Директива Ради 98/83/ЄС від 3 листопада 1998 року про якість води, призначеної для споживання людиною
Європейський Союз; Директива, Міжнародний документ від 03.11.199898/83/ЄС
Документ 994_963, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.11.1998
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.12.1998. Подивитися в історії? )

Цей документ слугує винятково документаційним інструментом, та відповідні установи не несуть жодної відповідальності за його зміст

Директива Ради 98/83/ЄС
від 3 листопада 1998 року
про якість води, призначеної для споживання людиною

(ОВ L 330, 5.12.1998, С. 32)


Офіційний вісник

Зміни внесено такими актами:

Стор.

Дата

Регламент (ЄС) № 1882/2003 Європейського парламенту і Ради  від 29 вересня 2003 року

L 284

1

31.10.2003

Регламент (ЄС) № 596/2009 Європейського парламенту і Ради  від 18 червня 2009 року

L 188

14

18.7.2009

Виправлено:
Виправлення  ОВ L 111, 20.4.2001, С. 31 (98/83/ЄС)
ДИРЕКТИВА РАДИ 98/83/ЄС
від 3 листопада 1998 року
про якість води, призначеної для споживання людиною

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, його статтю 130s(1),

Беручи до уваги пропозицію Комісії (-1),

Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету (-2),

Беручи до уваги висновок Комітету регіонів (-3),

Діючи відповідно до процедури, встановленої в статті 189с (-4),

(1) Оскільки є необхідним привести Директиву Ради 80/778/ЄЕС від 15 липня 1980 року, про якість води, призначеної для споживання людиною (-5), у відповідність до науково-технічного прогресу; оскільки досвід, отриманий від імплементації зазначеної Директиви свідчить про необхідність створення належних гнучких та прозорих правових рамок для держав-членів для невідповідностей стандартам; оскільки, крім того, зазначена Директива повинна бути переглянута в світлі Договору про Європейський Союз та, зокрема, принципу субсидіарності;

__________
(-1) ОВ С 131, 30.5.1995, С. 5 та ОВ С 213, 15.7.1997, С. 85.
(-2) ОВ С 82, 19.3.1996, С. 64.
(-3) ОВ С 100, 2.4.1996, С. 134.
(-4) Висновок Європейського Парламенту від 12 грудня 1996 року (ОВ С 20, 20.1.1997, С. 133), загальна позиція Ради від 19 грудня 1997 року (ОВ С 91, 26.3.1998, С. 1) та Рішення Європейсього Парламенту від 13 травня 1998 року (ОВ С 167, 1.6.1998, С. 92).
(-5) ОВ L 229, 30.8.1980, С. 11. Директива з останніми змінами, внесеними Актом про приєднання 1994 року.

(2) Оскільки, на дотримання статті 3b Договору, яка передбачає, що дії Співтовариства не повинні перевищувати того, що є необхідним для досягнення цілей Договору, є необхідним переглянути Директиву 80/778/ЄЕС, спрямовуючи увагу на відповідність основним параметрам якості та здоров'я, залишаючи державам-членам свободу додавати інші параметри, які вони вважають належними;

(3) Оскільки, відповідно до принципу субсидіарності, діяльність Співтовариства повинна підтримувати та доповнювати діяльність компетентних органів у державах-членах;

(4) Оскільки, відповідно до принципу субсидіарності, природні та соціально-економічні розбіжності між регіонами Союзу вимагають того, щоб більшість рішень щодо моніторингу, аналізу та заходів для виправлення помилок вживалися на місцевому, регіональному чи національному рівні в тій мірі, наскільки ці розбіжності не применшуються заснуванням рамок законів, підзаконних і адміністративних положень, що встановлені у цій Директиві;

(5) Оскільки стандарти Співтовариства щодо основних та запобіжних, пов'язаних зі здоров'ям, параметрів якості води, призначеної для споживання людиною, є необхідними для забезпечення визначення мінімальних цілей щодо якості довкілля, яких необхідно досягти у зв'язку з іншими заходами Співтовариства, таким чином, щоб можна було захистити та сприяти сталому використанню води, призначеної для споживання людиною;

(6) Оскільки, з огляду на важливість якості води, призначеної для споживання людиною, для людського здоров'я, є необхідним встановити на рівні Співтовариства основні стандарти якості, яким вода, призначена для цієї мети, повинна відповідати;

(7) Оскільки є необхідним включити воду, що використовується у харчовій промисловості, окрім випадків, коли буде встановлено, що використання такої води не зашкодить корисності для здоров'я готового продукту;

(8) Оскільки, для того, щоб дати можливість підприємствам з водопостачання відповідати стандартам якості питної води, для забезпечення збігання поверхових та ґрунтових вод у чистому вигляді, повинні застосовуватися належні заходи із захисту води; оскільки ця ж сама мета може бути досягнута за допомогою застосування належних водоочисних заходів перед постачанням;

(9) Оскільки послідовність європейської водної політики передбачає прийняття у належний строк відповідної рамочної Директиви про воду;

(10) Оскільки є необхідним виключити із сфери застосування цієї Директиви природні мінеральні води та води, що є лікарськими продуктами, оскільки для цих видів води встановлені особливі правила;

(11) Оскільки, якщо відбулося погіршення якості, вимагається вжиття заходів щодо усіх параметрів, що безпосередньо стосуються здоров'я, та щодо інших параметрів; оскільки, крім того, такі заходи повинні бути ретельно узгоджені з імплементацією Директиви Ради 91/414/ЄЕС від 15 липня 1991 року, про розміщення продуктів із охорони рослин на ринку (-1), та Директиви 98/8/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 лютого 1998 року про розміщення біоцидних продуктів на ринку (-2);

__________
(-1) ОВ L 230, 19.8.1991, С. 1. Директива з останніми змінами, внесеними Директивою 96/68/ЄС (ОВ L 277, 30.10.1996, С. 25).
(-2) ОВ L 123, 24.4.1998, С. 1.

(12) Оскільки є необхідним встановити індивідуальні параметричні значення щодо рідин, які є важливими на території усього Співтовариства, на рівні, достатньо визначеному для забезпечення можливості досягнення цілей цієї Директиви;

(13) Оскільки параметричні значення ґрунтуються на наявних наукових знаннях та беручи до уваги превентивний принцип; оскільки ці значення відбираються для забезпечення безпечного споживання води, призначеної для споживання людиною, протягом усього періоду життя і, таким чином, відображає високий рівень охорони здоров'я;

(14) Оскільки повинен бути встановлений баланс з метою запобігання як мікробіологічному, так і хімічному ризикам; оскільки, з цією метою, та у світлі майбутнього перегляду параметричних значень, встановлення параметричних значень, що застосовуються до води, призначеної для споживання людиною, повинне ґрунтуватися на міркуваннях охорони здоров'я та методі оцінки ризику;

(15) Оскільки в цей час недостатньо даних, на яких повинні ґрунтуватися параметричні значення щодо хімікатів, що призводять до ендокринних порушень, на рівні Співтовариства, в той час як існує підвищене занепокоєння стосовно потенційного впливу на людство та живу природу шкідливих для здоров'я речовин;

(16) Оскільки, зокрема, стандарти в Додатку I загалом ґрунтуються на керівних роз'ясненнях Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо якості питної води, та висновку Наукового дорадчого комітету при Комісії щодо перевірки токсичності та екотоксичності хімічних сполук;

(17) Оскільки держави-члени повинні встановити значення щодо інших додаткових параметрів, не включених до Додатку I, де є необхідним захист людського здоров'я на їх територіях;

