Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ
Україна, ЄАВТ, Ісландія [...]; Угода, Протокол, Перелік [...] від 24.06.2010
Документ 998_456, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 07.12.2011, підстава - 4091-VI
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.06.2012, підстава - v1450321-12. Подивитися в історії? )

               Угода 
про вільну торгівлю між Україною
та державами ЄАВТ
{ Угоду ратифіковано Законом
N 4091-VI ( 4091-17 ) від 07.12.2011 }
{ Додатково див. Угоди: ( 578_022 ) від 24.06.2010 ( 352_003 ) від 24.06.2010 ( 756_036 ) від 24.06.2010 }

Офіційний переклад
Преамбула
Україна, з одного боку,
та Республіка Ісландія, Князівство Ліхтенштейн, Королівство
Норвегія, Швейцарська Конфедерація (далі - держави ЄАВТ), з
другого боку,
далі кожна окрема держава іменується Сторона або разом
іменуються Сторони,
визнаючи спільне бажання посилювати зв'язки між державами
ЄАВТ, з одного боку, та Україною, з другого боку, шляхом
установлення тісних і тривалих відносин;
нагадуючи про свій намір брати активну участь в економічній
інтеграції та висловлюючи свою готовність до співробітництва в
пошуку шляхів та засобів посилення цього процесу;
повторно підтверджуючи свою відданість демократії, правам
людини та основним політичним й економічним свободам відповідно до
своїх зобов'язань згідно з міжнародним правом, у тому числі
принципам і цілям, що встановлені Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ) та Загальною декларацією прав людини
( 995_015 );
повторно підтверджуючи свою відданість економічному та
соціальному розвиткові, охороні здоров'я та безпеці, дотриманню
основних прав працівників, у тому числі принципів, установлених
відповідними конвенціями Міжнародної організації праці (МОП);
маючи на меті створити нові можливості для працевлаштування
та поліпшити стандарти охорони здоров'я та життя на своїх
відповідних територіях;
бажаючи створити сприятливі умови для розвитку та
диверсифікації торгівлі між собою та для сприяння комерційному та
економічному співробітництву у сферах спільного інтересу на основі
рівності, взаємної вигоди, недискримінації та міжнародного права;
визнаючи важливість спрощення торгівлі через стимулювання
ефективних та прозорих процедур для зменшення витрат і
забезпечення передбачуваності для торговельних товариств Сторін;
будучи сповненими рішучості стимулювати й далі посилювати
багатосторонню торговельну систему, будуючи її на своїх
відповідних правах та обов'язках згідно з Марракеською угодою
( 995_342 ), якою засновано Світову організацію торгівлі (далі -
СОТ), та згідно з іншими викладеними нижче досягнутими
домовленостями, таким чином сприяючи гармонійному розвиткові і
розширенню світової торгівлі;
вирішивши виконувати цю Угоду для збереження та захисту
навколишнього середовища та забезпечення використання природних
ресурсів відповідно до цілей стійкого розвитку;
підтверджуючи своє зобов'язання дотримуватися норм права для
уникнення та боротьби з корупцією в міжнародній торгівлі та
інвестиціях, для стимулювання принципів прозорості і належного
керівництва;
визнаючи значимість відповідальної корпоративної поведінки та
її сприяння стійкому економічному розвиткові та підтверджуючи свою
підтримку зусиль, спрямованих на стимулювання відповідних
міжнародних стандартів;
будучи переконаними, що ця Угода поліпшить
конкурентоспроможність їхніх компаній на глобальних ринках та
створить умови, що підтримуватимуть економіку, торгівлю та
інвестиційні відносини між ними;
вирішили на продовження зазначеного вище укласти Угоду
(далі - ця Угода) і домовилися про таке:
Розділ 1
Загальні положення
Стаття 1.1
Цілі
1. Сторони створюють зону вільної торгівлі шляхом укладення
цієї Угоди і додаткових Угод про сільське господарство, укладених
одночасно між Україною та кожною окремою державою ЄАВТ
( 352_003 ), ( 578_022 ), ( 756_036 ). 2. Цілями цієї Угоди, що ґрунтується на торговельних
відносинах між ринковими економіками, є:
a) досягнути лібералізації торгівлі товарами відповідно до
статті XXIV Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року
( 981_003 ) (далі - ГАТТ 1994);
b) досягнути лібералізації торгівлі послугами відповідно до
статті V Генеральної угоди про торгівлю послугами ( 981_017 )
(далі - ГАТС);
c) значно збільшити інвестиційні можливості у зоні вільної
торгівлі;
d) на взаємній основі досягнути подальшої лібералізації
ринків державних закупівель Сторін;
e) сприяти конкуренції у своїх економіках, особливо коли це
стосується економічних відносин між Сторонами;
f) забезпечувати достатній і ефективний захист прав
інтелектуальної власності, а також
g) сприяти гармонійному розвиткові та розширенню світової
торгівлі шляхом усунення бар'єрів у торгівлі та інвестуванні.
Стаття 1.2
Торговельні відносини, які регулюються цією Угодою
1. Ця Угода застосовується до торговельних відносин між
державами ЄАВТ - з однієї сторони і Україною - з іншої сторони,
але не до торгових відносин між окремими державами ЄАВТ, якщо ця
Угода не передбачає іншого.
2. Як результат митного союзу, заснованого Договором від
29 березня 1923 року між Швейцарією та Князівством Ліхтенштейн,
Швейцарія буде представляти Князівство Ліхтенштейн з викладених у
цій Угоді питань.
Стаття 1.3
Зв'язок з іншими міжнародними угодами
1. Сторони підтверджують свої права й обов'язки згідно з
Марракеською угодою ( 995_342 ), якою засновано СОТ, та іншими
угодами, які зазначено нижче і сторонами яких вони є, та згідно з
будь-якими іншими міжнародними угодами, сторонами яких вони є.
2. Ця Угода не повинна перешкоджати збереженню або створенню
митних союзів, зон вільної торгівлі, домовленостей про прикордонну
торгівлю та іншим преференційним угодам, якщо вони не мають як
наслідок зміни домовленостей про торгівлю, викладених у цій Угоді.
3. Коли Сторона входить до митного союзу або до угоди про
вільну торгівлю з третьою стороною, вона повинна, за запитом
будь-якої іншої Сторони, бути готовою розпочати консультації зі
Стороною, що подала запит.
Стаття 1.4
Територіальне застосування
1. Без обмеження положень Протоколу про правила визначення
походження ця Угода застосовується:
a) до території суші, внутрішніх вод, територіальних вод
Сторони, повітряного простору над територією Сторони відповідно до
міжнародного права, а також
b) за межами територіальних вод стосовно заходів, ужитих
Стороною під час реалізації нею суверенного права або юрисдикції,
відповідно до міжнародного права.
2. Ця Угода не застосовується до норвезької території
Свальбард, за винятком торгівлі товарами.
Стаття 1.5
Центральні, регіональні й місцеві органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
Кожна Сторона повинна забезпечувати дотримання на своїй
території всіх обов'язків та зобов'язань, визначених цією Угодою,
відповідними центральними, регіональними та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування і
компетентними органами, а також неурядовими органами під час
виконання владних повноважень, делегованих їм центральними,
регіональними та місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування чи компетентними органами.
Стаття 1.6
Прозорість
1. Сторони повинні публікувати або іншим чином робити
доступними широкому загалу свої закони, нормативно-правові акти,
судові рішення, адміністративні заходи загального застосування та
свої відповідні міжнародні угоди, які можуть впливати на дію цієї
Угоди.
2. Сторони повинні швидко відповідати на конкретні запитання
і за запитом надавати інформацію одна одній з тем, визначених у
пункті 1 цієї статті. Сторони вживатимуть заходів для захисту
конфіденційної інформації.
Розділ 2
Торгівля товарами
Стаття 2.1
Сфера застосування
1. Цей розділ застосовується до таких товарів, якими торгують
Сторони:
a) всіх товарів, що класифіковані у розділах з 25 до 97
Гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС), за
винятком продукції, зазначеної в додатку I;
b) перероблених сільськогосподарських товарів, зазначених у
додатку II, враховуючи домовленості, що викладені у цьому додатку,
а також
c) риби та інших морських продуктів, зазначених у
додатку III.
2. Україна і кожна з держав ЄАВТ уклали угоди про сільське
господарство на двосторонній основі. Ці угоди становлять частину
юридичних документів, які є підставою для створення зони вільної
торгівлі між державами ЄАВТ і Україною.
Стаття 2.2
Правила визначення походження
та методи адміністративного співробітництва
Протокол про правила визначення походження встановлює правила
визначення походження та методи адміністративного співробітництва.
Стаття 2.3
Мито й еквівалентні миту податки та збори на імпорт
1. З набранням чинності цією Угодою Сторони повинні скасувати
всі мита та еквівалентні миту податки і збори на імпорт товарів,
які походять з держав ЄАВТ або України і які зазначено в пункті 1
статті 2.1, за винятком випадків, коли інше зазначено в
додатку IV. Жодні нові мита та еквівалентні миту податки і збори
на імпорт не будуть запроваджені.
2. Мито та еквівалентні миту податки і збори включають
будь-які мита та будь-які збори, що стягуються з приводу імпорту
або експорту товарів, у тому числі будь-які форми додаткових
податків або додаткових зборів, пов'язаних з таким імпортом або
експортом, але не включають будь-яких зборів, які стягуються
відповідно до статей III і VIII ГАТТ 1994 ( 981_003 ).
Стаття 2.4
Мито й еквівалентні миту податки та збори на експорт
1. З набранням чинності цією Угодою Сторони повинні скоротити
всі мита та еквівалентні миту податки і збори на експорт товарів,
що зазначені у пункті 1 статті 2.1, застосовані до інших Сторін
цієї Угоди, за винятком випадків, коли інше зазначено в пункті 2
цієї статті. Жодні нові мита та еквівалентні миту податки і збори
на експорт не будуть запроваджені стосовно товарів, що
експортуються з митної території однієї Сторони на митну територію
іншої Сторони.
2. Мита та еквівалентні миту податки і збори на експорт до
ЄАВТ продукції походженням з України повинні бути поступово
скорочені відповідно до зобов'язань України в рамках СОТ.
3. Якщо, після набрання чинності цією Угодою Україна знизить
або скасує мита та еквівалентні миту податки та збори на експорт
товарів до Європейського Союзу, Україна надасть державам ЄАВТ не
менш сприятливий режим.
4. Мито та еквівалентні миту податки і збори на експорт
товарів включають будь-які мита й будь-які збори, які стягуються з
приводу експорту товарів, у тому числі будь-які форми додаткових
податків або додаткових зборів, пов'язаних з таким експортом, але
не включають будь-яких зборів, які стягуються відповідно до
статті VIII ГАТТ 1994 ( 981_003 ).
Стаття 2.5
Базові мита
1. Базове мито, стосовно якого цією Угодою встановлюються
наступні зниження, застосовується до товарів, що імпортуються між
Сторонами, і повинне нараховуватися за ставкою мита режиму
найбільшого сприяння (далі - РНС), яка застосовувалася станом на
1 січня 2009 року.
2. Якщо перед, одночасно або після набрання чинності цією
Угодою було запроваджене зниження тарифів на основі erga omnes,
такі знижені мита повинні змінювати базові мита, зазначені в
пункті 1 цієї статті, з дати, коли такі зниження були
запроваджені, або з дати набрання чинності цією Угодою, якщо це
сталося пізніше.
3. Знижені мита, що розраховуються відповідно до пункту 1
цієї статті, повинні застосовуватися округленими до першого
десяткового розряду, або, в разі специфічних ставок мита, до
другого десяткового розряду.
Стаття 2.6
Обмеження імпорту й експорту
Права й обов'язки Сторін стосовно обмежень експорту й імпорту
повинні регулюватися статтею XI ГАТТ 1994 ( 981_003 ), яка цим
вводиться до змісту і є частиною цієї Угоди.
Стаття 2.7
Внутрішнє оподаткування та нормативні акти
1. Сторони зобов'язуються застосовувати будь-які внутрішні
податки та інші збори і нормативні акти згідно зі статтею III
ГАТТ 1994 ( 981_003 ) та іншими відповідними угодами СОТ.
2. Експортери не можуть отримувати вигоду від повернення
внутрішніх податків понад суму опосередкованого оподаткування,
нарахованого на товари, що експортуються на територію однієї зі
Сторін.
Стаття 2.8
Санітарні та фітосанітарні заходи
1. Права й обов'язки Сторін стосовно санітарних та
фітосанітарних заходів повинні регулюватися Угодою СОТ про
застосування санітарних та фітосанітарних заходів ( 981_006 ).
2. Сторони повинні обмінятися назвами та адресами контактних
пунктів, що мають досвід у сфері застосування санітарних і
фітосанітарних заходів, для полегшення спілкування та обміну
інформацією.
Стаття 2.9
Технічне регулювання
1. Права й обов'язки Сторін з приводу технічних норм,
стандартів і оцінки відповідності повинні регулюватися Угодою СОТ
про технічні бар'єри у торгівлі ( 981_008 ) (далі - Угода ТБТ).
2. Без шкоди для пункту 1 цієї статті Сторони погоджуються
проводити консультації у випадках коли Сторона вважає, що інша
Сторона вжила заходів, які не відповідають Угоді ТБТ ( 981_008 ) і
можуть створити або створили перешкоду у торгівлі, для того щоб
знайти відповідне рішення згідно з Угодою ТБТ.
Стаття 2.10
Сприяння торгівлі
Для сприяння взаємній торгівлі між державами ЄАВТ і Україною
Сторони повинні:
a) спростити, наскільки це можливо, процедури торгівлі
товарами і пов'язаними послугами;
b) стимулювати багатостороннє співробітництво Сторін для
того, щоб посилити їхню участь у розвитку і впровадженні
міжнародних правил поведінки та рекомендацій стосовно сприяння
торгівлі, а також
c) співробітничати у сфері сприяння торгівлі у межах
Спільного комітету, згідно з положеннями, викладеними в додатку V.
Стаття 2.11
Підкомітет з правил визначення походження,
митних процедур та сприяння торгівлі
1. Посилаючися на статті 2.2 і 2.10, Сторони засновують
Підкомітет з правил визначення походження, митних процедур та
сприяння торгівлі Спільного комітету (далі - Підкомітет).
2. Мандат Підкомітету визначено в додатку VI.
Стаття 2.12
Державні торговельні підприємства
Права й обов'язки Сторін стосовно державних торговельних
підприємств повинні регулюватися статтею XVII ГАТТ 1994
( 981_003 ) і Домовленістю стосовно тлумачення статті XVII ГАТТ
1994 ( 981_003 ), які цим вводяться до змісту і є частиною цієї
Угоди.
Стаття 2.13
Субсидії та компенсаційні заходи
1. Права й обов'язки Сторін стосовно субсидій та
компенсаційних заходів повинні регулюватися статтями VI і XVI ГАТТ
1994 ( 981_003 ) і Угодою СОТ із субсидій та компенсаційних
заходів ( 981_015 ), за винятком тих, які наведено в пункті 2 цієї
статті.
2. Перед тим як держава ЄАВТ або Україна, залежно від
обставин, розпочне розслідування для визначення існування, рівня
та ефекту будь-якої підозрілої субсидії в Україні або у державі
ЄАВТ, як зазначено у статті 11 Угоди СОТ про субсидії та
компенсаційні заходи ( 981_015 ), Сторона, що має намір розпочати
розслідування, повинна письмово повідомити Сторону, товари якої є
предметом розслідування, і надати 60-денний період для пошуку
взаємно прийнятного рішення. Якщо будь-яка Сторона цього вимагає,
консультації повинні проводитися в рамках Спільного комітету не
пізніше як за 30 днів з дати отримання повідомлення.
Стаття 2.14
Антидемпінг
1. Жодна Сторона не повинна застосовувати антидемпінгових
заходів, як це передбачено статтею VI ГАТТ 1994 ( 981_003 ) та
Угодою СОТ про застосування статті VI ГАТТ 1994 ( 981_010 ) до
продукції, яка має походження з території іншої Сторони.
2. Після п'яти років з дати набрання чинності цією Угодою
Сторони можуть в рамках Спільного комітету здійснювати огляд
виконання положень пункту 1. Після цього Сторони можуть
здійснювати такий огляд в рамках Спільного комітету через кожні
два роки.
Стаття 2.15
Глобальні захисні заходи
Ця Угода не надає будь-яких додаткових прав або не накладає
будь-яких додаткових зобов'язань на Сторони у зв'язку із заходами,
що застосовуються відповідно до статті XIX ГАТТ 1994 ( 981_003 )
та Угоди СОТ про захисні заходи ( 981_016 ), крім того, що
Сторона, яка застосовує захисний захід відповідно до статті XIX
ГАТТ 1994 і Угоди про захисні заходи, повинна у межах, що
відповідають зобов'язанням за угодами СОТ, виключити з-під дії
такого заходу імпорт товару, що походить з території іншої
Сторони, якщо такий імпорт не завдає шкоди або не спричиняє чи не
загрожує спричинити серйозної шкоди.
Стаття 2.16
Двосторонні захисні заходи
1. Якщо в результаті зниження або скасування мита згідно із
цією Угодою, імпорт будь-якої продукції, що походить з території
однієї Сторони, на територію іншої Сторони збільшується у такій
кількості, в абсолютному вираженні або відносно внутрішнього
виробництва, і на таких умовах, що завдає або загрожує завданням
серйозної шкоди галузі внутрішнього виробництва аналогічної
продукції або продукції, що безпосередньо конкурує з імпортованою
на території Сторони-імпортера, Сторона-імпортер може вжити
двосторонні захисні заходи в обсязі, який мінімально необхідний
для усунення або попередження шкоди, відповідно до пунктів 2-10
цієї статті.
2. Двосторонні захисні заходи повинні вживатися лише за
наявності прямих доказів, що збільшення імпорту спричинило або
загрожує спричинити серйозну шкоду, після проведення розслідування
згідно зі статтями 3 і 4 Угоди СОТ про захисні заходи ( 981_016 ).
3. Сторона, яка має намір вжити двосторонні захисні заходи
згідно із цією статтею, повинна негайно і в будь-якому разі до
вжиття таких заходів повідомити інші Сторони. Повідомлення повинно
містити всю суттєву інформацію, яка, зокрема, повинна включати
докази завдання серйозної шкоди або загрози завдання серйозної
шкоди, спричиненої збільшенням імпорту; точний опис продукції,
якої це стосується, запропонований захід, а також запропоновану
дату його впровадження, очікуваний строк дії і графік для
поступового скасування заходу. Стороні, якої може стосуватися
захід, повинна бути запропонована компенсація у формі
еквівалентної по суті лібералізації торгівлі стосовно імпорту з
будь-якої такої Сторони.
4. Якщо настають умови, зазначені в пункті 1,
Сторона-імпортер може вжити заходів, що полягатимуть у:
a) призупиненні подальшого скорочення будь-якої ставки
митного збору, передбаченого цією Угодою для певного виду
продукції, або:
b) підвищені ставки мита на певний вид продукції до рівня, що
не перевищує найменшого з:
i) ставки мита відповідно до режиму найбільшого сприяння, що
застосовується під час вжиття заходу, або
ii) ставки мита відповідно до режиму найбільшого сприяння, що
застосовується на день, який безпосередньо передує даті набрання
чинності цією Угодою.
5. Двосторонні захисні заходи можуть вживатися на строк, що
не перевищує одного року. За виняткових умов після розгляду
Спільним комітетом заходи можуть бути вжиті на максимальний
загальний строк, який не перевищує три роки. Не повинні вживатися
двосторонні захисні заходи стосовно імпорту продукції, яка перед
цим була предметом таких заходів.
6. Спільний комітет повинен протягом 30 днів з дати
повідомлення перевірити інформацію, подану згідно з пунктом 3, для
того щоб сприяти виробленню взаємно прийнятного рішення стосовно
справи. У разі відсутності такого рішення Сторона-імпортер може
вжити заходів згідно з пунктом 4, щоб усунути проблему, і в разі
відсутності взаємно погодженої компенсації Сторона, проти
продукції якої було вжито заходів, може вжити компенсаційних
заходів. Про двосторонні захисні і компенсаційні заходи необхідно
негайно повідомити іншу Сторону. У виборі двостороннього захисного
заходу і компенсаційного заходу пріоритет повинен надаватися
такому заходу, який найменше перешкоджає реалізації цієї Угоди.
Компенсаційний захід зазвичай полягає у призупиненні переваг, що
мають по суті однаковий торговельний ефект, або переваг, що по
суті рівнозначні за обсягом додатковим митам, запровадження яких
очікується в результаті вжиття двостороннього захисного заходу.
Сторона, що вживає компенсаційних заходів, повинна їх уживати лише
на мінімальний період, необхідний для досягнення еквівалентних по
суті торговельних ефектів, і в будь-якому разі лише на час, коли
вживається двосторонній захисний захід згідно з пунктом 4 цієї
статті.
7. Після закінчення дії двостороннього захисного заходу
ставка мита повинна бути встановлена на рівні, що діяв до початку
застосування такого заходу.
8. У критичних обставинах, коли затримка у введенні
двостороннього захисного заходу відповідно до цієї статті
спричинить шкоду, яку буде важко виправити, Сторона може вжити
тимчасовий двосторонній захисний захід згідно з попереднім
визначенням, що існують явні докази того, що збільшення імпорту
становить основну причину серйозної шкоди або загрози серйозної
шкоди внутрішньому виробництву. Сторона, що має намір вжити таких
заходів, повинна негайно повідомити про це інші Сторони. Протягом
30 днів з дати повідомлення повинні бути розпочаті процедури,
зазначені в пунктах 2-6 цієї статті, у тому числі компенсаційні
заходи. Будь-яка компенсація повинна враховувати весь період
застосування тимчасового двостороннього захисного заходу і
двостороннього захисного заходу.
9. Строк дії будь-якого тимчасового двостороннього захисного
заходу не повинен перевищувати 200-денний період. Строк
застосування будь-якого такого тимчасового двостороннього
захисного заходу повинен ураховуватися як частина строку
застосування двостороннього захисного заходу, зазначеного в
пункті 5, та будь-яких його продовжень. Будь-які збільшення
тарифів повинні бути негайно компенсовані, якщо розслідування,
описане в пункті 2, не довело, що мали місце умови, зазначені в
пункті 1.
10. Через п'ять років з дати набрання чинності цією Угодою
Сторони переглядатимуть в рамках Спільного комітету питання
стосовно необхідності збереження можливості застосування
двосторонніх захисних заходів у відносинах між ними. Якщо після
першого перегляду Сторони вирішать зберегти таку можливість, після
цього вони повинні через кожні дворічні періоди розглядати це
питання в рамках Спільного комітету.
Стаття 2.17
Загальні винятки
Права й обов'язки Сторін стосовно загальних винятків
регулюються статтею XX ГАТТ 1994 ( 981_003 ), яка цим вводиться до
змісту і є частиною цієї Угоди.
Стаття 2.18
Винятки безпеки
Права й обов'язки Сторін стосовно винятків безпеки повинні
регулюватися статтею XXI ГАТТ 1994 ( 981_003 ), яка цим вводиться
до змісту і є частиною цієї Угоди.
Стаття 2.19
Платіжний баланс
1. Сторони повинні намагатися уникати введення заборонних
заходів для цілей платіжного балансу.
2. Сторона, що має серйозні труднощі з платіжним балансом,
або неминучу загрозу таких труднощів, може згідно з умовами,
установленими ГАТТ 1994 ( 981_003 ) і Домовленістю СОТ з приводу
положень ГАТТ 1994 ( 981_003 ) стосовно платіжного балансу, ужити
обмежувальних торговельних заходів, які повинні бути не
дискримінаційними та мати обмежений строк дії і які не можуть
виходити за межі, що необхідні для виправлення ситуації з
платіжним балансом.
3. Сторона, яка вживає заходів згідно із цією статтею,
повинна негайно повідомити про це інші Сторони.
Розділ 3
Торгівля послугами
Стаття 3.1
Сфера застосування та рамки
1. Цей розділ стосується заходів, що вживаються Сторонами у
сфері торгівлі послугами. Цей розділ застосовується до всіх сфер
торгівлі послугами.
2. Стосовно авіатранспортних послуг цей розділ не повинен
застосовуватися до заходів, що впливають на права перевезень або
заходів, що впливають на послуги, безпосередньо пов'язані з
виконанням прав перевезень, за винятком викладених у пункті 3
додатка ГАТС з Авіатранспортних послуг ( 981_017 ). Визначення з
пункту 6 додатка ГАТС з Авіатранспортних послуг цим вводяться до
змісту і є частиною цього розділу.
3. Статті 3.4, 3.5 і 3.6 не повинні застосовуватися до
законів, норм або вимог, що регулюють придбання державними
органами послуг для державних цілей, без наміру комерційного
перепродажу чи наміру надання послуг для комерційного продажу.
Стаття 3.2
Упровадження положень ГАТС
( 981_017 )
Там, де положення цього розділу передбачають, що положення
ГАТС ( 981_017 ) вводяться до змісту і є частиною цього розділу,
значення термінів, використовуваних в положеннях ГАТС, повинні
розумітися таким чином:
a) "член" означає "Сторона";
b) "графік" означає графік, який зазначено в статті 3.17 і
який наведено в додатку VII, а також
c) "специфічне зобов'язання" означає специфічне зобов'язання
у графіку, зазначеному в статті 3.17 цього розділу.
Стаття 3.3
Визначення
Для цілей цього розділу:
a) наведені нижче визначення зі статті I ГАТС ( 981_017 ) цим
уведено до змісту і є частиною цієї Угоди: i) "торгівля послугами"; ii) "послуги", а також iii) "послуга, надана для виконання владних повноважень";
b) "заходи Сторін" означає заходи, яких уживають Сторони і
які визначено в підпунктах "a, i" та "a, ii" пункту 3 статті I
ГАТС ( 981_017 );
c) "постачальник послуги" означає будь-яку особу, що постачає
або хоче постачати послугу(1);
--------------- (1) Якщо послуга не надана, або її хотіли надати
безпосередньо через юридичну особу, але через інші форми
комерційної присутності, ніж відділення чи представницький офіс,
постачальник послуги (тобто юридична особа) повинен, через таку
комерційну присутність погодити режим, наданий для постачальників
послуги згідно з цим Розділом. Такий режим повинен поширюватися на
комерційну присутність, через яку послуга була надана або її
хотіли надати, і може не поширюватися на будь-які інші частини
постачальника послуг, що знаходиться за межами території, де була
надана послуга, чи її хотіли надати.
d) "фізична особа іншої Сторони" означає фізичну особу, яка
згідно із законодавством Сторони є: i) громадянином цієї Сторони, який проживає на території
будь-якого із членів СОТ; або ii) резидентом цієї Сторони, який постійно проживає на
території будь-якої Сторони, якщо ця інша Сторона застосовує по
суті таке саме ставлення до резидентів, як до своїх громадян у
питаннях заходів під час торгівлі послугами. Для надання послуги
через присутність фізичних осіб (Спосіб 4) це визначення
стосується резидентів цієї іншої Сторони, які проживають на
території будь-якої Сторони або на території будь-якого члена СОТ;
e) "юридична особа іншої Сторони" означає юридичну особу,
яка: i) заснована або іншим чином організована за законами цієї
іншої Сторони й бере участь в основних господарських операціях на
території: aa) будь-якої Сторони; або bb) будь-якого члена СОТ і перебуває у власності або
контролюється фізичними особами цієї іншої Сторони або юридичними
особами, які відповідають умовам підпункту "i, aa"; або ii) у разі постачання послуги через комерційну присутність,
якщо вона перебуває у власності або контролюється: aa) фізичними особами цієї іншої Сторони; або bb) юридичними особами цієї іншої Сторони, визначеними у
підпункті "e, i";
f) наведені нижче визначення статті XXVIII ГАТС ( 981_017 )
цим уведено до змісту і є частиною цієї Угоди: i) "захід"; ii) "надання послуги"; iii) "заходи Членів, що здійснюють торгівлю послугами"; iv) "комерційна присутність"; v) "сектор" послуги; vi) "послуга іншого Члена"; vii) "монопольний постачальник послуги"; viii) "споживач послуги"; ix) "особа"; x) "юридична особа"; xi) "перебувати у власності", "контролюватися" і "бути
філіалом", а також xii) "прямі податки".
Стаття 3.4
Режим найбільшого сприяння
1. Без обмеження заходів, які вживаються згідно зі
статтею VII ГАТС ( 981_017 ), і за винятком викладених у її Списку
винятків з режиму найбільшого сприяння, що містяться в додатку
VIII, Сторона повинна негайно і беззастережно надати режим
стосовно всіх заходів, які стосуються надання послуг, самих
послуг, або постачальників послуг іншої Сторони, що був би не менш
сприятливий, ніж режим, який вона надає для подібних послуг і
постачальників послуг будь-якої несторони.
2. Пункт 1 цієї статті не застосовується до режиму, що
надається згідно з іншими існуючими або майбутніми договорами,
укладеними однією зі Сторін і нотифікованими згідно зі статтею V
або статтею V-bis ГАТС ( 981_017 ).
3. Якщо Сторона укладає або змінює договір, що зазначений у
пункті 2, вона повинна негайно повідомити про це інші Сторони і
прагне надати іншим Сторонами режим, не менш сприятливий, ніж той,
що надається відповідно до такого договору. Зазначена вище Сторона
повинна, за запитом будь-якої іншої Сторони, обговорити введення
до змісту цієї Угоди режиму, не менш сприятливого, ніж той, що
надається згідно із зазначеним вище договором.
4. Права й обов'язки Сторін стосовно переваг, наданих
сусіднім державам, повинні регулюватися пунктом 3 статті II ГАТС
( 981_017 ), який вводиться до змісту і є частиною цієї Угоди.
Стаття 3.5
Доступ до ринку
Зобов'язання з доступу до ринку повинні регулюватися
статтею XVI ГАТС ( 981_017 ), яка цим вводиться до змісту і є
частиною цієї Угоди.
Стаття 3.6
Національний режим
Зобов'язання стосовно національного режиму повинні
регулюватися статтею XVII ГАТС ( 981_017 ), яка цим вводиться до
змісту і є частиною Угоди.
Стаття 3.7
Додаткові зобов'язання
Додаткові зобов'язання повинні регулюватися статтею XVIII
ГАТС ( 981_017 ), яка цим вводиться до змісту і є частиною цієї
Угоди.
Стаття 3.8
Внутрішнє регулювання
1. У секторах, де прийняті конкретні зобов'язання, кожна
Сторона повинна забезпечити, щоб усі заходи загального
застосування, що впливають на торгівлю послугами, здійснювалися
розумно, об'єктивно і неупереджено.
2. Кожна Сторона повинна мати або створити так швидко, як це
практично можливо, судові, арбітражні або адміністративні органи
чи процедури, які забезпечать на запит постачальника послуг,
інтереси якого порушені, негайний розгляд адміністративних рішень,
що впливають на торгівлю послугами, і, якщо це обґрунтовано,
застосування заходів, які усувають відповідні адміністративні
рішення, що впливають на торгівлю послугами. У випадках, коли
зазначені процедури не є незалежними від структур, уповноважених
приймати адміністративні рішення, про які йдеться, Сторона повинна
гарантувати, що процедури дійсно забезпечують об'єктивний і
неупереджений розгляд.
3. У разі коли необхідно мати дозвіл Сторони на поставку
послуг, компетентні органи влади цієї Сторони повинні протягом
розумного проміжку часу після подання заявки, оформленої згідно з
національним законодавством, інформувати заявника про рішення,
прийняте стосовно заявки. На запит заявника компетентні органи
влади Сторони повинні надати без зайвої затримки інформацію про
стан розгляду заявки.
4. Кожна Сторона повинна забезпечити адекватні процедури для
перевірки компетентності фахівців будь-якої іншої Сторони.
Стаття 3.9
Визнання
1. Для виконання своїх відповідних стандартів або критеріїв
для погодження, ліцензування або сертифікації постачальників
послуг, кожна Сторона повинна належним чином розглянути будь-які
запити іншої Сторони для того, щоб визнати отримані освіту або
досвід, відповідність вимогам, надані ліцензії або сертифікати у
цій іншій Стороні. Таке визнання може здійснюватися на підставі
угоди або домовленості з цією іншою Стороною, або надаватися
незалежно.
2. Коли Сторона на підставі угоди або домовленості визнає
отриману освіту або досвід, відповідність вимогам або отримані
ліцензії та сертифікати на території не-сторони, Сторона повинна
надати іншій Стороні відповідну можливість обговорити її вхід до
такої угоди або домовленості, існуючої або майбутньої, або
обговорити рівнозначну угоду або домовленість з нею. Коли Сторона
надає визнання незалежно, вона повинна надати відповідну
можливість іншій Стороні, щоб показати, що отримані освіта і
досвід, відповідність вимогам, отримані ліцензії і сертифікати на
території тієї іншої Сторони також повинні визнаватися.
3. Будь-яка така угода чи домовленість або незалежне визнання
повинні відповідати положенням угоди СОТ, зокрема пункту 3
статті VII ГАТС ( 981_017 ).
Стаття 3.10
Переміщення фізичних осіб
1. Ця стаття застосовується до заходів стосовно фізичних
осіб, які є постачальниками послуг Сторони, і фізичних осіб
Сторони, які найняті постачальником послуги Сторони для надання
послуги.
2. Цей розділ не повинен застосовуватися до заходів стосовно
фізичних осіб, які намагаються отримати доступ на ринок праці
Сторони, а також не повинен застосовуватися до заходів стосовно
громадянства, місця проживання чи працевлаштування на постійній
основі.
3. Фізичним особам, яких охоплює конкретне зобов'язання,
повинно бути дозволено надання послуги згідно з умовами цього
зобов'язання.
4. Цей розділ не повинен перешкоджати Стороні застосовувати
заходи для того, щоб регулювати в'їзд фізичних осіб іншої Сторони,
або їхнє тимчасове перебування на її території, у тому числі такі
заходи, які необхідні для захисту недоторканності кордонів,
забезпечення упорядкованого руху фізичних осіб через її кордони,
за умови, що такі заходи не застосовуються у такий спосіб, щоб
звести до нуля чи зменшити переваги, які отримуються будь-якою
Стороною за умовами конкретного зобов'язання(2).
---------------- (2) Сам факт вимоги отримання візи для фізичної особи не
повинен уважатися таким, що скасовує або зменшує переваги згідно
зі специфічним зобов'язанням.
Стаття 3.11
Прозорість
Права й обов'язки Сторін стосовно прозорості регулюються
пунктами 1 і 2 статті III і статтею III-bis ГАТС ( 981_017 ), які
цим вводяться до змісту і є частиною цієї Угоди.
Стаття 3.12
Монополії і виключні постачальники послуг
Права й обов'язки Сторін стосовно монополій і виключних
постачальників послуг повинні регулюватися пунктами 1, 2 і 5
статті VIII ГАТС ( 981_017 ), які цим вводяться до змісту і є
частиною цієї Угоди.
Стаття 3.13
Практика ділових відносин
Права й обов'язки Сторін стосовно практики ділових відносин
повинні регулюватися статтею IX ГАТС ( 981_017 ), яка цим
вводиться до змісту і є частиною цієї Угоди.
Стаття 3.14
Платежі та перекази
1. За винятком обставин, передбачених у статті 3.15, Сторона
не повинна застосовувати обмежень стосовно міжнародних переказів і
платежів для поточних розрахунків з іншою Стороною.
2. Ніщо в цьому розділі не повинно торкатися прав та
обов'язків Сторін згідно зі статтями угоди Міжнародного валютного
фонду (далі - МВФ), у тому числі використання заходів обміну
валюти, які проводяться відповідно до статей угоди МВФ, за умови,
що Сторона не повинна накладати обмежень на капітальні операції,
що суперечать її конкретним зобов'язанням стосовно таких операцій,
за винятком згідно зі статтею 3.15 або на вимогу МВФ.
Стаття 3.15
Обмеження для захисту платіжного балансу
1. Сторони повинні намагатися уникати введення обмежень для
захисту платіжного балансу.
2. Будь-яке обмеження для захисту платіжного балансу,
прийняте або підтримуване Стороною згідно зі статтею XII ГАТС
( 981_017 ), повинне застосовуватися відповідно до цього розділу.
Стаття 3.16
Винятки
Права й обов'язки Сторін стосовно загальних винятків і
винятків безпеки повинні регулюватися статтею XIV і пунктом 1
статті XIV-bis ГАТС ( 981_017 ), які цим вводяться до змісту і є
частиною цієї Угоди.
Стаття 3.17
Графіки специфічних зобов'язань
1. Кожна Сторона повинна встановити в графіку специфічні
зобов'язання, які вона бере на себе згідно зі статтями 3.5, 3.6 і
3.7 цієї Угоди. Стосовно секторів, де такі зобов'язання взято, на
кожному графіку повинно бути зазначено:
a) строки, обмеження й умови доступу до ринку;
b) умови та застереження стосовно національного режиму;
c) зобов'язання, що стосуються додаткових зобов'язань,
перелічені в статті 3.7, а також
d) у відповідних випадках, часові рамки для впровадження
таких зобов'язань і дату набрання чинності такими зобов'язаннями.
2. Заходи, не сумісні зі статтями 3.5 і 3.6 цієї Угоди,
повинні вживатися, як зазначено у пункті 2 статті XX ГАТС
( 981_017 ).
3. Графіки специфічних зобов'язань Сторін містяться в
додатку VII.
Стаття 3.18
Зміна графіків специфічних зобов'язань
Сторони повинні згідно з письмовим запитом Сторони проводити
консультації, щоб обговорити будь-які зміни або відкликання
конкретного зобов'язання з графіка специфічних зобов'язань
Сторони, що зробила такий запит. Консультації повинні бути
проведені протягом трьох місяців після того, як Сторона зробила
свій запит. У консультаціях Сторони повинні прагнути забезпечити,
щоб загальний рівень взаємовигідних зобов'язань був не менш
сприятливим для торгівлі, ніж той, що був відображений у графіку
специфічних зобов'язань перед проведенням консультацій. Зміни
графіків специфічних зобов'язань є предметом процедур,
установлених у статтях 8 і 10.5 цієї Угоди.
Стаття 3.19
Перегляд
Для подальшої лібералізації торгівлі послугами між собою, а
особливо усунення практично всієї залишкової дискримінації у
десятирічний період, Сторони повинні переглядати свої графіки
специфічних зобов'язань і свої списки винятків з режиму
найбільшого сприяння принаймні раз на два роки або частіше, якщо
це погоджено, беручи до уваги особливо будь-яку самостійну
лібералізацію та роботу, що ведеться за сприяння СОТ. Перший такий
перегляд повинен відбутися не пізніше як через три роки після
набрання чинності цією Угодою.
Стаття 3.20
Додатки
Наведені нижче додатки становлять невід'ємну частину цього
розділу:
додаток VII - Графіки специфічних зобов'язань;
додаток VIII - Списки винятків з режиму найбільшого сприяння;
додаток IX - Фінансові послуги, а також
додаток X - Телекомунікаційні послуги.
Розділ 4
Інвестиції
Стаття 4.1
Сфера застосування
1. Цей розділ застосовується до інвестицій на території
однієї Сторони, здійснених інвестором іншої Сторони, які
становлять або належать до прямих інвестицій. Він не стосується
інвестицій у сектори послуг, які розглядаються в розділі 3(3).
--------------- (3) Для уникнення сумнівів Сторони підтверджують, що послуги,
які спеціально виключені зі сфери застосування розділу 3 (права на
повітряні перевезення) вважаються такими, що покриваються
секторами послуг, і, таким чином, не належать до сфери
застосування розділу Інвестиції.
2. Цей розділ застосовується до інвестицій незалежно від
того, були вони здійснені до чи після того, як Угода набрала
чинності. Він не застосовується, однак, до спорів, які виникли
внаслідок подій, що відбулися до набрання чинності Угодою.
3. Положення цього розділу застосовуються без шкоди для
тлумачення або застосування прав та обов'язків передбачених
будь-яким іншим міжнародним договором, який стосується інвестицій
та оподаткування й Сторонами якого є Україна та одна чи кілька
країн - членів ЄАВТ.
Стаття 4.2
Визначення
Для цілей цього розділу
a) "прямі інвестиції" означають участь інвестора в капіталі
підприємства, яка становить не менше 10 відсотків прямого чи
опосередкованого володіння обсягу корпоративних прав цього
підприємства. "Непряме володіння" стосується обсягу корпоративних
прав, який належить інвестору згідно з відповідними уточненнями
МВФ до визначення поняття "прямі інвестиції";
b) "підприємство Сторони" означає будь-яку юридичну особу або
іншу організацію, засновану або іншим чином організовану згідно з
законодавством однієї зі Сторін, яка займається підприємницькою
діяльністю на території тієї самої або іншої Сторони;
c) "інвестиції" означають всі види активів, у тому числі, але
не обмежуючися ними: будь-яка акціонерна або інша участь у
капіталі підприємства; право вимоги боргу та право вимоги
виконання; права інтелектуальної власності; права, які надаються
відповідно до закону або за договором, такі як концесії, ліцензії
та дозволи, а також будь-які права на рухоме й нерухоме майно;
d) "інвестиційна діяльність" означає створення, придбання,
розширення, управління, проведення, експлуатацію, технічне
обслуговування, користування, володіння і продаж або інше
відчуження інвестицій;
e) "інвестиції інвестора Сторони" означають інвестицію, яка
безпосередньо чи опосередковано знаходиться у власності інвестора
цієї Сторони або контролюються ним;
f) "інвестор Сторони" означає: i) фізичну особу, яка має громадянство або дозвіл на постійне
проживання в Стороні згідно із чинним законодавством; ii) юридичну особу або іншу організацію, яка заснована або
іншим чином організована згідно із законодавством Сторони і
здійснює значний обсяг ділових операцій на території будь-якої
Сторони, незалежно від того, спрямована її діяльність на отримання
прибутку чи ні, та незалежно від того, чи є вона приватною або
державною інституцією, яка здійснює або здійснила інвестиції на
території іншої Сторони.
g) "захід" означає будь-який захід, здійснений Стороною, у
формі закону, постанови, правила, порядку, рішення,
адміністративної дії тощо.
Стаття 4.3
Загальний режим
Кожна Сторона надає інвесторам іншої Сторони, їхнім
інвестиціям, режим згідно з міжнародним правом, у тому числі
справедливе та рівноправне ставлення і повний захист та безпеку.
Стаття 4.4
Національний режим
Кожна Сторона з урахуванням винятків, установлених
статтею 4.11, і застереженнями, викладеними в додатку XI, повинна
надавати інвесторам іншої Сторони та їхнім інвестиціям режим не
менш сприятливий, ніж той, який у подібних ситуаціях вона надає
власним інвесторам та їхнім інвестиціям, що стосуються
інвестиційної діяльності на її території.
Стаття 4.5
Режим найбільшого сприяння
1. За винятком випадків, передбачених у додатку XII, кожна
Сторона повинна надавати інвесторам іншої Сторони та їхнім
інвестиціям режим не менш сприятливий, ніж той, який вона надає у
подібних ситуаціях інвесторам держав, які не є стороною цієї
Угоди, та їхнім інвестиціям, що стосуються інвестиційної
діяльності на її території.
2. Якщо одна зі Сторін надає преференційний режим для
інвестицій інвесторів будь-якої держави, яка не є стороною цієї
Угоди, шляхом укладення угоди про вільну торгівлю, митний союз,
спільний ринок або іншого договору про економічну інтеграцію, вона
не зобов'язана застосовувати такий режим до інвестицій інвесторів
іншої Сторони. Те саме застосовується до режиму, наданого Стороною
шляхом укладення будь-якого договору про захист інвестицій або
угоди про запобігання подвійному оподаткуванню.
3. Якщо одна зі Сторін після того, як ця Угода набрала
чинності, шляхом укладення договору, зазначеного в пункті 2 цієї
статті, надала державі, що не є стороною цієї Угоди, режим більш
сприятливий ніж той, що надається цією Угодою, така Сторона
повинна розглянути запит іншої Сторони стосовно включення в цю
Угоду більш вигідного режиму, наданого країні, що не є стороною
цієї Угоди.
Стаття 4.6
Доступ до судових інстанцій
Кожна Сторона на своїй території надаватиме інвесторам іншої
Сторони режим не менш сприятливий, ніж той, який вона надає
власним інвесторам або інвесторам країни, яка не є стороною цієї
Угоди, стосовно юрисдикції її судів, а також її адміністративних
трибуналів та судових установ, як стосовно подання позовів, так і
для захисту прав інвесторів.
Стаття 4.7
Ключовий персонал
1. Сторони відповідно до свого законодавства стосовно в'їзду,
проживання та працевлаштування фізичних осіб, справедливо
розглядатимуть запити інвесторів іншої Сторони та персоналу, який
найняли ці інвестори або підприємства з їхніми інвестиціями,
стосовно в'їзду й тимчасового перебування на територіях Сторін для
здійснення діяльності, пов'язаної з управлінням, обслуговуванням,
користуванням, володінням, поширенням або розміщенням відповідних
інвестицій, у тому числі надання консультацій або основних
технічних послуг.
2. Сторони відповідно до свого законодавства дозволяють
інвесторам іншої Сторони, які мають інвестиції на їхніх
територіях, та підприємствам з інвестиціями таких інвесторів
наймати будь-яку особу на вибір інвестора або підприємства з
інвестиціями такого інвестора, незважаючи на її національну
належність і громадянство, за умови, що ця особа має дозвіл на
в'їзд, перебування та працевлаштування на території іншої Сторони
і таке працевлаштування відповідає умовам та строку дії дозволу,
що був наданий цій особі.
3. Сторони відповідно до свого законодавства надаватимуть
дозвіл на тимчасовий в'їзд та перебування, а також необхідну
підтверджувальну документацію чоловіку або дружині та
неповнолітнім дітям фізичної особи, якій надано дозвіл на
тимчасовий в'їзд, перебування та працевлаштування згідно з
пунктами 1 та 2. Чоловік або дружина та неповнолітні діти
отримують дозвіл на перебування на період, визначений для такої
особи.
Стаття 4.8
Право на регулювання
1. Ніщо в цьому розділі не повинно тлумачитись як перешкода
Стороні уживати, підтримувати або впроваджувати будь-який захід
відповідно до цього розділу, який відповідає державним інтересам,
зокрема, такі заходи, які забезпечили б охорону здоров'я, безпеку
та захист навколишнього середовища, а також обґрунтовані заходи
для пруденційних цілей.
2. Будь-яка Сторона не повинна відмовлятися або іншим чином
відходити чи пропонувати відмовлятися або іншим чином відходити
від таких заходів, як заохочення створення, придбання, розширення
та утримання на своїй території інвестицій інвесторів Сторони або
тих хто не є сторонами цієї Угоди.
Стаття 4.9
Прозорість
Закони, нормативно-правові акти, судові рішення та
адміністративні правила загального застосування, які
застосовуються будь-якою Стороною, а також чинні між Сторонами
угоди, які стосуються питань, охоплених цим розділом, повинні бути
опубліковані у найкоротші строки або іншим чином розміщені для
публічного ознайомлення таким чином, щоб дозволити Сторонам та
інвесторам ознайомитися з ними. Положення цієї статті не вимагає
від будь-якої Сторони розкриття інформації, яка б перешкоджала
виконанню законодавства або іншим чином суперечила державним
інтересам, або завдавала шкоди комерційним інтересам будь-якого
інвестора.
Стаття 4.10
Інвестиційні заходи, пов'язані з торгівлею
Сторони підтверджують свої зобов'язання згідно з Угодою СОТ
про пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи ( 981_009 ) (тут і
далі - ТРІМС) і тим самим уключають положення ТРІМС як частину
цієї Угоди.
Стаття 4.11
Застереження
1. Національний режим, передбачений у статті 4.4, не
поширюється на:
a) будь-які застереження, які включені Стороною до
додатка XI;
b) зміни до застережень, що охоплюються підпунктом "a"
настільки, наскільки такі зміни не зменшують відповідності
застереження статті 4.4;
c) будь-яке нове застереження, прийняте Стороною та внесене
до додатка XI, яке не впливає на загальний рівень зобов'язань цієї
Сторони згідно із цією Угодою;
настільки, наскільки такі застереження не суперечать
статті 4.4.
2. У рамках оглядів, передбачених статтею 4.15, Сторони
зобов'язуються переглядати статус застережень, викладених у
додатку XI, для їхнього скорочення або скасування.
3. Будь-яка Сторона будь-коли може, або на прохання іншої
Сторони, або односторонньо, скасувати цілком або частково
застереження, що викладені в додатку XI, шляхом письмового
повідомлення про це інших Сторін.
4. Будь-яка Сторона будь-коли може включити нове застереження
до додатка XI відповідно до підпункту "c" пункту 1 цієї статті,
шляхом письмового повідомлення інших Сторін. У разі отримання
такого письмового повідомлення інші Сторони можуть надіслати запит
про проведення консультацій стосовно такого застереження. Після
отримання запиту про консультації Сторона, яка вносить нове
застереження, повинна розпочати консультації з іншими Сторонами.
Стаття 4.12
Платежі та перекази
1. За винятком обставин, передбачених у статті 4.13, Сторона
не запроваджує обмежень стосовно поточних платежів та руху
капіталу, пов'язаних з прямими інвестиціями, охоплених цим
розділом.
2. Ніщо в цьому розділі не впливає на права й зобов'язання
Сторін відповідно до статей Угоди МВФ, у тому числі використання
валютних операцій, які відповідають згаданим статтям, за умови, що
Сторона не запроваджує обмеження на капітальні операції, що не
відповідають її зобов'язанням згідно із цим розділом.
Стаття 4.13
Обмеження для захисту платіжного балансу
1. Сторони докладатимуть зусиль для уникнення запровадження
обмежень для захисту платіжного балансу.
2. Права і обов'язки Сторін стосовно таких обмежень повинні
регулюватися пунктами 1-3 статті XII ГАТС ( 981_017 ), які цим
включено до змісту і є частиною цього розділу, mutatis mutandis.
3. Сторона, що запроваджує або застосовує такі обмеження у
найкоротший строк повинна поінформувати Спільний комітет.
Стаття 4.14
Винятки
Права й обов'язки Сторін стосовно загальних винятків
регулюються статтею XIV ГАТС ( 981_017 ), яка цим уключена до
змісту і є частиною цього розділу, mutatis mutandis.
Стаття 4.15
Умови перегляду
Держави ЄАВТ та Україна підтверджують свої зобов'язання
переглядати інвестиційний режим та рух інвестицій між своїми
територіями, сумісними з своїми обов'язками в рамках міжнародних
інвестиційних угод, не пізніше ніж через три роки після набрання
чинності цією Угодою з регулярною періодичністю.
Розділ 5
Захист інтелектуальної власності
Стаття 5
Захист інтелектуальної власності
1. Сторони повинні надавати і забезпечувати відповідний
ефективний і недискримінаційний захист прав інтелектуальної
власності, передбачати заходи для примусового забезпечення їхнього
захисту від порушень, підробок та піратства, згідно з положеннями
цієї статті, додатка XIII до цієї Угоди і міжнародних угод, на які
посилаються ця стаття та зазначений додаток.
2. Сторони повинні надавати громадянам іншої Сторони режим не
менш сприятливий, ніж той, що вони надають своїм громадянам.
Звільнення від цього зобов'язання повинне здійснюватися відповідно
до чинних положень статей 3 і 5 Угоди СОТ про торговельні аспекти
прав інтелектуальної власності ( 981_018 ) від 15 квітня 1994 року
(далі - Угода ТРІПС).
3. Сторони повинні надавати громадянам іншої Сторони режим не
менш сприятливий, ніж той, що вони надають громадянам будь-якої
іншої держави. Звільнення від цього зобов'язання повинне
здійснюватися відповідно до чинних положень Угоди ТРІПС
( 981_018 ), а саме статей 4 і 5 цієї Угоди.
4. Сторони погоджуються на запит будь-якої іншої Сторони до
Спільного комітету, переглянути положення стосовно захисту прав
інтелектуальної власності, які містяться в цій статті й у
додатку XIII, з наміром подальшого поліпшення рівня захисту і
недопущення або усунення торговельних викривлень, спричинених
існуючими рівнями захисту прав інтелектуальної власності.
Розділ 6
Державні закупівлі
Стаття 6.1
Мета
Сторони забезпечують взаємне та ефективне відкриття своїх
ринків державних закупівель відповідно до положень цього розділу
та його додатків з тим щоб максимально збільшити конкурентні
можливості для постачальників і зробити державні витрати більш
ефективними.
Стаття 6.2
Сфера застосування
Цей розділ застосовується до будь-якого заходу, що стосується
охоплюваної закупівлі. Для цілей цього розділу "охоплювана
закупівля" означає закупівлю для державних цілей товарів та послуг
чи будь-якого поєднання зазначеного як визначено в статті 1
додатка XIV чи будь-якої їхньої комбінації, як зазначено в статті
2 додатка XIV та в додатку XV.
Стаття 6.3
Системи закупівель
Сторони забезпечують відповідність своїх систем закупівель
положенням, визначеним у додатку XIV та додатку XV, та дотримання
своїми закупівельними організаціями положень, визначених у цих
додатках.
Стаття 6.4
Національний режим та недискримінація
1. Стосовно будь-якого заходу стосовно охоплюваної закупівлі
кожна зі Сторін повинна забезпечити, щоб її закупівельні
організації без зволікань та безумовно надавали стосовно товарів і
послуг будь-якої іншої Сторони та постачальників будь-якої іншої
Сторони, яка пропонує товари або послуги, режим не менш
сприятливий, ніж той, який надають вітчизняним товарам, послугам
та постачальникам.
2. Стосовно будь-якого заходу стосовно охоплюваної закупівлі
кожна зі Сторін повинна забезпечити, щоб її закупівельні
організації:
a) не створювали постачальнику, заснованому в цій країні,
режиму, який є менш сприятливим, ніж той, що надається іншому
постачальнику, заснованому в цій країні, на підставі ступеня
іноземної приналежності або власності, а також
b) не створювали дискримінаційного режиму місцевому
постачальнику на підставі того, що він є постачальником товарів
або послуг іншої Сторони.
Стаття 6.5
Проведення закупівлі
Сторона повинна забезпечити, щоб її закупівельні організації
проводили охоплювану закупівлю прозоро та неупереджено:
a) відповідно до цього розділу, із застосуванням методів,
таких як відкрита тендерна процедура, вибіркова тендерна процедура
та обмежена тендерна процедура, як це визначено у статтях 11-13
додатка XIV;
b) уникаючи конфлікту інтересів, а також
c) запобігаючи корупційним діям.
Стаття 6.6
Правила походження
Для цілей охоплюваної закупівлі жодна Сторона не застосовує
правил походження, які відрізняються від правил походження, що
застосовуються Стороною в той самий час при звичайній торгівлі.
Стаття 6.7
Взаємозаліки
Стосовно охоплюваної закупівлі Сторона повинна забезпечити,
щоб її закупівельні організації не вимагали, не враховували, не
встановлювали та не застосовували у примусовому порядку будь-які
взаємозаліки.
Стаття 6.8
Публікація інформації про закупівлі
1. Кожна Сторона без зволікання публікує інформацію про
будь-який захід загального застосування, що стосується державних
закупівель, та будь-які зміни, унесені до відповідного заходу, в
офіційно визначеному електронному або друкованому засобі
інформації, що широко розповсюджується та залишається
легкодоступним для громадськості.
2. Кожна Сторона на запит іншої Сторони надає роз'яснення
стосовно зазначеної інформації.
Стаття 6.9
Інформаційні технології
1. Сторони, наскільки це можливо, намагатимуться
використовувати електронні засоби комунікації для здійснення
ефективного поширення інформації стосовно державних закупівель,
зокрема інформації стосовно тендерних можливостей, яка надається
закупівельними організаціями при цьому дотримуючися принципів
прозорості й недискримінації.
2. Під час проведення охоплюваної закупівлі електронними
засобами закупівельна організація:
a) забезпечує, щоб закупівля проводилася з використанням
систем інформаційних технологій та програмного забезпечення, у
тому числі тих, що стосуються перевірки прав доступу до інформації
та її криптографічного захисту, що є загальнодоступними та можуть
взаємодіяти з іншими загальнодоступними системами інформаційних
технологій та програмним забезпеченням, а також
b) підтримувати механізми, що забезпечують достовірність
заявок про участь і тендерних пропозицій, у тому числі час
отримання та попередження несанкціонованого доступу.
Стаття 6.10
Співробітництво
1. Сторони визнають важливість співробітництва для поліпшення
взаєморозуміння їхніх відповідних державних систем закупівель та
для поліпшення доступу на відповідні ринки цих Сторін, зокрема для
постачальників малого бізнесу.
2. Сторони докладатимуть зусиль для співробітництва у сфері
державних закупівель шляхом обміну досвідом та інформацію стосовно
останніх досягнень та нормативно-правової бази.
3. Технічна допомога буде надаватися за наявності належним
чином поданих запитів.
Стаття 6.11
Загальні винятки
1. Ніщо в цьому розділі не тлумачиться таким чином, який
завадить будь-якій Стороні вживати будь-яких заходів або не
розкривати будь-якої інформації, які вона вважає необхідними для
захисту її суттєвих інтересів безпеки, пов'язаних із закупівлею
зброї, боєприпасів або військових матеріалів, або закупівлею,
необхідною для національної безпеки або для цілей національної
оборони.
2. З урахуванням вимоги, що такі заходи не повинні
застосовуватися у спосіб, який стане засобом довільної або
невиправданої дискримінації між країнами, де існують подібні
умови, або замаскованим обмеженням міжнародної торгівлі, ніщо в
цьому розділі не тлумачиться таким чином, який завадить будь-якій
Стороні встановлювати або виконувати заходи необхідні для захисту
громадської моралі, правопорядку чи безпеки, життя або здоров'я
людей, тварин або рослин, інтелектуальної власності; або пов'язані
з продуктами чи послугами осіб з обмеженими можливостями або
філантропічних установ чи працею в'язнів.
Стаття 6.12
Зміни та виправлення сфери охоплення
1. Сторона може змінити або виправити її сферу охоплення,
визначену в додатку XIV або в додатку XV, за умови, що:
a) така Сторона повідомить іншу Сторону в письмовій формі;
b) така Сторона одночасно пропонує адекватні компенсаційні
корегування для збереження рівня охоплення, який співвідноситься з
рівнем охоплення, що існував до внесення змін, за винятком
випадків, передбачених у пункті 2 цієї статті, та
c) жодна зі Сторін не висловила заперечення у письмовій формі
протягом 45 днів з дати повідомлення. Сторони можуть домовитися
про продовження кінцевого строку до завершення своїх внутрішніх
процедур.
2. Сторона не повинна забезпечувати компенсаційні
коригування, коли Сторони погоджуються з тим, що запропонована
зміна охоплює закупівельну організацію, над якою Сторона фактично
скасувала свій контроль чи вплив. Коли Сторона заперечує проти
твердження, що такий державний контроль або вплив було фактично
скасовано, така Сторона може запитати додаткову інформацію або
проведення консультацій для уточнення характеру будь-якого
державного контролю або впливу і досягнення домовленості про
продовження охоплення закупівельної організації.
3. Поправки відповідно до цієї статті набирають чинності
через 45 днів після дати розповсюдження повідомлення або після
закінчення погодженого часу для подання заперечень на таке
повідомлення. Сторона, яка звернулася з проханням про внесення
зміни або виправлення, повинна повідомити депозитарію про таку
зміну або виправлення.
Стаття 6.13
Подальші переговори
У разі коли в майбутньому одна зі Сторін надасть третій
стороні додаткові переваги у сфері доступу та обсягів її
відповідних ринків державних закупівель, які погоджено в цьому
розділі та додатках XIV та XV, така Сторона повинна погодитись, у
разі відповідного запиту будь-якої іншої зі Сторін, вступити у
переговори для розширення сфери охоплення на взаємних засадах.
Розділ 7
Конкуренція
Стаття 7
Правила конкуренції, що стосуються компаній
1. Наведена нижче практика є не сумісною з належним
функціонуванням цієї Угоди, оскільки вона може негативно впливати
на торгівлю між державами ЄАВТ та Україною:
a) всі угоди між підприємствами, рішення асоціацій
підприємств та погодження практики між підприємствами, які мають
на меті або здійснюють перешкоджання, обмеження або викривлення
конкуренції;
b) зловживання одним або кількома підприємствами домінуючим
положенням на територіях Сторін у цілому або на переважній частині
території.
2. Положення пункту 1 цієї статті також поширюються на
діяльність державних компаній та компаній, яким Сторони надають
виключні, або ексклюзивні, права, якщо тільки застосування цих
положень не перешкоджає виконанню, згідно із законом або фактично
відповідно до державних завдань, покладених на них.
3. Жодне положення пункту 2 цієї статті не повинно
тлумачитися як таке, що перешкоджає будь-якій Стороні створювати
або зберігати державні підприємства, надавати підприємствам
виключні, або ексклюзивні, права або залишати чинними такі права.
4. Положення пунктів 1 і 2 цієї статті не повинні тлумачитись
як такі, що створюють будь-які прямі зобов'язання для підприємств.
5. Сторони визнають важливість співробітництва та проведення
консультацій для припинення антиконкурентних практик, зазначених у
пунктах 1 і 2 цієї статті, або усунення їхнього негативного впливу
на торгівлю. Сторони можуть здійснювати таке співробітництво та
проводити консультації через свої компетентні органи.
Співробітництво включатиме обмін відповідною інформацією,
доступною Сторонам. Жодна Сторона не повинна розкривати
інформацію, яка є конфіденційною відповідно до її законодавства.
6. Для зміцнення взаєморозуміння між Сторонами або вирішення
будь-яких питань, що випливають з цього розділу, і без шкоди для
самостійності кожної зі Сторін у сфері розробки, підтримки і
забезпечення своєї конкурентної політики та законодавства Сторона
може вимагати проведення консультацій у рамках Спільного комітету.
Зазначена вимога повинна містити причини проведення консультацій.
Консультації згідно зі статтею 9.3 повинні проводитися оперативно
для досягнення результату відповідно до цілей, викладених у цьому
розділі. Заінтересовані Сторони надають Спільному комітету
всебічну підтримку та необхідну інформацію.
7. За винятком права на консультації відповідно до пункту 6,
жодна зі Сторін не може вдаватися до врегулювання спорів у рамках
цієї Угоди з будь-якого питання, що виникає згідно із цією
статтею.
Розділ 8
Інституційні положення
Стаття 8
Спільний комітет
1. Цим Сторони засновують Спільний комітет Україна - ЄАВТ.
Він повинен складатися з представників Сторін, які повинні
очолюватися міністрами або делегованими ними для цієї мети
старшими посадовими особами.
2. Спільний комітет повинен:
a) контролювати і здійснювати нагляд за впровадженням цієї
Угоди, поміж іншого, за допомогою повного перегляду застосування
положень цієї Угоди, з відповідним підходом до будь-яких
конкретних переглядів, що передбачені цією Угодою;
b) стежити за можливістю подальшого усунення бар'єрів в
торгівлі та інших обмежувальних заходів, що стосуються торгівлі
між Україною і державами ЄАВТ;
c) стежити за подальшим розвитком цієї Угоди;
d) контролювати роботу всіх підкомітетів і робочих груп,
створених відповідно до цієї Угоди;
e) прагнути вирішувати спори, які можуть виникнути у зв'язку
з тлумаченням або застосуванням цієї Угоди, а також
f) розглядати будь-які інші питання, що можуть стосуватися
дії цієї Угоди.
3. Спільний комітет може вирішити створити такі підкомітети і
робочі групи, які він вважатиме за необхідні для допомоги у
виконанні своїх завдань. Якщо інше не передбачене у цій Угоді,
підкомітети і робочі групи повинні працювати згідно з мандатом,
установленим Спільним комітетом.
4. Спільний комітет приймає рішення, як це передбачено в цій
Угоді, і може давати рекомендації, на основі консенсусу.
5. Спільний комітет повинен збиратися через два роки після
набрання чинності цією Угодою. Після цього, він повинен збиратися
за взаємною згодою, коли це необхідно, але зазвичай кожних два
роки. Його зібраннями повинні керувати спільно Україна і одна з
держав ЄАВТ. Спільний комітет повинен визначити регламент своєї
діяльності.
6. Кожна Сторона будь-коли може шляхом письмового
повідомлення зробити запит на проведення спеціального засідання
Спільного комітету. Таке засідання повинно відбутися протягом
30 днів з моменту отримання запиту, якщо Сторони не погодять інше.
7. Спільний комітет може приймати рішення про внесення змін і
доповнень до додатків і протоколів до цієї Угоди. Такі зміни й
доповнення набирають чинності в порядку, визначеному у
відповідному рішенні прийнятому Спільним комітетом.
Розділ 9
Вирішення спорів
Стаття 9.1
Сфера застосування та рамки
1. Положення цього розділу повинні застосовуватися до
вирішення будь-яких спорів, що стосуються тлумачення або
застосування цієї Угоди за винятком випадків, передбачених цією
Угодою.
2. Спори з одного і того самого приводу, що виникають згідно
із цією Угодою і Угодою СОТ ( 995_342 ), можуть врегульовуватися у
будь-якому суді на розсуд Сторони, що подає скаргу(4). Обраний суд
повинен використовуватися для виключення інших судів.
---------------- (4) У цьому розділі поняття "Сторона", "Сторона спору",
"Сторона, що подає скаргу" і "Сторона, на яку подають скаргу"
можуть охоплювати одну й більше Сторін.
3. Для цілей пункту 2, вирішення спорів відповідно до Угоди
СОТ ( 995_342 ) вважається ініційованим у разі подання Стороною
запита про створення групи експертів згідно зі статтею 6
Домовленості СОТ стосовно вирішення спорів ( 981_019 ), тоді як
вирішення спорів відповідно до цієї Угоди вважається ініційованим
у разі подання запиту про арбітраж відповідно до пункту 1
статті 9.4 цього розділу.
4. Перед тим, як Сторона ініціюватиме вирішення спорів згідно
з Угодою СОТ ( 995_342 ) проти іншої Сторони, така Сторона повинна
повідомити всі інші Сторони про свій намір.
Стаття 9.2
Добрі послуги, примирення або посередництво
1. Добрі послуги, примирення і посередництво є процедурами,
які виконуються добровільно, якщо Сторони про це домовляться. Вони
можуть початися і бути завершені будь-коли. Вони можуть тривати,
поки, відповідно до цього розділу, тривають процедури створення
арбітражної комісії.
2. Процеси розгляду спорів, які передбачають добрі послуги,
примирення і посередництва, повинні бути конфіденційними і не
обмежувати прав Сторін у будь-яких інших судових процесах.
Стаття 9.3
Консультації
1. Сторони повинні завжди намагатися домовитися про
тлумачення і застосування цієї Угоди, а також докладати всі
зусилля шляхом співробітництва і проведення консультацій для
досягнення взаємоприйнятного рішення, яке би взаємно задовольняла
Сторони з будь-якого питання, що виникає відповідно до цієї
статті.
2. Сторона може вимагати у письмовій формі проведення
консультацій з іншою Стороною, якщо вона вважає, що заходи або
інші питання суперечать цій Угоді. Сторона, що вимагає
консультацій, повинна одночасно повідомити про це інші Сторони.
Сторона, до якої надіслано запит, повинна відповісти на нього
протягом десяти днів з дати його отримання. Консультації повинні
відбуватися в рамках Спільного комітету, якщо Сторони, що
надсилають і отримують запит про проведення консультацій, не
домовляться про інше.
3. Консультації повинні початися протягом тридцяти днів з
дати отримання запиту про проведення консультацій. Консультації з
невідкладних питань, у тому числі стосовно продукції, що швидко
псується, повинні розпочатися протягом п'ятнадцяти днів після
отримання запиту про проведення консультацій. Сторона, що подала
запит про проведення консультацій, має право вимагати створення
арбітражної комісії згідно зі статтею 9.4, якщо Сторона, якій
надіслано запит, не відповідає протягом десяти днів, або не
вступає в консультації протягом тридцяти днів з дати отримання
запиту про проведення консультацій, або протягом п'ятнадцяти днів
з приводу невідкладних питань.
4. Сторони спору повинні надати достатню інформацію, щоб
провести повну перевірку, яким чином заходи чи інші дії не сумісні
з цією Угодою, та поводитися з будь-якою конфіденційною
інформацією або інформацією, що є власністю компанії, якою вони в
ході консультацій обмінялися з іншою Стороною, таким самим чином,
як з такою інформацією поводиться Сторона, що її надала.
5. Консультації повинні бути конфіденційними і не обмежувати
прав Сторін у будь-яких подальших процесах.
6. Сторони спору повинні інформувати інші Сторони про
будь-яке взаємно погоджене вирішення спірного питання.
Стаття 9.4
Створення арбітражної комісії
1. Якщо консультації, зазначені в статті 9.3, не допомогли
вирішити спір протягом 60 днів, або 30 днів з невідкладних питань,
у тому числі спір з приводу товарів, що швидко псуються, після
дати отримання запиту про консультації Стороною, на яку подали
скаргу, можливе звернення до арбітражної комісії шляхом подання
письмового запиту від Сторони, що подала скаргу, на Сторону, на
яку скаржаться. Копія цього запиту повинна бути передана іншим
Сторонам цієї Угоди, щоб вони могли визначитись, чи брати їм
участь у спорі.
2. Запит до арбітражу повинен описувати конкретні заходи або
інші спірні питання і надавати коротке викладення правових підстав
для скарги.
3. Арбітражна комісія повинна включати в себе трьох членів,
які повинні бути призначені згідно з "Факультативними нормами
вирішення в арбітражному порядку спорів між двома державами у
постійній палаті третейського суду" від 20 жовтня 1992 року
(далі - Факультативні норми). Датою скликання арбітражної комісії
є дата, коли призначено її голову.
4. Якщо Сторони спору не погодили іншого, арбітражній комісії
протягом 20 днів з дати отримання запиту про скликання такої
комісії повинні бути надані такі повноваження:
"У світлі відповідних положень цієї Угоди вивчити питання,
зазначені у запиті на створення арбітражної комісії відповідно до
статті 9.4, прийняти юридичні і фактичні рішення, а також
рекомендації, якщо такі є, для вирішення спору і виконання рішення
суду".
5. Якщо більш ніж одна Сторона вимагає скликання арбітражної
комісії з приводу одного й того самого питання, або якщо запит
уключає більш ніж одну Сторону, що захищається, і якщо це можливо,
то повинна бути створена єдина арбітражна комісія для вивчення
скарг з приводу одного і того самого питання.
6. Сторона, яка не є стороною спору, має право після
отримання письмового повідомлення Сторін спору, робити до
арбітражної комісії письмові подання, отримувати документи, у тому
числі додатки від Сторін спору, відвідувати слухання й робити усні
заяви.
Стаття 9.5
Процедури арбітражної комісії
1. Якщо інше не зазначено в цій Угоді чи не погоджене
Сторонами спору, процедури арбітражної комісії повинні
регулюватися диспозитивними нормами.
2. Арбітражна комісія повинна вивчити питання, зазначені у
запиті про скликання арбітражної комісії у світлі відповідних
положень цієї Угоди, які тлумачаться відповідно до правил
тлумачення міжнародного публічного права.
3. Якщо Сторони спору не погодили іншого, слухання
арбітражної комісії повинні відбуватися в Женеві. Мовою будь-якого
розгляду спору повинна бути англійська. Слухання арбітражної
комісії повинні бути відкритими для громадськості, якщо Сторони
спору не погодили іншого.
4. Не повинно бути спілкування на користь однієї сторони з
арбітражною комісією стосовно питання, що розглядається.
5. Письмові подання Сторін, письмові версії усних заяв і
відповідей на запитання, поставлені арбітрами, повинні одночасно з
тим, як вони подаються до арбітражної комісії, бути передані цією
Стороною іншій Стороні спору і будь-який інший Стороні, яка
виступила з повідомлення відповідно до пункту 6 статті 9.4.
6. Сторони повинні поводитися з інформацією як з
конфіденційною, якщо вона подана будь-якою іншою Стороною
арбітражній комісії як конфіденційна.
7. Рішення арбітражної комісії повинне бути прийняте
більшістю її членів. Будь-який член може висловлювати окремі думки
з питань, що не погоджені одноголосно. Арбітражна комісія не має
права розголошувати, які члени належать до більшості, чи до
меншості стосовно рішення.
Стаття 9.6
Звіт арбітражної комісії
1. Арбітражна комісія повинна, як загальне правило, подати
початковий звіт, що містить її висновки і рішення стосовно сторін
спору не пізніше як за 90 днів з дати створення арбітражної
комісії. У жодному разі це не може бути пізніше як п'ять місяців з
цієї дати. Сторона спору може подати письмові зауваження стосовно
початкового звіту арбітражної комісії протягом 14 днів з дня
отримання звіту. Арбітражна комісія повинна надати сторонам спору
кінцевий звіт протягом 30 днів з дати отримання ними початкового
звіту.
2. Остаточний звіт, а також будь-яке рішення згідно зі
статтями 9.8 і 9.9 цього розділу, повинні надаватися Сторонам.
Звіти повинні бути доступними громадськості, якщо сторони спору не
домовилися про інше.
3. Будь-яке рішення арбітражної комісії згідно з будь-яким
положенням цього розділу повинно бути остаточним та обов'язковим
для сторін спору.
Стаття 9.7
Призупинення або закінчення розгляду
справи арбітражною комісією
1. Якщо сторони спору погодяться, арбітражна комісія може
перервати свою роботу будь-коли на строк, що не перевищує
12 місяців. Якщо робота арбітражної комісії була перервана більш
ніж на 12 місяців, повноваження арбітражної комісії стосовно
розгляду спору закінчуються, якщо Сторони не погодять іншого.
2. Сторона, що подає скаргу, може будь-коли перед виданням
остаточного звіту відкликати свою скаргу. Таке відкликання не
позбавляє її права подати нову скаргу стосовно того самого питання
пізніше.
3. Сторони спору можуть будь-коли погодити закінчення
розгляду спору арбітражною комісією, створеною згідно із цією
Угодою, спільно повідомивши про це голову цієї арбітражної
комісії.
4. Арбітражна комісія може на будь-якому етапі судового
розгляду перед виданням остаточного звіту запропонувати сторонам
спору спробувати вирішити спір шляхом переговорів.
Стаття 9.8
Виконання остаточного звіту арбітражної комісії
1. Заінтересована Сторона повинна негайно виконати рішення
арбітражної комісії. Якщо це неможливо здійснити відразу, сторони
спору повинні намагатися погодити розумний період часу для
здійснення цього. У разі відсутності такої домовленості протягом
30 днів з дати видачі остаточного звіту, сторона спору може подати
запит до арбітражної комісії, що розглядала спір, для того, щоб
вона визначила розумний період часу, зважаючи на обставини справи.
Рішення арбітражної комісії повинне бути надане протягом 30 днів
після запиту.
2. Заінтересована сторона спору повинна повідомити іншу
сторону спору про вжитий для виконання рішення арбітражної комісії
захід, а також надати детальний опис того, як такий захід
забезпечить відповідність, достатню для того, щоб дозволити іншій
стороні спору оцінити масштаб заходу.
3. У разі незгоди стосовно існування заходу на виконання
рішення арбітражної комісії або узгодженості цього заходу з
рішенням арбітражної комісії, такий спір вирішується тією самою
арбітражною комісією перед тим, як може вимагатися компенсація або
застосоване призупинення переваг згідно зі статтею 9.9 цього
розділу. Зазвичай рішення арбітражної комісії повинне бути видане
протягом 90 днів.
Стаття 9.9
Компенсація та призупинення переваг
1. Якщо заінтересована Сторона не може повною мірою виконати
рішення згідно з остаточним звітом арбітражної комісії у розумний
період часу, як це зазначено в пункті 1 статті 9.8, ця Сторона
повинна увійти до консультацій для погодження взаємоприйнятної
компенсації, якщо так вимагає Сторона, що подала скаргу. Якщо
такої домовленості не було досягнуто протягом 20 днів після
запиту, Сторона, яка подала скаргу, має право призупинити надання
гарантованих цією Угодою переваг, але лише рівнозначних за
вартістю тим здійсненим заходам або справам, які арбітражна
комісія визначила як такі, що не відповідають цій Угоді.
2. Стосовно того, які переваги призупиняти, Сторона, що
подала скаргу, повинна спочатку намагатися призупинити дію переваг
у тому самому секторі чи секторах, які зазнали впливу від заходу
або дії, які визнані арбітражною комісією таким, що не
відповідають цій Угоді. Якщо Сторона, яка подала скаргу, вважає,
що призупинення переваг неможливо або неефективно у тому самому
секторі або секторах, які зазнали впливу від заходу або дії, які
визнані арбітражною комісією таким, що не відповідають цій Угоді,
то така Сторона може призупинити вигоди в інших секторах.
3. Сторона, що подала скаргу, повинна повідомити іншій
стороні спору про переваги, які вона має намір призупинити,
підстави для такого призупинення та час, коли призупинення
почнеться, не пізніше як за 30 днів до дати, якої планується
набрання чинності призупиненням переваг. Протягом 15 днів після
повідомлення, Сторона, на яку подали скаргу, може попросити
арбітражну комісію, яка розглядала спір, вирішити, чи переваги,
які Сторона, що подала скаргу, має намір призупинити, рівнозначні
пов'язаним з невідповідним цій Угоді заходом, а також вирішити, чи
запропоноване призупинення відповідає пунктам 1 і 2 цієї статті.
Рішення арбітражної комісії повинно бути надане протягом 45 днів
після такого запиту. Переваги не повинні призупинятися доти, доки
арбітражна комісія не надасть відповідного рішення.
4. Компенсація і призупинення віддавання переваг повинні бути
тимчасовими заходами і повинні застосовуватися Стороною, що подає
скаргу, лише доти, доки захід або дія, які вважаються такими, що
відповідають цій Угоді, не усунуті або змінені, для того, щоб
привести їх у відповідність до цієї Угоди, або доти, доки сторони
спору не вирішать спір іншим чином.
5. За запитом сторони спору арбітражна комісія першого
звернення повинна після припинення віддання переваг визначити
відповідність вживаних заходів, і, після такого визначення,
вирішити, чи обмеження надання послуг повинне бути закінчене або
змінене. Рішення арбітражної комісії повинне бути надане протягом
30 днів з дати такого запиту.
Стаття 9.10
Інші положення
1. Якщо це можливо, арбітражна комісія, зазначена у
статтях 9.8 і 9.9 повинна складатися з тих самих членів, що й
арбітражна комісія, яка видавала остаточний звіт. Якщо член з
початкового складу арбітражної комісії недоступний, призначення
або заміна у списку арбітрів повинні проводитися відповідно до
процедури виборів початкового складу арбітражної комісії.
2. Будь-який зазначений у цьому розділі строк може бути
змінений за обопільною згодою заінтересованих Сторін спору.
Розділ 10
Прикінцеві положення
Стаття 10.1
Виконання обов'язків
Сторони повинні вживати будь-яких загальних або конкретних
заходів, що необхідні для виконання їхніх обов'язків згідно із
цією Угодою.
Стаття 10.2
Додатки, протоколи та доповнення
Додатки та протоколи до цієї Угоди, у тому числі доповнення,
є невід'ємною частиною цієї Угоди.
Стаття 10.3
Еволюційне положення
Сторони переглядатимуть цю Угоду в рамках Спільного комітету
через три роки після набрання чинності цією Угодою з урахуванням
подальшого розвитку міжнародних економічних відносин, зокрема в
рамках СОТ і вільних торгівельних відносин з третіми країнами, та
розглядатимуть можливості розвитку та поглиблення співробітництва
між ними в рамках цієї Угоди. Після першого перегляду вони
переглядатимуть цю Угоду раз у два роки в рамках Спільного
комітету, з урахуванням будь-яких особливих положень стосовно
подальшої лібералізації або перегляду, що міститься в цій Угоді.
Стаття 10.4
Сталий розвиток
Сторони переглядатимуть цю Угоду в рамках Спільного комітету
через три роки після набрання чинності цією Угодою в контексті
змін у сфері торгівлі та сталого розвитку.
Стаття 10.5
Унесення змін
1. Сторони можуть погодити будь-яке внесення змін до цієї
Угоди. Інші зміни до цієї Угоди, ніж ті, що зазначені у пункті 7
статті 8 цієї Угоди, повинні, після їхнього розгляду в рамках
Спільного комітету, передаватися Сторонам для ратифікації,
прийняття або схвалення.
2. Якщо Сторони не домовилися про інше, зміни повинні набрати
чинності з першого дня третього місяця, що слідує за внесенням
останнього документа про ратифікацію, прийняття або схвалення.
3. Текст змін, а також документи про ратифікацію, прийняття
або схвалення повинні подаватися депозитарію.
Стаття 10.6
Приєднання
1. Будь-яка держава, яка стане членом Європейської асоціації
вільної торгівлі, може приєднатися до цієї Угоди, за умови, що
Спільний комітет схвалить таке приєднання на умовах, погоджених
Сторонами. Документ про приєднання повинен бути переданий на
зберігання депозитарію.
2. Стосовно держави, яка приєднується до цієї Угоди, Угода
повинна набрати чинності з першого дня третього місяця після
внесення документа про приєднання або після погодження умов
приєднання існуючими Сторонами, залежно від того, що настане
пізніше.
Стаття 10.7
Вихід і припинення дії
1. Кожна Сторона може вийти з цієї Угоди шляхом письмового
повідомлення депозитарію. Вихід з Угоди набирає чинності через
шість місяців з дати отримання депозитарієм відповідного
повідомлення.
2. Якщо Україна виходить з Угоди, строк її дії закінчується,
коли цей вихід набирає чинності.
3. Будь-яка держава ЄАВТ, яка виходить з Конвенції, що
засновує Європейську асоціацію вільної торгівлі, повинна на
підставі самого цього факту в той самий день, коли цей вихід
набирає чинності, припинити бути Стороною цієї Угоди.
Стаття 10.8
Набрання чинності
1. Ця Угода підлягає ратифікації, прийняттю або схваленню
відповідно до національного законодавства Сторін. Документи про
ратифікацію, прийняття або схвалення повинні бути зданими на
зберігання депозитарію.
2. Ця Угода набирає чинності з першого дня третього місяця,
що слідує за датою, коли Україна і принаймні одна з держав ЄАВТ
здали на зберігання депозитарію документи про ратифікацію,
прийняття або схвалення Угоди.
3. Стосовно держави ЄАВТ, яка передає на зберігання свій
документ про ратифікацію, прийняття або затвердження після того,
як ця Угода набрала чинності, Угода набирає чинності в перший день
третього місяця після передачі на зберігання її документа про
ратифікацію, прийняття або затвердження.
4. Ця Угода не набере чинності між Україною та державою ЄАВТ,
якщо одночасно з нею не набере чинності додаткова угода про
сільське господарство між Україною та цією державою ЄАВТ. Вона
залишається чинною доти, доки залишається чинною додаткова угода
між цими Сторонами.
Стаття 10.9
Депозитарій
Як депозитарій діє Уряд Норвегії.
На підтвердження чого ті, що підписалися нижче, будучи
належним чином уповноваженими на це, підписали цю Угоду.
Учинено в Рейк'явіку 24 червня 2010 року в одному
оригінальному примірнику. Депозитарій надсилає її засвідчені копії
всім Сторонам.
За Україну За Республіку Ісландія
За Князівство Ліхтенштейн
За Королівство Норвегія
За Швейцарську Конфедерацію

