Документ 981_053, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 04.11.2015, підстава - 745-VIII

ПРОТОКОЛ
про внесення змін до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі

{Протокол ратифіковано Законом № 745-VIII від 04.11.2015}

Офіційний переклад

Члени Світової організації торгівлі,

відповідно до Угоди про спрощення процедур торгівлі;

беручи до уваги рішення Генеральної ради в документі WT/L/940, схвалене відповідно до пункту 1 статті X Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі (далі - Угода СОТ);

домовилися про таке:

1. Після набрання чинності цим Протоколом відповідно до пункту 4, до Додатку 1А до Угоди СОТ вносяться зміни шляхом включення до нього Угоди про спрощення процедур торгівлі, передбаченої у Додатку до цього Протоколу, яка буде розміщена після Угоди про захисні заходи.

2. Без згоди інших членів не можуть бути зроблені застереження щодо будь-якого положення цього Протоколу.

3. Цей Протокол є відкритим для прийняття його членами.

4. Цей Протокол набирає чинності відповідно до пункту 3 статті X Угоди СОТ-1.

__________
-1 Для цілей обліку документів про прийняття відповідно до статті X.3 Угоди СОТ, документ про прийняття Європейським Союзом щодо себе та щодо його держав-членів рахується як документ про прийняття тією кількістю членів, яка є рівною кількості держав-членів Європейського Союзу, які є членами СОТ.

5. Цей Протокол здається на зберігання Генеральному директорові Світової організації торгівлі, який невідкладно надає кожному члену засвідчену копію цього Протоколу та кожне повідомлення про його прийняття відповідно до пункту 3.

6. Цей Протокол реєструється відповідно до положень статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Учинено у м. Женеві двадцять сьомого дня листопада місяця дві тисячі чотирнадцятого року в одному примірнику англійською, іспанською та французькою мовами, при цьому кожен текст є автентичним.Додаток
до Протоколу про внесення змін
до Марракеської угоди про заснування
Світової організації торгівлі

УГОДА
про спрощення процедур торгівлі

Преамбула

Члени,

беручи до уваги переговори, започатковані відповідно до Дохійської міністерської декларації;

нагадуючи та підтверджуючи мандат і принципи, які містяться у пункті 27 Дохійської міністерської декларації (WT/MIN(01)/DEC/1) та у Додатку D до Рішення Дохійської робочої програми, схваленої Генеральною радою 1 серпня 2004 року (WT/L/579), а також у пункті 33 і Додатку E до Гонконгської міністерської декларації (WT/MIN(05)/DEC);

бажаючи роз’яснити та вдосконалити відповідні положення статей V, VIII і X ГАТТ 1994 року з метою подальшого прискорення переміщення, випуску та оформлення товарів, включаючи транзитні товари;

визнаючи особливі потреби країн-членів, що розвиваються і, особливо, найменш розвинених країн-членів, та прагнучи посилити допомогу і підтримку розвитку потенціалу у цій сфері;

визнаючи необхідність ефективного співробітництва між членами з питань спрощення торгівлі і дотримання митних правил;

цим домовляються про таке:

Розділ І

Стаття 1: Опублікування і доступність інформації

1. Опублікування

1.1 Кожен член невідкладно опубліковує таку інформацію у недискримінаційний і легкодоступний спосіб з метою надання урядам, торговцям та іншим заінтересованим сторонам можливості ознайомитися з нею:

(a) процедури імпортування, експортування і транзиту (у тому числі процедури, які застосовуються у порту, аеропорту та інших пунктах перетину кордону) та необхідні форми і документи;

(b) чинні ставки мит та податків будь-якого виду, які застосовуються або пов’язані з імпортуванням чи експортуванням;

(c) збори і платежі, які застосовуються урядовими органами чи для урядових установ, або пов’язані з імпортуванням, експортуванням чи транзитом;

(d) правила класифікації або визначення вартості товарів для митних цілей;

(e) закони, підзаконні акти і адміністративно-правові норми загального застосування, які стосуються правил визначення походження;

(f) обмеження або заборони імпорту, експорту чи транзиту;

(g) штрафні санкції за порушення процедур імпорту, експорту або транзиту;

(h) процедури оскарження чи перегляду;

(i) угоди або їх частини з будь-якою країною або країнами, які стосуються імпортування, експортування або транзиту; та

(j) процедури, які стосуються адміністрування тарифних квот.

1.2 Ніщо в цих положеннях не повинно тлумачитись як таке, що вимагає опублікування або надання інформації мовою, іншою, ніж мова члена, за винятком, зазначеним у пункті 2.2.

2. Інформація, доступна через Інтернет

2.1 Кожен член надає доступ та оновлює, наскільки це можливо та необхідно, таку інформацію через Інтернет:

(a) опис-1 своїх процедур імпортування, експортування і транзиту, у тому числі процедур оскарження чи перегляду, який інформує уряди, торговців та інші заінтересовані сторони про практичні кроки, необхідні для імпортування, експортування і транзиту;

(b) форми та документи, необхідні для імпортування в, експортування з чи транзиту через територію такого члена;

(c) контактні дані свого інформаційного пункту (пунктів).

2.2 Якщо це практично можливо, опис, зазначений у підпункті 2.1(а) також надається однією з офіційних мов СОТ.

2.3 Членам рекомендується надавати через Інтернет доступ до додаткової інформації, яка стосується торгівлі, у тому числі щодо відповідного законодавства, яке стосується торгівлі, та інших питань, зазначених у пункті 1.1.