(18) Оскільки держави-члени можуть встановити значення щодо інших додаткових параметрів, не включених до Додатку I, якщо це вважається необхідним з метою забезпечення якості виробництва, розповсюдження та перевірки води, призначеної для споживання людиною;

(19) Оскільки, коли держави-члени вважатимуть за необхідне прийняти стандарти, більш суворі, ніж ті, що встановлені у Додатку I, Частинах А та В, або стандартів щодо додаткових параметрів, не включених до Додатку I, але необхідних для захисту людського здоров'я, вони повинні повідомити Комісію про ці стандарти;

(20) Оскільки держави-члени зобов'язані при запровадженні або здійсненні більш суворих захисних заходів поважати принципи та норми Договору у тому вигляді, в якому вони тлумачаться Судом справедливості;

(21) Оскільки параметричні значення повинні бути дотримані у місці, де вода, призначена для споживання людиною, надається відповідному споживачу;

(22) Оскільки якість води, призначеної для споживання людиною, може зазнавати впливу внутрішньої системи розподілення; оскільки, крім того, визнається, що ні внутрішня система розподілення, ні її утримання не можуть належати до сфери відповідальності держав-членів;

(23) Оскільки кожна держава-член повинна заснувати програми моніторингу для перевірки того, що вода, призначена для споживання людиною, відповідає вимогам цієї Директиви; оскільки такі програми моніторингу повинні відповідати місцевим потребам та задовольняти мінімальні вимоги щодо моніторингу, встановлені в цій Директиві;

(24) Оскільки методи, що використовуються з метою аналізу якості води, призначеної для споживання людиною, повинні забезпечувати надійність отриманих результатів та можливість їх порівняння;

(25) Оскільки, у випадку невідповідності стандартам, передбаченим цією Директивою, відповідна держава-член повинна розслідувати причину та забезпечити здійснення необхідних відновлювальних робіт якомога швидше для відновлення якості води;

(26) Оскільки є важливим не допускати забрудненої води, що становить потенційну небезпеку для людського здоров'я; оскільки постачання такої води повинно бути заборонено або її використання обмежено;

(27) Оскільки, у випадку невідповідності параметру, який виконує функцію індикатора, відповідна держава-член повинна вирішити, чи ця невідповідність становить певний ризик людському здоров'ю; оскільки вона повинна здійснити відновлювальні роботи для відновлення якості води, якщо це є необхідним для захисту людського здоров'я;

(28) Оскільки такі відновлювальні роботи є необхідними для відновлення якості води, призначеної для споживання людиною, відповідно до частини 2 статті 130r(2) Договору, перевага надається діяльності, яка усуває проблему в її основі;

(29) Оскільки держави-члени повинні бути вповноважені, за певних обставин, дозволяти відступи від цієї Директиви; оскільки, крім того, є необхідним заснувати належні рамки щодо таких відступів, за умови, що вони не можуть становити потенційної загрози людському здоров'ю, та за умови, що постачання води, призначеної для споживання людиною, на відповідній території не може здійснюватись іншим чином за допомогою будь-яких інших відповідних методів;

(30) Оскільки, через те, що підготовка та розподілення води, призначеної для споживання людиною, може передбачати використання окремих речовин або матеріалів, вимагається встановити правила для регулювання їх використання з метою уникнути можливого шкідливого впливу на людське здоров'я;

(31) Оскільки науково-технічний прогрес може вимагати швидкого приведення у відповідність до нього технічних вимог, передбачених Додатками II та III; оскільки, крім того, з метою полегшити застосування заходів, що вимагаються для досягнення цієї мети, розробляються положення, що встановлюють порядок, згідно з яким Комісія може прийняти такі зміни за підтримки комітету, що складається із представників держав-членів;

(32) Оскільки споживачі повинні бути достатньо та належно поінформовані про якість води, призначеної для споживання людиною, про будь-які відступи, надані державами-членами, та про будь-які відновлювальні роботи, здійснені компетентними органами; оскільки, крім того, повинні братися до уваги як технічні та статистичні потреби Комісії, так і права особи на отримання достатньої інформації, що стосується якості води, призначеної для споживання людиною;

(33) Оскільки, за виняткових обставин і щодо географічно визначених територій, може бути необхідним надати державам-членам більш широкі часові рамки для забезпечення відповідності певним положеннями цієї Директиви;

(34) Оскільки ця Директива не повинна впливати на зобов'язання держав-членів щодо строку внесення змін до національного законодавства, або щодо застосування, як показано у Додатку IV,

УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

Стаття 1
Мета

1. Ця Директива стосується якості води, призначеної для споживання людиною.

2. Метою цієї Директиви є захист людського здоров'я від шкідливих впливів будь-якого забруднення води, призначеної для споживання людиною, шляхом забезпечення її безпечності та чистоти.

Стаття 2
Визначення

Для цілей цієї Директиви:

1. «вода, призначена для споживання людиною» означає:

(a) всю воду, як у її природному стані, так і після обробки, призначену для пиття, готування, приготування їжі або інших побутових цілей, незалежно від її походження та того, чи постачається вона з розподільної мережі, цистерни або в пляшках або контейнерах;

(b) всю воду, що використовується на будь-якому підприємстві харчової промисловості для виробництва, обробки, зберігання або торгівлі продуктами або речовинами, призначеними для споживання людиною, окрім випадків, коли компетентні державні органи вважають, що якість води не може вплинути на безпечність продуктів харчування у їх кінцевому вигляді;

2. «внутрішня розподільна система» означає труби, оснащення та прилади, які встановлюються між кранами, які зазвичай використовуються для споживання людиною, та розподільною мережею, але тільки в тому разі, якщо вони не належать до сфери відповідальності водопостачальника у його правоздатності водопостачальника згідно з відповідним національного законодавства.

Стаття 3
Винятки

1. Ця Директива не застосовується до:

(a) природних мінеральних вод, що визнані такими компетентними національними органами, відповідно до Директиви Ради 80/777/ЄЕС від 15 липня 1980 року про наближення законів держав-членів про використання та торгівлю природними мінеральними водами (-1);

(b) вод, що є лікарськими продуктами у межах визначення Директиви Ради 65/65/ЄЕС від 26 січня 1965 року щодо наближення положень, передбачених законами, підзаконними і адміністративними положеннями для медичних продуктів (-2).

2. Держави-члени можуть звільнити від дії положень цієї Директиви:

(a) воду, призначену тільки для тих цілей, щодо яких компетентні органи вважають, що якість води не має впливу, прямого або опосередкованого, на здоров'я відповідних споживачів;

(b) воду, призначену для споживання людиною з особистого постачання, що надає менше, ніж 10 куб. м в день в середньому, або обслуговує менше 50 осіб, окрім випадків, коли вода постачається як частина комерційної або громадської діяльності.

3. Держави-члени, що вдаються до звільнень, передбачених частиною 2(b), забезпечують поінформованість відповідного населення про це та про будь-яку діяльність, що може бути вжита для охорони людського здоров'я від шкідливого впливу будь-якого забруднення води, призначеної для споживання людиною. Окрім цього, коли є очевидною потенційна загроза людському здоров'ю, що є результатом якості такої води, відповідному населенню одразу ж надається належна консультація.

__________
(-1) ОВ L 229, 30.8.1980, С. 1. Директива з останніми змінами, внесеними Директивою Комісії 96/70/ЄС (ОВ L 229, 23.11.1996, С. 26).
(-2) ОВ 22, 9.2.1965, С. 369. Директива з останніми змінами, внесеними Директивою Комісії 93/39/ЄЕС (ОВ L 214, 24.8.1993, С. 22).