Додаток I
(про який ідеться
в підпункті "a" пункту 1
статті 2.1)

ВИКЛЮЧЕНІ ТОВАРИ

Товари, зазначені в таблицях 1 та 2, вилучаються зі сфери
застосування підпункту "а" пункту 1 статті 2.1 цієї Угоди:
Таблиця 1 - для держав - членів ЄАВТ
------------------------------------------------------------------ | ГС код | Опис товарів | Виключено, якщо | | | | імпортується до | |------------+-------------------------+-------------------------| | 35.01 |Казеїни, казеїнати та |Норвегія | | |інші похідні продукти з |Ліхтенштейн/ | | |казеїну; казеїнові клеї. |Швейцарія | |------------+-------------------------+-------------------------| | 35.02 |Альбуміни (у тому числі | | | |концентрати двох чи | | | |більше білків сироватки, | | | |що містять за вагою | | | |більш ніж 80% білків | | | |сироватки, обчислених на | | | |основі сухої речовини), | | | |альбумінати та інші | | | |продукти альбуміну. | | |------------+-------------------------+-------------------------| | |- яєчний альбумін: | | |------------+-------------------------+-------------------------| | 3502.11 |- - сухі |Норвегія | | | |Ліхтенштейн/ | | | |Швейцарія | |------------+-------------------------+-------------------------| | 3502.19 |- - інші |Норвегія | | | |Ліхтенштейн/ | | | |Швейцарія | |------------+-------------------------+-------------------------| | 3502.20 |- Лактоальбумін, у тому |Норвегія | | |числі концентрати двох чи| | | |більше білків сироватки | | |------------+-------------------------+-------------------------| | 3502.90 |- інші |Норвегія | |------------+-------------------------+-------------------------| | 35.05 |Декстрини та інші | | | |модифіковані крохмалі | | | |(наприклад, пептизовані | | | |чи естерифіковані | | | |крохмалі); клеї на основі| | | |крохмалів, декстринів чи | | | |інших модифікованих | | | |крохмалів. | | |------------+-------------------------+-------------------------| | 3505.10 |- Декстрини та інші |Норвегія | | |модифіковані крохмалі |Ліхтенштейн/ | | | |Швейцарія | |------------+-------------------------+-------------------------| |ex 3505.20 |- Клеї, для тваринних |Ліхтенштейн/ | | |кормів |Швейцарія | |------------+-------------------------+-------------------------| | 38.09 |Аппрети, фарби для | | | |поліпшення фарбування чи | | | |визначення барвників та | | | |інших продуктів та | | | |сумішей (наприклад, | | | |приправи та протрава), | | | |що використовуються у | | | |текстильних, паперових, | | | |шкіряних або подібних | | | |промисловостях, за | | | |винятком визначених сфер.| | |------------+-------------------------+-------------------------| |ex 3809.10 |- На основі крохмальних |Ліхтенштейн/ | | |речовин, для тваринних |Швейцарія | | |кормів | | |------------+-------------------------+-------------------------| | 38.23 |Промислові одноосновні | | | |карбонові жирні кислоти; | | | |кисле масло, одержане від| | | |перегону; промислові | | | |жирні спирти. | | |------------+-------------------------+-------------------------| | |- Промислові одноосновні | | | |карбонові жирні кислоти; | | | |кисле масло, одержане від| | | |перегону: | | |------------+-------------------------+-------------------------| |ex 3823.11 |- - Стеаринова кислота, |Норвегія | | |для тваринних кормів |Ліхтенштейн/ | | | |Швейцарія | |------------+-------------------------+-------------------------| |ex 3823.12 |- - Олеїнова кислота, для|Норвегія | | |тваринних кормів |Ліхтенштейн/ | | | |Швейцарія | |------------+-------------------------+-------------------------| |ex 3823.13 |- - Жирна кислота |Норвегія | | |талового масла, для | | | |тваринних кормів | | |------------+-------------------------+-------------------------| |ex 3823.19 |- - Інше, для тваринних |Норвегія | | |кормів |Ліхтенштейн/ | | | |Швейцарія | |------------+-------------------------+-------------------------| |ex 3823.70 |- Промислові жирні |Норвегія | | |спирти, для тваринних | | | |кормів | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 2 - для України
------------------------------------------------------------------ | Код ГС | Опис товарів | |-----------+----------------------------------------------------| |2905441100 |- - - - із вмістом D-манітолу 2 мас. % або менше у | | |перерахунку на вміст D-глюцитолу | |-----------+----------------------------------------------------| |2905441900 |- - - - Інший | |-----------+----------------------------------------------------| |2905449900 |- - - - Інший | |-----------+----------------------------------------------------| |2905450000 |- - Гліцерин (1,2,3-триоксипропан) | |-----------+----------------------------------------------------| |3301131000 |- - - не детерпенізовані | |-----------+----------------------------------------------------| |3301139000 |- - - детерпенізовані | |-----------+----------------------------------------------------| |3301192010 |ефірні олії цитрусових плодів із вмістом терпенів, у| | |тому числі конкрети та абсолюти (за винятком їхніх | | |солодких та гірких апельсинів та лимонів), з лимонів| | |та бергамотів | |-----------+----------------------------------------------------| |3301198010 |ефірні олії цитрусових плодів без вмісту терпенів, у| | |тому числі конкрети та абсолюти (за винятком їхніх | | |солодких та гірких апельсинів та лимонів), з лимонів| | |та бергамотів | |-----------+----------------------------------------------------| |3301241000 |- - - не детерпенізовані | |-----------+----------------------------------------------------| |3301249000 |- - - детерпенізовані | |-----------+----------------------------------------------------| |3301251000 |- - - не детерпенізовані | |-----------+----------------------------------------------------| |3301259000 |- - - детерпенізовані | |-----------+----------------------------------------------------| |3301291100 |- - - не детерпенізовані | |-----------+----------------------------------------------------| |3301293100 |- - - детерпенізовані | |-----------+----------------------------------------------------| |3301294100 |- - - - не детерпенізовані | |-----------+----------------------------------------------------| |3301297100 |- - - - - Герані; ветиверії (Vetiveria); Жасміну | |-----------+----------------------------------------------------| |3301297900 |- - - - - Лаванди | |-----------+----------------------------------------------------| |3301299100 |- - - - - Інших | |-----------+----------------------------------------------------| |3301300000 |- Резіноїди | |-----------+----------------------------------------------------| |3301901000 |- - терпенові побічні продукти детерпенізації | | |ефірних олій | |-----------+----------------------------------------------------| |3301902100 |- - - із локриці та хмелю | |-----------+----------------------------------------------------| |3301903000 |- - - Інше | |-----------+----------------------------------------------------| |3301909000 |- - Інше | |-----------+----------------------------------------------------| |3302101000 |- - - - із вмістом більш ніж 0,5 об. % спирту | |-----------+----------------------------------------------------| |3302102100 |- - - - - без вмісту молочних жирів, цукрози, | | |ізоглюкози, глюкози або крохмалю, або із вмістом | | |менш ніж 1,5 мас. % молочних жирів, менш ніж | | |5 мас.% цукрози або ізоглюкози, менш ніж 5 мас. % | | |глюкози або крохмалю | |-----------+----------------------------------------------------| |3302102900 |- - - - - Інші | |-----------+----------------------------------------------------| |3302104000 |- - - Інші | |-----------+----------------------------------------------------| |3501101000 |- - для виробництва регенерованих текстильних | | |волокон | |-----------+----------------------------------------------------| |3501105000 |- - для промислових цілей, крім виробництва харчових| | |продуктів і корму для тварин | |-----------+----------------------------------------------------| |3501109000 |- - Інші | |-----------+----------------------------------------------------| |3501901000 |- - клеї казеїнові | |-----------+----------------------------------------------------| |3501909000 |- - Інші | |-----------+----------------------------------------------------| |3502111000 |- - - не придатний для вживання як їжа або придатний| | |для переробки в інших цілях, крім харчових | |-----------+----------------------------------------------------| |3502119000 |- - - Інші | |-----------+----------------------------------------------------| |3502191000 |- - - не придатний для вживання як їжа або придатний| | |для переробки в інших цілях | |-----------+----------------------------------------------------| |3502199000 |- - - Інші | |-----------+----------------------------------------------------| |3502201000 |- - - не придатний для вживання як їжа або придатний| | |для переробки в інших цілях | |-----------+----------------------------------------------------| |3502209100 |- - - висушений (наприклад, у пластинах, лусочках, | | |пластівцях, порошку) | |-----------+----------------------------------------------------| |3502209900 |- - - Інші | |-----------+----------------------------------------------------| |3502902000 |- - - не придатний для вживання як їжа або придатний| | |для переробки в інших цілях | |-----------+----------------------------------------------------| |3502907000 |- - - Інші | |-----------+----------------------------------------------------| |3502909000 |- - альбумінати та інші похідні альбумінів | |-----------+----------------------------------------------------| |3503001000 |- желатин та його похідні | |-----------+----------------------------------------------------| |3503008010 |- - клей кістковий гранульований та лускоподібний | |-----------+----------------------------------------------------| |3503008090 |- - Інші | |-----------+----------------------------------------------------| |3504000000 |Пептони та їхні похідні; інші білкові речовини та | | |їхні похідні, не включені до інших товарних позицій;| | |порошок із шкіри, хромований або не хромований | |-----------+----------------------------------------------------| |3505101000 |- - декстрини | |-----------+----------------------------------------------------| |3505105000 |- - - крохмалі, перетворені в складні або прості | | |ефіри (естерифіковані або етерифіковані) | |-----------+----------------------------------------------------| |3505109000 |- - - Інші | |-----------+----------------------------------------------------| |3505201000 |- - із вмістом менш ніж 25 мас. % крохмалів, | | |декстринів або інших модифікованих крохмалів | |-----------+----------------------------------------------------| |3505203000 |- - із вмістом 25 мас. % чи більше, але менш ніж | | |55 мас. % крохмалів, декстринів або інших | | |модифікованих крохмалів | |-----------+----------------------------------------------------| |3505205000 |- - із вмістом 55 мас. % чи більше, але менш ніж | | |80 мас. % крохмалів, декстринів або інших | | |модифікованих крохмалів | |-----------+----------------------------------------------------| |3505209000 |- - із вмістом 80 мас. % крохмалів, декстринів або | | |інших модифікованих крохмалів | |-----------+----------------------------------------------------| |3809101000 |- - із вмістом менш ніж 55 мас. % такої речовини | |-----------+----------------------------------------------------| |3809103000 |- - із вмістом такої речовини 55 % мас. %, чи | | |більше, але менше як 70 % | |-----------+----------------------------------------------------| |3809105000 |- - із вмістом такої речовини 70 мас. %, чи більше, | | |але менше як 83% | |-----------+----------------------------------------------------| |3809109000 |- - із вмістом такої речовини 83% чи більше | |-----------+----------------------------------------------------| |3823130000 |- - жирні кислоти талової олії | |-----------+----------------------------------------------------| |3823191000 |- - - дистильовані жирні кислоти | |-----------+----------------------------------------------------| |3823193000 |- - - жирнокислотний дистилят | |-----------+----------------------------------------------------| |3823199000 |- - - Інші | |-----------+----------------------------------------------------| |3823700000 |- промислові жирні спирти | |-----------+----------------------------------------------------| |3824601100 |- - - із вмістом 2 мас. % або менше D-манітолу у | | |перерахунку на вміст D-глюцитолу | |-----------+----------------------------------------------------| |3824601900 |- - - Інші | |-----------+----------------------------------------------------| |3824609100 |- - - із вмістом 2 мас. % або менше D-манітолу у | | |перерахунку на вміст D-глюцитолу | |-----------+----------------------------------------------------| |3824609900 |- - - Інші | |-----------+----------------------------------------------------| |4103200000 |- рептилій | |-----------+----------------------------------------------------| |4103300000 |- Свиней | |-----------+----------------------------------------------------| |4103901000 |- - кіз або козенят: | |-----------+----------------------------------------------------| |4103909000 |- - Інші | |-----------+----------------------------------------------------| |4301300000 |- ягнята таких порід: астраханської, курдючної, | | |каракульської, персидської або аналогічних порід, а | | |також індійської, китайської, монгольської або | | |тибетської, цілі, з головою, хвостом, лапами чи без | | |них | |-----------+----------------------------------------------------| |4301600000 |- лисиці, цілі, з головою, хвостом, лапами чи без | | |них | |-----------+----------------------------------------------------| |4301807010 |Сировина хутрова, ціла, з головою, хвостом, лапами | | |чи без них (за винятком сировини хутрової з норки, | | |ягнят таких порід: астраханської, курдючної, | | |каракульської, персидської або аналогічних порід, а | | |також індійської, китайської, монгольської або | | |тибетської, лисиць, бабака та диких тварин родини | | |котячих): тюлені з головою, хвостом, лапами чи без | | |них | |-----------+----------------------------------------------------| |4301900000 |- голови, хвости, лапи та інші частини або обрізки | | |шкурок, придатні для використання у виробництві | | |хутрових виробів | |-----------+----------------------------------------------------| |5203000000 |Бавовна, піддана кардо- чи гребенечесанню | ------------------------------------------------------------------

Додаток II
(про який ідеться
в підпункті "b" пункту 1
статті 2.1)

ПЕРЕРОБЛЕНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПРОДУКЦІЯ

Стаття 1
Заходи із компенсації цін
1. Для того, щоб враховувати різницю у вартості
сільськогосподарської сировини, включеної у продукцію, яка
стосується статті 2, ця Угода не усуває:
a) стягування мита з імпорту;
b) застосування заходів, прийнятих стосовно експорту.
2. Мито, що стягується державами - членами ЄАВТ з імпорту,
грунтується на різниці між ціною на внутрішньому ринку та ціною на
світовому ринку сільськогосподарської сировини, включеної у
продукцію, про яку йдеться, але не перевищувати таку різницю цін.
Стаття 2
Тарифні поступки ЄАВТ
Враховуючи положення, викладені в статті 1, країни ЄАВТ
повинні надавати продукції, що походить із України, і зазначена в
таблиці 1, режим, не менш сприятливий, ніж той, який надається
Європейському Співтовариству.
Стаття 3
Тарифні поступки України
Для продукції, зазначеної в таблиці 2, яка походить із країни
ЄАВТ, Україна повинна надавати режим зазначений у цій таблиці, але
не менш сприятливий, ніж той, який вона надає Європейському
Співтовариству.
Стаття 4
Сповіщення
1. Країни ЄАВТ повинні сповістити Україну на будь-якому
ранньому етапі, перед набранням чинності, про всі заходи, які
застосовуються відповідно до статті 1.
2. Україна та країни ЄАВТ повинні взаємно інформувати про всі
зміни в режимі, погодженому з Європейським Співтовариством.
Стаття 5
Консультації
Країни ЄАВТ і Україна періодично переглядатимуть розвиток
торгівлі продукцією, яка охоплюється цим додатком. Зважаючи на ці
перегляди і враховуючи домовленості між Сторонами і Європейським
Співтовариством або в рамках СОТ, країни ЄАВТ і Україна
прийматимуть рішення про можливі зміни переліку товарів, на які
поширюється дія цього додатка, а також про можливий розвиток
заходів, які застосовуються відповідно до статті 1.
Таблиця 1 до додатка II
ТАРИФНІ ПОСТУПКИ ЄАВТ
--------------------------------------------------------------------- | Код ГС | Опис товару | Ісландія | Норвегія | Швейцарія/ | | | | | |Ліхтенштейн | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 04.03 |Маслянка, | | | | | |коагульовані | | | | | |молоко та вершки, | | | | | |йогурт, кефір та | | | | | |інші ферментовані | | | | | |або сквашені молоко| | | | | |та вершки | | | | | |(бактеріальними | | | | | |заквасками), | | | | | |згущені або | | | | | |незгущені, або з | | | | | |доданням цукру чи | | | | | |інших | | | | | |підсолоджувальних | | | | | |речовин або | | | | | |ароматизовані чи | | | | | |неароматизовані, | | | | | |або з доданням | | | | | |фруктів, горіхів чи| | | | | |какао. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| |ex 0403.10 |- Йогурт: | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | |- - ароматизований | * | * | * | | |або з додаванням | | | | | |фруктів, горіхів | | | | | |або какао | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| |ex 0403.90 |- інший: | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | |- - ароматизований | * | * | * | | |або з додаванням | | | | | |фруктів, горіхів | | | | | |або какао | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 05.01 |Людське волосся | Вільно | Вільно | Вільно | | |необроблене, мите | | | | | |чи немите, або | | | | | |знежирене чи | | | | | |незнежирене; | | | | | |відходи волосся. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 05.02 |Щетина свійських | Вільно | Вільно | Вільно | | |або диких свиней; | | | | | |барсучий волос та | | | | | |інший волос, | | | | | |використовувані | | | | | |для виробництва | | | | | |щіток; відходи | | | | | |щетини або волосу. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 05.05 |Шкурки та інші | Вільно | Вільно | Вільно(1) | | |частини птахів, | | | | | |вкриті пір'ям або | | | | | |пухом, пір'я та | | | | | |частини пір'я | | | | | |(обрізані чи | | | | | |необрізані) та пух,| | | | | |очищені або | | | | | |неочищені, | | | | | |дезінфіковані чи | | | | | |оброблені для | | | | | |їхнього збереження,| | | | | |але які не | | | | | |проходили подальшої| | | | | |обробки; порошок та| | | | | |відходи пір'я або | | | | | |частин пір'я. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 05.07 |Слонова кістка, | Вільно | Вільно | Вільно | | |черепаховий | | | | | |панцир, вус китовий| | | | | |(у тому числі | | | | | |бахрома) або інших | | | | | |морських ссавців, | | | | | |роги, роги оленя, | | | | | |копита, нігті, | | | | | |кігті й дзьоби, | | | | | |необроблені або | | | | | |піддані первинній | | | | | |обробці, але без | | | | | |надання форми; | | | | | |порошок та відходи | | | | | |цих матеріалів. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 05.08 |Корали та | Вільно | Вільно | Вільно(1) | | |аналогічні | | | | | |матеріали, | | | | | |необроблені або | | | | | |піддані первинній | | | | | |обробці; черепашки | | | | | |та панцирі | | | | | |молюсків, | | | | | |ракоподібних чи | | | | | |голкошкірих, кістки| | | | | |каракатиць, | | | | | |необроблені або | | | | | |піддані первинній | | | | | |обробці, але без | | | | | |надання форми, | | | | | |їхній порошок та | | | | | |відходи. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 05.10 |Амбра сіра, | Вільно | Вільно | Вільно | | |струмина боброва, | | | | | |цівета та мускус; | | | | | |шпанські мушки; | | | | | |жовч, у тому числі | | | | | |суха; залози та | | | | | |інші продукти | | | | | |тваринного | | | | | |походження, | | | | | |використовувані | | | | | |для виготовлення | | | | | |фармацевтичних | | | | | |засобів, свіжі, | | | | | |охолоджені, | | | | | |морожені або | | | | | |оброблені в інший | | | | | |спосіб, | | | | | |консервовані. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 07.10 |Овочі сирі або | | | | | |варені у воді чи на| | | | | |парі, морожені. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 0710.40 |- цукрова | Вільно |Вільно(1) | Вільно | | |кукурудза | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 07.11 |Овочі, консервовані| | | | | |для тимчасового | | | | | |зберігання | | | | | |(наприклад, за | | | | | |допомогою сірчаного| | | | | |газу або у солоній | | | | | |воді, у воді з | | | | | |доданням сірки або | | | | | |інших речовин, що | | | | | |забезпечують їхню | | | | | |тимчасову | | | | | |консервацію), але у| | | | | |такому вигляді не | | | | | |придатні для | | | | | |вживання. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| |ex 0711.90 |- інші овочі; | | | | | |овочеві суміші: | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | |- - цукрова | Вільно |Вільно(1) | Вільно | | |кукурудза (Zea mays| | | | | |var. saccharata) | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 09.01 |Кава смажена або | Вільно | Вільно | Вільно(1) | | |несмажена, з | | | | | |кофеїном чи без | | | | | |кофеїну; кавова | | | | | |шкаралупа та | | | | | |оболонки зерен | | | | | |кави; замінники | | | | | |кави з вмістом кави| | | | | |у будь-якій | | | | | |пропорції. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 09.02 |Чай, ароматизований| Вільно | Вільно | Вільно | | |чи | | | | | |неароматизований. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 13.02 |Соки та екстракти | | | | | |рослинного | | | | | |походження; | | | | | |речовини з вмістом | | | | | |пектину, пектинати | | | | | |та пектати; | | | | | |агар-агар та інші | | | | | |клеї та загусники | | | | | |рослинного | | | | | |походження, | | | | | |видозмінені або | | | | | |невидозмінені: | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | |- соки та екстракти| | | | | |рослинного | | | | | |походження: | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 1302.12 |- - з солодки | Вільно | Вільно | Вільно | | |(локриці) | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 1302.13 |- - з хмелю | Вільно | Вільно | Вільно | |------------+-------------------+----------+----------+------------| |ex 1302.19 |- - інші: | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | |- - - піретрума або| Вільно | Вільно | Вільно | | |коріння рослин, що | | | | | |містять ротеноном | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | |- - - змішані | Вільно | Вільно | Вільно | | |екстракти рослин | | | | | |для виробництва | | | | | |напоїв або харчових| | | | | |виробів | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | |- - - лікарські | Вільно | Вільно | Вільно | | |інші ніж суміші | | | | | |соків та екстрактів| | | | | |рослинного | | | | | |походження для | | | | | |виробництва напоїв | | | | | |або харчів або | | | | | |ефірного масла | | | | | |ванілі | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 1302.20 |- речовини з | Вільно | Вільно | Вільно | | |вмістом пектину, | | | | | |пектинати та | | | | | |пектати | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | |- клеї та загусники| | | | | |рослинного | | | | | |походження, | | | | | |видозмінені або | | | | | |невидозмінені: | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 1302.31 |- - агар-агар | Вільно | Вільно | Вільно | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 1302.32 |- - загусники з | Вільно | Вільно | Вільно | | |насіння та плодів | | | | | |ріжкового дерева | | | | | |або з насіння | | | | | |гуареї | | | | | |(циамопсиса), | | | | | |видозмінені або | | | | | |невидозмінені | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 1302.39 |- - інші | Вільно | Вільно | Вільно | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 14.01 |Матеріали | Вільно | Вільно | Вільно | | |рослинного | | | | | |походження, | | | | | |використовувані | | | | | |здебільшого для | | | | | |плетіння або | | | | | |виробництва матів | | | | | |(наприклад, бамбук,| | | | | |індійська | | | | | |тростина, тростина,| | | | | |очерет, лоза, | | | | | |рафія, очищена, | | | | | |відбілена або | | | | | |пофарбована солома | | | | | |злаків, липове | | | | | |лико). | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 14.04 |Матеріали | Вільно | Вільно | Вільно(1) | | |рослинного | | | | | |походження, не | | | | | |включені до інших | | | | | |угруповань. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 15.16 |Жири і масла | | | | | |тваринні або | | | | | |рослинні та їхні | | | | | |фракції, частково | | | | | |або цілком | | | | | |гідрогенізовані, | | | | | |інтеретерифіковані,| | | | | |реетерифіковані | | | | | |або елаїдинізовані,| | | | | |рафіновані або | | | | | |нерафіновані, але | | | | | |не піддані | | | | | |подальшій обробці. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| |ex 1516.20 |- жири і олія | | | | | |рослинні та їхні | | | | | |фракції: | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | |- - олія рицинова | Вільно | Вільно | Вільно | | |гідрогенізована | | | | | |(так званий | | | | | |"опаловий віск") | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 15.17 |Маргарин; харчові | | | | | |суміші або продукти| | | | | |з тваринних та | | | | | |рослинних жирів, | | | | | |масел та олії або | | | | | |фракцій жирів, | | | | | |масел чи олії з | | | | | |цієї групи, крім | | | | | |харчових жирів і | | | | | |масел та їхні | | | | | |фракцій товарної | | | | | |позиції 1516. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| |ex 1517.10 |- маргарин, за | | | | | |винятком рідкого | | | | | |маргарину: | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | |- - з вмістом | * | * | * | | |молочних жирів | | | | | |понад 10 мас. %, | | | | | |але не більш ніж | | | | | |15 мас. % | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| |ex 1517.90 |- інші: | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | |- - з вмістом | * | * | * | | |молочних жирів | | | | | |понад 10 мас. %, | | | | | |але не більш ніж | | | | | |15 мас. % | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | |- - кулінарні | Вільно | Вільно | Вільно | | |суміші або вироби, | | | | | |що | | | | | |використовуються | | | | | |для змащування | | | | | |форм. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 15.18 |Жири і олія | | | | | |тваринні або | | | | | |рослинні та їхні | | | | | |фракції, варені, | | | | | |окислені, | | | | | |зневоднені, | | | | | |оброблені сірчаною | | | | | |кислотою, окислені | | | | | |струменем повітря | | | | | |або хімічно | | | | | |модифіковані, крім | | | | | |продуктів товарної | | | | | |позиції 1516; | | | | | |нехарчові суміші | | | | | |або продукти з | | | | | |тваринних або | | | | | |рослинних жирів, | | | | | |масел та олії або | | | | | |фракцій різних | | | | | |жирів, масел чи | | | | | |олії з цієї групи, | | | | | |не включені до | | | | | |інших угруповань. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| |ex 1518.00 |Ліноксин | Вільно | Вільно | Вільно | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 15.20 |Гліцерин сирий; | Вільно |Вільно(1) | Вільно | | |гліцеринова вода та| | | | | |гліцериновий луг. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 15.21 |Воски рослинні | Вільно | Вільно | Вільно | | |(крім | | | | | |тригліцеридів), | | | | | |віск бджолиний та | | | | | |воски і спермацети | | | | | |інших комах, | | | | | |рафіновані чи | | | | | |нерафіновані або | | | | | |пофарбовані чи | | | | | |непофарбовані. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 15.22 |Дегра; залишки | Вільно |Вільно(1) | Вільно | | |після обробки | | | | | |жирових речовин або| | | | | |воску тваринного чи| | | | | |рослинного | | | | | |походження. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 17.02 |Інші види цукру, у | | | | | |тому числі хімічно | | | | | |чисті лактоза, | | | | | |мальтоза, глюкоза | | | | | |та фруктоза, у | | | | | |твердому стані; | | | | | |цукрові сиропи без | | | | | |додання ароматичних| | | | | |речовин або | | | | | |барвників; мед | | | | | |штучний, змішаний | | | | | |або не змішаний з | | | | | |натуральним медом; | | | | | |карамелізовані | | | | | |цукор та патока. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 1702.50 |- фруктоза хімічно | Вільно |Вільно(1) | Вільно | | |чиста | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| |ex 1702.90 |- фруктоза інша та | | | | | |сироп фруктози з | | | | | |вмістом у сухому | | | | | |стані понад | | | | | |50 мас. % фруктози:| | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | |- - мальтоза | Вільно |Вільно(1) | Вільно(1) | | |хімічно чиста | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 17.04 |Кондитерські вироби| Вільно | * | * | | |з цукру (у тому | | | | | |числі білий | | | | | |шоколад) без вмісту| | | | | |какао | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 18.03 |Какао-паста, | Вільно | Вільно | Вільно | | |знежирена або | | | | | |незнежирена | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 18.04 |Какао-масло, | Вільно | Вільно | Вільно | | |какао-жир | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 18.05 |Какао-порошок, без | Вільно | Вільно | Вільно | | |додання цукру чи | | | | | |інших | | | | | |підсолоджувальних | | | | | |речовин | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 18.06 |Шоколад та інші | | | | | |готові харчові | | | | | |продукти з вмістом | | | | | |какао. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 1806.10 |- какао-порошок, з | Вільно | Вільно | * | | |доданням цукру чи | | | | | |інших | | | | | |підсолоджувальних | | | | | |речовин | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 1806.20 |- інші готові | * | * | * | | |вироби у вигляді | | | | | |блоків, плиток чи | | | | | |батонів, масою | | | | | |понад 2 кг або в | | | | | |рідкому стані, у | | | | | |вигляді пасти чи | | | | | |порошку, у гранулах| | | | | |або іншому | | | | | |аналогічному | | | | | |вигляді, які | | | | | |містяться в | | | | | |контейнерах або в | | | | | |первинній упаковці,| | | | | |масою нетто понад | | | | | |2 кг: | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | |- інші, у вигляді | | | | | |блоків, плиток чи | | | | | |батонів: | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 1806.31 |- - з начинкою | * | * | * | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 1806.32 |- - без начинки | * | * | * | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 1806.90 |- інші | * | * | * | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 19.01 |Екстракти солодові;| | | | | |готові харчові | | | | | |продукти з борошна,| | | | | |крупи, крохмалю | | | | | |або солодових | | | | | |екстрактів, без | | | | | |вмісту какао або з | | | | | |вмістом менш ніж | | | | | |40 мас. % какао у | | | | | |перерахунку на | | | | | |цілком знежирену | | | | | |основу, не включені| | | | | |до інших | | | | | |угруповань; харчові| | | | | |продукти із | | | | | |сировини товарних | | | | | |позицій 0401-0404, | | | | | |без вмісту або з | | | | | |вмістом какао | | | | | |менш ніж 5 мас. % у| | | | | |перерахунку на | | | | | |цілком знежирену | | | | | |основу, не включені| | | | | |до інших | | | | | |угруповань. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 1901.10 |- продукти дитячого| Вільно | * | * | | |харчування, | | | | | |розфасовані для | | | | | |роздрібної | | | | | |торгівлі | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 1901.20 |- суміші та тісто | * | * | * | | |для виробництва | | | | | |хлібобулочних та | | | | | |борошняних | | | | | |кондитерських | | | | | |виробів товарної | | | | | |позиції 19.05 | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 1901.90 |- інші | Вільно | * | * | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 19.02 |Вироби з тіста без | | | | | |дріжджів, піддані | | | | | |або не піддані | | | | | |тепловій обробці, з| | | | | |начинкою (з м'яса | | | | | |чи інших продуктів)| | | | | |чи без начинки, або| | | | | |вироблені в інший | | | | | |спосіб, наприклад | | | | | |спагеті, макарони, | | | | | |локшина та інші | | | | | |макаронні вироби; | | | | | |кускус, готовий або| | | | | |не готовий до | | | | | |споживання | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | |- вироби з тіста | | | | | |без дріжджів, не | | | | | |піддані тепловій | | | | | |обробці, без | | | | | |начинки або не | | | | | |виготовлені в інший| | | | | |спосіб: | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 1902.11 |- - з вмістом яєць | * | * | * | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 1902.19 |- - інші | Вільно | * | * | |------------+-------------------+----------+----------+------------| |ex 1902.20 |- вироби з | | | | | |дріжджового тіста з| | | | | |начинкою (піддані | | | | | |або не піддані | | | | | |тепловій обробці | | | | | |або виготовлені в | | | | | |інший спосіб): | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | |- - з вмістом понад| * | * | * | | |20 мас. % сосисок, | | | | | |ковбас й | | | | | |аналогічних | | | | | |продуктів, м'яса та| | | | | |м'ясних | | | | | |субпродуктів усіх | | | | | |видів, у тому числі| | | | | |жирів будь-якого | | | | | |виду або | | | | | |походження | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 1902.30 |- інші вироби з | * | * | * | | |бездріжджового | | | | | |тіста | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 1902.40 |- кускус | * | * | * | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 19.03 |Тапіока та її | Вільно | * | Вільно | | |замінники, | | | | | |вироблені з | | | | | |крохмалю, у формі | | | | | |пластівців, гранул,| | | | | |кульок, крупинок, | | | | | |горошин та в інших | | | | | |аналогічних формах.| | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 19.04 |Готові харчові | | | | | |вироби, одержані із| | | | | |зерна зернових | | | | | |культур за | | | | | |допомогою обробки | | | | | |здуванням або | | | | | |смаженням | | | | | |(наприклад, | | | | | |кукурудзяні | | | | | |пластівці); зернові| | | | | |злаки (крім | | | | | |кукурудзи) у | | | | | |вигляді пластівців,| | | | | |гранул чи | | | | | |оброблених в інший | | | | | |спосіб (за винятком| | | | | |борошна і крупки), | | | | | |попередньо | | | | | |проварені або | | | | | |приготовлені в | | | | | |інший спосіб, не | | | | | |включені до інших | | | | | |угруповань. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 1904.10 |- готові харчові | Вільно |Вільно(1) | * | | |вироби, одержані | | | | | |шляхом здуття або | | | | | |смаження зерна | | | | | |зернових культур | | | | | |або зернових | | | | | |продуктів | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 1904.20 |- готові харчові | Вільно | * | * | | |продукти, | | | | | |виготовлені з | | | | | |несмажених зернових| | | | | |пластівців або із | | | | | |сумішей несмажених | | | | | |зернових пластівців| | | | | |зі смаженими | | | | | |зерновими | | | | | |пластівцями чи з | | | | | |обробленими шляхом | | | | | |здуття зернами | | | | | |зернових культур | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 1904.30 |- пшениця Bulgur | * | * | * | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 1904.90 |- інші | * | * | * | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 19.05 |Хлібобулочні, | | | | | |кондитерські | | | | | |вироби, з вмістом | | | | | |чи без вмісту | | | | | |какао; вафельні | | | | | |пластини, порожні | | | | | |капсули, придатні | | | | | |для використання у | | | | | |фармацевтиці, | | | | | |вафельні облатки | | | | | |для запечатування, | | | | | |сушене тісто з | | | | | |борошна та крохмалю| | | | | |у вигляді пластин | | | | | |тощо. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 1905.10 |- хрусткі хлібці | Вільно | * | * | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 1905.20 |- пряники | * | * | * | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | |- печиво солодке | | | | | |сухе; вафлі та | | | | | |вафельні облатки: | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 1905.31 |- - печиво солодке | * | * | * | | |сухе | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 1905.32 |- - вафлі та | * | * | * | | |вафельні облатки | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 1905.40 |- сухарі, грінки та| * | * | * | | |аналогічні смажені | | | | | |вироби | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 1905.90 |- інші | * | * | *(1) | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 20.01 |Овочі, плоди та | | | | | |інші їстівні | | | | | |частини рослин, | | | | | |приготовлені або | | | | | |консервовані з | | | | | |доданням оцту чи | | | | | |оцтової кислоти. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| |ex 2001.90 |- інші: | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | |- - цукрова | Вільно | * | Вільно | | |кукурудза (Zea mays| | | | | |var. Saccharata); | | | | | |пальмова серцевина;| | | | | |ямс, батат і | | | | | |аналогічні їстівні | | | | | |частини рослин з | | | | | |вмістом крохмалю | | | | | |5 мас. % чи більше | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 20.02 |Томати, | | | | | |приготовлені або | | | | | |консервовані без | | | | | |додання оцту чи | | | | | |оцтової кислоти. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 2002.90 |- інші | Вільно | Вільно | Вільно | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 20.04 |Інші овочі, | | | | | |приготовлені або | | | | | |консервовані без | | | | | |додання оцту чи | | | | | |оцтової кислоти, | | | | | |морожені, крім | | | | | |продуктів товарної | | | | | |позиції 20.06. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| |ex 2004.10 |- картопля: | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | |- - у вигляді | Вільно | * | * | | |борошна, круп або | | | | | |пластівців | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| |ex 2004.90 |- інші овочі та | | | | | |овочеві суміші: | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | |- - цукрова | Вільно |Вільно(1) | Вільно | | |кукурудза (Zea mays| | | | | |var. Saccharata) | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 20.05 |Інші овочі, | | | | | |приготовлені або | | | | | |консервовані без | | | | | |додання оцту чи | | | | | |оцтової кислоти, | | | | | |неморожені, крім | | | | | |продуктів товарної | | | | | |позиції 20.06: | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| |ex 2005.20 |- картопля: | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | |- - у вигляді | Вільно | * | * | | |борошна, круп або | | | | | |пластівців | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 2005.80 |- цукрова кукурудза| Вільно |Вільно(1) | Вільно | | |(Zea mays var. | | | | | |Saccharata) | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 20.06 |Овочі, плоди, | | | | | |горіхи, шкірки | | | | | |плодів та інші | | | | | |частини рослин, | | | | | |консервовані з | | | | | |доданням цукру | | | | | |(зацукровані або | | | | | |просочені цукровим | | | | | |сиропом). | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| |ex 2006.00 |- цукрова кукурудза| Вільно | * | Вільно | | |(Zea mays var. | | | | | |Saccharata) | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 20.07 |Варення, желе, | | | | | |мармелади, | | | | | |фруктові пюре та | | | | | |пасти плодово- | | | | | |ягідні, які пройшли| | | | | |теплову обробку, з | | | | | |доданням чи без | | | | | |додання цукру чи | | | | | |інших | | | | | |підсолоджувальних | | | | | |речовин. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 2007.10 |- гомогенізовані | Вільно | * | * | | |готові продукти | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | |- інші: | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 2007.91 |- - цитрусові | Вільно | Вільно | * | | |фрукти | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 2007.99 |- - інші | Вільно | * | * | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 20.08 |Плоди та інші | | | | | |їстівні частини | | | | | |рослин, | | | | | |приготовлені або | | | | | |консервовані в | | | | | |інший спосіб, з | | | | | |доданням чи без | | | | | |додання цукру чи | | | | | |інших | | | | | |підсолоджувальних | | | | | |речовин або спирту,| | | | | |не включені до | | | | | |інших угруповань. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | |- горіхи, земляні | | | | | |горіхи (арахіс) та | | | | | |інше насіння, | | | | | |змішане або не | | | | | |змішане між собою: | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| |ex 2008.11 |- - арахіс: | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | |- - - арахісове | Вільно | Вільно | * | | |масло | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | |- - - арахіс, | Вільно | * | Вільно | | |обсмажений | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | |- інші, у тому | | | | | |числі суміші інші, | | | | | |ніж зазначені у | | | | | |2008.19: | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 2008.91 |- - пальмова | Вільно |Вільно(1) | Вільно | | |серцевина | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| |ex 2008.99 |- - інші: | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | |- - - цукрова | Вільно | * | Вільно | | |кукурудза (Zea mays| | | | | |var. Saccharata) | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 21.01 |Екстракти, есенції | | | | | |та концентрати з | | | | | |кави, чаю або мате | | | | | |(парагвайський чай)| | | | | |та готові продукти | | | | | |на їхній основі або| | | | | |на основі кави, чаю| | | | | |чи мате | | | | | |(парагвайського | | | | | |чаю); смажений | | | | | |цикорій та інші | | | | | |смажені замінники | | | | | |кави та екстракти, | | | | | |есенції і | | | | | |концентрати з них. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | |- екстракти, | | | | | |есенції та | | | | | |концентрати кави і | | | | | |готові продукти на | | | | | |основі цих | | | | | |екстрактів, есенцій| | | | | |і концентратів або | | | | | |на основі кави: | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 2101.11 |- - екстракти, | Вільно | Вільно | Вільно | | |есенції та | | | | | |концентрати | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 2101.12 |- - готові продукти| Вільно | Вільно | * | | |на основі цих | | | | | |екстрактів, есенцій| | | | | |і концентратів або | | | | | |на основі кави | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 2101.20 |- екстракти, | Вільно | Вільно | * | | |есенції та | | | | | |концентрати з чаю | | | | | |чи мате, або | | | | | |парагвайського чаю,| | | | | |і готові продукти | | | | | |на їхній основі або| | | | | |на основі чаю чи | | | | | |мате, або | | | | | |парагвайського чаю | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 2101.30 |- смажений цикорій | Вільно | Вільно | Вільно | | |та інші смажені | | | | | |замінники кави і | | | | | |екстракти, есенції | | | | | |та концентрати з | | | | | |них | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 21.02 |Дріжджі (активні чи| | | | | |неактивні); інші | | | | | |мертві одноклітинні| | | | | |мікроорганізми | | | | | |(крім вакцин | | | | | |товарної позиції | | | | | |30.02); готові | | | | | |пекарські порошки. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 2102.10 |- дріжджі активні | Вільно | Вільно | Вільно(2) | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 2102.20 |- дріжджі | Вільно |Вільно(1) | Вільно(1) | | |неактивні; інші | | | | | |мертві одноклітинні| | | | | |мікроорганізми: | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 2102.30 |- порошки пекарські| Вільно | Вільно | Вільно | | |готові | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 21.03 |Продукти для | | | | | |приготування соусів| | | | | |та готові соуси; | | | | | |смакові добавки та | | | | | |приправи змішані; | | | | | |порошок гірчиці та | | | | | |готова гірчиця. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 2103.10 |- соус соєвий | Вільно | Вільно | Вільно | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 2103.20 |- кетчуп та інші | Вільно | * | Вільно | | |томатні соуси | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 2103.30 |- порошок гірчиці | Вільно | Вільно | Вільно(1) | | |та готова гірчиця | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 2103.90 |- інші | * | * | Вільно | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 21.04 |Супи чи бульйони | * | * | * | | |готові і заготовки | | | | | |для їхнього | | | | | |приготування; | | | | | |гомогенізовані | | | | | |складені харчові | | | | | |продукти. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 21.05 |Морозиво та інші |виключено | * | * | | |види харчового | | | | | |льоду, що містять | | | | | |або не містять | | | | | |какао. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 21.06 |Харчові продукти, | | | | | |не включені до | | | | | |інших угруповань. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 2106.10 |- білкові | Вільно | * | * | | |концентрати та | | | | | |речовини з білковою| | | | | |структурою | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| |ex 2106.90 |- інші: | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | |- - інші ніж сиропи|виключено | * | * | | |цукрові, | | | | | |ароматизовані або | | | | | |з доданням | | | | | |барвників | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 22.01 |Води, у тому числі | Вільно | Вільно | Вільно | | |природні або штучні| | | | | |мінеральні, | | | | | |газовані, без | | | | | |додання цукру чи | | | | | |інших | | | | | |підсолоджувальних | | | | | |або | | | | | |ароматизувальних | | | | | |речовин; лід та | | | | | |сніг. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 22.02 |Води, у тому числі | | | | | |мінеральні та | | | | | |газовані, з | | | | | |доданням цукру чи | | | | | |інших | | | | | |підсолоджувальних | | | | | |або | | | | | |ароматизувальних | | | | | |речовин, та інші | | | | | |безалкогольні | | | | | |напої, крім | | | | | |фруктових або | | | | | |овочевих соків | | | | | |товарної позиції | | | | | |20.09 | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 2202.10 |- води, у тому | Вільно | Вільно | Вільно | | |числі мінеральні та| | | | | |газовані, з | | | | | |доданням цукру чи | | | | | |інших | | | | | |підсолоджувальних | | | | | |або | | | | | |ароматизувальних | | | | | |речовин | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 2202.90 |- інші | * | * | * | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 22.03 |Пиво із солоду | Вільно | Вільно | Вільно | | |(солодове). | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 22.05 |Вермути та | Вільно | Вільно | Вільно | | |виноградні | | | | | |натуральні вина, | | | | | |інші, з доданням | | | | | |рослинних або | | | | | |ароматизувальних | | | | | |екстрактів. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 22.07 |Спирт етиловий | | | | | |неденатурований, з | | | | | |концентрацією | | | | | |алкоголю не менш | | | | | |ніж 80 об. %; спирт| | | | | |етиловий та інші | | | | | |спирти, | | | | | |денатуровані, | | | | | |будь-якої | | | | | |концентрації. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 2207.20 |- спирт етиловий та| Вільно | Вільно | Вільно | | |інші спирти | | | | | |денатуровані будь- | | | | | |якої концентрації | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 22.08 |Спирт етиловий | | | | | |неденатурований, з | | | | | |концентрацією | | | | | |спирту менш ніж | | | | | |80 об. %; спиртові | | | | | |настоянки, лікери | | | | | |та інші спиртові | | | | | |напої. | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 2208.20 |- спиртні напої, | Вільно | Вільно | Вільно | | |одержані | | | | | |перегонкою | | | | | |виноградного вина | | | | | |або вичавок | | | | | |винограду | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 2208.30 |- віскі | Вільно | Вільно | Вільно | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 2208.40 |- ром і тафія | Вільно | Вільно | Вільно | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 2208.50 |- джин та ялівцева | Вільно | Вільно | Вільно | | |настоянка | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 2208.60 |- горілка | Вільно | Вільно | Вільно | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 2208.70 |- лікери і солодкі | Вільно | Вільно | Вільно | | |наливки | | | | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 2208.90 |- інші | Вільно | Вільно | * | |------------+-------------------+----------+----------+------------| | 22.09 |Оцет харчовий та | Вільно | Вільно | Вільно | | |його замінники, | | | | | |одержані з оцтової | | | | | |кислоти. | | | | ---------------------------------------------------------------------
--------------- (*) = мито згідно зі статтями 1 та 2 цього додатка.
Вільно = мито не стягується згідно зі статтею 8 цієї Угоди.
(*) = також містить тарифні лінії, стосовно яких
застосовується режим "Вільно".
(1) = продукція, призначена для кормових цілей:
Норвегія: надає часткові поступки. Швейцарія: не надає поступок.
(2) = Поступки, що не надаються хлібопекарським дріжжям та
продукції, що призначена для кормових цілей.
Таблиція 2 до додатка II
ТАРИФНІ ПОСТУПКИ УКРАЇНИ
1. З 1 січня 2012 року Україна повинна скасувати всі мита на
товари, що походять з держави ЄАВТ та позначені в останній колонці
таблиці позначкою "0".
2. Мита на імпорт в Україну товарів, що походять з держави
ЄАВТ та позначені в останній колонці таблиці 2 позначкою "3",
повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіка:
- з 1 січня 2012 року до 75% розміру базового мита,
- з 1 січня 2013 року до 50% розміру базового мита,
- з 1 січня 2014 року до 25% розміру базового мита,
- з 1 січня 2015 року мито, що залишилося після зазначених
вище скорочень, повинно бути скасовано цілком.
3. Мита на імпорт в Україну товарів, що походять з держави
ЄАВТ та позначені в останній колонці таблиці 2 позначкою "5",
повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіка:
- з 1 січня 2012 року до 83% розміру базового мита,
- з 1 січня 2013 року до 67% розміру базового мита,
- з 1 січня 2014 року до 50% розміру базового мита,
- з 1 січня 2015 року до 34% розміру базового мита,
- з 1 січня 2016 року до 17% розміру базового мита,
- з 1 січня 2017 року мито, що залишилося після зазначених
вище скорочень, повинно бути скасовано цілком.
4. Мита на імпорт в Україну товарів, що походять з держави
ЄАВТ та позначені в останній колонці таблиці 2 позначкою "7",
повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіка:
- з 1 січня 2012 року до 87% розміру базового мита,
- з 1 січня 2013 року до 75% розміру базового мита,
- з 1 січня 2014 року до 62% розміру базового мита,
- з 1 січня 2015 року до 50% розміру базового мита,
- з 1 січня 2016 року до 37% розміру базового мита,
- з 1 січня 2017 року до 25% розміру базового мита,
- з 1 січня 2018 року до 12% розміру базового мита
- з 1 січня 2019 року мито, що залишилося після зазначених
вище скорочень, повинно бути скасовано цілком.
5. Мита на імпорт товарів в Україну, що походять з держави
ЄАВТ та позначені в останній колонці таблиці позначкою "OT",
переглядатиметься в рамках Спільного комітету відповідно до статей
3 та 5 цього додатка.
------------------------------------------------------------------ |Український | Опис товарів |Зв'язаний |Діюче мито|Категорія | |код митного | | рівень |станом на |скорочення| | тарифу | | мита | 1 січня | мит | |( 2371а-14 )| | |2009 року | | |( 2371б-14 )| | | | | |( 2371в-14 )| | | | | |( 2371г-14 )| | | | | | ГС 2007 | | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0403105100 |- - - не більш ніж| 10 | 10 | 7 | | |1,5 мас. % | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0403105300 |- - - - понад | 10 | 10 | 7 | | |1,5 мас. %, але не| | | | | |більш ніж | | | | | |27 мас. % | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0403105900 |- - - - понад | 10 | 10 | 7 | | |27 мас. % | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0403109100 |- - - - не більш | 10 | 10 | 7 | | |ніж 3 мас. % | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0403109300 |- - - - понад | 10 | 10 | 7 | | |3 мас. %, але не | | | | | |більш ніж 6 мас. %| | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0403109900 |- - - - понад | 10 | 10 | 7 | | |6 мас. % | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0403907100 |- - - - не більш | 10 | 10 | 7 | | |ніж 1,5 мас. % | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0403907300 |- - - - понад | 10 | 10 | 7 | | |1,5 мас. %, але не| | | | | |більш ніж | | | | | |27 мас. % | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0403907900 |- - - - понад | 10 | 10 | 7 | | |27 мас. % | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0403909100 |- - - - не більш | 10 | 10 | 7 | | |ніж 3 мас. % | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0403909300 |- - - - понад | 10 | 10 | 7 | | |3 мас. %, але не | | | | | |більш ніж 6 мас. %| | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0403909900 |- - - - понад | 10 | 10 | 7 | | |6 мас. % | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0501000000 |Людське волосся, | 20 | 20 | 7 | | |необроблене, мите | | | | | |чи немите, | | | | | |знежирене чи | | | | | |незнежирене; | | | | | |відходи волосся | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0502100000 |- щетина свійських| 20 | 20 | 7 | | |або диких свиней | | | | | |та відходи щетини | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0502900000 |- інші | 20 | 20 | 7 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0505101000 |- - необроблені | 20 | 20 | 7 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0505109000 |- - інші | 20 | 20 | 7 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0505900000 |- інші | 20 | 20 | 7 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0507100000 |- слонова кістка; | 20 | 20 | 5 | | |порошок і відходи | | | | | |слонової кістки | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0507900000 |- інші | 20 | 20 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0508000000 |Корали та | 20 | 20 | 5 | | |аналогічні | | | | | |матеріали, не | | | | | |оброблені або | | | | | |піддані первинній | | | | | |обробці; черепашки| | | | | |та панцирі | | | | | |молюсків, | | | | | |ракоподібних чи | | | | | |голкошкірих, | | | | | |скелетні пластини | | | | | |каракатиць, не | | | | | |оброблені або | | | | | |піддані первинній | | | | | |обробці, але без | | | | | |надання форми, | | | | | |їхній порошок і | | | | | |відходи | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0510000000 |Амбра сіра, | 20 | 0 | 0 | | |струмина боброва, | | | | | |цівета і мускус; | | | | | |шпанські мушки; | | | | | |жовч, у тому числі| | | | | |суха; залози та | | | | | |інші продукти | | | | | |тваринного | | | | | |походження, | | | | | |використовувані | | | | | |для виготовлення | | | | | |фармацевтичних | | | | | |засобів, свіжі, | | | | | |охолоджені, | | | | | |морожені або | | | | | |оброблені в інший | | | | | |спосіб для | | | | | |тимчасового | | | | | |зберігання | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0710400000 |- цукрова | 20 | 20 | 5 | | |кукурудза | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0711903000 |- - - цукрова | 20 | 5 | 5 | | |кукурудза | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0901110010 |- - - для | 0 | 0 | 0 | | |промислового | | | | | |виробництва | | | | | |компонентів | | | | | |кавових напоїв і | | | | | |кави натуральної, | | | | | |смаженої в | | | | | |зернах, меленої, | | | | | |розчинної | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0901110090 |- - - інші | 0 | 0 | 0 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0901120000 |- - без кофеїну | 0 | 0 | 0 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0901210000 |- - з кофеїном | 5 | 5 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0901220000 |- - без кофеїну | 5 | 5 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0901901000 |- - шкаралупа та | 0 | 0 | 0 | | |оболонки зерен | | | | | |кави | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0901909000 |- - замінники | 20 | 20 | 5 | | |кави, що містять | | | | | |каву | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0902100010 |- - у одноразових | 10 | 10 | 5 | | |фільтр-пакетах | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0902100090 |- - інший | 10 | 10 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0902200010 |- - у первинних | 0 | 0 | 0 | | |упаковках масою | | | | | |нетто 10 кг і | | | | | |більше | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0902200090 |- - інший | 10 | 10 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0902300010 |- - у одноразових | 10 | 10 | 5 | | |фільтр-пакетах | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0902300090 |- - інший | 10 | 10 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0902400010 |- - у первинних | 0 | 0 | 0 | | |упаковках масою | | | | | |нетто 10 кг і | | | | | |більше | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |0902400090 |- - інші | 10 | 10 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1302120000 |- - із солодки | 20 | 0 | 0 | | |(локриці) | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1302130000 |- - з хмелю | 20 | 10 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1302190500 |- - - живиця | 20 | 0 | 0 | | |ванільна | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1302198000 |- - - - інші | 20 | 0 | 0 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1302201000 |- - сухі | 0 | 0 | 0 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1302209000 |- - інші | 0 | 0 | 0 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1302310000 |- - агар-агар | 20 | 0 | 0 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1302321000 |- - - з плодів або| 20 | 0 | 0 | | |насіння ріжкового | | | | | |дерева | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1302329000 |- - - з насіння | 20 | 0 | 0 | | |циамопсиса, або | | | | | |гуара | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1302390000 |- - інші | 20 | 0 | 0 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1401100000 |- бамбук | 20 | 2 | 0 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1401200000 |- індійська | 20 | 2 | 0 | | |тростина, або | | | | | |ротанг | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1401900000 |- інші | 20 | 2 | 0 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1404200000 |- бавовняний линт | 20 | 2 | 0 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1404900000 |- інші | 10 | 2 | 0 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1516201000 |- - олія рицинова | 20 | 20 | 7 | | |гідрогенізована | | | | | |(так званий | | | | | |"опаловий віск") | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1517101000 |- - із вмістом | 10 | 10 | OT | | |молочних жирів | | | | | |понад 10 мас. %, | | | | | |але не більш ніж | | | | | |15 мас. % | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1517901000 |- - із вмістом | | 15 | OT | | |молочних жирів | | | | | |понад 10 мас. %, | | | | | |але не більш ніж | | | | | |15 мас. % | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1517909300 |- - - харчові | 15 | 15 | OT | | |суміші або | | | | | |продукти, що | | | | | |використовуються | | | | | |для змащування | | | | | |форм | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1518001000 |- ліноксин | 5 | 5 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1520000000 |Гліцерин сирий; | 0 | 0 | 0 | | |гліцеринова вода | | | | | |та гліцериновий | | | | | |луг | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1521100000 |- воски рослинні | 0 | 0 | 0 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1521901000 |- - спермацет, | 20 | 15 | 5 | | |рафінований чи | | | | | |нерафінований або | | | | | |забарвлений чи | | | | | |незабарвлений | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1521909100 |- - - неочищений | 20 | 15 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1521909900 |- - - інший | 20 | 15 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1522001000 |- дегра | 20 | 20 | 7 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1522003100 |- - - соапсток | 20 | 20 | 7 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1522003900 |- - - інші | 20 | 20 | 7 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1522009100 |- - - олійний фуз | 20 | 20 | OT | | |або жирові | | | | | |залишки, соапсток | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1522009900 |- - - інші | 20 | 20 | OT | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1702500000 |- фруктоза хімічно| 5 | 5 | 5 | | |чиста | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1702901000 |- - мальтоза | 5 | 5 | 5 | | |хімічно чиста | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1704101100 |- - - у вигляді | 10 | 10 | 7 | | |стрічки (смужки) | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1704101900 |- - - інші | 10 | 10 | 7 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1704109100 |- - - у вигляді | 10 | 10 | 7 | | |стрічки (смужки) | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1704109900 |- - - інші | 10 | 10 | 7 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1704901000 |- - екстракт | 10 | 10 | 7 | | |солодки, або | | | | | |лакриці, який | | | | | |містить понад | | | | | |10 мас. % цукрози,| | | | | |але без додання | | | | | |інших речовин | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1704903000 |- - білий шоколад | 10 | 10 | OT | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1704905100 |- - - пасти і | 10 | 10 | 7 | | |маси, у тому числі| | | | | |марципан, у | | | | | |первинних | | | | | |упаковках, масою | | | | | |нетто 1 кг чи | | | | | |більше | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1704905500 |- - - льодяники | 10 | 10 | OT | | |від болю у горлі і| | | | | |цукерки від кашлю | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1704906100 |- - - драже та | 10 | 10 | OT | | |аналогічні їм | | | | | |солодощі, у | | | | | |вигляді драже | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1704906500 |- - - - | 10 | 10 | OT | | |кондитерські | | | | | |вироби у вигляді | | | | | |гумки або желе, у | | | | | |тому числі | | | | | |фруктова паста | | | | | |(мармелад) у | | | | | |вигляді | | | | | |кондитерських | | | | | |виробів із цукру | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1704907100 |- - - - карамель, | 10 | 10 | OT | | |з вареного цукру | | | | | |без жирових | | | | | |добавок, з | | | | | |начинкою чи без | | | | | |начинки | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1704907500 |- - - - ірис, | 10 | 10 | OT | | |цукерки та | | | | | |аналогічні | | | | | |солодощі, з | | | | | |вареного цукру з | | | | | |жировими | | | | | |добавками | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1704908100 |- - - - - одержані| 10 | 10 | OT | | |в результаті | | | | | |пресування (у | | | | | |вигляді таблеток) | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1704909900 |- - - - - інші | 10 | 10 | OT | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1803100000 |- незнежирена | 0 | 0 | 0 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1803200000 |- повністю або | 0 | 0 | 0 | | |частково | | | | | |знежирена | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1804000000 |Какао-масло, | 0 | 0 | 0 | | |какао-жир | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1805000010 |- в упаковках, | 0 | 0 | 0 | | |масою нетто 10 кг | | | | | |і більше | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1805000090 |- інший | 0 | 0 | 0 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1806101500 |- - без вмісту | 5 | 5 | 7 | | |цукрози або із | | | | | |вмістом менш ніж | | | | | |5 мас. % цукрози | | | | | |(у тому числі | | | | | |інвертного цукру, | | | | | |перерахованого на | | | | | |цукрозу) чи | | | | | |ізоглюкози, | | | | | |перерахованої на | | | | | |цукрозу | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1806102000 |- - із вмістом | 5 | 5 | OT | | |5 мас. % чи | | | | | |більше, але менш | | | | | |ніж 65 мас. % | | | | | |цукрози (у тому | | | | | |числі інвертного | | | | | |цукру, | | | | | |перерахованого на | | | | | |цукрозу) чи | | | | | |ізоглюкози, | | | | | |перерахованої на | | | | | |цукрозу | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1806103000 |- - із вмістом | 5 | 5 | OT | | |65 мас. % чи | | | | | |більше, але менш | | | | | |ніж 80 мас. % | | | | | |цукрози (у тому | | | | | |числі інвертного | | | | | |цукру, | | | | | |перерахованого на | | | | | |цукрозу) чи | | | | | |ізоглюкози, | | | | | |перерахованої на | | | | | |цукрозу | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1806109000 |- - із вмістом | 5 | 5 | OT | | |80 мас. % чи | | | | | |більше цукрози (у | | | | | |тому числі | | | | | |інвертного цукру, | | | | | |перерахованого на | | | | | |цукрозу) чи | | | | | |ізоглюкози, | | | | | |перерахованої на | | | | | |цукрозу | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1806201000 |- - із вмістом | 15 | 15 | OT | | |31 мас. % чи | | | | | |більше какао-масла| | | | | |чи із вмістом у | | | | | |сумі 31 мас. % чи| | | | | |більше какао-масла| | | | | |й молочного жиру | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1806203000 |- - із вмістом у | 15 | 15 | OT | | |сумі 25 мас. % чи | | | | | |більше, але менше | | | | | |31 мас. % какао- | | | | | |масла та молочного| | | | | |жиру | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1806205000 |- - - із вмістом | 15 | 15 | OT | | |18 мас. % чи | | | | | |більше какао- | | | | | |масла | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1806207000 |- - - крихти | 15 | 15 | OT | | |молочного | | | | | |шоколаду | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1806208000 |- - - шоколадна | 15 | 15 | OT | | |глазур | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1806209500 |- - - інші | 15 | 15 | OT | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1806310000 |- - з начинкою | 10 | 10 | OT | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1806321000 |- - - з доданням | 5 | 5 | OT | | |зерен зернових | | | | | |культур, горіхів | | | | | |або плодів | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1806329000 |- - - інші | 5 | 5 | OT | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1806901100 |- - - - які | 10 | 10 | OT | | |містять алкоголь | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1806901900 |- - - - інші | 10 | 10 | OT | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1806903100 |- - - - з | 10 | 10 | OT | | |начинкою | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1806903910 |- - - - - вироби з| 10 | 10 | 7 | | |вмістом неїстівних| | | | | |ігор або | | | | | |сувенірів | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1806903990 |- - - - - інші | 10 | 10 | 7 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1806905000 |- - кондитерські | 10 | 10 | OT | | |вироби з цукру та | | | | | |їхні замінники, | | | | | |виготовлені з | | | | | |цукрозамінників, з| | | | | |вмістом какао | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1806906000 |- - пасти, що | 10 | 10 | 7 | | |містять какао | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1806907000 |- - готові вироби,| 10 | 10 | 7 | | |що містять какао | | | | | |та | | | | | |використовуються | | | | | |для виробництва | | | | | |напоїв | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1806909000 |- - інші | 10 | 10 | 7 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1901100000 |- продукти | 0 | 0 | 0 | | |дитячого | | | | | |харчування, | | | | | |розфасовані для | | | | | |роздрібної | | | | | |торгівлі | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1901200000 |- суміші та тісто | 10 | 10 | 5 | | |для виробництва | | | | | |хлібобулочних та | | | | | |борошняних | | | | | |кондитерських | | | | | |виробів товарної | | | | | |позиції 1905 | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1901901100 |- - - із вмістом | 10 | 10 | 5 | | |сухого екстракту | | | | | |90 мас. % чи | | | | | |більше | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1901901900 |- - - інші | 10 | 10 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1901909100 |- - - без вмісту | 10 | 10 | 5 | | |молочних жирів, | | | | | |цукрози, | | | | | |ізоглюкози, | | | | | |глюкози, крохмалю | | | | | |або із вмістом | | | | | |менш ніж | | | | | |1,5 мас. % | | | | | |молочних жирів, | | | | | |менш ніж 5 мас. % | | | | | |цукрози (у тому | | | | | |числі інвертного | | | | | |цукру) чи | | | | | |ізоглюкози, менш | | | | | |ніж 5 мас. % | | | | | |глюкози або | | | | | |крохмалю, крім | | | | | |харчових продуктів| | | | | |у вигляді порошку | | | | | |із сировини | | | | | |товарних позицій | | | | | |0401-0404 | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1901909900 |- - - інші | 10 | 10 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1902110000 |- - із вмістом | 20 | 20 | 7 | | |яєць | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1902191000 |- - - без вмісту | 15 | 15 | 7 | | |борошна або крупки| | | | | |з м'якої пшениці | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1902199000 |- - - інші | 15 | 15 | 7 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1902209100 |- - - піддані | 20 | 20 | OT | | |тепловій обробці | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1902209900 |- - - інші | 20 | 20 | OT | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1902301000 |- - висушені | 10 | 10 | 7 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1902309000 |- - інші | 10 | 10 | 7 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1902401000 |- - | 20 | 20 | 7 | | |неприготовлений | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1902409000 |- - інший | 20 | 20 | 7 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1903000000 |Тапіока та її | 20 | 20 | 7 | | |замінники, | | | | | |приготовлені з | | | | | |крохмалю, у формі | | | | | |пластівців, | | | | | |гранул, кульок, | | | | | |крупинок, горошин | | | | | |і в інших | | | | | |аналогічних | | | | | |формах | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1904101000 |- - виготовлені з | 10 | 10 | OT | | |кукурудзи | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1904103000 |- - виготовлені з | 10 | 10 | OT | | |рису | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1904109000 |- - інші | 10 | 10 | OT | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1904201000 |- - вироби типу | 10 | 10 | OT | | |мюслі (Musli) на | | | | | |основі несмажених | | | | | |пластівців із | | | | | |зерна зернових | | | | | |культур | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1904209100 |- - - виготовлені | 10 | 10 | OT | | |з кукурудзи | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1904209500 |- - - виготовлені | 10 | 10 | OT | | |з рису | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1904209900 |- - - інші | 10 | 10 | OT | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1904300000 |- пшениця Bulgur | 10 | 10 | OT | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1904901000 |- - рис | 10 | 10 | OT | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1904908000 |- - інші | 10 | 10 | OT | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1905100000 |- хрусткі хлібці | 10 | 10 | OT | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1905201000 |Пряники, з із | 10 | 10 | OT | | |вмістом менш ніж | | | | | |30 мас. % цукрози | | | | | |(у тому числі | | | | | |інвертного цукру, | | | | | |вираженого як | | | | | |цукроза) | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1905203000 |- - з вмістом чи | 10 | 10 | OT | | |без вмісту какао, | | | | | |із вмістом | | | | | |30 мас. % чи | | | | | |більше, але менш | | | | | |ніж 50 мас. % | | | | | |цукрози (у тому | | | | | |числі інвертного | | | | | |цукру, вираженого | | | | | |як цукроза) | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1905209000 |- - із вмістом | 10 | 10 | OT | | |50 мас. % чи | | | | | |більше цукрози (у | | | | | |тому числі | | | | | |інвертного цукру, | | | | | |вираженого | | | | | |як цукроза) | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1905311100 |- Кози: | 10 | 10 | OT | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1905311900 |- - - - інші | 10 | 10 | OT | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1905313000 |- - - - із вмістом| 10 | 10 | OT | | |8 мас. % чи більше| | | | | |молочних жирів | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1905319100 |- - - - - печиво | 10 | 10 | OT | | |сухе з начинкою у | | | | | |вигляді сандвічів | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1905319900 |- - - - - інші | 10 | 10 | OT | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1905320500 |- - - з вмістом | 10 | 10 | OT | | |води понад | | | | | |10 мас. % | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1905321100 |- - - - - у | 10 | 10 | OT | | |первинних | | | | | |упаковках, масою | | | | | |нетто не більш ніж| | | | | |85 г | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1905321900 |- - - - - інші | 10 | 10 | OT | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1905329100 |- - - - - | 10 | 10 | 5 | | |підсолені, з | | | | | |начинкою чи без | | | | | |неї | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1905329900 |- - - - - інші | 10 | 10 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1905401000 |- - сухарі | 12 | 12 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1905409000 |- - інші | 12 | 12 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1905901000 |- - прісний хліб | 10 | 10 | 5 | | |(маца) | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1905902000 |- - вафельні | 10 | 10 | 5 | | |пластини, порожні | | | | | |капсули для | | | | | |використання у | | | | | |фармацевтиці, | | | | | |вафельні облатки | | | | | |для запечатування,| | | | | |рисовий папір і | | | | | |аналогічні | | | | | |продукти | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1905903000 |- - - хлібобулочні| 10 | 10 | 5 | | |вироби без додання| | | | | |меду, яєць, сиру | | | | | |або плодів, із | | | | | |вмістом у сухому | | | | | |стані не більш ніж| | | | | |5 мас. % цукру і | | | | | |не більш ніж | | | | | |5 мас. % жиру | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1905904500 |- - - печиво сухе | 10 | 10 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1905905500 |- - - продукти | 10 | 10 | 5 | | |екструдовані або | | | | | |експадовані, пряні| | | | | |або підсолені | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1905906000 |- - - - з доданням| 10 | 10 | 5 | | |підсолоджувальних | | | | | |речовин | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |1905909000 |- - - - інші | 10 | 10 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2001903000 |- - цукрова | 17 | 17 | 5 | | |кукурудза (Zea | | | | | |mays var. | | | | | |saccharata) | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2001904000 |- - ямс, батат, | 17 | 17 | 5 | | |або солодка | | | | | |картопля, і | | | | | |аналогічні їстівні| | | | | |частини рослин із | | | | | |вмістом 5 мас. % | | | | | |чи більше | | | | | |крохмалю | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2001906000 |- - пальмова | 17 | 17 | 5 | | |серцевина | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2002901100 |- - - у первинних | 12 | 12 | OT | | |упаковках, масою | | | | | |нетто понад 1 кг | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2002901900 |- - - у первинних | 12 | 12 | OT | | |упаковках, масою | | | | | |нетто не більш ніж| | | | | |1 кг | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2002903100 |- - - у первинних | 12 | 12 | 5 | | |упаковках, масою | | | | | |нетто понад 1 кг | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2002903900 |- - - у первинних | 12 | 12 | 5 | | |упаковках, масою | | | | | |нетто не більш ніж| | | | | |1 кг | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2002909100 |- - - у первинних | 12 | 12 | 5 | | |упаковках, масою | | | | | |нетто понад 1 кг | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2002909900 |- - - у первинних | 12 | 12 | OT | | |упаковках, масою | | | | | |нетто не більш ніж| | | | | |1 кг | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2003102000 |- - попередньо | 12 | 10 | OT | | |консервовані, | | | | | |повністю піддані | | | | | |глибокій тепловій | | | | | |обробці | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2004109100 |- - - у вигляді | 15 | 10 | 5 | | |борошна, крупів | | | | | |або пластівців | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2004901000 |- - цукрова | 15 | 15 | 5 | | |кукурудза (Zea | | | | | |mays var. | | | | | |saccharata) | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2005201000 |- - у вигляді | 12 | 12 | 5 | | |борошна, круп або | | | | | |пластівців | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2005800000 |- цукрова | 10 | 10 | 5 | | |кукурудза (Zea | | | | | |mays var. | | | | | |saccharata) | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2006003800 |- - інші | 20 | 20 | 7 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2006009900 |- - - інші | 20 | 20 | 7 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2007101000 |- - з вмістом | 10 | 10 | 5 | | |цукру понад | | | | | |13 мас. % | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2007109100 |- - - з тропічних | 10 | 10 | 5 | | |плодів | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2007109900 |- - - інші | 10 | 10 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2007911000 |- - - із вмістом | 15 | 15 | 5 | | |цукру понад | | | | | |30 мас. % | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2007913000 |- - - із вмістом | 15 | 15 | 5 | | |цукру понад | | | | | |13 мас. %, але не | | | | | |більш ніж | | | | | |30 мас. % | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2007919000 |- - - інші | 15 | 15 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2007991000 |- - - - пюре та | 10 | 10 | 5 | | |пасти сливові в | | | | | |первинних | | | | | |упаковках, масою | | | | | |нетто понад | | | | | |100 кг, призначені| | | | | |для промислового | | | | | |оброблення | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2007992000 |- - - - пюре та | 10 | 10 | 5 | | |пасти з каштанів | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2007993100 |- - - - - з вишень| 10 | 10 | 5 | | |і черешень | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2007993300 |- - - - - з | 10 | 10 | 5 | | |полуниць і суниць | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2007993500 |- - - - - з | 10 | 10 | 5 | | |малини | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2007993900 |- - - - - інші | 10 | 10 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2007995500 |- - - - пюре та | 10 | 10 | 5 | | |компоти з яблук | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2007995710 |- - - - з | 10 | 10 | 5 | | |тропічних плодів і| | | | | |тропічних горіхів | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2007995720 |- - - - - пюре з | 10 | 10 | 5 | | |бананів, без | | | | | |додання цукру або | | | | | |інших | | | | | |підсолоджувальних | | | | | |речовин, | | | | | |консервоване в | | | | | |асептичний спосіб,| | | | | |в ємкості, масою | | | | | |нетто понад 190 кг| | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2007995790 |- - - - - інші | 10 | 10 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2007999100 |- - - - пюре та | 10 | 10 | 5 | | |компоти з яблук | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2007999300 |- - - - з | 10 | 2 | 0 | | |тропічних плодів і| | | | | |тропічних горіхів | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2007999810 |- - - - - пюре з | 10 | 10 | 5 | | |бананів, без | | | | | |додання цукру або | | | | | |інших | | | | | |підсолоджувальних | | | | | |речовин, | | | | | |консервоване в | | | | | |асептичний спосіб,| | | | | |в ємкості, масою | | | | | |нетто понад 190 кг| | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2007999890 |- - - - - інші | 10 | 10 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2008111000 |- - - арахісове | 10 | 10 | 5 | | |масло | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2008119200 |- - - - - | 8 | 0 | 0 | | |обсмажені | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2008910000 |- - серцевина | 5 | 5 | 5 | | |пальми | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2008998500 |- - - - - | 15 | 15 | 5 | | |кукурудза, крім | | | | | |цукрової кукурудзи| | | | | |(Zea mays var. | | | | | |Saccharata) | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2101111110 |- - - - розчинна | 10 | 5 | 7 | | |кава в первинній | | | | | |упаковці, масою | | | | | |нетто не більш ніж| | | | | |10 кг | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2101111190 |- - - - інші | 10 | 10 | 7 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2101111900 |- - - інші | 10 | 10 | 7 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2101129200 |- - готові | 10 | 10 | 7 | | |продукти на основі| | | | | |цих екстрактів, | | | | | |есенцій і | | | | | |концентратів або | | | | | |на основі кави: | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2101129800 |- - - інші | 10 | 10 | OT | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2101202000 |- - екстракти, | 10 | 10 | 7 | | |есенції або | | | | | |концентрати | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2101209200 |- - - на основі | 10 | 10 | 7 | | |екстрактів, | | | | | |есенцій або | | | | | |концентратів з чаю| | | | | |чи мате, або | | | | | |парагвайського чаю| | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2101209800 |- - - інші | 10 | 10 | OT | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2101301100 |- - - смажений | 10 | 10 | 7 | | |цикорій | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2101301900 |- - - інші | 10 | 10 | OT | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2101309100 |- - - смаженого | 10 | 10 | 7 | | |цикорію | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2101309900 |- - - інші | 10 | 10 | OT | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2102101000 |- дріжджі | 15 | 15 | 7 | | |активні: | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2102103100 |- - - сухі | 20 | 20 | 7 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2102103900 |- - - інші | 20 | 20 | 7 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2102109000 |- - інші | 15 | 15 | 7 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2102201100 |- - - у вигляді | 10 | 10 | 5 | | |таблеток, кубиків | | | | | |чи аналогічних | | | | | |форм або в | | | | | |первинних | | | | | |упаковках, масою | | | | | |нетто не більш ніж| | | | | |1 кг | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2102201900 |- - - інші | 10 | 10 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2102209000 |- - інші | 10 | 10 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2102300000 |- порошки | 10 | 10 | 5 | | |пекарські готові | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2103100000 |- соус соєвий | 15 | 15 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2103200000 |- кетчуп та інші | 15 | 15 | 5 | | |томатні соуси | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2103301000 |- - порошок | 15 | 15 | 5 | | |гірчиці | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2103309000 |- - готова | 12 | 12 | 5 | | |гірчиця | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2103901000 |- - мангове чутні,| 10 | 10 | 5 | | |рідке | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2103903000 |- - настоянки | 10 | 10 | 5 | | |гіркі ароматичні | | | | | |із вмістом 44,2- | | | | | |49,2 об. % спирту | | | | | |й 1,5-6 мас. % | | | | | |тирличу | | | | | |(генціану), | | | | | |прянощів і різних | | | | | |інгредієнтів із | | | | | |вмістом 4-10% | | | | | |цукру, у посудинах| | | | | |місткістю не більш| | | | | |ніж 0,5 л | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2103909000 |- - інші | 10 | 10 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2104101000 |- - сухі | 10 | 10 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2104109000 |- - інші | 10 | 10 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2104200000 |- гомогенізовані | 10 | 10 | 5 | | |складені харчові | | | | | |продукти | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2105001010 |- - фруктове | 5 | 5 | OT | | |морозиво, | | | | | |виготовлене з | | | | | |сумішей товарної | | | | | |підкатегорії | | | | | |2106 90 98 60 | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2105001090 |- - інші | 10 | 10 | OT | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2105009100 |- - 3 мас. % чи | 10 | 10 | OT | | |більше, але менш | | | | | |ніж 7 мас. % | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2105009900 |- - 7 мас. % чи | 10 | 10 | OT | | |більше | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2106102000 |- - без вмісту | 4 | 4 | 7 | | |молочних жирів, | | | | | |цукрози, | | | | | |ізоглюкози, | | | | | |глюкози, крохмалю | | | | | |або із вмістом | | | | | |менш ніж | | | | | |1,5 мас. % | | | | | |молочних жирів, | | | | | |менш ніж 5 мас. % | | | | | |цукрози чи | | | | | |ізоглюкози, менш | | | | | |ніж 5 мас. % | | | | | |глюкози або | | | | | |крохмалю | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2106108000 |- - інші | 4 | 4 | 7 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2106909200 |- - - без вмісту | 8 | 8 | 7 | | |молочних жирів, | | | | | |цукрози, | | | | | |ізоглюкози, | | | | | |глюкози, крохмалю | | | | | |або із вмістом | | | | | |менш ніж | | | | | |1,5 мас. % | | | | | |молочних жирів, | | | | | |менш ніж 5 мас. % | | | | | |цукрози чи | | | | | |ізоглюкози, менш | | | | | |ніж 5 мас. % | | | | | |глюкози або | | | | | |крохмалю | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2106909860 |- - - - суміші | 5 | 5 | 7 | | |(основи) для | | | | | |виготовлення | | | | | |фруктового | | | | | |морозива, з | | | | | |вмістом | | | | | |концентрованого | | | | | |фруктового соку чи| | | | | |безалкогольного | | | | | |напою, з вмістом | | | | | |цукру не більш ніж| | | | | |30 мас. % та без | | | | | |вмісту молочних | | | | | |жирів | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2106909890 |- - - - інші | 5 | 0 | 0 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2201101100 |- - - негазовані | 10 | 10 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2201101900 |- - - інші | 10 | 10 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2201109000 |- - інші | 10 | 10 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2201900000 |- інші | 10 | 10 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2202100000 |- Waters, | 5 | 5 | 5 | | |including mineral | | | | | |waters and aerated| | | | | |waters, containing| | | | | |added sugar or | | | | | |other sweetening | | | | | |matter or | | | | | |flavoured | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2202901000 |- - без вмісту | 5 | 5 | 5 | | |продуктів товарних| | | | | |позицій 0401- | | | | | |0404 або жирів, | | | | | |одержаних з | | | | | |продуктів товарних| | | | | |позицій 0401-0404 | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2202909100 |- - - менш ніж | 5 | 5 | 5 | | |0,2 мас. % | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2202909500 |- - - 0,2 мас. % | 5 | 5 | 5 | | |чи більше, але | | | | | |менш ніж 2 мас. % | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2202909900 |- - - 2 мас. % чи | 5 | 5 | 5 | | |більше | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2203000100 |- - в пляшках | 0.05 | 0,05 | 7 | | | | EURO/l | E/litre | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2203000900 |- - інші | 0.05 | 0,05 | 7 | | | | EURO/l | E/litre | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2203001000 |- у посудинах | 0.05 | 0,05 | 7 | | |місткістю більш | EURO/l | E/litre | | | |ніж 10 л | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2205101000 |- - з фактичною | 0 |1 E/litre | 3 | | |концентрацією | | | | | |спирту 18 об. % | | | | | |або менше | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2205109000 |- - з фактичною | 0 |1 E/litre | 3 | | |концентрацією | | | | | |спирту більш ніж | | | | | |18 об. % | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2205901000 |- - з фактичною | 0 |1 E/litre | 3 | | |концентрацією | | | | | |спирту 18 об. % | | | | | |або менше | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2205909000 |- - з фактичною | 0 |1 E/litre | 3 | | |концентрацією | | | | | |спирту більш ніж | | | | | |18 об. % | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2207200000 |- спирт етиловий | 0 | 10 | OT | | |та інші спиртні | | | | | |напої, | | | | | |денатуровані, | | | | | |будь-якої | | | | | |концентрації | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208201200 |- - - коньяк | 0 | 3,5 | 3 | | |(Cognac) | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208201400 |- - - арманьяк | 0 | 3,5 | 3 | | |(Armagnac) | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208202600 |- - - грапа | 0 | 3,5 | 3 | | |(Grappa) | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208202700 |- - - бренді де | 0 | 3,5 | 3 | | |жерез (Brandy de | |E/litre of| | | |Jerez) | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208202900 |- - - інші | 0 | 3,5 | 3 | | | | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208204000 |- - - дистиляти | 0 | 3,5 | 3 | | |необроблені | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208206200 |- - - - коньяк | 0 | 3,5 | 3 | | |(Cognac) | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208206400 |- - - - арманьяк | 0 | 3,5 | 3 | | |(Armagnac) | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208208600 |- - - - грапа | 0 | 3,5 | 3 | | |(Grappa) | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208208700 |- - - - бренді де | 0 | 3,5 | 3 | | |жерез (Brandy de | |E/litre of| | | |Jerez) | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208208900 |- - - - інші | 0 | 3,5 | 3 | | | | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208301100 |- - - 2 л або | 0 | 3,5 | 3 | | |менше | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208301900 |- - - більш ніж | 0 | 3,5 | 3 | | |2 л | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208303200 |- - - - 2 л або | 0 | 3,5 | 3 | | |менше | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208303800 |- - - - більш ніж | 0 | 3,5 | 3 | | |2 л | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208305200 |- - - - 2 л або | 0 | 3,5 | 3 | | |менше | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208305800 |- - - - більш ніж | 0 | 3,5 | 3 | | |2 л | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208307200 |- - - - 2 л або | 0 | 3,5 | 3 | | |менше | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208307800 |- - - - більш ніж | 0 | 3,5 | 3 | | |2 л | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208308200 |- - - 2 л або | 0 | 3,5 | 3 | | |менше | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208308800 |- - - більш ніж | 0 | 3,5 | 3 | | |2 л | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208401100 |- - - ром, з | 0 | 3,5 | 3 | | |вмістом летких | |E/litre of| | | |речовин, крім | | 100% | | | |етилового та | | spirits | | | |метилового | | | | | |спиртів, у | | | | | |концентрації 225 г| | | | | |чи більше на | | | | | |гектолітр чистого | | | | | |спирту (з | | | | | |допустимим | | | | | |відхиленням 10%) | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208403100 |- - - - вартістю | 0 | 3,5 | 3 | | |більш ніж 7,9 євро| |E/litre of| | | |за 1 л чистого | | 100% | | | |спирту | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208403900 |- - - - інші | 0 | 3,5 | 3 | | | | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208405100 |- - - ром, з | 0 | 3,5 | 3 | | |вмістом летких | |E/litre of| | | |речовин, крім | | 100% | | | |етилового та | | spirits | | | |метилового | | | | | |спиртів, у | | | | | |концентрації 225 г| | | | | |чи більше на | | | | | |гектолітр чистого | | | | | |спирту (з | | | | | |допустимим | | | | | |відхиленням 10%) | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208409100 |- - - - вартістю | 0 | 3,5 | 3 | | |більш ніж 2 євро | |E/litre of| | | |за 1 л чистого | | 100% | | | |спирту | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208409900 |- - - - інші | 0 | 3,5 | 3 | | | | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208501100 |- - - 2 л або | 0 | 3,5 | 3 | | |менше | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208501900 |- - - More than | 0 | 3,5 | 3 | | |2 litres | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208509100 |- - - 2 litres or | 0 | 3,5 | 3 | | |less | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208509900 |- - - більш ніж | 0 | 3,5 | 3 | | |2 л | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208601100 |- - - 2 л або | 0 | 3,5 | 3 | | |менше | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208601900 |- - - більш ніж | 0 | 3,5 | 3 | | |2 л | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208609100 |- - - 2 л або | 0 | 3,5 | 3 | | |менше | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208609900 |- - - більш ніж | 0 | 3,5 | 3 | | |2 л | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208701000 |- - у посудинах | 0 | 3,5 | 3 | | |місткістю 2 л або | |E/litre of| | | |менше | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208709000 |- - у посудинах | 0 | 3,5 | 3 | | |місткістю більш | |E/litre of| | | |ніж 2 л | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208901100 |- - - 2 л або | 0 | 3,5 | 3 | | |менше | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208901900 |- - - більш ніж | 0 | 3,5 | 3 | | |2 л | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208903300 |- - - 2 л або | 0 | 3,5 | 3 | | |менше | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208903800 |- - - більш ніж | 0 | 3,5 | 3 | | |2 л | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208904100 |- - - - узо | 0 | 3,5 | 3 | | | | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208904500 |- - - - - - - | 0 | 3,5 | 3 | | |кальвадос | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208904800 |- - - - - - - | 0 | 3,5 | 3 | | |інші | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208905200 |- - - - - - - корн| 0 | 3,5 | 3 | | |(korn) | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208905400 |- - - - - - - | 0 | 3 | 3 | | |текіла (tequila) | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208905610 |- - - - - - - - | 0 | 3 | 3 | | |мескаль (mezcal) | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208905690 |- - - - - - - - | 0 | 3,5 | 3 | | |інші | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208906900 |- - - - інші | 0 | 3,5 | 3 | | |алкогольні напої | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208907100 |- - - - - | 0 | 3,5 | 3 | | |перегнані з | |E/litre of| | | |плодів | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208907500 |- - - - - текіла | 0 | 3 | 3 | | |(tequila) | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208907700 |- - - - - інші | 0 | 3,5 | 3 | | | | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208907800 |- - - - інші | 0 | 3,5 | 3 | | |алкогольні напої | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208909110 |- - - - для | 0 | 3,5 | 3 | | |медичних цілей та | |E/litre of| | | |фармацевтичної | | 100% | | | |промисловості | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208909190 |- - - - інші | 0 | 3,5 | 3 | | | | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208909910 |- - - - для | 0 | 3,5 | 3 | | |медичних цілей та | |E/litre of| | | |фармацевтичної | | 100% | | | |промисловості | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2208909990 |- - - - інші | 0 | 3,5 | 3 | | | | |E/litre of| | | | | | 100% | | | | | | spirits | | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2209001100 |- - 2 л або менше | 10 | 10 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2209001900 |- - більш ніж 2 л | 10 | 10 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2209009100 |- - 2 л або менше | 10 | 10 | 5 | |------------+------------------+----------+----------+----------| |2209009900 |- - 2 л або менше | 10 | 10 | 5 | ------------------------------------------------------------------

Додаток III
(про який ідеться
в підпункті "c" пункту 1
статті 2.1)