3. Інформаційні пункти

3.1 Кожен член у межах наявних ресурсів створює або підтримує один чи більше інформаційних пунктів для надання відповідей на обґрунтовані запити урядів, торговців та інших заінтересованих сторін з питань, передбачених у пункті 1.1, а також для надання необхідних форм і документів, зазначених у підпункті 1.1(а).

3.2 Члени митного союзу або ті, що залучені до регіональної інтеграції, можуть створювати або підтримувати спільні інформаційні пункти на регіональному рівні з метою виконання вимог пункту 3.1 у частині спільних процедур.

3.3 Членам рекомендується не вимагати сплати збору за надання відповідей на запити та необхідних форм і документів. У випадку, якщо він має місце, члени обмежують розмір таких зборів і платежів приблизною вартістю наданих послуг.

3.4 Інформаційні пункти відповідають на запити і надають форми та документи протягом розумного строку, який встановлюється кожним членом і може варіюватися в залежності від характеру або складності запиту.

4. Повідомлення

Кожен член повідомляє Комітет з питань спрощення процедур торгівлі, створений відповідно до пункту 1.1 статті 23 (далі - «Комітет»), про:

(a) офіційне(і) джерело(а), де опубліковано інформацію, зазначену в підпунктах з (a) до (j) пункту 1.1;

(b) уніфіковані локатори ресурсів веб-сайту(ів) в мережі Інтернет, зазначені у пункті 2.1; та

(c) контактні дані інформаційних пунктів, зазначених у пункті 3.1.

Стаття 2: Можливість надання коментарів, інформування до набрання чинності та консультації

1. Можливість надання коментарів та інформування до набрання чинності

1.1 Кожен член, наскільки це можливо та у спосіб, який відповідає його національному законодавству і правовій системі, надає можливості та необхідний час торговцям й іншим заінтересованим сторонам для надання коментарів щодо запропонованих нових або змін до існуючих законів і підзаконних нормативно-правових актів загального застосування, пов’язаних з переміщенням, випуском і митним очищенням товарів, включаючи транзитні товари.

1.2 Кожен член, наскільки це можливо та у спосіб, який відповідає його національному законодавству і правовій системі, забезпечує, щоб нові або змінені та доповнені закони і підзаконні нормативно-правові акти загального застосування, пов’язані з переміщенням, випуском і оформленням товарів, включаючи транзитні товари, були опубліковані або інформація про них стала іншим чином загальнодоступною якомога раніше до набрання ними чинності з метою надання торговцям й іншим заінтересованим сторонам можливості ознайомитися з ними.

1.3 Зміни митних або тарифних ставок, заходи, які мають пом’якшуючу дію, заходи, ефективність яких може бути знижена внаслідок дотримання пунктів 1.1 чи 1.2, заходи, які застосовуються за обставин крайньої необхідності або незначних змін у національному законодавстві та правовій системі, виключаються з під дії пунктів 1.1 та 1.2.

2. Консультації

Кожен член, за необхідності, забезпечує проведення регулярних консультацій між своїми митними установами та торговцями або іншими заінтересованими сторонами, які знаходяться на його території.

Стаття 3: Попередні рішення

1. Кожен член видає в межах розумного періоду часу і в конкретні строки попереднє рішення заявникові, який подав письмовий запит, що містить всю необхідну інформацію. Якщо член відмовляє у видачі попереднього рішення, він невідкладно повідомляє про це заявника у письмовій формі із зазначенням відповідних фактів і підстав для прийняття такого рішення.

2. Член може відмовити у видачі попереднього рішення заявникові, якщо питання, порушене в заявці:

(а) вже розглядається у справі заявника будь-якою урядовою установою, органом оскарження чи судом; або

(b) щодо нього вже прийняте рішення будь-яким органом оскарження чи судом.

3. Попереднє рішення є чинним протягом розумного строку після його видачі, крім випадків, коли законодавство, факти або обставини, на основі яких було прийняте таке рішення, змінилися.

4. Якщо член відкликає, змінює або визнає недійсним попереднє рішення, він надає заявникові письмове повідомлення про це із зазначенням відповідних фактів і підстав для прийняття такого рішення. Член відкликає, змінює або визнає недійсним попередні рішення, які мають зворотну дію, лише якщо таке рішення було схвалене на основі неповної, невірної, хибної чи завідомо неправдивої інформації.

5. Попереднє рішення, видане членом, є обов’язковим для такого члена стосовно заявника, який звернувся за ним. Член може обумовити, що попереднє рішення є обов’язковим для заявника.

6. Кожен член опубліковує щонайменше:

(a) вимоги до заявки на отримання попереднього рішення, у тому числі інформацію, яку необхідно надати та її формат;

(b) строк, у межах якого він буде видавати попереднє рішення; і

(c) строк, протягом якого попереднє рішення є чинним.

7. Кожен член забезпечує, за письмовим зверненням заявника, перегляд попереднього рішення або рішення про відкликання, зміну або визнання недійсним попереднього рішення-2.

__________
-2 Відповідно до цього пункту: (а) перегляд може здійснюватися посадовою особою, відомством чи установою, яка схвалила рішення, адміністративним органом вищого рівня або незалежним адміністративним органом або судовим органом до або після вжиття заходів на основі такого рішення; та (b) член не зобов’язаний надавати заявникові право звернення за пунктом 1 статті 4.

8. Кожен член докладає зусиль для забезпечення загальнодоступності будь-якої інформації про попередні рішення, яку він уважає такою, що становить суттєвий інтерес для інших заінтересованих сторін, із урахуванням необхідності захисту інформації, що становить комерційну таємницю.