Стаття 4
Загальні обов'язки

1. Без шкоди своїм зобов'язанням за іншими положеннями Співтовариства, держави-члени вживають заходів, необхідних для забезпечення того, щоб вода, призначена для споживання людиною, була безпечною та чистою. У контексті дотримання мінімальних вимог цієї Директиви вода, призначена для споживання людиною, є безпечною та чистою, якщо вона:

(a) є вільною від будь-яких мікроорганізмів та паразитів, а також від будь-яких речовин, які, у сукупності або концентрації, становлять потенційну загрозу людському здоров'ю, та

(b) відповідає мінімальним вимогам, встановленим у Додатку I, Частини А та В;

і якщо, згідно із відповідними положеннями статей 5-8 та 10 і відповідно до Договору, держави-члени вживають усіх інших заходів, необхідних для забезпечення відповідності води, призначеної для споживання людиною, вимогам цієї Директиви.

2. Держави-члени забезпечують, щоб заходи, які вживаються для імплементації цієї Директиви, жодним чином не впливали на можливість, прямо або опосередковано, будь-якого погіршення теперішньої якості води, призначеної для споживання людиною, наскільки це є важливим для захисту здоров'я людини, або будь-якого підвищення забруднення вод, що використовуються для виготовлення питної води.

Стаття 5
Стандарти якості

1. Держави-члени встановлюють значення, що застосовуються для води, призначеної для споживання людиною, щодо параметрів, встановлених у Додатку I.

2. Значення, встановлені відповідно до частини 1, не повинні бути менш суворими, ніж ті, що встановлені у Додатку I. Що стосується параметрів, встановлених у Додатку I, Частина С, значення потрібно встановити тільки щодо моніторингу цілей та щодо виконання зобов'язань, передбачених у статті 8.

3. Держава-член встановлює значення для додаткових параметрів, не включених до Додатку I, де цього вимагає охорона людського здоров'я у межах її державної території або її частини. Встановлені значення, як мінімум, повинні задовольняти вимоги 4(1)(а).

Стаття 6
Пункт відповідності

1. Параметричні значення, встановлені відповідно до статті 5, повинні бути дотримані:

(a) у випадку, коли вода постачається з розподільної мережі, в пункті, в межах приміщення або установи, в якому вона з'являється з кранів, які зазвичай використовуються для споживання людиною;

(b) у випадку, коли вода постачається з цистерни, в пункті, в якому вона з'являється з цистерни;

(c) у випадку, коли вода розливається у пляшки або контейнери і призначена для продажу, у пункті, в якому вода розливається в пляшки або контейнери;

(d) у випадку, коли вода використовується на підприємстві харчової промисловості, у пункті, де вода використовується на підприємстві.

2. У випадку, коли вода підпадає під положення частини 1(а), вважається, що держави-члени виконали свої зобов'язання за цією статтею та за статтями 4 та 8(2), коли може бути встановлено, що невідповідність параметричним значенням, встановленим відповідно до статті 5, є результатом внутрішньої розподільної системи або її утримання, окрім приміщень та установ, у які вода постачається для громадськості, таких як школи, лікарні та ресторани.

3. Коли застосовуються положення частини 2 та існує ризик, що вода, що охоплюється частиною 1(а), не відповідає параметричним значенням, встановленим відповідно до статті 5, держави-члени повинні, незважаючи на це, забезпечити:

(a) вжиття належних заходів з метою зменшення або усунення ризику невідповідності параметричним значенням, таких, як консультація власників щодо будь-яких відновлювальних робіт, які вони можуть здійснити, та/або

вжиття інших заходів, таких, як належні методи експлуатації, з метою змінити характер або властивості води до її постачання, таким чином, щоб зменшити або усунути ризик невідповідності води параметричним значенням після постачання;

та

(b) належне інформування та консультування відповідних споживачів щодо будь-яких можливих додаткових відновлювальних робіт, які вони повинні здійснити.

Стаття 7
Моніторинг

1. Держави-члени вживають усіх необхідних заходів для забезпечення здійснення постійного моніторингу якості води, призначеної для споживання людиною, з метою перевірки відповідності води, яка надається споживачам, вимогам цієї Директиви та, зокрема, параметричним значенням, встановленим відповідно до статті 5. Повинні забиратися проби, які є відображенням якості води, що була спожита протягом року. Крім того, держави-члени повинні вживати усіх необхідних заходів для того, щоб забезпечити, у випадках, коли дезінфекція становить частину підготовки або розподілення води, призначеної для споживання людиною, підтвердження ефективності дезінфекції, що застосовується, а також якомога нижчий рівень забруднення внаслідок побічних наслідків дезінфекції без зниження ефективності дезінфекції.

2. З метою відповідності зобов'язанням, передбаченим частиною 1, компетентними органами засновуються належні програми моніторингу для всієї води, призначеної для споживання людиною. Ці програми моніторингу повинні відповідати мінімальним вимогам, встановленим у Додатку II.

3. Компетентними органами визначаються пункти відібрання проб, які повинні задовольняти відповідні вимоги, встановлені в Додатку II.

4. Відповідно до керівної процедури, визначеної у статті 12(2), можуть бути розроблені настанови Співтовариства щодо моніторингу, передбачені у цій статті.

5. (a) Держави-члени повинні відповідати специфікаціям щодо аналізу параметрів, встановлених у Додатку III.

(b) Можуть бути застосовані інші методи, окрім тих, що визначені у Додатку III, Частині 1, за умови, що можна довести, що отримані результати є принаймні настільки ж точними, як і результати визначених методів. Держави-члени, які вдаються до альтернативних методів, надають Комісії відповідну інформацію стосовно таких методів та їх еквівалентності.

(c) Для тих параметрів, які перераховані у Додатку III, Частинах 2 та 3, може застосовуватися будь-який метод аналізу, за умови, що він відповідає вимогам, що ним визначені.

6. Держави-члени повинні забезпечити диференційоване проведення додаткового моніторингу рідин та мікроорганізмів, щодо яких жодне параметричне значення не було встановлене відповідно до статті 5, якщо існує підстава підозрювати, що вони можуть бути наявними у кількості або обсязі, що становить потенційну небезпеку для людського здоров'я.

Стаття 8
Відновлювальні роботи та обмеження у використанні

1. Держави-члени забезпечують негайне розслідування будь-якої невідповідності параметричним значенням, встановленим відповідно до статті 5, з метою встановити причину.

2. Якщо, незважаючи на заходи, вжиті щодо відповідності зобов'язанням, накладеним відповідно до статті 4(1), вода, призначена для споживання людиною, не відповідає параметричним значенням, встановленим відповідно до статті 5, і згідно зі статтею 6(2), відповідна держава-член забезпечує якомога швидше проведення необхідних відновлювальних робіт з метою відновити її якість,та надає перевагу їхнім примусовим діям, зважаючи, серед іншого, на міру, до якої відповідне параметричне значення було перевищено, та на потенційну загрозу людському здоров'ю.

3. Незалежно від того, чи виникла будь-яка невідповідність параметричним значенням, держави-члени забезпечують заборону будь-якого постачання води, призначеної для споживання людиною, що становить потенційну загрозу людському здоров'ю, або її обмежене використання, або здійснення такої іншої діяльності, яка необхідна для захисту людського здоров'я. У таких випадках споживачі негайно інформуються про це, та їм надається необхідна консультація.

4. Компетентні органи або інші відповідні органи вирішують, яку діяльність за частиною 3 потрібно здійснити, беручи до уваги ризики людському здоров'ю, до яких призведе затримка постачання або обмеження у використанні води, призначеної для споживання людиною.

5. Держави-члени можуть розробити настанови на допомогу компетентним органам у здійсненні їх зобов'язань за частиною 4.