РИБА ТА ІНШІ МОРСЬКІ ПРОДУКТИ

Стаття 1
Риба та інші морські продукти(1), які наведено в таблиці 1,
охоплюються положеннями цієї Угоди, крім випадків, якщо в цьому
додатку не зазначено інше.
---------------- (1) Експорт й імпорт видів риби та інших морських продуктів,
які є зразками Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої
фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES)
( 995_129 ), відбувається відповідно до вимог, установлених цією
Конвенцією. На підставі Конвенції CITES Ліхтенштейном та
Швейцарією застосовується заборона імпорту продуктів з китів.
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------ |Тарифна лінія N | ГС код | Опис товару | |----------------+-----------+-----------------------------------| | 02.08 | |Інші, м'ясо та харчові субпродукти,| | | |свіжі, охолоджені або морожені | |----------------+-----------+-----------------------------------| | |ex 0208.40 |- Китів, дельфінів і морських | | | |свиней (ссавців виду Caetacea), | | | |ламантинів і дюгонь (ссавці виду | | | |сирен): | |----------------+-----------+-----------------------------------| | | |- - китів | |----------------+-----------+-----------------------------------| | Група 3 | |Риба і ракоподібні, молюски та інші| | | |водяні безхребетні | |----------------+-----------+-----------------------------------| | 05.11 | |Продукти тваринного походження, не | | | |включені до інших угруповань; | | | |мертві тварини групи 01 або 03, | | | |непридатні для харчування: | |----------------+-----------+-----------------------------------| | | |- Інші: | |----------------+-----------+-----------------------------------| | | 0511.91 |- - продукти з риб або | | | |ракоподібних, молюсків чи інших | | | |водяних безхребетних; мертві | | | |тварини групи 03 | |----------------+-----------+-----------------------------------| | 15.04 | |Жири і масла та їхні фракції з риби| | | |або морських ссавців, рафіновані | | | |або нерафіновані, але без зміни | | | |їхнього хімічного складу. | |----------------+-----------+-----------------------------------| | 15.16 | |Жири і масла тваринні або рослинні | | | |та їхні фракції, частково або | | | |цілком гідрогенізовані, | | | |інтеретерифіковані, | | | |реетерифіковані або | | | |елаїдинізовані, рафіновані або | | | |нерафіновані, але не піддані | | | |подальшій обробці. | |----------------+-----------+-----------------------------------| | |ex 1516.10 |- жири і масла тваринні та їхні | | | |фракції: | |----------------+-----------+-----------------------------------| | | |- - Отримані цілком з риби або | | | |морських ссавців | |----------------+-----------+-----------------------------------| | 16.03 | |Екстракти та соки з м'яса, риби або| | | |ракоподібних, молюсків чи інших | | | |водяних безхребетних. | |----------------+-----------+-----------------------------------| | |ex 1603.00 |- Екстракти та соки з м'яса китів, | | | |риби або ракоподібних, молюсків чи | | | |інших водних безхребетних | |----------------+-----------+-----------------------------------| | 16.04 | |Готова або консервована риба; ікра | | | |осетрових (чорна ікра) та її | | | |замінники, виготовлені з ікри інших| | | |риб. | |----------------+-----------+-----------------------------------| | 16.05 | |Готові або консервовані | | | |ракоподібні, молюски та інші водяні| | | |безхребетні. | |----------------+-----------+-----------------------------------| | 23.01 | |Борошно, крупи та гранули з м'яса | | | |або м'ясних субпродуктів, риби або | | | |ракоподібних, молюсків чи інших | | | |водяних безхребетних, не придатні | | | |для споживання; шкварки: | |----------------+-----------+-----------------------------------| | |ex 2301.10 |- борошно, крупи та гранули з м'яса| | | |або м'ясних субпродуктів; шкварки: | |----------------+-----------+-----------------------------------| | | |- - китів | |----------------+-----------+-----------------------------------| | | 2301.20 |- борошно, крупи та гранули з риби | | | |або ракоподібних, молюсків чи інших| | | |водяних безхребетних | |----------------+-----------+-----------------------------------| | 23.09 | |Продукти, що використовуються для | | | |годівлі тварин. | |----------------+-----------+-----------------------------------| | |ex 2309.90 |- Інші: | |----------------+-----------+-----------------------------------| | | |- - рибні гідролізати | ------------------------------------------------------------------
Стаття 2
У день набрання чинності цією Угодою країни ЄАВТ і Україна
повинні скасувати всі мита на імпорт та еквівалентні миту збори,
на товари, що зазначені в таблиці 1, які походять із країни ЄАВТ
або України, якщо інше не зазначено у статті 3 та 4.
Стаття 3
Швейцарія, включно із територією Ліхтенштейну, може зберігати
мита на імпорт товарів, які походять з України, і зазначені в
таблиці 2.
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------ | Тарифна лінія N | Опис товару | |---------------------------+------------------------------------| | ex 0511.91 |Корми для виробництва тварин | |---------------------------+------------------------------------| | ex 15.04 and ex 1516.10 |Жири та олії для споживання людиною | |---------------------------+------------------------------------| |ex 2301.10 and ex 2301.20 |Корми для виробництва тварин | |---------------------------+------------------------------------| | ex 2309.90 |Корми для виробництва тварин | ------------------------------------------------------------------
Стаття 4
1. З 1 січня 2012 року Україна повинна скасувати всі імпортні
мита та еквівалентні миту податки та збори на імпорт, за винятком
випадків, зазначених у таблиці 3.
2. Мита на імпорт в Україну товарів, що походять з держави
ЄАВТ та позначені в останній колонці таблиці позначкою "5",
повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіка:
- з 1 січня 2012 року до 83% розміру базового мита,
- з 1 січня 2013 року до 67% розміру базового мита,
- з 1 січня 2014 року до 50% розміру базового мита,
- з 1 січня 2015 року до 34% розміру базового мита,
- з 1 січня 2016 року до 17% розміру базового мита,
- з 1 січня 2017 року мито, що залишилося після зазначених
вище скорочень, повинно бути скасовано цілком.
3. Мита на імпорт в Україну товарів, що походять з держави
ЄАВТ та позначені в останній колонці таблиці позначкою "7",
повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіка:
- з 1 січня 2012 року до 87% розміру базового мита,
- з 1 січня 2013 року до 75% розміру базового мита,
- з 1 січня 2014 року до 62% розміру базового мита,
- з 1 січня 2015 року до 50% розміру базового мита,
- з 1 січня 2016 року до 37% розміру базового мита,
- з 1 січня 2017 року до 25% розміру базового мита,
- з 1 січня 2018 року до 12% розміру базового мита,
- з 1 січня 2019 року мито, що залишилося після зазначених
вище скорочень, повинно бути скасовано цілком.
4. Мита на імпорт в Україну товарів, що походять з держави
ЄАВТ та позначені в останній колонці таблиці позначкою "10",
повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіка:
- з 1 січня 2012 року до 91% розміру базового мита,
- з 1 січня 2013 року до 82% розміру базового мита,
- з 1 січня 2014 року до 73% розміру базового мита,
- з 1 січня 2015 року до 64% розміру базового мита,
- з 1 січня 2016 року до 55% розміру базового мита,
- з 1 січня 2017 року до 46% розміру базового мита,
- з 1 січня 2018 року до 37% розміру базового мита,
- з 1 січня 2019 року до 28% розміру базового мита,
- з 1 січня 2020 року до 19% розміру базового мита,
- з 1 січня 2021 року до 10% розміру базового мита,
- з 1 січня 2022 року мито, що залишилося після зазначених
вище скорочень, повинно бути скасовано цілком.
5. Скасування мит на імпорт в Україну товарів, що походять з
держави ЄАВТ та та позначені в останній колонці таблиці позначкою
"OT", переглядатиметься в рамках Спільного комітету не пізніше ніж
через три роки після набрання чинності цією Угодою та згодом, у
разі необхідності, один раз на два роки.
Таблиця 3
------------------------------------------------------------------ | Код ГС | Опис продукту | Діюча ставка | Перехідний | | | | мита станом | період | | | | на 1 січня | | | | | 2009 року | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 208401000 |- - м'ясо китів | 10 | 5 | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 301101000 |- - прісноводна | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 301109000 |- - морська | 5 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 301911000 |- - - видів | 10 | OT | | |Oncorhynchus apache| | | | |та Oncorhynchus | | | | |chrysogaster | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 301919000 |- - - інші | 10 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 301920000 |- - вугорь | 10 | OT | | |(Anguilla spp.) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 301930000 |- - короп | 10 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 301940000 |- - тунець | 10 | OT | | |звичайний або синій| | | | |"Thunnus thynnus" | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 301950000 |- - тунець | 10 | OT | | |південний синій | | | | |"Thunnus maccoyii" | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 301991100 |- - - - лосось | 10 | 10 | | |тихоокеанський | | | | |(Oncorhynchus | | | | |nerka, Oncorhynchus| | | | |gorbuscha, | | | | |Oncorhynchus keta, | | | | |Oncorhynchus | | | | |tschawytscha, | | | | |Oncorhynchus | | | | |kisutch, | | | | |Oncorhynchus masou | | | | |and Oncorhynchus | | | | |rhodurus), лосось | | | | |атлантичний (Salmo | | | | |salar) та лосось | | | | |дунайський (Hucho | | | | |hucho) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 301991911 |- - - - - - мальки | 10 | OT | | |(молодь) масою не | | | | |більш ніж 100 г. | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 301991912 |- - - - - - осетер | 10 | OT | | |російський | | | | |(Acipenser | | | | |gueldenstaedtii) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 301991913 |- - - - - - севрюга| 10 | OT | | |(Acipenser | | | | |stellatus) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 301991914 |- - - - - - белуга | 10 | OT | | |(Huso huso) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 301991919 |- - - - - - інша | 10 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 301991930 |- - - - - судак | 10 | OT | | |(Stizostedion spp.)| | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 301991990 |- - - - - інша | 10 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 301998010 |- - - - калкан | 10 | OT | | |(Psetta maxima) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 301998090 |- - - - інша | 10 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 302618000 |- - - кілька або | 5 | OT | | |шпроти (Sprattus | | | | |sprattus) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 302652000 |- - - колюча виду | 10 | OT | | |Squalus acanthias | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 302691100 |- - - - короп | 10 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 302695500 |- - - - анчоуси | 10 | OT | | |(Engraulis spp.) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 303211000 |- - - видів | 5 | OT | | |Oncorhynchus apache| | | | |та Oncorhynchus | | | | |chrysogaster | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 303212000 |- - - видів | 2 | 10 | | |Oncorhynchus | | | | |mykiss, з головами | | | | |і зябрами, | | | | |нутрощами, масою | | | | |більш ніж 1,2 кг | | | | |штука, або | | | | |знеголовлені, без | | | | |зябер і нутрощів, | | | | |масою більш ніж | | | | |1 кг штука | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 303218000 |- - - інші | 2 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 303393000 |- - - риба роду | 5 | OT | | |Rhombosolea | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 303718000 |- - - кілька або | 5 | 10 | | |шпроти (Sprattus | | | | |sprattus) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 303743090 |- - - - - скумбрія | 2 | OT | | |японська або східна| | | | |(Scomber japonicus | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 303749000 |- - - скумбрія | 2 | OT | | |австралійська | | | | |(Scomber | | | | |australasicus) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 303752000 |- - - колюча | 2 | OT | | |Squalus acanthias | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 303791100 |- - - - короп | 2 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 303793500 |- - - - - виду | 2 | 10 | | |Sebastes marinus | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 303793700 |- - - - - інші | 2 | 10 | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 303796500 |- - - - анчоуси | 2 | 7 | | |(Engraulis spp.) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 303799100 |- - - - ставрида | 5 | 10 | | |(scad) (Caranx | | | | |trachurus, | | | | |Trachurus | | | | |trachurus) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 303799300 |- - - - конгріо | 2 | OT | | |чорний (Genypterus | | | | |blacodes) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 303799400 |- - - - риба виду | 2 | OT | | |Pelotreis | | | | |flavilatus та | | | | |Peltorhamphus | | | | |novaezealandiae | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 303799890 |- - - - - інших | 2 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 304191910 |- - - - - | 5 | OT | | |осетроподібніх | | | | |(Acipenseriformes) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 304191920 |- - - - - судака | 5 | OT | | |(Stizostedion spp.)| | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 304191990 |- - - - - інших | 5 | 10 | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 304199110 |- - - - - | 5 | OT | | |осетроподібних | | | | |(Acipenseriformes) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 304199120 |- - - - - судака | 5 | OT | | |(Stizostedion spp.)| | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 304199190 |- - - - - інших | 5 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 304291500 |- - - - виду | 5 | 10 | | |Oncorhynchus mykiss| | | | |масою більш ніж | | | | |400 г штука | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 304291700 |- - - - інших | 5 | 10 | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 304291910 |- - - - | 5 | OT | | |осетроподібних | | | | |(Acipenseriformes) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 304291920 |- - - - судака | 5 | OT | | |(Stizostedion spp.)| | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 304291990 |- - - - інших | 5 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 304293900 |- - - - інших | 5 | 10 | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 304295100 |- - - - скумбрії | 5 | OT | | |австралійської | | | | |(Scomber | | | | |australasicus) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 304295390 |- - - - - інших | 5 | 10 | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 304996100 |- - - - ляща | 5 | OT | | |морського | | | | |звичайного (Brama | | | | |spp.) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 305301100 |- - - тріски | 10 | OT | | |тихоокеанської | | | | |(Gadus | | | | |macrocephalus) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 305301900 |- - - інших | 10 | 10 | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 305303000 |- - лосося | 10 | 10 | | |тихоокеанського | | | | |(Oncorhynchus | | | | |nerka, Oncorhynchus| | | | |gorbuscha, | | | | |Oncorhynchus keta, | | | | |Oncorhynchus | | | | |tschawytscha, | | | | |Oncorhynchus | | | | |kisutch, | | | | |Oncorhynchus masou | | | | |and Oncorhynchus | | | | |rhodurus), лосося | | | | |атлантичного (Salmo| | | | |salar), лосося | | | | |дунайського (Hucho | | | | |hucho), солоного | | | | |або у розсолі | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 305305000 |- - палтуса | 10 | 10 | | |синьокорого або | | | | |чорного | | | | |(Reinhardtius | | | | |hippoglossoides), | | | | |солоного або у | | | | |розсолі | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 305309010 |- - - | 10 | OT | | |осетроподібних | | | | |(Acipenseriformes) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 305309090 |- - - інших | 10 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 305410000 |- - лосось | 5 | 10 | | |тихоокеанський | | | | |(Oncorhynchus | | | | |nerka, Oncorhynchus| | | | |gorbuscha, | | | | |Oncorhynchus keta, | | | | |Oncorhynchus | | | | |tschawytscha, | | | | |Oncorhynchus | | | | |kisutch, | | | | |Oncorhynchus masou | | | | |and Oncorhynchus | | | | |rhodurus), лосось | | | | |атлантичний (Salmo | | | | |salar) та лосось | | | | |дунайський (Hucho | | | | |hucho) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 305420000 |- - оселедці | 5 | 10 | | |(Clupea harengus, | | | | |Clupea pallasii) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 305491000 |- - - палтус | 8 | 10 | | |синьокорий або | | | | |чорний | | | | |(Reinhardtius | | | | |hippoglossoides) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 305492000 |- - - палтус | 8 | 10 | | |атлантичний | | | | |(Hippoglossus | | | | |hippoglossus). | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 305493000 |- - - скумбрія | 5 | 10 | | |(Scomber scombrus, | | | | |Scomber | | | | |australasicus, | | | | |Scomber | | | | |japonicus) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 305494500 |- - - форель (Salmo| 8 | 10 | | |trutta, | | | | |Oncorhynchus | | | | |mykiss, | | | | |Oncorhynchus | | | | |clarki, | | | | |Oncorhynchus | | | | |aguabonita, | | | | |Oncorhynchus | | | | |gilae, Oncorhynchus| | | | |apache and | | | | |Oncorhynchus | | | | |chrysogaster) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 305495000 |- - - вугорь | 8 | OT | | |(Anguilla spp.) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 305498010 |- - - - | 10 | OT | | |осетроподібні | | | | |(Acipenseriformes) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 305498090 |- - - - інша | 10 | 10 | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 305591100 |- - - - сушена, | 10 | 10 | | |несолона | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 305591900 |- - - - сушена, | 10 | 10 | | |солона | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 305593000 |- - - оселедці | 10 | 10 | | |(Clupea harengus, | | | | |Clupea pallasii) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 305595000 |- - - анчоуси | 10 | OT | | |(Engraulis spp.) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 305597000 |- - - палтус | 10 | OT | | |атлантичний | | | | |(Hippoglossus | | | | |hippoglossus) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 305598010 |- - - - | 10 | OT | | |осетроподібні | | | | |(Acipenseriformes) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 305598090 |- - - - інша | 10 | 10 | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 305610000 |- - оселедці | 7.5 | 10 | | |(Clupea harengus, | | | | |Clupea pallasii) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 305620000 |- - тріска (Gadus | 5 | 10 | | |morhua, Gadus ogac,| | | | |Gadus | | | | |macrocephalus) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 305630000 |- - анчоуси | 10 | OT | | |(Engraulis spp.) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 305693000 |- - - палтус | 10 | OT | | |атлантичний | | | | |(Hippoglossus | | | | |hippoglossus) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 305695000 |- - - лосось | 5 | OT | | |тихоокеанський | | | | |(Oncorhynchus | | | | |nerka, Oncorhynchus| | | | |gorbuscha, | | | | |Oncorhynchus keta, | | | | |Oncorhynchus | | | | |tschawytscha, | | | | |Oncorhynchus | | | | |kisutch, | | | | |Oncorhynchus masou | | | | |and Oncorhynchus | | | | |rhodurus), лосось | | | | |атлантичний (Salmo | | | | |salar) та лосось | | | | |дунайський (Hucho | | | | |hucho) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 305698010 |- - - - | 10 | OT | | |осетроподібні | | | | |(Acipenseriformes) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 305698090 |- - - - інша | 10 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 306199000 |- - - інша | 10 | 10 | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 307311000 |- - - Mytilus spp. | 5 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 307319000 |- - - Perna spp. | 5 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 307391000 |- - - Mytilus spp. | 5 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 307399000 |- - - Perna spp. | 5 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 307490100 |- - - - - - | 5 | OT | | |каракатиця мала | | | | |(Sepiola | | | | |rondeleti) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 307491100 |- - - - - - інші | 5 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 307491800 |- - - - - інші | 5 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 307493100 |- - - - - - Loligo | 2 | OT | | |vulgaris | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 307493300 |- - - - - - Loligo | 2 | OT | | |pealei | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 307493500 |- - - - - - Loligo | 2 | OT | | |patagonica | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 307493800 |- - - - - - інші | 2 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 307495100 |- - - - - | 2 | OT | | |Ommastrephes | | | | |sagittatus | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 307495900 |- - - - - інші | 2 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 307497100 |- - - - каракатиці | 5 | OT | | |(Sepia officinalis,| | | | |Rossia macrosoma, | | | | |Sepiola spp.) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 307499100 |- - - - - Loligo | 5 | OT | | |spp., Ommastrephes | | | | |sagittatus | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 307499900 |- - - - - інші | 5 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 307600000 |- равлики, крім | 10 | OT | | |морських | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 307991100 |- - - - Illex spp. | 5 | 10 | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 307991300 |- - - - смугастий | 5 | OT | | |венус та інші види | | | | |родини Veneridae | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 307991500 |- - - - медузи | 5 | OT | | |(Rhopilema spp.) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 307991800 |- - - - інші водяні| 5 | 10 | | |безхребетні | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| | 307999000 |- - - інші | 5 | 10 | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1504101000 |- - з вмістом | 7 | 7 | | |вітаміну А не більш| | | | |ніж 2500 МО/г | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1504109100 |- - - з палтуса | 7 | 7 | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1504109900 |- - - інші | 7 | 7 | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1504201000 |- - твердої | 7 | 7 | | |фракції | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1504209000 |- - інші | 7 | 7 | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1504301000 |- - тверді фракції | 7 | 7 | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1504309000 |- - інші | 7 | 7 | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1516101010 |- - - з морських | 10 | 7 | | |ссавців | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1516109010 |- - - з морських | 10 | 7 | | |ссавців | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604110000 |- - лосось | 5 | 10 | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604121000 |- - - філе, сире, у| 5 | OT | | |тісті або в | | | | |сухарях, попередньо| | | | |смажене або не | | | | |смажене в олії, | | | | |морожене | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604129100 |- - - - у | 5 | 10 | | |герметичнно | | | | |закритих посудинах | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604129900 |- - - - інші | 5 | 10 | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604131100 |- - - - в оливковій| 10 | OT | | |олії | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604131900 |- - - - інші | 10 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604139010 |- - - - шпроти в | 10 | OT | | |олії | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604139090 |- - - - інші | 10 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604141100 |- - - - у рослинній| 7 | OT | | |олії | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604141600 |- - - - - філе або | 7 | OT | | |"балик" | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604141800 |- - - - - інші | 7 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604149000 |- - - пеламида | 7 | OT | | |(Sarda spp.) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604151110 |- - - - - скумбрії | 5 | OT | | |звичайної або | | | | |європейської | | | | |(Scomber scombrus) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604151120 |- - - - - скумбрії | 10 | OT | | |японської або | | | | |східної (Scomber | | | | |japonicus) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604151910 |- - - - - скумбрії | 5 | OT | | |звичайної або | | | | |європейської | | | | |(Scomber scombrus) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604151920 |- - - - - скумбрії | 10 | OT | | |японської або | | | | |східної (Scomber | | | | |japonicus) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604159000 |- - - скумбрія | 5 | OT | | |австралійська | | | | |(Scomber | | | | |australasicus) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604160000 |- - анчоуси | 10 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604191000 |- - - лососеві, | 8 | OT | | |крім лосося | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604193100 |- - - - філе або | 10 | OT | | |балик | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604193900 |- - - - інші | 10 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604195000 |- - - | 10 | OT | | |однокольоровий | | | | |боніто (Orcynopsis | | | | |unicolor) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604199110 |- - - - - окуня | 5 | OT | | |морського | | | | |золотистого | | | | |(Sebasters | | | | |marinus) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604199120 |- - - - - червоного| 5 | OT | | |миня (Urophycis | | | | |chuss) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604199130 |- - - - - хека | 5 | OT | | |сріблястого | | | | |(Merluccius | | | | |bilinearis) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604199140 |- - - - - мерлузи | 5 | OT | | |орегонської | | | | |(Merluccius | | | | |productus) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604199190 |- - - - - інші | 5 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604199200 |- - - - - тріска | 5 | OT | | |(Gadus morhua, | | | | |Gadus ogac, Gadus | | | | |macrocephalus) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604199300 |- - - - - сайда | 5 | OT | | |(Pollachius | | | | |virens) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604199410 |- - - - - - мерлуза| 5 | OT | | |орегонська | | | | |(Merluccius | | | | |products) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604199420 |- - - - - - хек | 5 | OT | | |сріблястий | | | | |(Merluccius | | | | |bilinearis) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604199430 |- - - - - - | 5 | OT | | |червоний минь | | | | |(Urophycis chuss) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604199490 |- - - - - - інші | 5 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604199500 |- - - - - минтай | 5 | OT | | |(Theragra | | | | |chalcogramma) та | | | | |срібляста сайда | | | | |(Pollachius | | | | |pollachius) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604199810 |- - - - - - окунь | 5 | OT | | |морський золотистий| | | | |(Sebasters | | | | |marinus) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604199820 |- - - - - - | 5 | OT | | |осетроподібні | | | | |(Acipenseriformes) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604199830 |- - - - - - судак | 5 | OT | | |(Stizostedion spp.)| | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604199890 |- - - - - - інші | 5 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604200500 |- - готові продукти| 5 | OT | | |із сурімі | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604201000 |- - - з лосося | 5 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604203010 |- - - - з | 5 | OT | | |арктичного гольця | | | | |(Salvelinus | | | | |alpinus) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604203090 |- - - - з іншіх | 5 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604204000 |- - - з анчоусів | 10 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604205010 |- - - - зі скумбрії| 10 | OT | | |звичайної або | | | | |європейської | | | | |(Scomber scombrus) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604205020 |- - - - з | 5 | OT | | |однокольорового | | | | |боніто (Orcynopsis | | | | |unicolor) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604205030 |- - - - з пеламіди | 5 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604205090 |- - - - з іншої | 10 | OT | | |риби | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604207000 |- - - з тунця, | 5 | 7 | | |скіпджека, або | | | | |тунця смугастого, | | | | |та інших риб роду | | | | |Euthynnus | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604209010 |- - - - з | 5 | OT | | |осетроподібних | | | | |(Acipenseriformes) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604209020 |- - - - із судака | 5 | OT | | |(Stizostedion spp.)| | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604209090 |- - - - з інших | 5 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604301000 |- - ікра осетрова | 10 | 10 | | |(чорна ікра) | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1604309000 |- - ікра інших риб | 10 | 10 | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1605400000 |- інші ракоподібні | 20 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1605901100 |- - - - у | 5 | OT | | |герметично закритих| | | | |посудинах | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1605901900 |- - - - інші | 5 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1605903000 |- - - інші | 5 | OT | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1605909000 |- - інші водяні | 10 | 10 | | |безхребетні | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |1902201000 |- - із вмістом | 20 | 7 | | |понад 20 мас. % | | | | |риби, ракоподібних,| | | | |молюсків або інших | | | | |водяних | | | | |безхребетних | | | |------------+-------------------+---------------+---------------| |2309901000 |- - розчинні рибні | 10 | 5 | | |продукти або | | | | |продукти з морських| | | | |ссавців | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток IV
(про який ідеться в пункті 1
статті 2.3)