9. Визначення та сфера застосування:

(a) Попереднє рішення - це письмове рішення, що надається членом заявникові до моменту імпортування товару передбаченого у заявці, в якому визначається режим, який член надає товару на момент його імпортування стосовно:

(i) тарифної класифікації товару; та

(ii) походження товару-3;

__________
-3 Мається на увазі, що попереднє рішення щодо походження товару може бути оцінкою походження для цілей Угоди про правила визначення походження, якщо таке рішення відповідає вимогам цієї Угоди та Угоди про правила визначення походження. Так само, оцінка походження відповідно до Угоди про правила визначення походження може бути попереднім рішенням про походження товару для цілей цієї Угоди, якщо таке рішення відповідає вимогам обох угод. За умови виконання вимог цієї статті члени не зобов’язані створювати окремі механізми відповідно до цього положення, на додаток до тих, які створені згідно з Угодою про правила визначення походження стосовно оцінки походження.

(b) Окрім попередніх рішень, визначених у підпункті (а), членам рекомендується надавати попередні рішення стосовно:

(i) відповідного методу або критеріїв та їхнього застосування, які будуть використовуватися для визначення митної вартості відповідно до конкретних обставин;

(ii) можливості застосування вимог члена щодо зниження або звільнення від митних зборів;

(iii) застосування вимог члена до квот, у тому числі тарифних квот; та

(iv) будь-яких додаткових питань, з яких член вважає за необхідне видати попереднє рішення.

(c) Заявник - це експортер, імпортер або будь-яка особа, яка має обґрунтовані підстави чи їхній представник.

(d) Член може вимагати від заявника наявності законного представництва або реєстрації на його території. Наскільки це можливо, такі вимоги не обмежують категорії осіб, які мають право подавати заявки на отримання попередніх рішень, і окремо враховують особливі потреби малих і середніх підприємств. Такі вимоги повинні бути чіткими та прозорими і не становити засобу своєвільної або невиправданої дискримінації.

Стаття 4: Процедури оскарження або перегляду

1. Кожен член забезпечує в межах своєї території будь-якій особі, якій митний орган видає адміністративне рішення-4, право на:

__________
-4 Адміністративне рішення у цій статті означає рішення, юридичні наслідки якого впливають на права та обов’язки певної особи в конкретному випадку. Мається на увазі, що адміністративне рішення за цією статтею охоплює адміністративні дії у значенні статті Х ГАТТ 1994 року або невжиття адміністративного заходу чи несхвалення адміністративного рішення відповідно до національного законодавства та правової системи члена. Для врегулювання такої ситуації члени можуть застосовувати альтернативний адміністративний механізм або звернення до суду для того, щоб зобов’язати митний орган невідкладно схвалити адміністративне рішення замість надання права на оскарження або перегляд відповідно до підпункту 1 (а).

(a) адміністративне оскарження до адміністративного органу вищого рівня або адміністративного органу, незалежного від посадової особи чи установи, що видала таке рішення, або перегляд ними такого рішення; та/або

(b) оскарження або перегляд рішення у судовому порядку.

2. Законодавство члена може встановлювати, що адміністративне оскарження або перегляд повинні бути ініційовані до оскарження чи перегляду у судовому порядку.

3. Кожен член забезпечує здійснення процедур оскарження або перегляду у недискримінаційний спосіб.

4. Кожен член забезпечує, щоб у випадку, коли рішення про оскарження або перегляд, відповідно до підпункту 1 (а), не надається:

(a) в межах встановлених строків, визначених його законами чи підзаконними нормативно-правовими актами; або

(b) внаслідок необґрунтованої затримки

позивач мав право на подальше оскарження чи на подальший перегляд адміністративним або судовим органом чи на будь-яке інше звернення до судового органу-5.

__________
-5 Ніщо в цьому пункті не перешкоджає члену визнавати відсутність рішення у рамках оскарження або перегляду рішення як рішення на користь позивача згідно з його законами та підзаконними нормативно-правовими актами.

5. Кожен член забезпечує надання особі, зазначеній у пункті 1, мотивування адміністративного рішення для того, щоб така особа, за необхідності, могла застосувати процедури оскарження або перегляду.

6. Кожному члену рекомендується поширити положення цієї статті на адміністративні рішення, що ухвалюються іншими, ніж митні, органами контролю на кордоні.

Стаття 5: Інші заходи щодо посилення  неупередженості, недискримінації та прозорості

1. Повідомлення про посилення контролю або інспектування

Якщо член схвалює або застосовує систему надання повідомлень чи інструкцій заінтересованим установам для посилення контролю або інспектування на кордоні стосовно харчових продуктів, напоїв або кормів, охоплених повідомленням або інструкцією для захисту, в межах його території, життя або здоров’я людини, тварини чи рослини, такі заходи регулювання застосовуються до порядку їхнього надання, припинення чи зупинення:

(a) за необхідності кожен член може надавати повідомлення або інструкції на основі аналізу ризику;

(b) кожен член може надавати повідомлення або інструкцію для однакового застосування до тих пунктів в’їзду, де застосовуються санітарні та фітосанітарні умови, на яких повідомлення або інструкція засновані;

(c) кожен член без зволікань зупиняє чи призупиняє дію повідомлення або інструкції, коли обставини, які зумовили їх видання, більше не існують або якщо змінені обставини можна вирішити у спосіб, який є менш обмежувальним для торгівлі;

(d) коли член вирішує зупинити чи призупинити дію повідомлення або інструкції, він, за необхідності, невідкладно опубліковує оголошення про зупинення чи призупинення їхньої дії у недискримінаційній і легкодоступній формі або інформує члена, що є експортером, чи імпортера.

2. Затримання

Член невідкладно інформує перевізника або імпортера у випадку затримання товарів, задекларованих для імпортування, для інспектування митним чи будь-яким іншим компетентним органом.