6. У випадку невідповідності параметричним значенням або специфікаціям, визначеним у Додатку I, Частині С, держави-члени вирішують, чи становить ця невідповідність будь-який ризик для людського здоров'я. Вони здійснюють відновлювальні роботи з метою відновлення якості води, у випадках, коли це необхідно з метою захисту людського здоров'я.

7. Держави-члени забезпечують інформування споживачів у разі здійснення відновлювальних робіт, окрім випадків, коли компетентні органи вирішують, що невідповідність параметричним значенням є незначною.

Стаття 9
Відступи

1. Держави-члени можуть передбачити відступи від параметричних значень, що встановлені в Додатку І, Частині В, або встановлені відповідно до статті 5(3), до максимального значення, визначеного ними, за умови, що жоден з відступів не становить потенційної небезпеки людському здоров'ю, а також за умови, що постачання води, призначеної для споживання людиною, на відповідній території не може здійснюватись інакше за допомогою будь-яких інших відповідних заходів. Відступи обмежуються якомога коротшим періодом часу і не перевищують трьох років, наприкінці яких проводиться перевірка з метою визначити, чи досягнуто належного прогресу. Коли держава-член має намір надати другий відступ, вона подає Комісії інформацію про результати перевірки, разом з підставами для її рішення щодо другого відступу. Жоден такий другий відступ не повинен перевищувати трьох років.

2. За виняткових обставин держава-член може звернутися до Комісії за дозволом щодо третього відступу на період, який не перевищує трьох років. Комісія приймає рішення з будь-якого такого клопотання протягом трьох місяців.

3. Будь-який відступ, наданий відповідно до частин 1 чи 2, визначає таке:

(a) підстави відступу;

(b) відповідний параметр, результати попереднього відповідного моніторингу та максимальне дозволене значення за цим відступом;

(c) географічну територію, кількість води, що постачається кожного дня, відповідне населення та чи не має це впливу на будь-яке підприємство харчової промисловості;

(d) належну схему моніторингу, у разі необхідності з підвищеною частотою перевірок;

(e) короткий виклад плану необхідних відновлювальних робіт, включаючи розклад роботи та кошторис витрат, а також положення для перегляду;

(f) необхідну тривалість відступу.

4. Якщо компетентні органи вважають невідповідність параметричному значенню незначною, і якщо діяльність, проведена відповідно до статті 8(2), є достатньою для усунення проблеми протягом 30 днів, вимоги частини 3 непотрібно застосувати.

У такому випадку, компетентними органами або іншими відповідними органами встановлюється тільки максимально дозволене значення щодо відповідного параметру, та час, наданий для усунення проблеми.

5. Звернення до частини 4 не дозволяється, якщо протягом попередніх 12 місяців була виявлена невідповідність будь-якому одному параметричному значенню щодо постачання, що існувала протягом більш ніж 30 днів сумарно.

6. Будь-яка держава-член, яка вдалася до відступів, що передбачені у цій статті, забезпечує негайне інформування населення, що зазнало впливу будь-якого з таких відступів, у належний спосіб щодо відступу та умов, що його регулюють. Крім того, держава-член, якщо необхідно, забезпечує надання консультацій окремим групам населення, для яких відступ може становити особливий ризик.

Ці зобов'язання не застосовуються за обставин, що описані в частині 4, окрім випадків, коли компетентні органи вирішать інакше.

7. За винятком відступів, що надаються відповідно до частини 4, держава-член інформує Комісію протягом двох місяців про будь-який відступ щодо окремого постачання води, що перевищує 1000 куб. м на день у середньому, або що обслуговує більше 5000 осіб, включаючи інформацію, що вказана в частині 3.

8. Ця стаття не застосовується до води, що призначена для споживання людиною і надходить у продаж у пляшках або контейнерах.

Стаття 10
Забезпечення якості обробки, обладнання та матеріалів

Держави-члени вживають усіх заходів, необхідних для того, щоб не допустити використання будь-яких речовин або матеріалів для нових установок при підготовці або розподіленні води, призначеної для споживання людиною, або залишків забруднень, пов'язаних з такими речовинами або матеріалами для нових установок, у воді, призначеній для споживання людиною, у концентраціях, що перевищують ті, що необхідні для використання і, прямо або опосередковано, знижують рівень охорони людського здоров'я, що передбачений цією Директивою; пояснювальний документ та технічні характеристики згідно зі статтею 3 статтею 4(1) Директиви Ради 89/106/ЄЕС від 21 грудня 1988 року про наближення законів, підзаконних і адміністративних положень держав-членів про будівельні матеріали (-1) повинні відповідати вимогам цієї Директиви.

Стаття 11
Перегляд Додатків

1. Принаймні раз на п'ять років Комісія переглядає Додаток I у світлі науково-технічного прогресу та робить пропозиції щодо змін, якщо необхідно, в порядку, встановленому у статті 189с Договору.

2. Принаймні раз на п'ять років Комісія вносить зміни до Додатків ІІ та ІІІ з метою їх адаптування до науково-технічного прогресу.

Такі заходи, спрямовані на внесення змін до Директиви, які, однак, не впливають суттєво на її зміст, вживаються відповідно до процедури, встановленої у статті 12(3).

Стаття 12
Процедура комітету

1. Комітет надає допомогу Комісії.

2. При посиланні на цю статтю застосуванню підлягають статті 4 та 7 Рішення 1999/468/ЄС (-2), беручи до уваги його статтю 8.

Період, встановлений у статті 4(3) Рішення 1999/468/ЄС, повинен становити три місяці.

3. Якщо є посилання на цю частину, застосовуються статті 5а(1)-(4) та стаття 7 Рішення 1999/468/ЄС з урахуванням положень статті 8 цього Рішення.

__________
(-1) ОВ L 40, 11.2.1989, С. 12. Директива з останніми змінами, внесеними Директивою 93/68/ЕЄС (ОВ L 220, 30.8.1993, С. 1).
(-2) Рішення Ради 1999/468/ЄС від 28 червня 1999 року про встановлення процедур застосування виконавчих проваджень, покладених на Комісію (ОВ L 184, 17.7.1999, С. 23).

Стаття 13
Інформація та звітність

1. Держави-члени вживають заходів, необхідних для забезпечення надання споживачам достатньої та оновленої інформації про якість води, призначеної для споживання людиною.

2. Без шкоди положенням Директиви Ради 90/313/ЄЕС від 7 червня 1990 року про свободу доступу до інформації про довкілля (-1), кожна держава-член кожні три роки публікує звіт про якість води, призначеної для споживання людиною, з метою інформування споживачів. Перший звіт повинен охоплювати 2002, 2003 та 2004 роки. Кожен звіт повинен містити, як мінімум, усі окремі випадки постачання води, що перевищують 1000 куб. м на день у середньому або обслуговують більш ніж 5000 осіб, і повинен охоплювати три календарні роки і бути оприлюдненим протягом одного календарного року від закінчення звітного періоду.

3. Держави-члени надсилають свої звіти до Комісії протягом двох місяців із дати їх публікації.

4. Формати та мінімальна інформація, яка повинна міститися у звіті, передбачену частиною 2, встановлюються з особливим врахуванням заходів, зазначених у статті 3(2), статті 5(2)-(3), статті 7(2), статті 8, статті 9(6)-(7) та статті 15(1), і, якщо необхідно, змінюються відповідно до процедури, встановленої у статті 12(2).

5. Комісія перевіряє звіти держав-членів та кожні три роки публікує узагальнений звіт про якість води, призначеної для споживання людиною у Співтоваристві. Цей звіт публікується протягом дев'яти місяців з моменту отримання звітів держав-членів.