ІМПОРТНІ МИТА

Імпортні мита
1. З 1 січня 2012 року Україна повинна скасувати всі імпортні
мита й еквівалентні миту податки та збори на імпорт, за винятком
випадків, зазначених у цьому додатку.
2. Мита на імпорт в Україну товарів, що походять з держави
ЄАВТ та позначені в останній колонці таблиці позначкою "2",
повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіка:
- з 1 січня 2012 року до 67% розміру базового мита,
- з 1 січня 2013 року до 34% розміру базового мита,
- з 1 січня 2014 року мито, що залишилося після зазначених
вище скорочень, повинно бути скасовано цілком.
3. Мита на імпорт в Україну товарів, що походять з держави
ЄАВТ та позначені в останній колонці таблиці позначкою "3",
повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіка:
- з 1 січня 2012 року до 75% розміру базового мита,
- з 1 січня 2013 року до 50% розміру базового мита,
- з 1 січня 2014 року до 25% розміру базового мита,
- з 1 січня 2015 року мито, що залишилося після зазначених
вище скорочень, повинно бути скасовано цілком.
4. Мита на імпорт в Україну товарів, що походять з держави
ЄАВТ та позначені в останній колонці таблиці позначкою "5",
повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіка:
- з 1 січня 2012 року до 83% розміру базового мита,
- з 1 січня 2013 року до 67% розміру базового мита,
- з 1 січня 2014 року до 50% розміру базового мита,
- з 1 січня 2015 року до 34% розміру базового мита,
- з 1 січня 2016 року до 17% розміру базового мита,
- з 1 січня 2017 року мито, що залишилося після зазначених
вище скорочень, повинно бути скасовано цілком.
5. Мита на імпорт в Україну товарів, що походять з держави
ЄАВТ та позначені в останній колонці таблиці позначкою "7",
повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіка:
- з 1 січня 2012 року до 87% розміру базового мита,
- з 1 січня 2013 року до 75% розміру базового мита,
- з 1 січня 2014 року до 62% розміру базового мита,
- з 1 січня 2015 року до 50% розміру базового мита,
- з 1 січня 2016 року до 37% розміру базового мита,
- з 1 січня 2017 року до 25% розміру базового мита,
- з 1 січня 2018 року до 12% розміру базового мита,
- з 1 січня 2019 року мито, що залишилося після зазначених
вище скорочень, повинно бути скасовано цілком.
6. Мита на імпорт в Україну товарів, що походять з держави
ЄАВТ та позначені в останній колонці таблиці позначкою "10",
повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіка:
- з 1 січня 2012 року до 91% розміру базового мита,
- з 1 січня 2013 року до 82% розміру базового мита,
- з 1 січня 2014 року до 73% розміру базового мита,
- з 1 січня 2015 року до 64% розміру базового мита,
- з 1 січня 2016 року до 55% розміру базового мита,
- з 1 січня 2017 року до 46% розміру базового мита,
- з 1 січня 2018 року до 37% розміру базового мита,
- з 1 січня 2019 року до 28% розміру базового мита,
- з 1 січня 2020 року до 19% розміру базового мита,
- з 1 січня 2021 року до 10% розміру базового мита,
- з 1 січня 2022 року мито, що залишилося після зазначених
вище скорочень, повинно бути скасовано цілком.
7. Скасування мит на імпорт в Україну товарів, що походять з
держави ЄАВТ та та позначені в останній колонці таблиці позначкою
"OT", переглядатиметься в рамках Спільного комітету не пізніше ніж
через три роки після набрання чинності цією Угодою та згодом, у
разі необхідності, один раз на два роки.
8. Якщо Україна надасть Європейському Союзу більш сприятливий
режим стосовно будь-якого товару, зазначеного в таблиці цього
додатка, то Україна поширить такий режим на держави ЄАВТ.
------------------------------------------------------------------- |Код ГС 2007 | Опис товарів | Діюча ставка | Категорія | | | | мита станом | скасування | | | | на 1 січня | мита | | | | 2009 року | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2507002000 |- Каолін | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2507008000 |- інші глини | 10 | 3 | | |каолінові | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2508100000 |- бентоніт | 20 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2508300000 |- глина вогнетривка | 20 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2508400010 |землі знебарвлювальні| 20 | 5 | | |та фулерова земля | | | | |(знебарвлювальна | | | | |глина типу | | | | |флоридину) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2508400090 |інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2508500000 |- андалузит, кіаніт і| 20 | 5 | | |силіманіт | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2508600000 |- муліт | 20 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2508700000 |- землі шамотні або | 20 | 5 | | |динасові | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2509000000 |Крейда | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2512000000 |Землі інфузорні | 10 | 3 | | |(гірське борошно) | | | | |кременисті | | | | |(наприклад, | | | | |кізельгур, трепел та | | | | |діатоміт) та | | | | |аналогічні кременисті| | | | |землі, кальциновані | | | | |або некальциновані, з| | | | |питомою вагою 1 або | | | | |менше | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2516110000 |- - необроблені або | 10 | 3 | | |начорно оброблені | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2516121000 |- - - завтовшки не | 10 | 3 | | |більш ніж 25 см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2516129000 |- - - інший | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2516200010 |- - необроблений або | 10 | 3 | | |начорно оброблений | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2516200090 |- - інший | 20 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2516900000 |- інші камені для | 10 | 3 | | |монументів чи | | | | |будівництва | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2521000000 |Флюс вапняковий; | 10 | 3 | | |вапняк та інший | | | | |вапняковий камінь, що| | | | |використовують для | | | | |виготовлення вапна | | | | |або цементу | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2523210000 |- - цемент білий, | 10 | 3 | | |штучно забарвлений | | | | |або незабарвлений | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2523290000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2523901000 |- - цемент із | 10 | 3 | | |доменних шлаків | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2523908000 |- - інший | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2526100000 |- неподрібнений, | 10 | 3 | | |нерозмелений | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2710113100 |- - - - - - бензини | 10 | 10 | | |авіаційні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2710114111 |- - - - - - - - - - | 10 | 10 | | |із вмістом не менш | | | | |ніж 5 мас. % | | | | |високооктанової | | | | |кисневмісної добавки | | | | |або етил-трет- | | | | |бутилового ефіру або | | | | |їхні суміші | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2710114119 |- - - - - - - - - - | 5 | 10 | | |інші | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2710114911 |- - - - - - - - - із | 10 | 10 | | |вмістом не менш ніж | | | | |5 мас. % | | | | |високооктанової | | | | |кисневмісної добавки | | | | |або етил-трет- | | | | |бутилового ефіру або | | | | |їхні суміші | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2710114999 |- - - - - - - - - | 5 | 10 | | |інші | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2710115900 |- - - - - - - - з | 5 | 10 | | |октановим числом 98 | | | | |чи більше | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2710117000 |- - - - - пальне для | 10 | 3 | | |реактивних двигунів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2712903910 |- - - - - гідрофобний| 10 | 3 | | |заповнювач на основі | | | | |петролатуму | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2715000010 |- - антикорозійні | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2804690000 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2805110000 |- - натрій | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2805120000 |- - кальцій | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2805191000 |- - стронцій та | 5 | 3 | | |барій | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2805199000 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2805301000 |- - суміші або | 5 | 3 | | |сплави | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2805309000 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2805401000 |- - у флягах масою | 5,5 | 3 | | |нетто 34,5 кг | | | | |(стандартна маса) і | | | | |вартістю, визначеною | | | | |на умовах ФОБ, за | | | | |флягу не більш ніж | | | | |224 євро | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2818200000 |- оксид алюмінію, | 5 | 3 | | |крім штучного | | | | |корунду | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2818300000 |- гідроксид алюмінію | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2836200000 |- карбонат динатрію | 5,5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2844301900 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2845100000 |- важка вода (оксид | 5 | 3 | | |дейтерію) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2845901000 |- - дейтерій та його | 5 | 3 | | |сполуки; водень та | | | | |його сполуки, | | | | |збагачені дейтерієм; | | | | |суміші та розчини, що| | | | |містять ці продукти | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2917110000 |- - щавлева кислота, | 6,5 | 3 | | |її солі та складні | | | | |ефіри | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2917121000 |- - - адипінова | 6,5 | 3 | | |кислота та її солі | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2917350000 |- - фталевий | 6,5 | 3 | | |ангідрид | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2917360000 |- - терефталева | 6,5 | 3 | | |кислота та її солі | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2918140000 |- - лимонна кислота | 6,5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2918150010 |- - - натрій цитрат | 2 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2918150090 |- - - інші | 6,5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2918180000 |- - хлорбензилат | 6,5 | 3 | | |(ISO) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2921191000 |- - - триетиламін та | 6,5 | 3 | | |його солі | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2921198090 |- - - - інші | 6,5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2921220000 |- - | 2 | 3 | | |гексаметилендіамін та| | | | |його солі | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2921309900 |- - інші | 6,5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2921410000 |- - анілін та його | 2 | 3 | | |солі | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2921421000 |- - - галогеновані, | 6,5 | 3 | | |сульфовані, | | | | |нітровані, | | | | |нітрозовані похідні | | | | |та їхні солі | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2921430000 |- - толуїдини та їхні| 6,5 | 3 | | |похідні; солі цих | | | | |речовин | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2921440000 |- - дифеніламін та | 2 | 3 | | |його похідні; солі | | | | |цих речовин | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2921450000 |- - 1-нафтиламін | 6,5 | 3 | | |(альфа-нафтиламін), | | | | |2-нафтиламін (бета- | | | | |нафтиламін) та їхні | | | | |похідні; солі цих | | | | |речовин | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2921511900 |- - - - інші | 6,5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2921519090 |- - - - інші | 6,5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2921599000 |- - - інші | 6,5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2922120000 |- - діетаноламін та | 2 | 3 | | |його солі | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2922131000 |- - - триетаноламін | 6,5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2922139000 |- - - солі | 6,5 | 3 | | |триетаноламіну | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2922290010 |анізидини, | 6,5 | 3 | | |діанізидини, | | | | |фенетидини та їхні | | | | |солі | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2922390000 |- - інші | 6,5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2922410000 |- - лізин та його | 6,5 | 3 | | |складні ефіри; солі | | | | |цих речовин | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2922420000 |- - глутамінова | 6,5 | 3 | | |кислота та її солі | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2922430000 |- - антранілова | 6,5 | 3 | | |кислота та її солі | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2922500090 |- - інші | 6,5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2931009530 |- - триетилалюміній | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2932120000 |- - 2-фуральдегід | 6,5 | 3 | | |(фурфурол) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2932130000 |- - спирти | 6,5 | 3 | | |фурфуриловий та | | | | |тетрагідрофуриловий | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |2940000000 |Цукри хімічно чисті, | 6,5 | 3 | | |за винятком цукрози, | | | | |лактози, мальтози, | | | | |глюкози та фруктози; | | | | |прості ефіри цукрів, | | | | |ацеталі цукрів та | | | | |складні ефіри цукрів,| | | | |та їхні солі, крім | | | | |речовин товарних | | | | |позицій 2937, 2938 | | | | |або 2939 | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3102101000 |- - сечовина із | 2 | 3 | | |вмістом більш ніж | | | | |45 мас. % азоту у | | | | |перерахунку на сухий | | | | |безводний продукт | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3102109000 |- - інші | 2 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3102210000 |- - сульфат амонію | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3102290000 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3102301000 |- - у водному | 5 | 3 | | |розчині | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3102309000 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3102401000 |- - із вмістом азоту | 5 | 3 | | |не більш ніж | | | | |28 мас. % | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3102409000 |- - із вмістом азоту | 5 | 3 | | |більш ніж 28 мас. % | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3102509000 |- - інші | 6,5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3102600000 |- подвійні солі та | 5 | 3 | | |суміші нітрату | | | | |кальцію і нітрату | | | | |амонію | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3102800000 |- суміші сечовини та | 5 | 3 | | |нітрату амонію у | | | | |водному або аміачному| | | | |розчині | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3102900000 |- добрива інші, у | 5 | 3 | | |тому числі суміші, не| | | | |включені до інших | | | | |товарних позицій | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3103101000 |- - із вмістом більш | 5 | 3 | | |ніж 35 мас. % | | | | |пентаоксиду дифосфору| | | | |(оксид фосфору V) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3103109000 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3105100000 |- товари цієї групи у| 5 | 3 | | |таблетках чи | | | | |аналогічних формах | | | | |або в упаковках масою| | | | |брутто не більш ніж | | | | |10 кг | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3105201000 |- - із вмістом азоту | 5 | 3 | | |більш ніж 10 мас. % у| | | | |перерахунку на сухий | | | | |безводний продукт | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3105209000 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3105300000 |- гідроортофосфат | 5 | 3 | | |діамонію | | | | |(фосфатдіамоній) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3105400000 |- дигідроортофосфат | 5 | 3 | | |амонію (фосфат | | | | |моноамоній) та його | | | | |суміші з | | | | |гідроортофосфатом | | | | |діамонію | | | | |(фосфатдіамоній) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3105510000 |- - із вмістом | 5 | 3 | | |нітратів та фосфатів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3105590000 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3105909100 |- - - із вмістом | 5 | 3 | | |азоту більш ніж 10% | | | | |у перерахунку на | | | | |сухий безводний | | | | |продукт | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3201200000 |- екстракт | 5 | 3 | | |австралійської | | | | |акації | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3201902000 |- - екстракт сумаха, | 5 | 3 | | |екстракт валлонія | | | | |(із чашечок жолудів | | | | |деяких видів дуба), | | | | |екстракт дуба або | | | | |каштана | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3201909000 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3206110010 |- - - із вмістом не | 6,5 | 3 | | |менш ніж 80 мас. %, | | | | |але не більш ніж | | | | |93 мас. % діоксиду | | | | |титану у перерахунку | | | | |на суху речовину | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3206200000 |- пігменти та | 5 | 3 | | |препарати, | | | | |виготовлені на | | | | |основі сполук хрому | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3206410000 |- - ультрамарин та | 5 | 3 | | |препарати на його | | | | |основі | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3206420000 |- - літопон та інші | 5 | 3 | | |пігменти та | | | | |препарати, | | | | |виготовлені на | | | | |основі сульфіду | | | | |цинку | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3206493000 |- - пігменти та | 5 | 3 | | |препарати, | | | | |виготовлені на | | | | |основі сполук кадмію | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3206498010 |- - - - пігменти та | 5 | 3 | | |препарати, | | | | |виготовлені з | | | | |гексаціанофератів | | | | |(фероціанідів або | | | | |фериціанідів) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3503001000 |- желатин та його | 10 | 3 | | |похідні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3817008000 |- інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3901909090 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3902200000 |- поліізобутилен | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3902300090 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3902909000 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3903110000 |- - призначені для | 6,5 | 3 | | |спучування або | | | | |спінювання | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3904210000 |- - | 5 | 3 | | |непластифікований | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3907991910 |- - - - - | 2 | 3 | | |полібутилентерефталат| | | | |з питомою густиною не| | | | |менш ніж | | | | |1,29 г/куб.см, | | | | |але не більш ніж | | | | |1,33 г/куб.см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3907991990 |- - - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3920202100 |- - - біаксеально | 6,5 | 3 | | |орієнтовані | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3920207100 |- - - - стрічка | 5 | 3 | | |декоративна | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3920207900 |- - - - інші | 6,5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3920209090 |- - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3920300090 |- - інші | 2 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3920439090 |- - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3920491000 |- - - завтовшки не | 5 | 3 | | |більш ніж 1 мм | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3920499000 |- - - завтовшки більш| 5 | 3 | | |ніж 1 мм | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3920599000 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3920610000 |- - з полікарбонатів | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3920621910 |- - - - - плівка з | 2 | 3 | | |поліетилентерефталату| | | | |завтовшки не більш | | | | |ніж 50 мкм | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3920621990 |- - - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3920629000 |- - - завтовшки більш| 5 | 3 | | |ніж 0,35 мм | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3920630000 |- - з ненасичених | 5 | 3 | | |складних поліефірів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3920690000 |- - з інших складних | 5 | 3 | | |поліефірів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3920711000 |- - - листи, плівки, | 5 | 3 | | |смуги або стрічки, | | | | |намотані або | | | | |ненамотані, завтовшки| | | | |менш ніж 0,75 мм | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3920719000 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3920731000 |- - - плівки у | 5 | 3 | | |рулонах, котушках або| | | | |у вигляді стрічок для| | | | |кінематографії або | | | | |фотозйомки | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3920735000 |- - - листи, плівки, | 5 | 3 | | |стрічки або | | | | |платівки, намотані | | | | |або ненамотані, | | | | |завтовшки менш ніж | | | | |0,75 мм | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3920739000 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3920799000 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3920910000 |- - з | 2 | 3 | | |полівінілбутиралю | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3920920000 |- - з поліамідів | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3920930000 |- - з | 5 | 3 | | |аміноальдегідних | | | | |смол | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3920940000 |- - з | 5 | 3 | | |фенолоальдегідних | | | | |смол | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3920992800 |- - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3920995900 |- - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3920999000 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3921901900 |- - - - інші | 5 | 2 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |3923210000 |- - з полімерів | 6,5 | 3 | | |етилену | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4002991000 |- - - продукти, | 10 | 3 | | |модифіковані | | | | |включенням пластмас | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4011100000 |- для легкових | 10 | 5 | | |автомобілів (у тому | | | | |числі | | | | |вантажопасажирських | | | | |автомобілів-фургонів | | | | |та гоночних | | | | |автомобілів) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4011201000 |- - з індексом | 7 | 5 | | |навантаження не більш| | | | |ніж 121 | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4011209000 |- - з індексом | 7 | 5 | | |навантаження більш | | | | |ніж 121: | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4011300090 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4011402000 |- - з посадочним | 10 | 3 | | |діаметром ободів не | | | | |більш ніж 33 см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4011408000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4011500000 |- для велосипедів | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4011610000 |- - для використання | 10 | 3 | | |на | | | | |сільськогосподарських| | | | |або лісогосподарських| | | | |транспортних засобах | | | | |і машинах | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4011620000 |- - для використання | 10 | 3 | | |на будівельних або | | | | |промислових вантажно-| | | | |розвантажувальних | | | | |транспортних засобах | | | | |і машинах, що мають | | | | |посадочний діаметр | | | | |обода не більш ніж | | | | |61 см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4011630000 |- - для використання | 10 | 3 | | |на будівельних або | | | | |промислових вантажно-| | | | |розвантажувальних | | | | |транспортних засобах | | | | |і машинах, що мають | | | | |посадочний діаметр | | | | |обода більш ніж 61 см| | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4011690000 |- - інші | 7 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4011920000 |- - для використання | 10 | 3 | | |на | | | | |сільськогосподарських| | | | |або лісогосподарських| | | | |транспортних засобах | | | | |і машинах | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4011930000 |- - для використання | 10 | 3 | | |на будівельних або | | | | |промислових вантажно-| | | | |розвантажувальних | | | | |транспортних засобах | | | | |і машинах, що мають | | | | |посадочний діаметр | | | | |обода не більш ніж | | | | |61 см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4011940000 |- - для використання | 10 | 3 | | |на будівельних або | | | | |промислових вантажно-| | | | |розвантажувальних | | | | |транспортних засобах | | | | |і машинах, що мають | | | | |посадочний діаметр | | | | |обода більш ніж 61 см| | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4011990000 |- - інші | 7 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4012110000 |- - для легкових | 10 | 3 | | |автомобілів (у тому | | | | |числі | | | | |вантажопасажирських | | | | |автомобілів-фургонів | | | | |та гоночних | | | | |автомобілів) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4012120000 |- - для автобусів або| 10 | 3 | | |вантажних | | | | |автомобілів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4012130090 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4012190000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4012200090 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4012902000 |- - масивні шини | 10 | 3 | | |(литі шини) або | | | | |еластик-шини | | | | |(подушкові шини) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4012903000 |- - протектори для | 10 | 3 | | |шин та покришок | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4012909000 |- - стрічки для | 10 | 3 | | |ободів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4013101000 |- - для легкових | 10 | 5 | | |автомобілів (у тому | | | | |числі | | | | |вантажопасажирських | | | | |автомобілів-фургонів | | | | |та гоночних | | | | |автомобілів) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4013900000 |- інші | 10 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4015900000 |- інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4016100090 |- - - інші | 13 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4016930090 |- - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4016992000 |- - - - розширні | 10 | 3 | | |втулки, муфти | | | | |(expander sleeves) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4016995290 |- - - - - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4016995890 |- - - - - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4016999100 |- - - - - - частини | 10 | 3 | | |гумометалеві | | | | |(металомістких гум) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4016999910 |- - - - - - що | 6 | 3 | | |використовуються для | | | | |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4016999990 |- - - - - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4017009000 |- інші: | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4104199000 |- - - - інші | 3 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4104415100 |- - - - - шкіра із | 3 | 3 | | |цілих шкур, площа | | | | |поверхні якої більш | | | | |ніж 2,6 кв.м | | | | |(28 квадратних футів)| | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4104415900 |- - - - - інші | 3 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4104495100 |- - - - - шкіра із | 3 | 3 | | |цілих шкур, площа | | | | |поверхні якої більш | | | | |ніж 2,6 кв.м | | | | |(28 квадратних футів)| | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4104495900 |- - - - - інші | 3 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4107111100 |- - - - опойок бокс | 3 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4107111900 |- - - - інші | 3 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4107119000 |- - - інші | 3 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4107121100 |- - - - опойок бокс | 3 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4107121900 |- - - - інші | 3 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4107129900 |- - - - шкіра із шкур| 3 | 3 | | |родини конячих | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4107191000 |- - - шкіра із шкур | 3 | 3 | | |великої рогатої | | | | |худоби (у тому числі | | | | |буйволів), площа | | | | |поверхні якої не | | | | |більш ніж 2,6 кв.м | | | | |(28 квадратних футів)| | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4107199000 |- - - інші | 3 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4107911000 |- - - підошовна | 3 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4107919000 |- - - інші | 3 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4107929000 |- - - - шкіра із шкур| 3 | 3 | | |родини конячих | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4107991000 |- - - - шкіра із шкур| 3 | 3 | | |великої рогатої | | | | |худоби (у тому числі | | | | |буйволів) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4107999000 |- - - - шкіра із шкур| 3 | 3 | | |родини конячих | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4115100000 |- шкіра композиційна | 10 | 3 | | |на основі натуральної| | | | |шкіри або шкіряних | | | | |волокон, у вигляді | | | | |пластин, листів або | | | | |стрічок, у рулонах | | | | |або не в рулонах | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4115200000 |- обрізки та інші | 10 | 3 | | |відходи натуральної | | | | |шкіри або | | | | |композиційної шкіри, | | | | |не придатні для | | | | |виробництва шкіряних | | | | |виробів; шкіряний | | | | |пил, порошок і | | | | |борошно | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4201000000 |Вироби шорно-сідельні| 10 | 3 | | |та упряж для | | | | |будь-яких тварин (у | | | | |тому числі постромки,| | | | |поводи, наколінники, | | | | |намордники, попони | | | | |для сідел, чепраки, | | | | |сідельні кобури, | | | | |попонки для собак | | | | |тощо), виготовлені з | | | | |будь-яких матеріалів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4202111000 |- - - кейси для | 12,5 | 3 | | |ділових паперів, | | | | |портфелі, шкільні | | | | |ранці та подібні | | | | |вироби | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4202119000 |- - - інші | 12,5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4202121100 |- - - - кейси для | 12,5 | 3 | | |ділових паперів, | | | | |портфелі, шкільні | | | | |ранці та подібні | | | | |вироби | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4202121900 |- - - - інші | 12,5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4202125000 |- - - з формованих | 12,5 | 3 | | |пластмас | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4202129100 |- - - - кейси для | 12,5 | 3 | | |ділових паперів, | | | | |портфелі, шкільні | | | | |ранці та подібні | | | | |вироби | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4202129900 |- - - - інші | 12,5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4202191000 |- - - з алюмінію | 12,5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4202199000 |- - - з інших | 12,5 | 3 | | |матеріалів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4202210000 |- - з лицьовою | 12,5 | 3 | | |поверхнею з | | | | |натуральної, | | | | |композиційної або | | | | |лакової шкіри | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4202221000 |- - - з листів | 12,5 | 3 | | |пластмаси | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4202229000 |- - - з тканинних | 12,5 | 3 | | |матеріалів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4202290000 |- - інші | 12,5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4202310000 |- - з лицьовою | 12,5 | 3 | | |поверхнею з | | | | |натуральної, | | | | |композиційної або | | | | |лакової шкіри | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4202321000 |- - - з листів | 12,5 | 3 | | |пластмаси | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4202329000 |- - - з текстильних | 12,5 | 3 | | |матеріалів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4202390000 |- - інші | 12,5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4202911000 |- - - сумки дорожні, | 12,5 | 3 | | |сумочки косметичні, | | | | |рюкзаки та сумки | | | | |спортивні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4202918000 |- - - інші | 12,5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4202921100 |- - - сумки дорожні, | 12,5 | 3 | | |сумочки косметичні, | | | | |рюкзаки та сумки | | | | |спортивні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4202921500 |- - - - футляри для | 12,5 | 3 | | |музичних | | | | |інструментів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4202921900 |- - - - інші | 12,5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4202929100 |- - - сумки дорожні, | 12,5 | 3 | | |сумочки косметичні, | | | | |рюкзаки та сумки | | | | |спортивні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4202929800 |- - - - інші | 12,5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4202990000 |- - інші | 12,5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4203210000 |- - спеціально | 5 | 3 | | |призначені для | | | | |спортивних цілей | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4203291000 |- - - захисні для | 5 | 3 | | |всіх професій | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4203299100 |- - - - для чоловіків| 10 | 3 | | |і хлопчиків | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4203299900 |- - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4203300000 |- пояси, паски, | 10 | 3 | | |портупеї і | | | | |патронташі | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4205001100 |- - транспортерні | 25 | 5 | | |стрічки та приводні | | | | |паси, або бельтинг | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4205001900 |- - інші | 20 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4205009000 |- інші | 20 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4206000010 |Вироби з кишок тварин| 25 | 3 | | |(крім кетгуту з | | | | |натурального шовку), | | | | |синюги, міхурів або | | | | |сухожиль: кетгут | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4206000090 |- інші | 10 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4303101000 |- - більків | 10 | 3 | | |гренландського тюленя| | | | |або дитинчат чубача | | | | |(Cystophora) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4303109010 |- - - одяг хутровий з| 10 | 3 | | |норки | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4303109020 |- - - одяг хутровий з| 10 | 3 | | |нутрії, песця або | | | | |лисиці | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4303109030 |- - - одяг хутровий з| 10 | 3 | | |кролика або зайця | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4303109040 |- - - одяг хутровий з| 10 | 3 | | |овчини | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4303109090 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4303900000 |- інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |4304000000 |Хутро штучне та | 10 | 3 | | |вироби з нього | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6309000000 |Одяг та інші вироби, | 5,3 | OT | | |що використовувались | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6501000000 |Капелюшні форми, | 10 | 3 | | |капелюшні заготівки | | | | |та ковпаки, | | | | |неформовані, без | | | | |полів; плоскі та | | | | |циліндричні заготівки| | | | |(у тому числі | | | | |поздовжній розріз) з | | | | |фетру | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6502000000 |Капелюшні | 10 | 3 | | |напівфабрикати, | | | | |плетені або | | | | |виготовлені | | | | |сполученням смужок з | | | | |різних матеріалів, | | | | |неформовані, без | | | | |полів, без підкладки | | | | |та оздоблення | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6504000000 |Капелюхи та інші | 10 | 3 | | |головні убори, | | | | |плетені або | | | | |виготовлені | | | | |сполученням смужок з | | | | |різних матеріалів, з | | | | |підкладкою чи без | | | | |підкладки, з | | | | |оздобленням чи без | | | | |оздоблення | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6505100000 |- сітки для волосся | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6505900500 |- - з фетру хутряного| 10 | 3 | | |або з фетру вовняного| | | | |та хутряного, | | | | |виготовлені з | | | | |капелюшних заготівок,| | | | |ковпаків або плоских | | | | |заготівок товарної | | | | |позиції 6501 | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6505901000 |- - - берети, | 10 | 3 | | |чепчики, тюбетейки, | | | | |фески та подібні | | | | |головні убори | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6505903000 |- - - кашкети, кепки | 10 | 3 | | |з козирками | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6505908000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6506101000 |- - з пластмаси | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6506108000 |- - з інших | 10 | 3 | | |матеріалів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6506910000 |- - з гуми або | 10 | 3 | | |полімерних | | | | |матеріалів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6506991000 |- - - з фетру | 10 | 3 | | |хутряного або з фетру| | | | |вовняного та | | | | |хутряного, | | | | |виготовлені з | | | | |капелюшних заготівок,| | | | |ковпаків або плоских | | | | |заготівок товарної | | | | |позиції 6501 | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6506999000 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6507000000 |Стрічки, прокладки, | 10 | 3 | | |підкладки, чохли, | | | | |основи, каркаси для | | | | |капелюхів, козирки та| | | | |зав'язки для головних| | | | |уборів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6601100000 |- садові парасольки | 10 | 3 | | |та подібні | | | | |парасольки | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6601910000 |- - зі складаним | 10 | 3 | | |стрижнем | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6601991100 |- - - - із | 10 | 3 | | |синтетичних або | | | | |штучних матеріалів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6601991900 |- - - - з інших | 10 | 3 | | |текстильних | | | | |матеріалів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6601999000 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6602000000 |Палиці, палиці- | 10 | 3 | | |сидіння, батоги, | | | | |хлисти та подібні | | | | |вироби | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6603200000 |- каркаси | 10 | 3 | | |парасолькові, у тому | | | | |числі каркаси на | | | | |стрижнях (палицях) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6603901000 |- - ручки та | 10 | 3 | | |набалдашники | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6603909000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6801000000 |Брущатка, бордюрний | 10 | 3 | | |камінь та плити для | | | | |брукування з | | | | |природного каменю | | | | |(крім сланцю) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6804100000 |- жорна, камені | 10 | 3 | | |шліфувальні для | | | | |розмелювання, | | | | |розтирання, | | | | |шліфування або | | | | |подрібнення | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6804221200 |- - - - - неармовані | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6804221800 |- - - - - армовані | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6804223000 |- - - - з керамічних | 10 | 3 | | |чи силікатних | | | | |матеріалів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6804225000 |- - - - з інших | 10 | 3 | | |матеріалів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6804229000 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6805100010 |- - для сухого | 10 | 3 | | |шліфування | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6805100090 |- - інші | 15 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6805200090 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6806201000 |- - глини спучені | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6806209000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6807101010 |- - - на основі з | 10 | 3 | | |картону | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6807101021 |- - - - покриті з | 10 | 3 | | |обох боків шаром | | | | |бітумно-полімерної | | | | |маси | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6807101029 |- - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6807101090 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6807109000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6807900090 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6809110000 |- - покриті або | 10 | 3 | | |армовані папером або | | | | |картоном | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6811400010 |- - гофровані листи; | 10 | 3 | | |труби, трубки або | | | | |фітинги до них | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6811810000 |- - гофровані листи | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6811830000 |- - труби, трубки або| 10 | 3 | | |фітинги до них | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6901000000 |Цегла, блоки, плитки | 10 | 3 | | |та інші керамічні | | | | |вироби з | | | | |кремнеземистого | | | | |кам'яного борошна | | | | |(наприклад, з | | | | |кізельгуру, триполіту| | | | |або діатоміту) або з | | | | |аналогічних | | | | |кремнеземистих порід | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6903100000 |- із вмістом більш | 10 | 3 | | |ніж 50 мас. % графіту| | | | |або інших форм | | | | |вуглецю або сумішей | | | | |цих продуктів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6903201000 |- - з вмістом менш | 10 | 3 | | |ніж 45 мас. % | | | | |глинозему (Al O ) | | | | | 2 3 | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6903209000 |- - з вмістом | 10 | 3 | | |45 мас. % чи більше | | | | |глинозему (Al O ) | | | | | 2 3 | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6903901000 |- - із вмістом більш | 10 | 3 | | |ніж 25 мас. %, але не| | | | |більш ніж 50 мас. % | | | | |графіту або інших | | | | |форм вуглецю або | | | | |їхніх сумішей | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6903909000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6904100000 |- цегла будівельна | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6904900000 |- інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6905100000 |- черепиця дахова | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6905900000 |- інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6906000000 |Труби керамічні, | 10 | 3 | | |трубопроводи | | | | |ізоляційні, | | | | |водовідводи і | | | | |фітинги труб | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6908101000 |- - з грубої | 10 | 3 | | |кераміки | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6908109000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6908905100 |- - - - з поверхнею | 5 | 3 | | |не більш ніж 90 кв.см| | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6909110000 |- - з фарфору | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6910100000 |- - з фарфору | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6911100000 |- посуд та прибори | 10 | 5 | | |столові або кухонні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6911900000 |- інші | 10 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6912005000 |- з фаянсу або тонкої| 5 | 3 | | |кераміки | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6912009000 |- інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6913901000 |- - з грубої | 10 | 3 | | |кераміки | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6913909100 |- - - з кам'яної | 10 | 3 | | |кераміки | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6913909300 |- - - з фаянсу або | 10 | 3 | | |тонкої кераміки | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6913909900 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6914901000 |- - з грубої | 10 | 3 | | |кераміки | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |6914909000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7002100000 |- кулі | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7003121000 |- - - з оптичного | 10 | 3 | | |скла | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7003129100 |- - - - з | 10 | 3 | | |невідбивальним шаром | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7003129900 |- - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7003191000 |- - - з оптичного | 10 | 3 | | |скла | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7003199000 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7003200000 |- листи армовані | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7003300000 |- профілі | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7004201000 |- - скло оптичне | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7004209100 |- - - з | 10 | 3 | | |невідбивальним шаром | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7004209900 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7004901000 |- - скло оптичне | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7004907000 |- - скло оранжерейне | 10 | 3 | | |листове | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7004909200 |- - - не більш ніж | 10 | 3 | | |2,5 мм | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7004909800 |- - - більш ніж | 10 | 3 | | |2,5 мм | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7005100500 |- - з невідбивальним | 10 | 3 | | |шаром | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7005102500 |- - - не більш ніж | 10 | 3 | | |3,5 мм | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7005103000 |- - - більш ніж | 10 | 3 | | |3,5 мм, але не більш | | | | |ніж 4,5 мм | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7005108000 |- - - більш ніж | 10 | 3 | | |4,5 мм | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7005212500 |- - - завтовшки не | 10 | 3 | | |більш ніж 3,5 мм | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7005213000 |- - - завтовшки більш| 10 | 3 | | |ніж 3,5 мм, але не | | | | |більш ніж 4,5 мм | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7005218000 |- - - завтовшки більш| 10 | 3 | | |ніж 4,5 мм | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7005292500 |- - - завтовшки не | 10 | 3 | | |більш ніж 3,5 мм | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7005293500 |- - - завтовшки більш| 10 | 3 | | |ніж 3,5 мм, але не | | | | |більш ніж 4,5 мм | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7005298000 |- - - завтовшки більш| 10 | 3 | | |ніж 4,5 мм | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7005300000 |- армоване скло | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7006001000 |- скло оптичне | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7006009000 |- інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7007111090 |- - - - інші | 8 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7007192000 |- - - забарвлене по | 10 | 3 | | |всій масі (тоноване),| | | | |матове, плаковане | | | | |або дубльоване чи | | | | |таке, що має | | | | |поглинальний або | | | | |відбивальний шар | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7007212090 |- - - - - інші | 8 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7009100090 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7009910000 |- - без рам | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7009920000 |- - у рамах | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7010903190 |- - - - - інші | 6,5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7010904300 |- - - - - - - - більш| 6,5 | 3 | | |ніж 0,33 л, але менш | | | | |ніж 1 л | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7010904500 |- - - - - - - - | 6,5 | 3 | | |0,15 л чи більше, але| | | | |не більш ніж 0,33 л | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7010904700 |- - - - - - - - менш | 6,5 | 3 | | |ніж 0,15 л | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7010905100 |- - - - - - - - 1 л | 6,5 | 3 | | |чи більше | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7010905300 |- - - - - - - - більш| 6,5 | 3 | | |ніж 0,33 л, але менш | | | | |ніж 1 л | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7010905500 |- - - - - - - - | 6,5 | 3 | | |0,15 л чи більш ніж, | | | | |але не більш ніж | | | | |0,33 л | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7010905700 |- - - - - - - - менш | 6,5 | 3 | | |ніж 0,15 л | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7010906100 |- - - - - - - 0,25 л | 6,5 | 3 | | |чи більше | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7010906700 |- - - - - - - менш | 6,5 | 3 | | |ніж 0,25 л | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7010907110 |- - - - - - - не | 5 | 3 | | |більш ніж 0,15 л | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7010907190 |- - - - - - - інші | 6,5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7010907900 |- - - - - - не більш | 5 | 3 | | |ніж 0,055 л | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7010909100 |- - - - - - з | 6,5 | 3 | | |безбарвного скла | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7010909900 |- - - - - - з | 6,5 | 3 | | |кольорового скла | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7011100000 |- для електричного | 10 | 3 | | |освітлювального | | | | |обладнання | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7011200000 |- для електронно- | 10 | 3 | | |променевих трубок | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7011900000 |- інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7013100000 |- зі склокераміки | 8 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7013221000 |- - - ручного | 8 | 5 | | |виготовлення | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7013229000 |- - - механічного | 8 | 5 | | |виготовлення | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7013281000 |- - - ручного | 8 | 5 | | |виготовлення | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7013289000 |- - - механічного | 8 | 5 | | |виготовлення | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7013331100 |- - - - ограновані | 8 | 5 | | |або інакше оздоблені | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7013331900 |- - - - - інші | 8 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7013339100 |- - - - ограновані | 8 | 5 | | |або інакше оздоблені | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7013339900 |- - - - - інші | 8 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7013371000 |- - - із зміцненого | 8 | 5 | | |скла | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7013375100 |- - - - - ограновані | 8 | 5 | | |або інакше оздоблені | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7013375900 |- - - - - інші | 8 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7013379100 |- - - - - ограновані | 8 | 5 | | |або інакше оздоблені | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7013379900 |- - - - - інші | 8 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7013411000 |- - - ручного | 10 | 5 | | |виготовлення | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7013419000 |- - - механічного | 10 | 5 | | |виготовлення | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7013420000 |- - зі скла з | 10 | 5 | | |коефіцієнтом | | | | |лінійного розширення | | | | |не більш ніж | | | | | -6 | | | | |5 · 10 /К в | | | | |інтервалі температур | | | | |від 0 град.C до | | | | |300 град.C | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7013491000 |- - - із зміцненого | 10 | 5 | | |скла | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7013499100 |- - - - ручного | 10 | 5 | | |виготовлення | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7013499900 |- - - - механічного | 10 | 5 | | |виготовлення | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7013911000 |- - - - ручного | 10 | 5 | | |виготовлення | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7013919000 |- - - - механічного | 10 | 5 | | |виготовлення | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7013990000 |- - інші | 10 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7014000000 |Скляні вироби для | 10 | 3 | | |сигналізації та | | | | |оптичні елементи зі | | | | |скла (крім | | | | |перелічених у | | | | |товарній позиції | | | | |7015), оптично не | | | | |оброблені | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7015100000 |- скло для окулярів, | 10 | 3 | | |що коригують зір | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7015900000 |- інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7016100000 |- кубики, квадратики | 10 | 3 | | |та інші невеликі | | | | |скляні форми, на | | | | |основі чи без неї, | | | | |для мозаїк або | | | | |аналогічних | | | | |оздоблень | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7016901000 |- - вітражі та | 10 | 3 | | |подібні вироби | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7016908000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7017100000 |- з плавленого кварцу| 10 | 3 | | |або інших плавлених | | | | |оксидів кремнію | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7017200000 |- з іншого скла з | 10 | 3 | | |коефіцієнтом | | | | |лінійного розширення | | | | |не більш ніж | | | | | -6 | | | | |5 · 10 /К в | | | | |інтервалі температур | | | | |від 0 град.C до | | | | |300 град.C | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7017900000 |- інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7018101100 |- - - ограновані та | 10 | 3 | | |поліровані механічно | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7018101900 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7018103000 |- - вироби, що | 10 | 3 | | |імітують перли | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7018105100 |- - - ограновані та | 10 | 3 | | |поліровані механічно | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7018105900 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7018109000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7018200000 |- мікросфери зі скла | 10 | 3 | | |діаметром не більш | | | | |ніж 1 мм | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7018901000 |- - скляні очі; | 10 | 3 | | |вироби у вигляді | | | | |невеликих форм зі | | | | |скла | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7018909000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7019110000 |- - скловолокно, | 10 | 3 | | |завдовжки не більш | | | | |ніж 50 мм | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7019120000 |- - рівниця | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7019191000 |- - - з ниток | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7019199000 |- - - з волокон | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7019310000 |- - мати | 8 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7019400000 |- тканини з рівниці | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7019510000 |- - завширшки не | 10 | 3 | | |більш ніж 30 см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7019520000 |- - завширшки більш | 10 | 3 | | |ніж 30 см, | | | | |полотняного | | | | |переплетення, з | | | | |поверхневою щільністю| | | | |менш ніж 250 г/кв.м, | | | | |із ниток лінійної | | | | |щільності не більш | | | | |ніж 136 тексів на | | | | |одиничну нитку | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7019590000 |7019 59 00 - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7019901000 |- - нетекстильні | 10 | 3 | | |волокна навалом або в| | | | |пучках | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7019903000 |- - прокладки та | 10 | 3 | | |обмотки для ізоляції | | | | |труб | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7019909100 |- - - з текстильних | 10 | 3 | | |волокон | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7019909900 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7020000700 |- - не завершені під | 10 | 3 | | |час виробництва | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7020000800 |- - завершені під час| 10 | 3 | | |виробництва | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7020001090 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7020003000 |- - зі скла з | 10 | 3 | | |коефіцієнтом | | | | |лінійного розширення | | | | |не більш ніж | | | | | -6 | | | | |5 · 10 /К в | | | | |інтервалі температур | | | | |від 0 град.C до | | | | |300 град.C | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7020008000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7102390010 |- - - призначені для | 10 | 3 | | |переогранення | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7102390090 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7113110000 |- - зі срібла, що має| 10 | 3 | | |або не має покриття, | | | | |плакованого або не | | | | |плакованого іншими | | | | |дорогоцінними | | | | |металами | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7113190000 |- - з інших | 10 | 3 | | |дорогоцінних металів,| | | | |що мають або не | | | | |мають покриття, | | | | |плакованих або не | | | | |плакованих | | | | |дорогоцінними | | | | |металами | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7113200000 |- з недорогоцінних | 10 | 3 | | |металів, плакованих | | | | |дорогоцінними | | | | |металами | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7114110000 |- - зі срібла, що має| 10 | 3 | | |чи не має покриття, | | | | |плакованого або не | | | | |плакованого іншими | | | | |дорогоцінними | | | | |металами | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7114190000 |- - з інших | 10 | 3 | | |дорогоцінних металів,| | | | |що мають або не | | | | |мають покриття, | | | | |плакованих чи не | | | | |плакованих | | | | |дорогоцінними | | | | |металами | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7114200000 |- з недорогоцінних | 10 | 3 | | |металів, плакованих | | | | |дорогоцінними | | | | |металами | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7115909000 |- - з металів, | 10 | 3 | | |плакованих | | | | |дорогоцінними | | | | |металами | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7116100000 |- з природних або | 10 | 3 | | |культивованих перлів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7116201100 |- - - намисто, | 10 | 3 | | |браслети та інші | | | | |вироби з природного, | | | | |дорогоцінного або | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння, просто | | | | |нанизаного, без | | | | |застібок або інших | | | | |пристосувань | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7116201900 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7116209000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7202291000 |- - - з масовою | 3 | 3 | | |часткою магнію 4% чи | | | | |більше, але не більш | | | | |ніж 10% | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7202299000 |- - - інші | 3 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7202491000 |- - - з масовою | 3 | 3 | | |часткою вуглецю не | | | | |більш ніж 0,05% | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |7202499000 |- - - з масовою | 3 | 3 | | |часткою вуглецю понад| | | | |0,5%, але не більш | | | | |ніж 4% | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8201100000 |- лопати штикові та | 10 | 3 | | |совкові | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8201200000 |- вила | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8201300000 |- кирки, мотики, сапи| 10 | 3 | | |та граблі | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8201400000 |- сокири, сікачі та | 10 | 3 | | |аналогічні | | | | |інструменти | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8201500000 |- секатори та | 10 | 3 | | |аналогічні ножиці для| | | | |роботи однією рукою | | | | |(у тому числі ножиці | | | | |для розбирання тушки | | | | |птиці) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8201600000 |- ножиці для | 10 | 3 | | |підрізання живоплоту,| | | | |секатори та | | | | |аналогічні ножиці для| | | | |роботи двома руками | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8201900000 |- інші ручні | 10 | 3 | | |інструменти, | | | | |використовувані у | | | | |сільському | | | | |господарстві, | | | | |садівництві або | | | | |лісовому | | | | |господарстві | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8202100000 |- пилки ручні | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8202200000 |- полотна для | 10 | 3 | | |стрічкових пилок | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8204110000 |- - нерозвідні | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8204120090 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8204200000 |- головки для | 10 | 3 | | |гайкових ключів з | | | | |ручками чи без них | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8205100000 |- інструменти для | 10 | 3 | | |свердління, | | | | |нарізування, | | | | |внутрішньої або | | | | |зовнішньої різьби | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8205200000 |- молотки та кувалди | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8205300000 |- рубанки, зубила, | 10 | 3 | | |долота, стамески та | | | | |аналогічні різальні | | | | |інструменти для | | | | |оброблення дерева | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8205400000 |- викрутки | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8205510000 |- - інструменти ручні| 10 | 3 | | |побутові | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8205591000 |- - - інструменти для| 8 | 3 | | |каменярів, | | | | |формувальників, | | | | |цементувальників, | | | | |штукатурів, | | | | |бетонників і малярів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8205593000 |- - - інструменти | 8 | 3 | | |(патронного типу) для| | | | |клепання, забивання | | | | |дюбелів тощо | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8205599090 |- - - - інші | 8 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8205600000 |- лампи паяльні | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8205700000 |- лещата, затискачі | 10 | 3 | | |та аналогічні | | | | |інструменти | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8205800000 |- ковадла; горни | 10 | 3 | | |переносні, | | | | |шліфувальні круги з | | | | |опорними рамами, | | | | |ручним або ножним | | | | |приводом | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8205900000 |- набори виробів з | 10 | 3 | | |двох чи більше назв, | | | | |зазначених у | | | | |попередніх товарних | | | | |підпозиціях | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8206000000 |Інструменти двох чи | 10 | 3 | | |більше назв товарних | | | | |позицій 8202-8205 у | | | | |наборах для | | | | |роздрібної торгівлі | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8210000000 |Пристрої ручні | 10 | 3 | | |механічні, масою | | | | |10 кг або менше для | | | | |приготування, | | | | |оброблення або | | | | |подавання харчових | | | | |продуктів чи напоїв | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8211100000 |- набори ножів | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8211913000 |- - - ножі столові з | 10 | 3 | | |колодочкою та лезом з| | | | |корозійностійкої | | | | |(нержавіючої) сталі | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8211918000 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8211920000 |- - інші ножі з | 10 | 3 | | |фіксованим лезом | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8211930000 |- - ножі з | 5 | 3 | | |нефіксованим лезом | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8211940000 |- - леза | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8211950000 |- - рукоятки з | 10 | 3 | | |недорогоцінних | | | | |металів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8212101000 |- - Safety razors | 8 | 3 | | |with non-replaceable | | | | |blades | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8212109000 |- - інші | 8 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8212200000 |- леза для безпечних | 8 | 3 | | |бритв, у тому числі | | | | |штабові заготівки для| | | | |лез | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8212900000 |- інші частини | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8213000000 |Ножиці звичайні, | 10 | 3 | | |кравецькі та | | | | |аналогічні ножиці і | | | | |леза для них | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8214100000 |- ножі для паперу, | 10 | 3 | | |розкривання | | | | |конвертів, підчищання| | | | |текстів, пристрої для| | | | |заточування олівців | | | | |та леза для них | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8214200000 |- набори та | 10 | 3 | | |інструменти манікюрні| | | | |або педикюрні (у тому| | | | |числі пилочки для | | | | |нігтів) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8214900000 |- інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8215102000 |- - які містять лише | 10 | 3 | | |вироби, покриті | | | | |дорогоцінним металом | | | | |у гальванічний | | | | |спосіб | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8215103000 |- - - з | 10 | 3 | | |корозійностійкої | | | | |(нержавіючої) сталі | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8215108000 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8215201000 |- - з | 10 | 3 | | |корозійностійкої | | | | |(нержавіючої) сталі | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8215209000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8215910000 |- - покриті | 10 | 3 | | |дорогоцінним металом | | | | |у гальванічний | | | | |спосіб | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8215991000 |- - - з | 10 | 3 | | |корозійностійкої | | | | |(нержавіючої) сталі | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8215999000 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8301100000 |- замки висячі | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8301200090 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8301300000 |- замки, | 10 | 3 | | |використовувані у | | | | |меблях | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8301401100 |- - - циліндрові | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8301401900 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8301409000 |- - інші замки | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8301500000 |- засувки та рами із | 10 | 3 | | |засувками, об'єднані | | | | |із замками | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8301600090 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8301700000 |- ключі, подані | 10 | 3 | | |окремо | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8302100090 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8302200090 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8302300090 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8302410090 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8302420090 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8302490090 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8302500000 |- полиці, вішалки, у | 10 | 3 | | |тому числі для | | | | |капелюхів, та | | | | |аналогічні вироби | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8302600090 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8303001000 |- броньовані або | 10 | 3 | | |армовані сейфи та | | | | |шухляди | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8303003000 |- броньовані або | 10 | 3 | | |армовані двері та | | | | |секції для | | | | |банківських сховищ | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8303009000 |- контейнери, | 10 | 3 | | |призначені виключно | | | | |для зберігання грошей| | | | |і документів, та | | | | |аналогічні вироби | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8304000000 |Шафи для ділових | 10 | 3 | | |паперів і картотек, | | | | |коробки для | | | | |зберігання печаток, | | | | |лотки і підставки | | | | |для паперів та | | | | |аналогічне конторське| | | | |чи канцелярське | | | | |обладнання з | | | | |недорогоцінних | | | | |металів, крім | | | | |конторських меблів | | | | |товарної позиції | | | | |9403 | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8305100000 |- фурнітура для | 10 | 3 | | |швидкозшивачів чи | | | | |папок | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8305200000 |- скоби у блоках | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8305900000 |- інші, у тому числі | 10 | 3 | | |частини | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8306100000 |- дзвони, гонги та | 10 | 3 | | |аналогічні вироби | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8306210000 |- - покриті | 10 | 3 | | |дорогоцінними | | | | |металами в | | | | |гальванічний спосіб | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8306291000 |- - - мідні | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8306299000 |- - - з інших | 10 | 3 | | |недорогоцінних | | | | |металів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8306300000 |- рами для | 10 | 3 | | |фотокарток, картин | | | | |або аналогічні рами; | | | | |дзеркала | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8308100000 |- гачки, петлі та | 10 | 3 | | |вушка | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8308200000 |- заклепки трубчасті | 10 | 3 | | |або роздвоєні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8308900000 |- інші, у тому числі | 10 | 3 | | |частини | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8309100000 |- пробки корончасті | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8309909000 |- - інші: | 15 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8310000000 |Таблички з назвами, | 10 | 3 | | |найменуваннями, | | | | |адресами та | | | | |аналогічні таблички, | | | | |цифри, літери та | | | | |інші символи з | | | | |недорогоцінних | | | | |металів, крім виробів| | | | |товарної позиції | | | | |9405 | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8311101090 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8311109000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8311200090 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8311300000 |- прутки з покриттям | 10 | 3 | | |та дріт електродний, | | | | |використовувані для | | | | |паяння, у тому числі | | | | |тугоплавким припоєм, | | | | |або газового | | | | |зварювання з | | | | |недорогоцінних | | | | |металів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8311900000 |- інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8402120000 |- - котли водотрубні | 10 | 3 | | |продуктивністю не | | | | |більш ніж 45 т пари | | | | |за годину | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8403109010 |- - - котли для | 10 | 3 | | |центрального опалення| | | | |потужністю понад | | | | |100 кВт, але менш ніж| | | | |10000 кВт | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8403109020 |- - - котли для | 8 | 3 | | |центрального опалення| | | | |потужністю не більш | | | | |ніж 100 кВт | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8404100010 |- - для товарної | 8 | 3 | | |підкатегорії | | | | |8402 12 00 00 та | | | | |товарної категорії | | | | |8403 10 90 | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8407100090 |- - інші | 3 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8408203100 |- - - - не більш ніж | 5 | 5 | | |50 кВт | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8408203500 |- - - - понад 50 кВт,| 5 | 5 | | |але не більш ніж | | | | |100 кВт | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8408203700 |- - - - понад 100 кВт| 5 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8413910010 |- - - верстатів- | 10 | 3 | | |качалок | | | | |вантажопідйомністю | | | | |3,2-12,5 т | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8415810010 |- - - кондиціонери | 10 | 3 | | |промислові автономні | | | | |зі споживчою | | | | |потужністю понад 5 | | | | |але не більш ніж | | | | |50 кВт | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8415820010 |- - - кондиціонери | 10 | 3 | | |промислові автономні | | | | |зі споживчою | | | | |потужністю понад | | | | |5 кВт, але не більш | | | | |ніж 50 кВт | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8417201000 |- - печі тунельні | 2 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8417209000 |- - інші | 2 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8417900010 |- - рекуператорів | 10 | 3 | | |петельних трубчатих | | | | |продуктивністю | | | | |повітря | | | | |2800-19000 куб.м | | | | |на годину | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8418211000 |- - - місткістю понад| 10 | 3 | | |340 л | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8418219100 |- - - - - не більш | 10 | 3 | | |ніж 250 л | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8418219900 |- - - - - понад | 7 | 3 | | |250 л, але не більш | | | | |ніж 340 л | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8421110000 |- - сепаратори | 10 | 5 | | |молочні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8422200000 |- обладнання для | 5 | 5 | | |миття або сушіння | | | | |пляшок або інших | | | | |ємкостей | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8422300010 |- - обладнання для | 5 | 5 | | |наповнення пляшок, | | | | |їхнього закривання, | | | | |закорковування або | | | | |наклеювання на них | | | | |етикеток, що | | | | |використовується у | | | | |харчовій | | | | |промисловості, | | | | |продуктивністю не | | | | |більш ніж 12000 | | | | |пляшок за годину | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8422300091 |- - - обладнання для | 2 | 5 | | |закупорювання скляної| | | | |тари металевими | | | | |кришками, що | | | | |загвинчуються, | | | | |використовуване у | | | | |харчовій | | | | |промисловості, | | | | |продуктивністю не | | | | |більш ніж 9600 | | | | |одиниць за годину | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8422400010 |- - обладнання для | 5 | 5 | | |пакування пляшок (у | | | | |тому числі обладнання| | | | |для загортання товару| | | | |з термоусадкою | | | | |пакувального | | | | |матеріалу), що | | | | |використовується у | | | | |харчовій | | | | |промисловості, | | | | |продуктивністю не | | | | |більш ніж 12000 | | | | |пляшок за годину | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8424309010 |- - - - пристрій для | 10 | 3 | | |вдування вугільного | | | | |пилу в доменну піч | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8435100000 |- машини та | 5 | 5 | | |механізми | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8435900000 |- частини | 5 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8436290010 |- - - обладнання | 10 | 3 | | |кліткове або | | | | |підлогове для | | | | |утримання і | | | | |вирощування птиці | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8438101000 |- - обладнання для | 3 | 5 | | |виробництва | | | | |хлібобулочних | | | | |виробів. | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8438109000 |- - обладнання для | 3 | 5 | | |виробництва | | | | |макаронів, спагетті | | | | |або подібних виробів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8438300000 |- обладнання для | 10 | 5 | | |цукрового | | | | |виробництва | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8438500000 |- обладнання для | 10 | 5 | | |переробки м'яса або | | | | |птиці | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8438600000 |- обладнання для | 5 | 5 | | |переробки фруктів, | | | | |горіхів або овочів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8438809100 |- - - для виробництва| 5 | 5 | | |або приготування | | | | |напоїв | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8443329900 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8443393900 |- - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8443399010 |- - - - машинки | 10 | 3 | | |друкарські | | | | |автоматичні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8450190000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8454100010 |- - місткістю 130- | 10 | 3 | | |300 тонн | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8455210000 |- - стани гарячої | 10 | 3 | | |прокатки або | | | | |комбіновані стани | | | | |гарячої і холодної | | | | |прокатки | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8455220000 |- - стани холодної | 10 | 3 | | |прокатки | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8455303110 |- - - - для гарячої | 10 | 3 | | |прокатки | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8455309010 |- - - пільгервалки | 10 | 3 | | |сталеві литі | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8469009100 |- - електричні | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8469009900 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8472100000 |- машини копіювально-| 10 | 3 | | |розмножувальні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8472300000 |- машини для | 10 | 3 | | |сортування або | | | | |складання, або | | | | |укладання у конверти,| | | | |або перев'язування | | | | |поштової | | | | |кореспонденції, | | | | |машини для | | | | |розкривання, | | | | |закривання або | | | | |запечатування | | | | |поштової | | | | |кореспонденції і | | | | |машини для | | | | |наклеювання або | | | | |гасіння поштових | | | | |марок | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8472901000 |- - машини для | 10 | 3 | | |сортування, рахування| | | | |або пакування монет | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8472907000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8482400000 |- підшипники роликові| 10 | 3 | | |голчасті | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8482500000 |- інші підшипники з | 10 | 3 | | |циліндричними | | | | |роликами | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8486309010 |- - - апаратура для | 10 | 3 | | |проеціювання або | | | | |нанесення зображень | | | | |на сенсибілізовані | | | | |підкладки плоских | | | | |дисплеїв | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8501200090 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8501310098 |- - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8501322090 |- - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8501328090 |- - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8501345000 |- - - двигуни тягові | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8501349290 |- - - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8501349890 |- - - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8501402090 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8501408090 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8501510090 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8501620090 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8501630090 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8501640000 |- - потужністю понад | 5 | 3 | | |750 кВ·А | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8502112090 |- - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8502118090 |- - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8502120090 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8502132090 |- - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8502134090 |- - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8502138090 |- - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8502202090 |- - - інші | 5 | 2 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8502204090 |- - - інші | 5 | 2 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8502206090 |- - - інші | 5 | 2 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8502208090 |- - - інші | 5 | 2 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8502392090 |- - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8502398090 |- - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8502400090 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8503001000 |- кільця фіксувальні | 5 | 3 | | |немагнітні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8503009100 |- - з чавуну або | 5 | 3 | | |сталі литі | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8503009900 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8504102091 |- - - - дроселі | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8504102098 |- - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8504108091 |- - - - дроселі для | 10 | 3 | | |розрядних ламп або | | | | |трубок | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8504108099 |- - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8504210000 |- - потужністю не | 10 | 3 | | |більш ніж 650 кВ·А | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8504221000 |- - - потужністю | 10 | 3 | | |понад 650 кВ·А, але | | | | |не більш ніж | | | | |1600 кВ·А | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8504229000 |- - - потужністю | 10 | 3 | | |понад 1600 кВ·А, але | | | | |не більш ніж | | | | |10000 кВ·А | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8504230000 |- - потужністю понад | 10 | 3 | | |10000 кВ·А | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8504322090 |- - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8504328090 |- - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8504330090 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8504340000 |- - потужністю понад | 5 | 3 | | |500 кВ·А | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8504901100 |- - - - осердя | 5 | 3 | | |феритові | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8504901800 |- - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8504909900 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8505110000 |- - металеві | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8505191000 |- - - магніти | 5 | 3 | | |постійні з | | | | |агломерованого фериту| | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8505199000 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8505200000 |- електромагнітні | 5 | 3 | | |зчеплення, муфти та | | | | |гальма | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8505903000 |- - електромагнітні | 5 | 3 | | |або з постійними | | | | |магнітами патрони, | | | | |затискачі та | | | | |аналогічні пристрої | | | | |для фіксації | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8505905000 |- - електромагнітні | 5 | 3 | | |піднімальні головки | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8505909000 |- - частини | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8506101100 |- - - елементи | 5 | 3 | | |циліндричні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8506101500 |- - - елементи | 5 | 3 | | |кнопкові | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8506101900 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8506109100 |- - елементи | 5 | 3 | | |циліндричні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8506109500 |- - елементи | 5 | 3 | | |кнопкові | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8506109900 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8506301000 |- - елементи | 5 | 3 | | |циліндричні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8506303000 |- - елементи | 5 | 3 | | |кнопкові | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8506309000 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8506401000 |- - елементи | 5 | 3 | | |циліндричні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8506403000 |- - елементи | 5 | 3 | | |кнопкові | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8506409000 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8506501000 |- - елементи | 5 | 3 | | |циліндричні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8506503000 |- - елементи | 5 | 3 | | |кнопкові | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8506509000 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8506601000 |- - батареї вугільно-| 5 | 3 | | |цинкові сухі з | | | | |напругою 5,5 В чи | | | | |більше, але не більш | | | | |ніж 6,5 В | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8506603000 |- - - елементи | 5 | 3 | | |циліндричні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8506609000 |- - - елементи | 5 | 3 | | |кнопкові | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8506800500 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8506801100 |- частини | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8506801500 |- - елементи | 5 | 3 | | |циліндричні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8506809000 |- - елементи | 5 | 3 | | |кнопкові | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8506900000 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8507104190 |- - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8507104990 |- - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8507109290 |- - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8507109890 |- - - - інші | 8 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8507204990 |- - - - інші | 8 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8507209290 |- - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8507209890 |- - - - інші | 8 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8508110000 |- - потужністю не | 10 | 3 | | |більш ніж 1500 Вт та | | | | |які мають мішок для | | | | |збору пилу або інший | | | | |пилозбірник об'ємом | | | | |не більше 20 л | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8508190000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8509400000 |- подрібнювачі | 10 | 3 | | |харчових продуктів та| | | | |міксери; | | | | |соковижималки для | | | | |фруктів або овочів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8509800000 |- інші апарати | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8509900010 |- - пилососів та | 5 | 3 | | |підлогонатирачів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8509900090 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8510100000 |- електробритви | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8510200000 |- машинки для | 10 | 3 | | |підстригання волосся | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8510300000 |- апарати епіляційні | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8511100098 |- - - - інші | 4 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8511200090 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8511300098 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8511400098 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8511800098 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8511900090 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8512100000 |- прилади | 5 | 3 | | |освітлювальні або | | | | |візуальної | | | | |сигналізації, | | | | |використовувані на | | | | |велосипедах | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8512200090 |- - інші | 8 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8512301090 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8512309000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8512400030 |- - пристрої, що | 10 | 3 | | |запобігають | | | | |обмерзанню | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8512400090 |- - пристрої, що | 10 | 3 | | |запобігають | | | | |запотіванню | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8512901090 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8512909090 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8513100000 |- ліхтарі | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8513900000 |- частини | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8514101000 |- - печі | 5 | 3 | | |хлібопекарські та | | | | |кондитерські | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8514108000 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8514201000 |- - печі та камери | 5 | 3 | | |індукційні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8514208000 |- - печі та камери | 5 | 3 | | |діелектричні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8514301900 |- - печі з | 5 | 3 | | |інфрачервоним | | | | |випромінюванням | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8514400000 |- інше індукційне або| 5 | 3 | | |діелектричне | | | | |обладнання для | | | | |термічного оброблення| | | | |матеріалів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8514900000 |- частини | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8515110000 |- - паяльники та | 5 | 3 | | |пістолети паяльні для| | | | |низькотемпературного | | | | |паяння | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8515190000 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8515210000 |- - цілком або | 5 | 3 | | |частково автоматичні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8515291000 |- - - для зварювання | 5 | 3 | | |встик | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8515299000 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8515310000 |- - цілком або | 5 | 3 | | |частково автоматичні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8515391300 |- - - - з | 5 | 3 | | |трансформаторами | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8515391800 |- - - - з | 5 | 3 | | |генераторами або | | | | |перетворювачами | | | | |обертовими чи | | | | |перетворювачами | | | | |статичними, | | | | |випрямлячами або | | | | |випрямними пристроями| | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8515399000 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8515801100 |- - - для зварювання | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8515801900 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8515809100 |- - - для зварювання | 5 | 3 | | |пластмас опором | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8515809900 |- - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8516101900 |- - - інші: | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8516109000 |- - - водонагрівачі | 5 | 3 | | |безінерційні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8516210000 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8516291000 |- - електричні | 10 | 3 | | |нагрівачі занурені | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8516295000 |- - радіатори | 10 | 3 | | |теплоакумулювальні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8516299100 |- - - радіатори з | 10 | 3 | | |наповненою рідиною | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8516299900 |- - - нагрівачі | 10 | 3 | | |конвекційні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8516311000 |- - - - з | 10 | 3 | | |вмонтованими | | | | |вентиляторами | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8516330000 |- - сушарки для рук | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8516401000 |- - з парою | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8516409000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8516500000 |- печі мікрохвильові | 8 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8516601000 |- - електроплити | 10 | 3 | | |кухонні (які мають | | | | |принаймні духову шафу| | | | |та панель з | | | | |електронагрівальними | | | | |елементами) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8516605100 |- - - панелі з | 10 | 3 | | |електронагрівальними | | | | |елементами для | | | | |вмонтовування | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8516605900 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8516607000 |- - грилі та ростери | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8516608000 |- - електропечі для | 10 | 3 | | |вмонтовування | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8516609000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8516710000 |- - для приготування | 10 | 3 | | |кави або чаю | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8516720000 |- - тостери | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8516792000 |- - - глибокі масляні| 10 | 3 | | |жаровні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8516797000 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8516802090 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8516808090 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8516900000 |- частини | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8517693990 |- - - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8517701500 |- - - телескопічні та| 10 | 3 | | |гнучкі штирові антени| | | | |для портативних | | | | |пристроїв та | | | | |пристроїв, які | | | | |встановлюються в | | | | |моторних транспортних| | | | |засобах | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8517701990 |- - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8518210090 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8518220090 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8518299590 |- - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8518309590 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8518403090 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8518408190 |- - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8518408990 |- - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8518900000 |- частини | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8519201000 |- - програвачі | 10 | 3 | | |грамплатівок, які | | | | |діють після вкидання | | | | |монети або жетона | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8519209100 |- - - з лазерною | 10 | 5 | | |системою зчитування | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8519209900 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8519300000 |- електропрогравачі | 10 | 3 | | |(деки) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8519811100 |- - - - | 10 | 3 | | |транскрайбери | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8519811500 |- - - - - кишенькові | 10 | 3 | | |касетні програвачі | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8519812100 |- - - - - - з | 8 | 5 | | |аналоговою або | | | | |цифровою системою | | | | |зчитування | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8519812500 |- - - - - - інша | 8 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8519813100 |- - - - - - - що | 10 | 5 | | |використовується в | | | | |моторних транспортних| | | | |засобах з дисками | | | | |діаметром не більш | | | | |ніж 6,5 см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8519813500 |- - - - - - - інша | 10 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8519814500 |- - - - - - інша | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8519815100 |- - - - диктофони, що| 10 | 3 | | |не здатні працювати | | | | |без зовнішнього | | | | |джерела | | | | |електроживлення | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8519815500 |- - - - - - - здатна | 10 | 3 | | |працювати без | | | | |зовнішнього джерела | | | | |електроживлення | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8519816100 |- - - - - - - інша | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8519816500 |- - - - - - | 10 | 3 | | |кишенькові | | | | |магнітофони | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8519817500 |- - - - - - інша | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8519818100 |- - - - - - що | 10 | 3 | | |використовує магнітні| | | | |стрічки на бобінах та| | | | |надає можливість | | | | |записувати або | | | | |відтворювати звук при| | | | |одній швидкості | | | | |19 см/с або при | | | | |кількох швидкостях, | | | | |які не перевищують | | | | |19 см/с | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8519819590 |- - - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8519891100 |- - - - програвачі | 10 | 3 | | |грамплатівок, інші | | | | |ніж ті, що | | | | |включаються до | | | | |товарної під позиції | | | | |8519 20 | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8519891500 |- - - - | 10 | 3 | | |транскрайбери | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8519891900 |- - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8519899090 |- - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8521102090 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8521900000 |- інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8522100000 |- звукознімачі | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8522903000 |- - голки | 10 | 3 | | |звукознімачів; | | | | |алмази, сапфіри та | | | | |інше дорогоцінне або | | | | |напівдорогоцінне | | | | |каміння (природні, | | | | |штучні чи | | | | |реконструйовані) для | | | | |голок звукознімачів, | | | | |установлені або ні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8522907000 |- - - окремі касетні | 5 | 3 | | |деки загальною | | | | |завтовшки стрічки не | | | | |більш ніж 53 мм | | | | |такого типу, що | | | | |використовуються для | | | | |виготовлення | | | | |пристроїв для запису | | | | |та відтворення звуку | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8523293900 |- - - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8523299000 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8523403100 |- - - - - діаметром | 5 | 3 | | |не більш ніж 6,5 см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8523403900 |- - - - - діаметром | 5 | 3 | | |понад 6,5 см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8523405100 |- - - - - - диски | 10 | 3 | | |універсальні цифрові | | | | |(DVD) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8523405900 |- - - - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8523409900 |- - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8523519900 |- - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8523599900 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8523809900 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8525500090 |- - інші | 3 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8525801100 |- - - з 3 чи більше | 10 | 3 | | |передавальними | | | | |(телевізійними) | | | | |трубками | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8525801900 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8526920090 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8527121000 |- - - з аналоговою | 10 | 5 | | |або цифровою системою| | | | |зчитування | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8527129000 |- - - інші | 10 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8527131000 |- - - з лазерною | 25 | 7 | | |системою зчитування | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8527139100 |- - - - касетна з | 25 | 7 | | |аналоговою або | | | | |цифровою системою | | | | |зчитування | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8527139900 |- - - - інша | 25 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8527190000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8527212010 |- - - - - для | 6 | 3 | | |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8527212090 |- - - - - інші | 10 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8527215200 |- - - - - касетні з | 10 | 5 | | |аналоговою або | | | | |цифровою системою | | | | |зчитування | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8527215900 |- - - - - інші | 10 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8527217000 |- - - - з лазерною | 10 | 5 | | |системою зчитування | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8527219210 |- - - - - - для | 6 | 3 | | |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8527219290 |- - - - - - інші | 10 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8527219800 |- - - - - інші | 10 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8527290000 |- - інші | 10 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8527911100 |- - - - касетна із | 10 | 5 | | |системою аналогового | | | | |та цифрового | | | | |зчитування | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8527911900 |- - - - інша | 10 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8527913500 |- - - - з лазерною | 10 | 5 | | |системою зчитування | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8527919100 |- - - - - касетна з | 10 | 5 | | |аналоговою або | | | | |цифровою системою | | | | |зчитування | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8527919900 |- - - - - інша | 10 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8527921000 |- - - радіоприймачі- | 10 | 3 | | |будильники | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8527929000 |- - - інша | 10 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8527990000 |- - інша | 10 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8528491000 |- - - чорно-білого | 2 | 3 | | |або іншого | | | | |монохромного | | | | |зображення | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8528493500 |- - - - що відтворює | 10 | 5 | | |співвідношення | | | | |завширшки/заввишки | | | | |екрана менш ніж 1,5 | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8528499900 |- - - - - у яких | 10 | 5 | | |параметри розгортки | | | | |понад 625 рядків | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8528591000 |- - - чорно-білого | 2 | 3 | | |або іншого | | | | |монохромного | | | | |зображення | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8528599000 |- - - кольорові | 10 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8528699100 |- - - - чорно-білого | 10 | 3 | | |або іншого | | | | |монохромного | | | | |зображення | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8528699900 |- - - - кольорові | 10 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8528711300 |- - - - апарати з | 10 | 3 | | |приладами на основі | | | | |мікропроцесора, з | | | | |вмонтованим модемом, | | | | |для доступу в | | | | |Інтернет та з | | | | |функцією | | | | |інтерактивного обміну| | | | |інформацією, здатні | | | | |приймати телевізійні | | | | |сигнали ("цифровий | | | | |декодер" з функцією | | | | |зв'язку) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8528711900 |- - - - інші | 10 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8528719000 |- - - інша | 10 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8528721000 |- - - телевізійне | 10 | 5 | | |проекційне обладнання| | | | |(телепректори) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8528722000 |- - - апаратура, що | 10 | 5 | | |містить пристрій | | | | |відеозапису або | | | | |відтворення | | | | |відеозображення | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8528723110 |- - - - - - - не | 10 | 5 | | |більш ніж 37 см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8528723130 |- - - - - - - понад | 10 | 5 | | |37 см, але не більш | | | | |ніж 42 см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8528723300 |- - - - - - понад | 10 | 5 | | |42 см, але не більш | | | | |ніж 52 см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8528723510 |- - - - - - - понад | 10 | 5 | | |52 см, але не більш | | | | |ніж 62 см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8528723530 |- - - - - - - понад | 10 | 5 | | |62 см, але не більш | | | | |ніж 72 см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8528723900 |- - - - - - понад | 10 | 5 | | |72 см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8528725110 |- - - - - - - - не | 10 | 5 | | |більш ніж 37 см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8528725130 |- - - - - - - - понад| 10 | 5 | | |37 см, але не більш | | | | |ніж 54 см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8528725150 |- - - - - - - - понад| 10 | 5 | | |54 см, але не більш | | | | |ніж 72 см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8528725170 |- - - - - - - - понад| 10 | 5 | | |72 см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8528725900 |- - - - - - - понад | 10 | 5 | | |75 см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8528727510 |- - - - - - - з | 10 | 5 | | |розміром діагоналі | | | | |екрана не більш ніж | | | | |37 см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8528727530 |- - - - - - - з | 10 | 5 | | |розміром діагоналі | | | | |екрана понад 37 см, | | | | |але не більш ніж | | | | |54 см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8528727550 |- - - - - - - з | 10 | 5 | | |розміром діагоналі | | | | |екрана понад 54 см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8528729100 |- - - - - що | 10 | 5 | | |відтворює | | | | |співвідношення | | | | |завширшки/заввишки | | | | |екрана менш ніж 1,5 | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8528729900 |- - - - - інша | 10 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8528730000 |- - чорно-білого або | 10 | 3 | | |іншого монохромного | | | | |зображення | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8529101100 |- - - телескопічні та| 10 | 3 | | |гнучкі штирові антени| | | | |для портативних | | | | |пристроїв та | | | | |пристроїв, які | | | | |встановлюються в | | | | |моторних транспортних| | | | |засобах | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8529103100 |- - - - для приймання| 10 | 3 | | |через супутник | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8529103900 |- - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8529106500 |- - - антени | 10 | 3 | | |внутрішні для | | | | |телевізійних або | | | | |радіомовних | | | | |приймачів, у тому | | | | |числі вмонтовані | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8529106990 |- - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8529108090 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8529109590 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8529904100 |- - - - дерев'яні | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8529904900 |- - - - з інших | 5 | 3 | | |матеріалів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8529906500 |- - - електронні | 5 | 3 | | |модулі | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8529909200 |- - - - для | 5 | 3 | | |телевізійних камер | | | | |товарної підкатегорії| | | | |8525 80 11 00 та | | | | |8525 80 19 00 і | | | | |апаратури товарних | | | | |позицій 8527 та 8528 | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8530100000 |- обладнання для | 10 | 3 | | |залізниць або | | | | |трамвайних колій | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8530800000 |- інше обладнання | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8530900000 |- частини | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8531103000 |- - що | 10 | 3 | | |використовуються для | | | | |споруд | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8531109590 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8531809590 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8531908500 |- - інші | 7 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8535100000 |- запобіжники плавкі | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8535290000 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8535400000 |- блискавковідводи, | 5 | 3 | | |обмежувачі напруги | | | | |та пристрої для | | | | |гасіння стрибків | | | | |напруги | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8535900000 |- інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8536101090 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8536105090 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8536109090 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8536201000 |- - для сили струму | 5 | 3 | | |не більш ніж 63 А | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8536209000 |- - для сили струму | 5 | 3 | | |понад 63 А | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8536301090 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8536303090 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8536309000 |- - для сили струму | 5 | 3 | | |понад 125 А | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8536411090 |- - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8536419090 |- - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8536490090 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8536501190 |- - - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8536501590 |- - - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8536501990 |- - - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8536508000 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8536611090 |- - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8536619000 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8536699090 |- - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8537109990 |- - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8537209900 |- - для напруги понад| 5 | 3 | | |72,5 кВ | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8538901900 |- - - інші | 4 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8538909100 |- - - електронні | 4 | 3 | | |модулі | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8538909900 |- - - інші | 4 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8539100090 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8539213090 |- - - - інші | 3 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8539219200 |- - - - понад 100 В | 3 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8539219800 |- - - - не більш ніж | 3 | 3 | | |100 В | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8539221000 |- - - лампи | 3 | 3 | | |рефлекторні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8539229010 |- - - - лампи | 10 | 3 | | |розжарення електричні| | | | |загального | | | | |призначення | | | | |потужністю не більш | | | | |ніж 200 Вт та | | | | |напругою понад 100 В | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8539229090 |- - - - інші | 3 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8539293090 |- - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8539299200 |- - - - понад 100 В | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8539299800 |- - - - не більш ніж | 5 | 3 | | |100 В | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8539311000 |- - - двоцокольні | 3 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8539319000 |- - - інші | 3 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8539321000 |- - - ртутні | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8539325000 |- - - натрієві | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8539329000 |- - - | 5 | 3 | | |металогалогенні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8539390000 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8539410000 |- - дугові лампи | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8539491000 |- - - лампи | 5 | 3 | | |ультрафіолетові | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8539493000 |- - - лампи | 5 | 3 | | |інфрачервоні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8539901000 |- - цоколі для ламп | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8539909000 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8540120000 |- - чорно-білого або | 5 | 3 | | |іншого монохромного | | | | |зображення | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8540201000 |- - трубки | 5 | 3 | | |телевізійні | | | | |передавальні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8540208000 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8540400000 |- трубки дисплеїв для| 5 | 3 | | |відображення | | | | |даних/графіки, | | | | |кольорові, з | | | | |відстанню між цятками| | | | |люмінофору на екрані | | | | |менш ніж 0,4 мм | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8540500000 |- трубки дисплеїв для| 5 | 3 | | |відображення | | | | |даних/графіки, | | | | |чорно-білі або інші | | | | |монохромні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8540600000 |- інші трубки | 5 | 3 | | |електронно-променеві | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8540710000 |- - магнетрони | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8540790000 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8540810000 |- - лампи та трубки | 5 | 3 | | |приймальні або | | | | |підсилювальні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8540890000 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8540910000 |- - трубок | 5 | 3 | | |електронно-променевих| | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8540990000 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8543100000 |- прискорювачі | 5 | 3 | | |частинок | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8543200000 |- генератори | 5 | 3 | | |сигналів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8543300000 |- машини та апаратура| 5 | 3 | | |для гальванопокриття,| | | | |електролізу або | | | | |електрофорезу | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8543706000 |- - електричні | 5 | 3 | | |охоронні генератори | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8544111010 |- - - - For | 10 | 3 | | |industrial assembling| | | | |motor carriers | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8544111090 |- - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8544119010 |- - - - з поліімідною| 10 | 3 | | |та поліімідно- | | | | |фторопластовою | | | | |ізоляцією | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8544191010 |- - - - алюмінієві | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8544429098 |- - - - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8544499100 |- - - - проводи та | 7 | 3 | | |кабелі з діаметром | | | | |жили провідника понад| | | | |0,51 мм | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8544499391 |- - - - - - - що | 10 | 3 | | |мають ізоляцію з | | | | |фторопласту, | | | | |кремнійорганічної | | | | |гуми, скловолокна, | | | | |керамічного волокна | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8544499393 |- - - - - - - With | 10 | 3 | | |mineral insulation | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8544499398 |- - - - - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8544499500 |- - - - - - - з | 7 | 3 | | |мінеральною | | | | |ізоляцією | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8544499900 |- - - - - - - інші | 7 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8544601010 |- - - - - для напруги| 10 | 3 | | |понад 80 В, але не | | | | |більш ніж 1000 В | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8544609010 |- - - - - для напруги| 10 | 5 | | |1000 В | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8546100000 |- скляні | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8546201000 |- - без металевих | 5 | 3 | | |частин | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8546209100 |- - - для повітряних | 5 | 3 | | |ліній електропередачі| | | | |або для контактних | | | | |мереж | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8546209990 |- - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8546901000 |- - пластмасові | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8546909000 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8547101000 |- - з масовою часткою| 5 | 3 | | |оксидів металів 80% | | | | |чи більше | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8547109000 |- - інша | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8547200000 |- арматура | 5 | 3 | | |ізолювальна | | | | |пластмасова | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8547900000 |- інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8548101000 |- - використані | 5 | 3 | | |(виснажені) первинні | | | | |елементи та | | | | |використані | | | | |(виснажені) первинні | | | | |батареї | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8548102100 |- - - акумулятори | 5 | 3 | | |свинцево-кислотні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8548102900 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8548109100 |- - - із вмістом | 5 | 3 | | |свинцю | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8548109900 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8548902000 |- - запам'ятовувальні| 5 | 3 | | |пристрої | | | | |багатокомбінаційних | | | | |форм, наприклад | | | | |стекові динамічні | | | | |операційні | | | | |запам'ятовувальні | | | | |пристрої та модулі | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8548909000 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8603100010 |- - вагони трамвайні | 10 | 3 | | |для широкої колії | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8701100000 |- трактори, що | 10 | 5 | | |керуються водієм, | | | | |який іде поряд | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8701209000 |- - що | 10 | 3 | | |використовувались | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8701902010 |- - - - - понад | 10 | 5 | | |18 кВт, але не більш | | | | |ніж 25 кВт | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8701902500 |- - - - понад 37 кВт,| 10 | 5 | | |але не більш ніж | | | | |59 кВт | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8701903100 |- - - - понад 59 кВт,| 10 | 5 | | |але не більш ніж | | | | |75 кВт | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8701905000 |- - - що | 10 | 5 | | |використовувались | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8702101110 |- - - - з робочим | 10 | 7 | | |об'ємом циліндрів | | | | |двигуна не більш ніж | | | | |5000 куб.см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8702101130 |- - - - з робочим | 20 | 7 | | |об'ємом циліндрів | | | | |двигуна понад | | | | |5000 куб.см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8702101910 |- - - - з робочим | 10 | 7 | | |об'ємом циліндрів | | | | |двигуна не більш ніж | | | | |5000 куб.см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8702101990 |- - - - з робочим | 20 | 7 | | |об'ємом циліндрів | | | | |двигуна понад | | | | |5000 куб.см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8702109100 |- - - нові | 10 | 7 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8702109900 |- - - що | 10 | 7 | | |використовувались | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8702901100 |- - - - нові | 10 | 7 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8702901900 |- - - - що | 10 | 7 | | |використовувались | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8702903100 |- - - - нові | 10 | 7 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8702903900 |- - - - що | 10 | 7 | | |використовувались | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8702909010 |- - - тролейбуси | 15 | 7 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8702909090 |- - - інші | 10 | 7 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8703101100 |- - транспортні | 12 | 7 | | |засоби спеціального | | | | |призначення для | | | | |переміщення по снігу,| | | | |з двигуном | | | | |внутрішнього згоряння| | | | |із запалюванням від | | | | |стиснення (дизелем | | | | |або напівдизелем), | | | | |або з двигуном | | | | |внутрішнього згоряння| | | | |з іскровим | | | | |запалюванням | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8703101800 |- - інші | 12 | 7 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8703211000 |- - - нові | 10 | 7 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8703219010 |- - - - не більш ніж | 10 | OT | | |5 років | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8703219030 |- - - - понад 5 років| 10 | OT | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8703221000 |- - - нові | 10 | OT | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8703229010 |- - - - не більш ніж | 10 | OT | | |5 років | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8703229030 |- - - - понад 5 років| 10 | OT | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8703231110 |- - - - - з об'ємом | 9 | 7 | | |циліндрів двигуна | | | | |понад 1500 куб.см, | | | | |але не більш ніж | | | | |2200 куб.см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8703231130 |- - - - - з об'ємом | 9 | 7 | | |циліндрів двигуна | | | | |понад 2200 куб.см, | | | | |але не більш ніж | | | | |3000 куб.см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8703231910 |- - - - - з об'ємом | 10 | OT | | |циліндрів двигуна | | | | |понад 1500 куб.см, | | | | |але не більш ніж | | | | |2200 куб.см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8703231930 |- - - - - з об'ємом | 10 | 7 | | |циліндрів двигуна | | | | |понад 2200 куб.см, | | | | |але не більш ніж | | | | |3000 куб.см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8703239011 |- - - - - не більш | 10 | OT | | |ніж 5 років | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8703239013 |- - - - - понад | 10 | OT | | |5 років | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8703239031 |- - - - - не більш | 10 | OT | | |ніж 5 років | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8703239033 |- - - - - понад | 10 | OT | | |5 років | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8703241000 |- - - нові | 9 | 7 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8703249010 |- - - - не більш ніж | 10 | OT | | |5 років | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8703249030 |- - - - понад 5 років| 10 | OT | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8703311000 |- - - нові | 10 | OT | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8703319010 |- - - - не більш ніж | 10 | OT | | |5 років | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8703319030 |- - - - понад 5 років| 10 | OT | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8703321100 |- - - - моторні | 10 | 7 | | |транспортні засоби, | | | | |обладнані для | | | | |тимчасового | | | | |проживання людей | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8703321900 |- - - - інші | 10 | OT | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8703329010 |- - - - не більш ніж | 10 | OT | | |5 років | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8703329030 |- - - - понад 5 років| 10 | OT | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8703331100 |- - - - моторні | 10 | 7 | | |транспортні засоби, | | | | |обладнані для | | | | |тимчасового | | | | |проживання людей | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8703331900 |- - - - інші | 10 | 7 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8703339010 |- - - - не більш ніж | 10 | OT | | |5 років | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8703339030 |- - - - понад 5 років| 10 | OT | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8703901000 |- - транспортні | 10 | 7 | | |засоби, оснащені | | | | |електричними | | | | |двигунами | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8703909000 |- - інші | 10 | 7 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8704211000 |- - - призначені | 10 | 7 | | |спеціально для | | | | |транспортування | | | | |високорадіоактивних | | | | |речовин | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8704213100 |- - - - - нові | 10 | 7 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8704213900 |- - - - - що | 10 | 7 | | |використовувались | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8704219100 |- - - - - нові | 10 | 7 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8704219900 |- - - - - що | 10 | 7 | | |використовувались | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8704221000 |- - - призначені | 10 | 7 | | |спеціально для | | | | |транспортування | | | | |високорадіоактивних | | | | |речовин | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8704229100 |- - - - нові | 10 | 7 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8704229900 |- - - - що | 10 | 7 | | |використовувались | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8704231000 |- - - призначені | 10 | 7 | | |спеціально для | | | | |транспортування | | | | |високорадіоактивних | | | | |речовин | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8704239100 |- - - - нові | 10 | 7 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8704239900 |- - - - що | 10 | 7 | | |використовувались | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8704311000 |- - - призначені | 5 | 7 | | |спеціально для | | | | |транспортування | | | | |високорадіоактивних | | | | |речовин | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8704313100 |- - - - - нові | 5 | 7 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8704313900 |- - - - - що | 5 | 7 | | |використовувались | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8704319100 |- - - - - нові | 5 | 7 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8704319900 |- - - - - що | 5 | 7 | | |використовувались | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8704321000 |- - - призначені | 10 | 7 | | |спеціально для | | | | |транспортування | | | | |високорадіоактивних | | | | |речовин | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8704329100 |- - - - нові | 10 | 7 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8704329900 |- - - - що | 10 | 7 | | |використовувались | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8704900000 |- інші | 10 | 7 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8705100000 |- автокрани | 10 | 7 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8705200000 |- автобурові | 10 | 7 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8705300010 |- - з підіймачем або | 5 | 7 | | |драбиною | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8705300090 |- - інші | 10 | 7 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8705400000 |- автобетономішалки | 10 | 7 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8705901000 |- - машини технічної | 5 | 7 | | |допомоги | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8705903000 |- - машини, оснащені | 5 | 7 | | |бетононасосом | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8705909010 |- - - автомобілі | 5 | 7 | | |спеціального | | | | |призначення для | | | | |пересувних | | | | |телевізійних і | | | | |звукових станцій | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8705909090 |- - - інші | 5 | 7 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8707109010 |- - - що | 10 | 3 | | |використовувалися | | | | |5 років або менше | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8707109020 |- - - що | 10 | 3 | | |використовувалися | | | | |понад 5 років | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8707109090 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8708309198 |- - - - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8708309998 |- - - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8708405098 |- - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8708923500 |- - - - глушники та | 10 | 3 | | |вихлопні труби | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8709111000 |- - - призначені | 10 | 3 | | |спеціально для | | | | |транспортування | | | | |високорадіоактивних | | | | |речовин | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8709119000 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8709191000 |- - - призначені | 10 | 3 | | |спеціально для | | | | |транспортування | | | | |високорадіоактивних | | | | |речовин | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8709199000 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8709900000 |- частини | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8711100000 |- з двигуном | 10 | 3 | | |внутрішнього згоряння| | | | |з кривошипно-шатунним| | | | |механізмом і робочим | | | | |об'ємом циліндрів | | | | |двигуна не більш ніж | | | | |50 куб.см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8711201000 |- - моторолери | 10 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8711209100 |- - - понад | 10 | 5 | | |50 куб.см, але не | | | | |більш ніж 80 куб.см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8711209300 |- - - понад | 10 | 5 | | |80 куб.см, але не | | | | |більш ніж 125 куб.см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8711209800 |- - - понад | 10 | 3 | | |125 куб.см, але не | | | | |більш ніж 250 куб.см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8711301000 |- - з об'ємом | 10 | 3 | | |циліндрів двигуна | | | | |понад 250 куб.см, але| | | | |не більш ніж | | | | |380 куб.см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8711309000 |- - з об'ємом | 10 | 3 | | |циліндрів двигуна | | | | |понад 380 куб.см, але| | | | |не більш ніж | | | | |500 куб.см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8711400000 |- з двигуном | 10 | 3 | | |внутрішнього згоряння| | | | |з кривошипно-шатунним| | | | |механізмом і робочим | | | | |об'ємом циліндрів | | | | |двигуна понад | | | | |500 куб.см, але не | | | | |більш ніж 800 куб.см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8711500000 |- з двигуном | 10 | 3 | | |внутрішнього згоряння| | | | |з кривошипно-шатунним| | | | |механізмом і робочим | | | | |об'ємом циліндрів | | | | |двигуна понад | | | | |800 куб.см | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8711900000 |- інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8712001000 |- без | 10 | 5 | | |шарикопідшипників | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8712003000 |- - велосипеди | 10 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8712008000 |- - інші | 10 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8714110000 |- - сідла | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8714190000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8714911000 |- - - рами | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8714913000 |- - - передні вилки | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8714919000 |- - - частини | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8714921000 |- - - ободи | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8714929000 |- - - спиці | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8714931000 |- - - маточини або | 10 | 3 | | |втулки | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8714939000 |- - - зірочки коліс | 10 | 3 | | |вільного руху | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8714941000 |- - - втулки | 10 | 3 | | |гальмові | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8714943000 |- - - інші гальма | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8714949000 |- - - частини | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8714950000 |- - сідла | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8714961000 |- - - педалі | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8714963000 |- - - кривошипно- | 10 | 3 | | |шатунні механізми | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8714969000 |- - - частини | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8714991000 |- - - керма, | 10 | 3 | | |рукоятки | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8714993000 |- - - багажники | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8714995000 |- - - пристрої | 10 | 3 | | |перемикачів передач | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8714999000 |- - - інші; частини | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8716101000 |- - що складаються | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8716109100 |- - - не більш ніж | 10 | 3 | | |750 кг | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8716109400 |- - - понад 750 кг, | 10 | 3 | | |але не більш ніж | | | | |1600 кг | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8716109600 |- - - понад 1600 кг, | 10 | 3 | | |але не більш ніж | | | | |3500 кг | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8716109900 |- - - понад 3500 кг | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8716200000 |- причепи та | 10 | 3 | | |напівпричепи з | | | | |самозавантаженням або| | | | |саморозвантаженням, | | | | |для використання у | | | | |сільському | | | | |господарстві | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8716310000 |- - причепи-цистерни | 10 | 3 | | |та напівпричепи- | | | | |цистерни | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8716391000 |- - - призначені | 10 | 3 | | |спеціально для | | | | |транспортування | | | | |високорадіоактивних | | | | |речовин | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8716393090 |- - - - - - інші | 10 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8716395100 |- - - - - - | 10 | 3 | | |одноосьові | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8716395990 |- - - - - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8716398000 |- - - - що | 10 | 3 | | |використовувались | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8716400090 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8716800000 |- інші транспортні | 10 | 3 | | |засоби | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8716901090 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8803901000 |- - паперових зміїв | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8803902000 |- - космічних | 10 | 3 | | |апаратів (у тому | | | | |числі супутників) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8803903000 |- - суборбітальних та| 10 | 3 | | |космічних ракет- | | | | |носіїв | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8803909090 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8804000000 |Парашути (у тому | 10 | 3 | | |числі керовані | | | | |парашути й параплани)| | | | |і ротошути; їхні | | | | |частини та пристрої | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8903101000 |- - масою не більш | 10 | 3 | | |ніж 100 кг кожний | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8903109000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8903911000 |- - - морські | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8903919200 |- - - - завдовжки не | 10 | 3 | | |більш ніж 7,5 м | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8903919900 |- - - - завдовжки | 10 | 3 | | |понад 7,5 м | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8903929100 |- - - - завдовжки не | 10 | 3 | | |більш ніж 7,5 м | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8903929900 |- - - - завдовжки | 10 | 3 | | |понад 7,5 м | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8903991000 |- - - масою не більш | 10 | 3 | | |ніж 100 кг кожний | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8903999100 |- - - - завдовжки не | 10 | 3 | | |більш ніж 7,5 м | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8903999900 |- - - - завдовжки | 10 | 3 | | |понад 7,5 м | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8907100000 |- плоти надувні | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8907900000 |- інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |8908000000 |Судна та інші плавучі| 10 | 3 | | |засоби, призначені на| | | | |злам | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9001101000 |- - кабелі для | 5 | 3 | | |передачі зображення | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9001402000 |- - що не коригують | 5 | 3 | | |зір | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9001404100 |- - - - однофокусні | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9001404900 |- - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9001408000 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9001900090 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9002110000 |- - для камер, | 5 | 3 | | |проекторів або | | | | |фотозбільшувачів чи | | | | |фотозменшувачів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9002190000 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9002200000 |- фільтри | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9003110000 |- - пластмасові | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9005100000 |- біноклі | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9005800000 |- інші прилади | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9005900000 |- частини та приладдя| 10 | 3 | | |(у тому числі опори) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9006100000 |- фотокамери, що | 5 | 3 | | |використовуються для | | | | |підготовки пластин | | | | |або циліндрів для | | | | |друкування | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9006300000 |- фотокамери, | 5 | 3 | | |спеціально | | | | |призначенні для | | | | |підводного або | | | | |повітряного знімання,| | | | |для медичного чи | | | | |хірургічного | | | | |обстеження внутрішніх| | | | |органів; | | | | |фотоапаратура, яка | | | | |проводить звірення | | | | |для судових чи | | | | |криміналістичних | | | | |цілей | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9006400000 |- фотокамери для | 5 | 3 | | |миттєвого отримання | | | | |готового знімку | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9006510000 |- - дзеркальні, для | 5 | 3 | | |рулонних плівок | | | | |завширшки не більш | | | | |ніж 35 мм | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9006520000 |- - інші, для | 5 | 3 | | |рулонних плівок | | | | |завширшки менш ніж | | | | |35 мм | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9006531000 |- - - портативні | 5 | 3 | | |фотокамери | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9006538000 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9006590000 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9006610000 |- - фотоспалахи | 5 | 3 | | |розрядні | | | | |(електронні) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9006690000 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9006910000 |- - для фотокамер | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9006990000 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9007110000 |- - для плівки | 10 | 3 | | |завширшки менш ніж | | | | |16 мм або для плівки | | | | |2 х 8 мм | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9008100000 |- проектори для | 5 | 3 | | |слайдів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9008200000 |- апаратура для | 5 | 3 | | |зчитування | | | | |мікрофільмів, | | | | |мікрофішів або інших | | | | |мікроносіїв, здатні | | | | |або не здатні | | | | |виготовляти копії | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9008300000 |- інші проектори | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9008400000 |- фотоапаратура для | 10 | 3 | | |збільшення або | | | | |зменшення зображеннь | | | | |(крім | | | | |кінематографічної) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9008900000 |- частини і приладдя | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9010100000 |- апаратура та | 5 | 3 | | |обладнання для | | | | |автоматичного | | | | |проявлення фотоплівок| | | | |(у тому числі | | | | |кіноплівок) або | | | | |рулонного фотопаперу | | | | |чи для автоматичного | | | | |друку проявлених | | | | |плівок на рулонний | | | | |фотопапір | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9010500000 |- інша апаратура та | 10 | 3 | | |обладнання для фото- | | | | |і кінолабораторій; | | | | |негатоскопи | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9010600000 |- екрани проекційні | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9010900000 |- частини і приладдя | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9011109000 |- - інші | 10 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9011209000 |- - інші | 10 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9011800000 |- інші мікроскопи | 10 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9011909000 |- - інші | 10 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9012109000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9012909000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9013100000 |- приціли | 10 | 3 | | |телескопічні для | | | | |зброї; перископи; | | | | |труби оптичні, | | | | |виготовлені як | | | | |частини для машин, | | | | |інструментів, | | | | |приладів або | | | | |апаратів цієї групи | | | | |або розділу XVI | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9013200000 |- лазери, крім | 10 | 3 | | |лазерних діодів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9013809000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9013909000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9014100090 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9014800000 |- інші прилади та | 10 | 3 | | |інструменти | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9015101000 |- - електронні | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9015109000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9015301000 |- - електронні | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9015309000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9015401000 |- - електронні | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9015409000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9015801100 |- - - інструменти та | 5 | 2 | | |прилади для | | | | |метеорології, | | | | |гідрології та | | | | |геофізики | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9015801900 |- - - інші | 5 | 2 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9015809100 |- - - інструменти та | 5 | 2 | | |прилади, що | | | | |використовуються в | | | | |геодезії, топографії | | | | |або нівелюванні; | | | | |інструменти | | | | |гідрографічні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9015809300 |- - - інструменти та | 5 | 2 | | |прилади | | | | |метеорологічні, | | | | |гідрологічні та | | | | |геофізичні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9015809900 |- - - інші | 5 | 2 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9015900000 |- частини і приладдя | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9016001000 |- терези | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9016009000 |- частини та | 10 | 3 | | |приладдя | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9017109000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9017201100 |- - - набори | 10 | 3 | | |креслярські | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9017201900 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9017203900 |- - інструменти для | 10 | 3 | | |розмічання | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9017209000 |- - інструменти для | 10 | 3 | | |математичних | | | | |розрахунків | | | | |(логарифмічні | | | | |лінійки, дискові | | | | |калькулятори тощо) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9017301000 |- - мікрометри та | 10 | 3 | | |кронциркулі | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9017309000 |- - інші (за винятком| 10 | 3 | | |калібрів без | | | | |пристроїв регулювання| | | | |товарної позиції | | | | |9031) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9017801000 |- - вимірювальні | 10 | 3 | | |стержні та рулетки і | | | | |лінійки з поділками | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9017809000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9017900000 |- частини і приладдя | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9024109100 |- - - універсальні | 5 | 3 | | |або для випробування | | | | |на розтягування | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9024109300 |- - - для | 5 | 3 | | |випробування на | | | | |твердість | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9025192090 |- - - інші: | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9025198010 |- - - - перетворювачі| 10 | 3 | | |термоелектричні для | | | | |вимірювання | | | | |температури рідкого | | | | |розплаву металів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9025198098 |- - - - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9025802090 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9025804090 |- - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9025808010 |- - - - гігрометри, | 6 | 3 | | |аерометри, аерометри | | | | |з термометрами | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9025808090 |- - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9025900010 |- - оправи захисні | 10 | 3 | | |для технічних | | | | |термометрів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9025900098 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9028301900 |- - - багатофазні | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9028309000 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9028901000 |- - для лічильників | 10 | 3 | | |електроенергії | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9029100090 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9029203890 |- - - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9029209000 |- - стробоскопи | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9029900090 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9101110000 |- - лише з механічною| 5 | 2 | | |індикацією | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9101190000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9101210000 |- - з автоматичним | 5 | 2 | | |підзаведенням | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9101290000 |- - інші | 5 | 2 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9101910000 |- - електричні | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9101990000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9102110000 |- - лише з механічною| 5 | 2 | | |індикацією | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9102120000 |- - лише з оптико- | 10 | 3 | | |електронною | | | | |індикацією | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9102190000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9102210000 |- - з автоматичним | 5 | 2 | | |підзаведенням | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9102290000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9102910000 |- - електричні | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9102990000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9103100000 |- електричні | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9103900000 |- інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9104000090 |- інші | 15 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9105110000 |- - електронні | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9105190000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9105210000 |- - електричні | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9105290000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9105910000 |- - електричні | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9105991000 |- - - годинники | 10 | 3 | | |настільні або | | | | |камінні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9105999000 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9106100000 |- реєстратори часу; | 5 | 3 | | |самописці часу | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9106901000 |- - таймери | 5 | 3 | | |технологічного | | | | |процесу, секундоміри,| | | | |не призначені для | | | | |носіння на собі або | | | | |із собою та | | | | |аналогічна апаратура | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9106908000 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9107000000 |Перемикачі, що діють | 5 | 3 | | |в установлений час, з| | | | |годинниковим | | | | |механізмом будь-якого| | | | |виду або із | | | | |синхронним двигуном | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9108110000 |- - лише з механічним| 10 | 3 | | |індикатором або з | | | | |пристроєм, який дає | | | | |змогу приєднати | | | | |механічний індикатор | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9108120000 |- - лише з оптико- | 10 | 3 | | |електронним | | | | |індикатором | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9108190000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9108200000 |- з автоматичним | 10 | 3 | | |підзаведенням | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9108900000 |- інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9109110000 |- - для будильників | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9109190090 |- - - інші | 15 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9109900090 |- - інші | 15 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9110111000 |- - - з балансиром та| 5 | 3 | | |волосковою пружиною | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9110119000 |- - - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9110120000 |- - механізми | 5 | 3 | | |годинникові | | | | |неукомплектовані, | | | | |складені | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9110190000 |- - заготовки | 5 | 3 | | |годинникових | | | | |механізмів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9110900000 |- інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9111100000 |- корпуси з | 5 | 3 | | |дорогоцінних металів | | | | |або з металів, | | | | |плакованих | | | | |дорогоцінними | | | | |металами | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9111200000 |- корпуси з | 5 | 3 | | |недорогоцінних | | | | |металів, у тому числі| | | | |позолочені або | | | | |посріблені в | | | | |гальванічний спосіб | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9111800000 |- інші корпуси | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9111900000 |- частини | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9112200000 |- корпуси | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9112900000 |- частини | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9113101000 |- - з дорогоцінного | 10 | 3 | | |металу | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9113109000 |- - з металу, | 10 | 3 | | |плакованого | | | | |дорогоцінним металом | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9113200000 |- з недорогоцінного | 10 | 3 | | |металу, покриті або | | | | |не покриті золотом чи| | | | |сріблом у | | | | |гальванічний спосіб | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9113901000 |- - з натуральної або| 10 | 3 | | |композиційної шкіри | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9113908000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9114100000 |- пружини, у тому | 5 | 3 | | |числі волоскові | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9114200000 |- камені | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9114300000 |- циферблати | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9114400000 |- платини та мости | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9114900000 |- інші | 4 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9201101000 |- - нові | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9202903000 |- - гітари | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9205901000 |- - акордеони та | 10 | 3 | | |подібні інструменти | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9205903000 |- - губні гармонії | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9209300000 |- струни музичних | 10 | 3 | | |інструментів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9209910000 |- - частини і | 10 | 3 | | |приладдя для | | | | |фортепіано | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9303100000 |- зброя вогнепальна, | 10 | 3 | | |яка заряджається з | | | | |дула | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9303201010 |- - - - помпової дії | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9303201020 |- - - - | 10 | 3 | | |напівавтоматичні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9303201040 |- - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9303201090 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9303209510 |- - - рушниці та | 10 | 3 | | |карабіни | | | | |багатоствольні, у | | | | |тому числі | | | | |комбіновані рушниці | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9303209590 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9303300010 |- - однозарядна | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9303300020 |- - напівавтоматична | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9303300090 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9303900000 |- інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9304000000 |Інша зброя | 10 | 3 | | |(наприклад, пружинні,| | | | |пневматичні чи | | | | |газові рушниці та | | | | |пістолети, кийки), | | | | |крім включеної до | | | | |товарної позиції | | | | |9307 | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9305100010 |- - спускові та | 5 | 3 | | |ударно-спускові | | | | |механізми | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9305100020 |- - рами та ствольні | 5 | 3 | | |коробки | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9305100030 |- - стволи | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9305100040 |- - поршні, фіксатори| 5 | 3 | | |затвора та газові | | | | |трубки | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9305100050 |- - магазини та їхні | 5 | 3 | | |частини | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9305100060 |- - прилади | 5 | 3 | | |безшумової стрільби | | | | |та їхні частини | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9305100070 |- - приклади, | 5 | 3 | | |рукоятки та | | | | |накладки | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9305100080 |- - магазини (для | 5 | 3 | | |пістолетів) та | | | | |барабани (для | | | | |револьверів) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9305100090 |- - інші | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9305210000 |- - гладкі стволи для| 5 | 3 | | |гладкоствольної | | | | |зброї | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9306210000 |- - патрони | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9306294000 |- - - гільзи | 5 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9306297000 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9306301000 |- - до револьверів та| 5 | 3 | | |пістолетів товарної | | | | |позиції 9302 або до | | | | |автоматів (пістолетні| | | | |патрони) товарної | | | | |позиції 9301 | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9306309100 |- - - - патрони | 10 | 3 | | |центрального бою | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9306309300 |- - - - патрони | 5 | 3 | | |бокового бою | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9306309710 |- - - - - патрони до | 5 | 3 | | |клепального та | | | | |подібного інструменту| | | | |або пістолетів для | | | | |гуманного забою | | | | |тварин та їхні | | | | |частини | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9306309790 |- - - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9306909000 |- - інші | 5 | 2 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9307000000 |Мечі, шпаги, шаблі, | 10 | 3 | | |палаші, рапіри, | | | | |багнети, списи та | | | | |інша холодна зброя, | | | | |їхні частини та | | | | |футляри, піхви до неї| | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9404100000 |- основи матрацні | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9404211000 |- - - з гуми | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9404219000 |- - - з полімерних | 10 | 3 | | |матеріалів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9404291000 |- - - пружинні | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9404299000 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9404300000 |- мішки спальні | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9404901000 |- - пір'яні або | 10 | 3 | | |пухові | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9404909000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9405201100 |- - - призначені для | 10 | 3 | | |використання з | | | | |лампами розжарювання | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9405201900 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9405203000 |- - з керамічного | 10 | 3 | | |матеріалу | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9405205000 |- - зі скла | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9405209100 |- - - призначені для | 10 | 3 | | |використання з | | | | |лампами розжарювання | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9405209900 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9405300000 |- набори | 10 | 3 | | |освітлювальних | | | | |приладів, що | | | | |використовуються для | | | | |прикрашання | | | | |новорічних ялинок | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9405500000 |- світильники | 10 | 3 | | |неелектричні та | | | | |прилади неелектричні | | | | |освітлювальні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9405911100 |- - - - вироби скляні| 10 | 3 | | |грановані, пластинки,| | | | |кулі, грушоподібні | | | | |краплі, квіточки, | | | | |підвіски та подібні | | | | |вироби для | | | | |прикрашання люстр | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9405911900 |- - - - інші | 10 | 3 | | |(наприклад, | | | | |світлорозсіювачі, | | | | |плафони для стелі, | | | | |сфери, чаші, | | | | |абажури, ковпачки, | | | | |тюльпани тощо) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9405919000 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9405920090 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9405990090 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9506111000 |- - - лижі бігові | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9506112100 |- - - - монолижі для | 10 | 3 | | |сноуборду | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9506112900 |- - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9506118000 |- - - лижі інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9506120000 |- - кріплення лижні | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9506190000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9506210000 |- - дошки для | 10 | 3 | | |віндсерфінгу | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9506290000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9506320000 |- - м'ячі | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9506401000 |- - ракетки, кульки | 10 | 3 | | |та сітки | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9506409000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9506510000 |- - ракетки для | 10 | 3 | | |тенісу, без струн або| | | | |зі струнами | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9506590000 |- - інші | 20 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9506610000 |- - м'ячі для тенісу | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9506621000 |- - - шкіряні | 20 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9506629000 |- - - інші | 20 | 5 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9506691000 |- - - м'ячі для | 10 | 3 | | |крикету й поло | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9506699000 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9506701000 |- - ковзани для | 10 | 3 | | |катання по льоду | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9506703000 |- - ковзани роликові | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9506709000 |- - частини та | 10 | 3 | | |приналежності | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9506911000 |- - - тренажери із | 10 | 3 | | |змінними механізмами | | | | |обтяження | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9506919000 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9506991000 |- - - інвентар для | 10 | 3 | | |крикету або поло, | | | | |крім м'ячів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9506999000 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9507100000 |- вудки риболовні | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9507201000 |- - гачки не | 10 | 3 | | |прикріплені до | | | | |волосіні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9507209000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9507300000 |- котушки з волосінню| 10 | 3 | | |для рибної ловлі | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9507900000 |- інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9508100000 |- пересувні цирки та | 10 | 3 | | |пересувні звіринці | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9508900000 |- інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9601100000 |- кістка слонова | 10 | 3 | | |оброблена та вироби | | | | |зі слонової кістки | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9601901000 |- - корали оброблені | 10 | 3 | | |(природні або | | | | |агломеровані) і | | | | |вироби з них | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9601909000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9602000000 |Матеріали оброблені | 10 | 3 | | |рослинного або | | | | |мінерального | | | | |походження для | | | | |різьблення та вироби | | | | |з них; вироби | | | | |формовані або різані | | | | |з воску, стеарину, | | | | |натуральних смол або | | | | |натурального каучуку | | | | |або модельних паст та| | | | |інші формовані або | | | | |різані вироби, в | | | | |іншому місці не | | | | |зазначені; оброблений| | | | |нестверділий желатин | | | | |(крім желатину | | | | |товарної позиції | | | | |3503) і вироби з | | | | |нестверділого | | | | |желатину | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9603298010 |- - - - помазки для | 10 | 3 | | |гоління | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9603401000 |- - щітки та пензлі | 10 | 3 | | |для фарбування, | | | | |лакування або | | | | |подібні пензлі | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9603500000 |- інші щітки, що є | 10 | 3 | | |частинами механізмів | | | | |приладів або | | | | |транспортних засобів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9604000000 |Сита і решета ручні | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9605000000 |Набори дорожні, що | 10 | 3 | | |використовуються для | | | | |особистої гігієни, | | | | |шиття або чищення | | | | |взуття чи одягу | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9606220000 |- - з недорогоцінних | 10 | 3 | | |металів, не покриті | | | | |текстильними | | | | |матеріалами | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9606290000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9606300000 |- форми для ґудзиків | 10 | 3 | | |та інші їхні частини;| | | | |заготовки ґудзиків | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9607110000 |- - із зубчиками з | 10 | 3 | | |недорогоцінних | | | | |металів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9607190000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9607201000 |- - з недорогоцінних | 10 | 3 | | |металів (у тому числі| | | | |стрічки із зубчиками | | | | |з недорогоцінних | | | | |металів) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9607209000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9608101000 |- - з рідким | 10 | 3 | | |чорнилом | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9608103000 |- - - з корпусом або | 10 | 3 | | |ковпачком з | | | | |дорогоцінних металів | | | | |чи катаного | | | | |дорогоцінного металу | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9608109100 |- - - - з | 10 | 3 | | |одноразовими змінними| | | | |балончиками | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9608109900 |- - - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9608200000 |- ручки і маркери з | 10 | 3 | | |наконечником з повсті| | | | |та іншого пористого | | | | |матеріалу | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9608310000 |- - для креслення чи | 10 | 3 | | |малювання тушшю | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9608391000 |- - - з корпусом або | 10 | 3 | | |ковпачком з | | | | |дорогоцінних металів | | | | |чи катаного | | | | |дорогоцінного металу | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9608399000 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9608400000 |- олівці механічні | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9608500000 |- набори, до складу | 10 | 3 | | |яких належать два чи | | | | |більше виробів, | | | | |зазначених у | | | | |попередніх | | | | |підпозиціях | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9608601000 |- - з рідким | 10 | 3 | | |чорнилом | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9608609000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9608910000 |- - пера для ручок та| 10 | 3 | | |наконечники для | | | | |писання | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9608992000 |- - - металеві | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9608998000 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9609101000 |- - з графітовим | 10 | 3 | | |стрижнем | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9609109000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9609200000 |- грифелі для олівців| 10 | 3 | | |чорні чи кольорові | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9609901000 |- - пастелі та олівці| 10 | 3 | | |вугільні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9609909000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9610000000 |Дошки грифельні для | 10 | 3 | | |писання чи малювання,| | | | |у рамках чи без | | | | |рамок | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9611000000 |Штемпелі для | 10 | 3 | | |датування, | | | | |опечатування або | | | | |нумерації та подібні | | | | |пристрої (у тому | | | | |числі пристрої для | | | | |друкування або | | | | |тиснення етикеток), | | | | |призначені для | | | | |ручної роботи; | | | | |компостери ручні, | | | | |верстатки ручні для | | | | |складання та | | | | |комплекти ручні | | | | |друкарські, до яких | | | | |належать такі | | | | |верстатки | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9612101000 |- - з полімерних | 10 | 3 | | |матеріалів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9612102000 |- - із синтетичних, | 10 | 3 | | |або штучних, | | | | |волокон, завширшки | | | | |менш ніж 30 мм, | | | | |постійно встановлені | | | | |у пластмасові або | | | | |металеві картриджі, | | | | |що використовуються | | | | |в автоматичних | | | | |друкарських машинках,| | | | |машинах для | | | | |автоматичного | | | | |оброблення інформації| | | | |та інших машинах | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9612108000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9612200000 |- подушечки | 10 | 3 | | |штемпельні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9613201000 |- - із системою | 10 | 3 | | |електричного | | | | |запалювання | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9613209000 |- - з іншими | 10 | 3 | | |системами | | | | |запалювання | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9613800010 |- - запальнички | 10 | 3 | | |настільні | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9613800099 |- - - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9613900090 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9614001000 |- грубооброблені | 10 | 3 | | |заготовки з дерева | | | | |або коріння для | | | | |виробництва трубок | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9614009000 |- інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9615110000 |- - ебонітові чи | 10 | 3 | | |пластмасові | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9615190000 |- - інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9615900000 |- інші | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9616101000 |- - аерозолі | 10 | 3 | | |ароматичні та подібні| | | | |гігієнічні | | | | |розпилювачі | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9616109000 |- - насадки та | 10 | 3 | | |головки | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9616200000 |- пушки і подушечки | 10 | 3 | | |для пудрення або | | | | |накладення | | | | |косметичних чи | | | | |туалетних препаратів | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9617001100 |- - не більш ніж | 10 | 3 | | |0,75 л | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9617001900 |- - більш ніж 0,75 л | 10 | 3 | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9617009000 |- частини (за | 10 | 3 | | |винятком скляних | | | | |колб) | | | |------------+---------------------+--------------+---------------| |9618000000 |Манекени для кравців | 10 | 3 | | |та подібні вироби; | | | | |манекени-автомати та | | | | |інші рухомі предмети | | | | |для оформлення | | | | |вітрин | | | -------------------------------------------------------------------