3. Процедури лабораторних досліджень

3.1 Будь-який член, на вимогу, може надавати можливість для проведення повторного дослідження у випадку, якщо результат першого дослідження зразків, взятих після прибуття товарів, задекларованих для імпортування, є негативним.

3.2 Будь-який член опубліковує у недискримінаційній і легкодоступній формі назву та адресу будь-якої лабораторії, де може бути проведено дослідження або передає цю інформацію імпортеру, у разі надання йому можливості, відповідно до пункту 3.1.

3.3 Будь-який член розглядає результати повторного дослідження, якщо таке мало місце і було проведено згідно з пунктом 3.1, для випуску та митного очищення товарів і, за необхідності, може прийняти результати такого дослідження.

Стаття 6: Правила щодо зборів і платежів, які застосовуються до імпортування та експортування або у зв’язку із ними та штрафи

1. Загальні правила щодо зборів і платежів, які застосовуються до імпортування та експортування або у зв’язку із ними

1.1 Положення пункту 1 застосовуються до всіх зборів і платежів, інших, ніж ввізне та вивізне мито, а також інших, ніж податки, які підпадають під дію статті ІІІ ГАТТ 1994 року, що застосовуються членами до імпорту або експорту товарів чи пов’язані із ними.

1.2 Інформація про збори і платежі публікується відповідно до статті 1. Ця інформація включає інформацію про збори і платежі, які підлягають застосуванню, їх підстави, відповідальний орган, а також строки і порядок їхньої сплати.

1.3 Встановлюється достатній строк між опублікуванням нових чи змінених зборів та платежів і набранням ними чинності, за винятком обставин крайньої необхідності. Такі збори і платежі не застосовуються до моменту опублікування інформації про них.

1.4 Кожен член періодично переглядає свої збори та платежі з метою, за можливості, зменшення їхньої кількості та видів.

2. Спеціальні правила щодо зборів і платежів, які застосовуються чи пов’язані з імпортуванням та експортуванням

Збори та платежі за митне оформлення:

(i) обмежуються розміром приблизної вартості послуг, наданих або пов’язаних із відповідною спеціальною імпортною або експортною операцією; та

(ii) не повинні бути обов’язково пов’язані із конкретною імпортною або експортною операцією за умови, що вони стягуються за послуги, які тісно пов’язані із митним оформленням товарів.

3. Штрафні санкції

3.1 Для цілей пункту 3 термін «штрафні санкції» означає санкції, що застосовуються митною адміністрацією члена за порушення його митних законів, підзаконних нормативно-правових актів або процедурних вимог.

3.2 Кожен член забезпечує, щоб штрафні санкцій за порушення митних законів, підзаконних нормативно-правових актів або процедурних вимог, застосовувалися лише до особи (осіб), відповідальної(их) за порушення згідно із його законодавством.

3.3 Застосована штрафна санкція залежить від фактів та обставин справи і повинна відповідати ступеню та тяжкості порушення.

3.4 Кожен член забезпечує заходи, спрямовані на уникнення:

(a) конфлікту інтересів під час нарахування та стягнення штрафних санкцій і мит; та

(b) створення стимулу для нарахування або стягнення штрафних санкцій, які не відповідають пункту 3.3.

3.5 Кожен член забезпечує, щоб у разі застосування штрафних санкцій за порушення митних законів, підзаконних нормативно-правових актів або процедурних вимог пояснення у письмовій формі надавалось особі (особам), до якої (яких) застосовуються такі штрафні санкції, із точним визначенням характеру порушення та застосованого закону, підзаконного нормативно-правового акту або процедури, відповідно до яких обсяг або розмір штрафних санкцій за порушення було призначено.

3.6 Коли особа добровільно розкриває митній адміністрації члена обставини порушення митного закону, підзаконного нормативно-правового акту чи процедурної вимоги до виявлення порушення митною адміністрацією, члену рекомендується, за необхідності, розглядати цей факт як потенціальну пом’якшуючу обставину у контексті встановлення штрафних санкцій для цієї особи.

3.7 Положення цього пункту застосовуються до штрафних санкцій, які стосуються транзитного руху, зазначених у пункті 3.1.

Стаття 7: Випуск і митне очищення товарів

1. Обробка документів до прибуття товару

1.1 Кожен член запроваджує або дотримується процедур, що дозволяють подавати документацію, яка стосується імпорту, та іншу необхідну інформацію, включаючи маніфести, щоб розпочати їхню обробку до прибуття товарів з метою прискорення випуску товарів після їхнього прибуття.

1.2 Кожен член, за необхідності, забезпечує можливість попереднього подання документів в електронному форматі для їх обробки до прибуття товарів.

2. Електронні платежі

Кожен член, по можливості, запроваджує або дотримується процедур, що дозволяють здійснення електронних платежів для оплати мит, податків, зборів і платежів, які стягуються митними органами при імпортуванні або експортуванні товарів.

3. Відокремлення випуску від остаточного визначення розміру мит, податків, зборів і платежів

3.1 Кожен член запроваджує або дотримується процедур, що дозволяють випуск товарів до остаточного визначення розміру мит, податків, зборів і платежів, якщо таке визначення не було зроблене до або на момент прибуття, або настільки швидко, наскільки можливо після прибуття, та за умови виконання всіх інших нормативних вимог.

3.2 В якості умови для такого випуску член може вимагати:

(a) сплати мит, податків, зборів і платежів, розмір яких визначено до або на момент прибуття товарів та гарантію на будь-яку ще не визначену суму сплати у формі поручительства, застави чи іншого відповідного інструменту, передбаченого його законами та підзаконними нормативно-правовими актами; або

(b) гарантію у формі поручительства, застави чи іншого відповідного інструменту, передбаченого його законами та підзаконними нормативно-правовими актами.