6. Разом з першим звітом за цією Директивою як зазначено в частині 2, держави-члени також видають звіт, який направляється до Комісії, про заходи, яких вони вжили або планують вжити для виконання їх обов'язків відповідно до статті 6(3) та Додатку I, Частини В, примітка 10. Комісія подає, за необхідності, пропозицію щодо формату цього звіту відповідно до процедури, визначеної у статті 12(2).

__________
(-1) ОВ L 158, 23.6.1990, С. 56.

Стаття 14
Графік приведення у відповідність

Держави-члени вживають заходів, необхідних для забезпечення відповідності якості води, призначеної для споживання людиною, цій Директиві протягом п'яти років з дати набрання нею чинності, без шкоди Приміткам 2, 4 та 10 Додатку I, Частини В.

Стаття 15
Виняткові обставини

1. Держава-член може, за виняткових обставин і на географічно визначених територіях, подати особливий запит Комісії на надання додаткового періоду, що є довшим за той, що встановлений у статті 14. Додатковий період не повинен перевищувати трьох років, наприкінці яких здійснюється перегляд і подається відповідний звіт Комісії, яка може на підставі цього перегляду дозволити другий додатковий період тривалістю до трьох років. Це положення не застосовується щодо води, призначеної для споживання людиною, що надходить у продаж у пляшках або контейнерах.

2. Будь-який такий запит, підстави для якого повинні бути зазначені, окреслює труднощі, що виникли, та включає, як мінімум, усю інформацію, передбачену статтею 9(3).

3. Така вимога перевіряється відповідно до процедури, встановленої в статті 12(2).

4. Будь-яка держава-член, яка має право звернення до цієї статті, забезпечує негайне інформування населення, що зазнало впливу від її звернення, належним чином щодо результату такого запиту. Крім того, держава-член, якщо необхідно, забезпечує консультування окремих груп населення, для яких запит може становити особливий ризик.

Стаття 16
Припинення дії

1. Цим дія Директиви 80/77/ЄЕС припиняється через п'ять років з дати набрання чинності цією Директивою. Згідно з частиною 2, це скасування не шкодить зобов'язанням держав-членів щодо строків перенесення до національного законодавства та щодо застосування, як показано в Додатку IV.

Будь-яке посилання на Директиву, що припинила свою дію, тлумачиться як посилання на цю Директиву і читається відповідно до кореляційної таблиці, що міститься у Додатку V.

2. Як тільки держава-член ухвалює закони, підзаконні і адміністративні положення для виконання цієї Директиви і вживає заходів, що передбачені статтею 14, ця Директива, а не Директива 80/778/ЄЕС, застосовується до питань якості води, призначеної для споживання людиною, у цій державі-члені.

Стаття 17
Перенесення до національного законодавства

1. Держави-члени ухвалюють закони, підзаконні і адміністративні положення для виконання цієї Директиви протягом двох років з моменту набрання нею чинності. Вони негайно повідомляють про це Комісію.

Якщо держави-члени ухвалюють такі положення, вони повинні містити посилання на цю Директиву або супроводжуватись таким посиланням у випадку їх офіційної публікації. Методи розробки зазначеного посилання визначаються державами-членами.

2. Держави-члени повідомляють Комісії про тексти основних положень національного права, що вони ухвалюють у сфері, яку охоплює ця Директива.

Стаття 18
Набуття чинності

Ця Директива набуває чинності на 20-ий день після її публікації в Офіційному віснику Європейських Співтовариств.

Стаття 19
Адресати

Цю Директиву адресовано державам-членам.


ДОДАТОК I
ПАРАМЕТРИ ТА ПАРАМЕТРИЧНІ ЗНАЧЕННЯ

ЧАСТИНА А
Мікробіологічні параметри

Параметр

Параметричне значення
(кількість/100 мл)

Escherichia coli (E. coli)

0

Ентерококи

0

Наступні параметри застосовуються до води, представленої на продаж у пляшках або контейнерах:

Параметр

Параметричне значення

Escherichia coli (E. coli)

0/250 мл

Ентерококи

0/250 мл

Pseudomonas aeruginos (синегнійна паличка)

0/250 мл

Кількість колоній при температурі 22 °С

100/мл

Кількість колоній при температурі 37 °С

20/мл

ЧАСТИНА В
Хімічні параметри

Параметр

Параметричне значення

Одиниця виміру

Примітки

Акриламід

0,10

мкг/л

Примітка 1

Сурма

5,0

мкг/л


Миш’як

10

мкг/л


Бензол

1,0

мкг/л


Бензопірен

0,010

мкг/л


Бор

1,0

мг/л


Бромат

10

мкг/л

Примітка 2

Кадмій

5,0

мкг/л


Хром

50

мкг/л


Мідь

2,0

мг/л

Примітка 3

Цианід

50

мкг/л


1,2-дихлоретан

3,0

мкг/л


Епіхлоргідрин

0,10

мкг/л

Примітка 1

Фтор

1,5

мг/л


Свинець

10

мкг/л

Примітки 3 і 4

Ртуть

1,0

мкг/л


Нікель

20

мкг/л

Примітка 3

Нітрати

50

мг/л

Примітка 5

Нітрити

0,50

мг/л

Примітка 5

Пестициди

0,10

мкг/л

Примітки 6 і 7

Пестициди - загальна кількість

0,50

мкг/л

Примітка 6 і 8

Багатоядерний ароматичний вуглеводень

0,10

мкг/л

Сума концентрацій визначених складових;
Примітка 9

Селен

10

мкг/л


Тетрахлоретен і трихлоретен

10

мкг/л

Сума концентрацій визначених параметрів

Тригалогенометани - загальна кількість

100

мкг/л

Сума концентрацій визначених складових;
Примітка 10

Вінілхлорид

0,50

мкг/л

Примітка 1

Примітка 1. Параметричне значення стосується залишкової мономерної концентрації у воді, що обчислюється відповідно до опису максимального викиду з відповідного полімеру при контакті з водою.

Примітка 2. Якщо можливо, без зниження ефективності дезінфекції, держави-члени намагаються досягти нижчого значення.

Щодо води, зазначеної в статті 6(1)(а), (b) та (d), відповідність значенню повинна бути досягнута, щонайпізніше, через 10 календарних років після набрання чинності цією Директивою. Параметричне значення щодо бромату, від п'яти років після набрання чинності цією Директивою до 10 років після набрання нею чинності, становить 25 мкг/л.

Примітка 3. Значення, що застосовується щодо проби води, призначеної для споживання людиною, отримується методом вибіркового обстеження (-1), з крану, та використовується для того, щоб представляти тижневе середнє значення, спожите споживачами. У відповідних випадках методи вибіркового обстеження та перевірки повинні застосовуватися у гармонізованій формі, встановленій відповідно до статті 7(4). Держави-члени повинні брати до уваги досягнення пікового рівня, що може спричинити небажані наслідки для людського здоров'я.

__________
(-1) Буде доповнено після завершення дослідження, що проводиться в даний час.

Примітка 4. Щодо води, зазначеної у статті 6(1)(а), (b) та (d), відповідність значенню повинна бути досягнута, щонайпізніше, через 15 календарних років після набрання чинності цією Директивою. Параметричне значення щодо свинцю, від п'яти років після набрання чинності цією Директивою до 15 років після набрання нею чинності, становить 25 мкг/л.

Держави-члени повинні забезпечити вжиття усіх належних заходів для зменшення концентрації свинцю у воді, призначеній для споживання людиною, наскільки можливо за період, необхідний для досягнення відповідності параметричному значенню.

Під час імплементації заходів для досягнення відповідності такому значенню держави-члени повинні поступово надавати перевагу тим випадкам, де концентрація свинцю у воді, призначеній для споживання людиною, є найвищою.