Додаток V
(про який ідеться
в статті 2.10)

СПРИЯННЯ ТОРГІВЛІ

Стаття 1
Загальні положення
Для забезпечення інтересів суб'єктів підприємницької
діяльності й створення торговельного середовища, яке дозволить
таким суб'єктам скористатися перевагами та можливостями,
створеними цією Угодою, Сторони погоджуються, що викладені нижче
принципи, зокрема, є основою для розвитку заходів сприяння
торгівлі та управління ними компетентними органами влади:
a) прозорість, ефективність, спрощення, гармонізація та
погодженість процедур торгівлі;
b) просування міжнародних стандартів;
c) погодженість з багатосторонніми засобами;
d) найліпший з можливих способів використання інформаційних
технологій;
e) високі стандарти державної служби;
f) урядовий контроль, який грунтується на управлінні
ризиками;
g) співробітництво на території кожної Сторони між митними
органами та іншими прикордонними службами, а також
h) консультації між Сторонами та їхніми відповідними
суб'єктами підприємницької діяльності.
Стаття 2
Прозорість
1. Кожна Сторона повинна в найкоротший строк публікувати або
в інший спосіб оприлюднювати національною мовою та настільки,
наскільки це можливо, розміщувати в мережі Інтернет англійською
мовою всі закони, нормативно-правові акти й адміністративні
рішення загального застосування, що стосуються торгівлі товарами
та пов'язаними з нею послугами між Україною та країнами - членами
ЄАВТ.
2. Кожна Сторона повинна настільки, наскільки це можливо,
заздалегідь публікувати, особливо розміщувати в мережі Інтернет,
проекти законів та нормативно-правових актів, що стосуються
міжнародної торгівлі товарами та пов'язаними з торгівлею
послугами, та які така Сторона має на меті прийняти. Кожна Сторона
повинна надати заінтересованим особам можливість висловити свої
зауваження до того, як такий проект закону або
нормативно-правового акта буде прийнято.
3. Кожна Сторона повинна обробляти запити з митних питань,
які отримані через мережу Інтернет англійською мовою.
4. Кожна Сторона повинна проводити консультації з власними
субєктами підприємницької діяльності стосовно їхніх потреб
стосовно розвитку та імплементації заходів сприяння торгівлі,
враховуючи, що особлива увага повинна приділятися інтересам малих
та середніх підприємств.
5. Кожна Сторона повинна тлумачити та застосовувати в
однаковий, неупередженний та обгрунтований спосіб всі свої закони,
нормативно-правові акти та адміністративні рішення, що стосуються
міжнародної торгівлі товарами та пов'язаними з нею послугами.
Стаття 3
Співробітництво у сфері сприяння торгівлі
1. Сторони можуть, у разі необхідності, визначити та подати
на розгляд Спільного комітету подальші заходи для цілей сприяння
торгівлі між Сторонами.
2. Сторони повинні заохочувати міжнародне співробітництво в
рамках відповідних багатосторонніх форумів, що розглядають питання
у сфері сприяння торгівлі. Сторони повинні розглядати відповідні
міжнародні ініціативи у сфері сприяння торгівлі для того, щоб
визначити та подати на розгляд Спільного комітету додаткові сфери,
у яких спільна діяльність могла б сприяти досягненню спільних
цілей.
Стаття 4
Попередні рішення
1. Кожна Сторона повинна, відповідно до її національного
законодавства, видати письмове попереднє рішення на підставі
письмового запиту, що містить всю необхідну інформацію про
імпортера, виробника чи експортера на її власній території, або
про експортера чи виробника на території іншої Сторони(1)
стосовно:
---------------- (1) Для більшої впевненості імпортер, експортер чи виробник
можуть подати запит щодо видачі попереднього рішення через свого
представника, уповноваженого належним чином.
a) тарифної класифікації товару, у тому числі ставки мита, що
застосовується до такого товару, або, де це підходить, методу
розрахунку такого мита;
b) платежів та зборів, які будуть стягуватися, або, де це
підходить, інформації про метод розрахунку таких платежів та
зборів, а також
c) таких інших питань, стосовно яких Сторони досягнуть згоди.
2. Сторони докладуть зусиль для розробки процедур, за
допомогою яких кожна Сторона, на підставі письмового запиту й до
здійснення експорту товару на територію іншої Сторони, повинна
надати експортеру чи виробнику на своїй власній території письмове
попереднє рішення стосовно статусу походження такого товару.
3. Сторона, що відмовляється видати попереднє рішення,
повинна без затримок повідомити особу, яка зробила відповідний
запит, та викласти причини прийняття такого рішення.
4. Кожна Сторона повинна забезпечити набрання чинності
попередніми рішеннями з дати їхньої видачі, або з іншої дати,
визначеної у таких рішеннях, за умови, що факти або обставини, на
основі яких видано попереднє рішення, залишаються незмінними.
5. Кожна Сторона може обмежити строк дії попередніх рішень
періодом, який визначений національним законодавством.
6. Кожна Сторона повинна докласти зусиль для забезпечення
доступності інформації про попередні рішення, які вважаються цією
Стороною такими, що становлять значний інтерес для інших суб'єктів
торгівлі. При цьому необхідно брати до уваги необхідність захисту
конфіденційної інформації.
Стаття 5
Спрощення міжнародних процедур торгівлі
1. Сторони повинні намагатися обмежити державний контроль та
формальні процедури у сфері торгівлі товарами між Сторонами та
пов'язаними з такою торгівлею послугами до рівня, необхідного та
достатнього для забезпечення відповідності правовим вимогам,
унаслідок чого відповідні процедури будуть спрощенні до
максимально можливого рівня.
2. Сторони повинні намагатися використовувати ефективні
процедури торгівлі, що грунтуються, залежно від ситуації, на
міжнародних стандартах, та покликані скоротити витрати й
невиправдані затримки в торгівлі між ними, особливо стандарти й
практику, рекомендовану Всесвітньою митною організацією (далі -
ВМО), у тому числі принципи, викладені в переглянутій Міжнародній
конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур
( 995_643 ).
3. Кожна Сторона повинна прийняти або залишити чинними
спрощенні митні процедури для ефективного випуску в обіг товарів,
що задекларовані суб'єктами підприємницької діяльності, які довели
свою надійність.
4. Кожна Сторона повинна прийняти або залишити чинними
процедури, що:
a) забезпечують можливість попереднього подання інформації в
електронному вигляді та її обробки до моменту фізичного прибуття
товарів для прискорення розмитнення таких товарів, а також
b) дозволяють імпортерам, відповідно до національного
законодавства Сторін, отримувати товари для випуску їх в обіг до
завершення розмитнення таких товарів та підтвердження їхньої
відповідності всім вимогам Сторони стосовно імпорту, за умови
надання імпортером достатніх гарантій. Від Сторони не вимагається
випускати в обіг товари, якщо законні вимоги такої Сторони
стосовно імпорту не були виконані.
Стаття 6
Управління ризиками
1. Для посилення сприяння торгівлі та, одночасно, збереження
ефективного державного контролю за торгівлею між Сторонами,
Сторони повинні визначити осіб, товари чи транспортні засоби, що
підлягають перевірці, а також обсяг перевірки, що грунтується на
управлінні ризиками.
2. Управління ризиками включає систематичну оцінку ризиків,
що пов'язані з порушенням митного та іншого законодавства, яке
стосується міжнародної торгівлі товарами та пов'язаними з нею
послугами. Сторони повинні використовувати контроль відповідності
для підтримки оцінки ризиків.
3. Спираючися на докази, підстави, приводи або випадковим
чином Сторони можуть здійснювати контроль, що грунтується на
аудиті, такий як контроль якості й огляди відповідності, який може
вимагати проведення більш широких перевірок окремих суб'єктів
підприємницької діяльності протягом обмеженого періоду часу.
Стаття 7
Системи уповноважених суб'єктів
підприємницької діяльності
1. Сторона, яка вводить або розширює Систему уповноважених
суб'єктів підприємницької діяльності або заходи безпеки, що
негативно впливають на міжнародні торговельні потоки, повинна
надати іншим Сторонам можливість провести переговори про взаємне
визнання таких схем для сприяння міжнародній торгівлі та, у той
самий час, забезпечення ефективного митного контролю.
2. Сторона, яка вводить або розширює Систему уповноважених
суб'єктів підприємницької діяльності або заходи безпеки, що
негативно впливають на міжнародні торговельні потоки, повинна
звертатися до міжнародних стандартів та практики, особливо до
Основних стандартів ВМО.
Стаття 8
Митні брокери
1. Жодна зі Сторін не повинна вводити нові вимоги стосовно
використання митних брокерів.
2. Кожна Сторона повинна докласти зусиль для розробки митних
систем або процедур, які надають можливість експортерам та
імпортерам подавати митні декларації без зобов'язання звертатися
до митних брокерів.
Стаття 9
Платежі та збори
1. Платежі та збори, які стягуються у зв'язку з імпортом або
експортом митними органами чи будь-якими іншими державними
органами Сторони, у тому числі у зв'язку із завданнями, що
виконуються від імені таких органів, не повинні перевищувати
приблизну вартість наданих послуг.
2. Такі платежі та збори не повинні розраховуватися на
адвалерній основі.
3. Кожна Сторона повинна публікувати інформацію про платежі
та збори. Така інформація повинна включати причини для стягнення
платежу чи збору, а саме інформацію про надану послугу,
відповідальний орган влади, платежі та збори, що будуть
застосовуватися, та метод їхнього розрахунку, а також інформацію
про те, коли та як необхідно здійснити платіж. Інформація повинна
бути офіційно опублікована та, наскільки це можливо, розміщена в
мережі Інтернет англійською мовою.
4. У відповідь на запит митні органи або інша державна
установа повинна надати інформацію про розміри ставок мита,
платежів, зборів та внутрішніх податків, що стягуються під час
імпорту товарів, у тому числі інформацію про методи їхніх
розрахунків.
5. Кожна Сторона повинна періодично переглядати платежі та
збори, що стягуються нею, для забезпечення їхньої відповідності
зобов'язанням Сторін у рамках Світової організації торгівлі, а
також об'єднання таких платежів та зборів, скорочення їхньої
кількості й різноманітності.
Стаття 10
Консульські операції
Для підтвердження рахунка-фактури, сертифіката походження
вантажної декларації, експортної декларації або іншого документа,
необхідного для проведення розмитнення в одній зі Сторін, не
повинна вимагатися консульська або еквівалентна операція.
Стаття 11
Оскарження
Кожна Сторона повинна забезпечити, щоб імпортери, експортери
та виробники згідно з національним законодавством мали право
адміністративного або судового оскарження принаймні до однієї
апеляційної інстанції.
Стаття 12
Конфіденційність
Вся інформація, надана у зв'язку із імпортом, експортом,
попереднім рішенням або транзитом товарів повинна вважатися
Сторонами конфіденційною, а також на її захист повинно
поширюватися зобов'язання стосовно професійної таємниці, згідно з
відповідними національними законами кожної зі Сторін. Така
інформація не підлягає розкриттю органами влади Сторін без згоди
особи або органу влади, яка надала таку інформацію.

Додаток VI
(про який ідеться в пункті 2
статті 2.11)

ПОВНОВАЖЕННЯ
ПІДКОМІТЕТУ З ПРАВИЛ ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ,
МИТНИХ ПРОЦЕДУР ТА СПРИЯННЯ ТОРГІВЛІ

