соглашениями не были выполнены. 9. Положения об урегулировании споров в охваченных
соглашениях могут применяться в отношении мер, касающихся
соблюдения указанных соглашений принятых региональными или
местными правительствами или властями на территории члена. Если
ОРС решил, что какое-либо положение охваченного соглашения не
соблюдалось, несущий ответственность член с целью обеспечения его
соблюдения должен принять такие разумные меры, которые имеются в
его распоряжении. Положения охваченных соглашений и настоящей
Договоренности, касающиеся компенсации и приостановления уступок
или других обязательств, применяются в случаях, когда невозможно
обеспечить такое соблюдение17. ___________________
17 Если положения любого охваченного соглашения, касающиеся
мер, принятых региональными или местными правительствами или
властями на территории члена, отличаются от положений настоящего
пункта, применяются положения такого охваченного соглашения.
Статья 23
Укрепление многосторонней системы
1. Если члены стремятся получить возмещение в случае
нарушения обязательств или аннулирования или сокращения выгод по
охваченным соглашениям, либо в случае затруднения в достижении
какой-либо цели охваченных соглашений, они используют и твердо
придерживаются правил и процедур настоящей Договоренности. 2. В таких случаях члены: (a) не будут принимать решения о том, что нарушение имело
место, что выгоды аннулированы или сокращены и что достижение
какой-либо цели охваченных соглашений затруднено, иначе как путем
урегулирования споров в соответствии с правилами и процедурами
настоящей Договоренности, и будут принимать любое такое решение в
соответствии с выводами, содержащимися в докладе третейской группы
или Апелляционного органа, принятого ОРС, или решениями арбитража,
вынесенными в соответствии с настоящей Договоренностью;
(b) используют процедуры, предусмотренные статьей 21, для
определения разумного срока с целью дать затронутому Члену ВТО
возможность выполнить рекомендации и решения; и
(c) используют процедуры, предусмотренные статьей 22, для
определения уровня приостановления уступок или других обязательств
по охваченным соглашениям в случае невыполнения затронутым членом
рекомендаций и решений в течение разумного срока.
Статья 24
Специальные процедуры,
затрагивающие наименее развитые страны-члены
1. На всех стадиях установления причины споров и процедур их
урегулирования, связанных с наименее развитой страной-членом,
особое внимание должно уделяться конкретному положению наименее
развитых стран-членов ВТО. В этом отношении члены должны проявлять
необходимую сдержанность в возбуждении дел в отношении наименее
развитых стран-членов. Если установлено, что аннулирование или
сокращение выгод является результатом меры, принятой наименее
развитой страной-членом, стороны, подавшие жалобу, проявляют
должную сдержанность, запрашивая компенсацию или добиваясь
разрешения приостановить применение уступок или других
обязательств в соответствии с настоящими процедурами. 2. В делах по урегулированию споров, затрагивающих наименее
развитую страну-члена, удовлетворительное решение которых не было
найдено в ходе консультаций, Генеральный директор или председатель
ОРС, по просьбе наименее развитой страны-члена, предлагают свои
добрые услуги, примирение или посредничество с целью оказания
содействия сторонам в разрешении спора до поступления просьбы о
учреждении третейской группы. Предоставляя указанное выше
содействие, Генеральный директор или председатель ОРС могут
консультироваться с любым источником, который они сочтут
подходящим.
Статья 25
Арбитраж
1. Ускоренный арбитраж в рамках ВТО как альтернативный способ
урегулирования спора может облегчить урегулирование некоторых
споров, касающихся вопросов, которые четко определены обеими
сторонами. 2. Если иное не предусмотрено в настоящей Договоренности,
арбитраж используется с взаимного согласия сторон, которые
договариваются о процедурах его проведения. Соглашения об
использовании арбитража доводятся до сведения всех членов
достаточно заблаговременно до начала самого арбитражного процесса. 3. Другие члены могут стать сторонами арбитражной процедуры
только с согласия сторон, которые договорились об использовании
арбитража. Стороны процедуры соглашаются придерживаться решения
арбитража. О решениях арбитража должны уведомляться ОРС и Совет,
или Комитет соответствующего соглашения, где любой член может
поднять любой вопрос в этой связи. 4. Статьи 21 и 22 настоящей Договоренности применяются
mutatis mutandis к арбитражным решениям.