Примітка 5. Держави-члени повинні забезпечити, щоб [нітрат]/50 + [нітрат]/3 1, де квадратні дужки означають концентрації у мг/л щодо нітрату (NO3) та нітриту (NO2), і щоб значення для нітритів 0,10 мг/л відповідало результатам попередніх робіт з обробки води.

Примітка 6. «Пестициди» означають:

- органічні інсектициди,

- органічні фунгіциди,

- органічні нематоциди,

- органічні акарициди,

- органічні альгіциди,

- органічні родентициди,

- органічні сліміциди,

- відповідні продукти (серед іншого, стабілізатори росту)

та їх відповідні метаболіти, відходи та продукти реакції.

Тільки ті пестициди, які можуть знаходитися у даному постачанні, необхідно контролювати.

Примітка 7. Параметричне значення застосовується до кожного окремого пестициду. У випадку альдрину, дильдрину, гептахлору та гептахлорного епоксидну, параметричне значення становить 0,030 мкг/л.

Примітка 8. «Пестициди – загальна кількість» означає обсяг усіх окремих пестицидів, що виявлені та кількість яких встановлена під час процедури моніторингу.

Примітка 9. Визначеними складниками є:

- бензо(b)флуорантен,

- бензо(k)флуорантен,

- бензо(ghi)перилен,

- індено(1,2,3-cd)пирен.

Примітка 10. Якщо можливо, без зниження ефективності дезинфекції, держави-члени намагаються досягти нижчого значення.

Визначеними складниками є: хлороформ, бромоформ, дибромохлорметан, бромодихлорметан.

Щодо води, зазначеної у статті 6(1)(а), (b) та (d), відповідність значенню повинна бути досягнута, щонайпізніше, через 10 календарних років після набрання чинності цією Директивою. Параметричне значення щодо загальної кількості тригалогенометанів, від п'яти років після набрання чинності цією Директивою до 10 років після набрання нею чинності, становить 150 мкг/л.

Держави-члени повинні забезпечити вжиття усіх належних заходів для зниження концентрації тригалогенометанів у воді, призначеній для споживання людиною, наскільки можливо за період, необхідний для досягнення відповідності параметричному значенню.

Під час імплементації заходів для досягнення відповідності такому значенню держави-члени повинні поступово надавати перевагу тим регіонам, де концентрація тригалогенометанів у воді, призначеній для споживання людиною, є найвищою.

ЧАСТИНА С
Індикативні параметри

Параметр

Параметричне значення

Одиниця виміру

Примітки

Алюміній

200

мкг/л


Амоній

0,50

мкг/л


Хлорид

250

мкг/л

Примітка 1

Clostridium perfringens (включаючи спори)

0

кількість/100 мл

Примітка 2

Колір

Прийнятне для споживачів та без аномальних змінПровідність

2 500

мкс / см-1 при температурі 20 град. C

Примітка 1

Концентрація іонів водню

6,5 and 9,5

одиниці pH

Примітки 1 та 3

Залізо

200

мкг/л


Марганець

50

мкг/л


Запах

Прийнятне для споживачів та без аномальних змінОкислюваність

5,0

мг/л O2

Примітка 4

Сульфат       

250

мг/л

Примітка 1

Натрій        

200

мг/л


Смак          

Прийнятне для споживачів та без аномальних змінКількість колоній при температурі 22 град.

Без аномальних змінКоліподібні бактерії

0

кількість/100- мл

Примітка 5

Загальна частка органічного вуглеводню (ЗОВ)

Без аномальних змін


Примітка 6

Мутність

Прийнятне для споживачів та без аномальних змін


Примітка 7

РАДІОАКТИВНІСТЬ

Параметр

Параметричне значення

Одиниця виміру

Примітки

Тритій        

100

Бекерель/л

Примітки 8 та 10

Загальна доза іонізуючого опромінення

0,10

mSv/рік

Примітки 9 та 10

Примітка 1.  Вода не повинна викликати корозію.

Примітка 2. Цей параметр не потрібно вимірювати, окрім випадків, коли вода походить з поверхневих вод або зазнає їх впливу. У разі невідповідності цьому параметричному значенню, відповідна держава-член повинна перевірити постачання з метою забезпечення відсутності потенційної небезпеки для людського здоров'я, що виникає за наявності хвороботворних мікроорганізмів, наприклад, криптоспоридій. Держави-члени включають результати усіх таких досліджень до звітів, які вони повинні представити згідно зі статтею 13(2).

Примітка 3. Щодо стоячої води у пляшках або контейнерах, мінімальне значення може бути скорочене до 4,5 одиниць pH.

Щодо води у пляшках або контейнерах, які природно багаті, або штучно збагачені вуглекислим газом, мінімальне значення може бути нижчим.

Примітка 4. Цей параметр не потребує виміру при аналізі параметру ЗОВ.

Примітка 5. Щодо води у пляшках або контейнерах, одиницею виміру є кількість/100 мл.

Примітка 6. Цей параметр не потребує виміру, якщо постачання становить менше 10000 куб. м в день.

Примітка 7. У разі обробки поверхневої води держави-члени повинні прагнути до параметричного значення, яке не перевищує 1,0 ОВНМ (одиниці виміру нефелометричної мутності) у воді після обробки.

Примітка 8. Частота моніторингу встановлюється далі в Додатку II.

Примітка 9. За винятком тритію, калію -40, радону та продуктів розпаду радону; частота моніторингу; методи моніторингу та найбільш значні місцезнаходження пунктів моніторингу встановлюються далі в Додатку II.

Примітка 10. 1. Пропозиції, що вимагаються Приміткою 8 про частоту проведення моніторингу, методів моніторингу та найбільш значних місцезнаходжень пунктів моніторингу у Додатку II, ухвалюються відповідно до процедури, встановленої в статті 12(3).

Під час розгляду цих пропозицій Комісія бере до уваги, серед іншого, відповідні положення чинного законодавства або належних програм моніторингу, включаючи результати моніторингу, що випливають з них.

2. Від держави-члена не вимагається здійснювати моніторинг питної води на тритій або радіоактивність з метою встановити загальну дозу іонізуючого опромінення, у випадках, коли вона вважає на підставі іншого здійсненого моніторингу, що рівні тритію чи розрахованої загальної індикативної дози є набагато нижчими за параметричне значення. У цьому випадку вона повідомляє підстави свого рішення Комісії, включаючи результати цього іншого здійсненого моніторингу.


ДОДАТОК II
МОНІТОРИНГ

ТАБЛИЦЯ А
Параметри, які необхідно проаналізувати

1. Моніторинг перевірок

Метою моніторингу перевірок є постійне надання інформації про органолептичну та мікробіологічну якість води, що постачається для споживання людиною, а також інформації про ефективність обробки питної води (зокрема, про дезінфекцію), якщо вона має місце, з метою визначити, чи вода, призначена для споживання людиною, відповідає відповідним параметричним значенням, встановленим у цій Директиві.

Перераховані нижче параметри підлягають моніторингу перевірок. Держави-члени можуть додати інші параметри до цього списку, якщо вони вважатимуть це за доцільне.

Алюміній (Примітка 1)

Амоній

Колір

Провідність

Clostridium perfingens (включаючи спори) (Примітка 2)

Escherichia coli (E. coli)

Концентрація іонів водню

Залізо (Примітка 1)

Нітрит (Примітка 3)

Запах

Pseudomonas aeruginosa (Примітка 4)

Смак

Кількість колоній при температурі 22 град. С та 37 град. С

Коліподібні бактерії

Мутність

Примітка 1. Необхідний тільки під час використання як флокулянт (*).

Примітка 2. Необхідний тільки якщо вода походить з поверхневих вод або зазнає їх впливу (*).