3.3 Така гарантія не повинна бути більшою, ніж сума, яку член вимагає для забезпечення сплати мит, податків, зборів і платежів, яка, у кінцевому рахунку, підлягає сплаті за товари, які покриваються гарантією.

3.4 У випадках виявлення правопорушення, що тягне за собою накладення грошових санкцій або штрафів, може вимагатися гарантія для таких санкцій та штрафів, які можуть бути накладені.

3.5 Гарантія, як це передбачено у пунктах 3.2 та 3.4, припиняє дію, якщо вона більше не потрібна.

3.6 Ніщо в цих положеннях не впливає на право члена перевіряти, затримувати, накладати арешт, конфіскувати або вчиняти з товарами дії в будь-який інший спосіб, що не є несумісним із правами та обов’язками члена у рамках СОТ.

4. Управління ризиками

4.1 Кожен член, наскільки це можливо, запроваджує або дотримується системи управління ризиками в сфері митного контролю.

4.2 Кожен член розробляє і застосовує систему управління ризиками таким чином, щоб уникати самовільної чи невиправданої дискримінації або прихованих обмежень для міжнародної торгівлі.

4.3 Кожен член зосереджує митний контроль та, наскільки це можливо, інші відповідні види контролю на кордоні, на вантажах з високим рівнем ризику і прискорює випуск вантажів із низьким рівнем ризику. Будь-який член також може довільно обрати вантажі для здійснення таких видів контролю в рамках системи управління ризиками.

4.4 Кожен член базує систему управління ризиками на оцінці ризиків за допомогою відповідних критеріїв вибірковості. Такі критерії вибірковості можуть включати, серед іншого, Гармонізовану систему кодування, характер та опис товарів, країну походження, країну відправлення товарів, вартість товарів, дані щодо дотримання торговцями зобов’язань та вид транспортування.

5. Аудит після митного очищення

5.1 З метою прискорення випуску товарів кожен член запроваджує або застосовує аудит після митного очищення для забезпечення дотримання митних та інших пов’язаних із ними законів і підзаконних нормативно-правових актів.

5.2 Кожен член обирає особу або вантаж для аудиту після митного очищення з урахуванням підходу, заснованого на ризиках, що може включати відповідні критерії вибірковості. Кожен член проводить аудит після митного очищення у прозорий спосіб. Коли особа є об’єктом аудиту і його остаточні результати досягнуті, член невідкладно повідомляє особу, чиї дані перевірялися, про результати, її права та обов’язки та обґрунтування результатів.

5.3 Інформація, отримана під час аудиту після митного очищення, може бути використана у подальших адміністративних або судових провадженнях.

5.4 Члени, по можливості, використовують результати аудиту після митного очищення при застосуванні системи управління ризиками.

6. Встановлення та опублікування середнього часу випуску

6.1 Членам рекомендується періодично та на постійній основі вимірювати та опубліковувати дані про середній час випуску товарів з використанням, серед іншого, таких інструментів як Дослідження часу випуску Всесвітньої митної організації-6 (далі - ВМО).

__________
-6 Кожен член може визначати обсяг і методику такого вимірювання середнього часу випуску відповідно до своїх потреб і спроможності.

6.2 Членам рекомендується ділитися із Комітетом своїм досвідом обчислення середнього часу випуску, включаючи використані методики, ідентифіковані стримуючі фактори та будь-які наслідки для ефективності.

7. Заходи зі спрощення процедур торгівлі для уповноважених операторів

7.1 Кожен член забезпечує додаткові заходи зі спрощення процедур торгівлі, які пов’язані з формальностями і процедурами імпорту, експорту або транзиту, відповідно до пункту 7.3, для операторів, які відповідають встановленим критеріям (далі - уповноважені оператори). Альтернативно, будь-яким членом можуть бути запропоновані такі заходи зі спрощення процедур торгівлі шляхом застосування митних процедур, які є загальнодоступними для всіх операторів, і не потребують створення окремого порядку.

7.2 Встановлені критерії для визнання уповноваженим оператором мають бути пов’язані з дотриманням або ризиком недотримання вимог, встановлених законами, нормативно-правовими актами або процедурами члена.

(a) Такі критерії мають бути опубліковані та можуть включати:

(i) належний запис, який засвідчує відповідність митному та іншим пов’язаним законам і нормативно-правовим актам;

(ii) систему управління комерційними документами для забезпечення проведення необхідного внутрішнього контролю;

(iii) платоспроможність, у тому числі, за необхідності, забезпечення належного страхування або гарантії; та

(iv) ланцюга поставок.

(b) Такі критерії не повинні:

(i) розроблятися чи застосовуватися у спосіб, який дозволяє або створює свавільну чи невиправдану дискримінацію між операторами у переважно однакових умовах; та

(ii) обмежувати, наскільки це можливо, участь малих та середніх підприємств.

7.3 Заходи зі спрощення процедур торгівлі, передбачені відповідно до пункту 7.1, включають щонайменше три з таких заходів-7:

__________
-7 Захід, передбачений підпунктами з (a) по (g) пункту 7.3, вважатиметься таким, що застосовується до уповноваженого оператора, якщо він є загальнодоступним для всіх операторів.

(a) зниження у належних випадках вимог щодо документування і даних;

(b) зниження у належних випадках кількості фізичних оглядів і перевірок;

(c) за необхідності швидкий випуск товарів;

(d) відстрочення сплати мит, податків, зборів і платежів;

(e) використання генеральних гарантій або обмежених гарантій;

(f) єдина митна декларація на всі товари, що імпортуються або експортуються у встановлений строк; та

(g) митне очищення товарів на об’єктах уповноваженого оператора або в іншому місці, дозволеному митною установою.