1. До функцій Підкомітету повинні належати обмін інформацією,
аналіз розвитку, підготовка координації позицій Сторін, підготовка
технічних поправок та допомога Спільному комітету:
a) з питань правил визначення походження та адміністративного
співробітництва, як зазначено у статті 2.2 Угоди про вільну
торгівлю та Протоколу про правила визначення походження;
b) з питань, зазначених у статті 2.10 Угоди про вільну
торгівлю та додатку V до цієї Угоди;
c) з питань, зазначених у статтях 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 та 2.6
Угоди про вільну торгівлю, а також
d) з інших питань, пов'язаних з торгівлею товарами, що
передаються Спільним комітетом до Підкомітету.
2. Підкомітет повинен звітувати Спільному комітету.
Підкомітет має право надавати рекомендації Спільному комітету
стосовно питань, що належать до його функцій.
3. Кожна Сторона має право бути представленою в Підкомітеті.
Підкомітет повинен діяти на основі консенсусу.
4. Підкомітет повинен проводити засідання за потребою.
Скликання повинні проводитися за ініціативою Спільного комітету,
голови Підкомітету або за вимогою однієї зі Сторін. Місцем
проведення засідань є територія України або держав ЄАВТ.
5. Попередній порядок денний до кожного засідання готується
головою Підкомітету, після консультації з усіма Сторонами, та
надсилається Сторонам, як правило, не пізніше ніж за два тижні до
засідання. На засіданнях Підкомітету повинен головувати
представник держав ЄАВТ або України на домовлений проміжок часу.
6. Підкомітетом повинен готувати звіт про результати кожного
свого засідання, а голова Підкомітету в разі необхідності повинен
звітувати на засіданні спільного Комітету.
Протокол
про правила визначення походження
(про який ідеться в статті 2.2)
Розділ I
Загальні положення
Стаття 1
Визначення
Для цілей цього Протоколу:
a) "виробництво" означає будь-який вид обробки чи переробки,
у тому числі збирання або специфічні операції;
b) "матеріал" означає будь-який інгредієнт, сировину,
складову, або частину, тощо, що використовується під час
виробництва продукту;
c) "продукт" означає продукт, що виробляється, навіть якщо в
подальшому планується використати його для іншої виробничої
операції;
d) "товари" означає як матеріали, так і продукти;
e) "митна вартість" означає вартість як визначено в Угоді про
застосування статті VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі
1994 року ( 981_011 ) (далі - Угода СОТ про митну оцінку);
f) "ціна на умовах франко-завод" означає ціну, сплачену за
продукт на умовах франко-завод виробнику у державі ЄАВТ або в
Україні, де проведено останню обробку чи переробку, за умови, що
ця ціна включає вартість усіх використаних матеріалів за
відрахуванням будь-яких внутрішніх податків, що повинні чи можуть
відшкодовуватися під час експорту виробленого продукту;
g) "вартість матеріалів" означає митну вартість на момент
імпорту використаних матеріалів, що не походять з територій держав
Сторін, або, якщо достойменно невідомо та не може бути
встановлено, перша підтверджена ціна, сплачена за матеріали у
державі ЄАВТ або Україні;
h) "вартість матеріалів, що походять з держав Сторін" означає
вартість таких матеріалів, як визначено у підпункті "g", що
застосовується з відповідними змінами;
i) "додана вартість" застосовується як ціна на умовах
франко-завод за відрахуванням митної вартості кожного з включених
матеріалів, що походять з інших країн, зазначених у статтях 3 та 4
цього Протоколу, з якими можлива кумуляція, або якщо митна
вартість невідома або не може бути встановлена, - перша
підтверджена ціна, сплачена за продукцію у державі ЄАВТ або
Україні;
j) "розділи" та "групи" означає розділи та групи (на рівні
4-х знаків) відповідно до Гармонізованої системи опису та
кодування товарів, зазначеній у цьому Протоколі як "Гармонізована
система" або ГС;
k) "класифікований" стосується класифікації продукту або
матеріалу за відповідною групою;
l) "партія" означає товари, надіслані спільно одним
експортером одному одержувачу або покриті одним транспортним
документом, який покриває перевезення таких товарів від експортера
одержувачу, або, за відсутності такого документа, одним інвойсом;
m) "територія" включає в себе сухопутну територію, внутрішні
води і територіальні води Сторони;
n) "EUR" означає євро - єдину валюту Європейського
монетарного союзу;
o) "держава ЄАВТ" означає будь-яку з держав: Ісландію,
Норвегію або Швейцарію (у тому числі Ліхтенштейн)(1), залежно від
обставин;
---------------- (1) У зв'язку із існуванням митного союзу між Швейцарією і
Ліхтенштейном товари походженням з Ліхтенштейну розглядаються як
товари походженням зі Швейцарії.
p) "Сторона", у рамках цього Протоколу, означає Україну,
Ісландію, Норвегію, Швейцарію або Ліхтенштейн.
Розділ II
Визначення концепції
"продукція походженням з держав сторін"
Стаття 2
Загальні вимоги
1. Для цілей цієї Угоди зазначені нижче продукти вважаються
такими, що походять з держави ЄАВТ:
a) продукти, цілком отримані у державі ЄАВТ відповідно до
визначення статті 6 цього Протоколу;
b) продукти, отримані у державі ЄАВТ, що мають у своєму
складі матеріали, які не були цілком отримані там, за умови, що
такі матеріали були піддані достатній обробці або переробці
відповідно до визначення статті 7 цього Протоколу;
c) продукти, що походять з Європейського економічного
простору, відповідно до визначення Протоколу 4 до Угоди про
створення Європейського економічного простору.
2. Для цілей цієї Угоди зазначені нижче продукти вважаються
такими, що походять з України:
a) продукти, цілком отримані в Україні відповідно до
визначення, наведеного в статті 6 цього Протоколу;
b) продукти, отримані в Україні, що мають у своєму складі
матеріали, які не були цілком отримані там, за умови, що такі
матеріали були піддані достатній обробці або переробці відповідно
до визначення, наведеного в статті 7 цього Протоколу.
3. Положення підпункту "c" пункту 1 повинні застосовуватися
лише за умови, що угода про вільну торгівлю між Україною, з одного
боку, та Європейським Союзом, з іншого боку, містить правила
визначення походження, ідентичні тим, що містяться в цьому
Протоколі.
Стаття 3
Кумуляція у державі ЄАВТ
1. Без обмеження положень пункту 1 статті 2 цього Протоколу
продукти вважаються такими, що походять з держави ЄАВТ, якщо такі
продукти, отримані там, мають у своєму складі матеріали, що
походять з Ісландії, Норвегії, Швейцарії (у тому числі
Ліхтенштейну)(2), Туреччини або Європейського Співтовариства, за
умови, що процес обробки або переробки, здійснений у державі ЄАВТ,
перевищує операції, зазначені в статті 8 цього Протоколу. Такі
матеріали не повинні обов'язково пройти достатню обробку або
переробку.
---------------- (2) Князівство Ліхтенштейн формує, відповідно до Угоди від 29
березня 1923 року, митний союз з Швейцарією та виступає стороною
Угоди про створення Європейського економічного простору від
2 травня 1992 року.
2. Без обмеження положень пункту 1 статті 2 цього Протоколу
продукти вважаються такими, що походять з держав ЄАВТ, якщо такі
продукти отримані там, у тому числі матеріали, що походять з
України чи будь-якої іншої країни, яка бере участь у ході
стабілізації та приєднання до Європейського Союзу(3), за умови, що
процес обробки або переробки, здійснений у державі ЄАВТ, перевищує
операції, зазначені в статті 8 цього Протоколу. Такі матеріали не
повинні обов'язково пройти достатню обробку або переробку.
---------------- (3) Відповідно до висновків Ради з загальних справ у квітні
1997 року та Комісії від 19 травня 1999 року із започаткування
процесу стабілізації та приєднання Західно-балканських країн
(Албанія, Боснія та Герцеговина, Хорватія, Македонія, Чорногорія,
Сербія й тимчасова місія ООН у Косово).
3. Без обмеження положень пункту 1 статті 2 цього Протоколу
продукти вважаються такими, що походять з держав ЄАВТ, якщо такі
продукти отримані там, у тому числі матеріали, що походять з
Фарерських островів чи будь-якої іншої країни, яка бере участь у
Європейсько-середземноморському партнерстві, яке грунтується на
Барселонській декларації, прийнятій на
Європейсько-середземноморській конференції, проведеній 27 та
28 листопада 1995 року(4), крім Туреччини, за умови, що процес
обробки або переробки, здійснений у державі ЄАВТ, перевищує
операції, зазначені в статті 8 цього Протоколу. Такі матеріали не
повинні обов'язково пройти достатню обробку або переробку.
--------------- (4) Перелік країн - членів Європейсько-середземноморського
партнерства наведено в додатку V.
4. У разі, коли обробка або переробка, здійснені у державі
ЄАВТ, не перевищують операції, зазначені в статті 8 цього
Протоколу, отриманий продукт повинен уважатися таким, що походить
з держав ЄАВТ лише тоді, якщо додана в ЄАВТ вартість більша ніж
вартість використаних матеріалів, що походять з будь-якої іншої
країни, зазначеної у пунктах 1-3 цієї статті. Якщо це не так,
отриманий продукт повинен уважатися таким, що походить з країни,
на яку припадає найбільша вартість матеріалів походженням з держав
Сторін, використаних для виробництва у відповідній державі ЄАВТ.
5. Продукти, що походять з однієї з держав, зазначених у
пунктах 1-3 цієї статті, які не підпадають під будь-яку обробку
або переробку у відповідній державі ЄАВТ, зберігають своє
походження у разі експорту до однієї з цих країн.
Стаття 4
Кумуляція в Україні
1. Без обмеження положень пункту 2 статті 2 цього Протоколу
продукти вважаються такими, що походять з України, якщо такі
продукти отримані там, мають у своєму складі матеріали, що
походять з Ісландії, Норвегії, Швейцарії (у тому числі
Ліхтенштейну)(5), Туреччини або Європейської співтовариства, за
умови, що процес обробки або переробки, здійснений в Україні,
перевищує операції, зазначені в статті 8 цього Протоколу. Такі
матеріали не повинні обов'язково пройти достатню обробку або
переробку.
--------------- (5) Князівство Ліхтенштейн формує, відповідно до Угоди від
29 березня 1923 року, митний союз зі Швейцарією та виступає
стороною Угоди про створення Європейського економічного простору
від 2 травня 1992 року.
2. Без обмеження положень пункту 2 статті 2 цього Протоколу
продукти вважаються такими, що походять з України, якщо такі
продукти отримані там, у тому числі матеріали, що походять з
України чи будь-якої іншої країни, яка бере участь у ході
стабілізації та приєднання до Європейського Союзу(6), за умови, що
процес обробки або переробки, здійснений в Україні, перевищує
операції, зазначені в статті 8 цього Протоколу. Такі матеріали не
повинні обов'язково пройти достатню обробку або переробку.
--------------- (6) Відповідно до висновків Ради з загальних справ у квітні
1997 року та Комісії від 19 травня 1999 року із започаткування
процесу стабілізації та приєднання Західно-балканських країн
(Албанія, Боснія та Герцеговина, Хорватія, Македонія, Чорногорія,
Сербія й тимчасова місія ООН у Косово).
3. Без обмеження положень пункту 2 статті 2 цього Протоколу
продукти вважаються такими, що походять з України, якщо такі
продукти отримані там, у тому числі матеріали, що походять з
Фарерських островів чи будь-якої іншої країни, яка бере участь у
Європейсько-середземноморському партнерстві, яке грунтується на
Барселонській декларації, прийнятій на
Європейсько-середземноморській конференції, проведеній 27 та
28 листопада 1995 року(7), крім Туреччини, за умови, що процес
обробки або переробки, здійснений в Україні, перевищує операції,
зазначені в статті 8 цього Протоколу. Такі матеріали не повинні
обов'язково пройти достатню обробку або переробку.
--------------- (7) Перелік країн - членів Європейсько-середземноморського
партнерства наведено в додатку V.
4. У разі, коли обробка або переробка, здійснені в Україні,
не перевищують операції, зазначені в статті 8 цього Протоколу,
отриманий продукт повинен уважатися таким, що походить з України
лише тоді, якщо додана в Україні вартість більша ніж вартість
використаних матеріалів, що походять з будь-якої іншої країни,
зазначеної у пунктах 1-3 цієї статті. Якщо це не так, отриманий
продукт повинен уважатися таким, що походить з країни, на яку
припадає найбільша вартість матеріалів, що походять з держав
Сторін, використаних для виробництва в Україні.
5. Продукти, що походять з однієї з країн, зазначених у
пунктах 1-3 цієї статті, які не підпадають під будь-яку обробку
або переробку в Україні, зберігають своє походження у разі
експорту до однієї з цих країн.
Стаття 5
Умови застосування кумуляції
1. Кумуляція, зазначена у статтях 3 та 4 цього Протоколу,
може застосовуватися лише за умов, якщо:
a) преференційна торговельна угода відповідно до статті XXIV
ГАТТ 1994 ( 981_003 ) застосовується до сторін, залучених до
встановлення статусу походження та країни призначення;
b) матеріали та продукти набувають статусу походження
відповідно до правил визначення походження ідентичних наведеним у
цьому Протоколі, а також
c) повідомлення із зазначенням виконання необхідних для
застосування кумуляції вимог опубліковані у державах ЄАВТ та
Україні.
2. Кумуляція, зазначена у статтях 3 та 4 цього Протоколу
повинна застосовуватися з дати, погодженої сторонами та зазначеної
у повідомлені, опублікованому у офіційному виданні.
3. Сторони повинні через Секретаріат ЄАВТ надати подробиці
преференційних торговельних угод, зазначених у підпункті "a"
пункту 1 цієї статті, у тому числі дати набрання ними чинності й
відповідні правила походження, які застосовуються до інших країн,
наведених у пунктах 1-3 статті 3 та статті 4 цього Протоколу.
Стаття 6
Цілком одержані продукти
1. Зазначені нижче продукти повинні вважатися цілком
одержаними в державі ЄАВТ або в Україні:
a) мінеральні продукти, видобуті з їхніх надр або морського
дна;
b) продукти рослинного походження, зібрані там;
c) живі тварини народжені та вирощені там;
d) продукти, одержані з тварин, вирощених там;
e) продукти полювання, рибальства та аквакультури одержані
там;
f) продукти морської риболовлі та інші морські продукти,
здобуті поза межами територіальних вод Сторін їхніми суднами;
g) товари, вироблені на борту їхнього судна-фабрики, виключно
з продуктів, зазначених у підпункті "f" цього пункту;
h) використані предмети, зібрані там, та придатні лише для
відновлення сировинних матеріалів, у тому числі використані
автомобільні покришки, придатні виключно для їхнього відновлення
або використання як відходи;
i) відходи та сміття, одержані в результаті виробництва,
здійсненого там;
j) продукти, одержані з морського дна чи з шельфу поза межами
їхніх територіальних вод, за умови, що вони мають права на
проведення робіт з видобутку з морського дна або шельфу;
k) товари, вироблені там виключно з продуктів, зазначених у
підпунктах "a"-"j" цього пункту.
2. Терміни "їхні судна" та "їхні судна-фабрики" у
підпунктах "f" та "g" пункту 1 цієї статті повинні застосовуватися
лише до суден та суден-фабрик:
a) що зареєстровані або приписані у державі ЄАВТ або Україні;
b) що ходять під прапором держави ЄАВТ або України;
c) що якнайменше на 50% належать громадянам держав ЄАВТ або
України або компанії, штаб-квартира якої знаходиться в одній з цих
держав та член або члени правління якої, голова правління або
наглядова рада та більшість членів ради якої є громадянами держав
ЄАВТ або України та, додатково, у разі товариства або компанії з
обмеженою відповідальністю, якнайменше половина капіталу належить
цим державам або державним установам, або громадянам, зазначених
держав;
d) капітан та офіцери яких є громадянами держав ЄАВТ або
України, а також
e) якнайменше 75% команди яких є громадянами держав ЄАВТ або
України.
Стаття 7
Достатньо оброблені або перероблені продукти
1. Для цілей статті 2 продукти, які є не цілком отриманими,
вважаються достатньо обробленими або переробленими, якщо виконані
умови, визначені у додатку 2 до цього Протоколу.
Зазначені вище умови визначають для всіх продуктів, на які
поширюється дія цієї Угоди, процедури обробки або переробки, яким
повинні бути піддані матеріали що не походять з держав Сторін, які
використовуються під час виробництва, та застосовуватися лише до
таких матеріалів. Отже, якщо продукт, що набув статусу походження
з держав Сторін шляхом виконання умов, зазначених у переліку,
використовується для виготовлення іншого продукту, то умови, що
застосовуються до продукту, до складу якого він входить, не
застосовуються для нього, при цьому матеріали, що не походять з
держав Сторін, які можуть бути використані у його виробництві, не
беруться до уваги.
2. Незважаючи на положення пункту 1 цієї статті, матеріали,
що не походять з держав Сторін, відповідно до положень зазначених
у додатку 2 до цього Протоколу, не можуть використовуватися під
час виробництва продукту, все таки можуть бути використані за
умови, якщо:
a) їхня загальна вартість не перевищує 10% ціни франко-завод
продукту;
b) будь-які граничні максимальні значення відсотків,
зазначені у додатку 2 до цього Протоколу, для матеріалів, що не
походять з держав Сторін не виходять за рамки застосування цього
пункту.
Цей пункт не повинен застосовуватися до продуктів, які
містяться в розділах 50-63 Гармонізованої системи.
3. Пункти 1 та 2 цієї статті повинні застосовуватися виключно
за умов виконання статті 8 цього Протоколу.
Стаття 8
Недостатня обробка або переробка
1. Без обмеження положень пункту 2 цієї статті, зазначені
нижче операції повинні вважатися такими, що не надають достатнього
рівня обробки або переробки для підтвердження статусу походження
товарів, незалежно від того, чи задовольняються вимоги статті 7
цього Протоколу:
a) операції зі зберігання, для забезпечення утримання
продуктів у належному стані під час транспортування та зберігання;
b) розбирання та збирання упаковки;
c) миття, очищення; видалення пилу, окису, мастила, фарби або
іншого покриття;
d) прасування або пресування текстилю;
e) прості операції з фарбування та полірування;
f) вилущування, часткове або повне відбілювання, полірування
та глазурування зернових та рису;
g) операції з фарбування цукру або формування рафінаду;
h) очистка від шкірки, видалення кісточок та лущіння фруктів,
горіхів та овочів;
i) загострювання, просте шліфування або просте розрізання;
j) просіювання, відсіювання, сортування, класифікація,
відбір, приведення до відповідного стану (у тому числі складання
наборів предметів);
k) прості операції з поміщення в пляшки, банки, ємкості,
сумки, ящики, коробки, фіксування на листах картону або на дошках
та інші прості операції з пакування;
l) прикріплення або друкування маркувальних знаків, етикеток,
логотипів та інших подібних розпізнавальних знаків на продуктах
або їхній упаковці;
m) просте змішування продуктів одного або різних видів, у
тому числі змішування цукру з будь-якими іншими матеріалами;
n) прості операції зі збирання частин предметів для отримання
цілісного предмета або розбирання продукту на частини;
o) поєднання двох чи більше операцій, зазначених у
підпунктах "a"-"n" цього пункту; або
p) забій тварин.
2. Усі операції, здійснені в державі ЄАВТ або Україні з
певним продуктом, повинні враховуватися разом під час визначення
того, чи здійснена обробка або переробка для цього продукту
повинна вважатися недостатньою відповідно до положень пункту 1
цієї статті.
Стаття 9
Одиниця кваліфікації
1. Одиницею кваліфікації для застосування положень цього
Протоколу є окремий продукт, який під час визначення класифікації
за номенклатурою Гармонізованої системи розглядається як базова
одиниця.
З цього випливає, що:
a) якщо продукт, що складається з групи або набору предметів,
класифікується відповідно до умов Гармонізованої системи як єдина
товарна група, то він в цілому становить одиницю кваліфікації.
b) якщо партія складається з кількох ідентичних продуктів, що
класифікуються під однією товарною групою Гармонізованої системи
для застосування положень цієї статті, кожний з продуктів повинен
розглядатись індивідуально під час застосування положень цього
Протоколу.
2. Якщо, відповідно до Загального правила 5 Гармонізованої
системи, пакування входить до складу продукту для цілей
класифікації, воно повинно враховуватись і для цілей визначення
походження.
Стаття 10
Комплектуючі, запасні частини та інструменти
Комплектуючі, запасні частини та інструменти, що
поставляються разом з одиницею обладнання, машини, апарату або
транспортного засобу, які становлять частину звичайної
комплектації та включені до їхньої ціни або зазначені в одному й
тому самому рахунку-фактурі, розглядаються як одна одиниця такого
обладнання, машини, апарату або транспортного засобу.
Стаття 11
Набори
Набори, як встановлено Загальним Правилом 3 Гармонізованої
системи, розглядаються як такі, що походять з держав Сторін якщо
всі продукти, що є складовими частинами, походять з держав Сторін.
При цьому, якщо набір складений з продуктів, що походять з держав
Сторін, та продуктів, що не походять з держав Сторін, цілісний
набір розглядається як такий, що походить з держав Сторін за
умови, якщо вартість продуктів, що не походять з держав Сторін, не
перевищує 15 відсотків ціни набору франко-завод.
Стаття 12
Нейтральні елементи
Для встановлення походження продукту є необов'язковим
визначати походження зазначених нижче елементів, які можуть бути
використані під час його виробництва:
a) енергія та паливо;
b) промислове устаткування та обладнання;
c) машини та інструменти;
d) товари, що не входять та не повинні входити до складу
кінцевого продукту.
Розділ III
Територіальні вимоги
Стаття 13
Принцип територіальності
1. За винятком випадків, зазначених у підпункті "c" пункту 1
статті 2, статті 3 та 4 та пункті 3 цієї статті, умови для
отримання статусу походження з держав Сторін, викладені в
розділі II, повинні виконуватися без перешкод у державі ЄАВТ та в
Україні.
2. За винятком випадків, зазначених у статтях 3 та 4, якщо
товари походженням з держав Сторін, експортовані з держави ЄАВТ
або України до іншої країни, повернуто, вони повинні розглядатись
як такі, що не походять з держав Сторін, якщо митним органам не
буде переконливо доведено, що:
a) товари, які повернуто, є тими товарами, які були
експортовані, а також
b) вони не піддавалися будь-яким операціям, крім операцій,
необхідних для утримання їх у справному стані під час перебування
в цій країні або під час експорту.
3. Під час вивезення матеріалів з держави ЄАВТ або України та
подальшого їхнього реімпорту до держави Сторін, на отримання
статусу зазначених матеріалів, як таких що походять з держав
Сторін відповідно до умов, що викладені в розділі II, не впливає
обробка або переробка, здійснені за межами держави ЄАВТ або
України, за умов якщо:
a) зазначені матеріали цілком отримані у державі ЄАВТ або в
Україні були піддані обробці та переробці, які виходять за межі
операцій, зазначених у статті 8 цього Протоколу, перед їхнім
вивезенням, та
b) митним органам переконливо доводиться, що:
i) реімпортовані товари були отримані шляхом обробки або
переробки матеріалів, що були експортовані, а також
ii) загальна додана вартість, отримана поза межами держави
ЄАВТ або України, відповідно до положень цієї статті, не перевищує
10 відсотків ціни "франко-завод" кінцевого продукту, стосовно
якого вимагається отримання статусу продукту походженням з держав
Сторін.
4. Для цілей виконання пункту 3 цієї статті, умови отримання
статусу походження з держав Сторін, викладені в розділі II, не
застосовуються до процедур з обробки або переробки, здійснених за
межами держави ЄАВТ або України. Проте коли правило з додатка 2 до
цього Протоколу, що встановлює максимальну вартість усіх
матеріалів, які входять до складу продукту й не походять з України
або держави ЄАВТ, застосовується під час визначення статусу
походження кінцевого продукту, тоді загальна вартість усіх
матеріалів, що не походять з держав Сторін, уключених до складу
продукту на території відповідної Сторони, збільшена на загальну
додану вартість, отриману поза межами держави ЄАВТ або України,
шляхом застосування положень цієї статті, не повинна перевищувати
встановленого відсотка.
5. Для цілей застосування положень пунктів 3 та 4 цієї
статті, термін "загальна додана вартість" означає всі витрати, що
виникають поза межами держави ЄАВТ або України, у тому числі
вартість матеріалів, включених до складу поза межами України або
держави ЄАВТ.
6. Положення пунктів 3 та 4 не застосовуються до продуктів,
які не відповідають вимогам, викладеним у додатку 2, або як такі,
що мають достатній рівень обробки або переробки тільки за умов
застосування загальних припущень, установлених у пункті 2 статті 7
цього Протоколу.
7. Положення пунктів 3 та 4 не застосовуються до продуктів,
класифікованих у товарних групах з 50 до 63 Гармонізованої
системи.
8. Операції з обробки або переробки будь-якого характеру, на
які поширюється дія цієї статті, та які проведені за межами держав
Сторін, проводяться згідно з режимом переробки за межами митної
території або подібним режимом.
Стаття 14
Пряме транспортування
1. Преференційний режим, передбачений цією Угодою,
застосовується виключно до продуктів, що задовольняють вимогам
цього Протоколу, які транспортуються безпосередньо між Сторонами
або через території інших країн, згаданих у статтях 3 та 4, до
яких доречно застосовувати правило кумуляції. Проте продукти, що
складають одну цілісну товарну партію, можуть транспортуватися
через інші території, за необхідності перевантаження або із
застосуванням тимчасового складування на таких територіях за
умови, що у країні транзиту або складування вони залишаються під
наглядом митних органів та не піддаються іншим операціям, крім
операцій вивантаження, перевантаження, або іншим операціям,
необхідним для збереження їх у справному стані.
Продукти, що походять з держав Сторін, можуть
транспортуватися трубопровідним транспортом територією, іншою, ніж
територія Сторін.
2. Свідчення виконання умов, установлених у пункті 1 цієї
статті, надаються митним органам Сторони-імпортера шляхом подання:
a) єдиного транспортного документа на перевезення з
Сторони-експортера через країну транзиту, або
b) сертифіката, виданого митними органами країни транзиту: i) який містить детальний опис продуктів; ii) у якому зазначаються дати вивантаження та перевантаження
продуктів і, за необхідності, назви суден або інших використаних
видів транспорту, а також iii) який засвідчує умови, за яких продукти перебували на
території країни транзиту; або
c) за неспроможності надати зазначене вище, будь-які
підтверджуючі документи.
Стаття 15
Виставки
1. На продукти, походженням з держав Сторін, відправлені для
участі у виставці в країні іншій, ніж зазначені у статтях 3 та 4
цього Протоколу, до яких застосовується правило кумуляції, та
продані там після виставки під час їхнього ввезення до держави
ЄАВТ або України поширюються положення цієї Угоди за умови, що
митним органам буде переконливо доведено, що:
a) експортер відправив ці продукти із держави ЄАВТ або
України в країну, у який проводиться виставка, та демонстрував їх
на виставці;
b) продукти були продані експортером або експортер
розпорядився ними іншим чином на користь особи у державі ЄАВТ або
в Україні;
c) під час виставки або негайно після виставки продукти було
відправлено до країни, у якій їх було відіслано на виставку, а
також
d) продукти після відправлення на виставку не використалися
для будь-яких інших цілей, ніж демонстрація на виставці.
2. Підтвердження походження повинно бути видано або оформлено
відповідно до положень розділу V та подане митним органам
країни-імпортера в належний спосіб. У підтвердженні повинні бути
зазначені назва та адреса проведення виставки. За необхідності,
можуть вимагатися додаткові документальні свідоцтва стосовно умов,
за яких ці продукти було розміщено на виставці.
3. Пункт 1 застосовується до будь-яких торговельних,
промислових, сільськогосподарських або професійних виставок,
ярмарків або подібних заходів, які організуються не для приватних
цілей в магазинах або офісах для продажу іноземних товарів, і
протягом яких продукти залишаються під митним контролем.
Розділ IV
Відшкодування або звільнення від сплати мит
Стаття 16
Заборона зменшення або звільнення від сплати мит
1. Матеріали, що не походять з держав Сторін, використані під
час виробництва продуктів, що походять із держави ЄАВТ або з
України або з будь-якої з інших країн, що згадуються у статтях 3
та 4, для яких видано або оформлено підтвердження походження
відповідно до розділу V, не підлягають в Україні та у державі ЄАВТ
будь-якому зменшенню або звільненню від сплати мит.
2. Пункт 1 цієї статті, застосовується до будь-яких правил
стосовно відшкодування сплачених сум або звільнень від сплати,
часткової або повної, мит й інших платежів, які мають
еквівалентний ефект, що стягуються у державі ЄАВТ або в Україні з
матеріалів, використаних під час виробництва, та з продуктів, на
які поширюється таке відшкодування, звільнення від сплати
застосовуються безпосередньо або за своєю дією під час експорту
продуктів, отриманих із зазначених матеріалів, коли вони не
утримуються для використання всередині країни.
3. Експортер продуктів, які відображені у свідоцтві
походження, повинен подати будь-коли на вимогу митних органів всі
відповідні документи, які свідчать про відсутність отримання
повернення мит сплачених за матеріали, що не походять з України
або держав ЄАВТ, які використалися під час виробництва товарів, та
що всі мита або митні платежі, що мають еквівалентний ефект для
таких матеріалів, дійсно сплачені.
4. Положення пунктів 1-3 застосовуються до пакування у межах
змісту пункту 2 статті 9 цього Протоколу, комплектуючих, запасних
частин та інструментів у межах змісту статті 10 цього Протоколу та
до товарів у наборі у межах змісту статті 11 цього Протоколу, якщо
такі товари не мають походження з України або держави ЄАВТ.
5. Положення пунктів 1-4 цієї статті застосовуються виключно
до таких матеріалів, яких стосується ця Угода.
Розділ V
Підтвердження походження
Стаття 17
Загальні вимоги
1. Продукти, що походять з держави ЄАВТ, під час імпорту до
України та продукти, що походять з України, під час імпорту до
держави ЄАВТ повинні отримати переваги від цієї Угоди після
надання одного з таких підтверджень походження:
a) сертифікат з перевезення товару EUR.1, зразок якого
наведено в додатку 3a;
b) сертифікат з перевезення товару EUR-MED, зразок якого
наведено в додатку 3b;
c) у випадках, визначених у пункті 1 статті 23 цього
Протоколу, декларація (далі - декларація інвойс або декларація
інвойс EUR-MED), видається експортером на інвойс, накладну чи
будь-який інший комерційний документ, який описує відповідні
товари з достатньої для їхньої ідентифікації деталізацією; тексти
декларацій інвойс наведено в додатках 4а та 4b;
d) доки цей Протокол застосовується лише на двосторонній
основі між Україною та державами ЄАВТ, EUR.1 і декларація інвойс
повинні використовуватись як виключні підтвердження походження.
2. Незважаючи на положення пункту 1 цієї статті, продукти, що
походять з держав Сторін, у межах значення цього Протоколу
повинні, у випадках, визначених у статті 28 цього Протоколу,
отримати переваги від цієї Угоди без необхідності подання
будь-яких документів, зазначених у пункті 1 цієї статті.
Стаття 18
Процедура видачі сертифікатів
з перевезення товарів EUR.1 та EUR-MED
1. Сертифікати з перевезення товарів EUR.1 та EUR-MED повинні
видаватися митними органами(8) країни-експортера у відповідь на
заявку, здійснену у письмовому вигляді експортером або, під
відповідальність експортера, його уповноваженим представником.
--------------- (8) На перехідний період, який триватиме не більше двох років
з дати набрання чинності Угодою про вільну торгівлю, сертифікати
будуть видаватися Торгово-промисловою палатою України.
2. Для цілей пункту 1 цієї статті експортер або його
уповноважений представник повинні заповнити сертифікат з
перевезення товарів EUR.1 або EUR-MED та форму заявки, зразки яких
наведено в додатках 3a та 3b. Ці форми повинні бути заповнені
однією з офіційних мов Сторони або англійською відповідно до
положень внутрішнього законодавства країни-експортера. Якщо форми
заповнюються від руки, то вони повинні заповнюватися чорнилами та
друкованими літерами. Опис товарів потрібно вносити до графи, яка
призначена для цього, не залишаючи пустих рядків. Якщо графа не
заповнена цілком, то під останнім рядком потрібно провести
горизонтальну лінію, перекреслюючи пусте місце.
3. Експортер, який звертається з проханням про видачу
сертифіката з перевезення товарів EUR.1 або EUR-MED, повинен
подати будь-коли на вимогу митних органів країни-експортера, де
видається сертифікат з перевезення товарів EUR.1 або EUR-MED, всі
необхідні документи, які підтверджують статус походження продуктів
з держав Сторін, а також виконання інших вимог цього Протоколу.
4. Без обмеження положень пункту 5 цієї статті сертифікат з
перевезення товарів EUR.1 повинен бути виданий митними органами
держави ЄАВТ або України у таких випадках:
a) коли відповідні продукти можуть вважатися продуктами, що
походять з держави ЄАВТ або з України без застосування кумуляції
до матеріалів, що походять з однієї з країн, зазначених у
статтях 3 та 4, та задоволені інші вимоги цього Протоколу;
b) коли відповідні продукти можуть вважатися продуктами, що
походять з однієї з інших країн, зазначених у статтях 3 та 4 цього
Протоколу, до яких застосовується правило кумуляції, без
застосування кумуляції до матеріалів, що походять з однієї з
країн, зазначених у статтях 3 та 4, та задоволені інші вимоги
цього Протоколу, за умови, що у країні, з якої походить продукт
виданий сертифікат EUR-MED або декларація інвойс EUR-MED.
5. Сертифікат з перевезення EUR-MED повинен бути виданим
митними органами держави ЄАВТ або України, якщо відповідні
продукти вважаються продуктами, що походять з держави ЄАВТ, з
України або з однієї з інших країн, зазначених у статтях 3 та 4
цього Протоколу, до яких застосовується правило кумуляції,
задоволені вимоги цього Протоколу та:
a) кумуляція застосовується до матеріалів, що походять з
однієї з країн, зазначених у статтях 3 та 4 цього Протоколу, або
b) продукти можуть використатись як матеріали для кумуляції
для виробництва продуктів для експорту до однієї з країн,
зазначених у статтях 3 та 4 цього Протоколу, або
c) продукти можуть бути реекспортовані з країни призначення
до однієї з країн, зазначених у статях 3 та 4.
6. Сертифікат з перевезення товарів EUR-MED повинен містити
одне з таких тверджень англійською в графі 7:
a) якщо походження було отримано шляхом застосування
кумуляції з однією чи більше країн, зазначених у статях 3 та 4
цього Протоколу:
"CUMULATION APPLIED WITH ..." (назва країни/країн)
b) якщо походження було отримано без застосування кумуляції з
однією чи більше країн, зазначених у статтях 3 та 4 цього
Протоколу:
"NO CUMULATION APPLIED"
7. Митні органи, які видають сертифікати з перевезення
товарів EUR.1 або EUR-MED, повинні вжити заходів, необхідних для
перевірки статусу походження з держав Сторін продуктів та
виконання інших вимог цього Протоколу. З цією метою вони мають
право вимагати будь-які свідоцтва та проводити будь-яку інспекцію
рахунків експортера чи будь-яку іншу перевірку, яка вважатиметься
необхідною. Вони також повинні подбати про те, щоб форми, що
згадуються у пункті 2, були належним чином заповнені. Зокрема,
вони повинні перевіряти, чи заповнене місце, призначене для опису
продуктів, таким чином, що виключаються всі можливості несправжніх
доповнень.
8. Дата видачі сертифіката з перевезення товарів EUR.1 або
EUR-MED повинна зазначатись у графі 11 сертифіката.
9. Сертифікат з перевезення товарів EUR.1 або EUR-MED повинен
видаватися митними органами та бути доступними для експортера як
тільки фактичний експорт розпочався або був гарантований.
Стаття 19
Сертифікати з перевезення
товарів EUR.1 або EUR-MED, видані згодом
1. Незважаючи на положення пункту 9 статті 18 цього
Протоколу, сертифікат з перевезення товарів EUR.1 або EUR-MED може
бути виданий як виняток після експорту товарів, яких стосується
сертифікат, якщо:
a) він не був виданий під час експорту через помилки,
мимовільний недогляд або особливі обставини; або
b) митним органам переконливо доведено, що сертифікат з
перевезення товарів EUR.1 або EUR-MED був виданий, але не був
прийнятий під час імпорту через технічні причини.
2. Незважаючи на положення пункту 9 статті 18 цього
Протоколу, сертифікат з перевезення товарів EUR-MED може бути
виданий після експорту товарів, яких він стосується й для яких під
час експорту був виданий сертифікат EUR.1, за умови, що митним
органам переконливо доведено, що умови, на які є посилання у
пункті 5 статті 18 цього Протоколу, виконані.
3. Для виконання пунктів 1 та 2 експортер повинен зазначити в
заявці місце та дату експорту товарів, яких стосується сертифікат
з перевезення товарів EUR.1 або EUR-MED, та зазначити підстави для
прохання.
4. Митні органи можуть видати сертифікат з перевезення
товарів EUR.1 або EUR-MED згодом лише після перевірки того, що
інформація, надана у заявці експортера, узгоджується з тією, що є
у відповідній справі.
5. Сертифікати з перевезення товарів EUR.1 або EUR-MED, що
видаються згодом шляхом застосування пункту 1 цієї статті, повинні
бути затвердженими такою фразою англійською мовою:
"ISSUED RETROSPECTIVELY"
Сертифікати з перевезення товарів EUR-MED, що видаються
згодом шляхом застосування пункту 2, повинні бути затвердженими
такою фразою англійською мовою:
"ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No... (дата та місце
видачі)
6. Затвердження, про яке йдеться у пункті 5, уноситься до
графи 7 сертифіката з перевезення товарів EUR.1 або EUR-MED.
Стаття 20
Видача дублікатів сертифікатів
з перевезення товарів EUR.1 або EUR-MED
1. У разі крадіжки, втрати або пошкодження сертифіката з
перевезення товарів EUR.1 або EUR-MED експортер може звернутися до
митних органів, які його видали, за дублікатом, оформленим на
підставі експортних документів, що є в їхньому розпорядженні.
2. Дублікат, що виданий відповідно до пункту 1 цієї статті,
повинен бути завіреним таким словом англійською мовою:
"DUPLICATE"
3. Затвердження, про яке йдеться у пункті 2 цієї статті,
уноситься до графи 7 дубліката сертифіката з перевезення товарів
EUR.1 або EUR-MED.
4. Дублікат, на якому повинна бути дата видачі оригінального
сертифіката з перевезення товарів EUR.1 або EUR-MED, повинен
набрати чинності із цієї дати.
Стаття 21
Видача сертифікатів з перевезення
товарів EUR.1 або EUR-MED на підставі підтвердження
походження, виданого або оформленого попередньо
Коли товари походженням з держав Сторін знаходяться під
контролем митного органу в державі ЄАВТ або в Україні, повинна
існувати можливість замінити оригінальне підтвердження походження
одним чи більшою кількістю сертифікатів з перевезення товарів
EUR.1 або EUR-MED для відправлення всіх або деяких з цих товарів у
будь-яке місце у межах держави ЄАВТ або України. Заміна
сертифікатами з перевезення товарів EUR.1 або EUR-MED повинна
здійснюватися митним органом, під контролем якого знаходяться
товари.
Стаття 22
Відокремлення для обліку
1. Якщо виникають значні витрати або матеріальні складнощі з
утримання окремих запасів матеріалів, що походять з держав Сторін,
та матеріалів, що не походять з держав Сторін, які є ідентичними
та взаємозамінними, митні органи у відповідь на письмове прохання
заінтересованих сторін можуть дозволити використати метод так
званого "відокремлення для обліку" для управління такими запасами.
2. Такий метод повинен гарантувати, що протягом певного
звітного періоду кількість отриманих товарів, які можуть вважатися
"товарами походженням з держав Сторін", є такою ж, як кількість,
яка могла б бути отриманою, якщо б відбулося фізичне відокремлення
запасів.
3. Митні органи можуть надати такі повноваження залежно від
умов, які вони вважатимуть прийнятними.
4. Цей метод повинен відображатися та застосовуватися на
основі загальних бухгалтерських принципів, прийнятних у країні, де
виробляється товар.
5. Особа, яка користується таким полегшенням процедури, може,
у разі необхідності, видати або звернутися по свідоцтво про
походження для такої кількості товарів, яка може вважатись як
така, що має походження з держав Сторін.
6. Митні органи повинні здійснювати нагляд над використанням
повноважень та можуть відкликати їх будь-коли, коли особа, яка
користується полегшенням процедури, не використовувала б
неналежним чином ці повноваження або не спромоглася б виконати
будь-яку іншу умову, викладену в цьому Протоколі.
Стаття 23
Умови оформлення декларації інвойсу
або декларації інвойсу EUR-MED
1. Декларація інвойс або декларація інвойс EUR-MED, що
згадуються у підпункті "c" пункту 1 статті 17 цього Протоколу,
можуть оформлюватись:
a) уповноваженим експортером у межах визначення статті 24
цього Протоколу; або
b) будь-яким експортером для будь-якої партії, що складається
з однієї чи більшої кількості упаковок, що містять продукти
походженням з держав Сторін, повна вартість яких не перевищує
6000 євро.
2. Без обмеження положень пункту 3 цієї статті декларація
інвойс може оформлюватись у таких випадках:
a) якщо відповідні товари можуть вважатися товарами
походженням з держави ЄАВТ або з України, без застосування
кумуляції до матеріалів походженням з однієї з країн, зазначених у
статях 3 та 4 цього Протоколу, та виконані інші вимоги цього
Протоколу; або
b) якщо відповідні товари можуть вважатися товарами
походженням з однієї з країн, зазначених у статтях 3 та 4 цього
Протоколу, до яких доречно застосовувати правило кумуляції, без
застосування кумуляції до матеріалів походженням з однієї з країн,
зазначених у статтях 3 та 4 цього Протоколу, та виконані інші
вимоги цього Протоколу, за умови, що в країні походження видано
сертифікат EUR-MED або декларація інвойс EUR-MED.
3. Сертифікат з перевезення товарів EUR-MED повинен бути
оформленим, якщо відповідні товари можуть вважатися товарами
походженням з держави ЄАВТ, з України або з однієї з інших країн,
зазначених у статтях 3 та 4 цього Протоколу, до яких
застосовується правило кумуляції, виконані інші вимоги цього
Протоколу та:
a) кумуляція застосовується до матеріалів походженням з
однієї з країн, зазначених у статтях 3 та 4 цього Протоколу;
b) продукти можуть використатись як матеріали в контексті
кумуляції для виробництва продуктів для експорту до однієї з
країн, що згадуються у статтях 3 та 4 цього Протоколу; або
c) продукти можуть бути реекспортовані з країни призначення
до однієї з країн, зазначених у статтях 3 та 4 цього Протоколу.
4. Декларація інвойс EUR-MED повинна містити одне з таких
тверджень англійською:
a) якщо походження було отримано шляхом застосування
кумуляції з однією чи більше країн, зазначених у статтях 3 та 4
цього Протоколу:
"CUMULATION APPLIED WITH ..." (назва країни (країн))
b) якщо походження було отримано без застосування кумуляції з
однією чи більше країн, зазначених у статтях 3 та 4 цього
Протоколу:
"NO CUMULATION APPLIED"
5. Експортер, який оформляє декларацію інвойс або декларацію
інвойс EUR-MED, повинен бути готовим надати будь-коли на вимогу
митних органів країни-експортера всі необхідні документи, що
підтверджують статус походження товарів, а також виконання інших
умов цього Протоколу.
6. Декларація інвойс або декларація інвойс EUR-MED
заповнюється експортером шляхом написання за допомогою друкарської
машини, штемпелювання або друкування на інвойсі, транспортній
накладній або іншому комерційному документі декларації, текст якої
наведено в додатках 4a та 4b, використовуючи один з лінгвістичних
варіантів, викладених у цих додатках, та відповідно до положень
внутрішнього законодавства країни-експортера. Якщо декларація
заповнюється від руки, вона повинна заповнюватися чорнилами та
друкованими літерами.
7. На декларації інвойс або декларації інвойс EUR-MED повинен
бути оригінальний власноручний підпис експортера. Проте
уповноважений експортер у межах значення статті 24 цього Протоколу
не повинен підписувати таку декларацію за умови, що він надає
митним органам країни-експортера письмове зобов'язання, що він
бере на себе повну відповідальність за будь-яку декларацію інвойс,
що ідентифікує його так, ніби він її власноручно підписав.
8. Декларація інвойс або декларація інвойс EUR-MED може бути
оформлена експортером, коли товари, яких вона стосується,
експортуються або після експорту за умови, що вона пред'являється
у країні-імпортері не пізніше двох років після ввезення товарів,
яких вона стосується.
Стаття 24
Уповноважений експортер
1. Митні органи країни-експортера можуть уповноважити
будь-якого експортера (далі - уповноважений експортер), який
здійснює часті відправлення товарів згідно із цією Угодою,
оформлювати декларацію інвойс або декларацію інвойс EUR-MED,
незалежно від вартості відповідних товарів. Експортер, який бажає
отримати такі повноваження, повинен надати митним органам всі
переконливі гарантії, які необхідні для підтвердження статусу
походження товарів, а також виконання інших вимог цього Протоколу.
2. Митні органи можуть надати статус уповноваженого
експортера залежно від будь-яких умов, які вони вважатимуть
доречними.
3. Митні органи повинні надати уповноваженому експортеру
митний номер авторизації, який повинен відображатися в декларації
інвойс або декларації інвойс EUR-MED.
4. Митні органи повинні здійснювати нагляд за використанням
повноважень уповноваженим експортером.
5. Митні органи можуть відкликати повноваження будь-коли.
Вони повинні зробити це, якщо уповноважений експортер більше не
надає гарантії, зазначені у пункті 1 цієї статті, більше не
виконує умов, зазначених у пункті 2 цієї статті, або іншим чином
неправильно використовує повноваження.
Стаття 25
Строк дії підтвердження походження
1. Підтвердження походження повинно бути дійсним протягом
чотирьох місяців з дати видачі у країні-експортері та повинно бути
надане в межах зазначеного періоду митним органам
країни-імпортера.
2. Підтвердження походження, надані митним органам
країни-імпортера, зазначеної в пункті 1, після завершення періоду
їхнього надання, можуть бути прийнятими для застосування
преференційного режиму, у разі якщо прострочення подачі цих
документів відбулося через виключні обставини.
3. В інших випадках прострочення митні органи
країни-імпортера можуть прийняти підтвердження походження, якщо
товари були надані до зазначеної останньої дати.
Стаття 26
Подача підтвердження походження
Підтвердження походження повинні бути подані митним органам
країни-імпортера згідно з процедурами, які застосовуються у цій
країні. Зазначені органи можуть вимагати надати переклад
підтвердження походження, а також того, щоб імпортна декларація
супроводжувалася заявою імпортера про те, що товари відповідають
зазначеним у цій Угоді умовам, необхідним для імплементації.
Стаття 27
Імпорт партіями
Якщо, на прохання імпортера та згідно з умовами, визначеними
митними органами країни-імпортера, розібрані або незібрані товари,
які у межах значень Загального правила 2 (a) Гармонізованої
системи належать до розділів XVI та XVII або товарних груп 7308 та
9406 Гармонізованої системи, імпортуються партіями, митним органам
подається єдине підтвердження походження під час увезення першої
партії.
Стаття 28
Звільнення від підтвердження походження
1. Товари, які надсилаються як невеликі пакунки від приватної
особи до приватної особи або складають персональний багаж
мандрівника, повинні прийматись як товари походженням з держав
Сторін без вимоги подання підтвердження походження за умови, що
такі товари не ввозяться шляхом торгівлі та заявлені як такі, що
відповідають умовам цього Протоколу, та якщо немає сумнівів
стосовно достовірності такої заяви. Якщо товари надсилаються
поштою, така заява може бути зроблена на митній декларації
CN22/CN23 або на аркуші паперу, доданій до цього документа.
2. Імпорт, який є нерегулярним та складається лише з товарів
для персонального використання отримувача або мандрівника або
їхніх родин, не повинен уважатися імпортом шляхом торгівлі, якщо,
виходячи з характеру та кількості товарів, очевидно, що їхнє
комерційне використання не передбачається.
3. Крім того, загальна вартість цих товарів не має
перевищувати 500 євро у разі невеликих пакунків та 1200 євро у
разі товарів, що складають частину персонального багажу
мандрівника.
Стаття 29
Супровідні документи
Документи, зазначені в пункті 3 статті 18 та пункті 5
статті 23 цього Протоколу, що використовуються для доведення того,
що товари, які покриваються сертифікатом з перевезення товарів
EUR.1, сертифікатом з перевезення товарів EUR-MED, декларацією
інвойс або декларацією інвойс EUR-MED, можуть уважатися товарами
походженням з держав ЄАВТ, з України або з однієї з інших країн,
зазначених у статтях 3 та 4 цього Протоколу, а також того, що інші
вимоги цього Протоколу виконані, можуть складатись, між іншим, з
такого:
a) прямого свідоцтва дій, здійснених експортером або
постачальником для отримання відповідних товарів, яке міститься,
наприклад, в його рахунках або внутрішніх бухгалтерських записах;
b) документів, що підтверджують статус походження
використаних матеріалів, оформлених у державі ЄАВТ або в Україні,
де ці документи використовуються згідно з національним
законодавством;
c) документів, що підтверджують обробку або переробку
матеріалів у державі ЄАВТ або в Україні, виданих або оформлених у
державі ЄАВТ або в Україні, де ці документи використовуються
згідно з національним законодавством;
d) сертифіката з перевезення товарів EUR.1, сертифіката з
перевезення товарів EUR-MED, декларації інвойс або декларації
інвойс EUR-MED, що підтверджують статус походження використаних
матеріалів, виданих або оформлених у державі ЄАВТ або в Україні
відповідно до цього Протоколу, або в однієї з інших країн,
зазначених у статтях 3 та 4 цього Протоколу, згідно з правилами
походження, ідентичними правилам цього Протоколу; або
e) відповідного свідоцтва стосовно обробки та переробки,
здійснених поза межами держави ЄАВТ, України або інших країн,
зазначених у статтях 3 та 4 цього Протоколу шляхом застосування
статті 13 цього Протоколу із доведенням того, що вимоги цієї
статті виконані.
Стаття 30
Збереження підтвердження походження
та супровідних документів
1. Експортер, який звертається за видачею сертифіката
перевезення товарів EUR.1 або EUR-MED, повинен зберігати принаймні
три роки документи, зазначені у пункті 3 статті 18 цього
Протоколу.
2. Експортер, який оформлює декларацію інвойс або декларацію
інвойс EUR-MED, повинен зберігати принаймні три роки копію цієї
декларації інвойс, а також документи, зазначені у пункті 5
статті 23 цього Протоколу.
3. Митні органи країни-експортера, які видають сертифікат
перевезення товарів EUR.1 або EUR-MED, повинні зберігати принаймні
три роки форму заявки, зазначену у пункті 2 статті 18 цього
Протоколу.
4. Митні органи країни-імпортера повинні зберігати принаймні
три роки ними надані сертифікати перевезення товарів EUR.1,
сертифікати перевезення товарів EUR-MED, декларації інвойс та
декларації інвойс EUR-MED.
Стаття 31
Невідповідності й формальні помилки
1. Виявлення деяких невідповідностей між заявами про
підтвердження походження та документами, що були подані митними
органам для виконання формальностей, необхідних для ввезення
товарів, не повинні за фактом анулювати підтвердження походження,
якщо належним чином установлено, що цей документ відповідає
представленим товарам.
2. Очевидні формальні помилки, такі як друкарські помилки на
підтвердженні походження, не повинні бути причиною відхилення
цього документа, якщо ці помилки не є такими, що викликають
сумніви стосовно правильності тверджень, зроблених у цьому
документі.
Стаття 32
Суми, виражені в євро
1. Для застосування положень підпункту "b" пункту 1 статті 23
та пункту 3 статті 28 цього Протоколу у випадках, коли товари,
заявлені в накладній у валюті, іншій ніж євро, суми у національних
валютах країн, зазначених у статтях 3 та 4 цього Протоколу,
еквівалентні сумам, вираженим в євро, повинні щорічно фіксуватися
кожною заінтересованою країною.
2. Партія товарів повинна отримувати переваги від положень
підпункту "b" пункту 1 статті 23 та пункту 3 статті 28 цього
Протоколу шляхом посилання на валюту, у який складено накладну,
згідно із сумою, яка була зафіксована заінтересованою країною.
3. Суми, які передбачається використати у будь-який
національній валюті, повинні бути еквівалентними в цій
національній валюті, сумам, вираженим у євро, станом на перший
робочій день жовтня, та повинні застосовуватися з першого січня
наступного року. Сторони повинні бути повідомлені стосовно
відповідних сум.
4. Країна може округляти суму, яка з'являється в результаті
конвертації в національну валюту суми, вираженої в євро. Ця сума
не може відрізнятися від суми, отриманої в результаті конвертації,
більш ніж на 5 відсотків.
Країна може залишати незмінною свій національний еквівалент
суми, вираженої в євро, якщо під час щорічної корекції,
передбаченої пунктом 3 цієї статті, що передує будь-якому
округленню, її результатом є менш ніж 15-відсоткове зростання в
еквіваленті національної валюти.
5. Суми, виражені в євро, повинні переглядатися Спільним
комітетом на запит будь-якої зі Сторін. Під час перегляду Спільний
комітет повинен узяти до уваги бажаність запобігання ефектам
лімітів у реальному обчисленні. Із цією метою він може вирішити
модифікувати суми, виражені в євро.
Розділ VI
Домовленості стосовно адміністративного
співробітництва
Стаття 33
Взаємна підтримка
1. Митні органи держави ЄАВТ та України(9) повинні
забезпечувати один одного, через Секретаріат ЄАВТ, зразками
печаток, які використовуються їхніми митними відомствами під час
видачі сертифікатів перевезення товарів EUR.1 та EUR-MED з
адресами митних органів, які відповідають за перевірку цих
сертифікатів, декларацій інвойс та декларацій інвойс EUR-MED.
--------------- (9) На перехідний період, який триватиме не більше двох років
з дати набрання чинності Угодою про вільну торгівлю, сертифікати
будуть видаватися Торгово-промисловою палатою України.
2. Для належного застосування цього Протоколу держави ЄАВТ та
Україна повинні допомагати один одному, через компетентні митні
адміністрації, у перевірці автентичності сертифікатів перевезення
товарів EUR.1, сертифікатів перевезення товарів EUR-MED,
декларацій інвойс та декларацій інвойс EUR-MED, та коректності
інформації, викладеної в цих документах.
Стаття 34
Перевірка підтвердження походження
1. Подальша перевірка підтвердження походження повинна
здійснюватися довільно чи будь-коли, коли митні органи мають
обґрунтовані сумніви стосовно автентичності таких документів,
статусу походження товарів або виконання інших вимог цього
Протоколу.
2. Для виконання положень пункту 1 цієї статті митні органи
країни-імпортера повинні повернути сертифікат перевезення товарів
EUR.1 або EUR-MED та накладну, якщо вони були подані, декларацію
інвойс або декларацію інвойс EUR-MED або копії цих документів
митним органам країни-експортера, надаючи, за необхідності,
аргументи для запиту. Будь-які документи або інформація, отримані
як такі, що припускають, що підтвердження походження є
некоректним, повинні бути надіслані для обґрунтування прохання про
здійснення перевірки.
3. Перевірка повинна здійснюватися митними органами
країни-експортера. З цією метою вони повинні мати право вимагати
будь-яке свідоцтво та здійснювати будь-яку інспекцію рахунків
експортера чи будь-яку іншу перевірку, яка вважатиметься доречною.
4. Якщо митні органи країни-імпортера вирішать призупинити
надання преференційного режиму відповідним товарам під час
очікування результатів перевірки, імпортеру пропонується видача
товарів із застосуванням попереджувальних заходів, які
вважатимуться необхідними.
5. Митні органи, які вимагають перевірки, повинні бути
повідомленими про результати цієї перевірки якнайшвидше. Ці
результати повинні ясно визначати, чи є документи автентичними та
чи можуть відповідні товари вважатися товарами походженням з
держави ЄАВТ, з України або з однієї з інших країн, зазначених у
статтях 3 та 4 цього Протоколу, та чи виконані інші вимоги цього
Протоколу.
6. Якщо, у випадках наявності обґрунтованих сумнівів, не
надано відповіді протягом десяти місяців з дати запиту про
здійснення перевірки або відповідь не містить задовільної
інформації для визначення автентичності відповідного документа або
реального походження товарів, митні органи, що зробили запит,
можуть відмовити у наданні преференцій, за винятком виключних
обставин.
Стаття 35
Вирішення спорів
1. У випадках, коли виникають спори у зв'язку з процедурами
перевірки статті 34 цього Протоколу, які не можуть бути
врегульовані між митними органами, що вимагають перевірки, та
митними органами, що відповідають за здійснення цієї перевірки,
або які викликають питання стосовно тлумачення цього Протоколу,
вони повинні передаватися на розгляд Спільного комітету Україна -
ЄАВТ.
2. У всіх випадках врегулювання спорів між імпортером та
митними органами країни-імпортера повинні врегулюватися відповідно
до законодавства зазначеної країни.
Стаття 36
Санкції
Сторони повинні згідно з національним законодавством
застосовувати санкції до будь-якої особи, яка складає або створює
умови для складання документа, який містить неправильну інформацію
для отримання преференційного режиму.
Стаття 37
Вільні зони
1. Держави ЄАВТ та Україна повинні вживати всіх необхідних
заходів для забезпечення того, щоб товари, які є предметом
торгівлі із застосуванням підтвердження походження, та які під час
транспортування використовують вільні зони на їхній території, не
були заміщені іншими товарами та не піддавалися маніпуляціям,
іншим, ніж нормальні операції, призначені для запобігання їхньому
пошкодженню.
2. За допомогою винятку з положень пункту 1 цієї статті, коли
товари походженням із держави ЄАВТ або з України ввозяться до
вільної зони під прикриттям підтвердження походження та піддаються
обробці або переробці, відповідні органи повинні видати новий
сертифікат перевезення товарів EUR.1 або EUR-MED на прохання
експортера, якщо обробка або переробка здійснювалися згідно з
положеннями цього Протоколу.
Розділ VII
Прикінцеві положення
Стаття 38
Перехідніі положення для товарів,
що перебувають у транзиті або на зберіганні
Положення цієї Угоди та цього Протоколу можуть
застосовуватися до товарів, які відповідають положенням цього
Протоколу, та які на дату набрання чинності цією Угодою
перебувають у транзиті, знаходяться у державі ЄАВТ або в Україні
на тимчасовому зберіганні у митних складах або у вільних зонах, за
умови подання митним органам країни-імпортера, протягом чотирьох
місяців із зазначеної дати, сертифіката перевезення товарів EUR.1
або EUR-MED, які були видані згодом митними органами
країни-експортера разом з документами, які показують, що товари
транспортувалися напряму відповідно до положень статті 14 цього
Протоколу.
Стаття 39
Додатки
Додатки до цього Протоколу складають його невід'ємну частину.

Додаток 1
до Протоколу про правила
визначення походження

ВСТУПНІ ПОЯСНЕННЯ
ДО ПЕРЕЛІКУ В ДОДАТКУ 2

Пояснення 1
Цей перелік встановлює умови, що необхідні для всіх товарів,
які вважаються такими, що достатньо обробленні або перероблені у
розумінні статті 7 додатка "Правила визначення походження".
Пояснення 2
2.1. Перші дві колонки Переліку описують отриманий товар.
Перша колонка містить номер товарної позиції або товарної групи,
що використовується у Гармонізованій системі, а друга колонка
містить опис товарів, що використовується у цій Гармонізованій
системі для такої товарної позиції або товарної групи. Для кожного
запису у перших двох колонках правило визначається у колонках 3
або 4. Коли, в окремих випадках, перед записом у першій колонці
міститься зазначення 'ex', це означає, що правила у колонках 3 або
4 застосовуються лише до частини цієї товарної позиції, як описано
у колонці 2.
2.2. Коли кілька номерів товарних позицій згруповані разом в
колонці 1 або зазначено номер товарної групи, а опис товарів у
колонці 2, унаслідок цього, надано у загальних термінах, то
правила, що визначені поруч у колонках 3 або 4, застосовуються до
всіх товарів, які згідно з Гармонізованою системою, віднесені до
товарних позицій товарної групи або до будь-яких товарних позицій,
що згруповані разом у колонці 1.
2.3. Коли існують різні правила у Переліку, що застосовуються
до різних товарів у рамках одного розділу, то кожний абзац містить
опис такої частини товарної позиції, яка регулюється правилами, що
визначені поруч у колонках 3 або 4.
2.4. У випадках, коли для запису в перших двох колонках,
правило, зазначено в колонках 3 і 4, експортер може вибрати як
альтернативу або застосовувати правило, викладене в колонці 3 чи
те, яке викладене у колонці 4. Якщо у колонці 4 відсутнє правило
походження, то повинно застосовуватися правило, викладене у
колонці 3.
Пояснення 3
3.1. Положення статті 7 Протоколу про правила визначення
походження, що стосуються товарів, які отримали статус походження,
та які використовуються під час виробництва інших товарів,
застосовуються незалежно від того, чи був цей статус отриманий на
місці виробництва, де ці товари використовуються, або на іншому
місці виробництва на території Сторони.
Приклад:
Двигун з товарної позиції 8407, зроблений з "іншої легованої
сталі, якій надано форму шляхом кування" з товарної позиції
ex 7224, та для якого правило визначає, що вартість матеріалів,
які походять не з території Сторони, та які можуть бути
використані під час виробництва цього двигуна, не може
перевищувати 40 відсотків франко-завод ціни.
Якщо таке кування було зроблено на території Сторони, про яку
йде мова, із матеріалу, що походить не з території цієї Сторони,
воно вже набуло статусу походження на підставі правила для
товарної позиції ex 7224 у Переліку. Під час розрахунку вартості
двигуна таке кування може після цього вважатися таким, що походить
з території цієї Сторони, незалежно від того, чи було воно
зроблене на тому самому місці виробництва або на іншому, що
знаходиться на території цієї Стороні. Отже, вартість матеріалів,
які походять не з території цієї Сторони, не враховується під час
додавання вартості використаних матеріалів, які походять не з
території цієї Сторони.
3.2. Це правило в переліку є мінімальним обсягом обробки або
необхідної переробки та проведення додаткової обробки або
переробки, унаслідок яких товару також надається статус
походження. І навпаки, проведення обробки або переробки менших за
мінімальний обсяг не може бути підставою для надання статусу
походження. Отже, якщо правило визначає, що на певному етапі
виробництва можуть бути використані матеріали, які походять не з
території Сторони, то використання таких матеріалів на попередніх
етапах виробництва дозволяється, а на наступних етапах - ні.
3.3. Без шкоди для положень примітки 3.2, у випадках, коли
правило дозволяє використання "матеріалів з будь-якої товарної
позиції", також можуть бути використані матеріали з тієї самої
товарної позиції, до якої належить товар. Проте таке використання
може бути обмежене будь-якою особливою вимогою, що також може
міститися у такому правилі. Однак вислів "виробництво з матеріалів
з будь-якої товарної позиції, у тому числі інших матеріалів із
цієї самої товарної позиції...". означає, що можуть
використовуватися тільки такі матеріали, що віднесені до тієї
самої товарної позиції, що і товар, опис якого відрізняється від
опису товару, що міститься у колонці 2 Переліку.
3.4. Якщо правило в Переліку визначає, що товар може бути
виготовлений з більш ніж одного матеріалу, це означає, що
будь-який один чи більше матеріалів можуть використовуватися для
виробництва такого товару. Це правило не вимагає, щоб всі
матеріали використовувалися.
Приклад:
Правило для тканин з товарних позицій з 5208 до 5212
передбачає, що серед інших матеріалів можуть використовуватися
природні волокна і хімічні матеріали. Це не означає, що обидва
матеріали повинні бути використані. Можливе використання або
одного, або іншого, або обох матеріалів.
3.5. Якщо правило в Переліку визначає, що продукт повинен
бути виготовлений з конкретного матеріалу, така вимога, безумовно,
не виключає можливості використання інших матеріалів, які,
унаслідок властивого їм характеру, не відповідають такому правилу.
(Див. також пояснення 6.2 стосовно текстильних виробів.)
Приклад:
Правило стосовно готових харчових продуктів з товарної
позиції 1904, яке прямо виключає використання зернових та їхніх
похідних, не перешкоджає використанню мінеральних солей, хімічних
речовин та інших добавок, які не є продуктами із зернових культур.
Однак зазначене не поширюється на продукти, які, хоча вони не
можуть бути виготовлені з конкретного матеріалу, зазначеного в
Переліку, можуть бути виготовлені з такого самого матеріалу на
ранній стадії виробництва.
Приклад:
У разі швейних виробів з товарної групи "ex" 62 виготовлених
з нетканих матеріалів, якщо для цього класу швейних виробів
дозволено використання лише пряжі, що походить не з території
Сторони, не можливо починати з нетканого матеріалу - навіть якщо
неткані полотна, як правило, не можуть бути виготовлені з пряжі. У
таких випадках, початковий матеріал, як правило, буде у формі до
пряжі - а саме у формі волокна.
3.6. У випадках, коли згідно з правилом у Переліку
передбачено, що максимальна вартість матеріалів, що походять не з
території Сторони та можуть використовуватися під час виробництва
товару, становить два відсотки, тоді ці відсотки не можна додавати
один до одного. Іншими словами, максимальна вартість усіх
матеріалів, що використовуються під час виробництва товару та
походять не з території Сторони, ніколи не може перевищувати
найбільшого дозволеного процента. Крім того, не можна перевищувати
окремих відсотків, установлених стосовно конкретних матеріалів, до
яких вони застосовуються.
Пояснення 4
4.1. Термін "природні волокна" використовується у Переліку
стосовно позначення волокон, інших ніж штучні або синтетичні
волокна. Використання цього терміна обмежене тільки для етапів, до
яких відбувається прядіння, у тому числі відходи, і, якщо не
обумовлено інше, містить волокна, які були вичесані, вим'яті або
іншим чином оброблені, але не скручувалися.
4.2. Термін "природні волокна" включає кінське волосся з
товарної позиції 0511, шовк з товарних позицій 5002 і 5003, а
також волокна вовни, тонке або грубе волосся тварин з товарних
позицій 5101-5105, бавовняні волокна з товарних позицій 5201-5203
та інші рослинні волокна з товарних позицій 5301-5305.
4.3. Терміни "Целюлоза для штучного волокна", "хімічні
матеріали" і "паперові матеріали", що використовуються у Переліку
для опису матеріалів, які не містяться у товарних групах з 50 до
63 та можуть використовуватися для виробництва штучного,
синтетичного або паперового волокна, або ниток.
4.4. Термін "штучні штапельні волокна" використовується у
Переліку для визначення синтетичних або штучних джгутових волокон,
штапельних волокон або відходів, які зазначені у товарних позиціях
5501-5507.
Пояснення 5
5.1. У випадках, коли для певного товару у Переліку є
посилання на цю примітку, умови зазначені у колонці 3 не повинні
застосовуватися до будь-яких базових текстильних матеріалів, що
використовуються під час виготовлення такого продукту, які, узяті
разом, складають 10 відсотків або менше загальної складової всіх
базових текстильних матеріалів, що використовуються. (Див. також
викладені нижче пояснення 5.3 та 5.4.)
5.2. Однак допустима величина, згадана в примітці 5.1 може
застосовуватися лише до змішаних продуктів, які були зроблені з
двох чи більше основних текстильних матеріалів.
Основні текстильні матеріали, зазначені в цьому поясненні,
такі:
- шовк,
- вовна,
- грубе волосся тварин,
- тонке волосся тварин,
- кінське волосся,
- бавовна,
- грубе волосся тварин, що використовується для виробництва
паперу та папір,
- льон,
- справжня конопля,
- джут та інші текстильні луб'яні волокна,
- сизаль та інші текстильні волокна роду Agave,
- кокосові, абакові волокна, волокна з китайської крапиви та
інші рослинні текстильні волокна,
- синтетичні штучні нитки,
- штучні нитки,
- струмопровідні нитки,
- синтетичні штучні штапелі волокон поліпропілену,
- синтетичні штучні штапелі з поліефірних волокон,
- синтетичні штучні штапелі волокон з поліаміду,
- синтетичні штучні штапелі волокон з поліакрілонітрілу,
- синтетичні штучні штапелі волокон з полііміду,
- синтетичні штучні штапелі волокон з політетрафторетілена,
- синтетичні штучні штапелі волокон з поліфенилену
сульфідного,
- синтетичні штучні штапелі волокон з полівінилхлориду,
- інші синтетичні штучні штапелі волокон,
- штучні штапелі волокон віскози,
- інші штучні штапелі волокон,
- пряжа виготовлена з поліуретану сегментована гнучкими
сегментами поліефіру з каркасною ниткою чи без неї,
- пряжа виготовлена з поліуретану сегментована гнучкими
сегментами поліестеру з каркасною ниткої чи без неї,
- товари з товарної позиції 5605 (металізована пряжа), що
включають смугу, основа якої складається з алюмінієвої фольги або
пластикової плівки, що покрита або не покрита алюмінієвим
порошком, завширшки не більше п'яти міліметрів, затиснутої за
допомогою прозорого або кольорового клейкого матеріалу між двома
шарами пластикової плівки,
- інші товари з товарної позиції 5605.
Приклад:
Нитки з товарної позиції 5205, що містять бавовняні волокна з
товарної позиції 5203 та синтетичні штапелі волокон з товарної
позиції 5506 є змішаною пряжею. Отже, синтетичні волокна, які
походять не з території Сторони та які не відповідають правилам
визначення походження (які вимагають виготовлення з хімічних
матеріалів або целюлози для штучного волокна), можуть бути
використані, якщо їхня вага не перевищує десяти відсотків пряжі.
Приклад:
Вовняна тканина з товарної позиції 5112, що містить вовняну
пряжу з товарної позиції 5107 та синтетичну пряжу з штапелів
волокон з товарної позиції 5509 є змішаною тканиною. Тому
синтетичні нитки, що не відповідають правилам визначення
походження (які вимагають виготовлення з хімічних матеріалів або
целюлози для штучного волокна), або вовняна нитка, що не
відповідає правилам походження (які вимагають виготовлення з
натуральних волокон, що не вичесані або м'яті або підготовлені
іншим чином для прядіння), або поєднання цих двох ниток може бути
використане за умови, що їхня загальна вага не перевищує
10 відсотків ваги тканини.
Приклад:
Махрова тканина з товарної позиції 5802, що виготовлена з
трикотажної пряжі з товарної позиції 5205 та бавовняної тканини з
товарної позиції 5210, є виключно змішаним продуктом, якщо
бавовняна тканина сама по собі є змішаною тканиною, зробленою з
ниток, віднесених до двох окремих товарних позицій, або якщо
бавовняна нитка, що використовувалася, сама є змішаним продуктом.
Приклад:
Якщо махрова тканина була виготовлена з трикотажної пряжі з
товарної позиції 5205 та синтетичної тканини з товарної позиції
5407, а потім, очевидно, що нитки, які використовувалися є двома
окремими базовими текстильними матеріалами, а пушиста тканина,
відповідно, змішаним продуктом.
5.3. У разі продуктів, що включають "нитку виготовлену з
поліуретану сегментовану гнучкими сегментами поліефіру з каркасною
ниткою чи без неї" допустима величина становить 20 відсотків
стосовно цієї нитки.
5.4. У разі товарів, що включають "смугу, основа якої
складається з алюмінієвої фольги або пластикової плівки, що
покрита або не покрита алюмінієвим порошком, завширшки не більше
п'яти міліметрів, затиснутої за допомогою прозорого або
кольорового клейкого матеріалу між двома шарами пластикової
плівки", допустима величина становить 30 відсотків стосовно цієї
смуги.
Пояснення 6
6.1. У разі тих текстильних виробів, які відмічені у Переліку
виносками, що посилаються на цю примітку, текстильні матеріали, за
винятком накладок і прокладок, які не відповідають правилам,
викладеним у графі 3 Переліку для відповідного готового виробу,
можуть бути використаними за умови, що вони класифіковані в
товарної позиції, відмінній від товарної позиції продукту, і за
умови, що їхня вартість не перевищує восьми відсотків франко-завод
ціни такого готового виробу.
6.2. Без шкоди для положень Пояснення 6.3 матеріали, що не
класифіковані у товарних групах 50-63, можуть вільно
використовуватися під час виробництва текстильних виробів,
незалежно від того, чи містять вони тканини.
Приклад:
Якщо правило у Переліку визначає, що для конкретного
текстильного виробу, такого як штани, повинна використовуватися
пряжа, це не перешкоджає використанню металевих складових, таких
як ґудзики, оскільки ґудзики не класифіковані у товарних
групах 50-63. З цієї самої причини це не перешкоджає використанню
застібок-змійок, які зазвичай містять текстильні матеріали.
6.3. У випадках, коли застосовується правило стосовно
відсотків, вартість матеріалів, що не класифіковані у товарних
групах 50-63, повинна враховуватися під час розрахунку вартості
включених до готового виробу матеріалів іншого походження.
Пояснення 7
7.1. Для цілей товарних позицій ex 2707, 2713-2715, ex 2901,
ex 2902 та ex 3403 "специфічними процесами" є такі:
a) вакуумна перегонка;
b) вторинна перегонка шляхом дуже ретельного фракціонування;
c) крекінг;
d) реформінг;
e) виділення шляхом селективного розчинення;
f) процес, що включає всі такі операції: обробку
концентрованою сірчаною кислотою, олеумом або сірчаним ангідридом;
нейтралізацію лужними агентами; деколонізацію та очищення за
допомогою натурально активної землі, активованої землі,
активованого вугілля чи бокситу;
g) полімерізація;
h) алкілірування;
i) ізомерізація.
7.2. Для цілей товарних позицій 2710, 2711 та 2712
"специфічними процесами" є такі:
a) вакуумна перегонка;
b) вторинна перегонка шляхом дуже ретельного фракціонування;
c) крекінг;
d) реформінг;
e) виділення шляхом селективного розчинення;
f) процес, що включає всі такі операції: обробку з
концентрованої сірчаної кислоти, олеум або сірчаної ангідрид;
нейтралізацію з лужними агентами; деколонізацію та очищення за
допомогою натурально активної землі, активованої землі,
активованого вугілля або бокситу;
g) полімерізація;
h) алкілірування;
i) ізомерізація;
j) стосовно важких мастил, що входять виключно до товарної
позиції ех 2710, десульфурізація з воднем, що зумовлює скорочення
принаймні 85 відсотків вмісту сірки в продуктах (метод
ASTM D 1266-59 Т);
k) стосовно товарів, що входять виключно до товарної позиції
2710, депарафіннінг шляхом процесу іншого, ніж фільтрація;
l) стосовно важких мастил, що входять виключно до товарної
позиції 2710, обробка воднем при тиску понад 20 бар і температурі
понад 250 град.C з використанням каталізатора, крім ефекту
десульфурізаціі, коли водень є активним елементом в хімічній
реакції. Подальша обробка воднем мастил, що входять виключно до
товарної позиції 2710 (наприклад, гідроочищення або деколоризація)
у порядку, особливо, для поліпшення кольору або стабільності не
повинно, однак, вважатися специфічним процесом;
m) стосовно важкого рідкого палива, мастил, що входять
виключно до товарної позиції ех 2710, атмосферна перегонка за
умови, що менш ніж 30 відсотків цих продуктів дистилєются за
обсягом, у тому числі втрати, при 300 град.C за методом ASTM D 86;
n) стосовно важких мастил інших ніж легке дизельне пальне та
важке рідке паливо, що входять виключно до товарної позиції
ех 2710, обробка шляхом високочастотного електричного кістевого
заряду;
o) стосовно сирої продукції (крім вазеліну, озокериту, воску
лігніта або торфяного воску, парафіну, які містять за вагою менше
0,75% нафти), що входять виключно до товарної позиції ех 2712,
де-змазки шляхом фракціонної кристалізації.
7.3. Для цілей товарних позицій ex 2707, 2713-2715, ех 2901,
ех 2902 і ех 3403, прості операції, такі, як очистка, декантація,
опріснення, відділення води, фільтрація, забарвлення, маркування,
отримання вмісту сірки в результаті змішування продуктів з різним
вмістом сірки, будь-які комбінації цих операцій або подібних
операцій, не дають походження.

Додаток 2
до Протоколу про правила
визначення походження

ПЕРЕЛІК
ОПЕРАЦІЙ, ЯКИМ ПОВИННІ БУТИ ПІДДАНІ МАТЕРІАЛИ,
ЩО НЕ ПОХОДЯТЬ З ТЕРИТОРІЙ ДЕРЖАВ СТОРІН УГОДИ,
ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ПРОДУКТ НАБУВ СТАТУСУ ПОХОДЖЕННЯ
З ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВИ СТОРОНИ УГОДИ