Примітка 3. Необхідний тільки коли як дезінфікуючий засіб використовується обробка хлором (*).

Примітка 4. Необхідний тільки у випадку, коли вода призначена для продажу у пляшках або контейнерах.

__________

(*) В усіх інших випадках параметри містяться у списку для моніторингу аудиту.

2. Моніторинг аудиту

Метою моніторингу аудиту є надання інформації, необхідної для визначення дотримання усіх параметричних значень Директиви. Усі параметри, встановлені відповідно до статті 5(2) та (3), повинні підлягати моніторингу аудиту, окрім випадків, коли компетентні органи визначать, що протягом встановлено ними періоду часу є малоймовірним, що той чи інший параметр буде наявним у конкретному обсязі води, що постачається, в концентраціях, які могли б становити ризику порушення відповідного параметричного значення. Цей пункт не застосовується до параметрів радіоактивності, які, відповідно до Приміток 8, 9 та 10, що містяться у Додатку I, Частина С, будуть підлягати моніторингу відповідно до вимог до моніторингу, ухвалених Комісією. Такі заходи, спрямовані на внесення змін до Директиви, які, однак, не впливають суттєво на її зміст, вживаються відповідно до процедури, встановленої у статті 12(3).

ТАБЛИЦЯ В1
Мінімальна частота відбору проб та аналізів води, призначеної для споживання людиною, що постачається з розподільної мережі або із цистерни, або використовується на підприємстві харчової промисловості

Держави-члени повинні брати проби у пунктах відповідності, як визначено у статті 6(1), для забезпечення відповідності води, призначеної для споживання людиною, вимогам цієї Директиви. Проте у випадку постачання з розподільної мережі держава-член може брати проби у межах зони постачання чи у місці здійснення робіт з обробки для окремих параметрів, якщо може бути доведено, що це не призведе до жодних змін, що суперечать розрахованому значенню відповідних параметрів.

Об’єм води, що розподіляється або виробляється кожен день у межах зони постачання (Примітки 1 та 2)
куб. м.

Кількість проб для моніторингу перевірок на рік (Примітки 3, 4 та 5)

Кількість проб для моніторингу аудиту на рік (Примітки 3 та 5)

100

(Примітка 6)

(Примітка 6)

>100 1 000

4

1

> 1 000 10 000


1

+ 1 для кожних 3 300 куб.м./d та частка для загального об’єму

> 10 000 100 000

4

+ 3 для кожних 1 000 куб.м./d та частка для загального об’єму

3

+ 1 для кожних 10 000 куб.м./d та частка для загального об’єму

> 100 000


10

+ 1 для кожних 25 000 куб.м./d та частка для загального об’єму

Примітка 1. Зона постачання є географічно-визначеною територією, у межах якої вода, призначена для споживання людиною, надходить з одного чи більше джерел, та у межах якої якість води може вважатися приблизно однаковою.

Примітка 2. Об'єми обчислюються як середні значення за календарний рік. Держава-член може використовувати певну кількість населення у зоні постачання замість об'єму води для визначення мінімальної частоти, приймаючи споживання води на рівні 200 л в день на душу населення.

Примітка 3. У випадку періодичного короткочасного постачання частота здійснення моніторингу води, що розподіляється цистернами, вирішується відповідною державою-членом.

Примітка 4. Для різних параметрів у Додатку I держава-член може скоротити кількість проб, що визначена в таблиці, якщо:

(a) значення результатів, отриманих з проб, що були взяті протягом періоду, що складає принаймні два послідовні роки, є постійними та значно кращими за рамки, встановлені в Додатку I, та

(b) не існує фактору, який може спричинити погіршення якості води.

Найнижча частота, що застосовується, не повинна бути меншою за 50% від кількості проб, що визначена в таблиці, окрім окремого випадку, що зазначений у Примітці 6.

Примітка 5. Кількість проб за можливості повинна розподілятися рівномірно у часі та просторі.

Примітка 6. Частота визначається відповідною державою-членом.

ТАБЛИЦЯ В2
Мінімальна частота відбору проб та аналізу води у пляшках або контейнерах, призначених для продажу

Об'єм води, що виготовляється для продажу у пляшках та контейнерах щодня (-1)
куб. м.

Моніторинг перевірок кількості проб на рік

Моніторинг аудиту кількості проб на рік

10

1

1

>10 60

12

1

> 60

1 на кожні 5 куб. м. та частка від загального об’єму

1 на кожні 100 куб. м. та частка від загального об’єму

(-1) Об'єми обчислюються як середні показники за календарний рік.

ДОДАТОК III
СПЕЦИФІКАЦІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ ПАРАМЕТРІВ

Кожна держава-член повинна забезпечити наявність системи аналітичного контролю якості в будь-якій лабораторії, в якій аналізуються проби, що час від часу підлягає перевірці особою, яка не підпорядковується лабораторії, і призначена для цієї мети компетентним органом.

1. ПАРАМЕТРИ, ЩОДО ЯКИХ МЕТОДИ АНАЛІЗУ Є ВИЗНАЧЕНИМИ

Перераховані нижче принципи щодо методів мікробіологічних параметрів наводяться або для довідкової інформації щоразу у випадку застосування методу ЄКС/МОС, або в якості настанови до можливого майбутнього прийняття, відповідно до процедури, встановленої в статті 12, подальших міжнародних методів ЄКС/МОС щодо цих параметрів. Держави-члени можуть використовувати альтернативні методи за умови дотримання положень статті 7(5).

Такі заходи з розробки подальших міжнародних методів ЄКС/МОС, спрямованих на внесення змін до цієї Директиви, які, однак, не впливають суттєво на її зміст, зокрема, серед іншого, шляхом її доповнення, повинні вживатися відповідно до процедури, встановленої у статті 12(3).

Коліподібні бактерії та Escherichia coli (E. coli) (МОС 9308-1)

Ентерококи (МОС 7899-2)

Pseudomonas aeruginosa (prEH МОС 12780)

Перерахування культивованих мікроорганізмів - Кількість колоній при температурі 22 град. С (prEH МОС 6222)

Перерахування культивованих мікроорганізмів - Кількість колоній при температурі 37 град. С (prEH МОС 6222)

Clostridium perfringens (включаючи спори)

Стерилізація фільтруванням через мікропористу мембрану, що здійснюється після анаеробної інкубації мембрани на m-CP агар (Примітка 1) при температурі 44 ± 1 град. С протягом 21 ± 3 годин. Підрахуйте кількість колоній жовтої мутності, які набрали рожевого або червоного кольору після впливу випарів гідроксиду амонію протягом 20-30 секунд.

Примітка 1. Склад m-CP агару становить:

Основне середовище живлення

Триптоз

30 г

Дріжджовий екстракт

20 г

Сахароза

5 г

L-цистеїн гідрохлорид

1 г

MgSO4 • 7H2O

0,1 г

Бромокресол фіолетовий

40 мг

Агар

15 г

Вода

1 000 мл

Розчиніть складники основного середовища, відкоригуйте показник pH до значення 7,5 та стерилізуйте в автоклаві за температури 121 град. С протягом 15 хвилин. Дайте середовищу охолонути та додайте:

D- циклосерин

400 мг

Поліміксин-В сульфат

25 мг

Індоксил-бета-D-глюкозит, розчинений у 8 мл стерильної води перед додаванням

60 мг

Фільтр - стерилізований 0,5% розчин фенолфталеїн дифосфату

20 мл

Фільтр - стерилізований 4,5% FeCl3 · 6H2O

2 мл

2. ПАРАМЕТРИ, ДЛЯ ЯКИХ Є ВИЗНАЧЕНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ

2.1 Для зазначених нижче параметрів визначені робочі характеристики полягають у тому, що метод аналізу, що використовується, повинен, як мінімум, давати змогу виміряти концентрації, що дорівнюють параметричному значенню із визначеною мірою точності, правильності та межами виявлення. Незалежно від чутливості методу аналізу, який використовується, результат повинен бути виражений з використанням принаймні тієї ж кількості десяткових дробів, що й у параметричному значенні, що розглядається у Додатку I, Частинах В та С.