7.4 Членам рекомендується розвивати системи уповноважених операторів на основі міжнародних стандартів, якщо такі існують, за винятком, коли такі стандарти становитимуть неналежний або неефективний засіб виконання поставлених законних завдань.

7.5 З метою посилення заходів зі спрощення процедур торгівлі, що передбачені для операторів, члени надають іншим членам можливість ведення переговорів про взаємне визнання систем уповноважених операторів.

7.6 Члени обмінюються відповідною інформацією у рамках Комітету про чинні системи уповноважених операторів.

8. Термінові відправлення

8.1 Кожен член запроваджує або дотримується процедур, що дозволяють прискорений випуск принаймні тих товарів, які ввозяться через вантажні комплекси аеропортів, для осіб, які звертаються за наданням такого режиму, зі збереженням при цьому митного контролю-8. Якщо будь-який член використовує критерії-9, що встановлюють обмеження щодо тих, хто може звертатися за наданням такого режиму, такий член може, в опублікованих критеріях, вимагати від заявника в якості умов отримання права на застосування режиму термінових відправлень, зазначеного в пункті 8.2:

__________
-8 У випадках, коли член має чинну процедуру, що передбачає режим, зазначений у пункті 8.2, це положення не вимагає від такого члена запроваджувати окремі процедури прискореного випуску.
-9 Такі критерії застосування, за їхньої наявності, є додатковими до вимог члена, що стосуються всіх товарів або відправлень, які ввозяться через вантажні комплекси аеропортів.

(a) забезпечення достатньої інфраструктури та оплати митних витрат, які стосуються обробки термінових відправлень у випадках, коли заявник відповідає вимогам члена щодо проведення такої обробки на визначених об’єктах;

(b) завчасного, до прибуття термінового відправлення, подання інформації, необхідної для випуску товару;

(c) сплати зборів, розмір яких обмежується приблизною вартістю послуг, наданих у зв’язку із наданням режиму, передбаченого пунктом 8.2;

(d) підтримання високого рівня контролю за терміновими відправленнями за допомогою внутрішньої безпеки, логістики й технологій відстеження товару від моменту його прийняття до моменту доставки;

(e) забезпечення термінових перевезень від моменту прийняття відправлень до моменту їх доставки;

(f) визнання відповідальності за сплату митній установі всіх мит, податків, зборів і платежів за товари;

(g) наявність позитивних даних про дотримання митних та інших пов’язаних законів та підзаконних нормативно-правових актів;

(h) дотримання інших умов, безпосередньо пов’язаних із забезпеченням ефективного застосування законів, підзаконних нормативно-правових актів і процедурних вимог члена, які стосуються саме надання режиму, передбаченого пунктом 8.2.

8.2 Дотримуючись положень пунктів 8.1 і 8.3, члени:

(a) максимально зменшують кількість документації, необхідної для випуску термінових відправлень, відповідно до пункту 1 статті 10 і, наскільки це можливо, забезпечують випуск на основі одноразового подання інформації про певні відправлення;

(b) забезпечують випуск термінових відправлень за звичайних обставин якнайшвидше після прибуття, за умови, що інформація, необхідна для їхнього випуску, попередньо була надана;

(c) докладають зусиль для застосовування режиму, відповідно до підпунктів (a) і (b), до відправлень будь-якої ваги чи вартості, визнаючи при цьому, що будь-якому члену дозволяється вимагати застосування додаткових процедур ввезення, у тому числі подання декларацій і супровідної документації та сплати мит і податків, й обмежувати такий режим на основі типу товару, за умови, що режим не обмежується товарами низької вартості, такими як документи; та

(d) наскільки це можливо, встановлюють мінімальну вартість відправлення або його оподатковуваний розмір, з яких не будуть справлятися мита і податки, окрім певних визначених товарів. Це положення не поширюється на внутрішні податки, такі як податок на додану вартість та акцизний податок, які застосовуються до імпортних товарів у спосіб, сумісний із статтею ІІІ ГАТТ 1994 року.

8.3 Ніщо в пунктах 8.1 і 8.2 не впливає на право будь-якого члена перевіряти, затримувати, накладати арешт, конфіскувати або відмовляти у ввезенні товарів чи проводити аудит після митного оформлення, у тому числі у зв’язку із застосуванням систем управління ризиками. Крім того, ніщо в пунктах 8.1 та 8.2 не перешкоджає будь-якому члену вимагати, як умову випуску, надання додаткової інформації та виконання вимог неавтоматичного ліцензування.

9. Товари, що швидко псуються-10

__________
-10 Для цілей цього положення товари, що швидко псуються - це товари, які починають швидко розкладатися внаслідок своїх природних властивостей, зокрема, за відсутності належних умов зберігання.

9.1 З метою запобігання втрати або погіршення властивостей швидкопсувних товарів, яких можна уникнути, та за умови виконання всіх нормативно-правових вимог, кожен член забезпечує випуск товарів, що швидко псуються:

(a) за звичайних обставин - в найкоротший строк; та

(b) за виняткових обставин, при необхідності, - поза робочим часом митних та інших відповідних установ.

9.2 Кожен член надає товарам, що швидко псуються, належний пріоритет при плануванні будь-яких перевірок, проведення яких може вимагатися.

