Документ 989_001-18, чинний, поточна редакція — Підписання від 12.02.2018

УГОДА
про співробітництво між Міністерством соціальної політики України та Міжнародною організацією з міграції (МОМ)


Дата підписання:

12.02.2018


Дата набрання чинності для України:

12.02.2018

Міністерство соціальної політики України та Міжнародна організація з міграції (МОМ) в особі її Представництва в Україні (далі - Сторони), усвідомлюючи важливість консолідації зусиль у розробленні потенційних та реалізації поточних спільних програм і проектів у сферах протидії торгівлі людьми, підтримки внутрішньо переміщених осіб, сприяння врегульованій і безпечній трудовій міграції, реінтеграції українських громадян, які повертаються в Україну, збільшення соціальних, економічних і культурних вигод від міграції та зниження її негативного впливу, а також підтримки національних меншин, культурної самобутності та інтеграції мігрантів у суспільство,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони відповідно до своїх повноважень і наявних ресурсів співпрацюють у сферах протидії торгівлі людьми, підтримки внутрішньо переміщених осіб, сприяння врегульованій та безпечній трудовій міграції, реінтеграції українських громадян, які повертаються в Україну, збільшення соціальних, економічних та культурних вигод від міграції, зниження її негативних ефектів та підтримки національних меншин, культурної самобутності та інтеграції мігрантів у суспільство за такими напрямами:

1. Реалізація спільних заходів (зустрічі, семінари, конференції, навчальні програми, просвітницькі кампанії тощо).

2. Розроблення пропозицій та рекомендацій з метою підготовки методичних настанов, програм і планів заходів.

3. Сприяння розвитку міжнародного співробітництва, включаючи поїздки за кордон для обміну успішним досвідом і його поширення.

4. Інші спільно погоджені форми співробітництва, в тому числі надання технічної допомоги.

Стаття 2

1. Для забезпечення успішної реалізації цієї Угоди в Україні Сторони відповідно до своїх повноважень та наявних ресурсів:

1.1. Забезпечують проведення (за необхідністю) постійних консультацій щодо найбільш ефективних методів протидії торгівлі людьми, підтримки внутрішньо переміщених осіб, сприяння врегульованій та безпечній трудовій міграції, реінтеграції українських громадян, які повертаються в Україну, збільшення соціальних, економічних та культурних вигод від міграції та зниження її негативного впливу та підтримки національних меншин, культурної самобутності та інтеграції мігрантів у суспільство.

1.2. Розробляють і виконують спільні програми та проекти, беруть участь у реалізації місцевих, всеукраїнських і міжнародних ініціатив.

1.3. Співпрацюють на основі спільно узгоджених планів дій.

2. Будь-які конкретні спільні заходи, програми, проекти, плани реалізації в межах цієї Угоди мають бути узгоджені між Сторонами, про що складаються відповідні письмові документи.

Стаття 3

Для реалізації цієї Угоди Сторони мають право запрошувати до співробітництва інші установи та організації незалежно від форм власності та підпорядкування, залучати до співпраці фізичних осіб, створювати тимчасові робочі групи, інші дослідницькі та допоміжні структури.

Стаття 4

1. Сторони зобов’язуються зберігати у режимі конфіденційності будь-які інформаційні матеріали, документи, знання, заявлені як конфіденційні чи як такі, що призначені для внутрішнього використання, отримані в процесі реалізації цієї Угоди.

2. Сторони зобов’язуються утримуватися від дій, які можуть заподіяти моральну, економічну чи іншу шкоду іншій Стороні.

Стаття 5

1. Ця Угода укладається на невизначений строк і набирає чинності з дати її підписання уповноваженими представниками обох Сторін.

2. З набранням чинності цією Угодою втрачає чинність Угода про співробітництво між Міністерством соціальної політики України та Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні від 15 вересня 2011 року.

3. Дія цієї Угоди може бути припинена шляхом надсилання будь-якою зі Сторін письмового повідомлення іншій Стороні за один місяць до очікуваної дати припинення дії цієї Угоди.

Стаття 6

1. До цієї Угоди за взаємною письмовою згодою Сторін можуть вноситися зміни та доповнення, що оформляються відповідними протоколами, які є невід’ємною частиною цієї Угоди.

2. Жодне положення цієї Угоди не впливає на привілеї та імунітет МОМ як міжнародної міжурядової організації.

3. Будь-які спори, протиріччя чи вимоги, які випливають з реалізації цієї Угоди або пов’язані з нею, вирішуються згідно статті 5 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Міжнародною організацією з міграції щодо статусу Міжнародної організації з міграції в Україні та співробітництва у сфері міграції від 3 грудня 1999 року.

Учинено в м. Києві 12.02.2018 року у двох примірниках; кожний - українською та англійською мовами; при цьому всі тексти є рівноавтентичними.


За Міністерство соціальної політики
України

За Міжнародну організацію
з міграції (МОМ)


(підпис)

(підпис)
вгору