Параметри

Правильність % параметричного значення
(Примітка 1)

Точність % параметричного значення
(Примітка 2)

Межі виявлення % параметричного значення
(Примітка 3)

Умови

Примітки

Акриламід
Контролюється технічною характеристикою продукту


Алюміній

10

10

10Амоній

10

10

10Сурма

25

25

25Миш'як

10

10

10Бензо(а)пирен

25

25

25Бензол

25

25

25Бор

10

10

10Бромат

25

25

25Кадмій

10

10

10Хлорид

10

10

10Хром

10

10

10Провідність

10

10

10Мідь

10

10

10Ціанід

10

10

10


Примітка 4

1,2- дихлоретан

25

25

10Епіхлорогідрин
Контролюється технічною характеристикою продукту


Фтор

10

10

10Залізо

10

10

10Свинець

10

10

10Марганець

10

10

10Ртуть

20

10

20Нікель

10

10

10Нітрат

10

10

10Нітрит

10

10

10Непровідність кисню

25

25

10


Примітка 5

Пестициди

25

25

25


Примітка 6

Поліциклічні ароматичні вуглеводні

25

25

25


Примітка 7

Параметри

Правильність % параметричного значення
(Примітка 1)

Точність % параметричного значення
(Примітка 2)

Межі виявлення % параметричного значення
(Примітка 3)

Умови

Примітки

Селен

10

10

10Натрій

10

10

10Сульфат

10

10

10Тетрахлоретан

25

25

10


Примітка 8

Трихлоретан

25

25

10


Примітка 8

Тригалометан - загальна кількість

25

25

10


Примітка 7

Вінілхлорид
Контролюється технічною характеристикою продукту


2.2 Щодо концентрації іонів водню визначені робочі характеристики полягають у тому, що метод аналізу, що використовується, повинен давати змогу виміряти концентрації, рівні параметричному значенню з точністю виміру 0,2 одиниці рН, та правильністю 0,2 одиниці рН.

Примітка 1(*). Правильність є систематичною помилкою і є різницею між середнім значенням великої кількості замірів та точним значенням.

Примітка 2 (*). Точність є випадковою помилкою і зазвичай виражається як стандартне відхилення (у межах групи) у розходженні результатів щодо середнього значення. Прийнятною є точність, що становить подвоєне значення відносного стандартного відхилення.

__________

(*) Ці терміни далі визначаються у МОС 5725.

Примітка 3. Межами виявлення є:

- трикратне значення відносного в межах стандартного відхилення в межах групи природної проби, що містить низьку концентрацію параметру,

або

- п'ятикратне значення відносного у межах стандартного відхилення в межах групи чистої проби.

Примітка 4. Метод повинен встановлювати загальний вміст ціаніду в усіх формах.

Примітка 5. Окислення повинно проводитись протягом 10 хвилин при температурі 100 град. С у кислотному середовищі з використанням перманганату.

Примітка 6. Робочі характеристики застосовуються щодо кожного окремого пестициду та залежить від відповідного пестициду. Межі виявлення можуть бути недосяжними для усіх пестицидів в теперішній момент, але держави-члени повинні прагнути досягти цього стандарту.

Примітка 7. Робочі характеристики застосовуються щодо окремих речовин, визначених як 25% параметричного значення у Додатку I.

Примітка 8. Робочі характеристики застосовуються щодо окремих речовин, визначених як 50% параметричного значення у Додатку I.

3. ПАРАМЕТРИ, ЩОДО ЯКИХ ЖОДЕН МЕТОД АНАЛІЗУ НЕ Є ВИЗНАЧЕНИМ

Колір

Запах

Смак

Загальний показник органічного карбону

Мутність (Примітка 1)

Примітка 1. Для моніторингу мутності в оброблювальній поверхневій воді визначені робочі характеристики полягають у тому, що метод аналізу, що використовується, повинен принаймні надавати змогу виміряти концентрації, рівні параметричному значенню з правильністю 25%, точністю 25% та 25% межами виявлення.


ДОДАТОК IV
КІНЦЕВІ СТРОКИ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ У НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Директива 80/778/ЄЕС
Впровадженя 17.7.1982
Застосування 17.7.1985
Усі держави-члени, окрім Іспанії, Португалії на нової провінції Лендер (Lander) в Німеччині

Директива 81/858/ЄЕС
(адаптації у зв’язку із приєднанням Греції)

Акт про приєднання Іспанії та Португалії
Іспанія: впровадження 1.1.1986
застосування 1.1.1986
Португалія: впровадження 1.1.1986
застосування 1.1.1989

Директива 90/656/ЄЕС
для нової провінції Лендер у Німеччині

Акт про приєднання Австрії, Фінляндії та Швеції
Австрія: впровадження 1.1.1995 
застосування 1.1.1995
Фінляндія: впровадження 1.1.1995
застосування 1.1.1995
Швеція: впровадження 1.1.1995
застосування 1.1.1995

Директива 91/692/ЄЕС

Статті 1 - 14Застосування з 31.12.1995Стаття 15

Зміни набули чинності з 1.1.1981

Зміни набули чинності з 1.1.1986


Зміни набули чинності з 1.1.1995


Стаття 16


Стаття 17

Включено статтю 17(a)

Стаття 18


Стаття 19


Змінено

ЗміненоСтаття 20


Стаття 21


ДОДАТОК V
КОРЕЛЯЦІЙНА ТАБЛИЦЯ

Ця Директива

Директива 80/778/ЄЕС

Стаття 1(1)

Стаття 1(1)

Стаття 1(2)

-

Стаття 2(1) (a) і (b)

Стаття 2

Стаття 2(2)

-

Стаття 3(1) (a) і (b)

Стаття 4(1)

Стаття 3(2) (a) і (b)

-

Стаття 3(3)

-

Стаття 4(1)

Стаття 7(6)

Стаття 4(2)

Стаття 11

Стаття 5(1)

Стаття 7(1)

Стаття 5(2) перше речення

Стаття 7(3)

Стаття 5(2) друге речення

-

Стаття 5(3)

-

Стаття 6(1)

Стаття 12(2)

Стаття 6(2) по (3)

-

Стаття 7(1)

Стаття 12(1)

Стаття 7(2)

-

Стаття 7(3)

Стаття 12(3)

Стаття 7(4)

-

Стаття 7(5)

Стаття 12(5)

Стаття 7(6)

-

Стаття 8

-

Стаття 9(1)

Стаття 9(1) і стаття 10(1)

Стаття 9(2) по (6)

-

Стаття 9(7)

Стаття 9(2) і стаття 10(3)

Стаття 9(8)

-

Стаття 10

Стаття 8

Стаття 11(1)

-

Стаття 11(2)

Стаття 13

Стаття 12(1)

Стаття 14

Стаття 12(2) і (3)

Стаття 15

Стаття 13(1)

-

Стаття 13(2) по (5)

Стаття 17(a) (додано Директивою 91/692/ЄЕС)

Стаття 14

Стаття 19

Стаття 15

Стаття 20

Стаття 16

-

Стаття 17

Стаття 18

Стаття 18

-

Стаття 19

Стаття 21

{Джерело: old.minjust.gov.ua/45883}вгору