9.3 Кожен член вживає заходів або дозволяє імпортеру вживати заходів щодо належного зберігання товарів, що швидко псуються, під час очікування прийняття рішення про їх випуск. Член може вимагати, щоб будь-які складські об’єкти, обумовлені імпортером, були схвалені або визначені його відповідними органами. Переміщення товарів до цих складських об’єктів, включаючи надання дозволу оператору на переміщення таких товарів, може підлягати, за необхідності, схваленню відповідними органами. Член, якщо це можливо і відповідає національному законодавству, на запит імпортера забезпечує проведення на цих складських об’єктах будь-яких процедур, необхідних для здійснення випуску.

9.4 У випадках значної затримки випуску товарів, що швидко псуються, та на відповідний письмовий запит член-імпортер, наскільки це можливо, надає повідомлення про причини затримки.

Стаття 8: Співробітництво між органами контролю на кордоні

1. Кожен член забезпечує, щоб його органи та установи, відповідальні за здійснення контролю на кордоні та процедури, які стосуються імпорту, експорту і транзиту товарів, співробітничали між собою та координували свою діяльність з метою спрощення торгівлі.

2. Кожен член, наскільки це можливо, співробітничає на взаємоузгоджених умовах з іншими членами, з якими він має спільний кордон, з метою координації процедур у місцях перетину кордону для сприяння транскордонній торгівлі. Таке співробітництво і координація можуть включати:

(a) узгодження робочих днів і годин;

(b) узгодження процедур і формальностей;

(c) створення і використання спільних об’єктів;

(d) спільний контроль;

(e) запровадження контролю на кордоні за принципом «однієї зупинки».

Стаття 9: Переміщення товарів, призначених для імпорту, під митним контролем

Кожен член, наскільки це можливо, та за умови виконання всіх нормативно-правових вимог, дозволяє переміщувати в межах своєї території товари, призначені для імпорту, під митним контролем від митниці в пункті ввезення до іншої митниці на його території, де такі товари будуть випущені або очищені.

Стаття 10: Формальності, пов’язані з імпортуванням, експортуванням і транзитом

1. Формальності та вимоги до документації

1.1 З метою мінімізації обсягу і складності формальностей, пов’язаних із імпортом, експортом і транзитом, та зниження й спрощення вимог до імпортної, експортної і транзитної документації, а також беручи до уваги законні цілі відповідної політики та інші чинники, такі як зміна обставин, відповідна нова інформація і ділова практика, наявність технічних засобів і технологій, найкраща міжнародна практика та внески заінтересованих сторін, кожен член переглядає такі формальності і вимоги до документації та на основі результатів перегляду, за необхідності, забезпечує, щоб такі формальності і вимоги до документації:

(a) запроваджувалися та/або застосовувалися з метою швидкого випуску та митного очищення товарів, зокрема товарів, які швидко псуються;

(b) запроваджувалися та/або застосовувалися у спосіб, що має на меті зменшення часу та витрат для дотримання торговцями і операторами вимог;

(c) були найменш обмежувальним обраним заходом для торгівлі, якщо для досягнення мети політики або відповідних цілей досить придатними є два або більше альтернативних заходи; та

(d) не застосовувалися, у тому числі частково, коли потреба в них зникає.

1.2 За необхідності Комітет розробляє процедури обміну між членами відповідною інформацією та найкращою практикою.

2. Прийняття копій

2.1 Кожен член, за необхідності, докладає зусиль для того, щоб приймати паперові або електронні копії супровідних документів, необхідних для формальностей, пов’язаних із імпортом, експортом або транзитом.

2.2 Якщо урядова установа члена вже зберігає оригінал документу, будь-яка інша установа цього члена приймає паперову або електронну копію, коли це можливо, від установи, яка зберігає оригінал, замість оригіналу такого документу.

2.3 Будь-який член не вимагає як умову для імпортування подання оригіналу або копії експортних декларацій, поданих до митних установ члена-експортера-11.

__________
-11 Ніщо в цьому пункті не перешкоджає будь-якому члену вимагати такі документи як сертифікати, дозволи або ліцензії як умову для ввезення товарів, що підлягають контролю або регулюванню.

3. Використання міжнародних стандартів

3.1 Членам рекомендується використовувати відповідні міжнародні стандарти або їхні частини як основу для своїх формальностей та процедур, пов’язаних із імпортом, експортом або транзитом, за винятком випадків, коли цією Угодою передбачено інше.

3.2 Членам рекомендується в межах їхніх ресурсів брати учать у підготовці та періодичному перегляді відповідних міжнародних стандартів відповідними міжнародними організаціями.

3.3 Комітет, за необхідності, розробляє процедури обміну між членами відповідною інформацією та найкращою практикою щодо застосування міжнародних стандартів.

Також Комітет може запрошувати відповідні міжнародні організації для обговорення їхньої роботи над міжнародними стандартами. За необхідності Комітет може виокремити специфічні стандарти, що становлять особливу цінність для членів.

4. Єдине вікно

4.1 Члени докладають зусиль для створення або підтримки єдиного вікна, що надає торговцям можливість подавати задіяним органам або відомствам документацію та/або дані, необхідні для імпортування, експортування або транзиту товарів, через єдиний пункт пропуску. Після проведення задіяними органами або відомствами перевірки документації та/або даних, результати повідомляються заявникам через єдине вікно у встановлений строк.

4.2 У випадках, коли необхідна документація та/або дані вже були отримані через єдине вікно, задіяні органи або відомства не можуть запитувати ту ж саму документацію та/або дані, за винятком невідкладних обставин та інших обмежених винятків, які підлягають оприлюдненню.

4.3 Члени повідомляють Комітет про деталі роботи єдиного вікна.

4.4 Наскільки це можливо, члени використовують інформаційні технології для підтримки роботи єдиного вікна.