Статья 26
1. Жалобы в случаях ненарушения, относящиеся к типу,
описанному в пункте 1(b) статьи XXIII ГАТТ 1994 г. ( 981_003 ). В случаях, когда положения пункта 1(b) статьи XXIII ГАТТ 1994
г. ( 981_003 ) применяются к охваченному соглашению, третейская
группа или Апелляционный орган могут принимать решения и
рекомендации только, если какая-либо сторона спора считает, что
любая выгода, прямо или косвенно вытекающая для нее, из
соответствующего охваченного соглашения, аннулируется или
сокращается, либо достижение какой-либо цели данного соглашения
затрудняется в результате применения членом любой меры, не взирая
на то, противоречит ли она условиям данного соглашения или нет. В
тех случаях и в той мере, в какой такая сторона считает, а
третейская группа или Апелляционный орган определяют, что дело
касается меры, которая не противоречит положениям охваченного
соглашения, к которому применяются положения пункта 1(b) статьи
XXIII ГАТТ 1994, применяются процедуры настоящей Договоренности,
при условии соблюдения следующих положений: (a) сторона, подавшая жалобу, должна представить подробное
обоснование любой жалобы, касающейся меры, которая не противоречит
соответствующему охваченному соглашению;
(b) если установлено, что мера аннулирует или сокращает
выгоды, либо затрудняет достижение целей соответствующего
охваченного соглашения без нарушения последнего, то обязательство
устранить эту меру не применяется. Однако в таких случаях
третейская группа или Апелляционный орган должны рекомендовать
затронутому члену осуществить корректировку на взаимоприемлемой
основе;
(c) несмотря на положения статьи 21, арбитраж,
предусмотренный в пункте 3 статьи 21, по просьбе той или другой
стороны, может вынести определение уровня выгод, которые
аннулированы или сокращены, и может также предложить пути и
способы достижения взаимоприемлемой корректировки; такие
предложения не являются связывающими для сторон спора;
(d) несмотря на положения пункта 1 статьи 22, компенсация
может быть частью корректировки, на взаимоприемлемой основе
которой окончательно урегулируется спор.
2. Жалобы типа, описанного в пункте 1(c) статьи XXIII ГАТТ
1994 г. ( 981_003 ). Если положения пункта 1(c) статьи XXIII ГАТТ 1994 г.
( 981_003 ) применяются к охваченному соглашению, третейская
группа может принимать рекомендации или решения только в том
случае, если сторона считает, что какая-либо выгода прямо или
косвенно вытекающая для нее, из соответствующего охваченного
соглашения, аннулируется или сокращается, либо достижение
какой-либо цели этого соглашения затрудняется в результате
ситуации, отличной от тех, к которым применяются положения пунктов
1(a) и 1(b) статьи XXIII ГАТТ 1994 г. Если в той мере, в какой
такая сторона считает, а третейская группа решает, что
рассматриваемое дело подпадает под действие этого пункта,
процедуры настоящей Договоренности действуют только до того
момента включительно, когда доклад третейской группы
распространяется среди членов. Правила и процедуры урегулирования
споров, содержащиеся в Решении от 12 апреля 1989 г. (BISD
36S/61-67), применяются к положениям о рассмотрении доклада с
целью его принятия, контроле и выполнении рекомендаций и решений.
Применяются также следующие положения: (a) сторона, подавшая жалобу, представляет подробное
обоснование любых аргументов, в отношении вопросов, охваченных
настоящим пунктом;
(b) в случаях, включающих вопросы, попадающие под настоящий
пункт, если третейская группа установит, что дела включают другие
вопросы урегулирования споров, кроме вышеназванных, третейская
группа направляет ОРС доклад по таким вопросам и отдельный доклад
по вопросам, попадающим под действие настоящего пункта.
Статья 27
Обязанности Секретариата
1. Секретариат оказывает содействие третейским группам,
особенно по правовым, историческим и процедурным аспектам
рассматриваемых дел, и предоставляет услуги по обслуживанию и
техническую помощь. 2. При оказании Секретариатом содействия членам в
урегулировании споров по их просьбе, может также возникнуть
необходимость предоставления дополнительных консультаций по
правовым вопросам и помощи в урегулировании споров развивающимся
странам-членам. С этой целью Секретариат предоставляет в
распоряжение любой развивающейся страны-члена, которая об этом
попросит, квалифицированного специалиста по правовым вопросам из
служб технического сотрудничества ВТО. Такой специалист оказывает
помощь развивающейся стране-члену путем, обеспечивающим неизменную
беспристрастность Секретариата. 3. Секретариат организует специальные курсы обучения для
заинтересованных членов по вопросам процедур и практики разрешения
споров с целью повышения информированности экспертов членов в этой
области.