5. Передвідвантажувальна інспекція

5.1 Члени не вимагають використання передвідвантажувальної інспекції стосовно тарифної класифікації та оцінки митної вартості.

5.2 Без шкоди для прав членів використовувати інші види передвідвантажувальної інспекції, не охоплені пунктом 5.1, членам рекомендується не запроваджувати і не застосовувати нові вимоги стосовно їхнього використання.-12

__________
-12 Цей підпункт стосується передвідвантажувальних інспекцій, які охоплюються Угодою про передвідвантажувальну інспекцію, і не перешкоджає проведенню передвідвантажувальних інспекцій для санітарних і фітосанітарних цілей.

6. Використання митних брокерів

6.1 Без шкоди для важливих питань політики деяких членів, які на сьогодні відводять особливу роль митним брокерам, з моменту набрання чинності цією Угодою члени не запроваджують обов’язкове використання митних брокерів.

6.2 Кожен член повідомляє Комітету й опубліковує свої заходи щодо використання митних брокерів. Будь-які подальші зміни цих заходів невідкладно повідомляються та опубліковуються.

6.3 Стосовно ліцензування діяльності митних брокерів члени застосовують прозорі та об’єктивні правила.

7. Єдині процедури на кордоні та уніфіковані вимоги до документації

7.1 Кожен член, з урахуванням положень пункту 7.2, застосовує єдині митні процедури та уніфіковані вимоги до документації для випуску та митного очищення товарів на всій своїй території.

7.2 Ніщо в цій статті не перешкоджає члену:

(a) диференціювати свої процедури та вимоги до документації на основі характеру і виду товарів або типу їх транспортування;

(b) диференціювати свої процедури та вимоги до документації для товарів на основі управління ризиками;

(c) диференціювати свої процедури та вимоги до документації з метою надання повного або часткового звільнення від увізних мит або податків;

(d) застосовувати електронне подання або обробку документів; чи

(e) диференціювати свої процедури та вимоги до документації у спосіб, який відповідає Угоді про застосування санітарних і фітосанітарних заходів.

8. Товари, недопущені до ввезення

8.1 У випадках, коли компетентний орган члена відмовляє в імпортуванні заявлених у режим імпорту товарів на підставі їхньої невідповідності встановленим санітарним або фітосанітарним чи технічним правилам, член, за умови дотримання та відповідно до його законів і підзаконних нормативно-правих актів, дозволяє імпортеру переадресувати або повернути недопущені до ввезення товари експортеру або іншій визначеній експортером особі.

8.2 Коли такий вибір відповідно до пункту 8.1. надається, але імпортер не використовує його протягом розумного строку, компетентний орган може вдатися до інших дій стосовно таких товарів, які не відповідають встановленим вимогам.

9. Тимчасове ввезення товарів та їх переробка на митній території і поза її межами

9.1 Тимчасове ввезення товарів

Кожен член дозволяє відповідно до своїх законів та підзаконних нормативно-правових актів ввезення на свою митну територію товарів з умовним повним або частковим звільненням від сплати ввізного мита і податків, якщо такі товари ввозяться на його митну територію для конкретних цілей, призначені для реекспорту протягом встановленого строку та не зазнали будь-яких змін, крім звичайної амортизації та зносу внаслідок їхнього використання.

9.2 Переробка на митній території та поза її межами

(a) Кожен член дозволяє відповідно до своїх законів та підзаконних нормативно-правових актів переробку товарів на митній території та поза її межами. Товари, щодо яких дозволено здійснення переробки поза межами митної території, можуть бути реімпортовані із повним або частковим звільненням від ввізного мита і податків відповідно до законів та підзаконних нормативно-правових актів члена.

(b) Для цілей цієї статті термін «переробка на митній території» означає митну процедуру, відповідно до якої певні товари можуть ввозитися на митну територію члена із умовним повним або частковим звільненням від сплати ввізного мита і податків або із отриманням права на повернення мита на основі того, що такі товари призначені для виробництва, переробки або ремонту і подальшого їх вивезення.

(c) Для цілей цієї статті термін «переробка за межами митної території» означає митну процедуру, відповідно до якої товари, що перебувають у вільному обігу на митній території члена, можуть тимчасово експортуватися для виробництва, переробки або ремонту за кордон, а потім реімпортуватися.

Стаття 11: Свобода транзиту

1. Будь-які правила чи формальності, встановлені членом і пов’язані із транзитним перевезенням, не повинні:

(a) застосовуватися, якщо обставини чи цілі, що зумовили їхнє запровадження, більше не існують або якщо змінені обставини чи цілі можуть бути врегульовані іншим наявним і менш обмежувальним для торгівлі способом,

(b) застосовуватися у спосіб, що становить приховане обмеження транзитного руху.

2. Транзитний рух не залежить від стягнення будь-яких зборів і платежів, які встановлюються стосовно транзиту, за винятком платежів за транспортування або тих, які відповідають адміністративним витратам, спричиненим транзитом чи вартістю наданих послуг.

3. Члени не прагнуть, не вживають та не застосовують будь-які добровільні обмеження або будь-які інші подібні заходи щодо транзитного руху. Це не перешкоджає дії чинних і прийняттю нових національних нормативно-правових актів, двосторонніх або багатосторонніх домовленостей, що стосуються регулювання перевезень, які відповідають правилам СОТ.

4. Кожен член надає продукції, яка буде переміщуватись транзитом через територію будь-якого іншого члена, режим не менш сприятливий, ніж той, який би надавався такій продукції у разі її перевезення від місця її походження до пункту її призначення без проходження через територію такого іншого члена.вгору