Дополнение 1
Соглашения, охваченные Договоренностью
(A) Соглашение об учреждении Всемирной торговой организации
( 995_342 ).
(B) Многосторонние торговые соглашения
Приложение 1A: Многосторонние соглашения по торговле
товарами
Приложение 1B: Генеральное соглашение по торговле
услугами ( 981_017 )
Приложение 1C: Соглашение по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности
( 981_018 )
Приложение 2: Договоренность о правилах и процедурах,
регулирующих разрешение споров
(C) Соглашения с ограниченным кругом участников
Приложение 4: Соглашение по торговле гражданской
авиатехникой
Соглашение по правительственным закупкам
Международное соглашение по молочным
продуктам
Международное соглашение по говядине
Применение настоящей Договоренности к соглашениям с
ограниченным кругом участников зависит от принятия участниками
каждого из этих соглашений решения, устанавливающего способы
применения Договоренности к каждому отдельному такому Соглашению,
включая любые специальные или дополнительные правила или
процедуры, предназначенные для включения в Дополнение 2, как об
этом был уведомлен ОРС.

Дополнение 2
Специальные или дополнительные правила и процедуры,
содержащиеся в охваченных соглашениях
------------------------------------------------------------------ Соглашение Правила и процедуры ------------------------------------------------------------------ Соглашение по применению санитарных 11.2
и фитосанитарных мер ( 981_006 )
Соглашение по текстильным изделиям и одежде 2.14, 2.21, 4.4, 5.2,
( 981_007 ) 5.4, 5.6, 6.9, 6.10,
6.11, с 8.1 по 8.12
Соглашение по техническим с 14.2 по 14.4,
барьерам в торговле ( 981_008 ) Приложение 2
Соглашение по применению с 17.4 по 17.7
статьи VI ГАТТ 1994 ( 981_010 )
Соглашение по применению с 19.3 по 19.5,
статьи VII ГАТТ 1994 ( 981_011 ) Приложение II. 2(f),
3, 9, 21
Соглашение по субсидиям и с 4.2 по 4.12, 6.6,
компенсационным мерам с 7.2 по 7.10, 8.5
( 981_015 ) сноска 35, 24.4,
27.7,
Приложение V Генеральное соглашение по XXII:3, XXIII:3
торговле услугами ( 981_017 )
Приложение по финансовым услугам 4
Приложение по услугам в 4
области воздушных перевозок
Решение по некоторым процедурам с 1 по 5
урегулирования споров для ГАТС ------------------------------------------------------------------ Список правил и процедур, приведенный в настоящем Дополнении,
содержит положения, которые лишь частично могут относиться к
вопросам в данном контексте. Любые специальные и дополнительные правила и процедуры,
содержащиеся в Соглашениях с ограниченным кругом участников, так
как они определены компетентными органами по каждому соглашению и
уведомлены в ОРС.

Дополнение 3
Рабочие процедуры
1. В своей работе третейская группа следует соответствующим
положениям настоящей Договоренности. Кроме того должны применяться
следующие процедуры работы. 2. Третейская группа собирается на закрытое заседание.
Стороны спора и заинтересованные стороны присутствуют на
заседаниях только по приглашению третейской группы. 3. Ход обсуждения в третейской группе и документы, которые ей
представляются, остаются конфиденциальными. Никакое положение
настоящей Договоренности не мешает стороне спора предать гласности
изложение своей собственной позиции. Члены считают
конфиденциальной информацию, переданную другим членом третейской
группе, которую этот член представил как конфиденциальную. В
случаях, когда сторона спора сообщает третейской группе
конфиденциальную версию своих письменных заявлений, она
предоставляет также, по просьбе какого-либо члена,
неконфиденциальное резюме информации, содержащейся в ее
заявлениях, которая может быть предана гласности. 4. До первого основного заседания третейской группы с
участием сторон, стороны спора передают третейской группе
письменные заявления, в которых они излагают факты по делу и свои
аргументы. 5. На своем первом основном заседании с участием сторон
третейская группа предлагает стороне, которая подала жалобу,
представить дело. Затем, в ходе того же заседания, стороне, против
которой подана жалоба, предлагается изложить свою точку зрения. 6. Все третьи стороны, которые уведомили ОРС об их интересе к
делу, приглашаются изложить свои мнения в письменной форме в ходе
первого основного заседания третейской группы, созванного для этой
цели. Все такие третьи стороны могут присутствовать в ходе всего
этого заседания. 7. Официальные опровержения представляются в ходе второго
основного заседания третейской группы. Сторона, против которой
направлена жалоба, имеет право выступить первой, затем выступает
сторона, подавшая жалобу. Стороны представляют третейской группе,
до ее заседания, письменные опровержения. 8. Третейская группа может в любое время задавать вопросы
сторонам и просить их представить объяснения либо в ходе заседания
с участием сторон, либо в письменном виде. 9. Стороны спора и любая третья сторона, приглашенная для
изложения ее точки зрения, в соответствии со статьей 10, передают
третейской группе письменное изложение их устных заявлений. 10. В интересах полной открытости, представления,
опровержения и заявления, упомянутые в пунктах с 5 по 9, делаются
в присутствии сторон. Более того, письменные представления каждой
стороны, включая любые замечания по описательной части доклада и
ответы на вопросы, поставленные третейской группой, доводятся до
сведения другой стороны или других сторон. 11. Любые дополнительные процедуры, необходимые для
конкретной третейской группы. 12. Предлагаемый график работы третейской группы: (a) Получение первых письменных заявлений сторон:
1) Сторона, подавшая жалобу ______3 - 6 недель
2) Сторона, против которой направлена жалоба
______2 - 3 недели
(b) Дата, время и место первого существенного заседания
с участием третьих сторон ______1 - 2 недели
(c) Получение письменных опровержений сторон ______2 - 3 недели
(d) Дата, время и место второго существенного заседания
с участием сторон ______1 - 2 недели
(e) Передача сторонам описательной части доклада ______2 - 4 недели
(f) Передача замечаний сторон по описательной части доклада ______2 недели
(g) Передача сторонам промежуточного доклада, включая выводы
и заключения ______2 - 4 недели
(h) Предельный срок, в течение которого стороны могут
попросить о пересмотре одной или нескольких частей
доклада ______1 неделя
(i) Период пересмотра третейской группой, включая, при
необходимости, дополнительное заседание с участием сторон ______2 недели
(j) Передача сторонами спора окончательного доклада ______2 недели
(k) Рассылка окончательного доклада членам ______3 недели Указанный график может быть изменен в случае непредвиденных
обстоятельств. При необходимости, созываются дополнительные
заседания с участием сторон.

Дополнение 4
Консультатывные группы экспертов
Нижеследующие правила и процедуры применяются к
консультативным группам экспертов, учрежденным в соответствии с
положениями пункта 2 статьи 13. 1. Консультативные группы экспертов подчиняются третейской
группе. Их полномочия и подробные рабочие процедуры
устанавливаются третейской группой, которой они представляют
доклад. 2. Участие в консультативных группах экспертов ограничивается
лицами с высокими профессиональными качествами и опытом в
рассматриваемой области. 3. Граждане сторон спора не участвуют в работе
консультативной группы экспертов без совместной договоренности
сторон спора, за исключением исключительных обстоятельств, когда
третейская группа считает, что иначе не может быть удовлетворена
потребность в специализированной научной экспертизе.
Правительственные должностные лица сторон спора не могут входить в
состав консультативных групп экспертов. Члены консультативных
экспертных групп участвуют в работе в личном качестве, а не как
представители правительства или какой-либо организации.
Соответственно, правительства или организации не должны давать им
инструкций в отношении вопросов, рассматриваемых консультативной
группой экспертов. 4. Консультативные группы экспертов могут консультироваться и
запрашивать информацию и технические советы из любых источников,
которые они сочтут подходящими. До того, как консультативная
группа экспертов запрашивает такую информацию или консультацию из
источника, находящегося под юрисдикцией члена, она информирует об
этом правительство этого члена. Каждый член отвечает
незамедлительно и исчерпывающе на любой запрос консультативной
группы экспертов о получении такой информации, которую такая
группа считает необходимой и соответствующей. 5. Стороны спора имеют доступ ко всей относящейся к делу
информации, предоставленной консультативной группе экспертов, если
только она не является конфиденциальной. Конфиденциальная
информация, предоставленная консультативной группе экспертов, не
раскрывается без официального разрешения правительства,
организации или лица, предоставившего эту информацию. Если такая
информация запрашивается у консультативной группы экспертов, но
раскрытие этой информации консультативной группой экспертов не
разрешено, правительство, организация или лицо, предоставившее
информацию, передает неконфиденциальное резюме такой информации. 6. Консультативная группа экспертов представляет сторонам
спора проект доклада с целью получения от них замечаний и, при
необходимости, их учета в окончательном докладе, который также
рассылается сторонам спора одновременно с представлением его
третейской группе. Окончательный доклад консультативной группы
экспертов имеет только рекомендательный характер.вгору