Не всі продукти, зазначені у цьому переліку, можуть бути
охоплені цією Угодою. Тому необхідно звертати увагу на інші
частини цієї Угоди.
---------------------------------------------------------------------------- | Код | Опис товару | Обробка або переробка, що | |Гармонізованої| | здійснюється з матеріалами, | | системи | | що не походять зі Сторін Угоди, | | | | у результаті яких надається статус | | | | походження | |--------------+---------------------+-------------------------------------| | 1 | 2 | 3 або 4 | |--------------+---------------------+-------------------------------------| | Група 1 |Живі тварини |Всі тварини, зазначені у| | | | |Групі 1, повинні бути | | | | |одержані цілком | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | Група 2 |М'ясо та харчові |Виробництво, у якому всі| | | |м'ясні субпродукти |матеріали Груп 1 і 2, | | | | |які використовуються, | | | | |одержані цілком | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | Група 3 |Риба і ракоподібні, |Виробництво, у якому всі| | | |молюски та інші |матеріали Групи 3, які | | | |водні безхребетні |використовуються, | | | | |одержані цілком | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex Група 4 |Молочні продукти, |Виробництво, у якому всі| | | |яйця птиці, мед |матеріали Групи 4, які | | | |натуральний; харчові |використовуються, | | | |продукти тваринного |одержані цілком | | | |походження, що не | | | | |визначені або не | | | | |включені в іншому | | | | |місці, за винятком: | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 0403 |Маслянка, |Виробництво, у якому: | | | |коагульовані молоко |- всі матеріали Групи 4,| | | |та вершки, йогурт, |які використовуються, | | | |кефір та інше |одержані цілком, | | | |ферментовані або |- всі фруктові соки | | | |сквашені молоко та |(крім ананасу, лайма чи | | | |вершки |грейпфруту) товарної | | | |(бактеріальними |позиції 2009, що | | | |заквасками), згущені |використовуються, | | | |або незгущені, або з |походять, та | | | |доданням цукру чи, |- вартість усіх | | | |або не згущені або з |використаних матеріалів | | | |додаванням цукру або |з Групи 17 не перевищує | | | |інших |30% ціни франко-завод | | | |підсолоджувальних |продукту | | | |речовин або | | | | |ароматизовані чи | | | | |неароматизовані або з| | | | |доданням фруктів, | | | | |горіхів чи какао: | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex Група 5 |Інші продукти |Виробництво, у якому всі| | | |тваринного |матеріали Групи 5, які | | | |походження, що не |використовуються, | | | |визначені або не |одержані цілком | | | |включені в іншому | | | | |місці, за винятком: | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 0502 |Щетина свійських або |Очищення, дезінфекція, | | | |диких свиней, |сортування та | | | |борсучий волос та |випрямлення волосся і | | | |інший волос, |щетини | | | |використовувані для | | | | |виробництва щіток; | | | | |відходи щетини або | | | | |волосу: | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | Група 6 |Живі рослини та |Виробництво, у якому: | | | |продукти квітництва |- всі матеріали Групи 6,| | | | |які використовуються, | | | | |одержані цілком, та | | | | |- вартість усіх | | | | |використаних матеріалів | | | | |не перевищує 50% ціни | | | | |франко-завод продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | Група 7 |Овочі, рослини, |Виробництво, у якому всі| | | |корені та харчові |матеріали Групи 7, які | | | |коренеплоди |використовуються, | | | | |одержані цілком | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | Група 8 |Їстівні плоди та |Виробництво, у якому: | | | |горіхи; цедра |- використовуються всі | | | |цитрусових або шкірки|фрукти та горіхи, які | | | |динь |одержані цілком, та | | | | |- вартість усіх | | | | |використаних матеріалів | | | | |з Групи 17 не перевищує | | | | |30% ціни франко-завод | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex Група 9 |Кава, чай, мате |Виробництво, у якому всі| | | |(парагвайський чай) |матеріали Групи 9, які | | | |та прянощі; за |використовуються, | | | |винятком: |одержані цілком | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 0901 |Кава смажена або не |Виготовлення з | | | |смажена, з кофеїном |матеріалів будь-яких | | | |чи без кофеїну; |товарних позицій | | | |кавова шкаралупа та | | | | |оболонки зерен кави; | | | | |замінники кави з | | | | |вмістом кави у будь- | | | | |якій пропорції | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 0902 |Чай, ароматизований |Виготовлення з | | | |чи не ароматизований |матеріалів будь-яких | | | | |товарних позицій | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 0910 |Суміші прянощів |Виготовлення з | | | | |матеріалів будь-яких | | | | |товарних позицій | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | Група 10 |Зернові культури |Виробництво, у якому всі| | | | |матеріали Групи 10, які | | | | |використовуються, | | | | |одержані цілком | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex Група 11 |Продукція |Виробництво, у якому всі| | | |борошномельно- |зернові культури, | | | |круп'яної |їстівні овочі, | | | |промисловості; солод;|коренеплоди та бульби з | | | |крохмаль; інулін; |товарної позиції 0714, | | | |пшенична клейковина; |або фрукти, які | | | |за винятком: |використовуються, | | | | |одержані цілком | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 1106 |Борошно, крупа та |Сушіння і розмелення | | | |порошок з сушених |бобових овочів товарної | | | |бобових овочів |позиції 0708 | | | |товарної позиції 0713| | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | Група 12 |Насіння і плоди |Виробництво, у якому всі| | | |олійних рослин; |матеріали Групи 12, які | | | |насіння інше, плоди і|використовуються, | | | |зерна; технічні або |одержані цілком | | | |лікарські рослини; | | | | |солома і корми | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 1301 |Шелак; гумі |Виробництво, у якому | | | |(космеді), смоли, |вартість усіх | | | |гумі-смоли та |використаних матеріалів | | | |маслянисті смоли |Групи 13 не перевищує | | | |(наприклад, |50% ціни франко-завод | | | |бальзами), природні |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 1302 |Соки та екстракти | | | | |рослинного | | | | |походження; речовини | | | | |з вмістом пектину, | | | | |пектинати та | | | | |пектати; агар-агар та| | | | |інші клеї та | | | | |загусники рослинного | | | | |походження, | | | | |видозмінені або не | | | | |видозмінені: | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- клеї та загусники |Виробництво з не | | | |рослинного |видозмінених клеїв та | | | |походження, |загусників | | | |видозмінені | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- інші |Виробництво, у якому | | | | |вартість усіх | | | | |використаних матеріалів | | | | |Групи 13 не перевищує | | | | |50% ціни франко-завод | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | Група 14 |Рослинні матеріали |Виробництво, у якому всі| | | |для виготовлення |матеріали Групи 14, які | | | |плетених виробів; |використовуються, | | | |інші продукти |одержані цілком | | | |рослинного | | | | |походження, не | | | | |включені до інших | | | | |угруповань | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex Група 15 |Жири та олії |Виробництво з матеріалів| | | |тваринного або |будь-яких товарних | | | |рослинного |позицій, за винятком | | | |походження; продукти |тієї, до якої належить | | | |їхнього розщеплення; |продукт | | | |готові харчові жири; | | | | |воски тваринного або | | | | |рослинного | | | | |походження; за | | | | |винятком: | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 1501 |Жир свинячий (у тому | | | | |числі топлене сало) | | | | |та жир свійської | | | | |птиці, крім жиру | | | | |товарної позиції 0209| | | | |або 1503: | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Жири з кісток або |Виробництво з матеріалів| | | |відходів |будь-яких товарних | | | | |позицій, за винятком | | | | |тих, що належать до | | | | |товарних позицій 0203, | | | | |0206 або 0207 або | | | | |кісток з товарної | | | | |позиції 0506 | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Інші |Виробництво з м'яса або | | | | |їстівних субпродуктів | | | | |свиней товарних позицій | | | | |0203 або 0206, або з | | | | |м'яса та субпродуктів | | | | |птиці товарної позиції | | | | |0207 | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 1502 |Жир великої рогатої | | | | |худоби, овечий або | | | | |козячий, крім жиру | | | | |товарної позиції | | | | |1503: | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Жири з кісток або |Виробництво з матеріалів| | | |відходів |будь-яких товарних | | | | |позицій, за винятком | | | | |тих, що належать до | | | | |товарних позицій 0201, | | | | |0202, 0204 або 0206 або | | | | |кісток з товарної | | | | |позиції 0506 | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Інші |Виробництво, у якому всі| | | | |матеріали Групи 2, які | | | | |використовуються, | | | | |одержані цілком | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 1504 |Жири і масла та їхні | | | | |фракції з риби або | | | | |морських ссавців, | | | | |рафіновані або | | | | |нерафіновані, але без| | | | |зміни їхнього | | | | |хімічного складу: | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- тверді фракції |Виробництво з матеріалів| | | | |будь-яких товарних | | | | |позицій, у тому числі з | | | | |інших матеріалів | | | | |товарної позиції 1504 | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Інші |Виробництво, у якому всі| | | | |матеріали Груп 2 та 3, | | | | |які використовуються, | | | | |одержані цілком | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 1505 |Жир з овечого випоту |Виробництво з сирого | | | |(жиропіт) та побічні |жиру з овечого випоту | | | |жирові речовини, у |(жиропіт), товарної | | | |тому числі ланолін |позиції 1505 | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 1506 |Інші тваринні жири і | | | | |масла та їхні | | | | |фракції, рафіновані | | | | |або нерафіновані, але| | | | |без зміни їхнього | | | | |хімічного складу: | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- тверді фракції |Виробництво з матеріалів| | | | |будь-яких товарних | | | | |позицій, у тому числі з | | | | |інших матеріалів | | | | |товарної позиції 1506 | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Інші |Виробництво, у якому всі| | | | |матеріали Групи 2, які | | | | |використовуються, | | | | |одержані цілком | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | з 1507 до |Рослинні масла та | | | | 1515 |їхні фракції: | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Олія з сої, |Виробництво з матеріалів| | | |земляного горіху, |будь-яких товарних | | | |пальми, копри, |позицій, за винятком | | | |кокосового горіху, |тієї, до якої належить | | | |бабассу, тунгу, |продукт | | | |миртилового воску | | | | |японського воску, | | | | |фракцій олії жожоба | | | | |і масла для | | | | |технічного або | | | | |промислового | | | | |застосування, крім | | | | |тих, що | | | | |використовуються під | | | | |час виробництва | | | | |продуктів харчування | | | | |для споживання | | | | |людиною | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Тверді фракції, за |Виробництво з інших | | | |винятком твердих |матеріалів товарних | | | |фракцій олії жожоба |позицій з 1507 до 1515 | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Інші |Виробництво, у якому | | | | |овочеві матеріали, які | | | | |використовуються, | | | | |одержані цілком | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 1516 |Жири і масла тваринні|Виробництво, у якому: | | | |або рослинні та їхні |- всі матеріали Групи 2,| | | |фракції, частково або|які використовуються, | | | |цілком |одержані цілком, та | | | |гідрогенізовані, |- всі овочеві матеріали.| | | |інтеретерифіковані, |які використовуються, | | | |реетерифіковані або |одержані цілком. Проте | | | |елаїдинізовані, |можуть використовуватися| | | |рафіновані або |матеріали з товарних | | | |нерафіновані, але не |позицій 1507, 1508, 1511| | | |піддані подальшій |та 1513 | | | |обробці | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 1517 |Маргарин, суміші або |Виробництво, у якому: | | | |продукти з тваринних |- всі матеріали Груп 2 | | | |та рослинних жирів, |та 4, які | | | |масел та олії або |використовуються, | | | |фракцій жирів, масел |одержані цілком, та | | | |чи олії з цієї групи,|- всі овочеві матеріали,| | | |крім харчових жирів |які використовуються, | | | |і масел та їхні |одержані цілком. Проте | | | |фракцій товарної |матеріали з товарних | | | |позиції 1516 |позицій 1507, 1508, 1511| | | | |та 1513 можуть | | | | |використовуватися | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | Група 16 |Готові харчові |Виробництво: | | | |продукти з м'яса, |- з тварин Групи 1, та | | | |риби або |(або) | | | |ракоподібних, |- всі матеріали Групи 3,| | | |молюсків або інших |які використовуються, | | | |водяних безхребетних |одержані цілком | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex Група 17 |Цукор і кондитерські |Виробництво з матеріалів| | | |вироби з цукру; за |будь-яких товарних | | | |винятком: |позицій, за винятком | | | | |тієї, до якої належить | | | | |продукт | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 1701 |Цукор з цукрової |Виробництво, у якому | | | |тростини або цукрових|вартість усіх | | | |буряків та хімічно |використаних матеріалів | | | |чиста цукроза, у |Групи 17 не перевищує | | | |твердому стані: |30% ціни франко-завод | | | |- цукор-сирець без |продукту | | | |додання ароматичних | | | | |речовин або барвників| | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 1702 |Інші види цукру, у | | | | |тому числі хімічно | | | | |чиста лактоза, | | | | |мальтоза, глюкоза та | | | | |фруктоза у твердому | | | | |стані; цукрові сиропи| | | | |без додання | | | | |ароматичних речовин | | | | |або барвників; мед | | | | |штучний, змішаний або| | | | |не змішаний з | | | | |натуральним медом; | | | | |карамелізовані цукор | | | | |та патока: | | | | |- лактоза та сироп | | | | |лактози: | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Хімічно чисті |Виробництво з матеріалів| | | |мальтоза та фруктоза |будь-яких товарних | | | | |позицій, у тому числі з | | | | |інших матеріалів | | | | |товарної позиції 1702 | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Інші види цукру у |Виробництво, у якому | | | |твердій формі, з |вартість усіх | | | |додаванням смакових і|використаних матеріалів | | | |барвників |Групи 17 не перевищує | | | | |30% ціни франко-завод | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Інші |Виробництво, у якому всі| | | | |матеріали, що | | | | |використовуються, | | | | |походять з Сторони | | | | |Угоди | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 1703 |Патока (меляса), |Виробництво, у якому | | | |одержана внаслідок |вартість усіх | | | |екстракції або |використаних матеріалів | | | |рафінування цукру з |Групи 17 не перевищує | | | |додаванням смакових і|30% ціни франко-завод | | | |барвників |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 1704 |Кондитерські вироби з|Виробництво: | | | |цукру (у тому числі |- з матеріалів будь-яких| | | |білий шоколад) без |товарних позицій, за | | | |вмісту какао |винятком тієї, до якої | | | | |належить продукт, та | | | | |- у якому вартість усіх | | | | |використаних матеріалів | | | | |Групи 17 не перевищує | | | | |30% ціни франко-завод | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | Група 18 |Какао та продукти з |Виробництво: | | | |нього |- з матеріалів будь-яких| | | | |товарних позицій, за | | | | |винятком тієї, до якої | | | | |належить продукт, та | | | | |- у якому вартість усіх | | | | |використаних матеріалів | | | | |Групи 17 не перевищує | | | | |30% ціни франко-завод | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 1901 |Екстракти солодові; | | | | |готові харчові | | | | |продукти з борошна, | | | | |крупи, крохмалю або | | | | |солодових екстрактів,| | | | |без вмісту какао або | | | | |з вмістом менш ніж | | | | |40 мас. % какао у | | | | |перерахунку на цілком| | | | |знежирену основу, не | | | | |включені до інших | | | | |угруповань; харчові | | | | |продукти із сировини | | | | |товарних позицій | | | | |0401-0404, без вмісту| | | | |або з вмістом какао | | | | |менш ніж 5 мас. % у | | | | |перерахунку на цілком| | | | |знежирену основу, не | | | | |включені до інших | | | | |угруповань: | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Екстракт солоду |Виробництво з зернових | | | | |культур Групи 10 | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Інші |Виробництво: | | | | |- з матеріалів будь-яких| | | | |товарних позицій, за | | | | |винятком тієї, до якої | | | | |належить продукт, та | | | | |- у якому вартість усіх | | | | |використаних матеріалів | | | | |Групи 17 не перевищує | | | | |30% ціни франко-завод | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 1902 |Вироби з тіста без | | | | |дріжджів, піддані або| | | | |не піддані тепловій | | | | |обробці, з начинкою | | | | |(з м'яса чи інших | | | | |продуктів) чи без | | | | |начинки, або | | | | |вироблені в інший | | | | |спосіб, наприклад, | | | | |спагеті, макарони, | | | | |локшина та інші | | | | |макаронні вироби; | | | | |кускус, готовий або | | | | |не готовий до | | | | |споживання: | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- з вмістом 20% маси |Виробництво, у якому всі| | | |(або менше) м'яса, |зернові культури та | | | |м'ясних субпродуктів |похідні матеріали (за | | | |риби і ракоподібних, |винятком твердої пшениці| | | |молюсків |та її похідних), що | | | | |використовуються, | | | | |одержані цілком | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- з вмістом більше |Виробництво, у якому: | | | |20% маси м'яса, |- всі зернові культури | | | |м'ясних субпродуктів |та похідні матеріали (за| | | |риби і ракоподібних, |винятком твердої пшениці| | | |молюсків |та її похідних), що | | | | |використовуються, | | | | |одержані цілком, та | | | | |- Виробництво, у якому | | | | |всі матеріали Груп 2 і | | | | |3, що використовуються, | | | | |одержані цілком | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 1903 |Тапіока та її |Виробництво з матеріалів| | | |замінники, вироблені |будь-яких товарних | | | |з крохмалю, у формі |позицій, за винятком | | | |пластівців, гранул, |картопляного крохмалю з | | | |кульок, крупинок, |товарної позиції 1108 | | | |горошин та в інших | | | | |аналогічних формах | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 1904 |Готові харчові |Виробництво: | | | |вироби, одержані із |- з матеріалів будь-яких| | | |зерна зернових |товарних позицій, за | | | |культур за допомогою |винятком матеріалів з | | | |обробки здуванням або|товарної позиції 1806, | | | |смаженням (наприклад,|- у якому всі крупи і | | | |кукурудзяні |борошна (крім твердої | | | |пластівці); зернові |пшениці та кукурудзи Зіа| | | |злаки (крім |індурат (Zea indurate), | | | |кукурудзи) у вигляді |і їхні похідні), що | | | |пластівців, гранул чи|використовуються, | | | |оброблених в інший |одержані цілком, та | | | |спосіб (за винятком |- у якому вартість усіх | | | |борошна і крупки), |використаних матеріалів | | | |попередньо проварені |Групи 17 не перевищує | | | |або приготовлені в |30% ціни франко-завод | | | |інший спосіб, не |продукту | | | |включені до інших | | | | |угруповань | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 1905 |Хлібобулочні, |Виробництво з матеріалів| | | |кондитерські вироби, |будь-яких товарних | | | |з вмістом чи без |позицій, за винятком | | | |вмісту какао; |матеріалів Групи 11 | | | |вафельні пластини, | | | | |порожні капсули, | | | | |придатні для | | | | |використання у | | | | |фармацевтиці, | | | | |вафельні облатки для | | | | |запечатування, сушене| | | | |тісто з борошна та | | | | |крохмалю у вигляді | | | | |пластин тощо | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex Група 20 |Продукти переробки |Виробництво, у якому всі| | | |овочів, плодів або |фрукти, горіхи та овочі,| | | |інших частин рослин; |що використовуються, | | | |за винятком: |одержані цілком | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 2001 |Овочі, плоди та інші |Виробництво з матеріалів| | | |їстівні частини |будь-яких товарних | | | |рослин, приготовлені |позицій, за винятком | | | |або консервовані з |тієї, до якої належить | | | |доданням оцту чи |продукт | | | |оцтової кислоти | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 2004 та |Інші овочі, |Виробництво з матеріалів| | | ex 2005 |приготовлені або |будь-яких товарних | | | |консервовані без |позицій, за винятком | | | |додання оцту чи |тієї, до якої належить | | | |оцтової кислоти, |продукт | | | |морожені | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 2006 |Овочі, плоди, горіхи,|Виробництво, у якому | | | |шкірки плодів та |вартість усіх | | | |інші частини рослин, |використаних матеріалів | | | |консервовані з |Групи 17 не перевищує | | | |доданням цукру |30% ціни франко-завод | | | |(зацукровані або |продукту | | | |просочені цукровим | | | | |сиропом) | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 2007 |Варення, желе, |Виробництво: | | | |мармелади, фруктові |- з матеріалів будь-яких| | | |пюре та пасти |товарних позицій, за | | | |плодово-ягідні, які |винятком тієї, до якої | | | |пройшли теплову |належить продукт, та | | | |обробку, з доданням |- у якому вартість усіх | | | |чи без додання цукру |використаних матеріалів | | | |чи інших |Групи 17 не перевищує | | | |підсолоджувальних |30% ціни франко-завод | | | |речовин |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 2008 |- Горіхи, що не |Виробництво, у якому | | | |містять добавок цукру|вартість усіх горіхів і | | | |або спирту |насіння олійних рослин з| | | | |товарних позицій 0801, | | | | |0802 і з 1202 до 1207, | | | | |що використовується, | | | | |перевищує 60% ціни | | | | |франко-завод продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Арахісова олія; |Виробництво з матеріалів| | | |суміші на основі |будь-яких товарних | | | |зернових; серцевина |позицій, за винятком | | | |пальми; маїс |тієї, до якої належить | | | |(кукурудза) |продукт | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Інше, за винятком |Виробництво: | | | |консервованих фруктів|- з матеріалів будь-яких| | | |і горіхів, |товарних позицій, за | | | |приготованих не не |винятком тієї, до якої | | | |парі або кип'ятінням,|належить продукт, та | | | |а в інший спосіб, |- у якому вартість усіх | | | |які не містять |використаних матеріалів | | | |добавок цукру, |Групи 17 не перевищує | | | |заморожене |30% ціни франко-завод | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 2009 |Соки фруктові (у тому|Виробництво: | | | |числі виноградне |- з матеріалів будь-яких| | | |сусло) або соки |товарних позицій, за | | | |овочеві незброджені, |винятком тієї, до якої | | | |без додання спирту, |належить продукт, та | | | |з доданням чи без |- у якому вартість усіх | | | |додання цукру чи |використаних матеріалів | | | |інших |Групи 17 не перевищує | | | |підсолоджувальних |30% ціни франко-завод | | | |речовин |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex Група 21 |Різні харчові |Виробництво з матеріалів| | | |продукти; за |будь-яких товарних | | | |винятком: |позицій, за винятком | | | | |тієї, до якої належить | | | | |продукт | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 2101 |Екстракти, есенції та|Виробництво: | | | |концентрати з кави, |- з матеріалів будь-яких| | | |чаю або мате |товарних позицій, за | | | |(парагвайський чай) |винятком тієї, до якої | | | |та готові продукти на|належить продукт, та | | | |їхній основі або на |- у якому весь цикорій, | | | |основі кави, чаю чи |що використовуються, | | | |мате (парагвайського |одержано цілком | | | |чаю); смажений | | | | |цикорій та інші | | | | |смажені замінники | | | | |кави та екстракти, | | | | |есенції і | | | | |концентрати з них | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 2103 |Продукти для | | | | |приготування соусів | | | | |та готові соуси; | | | | |смакові добавки та | | | | |приправи змішані; | | | | |порошок гірчиці та | | | | |готова гірчиця: | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Соуси і підготовки |Виробництво з матеріалів| | | |для них; змішані |будь-яких товарних | | | |приправи |позицій, за винятком | | | | |тієї, до якої належить | | | | |продукт. Однак борошно | | | | |гірчиці, їстівна або | | | | |підготовлена гірчиця | | | | |може бути використана | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Борошно гірчиці, |Виробництво з матеріалів| | | |їстівна або |будь-яких товарних | | | |підготовлена гірчиця |позицій | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 2104 |Супи чи бульйони |Виробництво з матеріалів| | | |готові і заготовки |будь-яких товарних | | | |для їхнього |позицій, за | | | |приготування; |приготовлених або | | | |гомогенізовані |консервованих овочей з | | | |складені харчові |товарних позицій з 2002 | | | |продукти |до 2005 | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 2106 |Харчові продукти, не |Виробництво: | | | |включені до інших |- з матеріалів будь-яких| | | |угруповань |товарних позицій, за | | | | |винятком тієї, до якої | | | | |належить продукт, та | | | | |- у якому вартість усіх | | | | |використаних матеріалів | | | | |Групи 17 не перевищує | | | | |30% ціни франко-завод | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex Група 22 |Алкогольні і |Виробництво: | | | |безалкогольні напої |- з матеріалів будь-яких| | | |та оцет; за |товарних позицій, за | | | |винятком: |винятком тієї, до якої | | | | |належить продукт, та | | | | |- у якому весь виноград | | | | |або матеріали, | | | | |виготовлені з | | | | |винограду, що | | | | |використовуються, | | | | |одержано цілком | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 2202 |Води, у тому числі |Виробництво: | | | |мінеральні та |- з матеріалів будь-яких| | | |газовані, з доданням |товарних позицій, за | | | |цукру чи інших |винятком тієї, до якої | | | |підсолоджувальних або|належить продукт, та | | | |ароматизувальних |- у якому вартість усіх | | | |речовин, та інші |використаних матеріалів | | | |безалкогольні напої, |Групи 17 не перевищує | | | |крім фруктових або |30% ціни франко-завод | | | |овочевих соків |продукту, та | | | |товарної позиції |- у якому всі фруктові | | | |2009 |соки, що | | | | |використовуються, за | | | | |винятком соків з | | | | |ананасу, лайму, або | | | | |грейпфруту, походять | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 2207 |Спирт етиловий |Виробництво: | | | |неденатурований, з |- з матеріалів будь-яких| | | |концентрацією |товарних позицій, за | | | |алкоголю не менш ніж |винятком матеріалів з | | | |80 об. %; спирт |товарних позицій 2207 | | | |етиловий та інші |або 2208, та | | | |спирти, денатуровані,|- у якому весь виноград | | | |будь-якої |або матеріали, | | | |концентрації |виготовлені з | | | | |винограду, що | | | | |використовуються, | | | | |одержано цілком або, | | | | |якщо всі інші | | | | |матеріали, що | | | | |використовуються уже | | | | |походять, арак можуть | | | | |бути використані до межі| | | | |5% за об'ємом | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 2208 |Спирт етиловий |Виробництво: | | | |неденатурований, з |- з матеріалів будь-яких| | | |концентрацією спирту |товарних позицій, за | | | |менш ніж 80 об. %; |винятком матеріалів з | | | |спиртові настоянки, |товарних позицій 2207 | | | |лікери та інші |або 2208, та | | | |спиртові напої |- у якому весь виноград | | | | |або матеріали, | | | | |виготовлені з | | | | |винограду, що | | | | |використовуються, | | | | |одержано цілком або, | | | | |якщо всі інші | | | | |матеріали, що | | | | |використовуються уже | | | | |походять, арак можуть | | | | |бути використані до межі| | | | |5% за об'ємом | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex Група 23 |Залишки і відходи |Виробництво з матеріалів| | | |харчової |будь-яких товарних | | | |промисловості; готові|позицій, за винятком | | | |корми для тварин; за |тієї, до якої належить | | | |винятком: |продукт | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 2301 |Китове борошно, крупи|Виробництво, у якому всі| | | |та гранули з м'яса |матеріали Груп 2 та 3, | | | |або м'ясних |які використовуються, | | | |субпродуктів, риби |одержані цілком | | | |або ракоподібних, | | | | |молюсків чи інших | | | | |водяних безхребетних,| | | | |не придатні для | | | | |споживання людиною | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 2303 |Відходи виробництва |Виробництво, у якому | | | |крохмалю з кукурудзи |весь маіс (кукурудза), | | | |(крім концентрованої |що використовується, є | | | |рідини для |цілком одержаним | | | |замочування), з | | | | |вмістом білку у | | | | |перерахунку на суху | | | | |речовину більше за | | | | |40 мас. % | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 2306 |Макуха та інші тверді|Виробництво, у якому всі| | | |відходи в результаті |оливи, що | | | |екстракції з |використовується, | | | |оливкового масла, що |одержані цілком | | | |містять більш ніж 3% | | | | |маслинової олії | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 2309 |Продукти, що |Виробництво, у якому: | | | |використовуються для |- всі злакові, цукор або| | | |годівлі тварин |патока, м'ясо або | | | | |молоко, що | | | | |використовуються, | | | | |одержані цілком, та | | | | |- всі матеріали Групи 3,| | | | |що використовуються, | | | | |одержані цілком | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex Група 24 |Тютюн та промислові |Виробництво, у якому всі| | | |замінники тютюну; за |матеріали Групи 24, які | | | |винятком: |використовуються, | | | | |одержані цілком | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 2402 |Сигари, у тому числі |Виробництво у якому | | | |сигари з відрізаними |принаймні 70% ваги | | | |кінцями, сигарили |необробленого тютюну чи | | | |(тонкі сигари) та |тютюнові відходи | | | |сигарети, цигарки, з |товарної позиції 2401, | | | |тютюном або його |що використовується, | | | |замінниками |походять | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 2403 |Тютюн для паління |Виробництво у якому | | | | |принаймні 70% ваги | | | | |необробленого тютюну чи | | | | |тютюнові відходи | | | | |товарної позиції 2401, | | | | |що використовується, | | | | |походять | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex Група 25 |Сіль; сірка; землі та|Виробництво з матеріалів| | | |каміння; штукатурні |будь-яких товарних | | | |матеріали, вапно та |позицій, за винятком | | | |цемент; за винятком: |тієї, до якої належить | | | | |продукт | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 2504 |Графіт природний, |Збагачення вмісту | | | |збагаченим вмістом |вуглецю, очищення і | | | |вуглецю, очищений і |подрібнення сирого | | | |подроблений |кристалічного графіту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 2515 |Мармур, розрізаний |Розрізання мармуру | | | |шляхом розпилювання |шляхом розпилювання або | | | |або розділений в |розділення в інший | | | |інший спосіб на блоки|спосіб (навіть якщо він | | | |або плити прямокутної|уже розпиляний) | | | |або квадратної форми,|завтовшки не більше | | | |завтовшки не більше |25 см | | | |25 см | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 2516 |Граніт, порфір, |Розрізання каміння | | | |базальт, пісковик та |шляхом розпилювання або | | | |інші камені для |розділення в інший | | | |монументів або |спосіб (навіть якщо він | | | |будівництва, начорно |уже розпиляний) | | | |оброблені або |завтовшки не більше | | | |необроблені, |25 см | | | |розпиляні або | | | | |нерозпиляні, або | | | | |розділені інакше на | | | | |блоки або плити | | | | |прямокутної або | | | | |квадратної форми, | | | | |завтовшки не більше | | | | |25 см | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 2518 |Доломіт кальцинований|Кальцинація не | | | | |калькованого доломіту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 2519 |Карбонат магнію |Виробництво з матеріалів| | | |природний (магнезит);|будь-яких товарних | | | |магнезія плавлена; |позицій, за винятком | | | |магнезія перепалена |тієї, до якої належить | | | |(агломерована) з |продукт. Однак карбонат | | | |вмістом чи без вмісту|магнію природний | | | |невеликої кількості |(магнезит), можуть бути | | | |інших оксидів, |використані | | | |доданих перед | | | | |агломерацією; інші | | | | |оксиди магнію, з | | | | |домішками чи без | | | | |домішок | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 2520 |Штукатурки, |Виробництво у якому | | | |спеціально |вартість усіх | | | |підготовлені для |використаних не | | | |стоматології |перевищує 50% ціни | | | | |франко-завод продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 2524 |Природні волокна |Виробництво з | | | |азбесту |азбестового концентрату | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 2525 |Слюдяний порошок |Шліфування слюди або | | | | |слюдяних відходів | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 2530 |Земляні барви, |Кальцинація або | | | |кальциновані або |подрібнення землянистих | | | |порошкоподібні |барв | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | Група 26 |Руди, шлаки та зола |Виробництво з матеріалів| | | | |будь-яких товарних | | | | |позицій, за винятком | | | | |тієї, до якої належить | | | | |продукт. | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex Група 27 |Енергетичні |Виробництво з матеріалів| | | |матеріали; нафта та |будь-яких товарних | | | |продукти її |позицій, за винятком | | | |перегонки; |тієї, до якої належить | | | |бітумінозні речовини;|продукт. | | | |воски мінеральні; за | | | | |винятком: | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 2707 |Мастила та інші |Операції з переробки та/| | | |продукти |або один або кілька | | | |високотемпературної |конкретний(-их) | | | |перегонки |процес(-ів)(1) | | | |кам'яновугільних | | | | |смол; аналогічні |------------- | | | |продукти, у яких |(1) Стосовно особливих | | | |ароматичні складові |умов, пов'язаних з | | | |переважають за масою |"конкретними процесами",| | | |неароматичні |див. Вступні примітки | | | | |7.1 і 7.3. | | | | |або | | | | |Інші операції, у яких | | | | |усі матеріали, що | | | | |використовуються, | | | | |класифікуються в | | | | |товарній позиції, яка | | | | |відмінна від товарної | | | | |позиції продукту. Однак | | | | |матеріали з тієї самої | | | | |товарної позиції, до | | | | |якої належить продукт, | | | | |можуть бути | | | | |використаними, за умови,| | | | |що їхня загальна | | | | |вартість не перевищує | | | | |50% ціни франко-завод | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 2709 |Нафта або |Суха перегонка | | | |нафтопродукти сирі з |бітумінозних матеріалів | | | |бітумінозних | | | | |мінералів | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 2710 |Нафта або |Операції з переробки та/| | | |нафтопродукти, |або один або кілька | | | |одержані з |конкретний(-их) | | | |бітумінозних |процес(-ів)(2) | | | |мінералів, крім | | | | |сирих; продукти, не |------------ | | | |включені до інших |(2) Стосовно особливих | | | |угруповань, з вмістом|умов, пов'язаних з | | | |70 мас. % чи більше |"конкретними процесами",| | | |мастил з нафти або |див. Вступні примітки | | | |нафтопродуктів, |7.2. | | | |вироблених з |або | | | |бітумінозних |Інші операції, у яких | | | |мінералів, причому ці|усі матеріали, що | | | |продукти є основними |використовуються, | | | |складовими частинами |класифікуються в | | | | |товарній позиції, яка | | | | |відмінна від товарної | | | | |позиції продукту. Однак | | | | |матеріали з тієї самої | | | | |товарної позиції, до | | | | |якої належить продукт, | | | | |можуть бути | | | | |використаними, за умови,| | | | |що їхня загальна | | | | |вартість не перевищує | | | | |50% ціни франко-завод | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 2711 |Газ нафтовий та інші |Операції з переробки та/| | | |вуглеводні у |або один або кілька | | | |газоподібному стані |конкретний(-их) | | | | |процес(-ів) (1) | | | | |або | | | | |Інші операції, у яких | | | | |усі матеріали, що | | | | |використовуються, | | | | |класифікуються в | | | | |товарній позиції, яка | | | | |відмінна від товарної | | | | |позиції продукту. Однак | | | | |матеріали з тієї самої | | | | |товарної позиції, до | | | | |якої належить продукт, | | | | |можуть бути | | | | |використаними, за умови,| | | | |що їхня загальна | | | | |вартість не перевищує | | | | |50% ціни франко-завод | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 2712 |Вазелін нафтовий |Операції з переробки та/| | | |(петролатум); |або один або кілька | | | |парафін, віск |конкретний(-их) | | | |нафтовий |процес(-ів)(3) | | | |мікрокристалічний, | | | | |м'який віск, |------------ | | | |озокерит, віск з |(3) Стосовно особливих | | | |бурого вугілля, віск |умов, пов'язаних з | | | |торф'яний, інші |"конкретними процесами",| | | |мінеральні воски та |див. Вступні примітки | | | |аналогічні продукти, |7.2. | | | |одержані в |або | | | |результаті синтезу |Інші операції, у яких | | | |або інших процесів, |усі матеріали, що | | | |забарвлені або |використовуються, | | | |незабарвлені |класифікуються в | | | | |товарній позиції, яка | | | | |відмінна від товарної | | | | |позиції продукту. Однак | | | | |матеріали з тієї самої | | | | |товарної позиції, до | | | | |якої належить продукт, | | | | |можуть бути | | | | |використаними, за умови,| | | | |що їхня загальна | | | | |вартість не перевищує | | | | |50% ціни франко-завод | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 2713 |Кокс нафтовий, бітум |Операції з переробки та/| | | |нафтовий та інші |або один або кілька | | | |залишки від переробки|конкретний(-их) | | | |нафти або |процес(-ів)(4) | | | |бітумінозних порід | | | | | |------------ | | | | |(4) Стосовно особливих | | | | |умов, пов'язаних з | | | | |"конкретними процесами",| | | | |див. Вступні примітки | | | | |7.1 і 7.3. | | | | |або | | | | |Інші операції, у яких | | | | |усі матеріали, що | | | | |використовуються, | | | | |класифікуються в | | | | |товарній позиції, яка | | | | |відмінна від товарної | | | | |позиції продукту. Однак | | | | |матеріали з тієї самої | | | | |товарної позиції, до | | | | |якої належить продукт, | | | | |можуть бути | | | | |використаними, за умови,| | | | |що їхня загальна | | | | |вартість не перевищує | | | | |50% ціни франко-завод | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 2714 |Бітум та асфальт, |Операції з переробки та/| | | |природні; сланці |або один або кілька | | | |бітумінозні або |конкретний(-их) | | | |нафтоносні та |процес(-ів)(2) | | | |пісковики |або | | | |бітумінозні; асфальти|Інші операції, у яких | | | |та асфальтові породи |усі матеріали, що | | | | |використовуються, | | | | |класифікуються в | | | | |товарній позиції, яка | | | | |відмінна від товарної | | | | |позиції продукту. Однак | | | | |матеріали з тієї самої | | | | |товарної позиції, до | | | | |якої належить продукт, | | | | |можуть бути | | | | |використаними, за умови,| | | | |що їхня загальна | | | | |вартість не перевищує | | | | |50% ціни франко-завод | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 2715 |Суміші бітумінозні на|Операції з переробки та/| | | |основі природного |або один або кілька | | | |асфальту або |конкретний(-их) | | | |природного бітуму, |процес(-ів)(5) | | | |нафтового бітуму, | | | | |мінеральних смол або |------------ | | | |пеку мінеральних смол|(5) Стосовно особливих | | | |(наприклад, |умов, пов'язаних з | | | |бітумінозні мастики, |"конкретними процесами",| | | |асфальтові дорожні |див. Вступні примітки | | | |покриття) |7.1 і 7.3. | | | | |або | | | | |Інші операції, у яких | | | | |усі матеріали, що | | | | |використовуються, | | | | |класифікуються в | | | | |товарній позиції, яка | | | | |відмінна від товарної | | | | |позиції продукту. Однак | | | | |матеріали з тієї самої | | | | |товарної позиції, до | | | | |якої належить продукт, | | | | |можуть бути | | | | |використаними, за умови,| | | | |що їхня загальна | | | | |вартість не перевищує | | | | |50% ціни франко-завод | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex Група 28 |Продукти неорганічної|Виробництво з матеріалів|Виробництво,| | |хімії: сполуки |будь-яких товарних |при якому | | |неорганічні або |позицій, за винятком |вартість | | |органічні |тієї до якої належить |усіх | | |дорогоцінних металів,|продукт. Однак матеріали|використаних| | |рідкоземельних |з тієї самої товарної |матеріалів | | |металів, |позиції, до якої |не перевищує| | |радіоактивних |належить продукт, можуть|40% ціни | | |елементів або |бути використаними, за |франко-завод| | |ізотопів; за |умови, що їхня загальна |продукту | | |винятком: |вартість не перевищує | | | | |20% ціни франко-завод | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 2805 |"Мішметал" |Виробництво шляхом | | | | |електролітичної або | | | | |термічної обробки, у | | | | |якому вартість усіх | | | | |використаних матеріалів | | | | |не повинна перевищувати | | | | |50% ціни франко-завод | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 2811 |Триоксид сірки |Виробництво з двоокису |Виробництво,| | | |сірки |при якому | | | | |вартість | | | | |усіх | | | | |використаних| | | | |матеріалів | | | | |не перевищує| | | | |40% ціни | | | | |франко-завод| | | | |продукту | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 2833 |Сульфат алюмінію |Виробництво, при якому | | | | |вартість усіх | | | | |використаних матеріалів | | | | |не повинна перевищувати | | | | |50% ціни франко-завод | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 2840 |Натрій перборат |Виготовлення з |Виробництво,| | | |тетраборат динатрію |при якому | | | |пентагідрат |вартість | | | | |усіх | | | | |використаних| | | | |матеріалів | | | | |не перевищує| | | | |40% ціни | | | | |франко-завод| | | | |продукту | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 2852 |Сполуки ртуті |Виробництво з матеріалів|Виробництво,| | |внутрішніх ефірів та |будь-яких позицій. Однак|при якому | | |їхні галогенізовані, |вартість усіх матеріалів|вартість | | |сульфіровані, |з товарної позиції 2909,|усіх | | |нітровані або |що використовуватися, |використаних| | |нітрозовані похідні |не повинна перевищувати |матеріалів | | | |20% ціни франко-завод |не перевищує| | | |продукту |40% ціни | | | | |франко-завод| | | | |продукту | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |Сполуки ртуті |Виробництво з матеріалів|Виробництво,| | |нуклеїнових кислот та|будь-яких позицій. Однак|при якому | | |їхніх солей, чи не |вартість усіх матеріалів|вартість | | |визначеним хімічним; |з товарних позицій 2852,|усіх | | |інші гетероциклічні |2932, 2933 і 2934, що |використаних| | |сполуки |використовуються, не |матеріалів | | | |повинна перевищувати |не перевищує| | | |20% ціни франко-завод |40% ціни | | | |продукту |франко-завод| | | | |продукту | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex Група 29 |Органічні хімічні |Виробництво з матеріалів|Виробництво,| | |сполуки; за |будь-яких товарних |при якому | | |винятком: |позицій, за винятком |вартість | | | |тих, до якої належить |усіх | | | |продукт. Однак матеріали|використаних| | | |з тієї самої товарної |матеріалів | | | |позиції, до якої |не перевищує| | | |належить продукт, можуть|40% ціни | | | |використовуватися за |франко-завод| | | |умови, що їхня загальна |продукту | | | |вартість не перевищує | | | | |20% ціни франко-завод | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 2901 |Ациклічні вуглеводні |Операції з переробки та/| | | |для використання як |або один або кілька | | | |енергоресурси або |конкретний(-их) | | | |паливо |процес(-ів)(6) | | | | | | | | | |------------ | | | | |(6) Стосовно особливих | | | | |умов, пов'язаних з | | | | |"конкретними процесами",| | | | |див. Вступні примітки | | | | |7.1 і 7.3. | | | | |або | | | | |Інші операції, у яких | | | | |усі матеріали, що | | | | |використовуються, | | | | |класифікуються в | | | | |товарній позиції, яка | | | | |відмінна від товарної | | | | |позиції продукту. Однак | | | | |матеріали з тієї самої | | | | |товарної позиції, до | | | | |якої належить продукт, | | | | |можуть бути | | | | |використаними, за умови,| | | | |що їхня загальна | | | | |вартість не перевищує | | | | |50% ціни франко-завод | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 2902 |Ціклани і ціклени |Операції з переробки та/| | | |(крім азуленів), |або один або кілька | | | |бензол, толуол, |конкретний(-их) | | | |ксилол, для |процес(-ів)(1) | | | |використання як |або | | | |енергоресурси або |Інші операції, у яких | | | |паливо |усі матеріали, що | | | | |використовуються, | | | | |класифікуються в | | | | |товарній позиції, яка | | | | |відмінна від товарної | | | | |позиції продукту. Однак | | | | |матеріали з тієї самої | | | | |товарної позиції, до | | | | |якої належить продукт, | | | | |можуть бути | | | | |використаними, за умови,| | | | |що їхня загальна | | | | |вартість не перевищує | | | | |50% ціни франко-завод | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 2905 |Спирти ациклічні та |Виробництво з матеріалів|Виробництво,| | |їхні галогеновані, |будь-яких товарних |при якому | | |сульфовані, |позицій, у тому числі |вартість | | |нітровані або |інших матеріалів з |усіх | | |нітрозовані похідні |товарної позиції 2905. |використаних| | | |Однак алкоголяти |матеріалів | | | |металів, що належать до |не перевищує| | | |цієї товарної позиції, |40% ціни | | | |можуть бути використані |франко-завод| | | |за умови, що їхня |продукту | | | |загальна вартість не | | | | |перевищує 20% ціни | | | | |франко-завод продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 2915 |Кислоти ациклічні |Виробництво з матеріалів|Виробництво,| | |монокарбонові |будь-яких товарних |при якому | | |насичені та їхні |позицій. Однак вартість |вартість | | |ангідриди, |усіх матеріалів, які |усіх | | |галогенангідриди, |належать до товарних |використаних| | |пероксиди, |позицій 2915 і 2916, що |матеріалів | | |пероксокислоти; їхні |використовуються, не |не перевищує| | |галогеновані, |повинна перевищувати |40% ціни | | |сульфовані, |20% ціни франко-завод |франко-завод| | |нітровані або |продукту |продукту | | |нітрозовані похідні | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 2932 |- Внутрішні ефіри та |Виробництво з матеріалів|Виробництво,| | |їхні галогеновані, |будь-яких товарних |при якому | | |сульфовані, |позицій. Однак вартість |вартість | | |нітратовані або |усіх матеріалів, які |усіх | | |нітрозовані похідні |належать до товарної |використаних| | | |позиції 2909, що |матеріалів | | | |використовуються, не |не перевищує| | | |повинна перевищувати |40% ціни | | | |20% ціни франко-завод |франко-завод| | | |продукту |продукту | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- циклічні ацеталі та|Виробництво з матеріалів|Виробництво,| | |напівацеталі, що |будь-яких товарних |при якому | | |містять або не |позицій. |вартість | | |містять інші | |усіх | | |функціональні групи з| |використаних| | |вмістом кисню, та | |матеріалів | | |їхні галогеновані, | |не перевищує| | |сульфовані, | |40% ціни | | |нітровані або | |франко-завод| | |нітрозовані похідні | |продукту | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 2933 |Сполуки |Виробництво з матеріалів|Виробництво,| | |гетероциклічні лише з|будь-яких товарних |при якому | | |гетероатомом(ами) |позицій. Однак вартість |вартість | | |азоту |усіх матеріалів, які |усіх | | | |належать до товарних |використаних| | | |позицій 2932 і 2933, що |матеріалів | | | |використовуються, не |не перевищує| | | |повинна перевищувати |40% ціни | | | |20% ціни франко-завод |франко-завод| | | |продукту |продукту | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 2934 |Нуклеїнові кислоти та|Виробництво з матеріалів|Виробництво,| | |їхні солі; інші |будь-яких товарних |при якому | | |гетероциклічні |позицій. Однак вартість |вартість | | |сполуки |усіх матеріалів, які |усіх | | | |належать до товарних |використаних| | | |позицій 2932, 2933 і |матеріалів | | | |2934, що |не перевищує| | | |використовуються, не |40% ціни | | | |повинна перевищувати |франко-завод| | | |20% ціни франко-завод |продукту | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 2939 |Концентрат з макової |Виробництво, при якому | | | |соломи, що містять не|вартість усіх | | | |менш 50% ваги |використаних матеріалів | | | |алкалоїдів |не повинна перевищувати | | | | |50% ціни франко-завод | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex Група 30 |Фармацевтична |Виробництво з матеріалів| | | |продукція; за |будь-яких товарних | | | |винятком: |позицій, за винятком | | | | |тих, до якої належить | | | | |продукт. Однак матеріали| | | | |з тієї самої товарної | | | | |позиції, до якої | | | | |належить продукт, можуть| | | | |використовуватися за | | | | |умови, що їх загальна | | | | |вартість не перевищує | | | | |20% ціни франко-завод | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 3002 |Кров людей; кров | | | | |тварин, приготовлена | | | | |для терапевтичного, | | | | |профілактичного або | | | | |діагностичного | | | | |застосування; | | | | |сироватки імунні | | | | |(антисироватки), інші| | | | |фракції крові та | | | | |модифіковані | | | | |імунологічні | | | | |продукти, у тому | | | | |числі одержані | | | | |біотехнологічними | | | | |процесами; вакцини, | | | | |токсини, культури | | | | |мікроорганізмів (за | | | | |винятком дріжджів) та| | | | |аналогічна | | | | |продукція: | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Продукти, що |Виробництво з матеріалів| | | |складаються з двох чи|будь-яких товарних | | | |більше компонентів, |позицій, у тому числі | | | |які були змішані |інших матеріалів, що | | | |разом для |належать до товарної | | | |терапевтичних чи |позиції 3002. Однак | | | |профілактичних цілей |матеріали того самого | | | |або незмішані |опису, що й продукт, | | | |продукти для цих |може бути використаний | | | |цілей, покладені у |за умови, що їх загальна| | | |виміряних дозах або у|вартість не перевищує | | | |формі або упаковці |20% ціни франко-завод | | | |для роздрібної |продукту | | | |торгівлі | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Інші | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- - Кров людей |Виробництво з матеріалів| | | | |будь-яких товарних | | | | |позицій, у тому числі | | | | |інших матеріалів, що | | | | |належать до товарної | | | | |позиції 3002. Однак | | | | |матеріали того самого | | | | |опису, що й продукт, | | | | |може бути використаний | | | | |за умови, що їх загальна| | | | |вартість не перевищує | | | | |20% ціни франко-завод | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- - Кров тварин, |Виробництво з матеріалів| | | |підготовлена для |будь-яких товарних | | | |терапевтичних або |позицій, у тому числі | | | |профілактичних цілей |інших матеріалів, що | | | | |належать до товарної | | | | |позиції 3002. Однак | | | | |матеріали того самого | | | | |опису, що й продукт, | | | | |може бути використаний | | | | |за умови, що їх загальна| | | | |вартість не перевищує | | | | |20% ціни франко-завод | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- фракції крові, інші|Виробництво з матеріалів| | | |ніж фракції |будь-яких товарних | | | |сироватки, |позицій, у тому числі | | | |гемоглобін, |інших матеріалів, що | | | |глобуліни крові та |належать до товарної | | | |глобуліни сироватки |позиції 3002. Однак | | | | |матеріали того самого | | | | |опису, що й продукт, | | | | |може бути використаний | | | | |за умови, що їх загальна| | | | |вартість не перевищує | | | | |20% ціни франко-завод | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |-- гемоглобін, |Виробництво з матеріалів| | | |глобуліни крові та |будь-яких товарних | | | |глобуліни сироватки |позицій, у тому числі | | | | |інших матеріалів, що | | | | |належать до товарної | | | | |позиції 3002. Однак | | | | |матеріали того самого | | | | |опису, що й продукт, | | | | |може бути використаний | | | | |за умови, що їх загальна| | | | |вартість не перевищує | | | | |20% ціни франко-завод | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- - Інші |Виробництво з матеріалів| | | | |будь-яких товарних | | | | |позицій, у тому числі | | | | |інших матеріалів, що | | | | |належать до товарної | | | | |позиції 3002. Однак | | | | |матеріали того самого | | | | |опису, що й продукт, | | | | |може бути використаний | | | | |за умови, що їх загальна| | | | |вартість не перевищує | | | | |20% ціни франко-завод | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 3003 та 3004 |Медикаменти (крім | | | | |товарів товарної | | | | |позиції 3002, 3005 | | | | |або 3006): | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- отриманні з |Виробництво з матеріалів| | | |амікацину товарної |будь-яких товарних | | | |позиції 2941 |позицій, у тому числі | | | | |інших матеріалів, що | | | | |належать до товарної | | | | |позиції 3002. Однак | | | | |матеріали того самого | | | | |опису, що й продукт, | | | | |може бути використаний | | | | |за умови, що їх загальна| | | | |вартість не перевищує | | | | |20% ціни франко-завод | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Інші |Виробництво: | | | | |- з матеріалів будь-яких| | | | |товарних позицій, за | | | | |винятком продукту. Проте| | | | |матеріали з товарних | | | | |позицій 3003 та 3004 | | | | |можуть бути використані | | | | |за умови, що їх загальна| | | | |вартість не перевищує | | | | |20% ціни франко-завод | | | | |продукту, та | | | | |- у якому вартість усіх | | | | |використаних матеріалів | | | | |не повинна перевищувати | | | | |50% ціни франко-завод | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 3006 |- відходи |Походження продукту в | | | |фармацевтичних |його первісній | | | |товарів, зазначені в |класифікації повинно | | | |примітці 4 (k) до |бути збережено | | | |цієї Групи | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- стерильні | | | | |кровоспинні | | | | |поглинальні або не | | | | |поглинальні засоби | | | | |(гемостатики), що | | | | |використовуються у | | | | |хірургії або | | | | |стоматології: | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- виготовлені з |Виробництво, при якому |Виробництво,| | |пластику |вартість усіх |при якому | | | |матеріалів, що належать |вартість | | | |до групи 39, не |усіх | | | |перевищує 20% ціни |використаних| | | |франко-завод продукту |матеріалів | | | | |не перевищує| | | | |25% ціни | | | | |франко-завод| | | | |продукту | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- виготовлені з |Виробництво з(7): | | | |тканини | | | | | |------------ | | | | |(7) Для особливих умов, | | | | |що стосуються виробів з | | | | |суміші текстильних | | | | |матеріалів, див. вступну| | | | |примітку 5. | | | | |- натуральних тканин | | | | |- штучного штапельного | | | | |волокна | | | | |Вичесаних або іншим | | | | |чином оброблених для | | | | |прядіння, | | | | |або | | | | |- хімічні матеріали або | | | | |текстильна целюлоза | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- техніка, яку можна |Виробництво, у якому | | | |ідентифікувати для |вартість усіх | | | |стомірованного |використаних матеріалів | | | |використання |не повинна перевищувати | | | | |50% ціни франко-завод | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex Група 31 |Добрива; за |Виробництво з матеріалів|Виробництво,| | |винятком: |будь-яких товарних |при якому | | | |позицій, за винятком |вартість | | | |тих, до якої належить |усіх | | | |продукт. Однак матеріали|використаних| | | |того самого опису, що й |матеріалів | | | |продукт, може бути |не перевищує| | | |використаний за умови, |40% ціни | | | |що їх загальна вартість |франко-завод| | | |не перевищує 20% ціни |продукту | | | |франко-завод продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 3105 |Добрива мінеральні |Виробництво: |Виробництво,| | |або хімічні з вмістом|- з матеріалів будь-яких|при якому | | |двох чи трьох |товарних позицій, за |вартість | | |поживних елементів: |винятком тих, до якої |усіх | | |азоту, фосфору та |належить продукт. Однак |використаних| | |калію; інші добрива; |матеріали, які належать |матеріалів | | |товари з цієї групи у|до тієї самої товарної |не перевищує| | |таблетках чи |позиції, що й продукт, |40% ціни | | |аналогічних формах |може бути використаний |франко-завод| | |або в упаковках масою|за умови, що їх загальна|продукту | | |брутто не більш ніж |вартість не перевищує | | | |10 кг, за винятком: |20% франко-завод ціни | | | |- нітрат натрію |продукту, та | | | |- ціанаміду кальцію |- у якому вартість усіх | | | |- сульфат калію |використаних матеріалів | | | |- магнію сульфат |не повинна перевищувати | | | |калію |50% ціни франко-завод | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex Група 32 |Екстракти дубильні |Виробництво з матеріалів|Виробництво,| | |або фарбувальні; |будь-яких товарних |при якому | | |таніни та їх похідні,|позицій, за винятком |вартість | | |пігменти та інші |тих, до якої належить |усіх | | |барвники, фарби і |продукт. Однак |використаних| | |лаки; мастики, |матеріали, які належать |матеріалів | | |чорнила; за |до тієї самої товарної |не перевищує| | |винятком: |групи, що й продукт, |40% ціни | | | |можуть бути використані |франко-завод| | | |за умови, що їх загальна|продукту | | | |вартість не перевищує | | | | |20% франко-завод ціни | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 3201 |Екстракти дубильні |Виготовлення з дубильних|Виробництво,| | |рослинного |екстрактів рослинного |при якому | | |походження; таніни та|походження |вартість | | |їх солі, ефіри прості| |усіх | | |й складні та інші | |використаних| | |похідні | |матеріалів | | | | |не перевищує| | | | |40% ціни | | | | |франко-завод| | | | |продукту | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 3205 |Лаки фарбувальні |Виробництво з матеріалів|Виробництво,| | |кольорові; препарати,|будь-яких товарних |при якому | | |зазначені у примітці |позицій, за винятком |вартість | | |3 до цієї групи, |матеріалів, що належать |усіх | | |виготовлені з цих |до товарних позицій |використаних| | |лаків(8) |3203, 3204 та 3205. |матеріалів | | | |Однак матеріали |не перевищує| | |------------ |товарної позиції можуть |40% ціни | | |(8) У примітці 3 до |бути використані за |франко-завод| | |розділу 32 сказано, |умови, що їх загальна |продукту | | |що такими |вартість не перевищує | | | |препаратами є ті, які|20% ціни франко-завод | | | |використовуються для |продукту | | | |фарбування будь-якої | | | | |речовини як | | | | |компоненти під час | | | | |виробництва | | | | |барвників, за умови, | | | | |що вони не | | | | |класифікуються в | | | | |іншій товарній | | | | |позиції розділу 32. | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex Група 33 |Ефірні олії та |Виробництво з матеріалів|Виробництво,| | |резиноїди; |будь-яких товарних |при якому | | |парфумерні, туалетні |позицій, за винятком |вартість | | |та косметичні |тих, до якої належить |усіх | | |препарати; за |продукт. Однак |використаних| | |винятком: |матеріали, які належать |матеріалів | | | |до тієї самої товарної |не перевищує| | | |групи, що й продукт, |40% ціни | | | |можуть бути використані |франко-завод| | | |за умови, що їх загальна|продукту | | | |вартість не перевищує | | | | |20% франко-завод ціни | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 3301 |Олії ефірні |Виробництво з матеріалів|Виробництво,| | |(детерпенізовані чи |будь-яких товарних |при якому | | |недетерпенізовані), у|позицій, у тому числі |вартість | | |тому числі так звані |матеріалів з різних |усіх | | |"конкрети" та |"груп"(9) у цій товарній|використаних| | |"абсолюти" (екстракти|позиції. Однак матеріали|матеріалів | | |квіткових ефірних |тієї самої групи, до |не перевищує| | |олій); резиноїди; |якої належить продукт, |40% ціни | | |екстракти ефірних |можуть бути використані |франко-завод| | |олій зі смолистих |за умови, що їх загальна|продукту | | |речовини; концентрати|вартість не перевищує | | | |розчини ефірних олій |20% ціни франко-завод | | | |у жирах, жирних |продукту | | | |оліях, восках або в | | | | |інших подібних |------------ | | | |речовинах, одержані |(9) "Групою" вважається | | | |методом анфлеражу або|будь-яка частина | | | |мацерації; терпенові |товарної позиції, яка | | | |побічні продукти |відокремлена від іншої | | | |детерпенізації |частини крапкою з комою.| | | |ефірних олій; водні | | | | |дистиляти та водні | | | | |розчини ефірних олій | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex Група 34 |Мило, поверхнево- |Виробництво з матеріалів|Виробництво,| | |активні органічні |будь-яких товарних |при якому | | |речовини, мийні |позицій, за винятком |вартість | | |засоби, мастильні |тих, до якої належить |усіх | | |матеріали, штучний |продукт. Однак |використаних| | |віск, готовий віск, |матеріали, які належать |матеріалів | | |суміші для чищення |до тієї самої товарної |не перевищує| | |або полірування, |групи, що й продукт, |40% ціни | | |свічки та аналогічні |можуть бути використані |франко-завод| | |вироби, пасти для |за умови, що їх загальна|продукту | | |ліплення, пластилін, |вартість не перевищує | | | |"зуболікарський |20% франко-завод ціни | | | |віск" і суміші на |продукту. | | | |основі гіпсу для | | | | |стоматологічних | | | | |цілей; за винятком: | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 3403 |Засоби змащувальні що|Операції з переробки та/| | | |містять менше ніж 70%|або один або кілька | | | |маси нафти або |конкретний(-их) | | | |нафтопродуктів, |процес(-ів)(10) | | | |одержаних з | | | | |бітумінозних |------------ | | | |мінералів |(10) Стосовно особливих | | | | |умов, пов'язаних з | | | | |"конкретними процесами",| | | | |див. Вступні примітки | | | | |7.1 і 7.3. | | | | |або | | | | |Інші операції, у яких | | | | |усі матеріали, що | | | | |використовуються, | | | | |класифікуються в | | | | |товарній позиції, яка | | | | |відмінна від товарної | | | | |позиції продукту. Однак | | | | |матеріали з тієї самої | | | | |товарної позиції, до | | | | |якої належить продукт, | | | | |можуть бути | | | | |використаними, за умови,| | | | |що їх загальна вартість | | | | |не перевищує 50% ціни | | | | |франко-завод продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 3404 |Воски штучні та | | | | |готові воски: | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- на основі парафіну,|Виробництво з матеріалів| | | |нафтового воску, |будь-яких товарних | | | |воску, отриманого з |позицій, за винятком | | | |бітумінозних |тих, до якої належить | | | |мінералів, сирого |продукт. Однак | | | |воску або чешуйчатого|матеріали, які належать | | | |воску |до тієї самої товарної | | | | |групи, що й продукт, | | | | |можуть бути використані | | | | |за умови, що їх загальна| | | | |вартість не перевищує | | | | |50% франко-завод ціни | | | | |продукту. | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Інші |Виробництво з матеріалів|Виробництво,| | | |будь-яких товарних |при якому | | | |позицій, за винятком: |вартість | | | |- гідрогенізовані олії, |усіх | | | |що мають характер воску |використаних| | | |товарної позиції 1516, |матеріалів | | | | |не перевищує| | | | |40% ціни | | | | |франко-завод| | | | |продукту | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | | |- жирні кислоти, що | | | | |хімічно не визначені, | | | | |або промислові жирні | | | | |спирти, що мають | | | | |характер воску товарної | | | | |позиції 3823, та | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | | |- матеріали з товарної | | | | |позиції 3404 | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | | |Однак зазначені | | | | |матеріали можуть бути | | | | |використані за умови, що| | | | |їх загальна вартість не | | | | |перевищує 20% франко- | | | | |завод ціни продукту. | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex Група 35 |Білкові речовини; |Виробництво з матеріалів|Виробництво,| | |модифіковані |будь-яких товарних |при якому | | |крохмалі; клеї; |позицій, за винятком |вартість | | |ферменти; за |тих, до якої належить |усіх | | |винятком: |продукт. Однак |використаних| | | |матеріали, які належать |матеріалів | | | |до тієї самої товарної |не перевищує| | | |групи, що й продукт, |40% ціни | | | |можуть бути використані |франко-завод| | | |за умови, що їх загальна|продукту | | | |вартість не перевищує | | | | |20% франко-завод ціни | | | | |продукту. | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 3505 |Декстрини та інші | | | | |модифіковані крохмалі| | | | |(наприклад, | | | | |попередньо | | | | |желатинізовані або | | | | |естерифіковані | | | | |крохмалі); клеї на | | | | |основі крохмалів, | | | | |декстринів або інших | | | | |модифікованих | | | | |крохмалів: | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- крохмалі, |Виробництво з матеріалів|Виробництво,| | |естерифіковані та |будь-яких товарних |при якому | | |етерифіковані |позицій, у тому числі |вартість | | | |інших матеріалів |усіх | | | |товарної позиції 3505 |використаних| | | | |матеріалів | | | | |не перевищує| | | | |40% ціни | | | | |франко-завод| | | | |продукту | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Інші |Виготовлення з |Виробництво,| | | |матеріалів будь-яких |при якому | | | |товарних позицій, крім |вартість | | | |зазначених у товарній |усіх | | | |позиції 1108 |використаних| | | | |матеріалів | | | | |не перевищує| | | | |40% ціни | | | | |франко-завод| | | | |продукту | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 3507 |Ферменти; ферментні |Виробництво, при якому | | | |препарати, невключені|вартість усіх | | | |до інших угруповань |використаних матеріалів | | | | |не повинна перевищувати | | | | |50% ціни франко-завод | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | Група 36 |Порох і вибухові |Виробництво з матеріалів|Виробництво,| | |речовини; |будь-яких товарних |при якому | | |піротехнічні вироби; |позицій, за винятком |вартість | | |сірники; пірофорні |тих, до якої належить |усіх | | |сплави; деякі |продукт. Однак |використаних| | |речовини, що |матеріали, які належать |матеріалів | | |загоряються |до тієї самої товарної |не перевищує| | | |групи, що й продукт, |40% ціни | | | |можуть бути використані |франко-завод| | | |за умови, що їх загальна|продукту | | | |вартість не перевищує | | | | |20% франко-завод ціни | | | | |продукту. | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex Група 37 |Фотографічні або |Виробництво з матеріалів|Виробництво,| | |кінематографічні |будь-яких товарних |при якому | | |товари; за винятком: |позицій, за винятком |вартість | | | |тих, до якої належить |усіх | | | |продукт. Однак |використаних| | | |матеріали, які належать |матеріалів | | | |до тієї самої товарної |не перевищує| | | |групи, що й продукт, |40% ціни | | | |можуть бути використані |франко-завод| | | |за умови, що їх загальна|продукту | | | |вартість не перевищує | | | | |20% франко-завод ціни | | | | |продукту. | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 3701 |Фотоплатівки та | | | | |фотоплівки плоскі, | | | | |сенсибілізовані, | | | | |неекспоновані, з | | | | |будь-яких матеріалів,| | | | |крім паперу, картону | | | | |чи тканини; плівки | | | | |плоскі для | | | | |моментальної | | | | |фотографії, | | | | |сенсибілізовані, | | | | |неекспоновані, в | | | | |упаковках чи без | | | | |них: | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- фотоплівки для |Виробництво з матеріалів|Виробництво,| | |моментальної |будь-яких товарних |при якому | | |кольорової |позицій, за винятком |вартість | | |фотографії, в |тих, за винятком |усіх | | |упаковках |матеріалів, що належать |використаних| | | |до товарних позицій 3701|матеріалів | | | |та 3702. Однак |не перевищує| | | |матеріали, які належать |40% ціни | | | |до товарної групи 3702, |франко-завод| | | |можуть бути використані |продукту | | | |за умови, що їх загальна| | | | |вартість не перевищує | | | | |30% франко-завод ціни | | | | |продукту. | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Інші |Виробництво з матеріалів|Виробництво,| | | |будь-яких товарних |при якому | | | |позицій, за винятком |вартість | | | |тих, за винятком |усіх | | | |матеріалів, що належать |використаних| | | |до товарних позицій 3701|матеріалів | | | |та 3702. Однак |не перевищує| | | |матеріали, які належать |40% ціни | | | |до товарних груп 3701 та|франко-завод| | | |3702, можуть бути |продукту | | | |використані за умови, що| | | | |їх загальна вартість не | | | | |перевищує 20% франко- | | | | |завод ціни продукту. | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 3702 |Фотоплівки |Виробництво з матеріалів|Виробництво,| | |сенсибілізовані, |будь-яких товарних |при якому | | |неекспоновані, з |позицій, за винятком |вартість | | |будь-яких матеріалів,|тих, за винятком |усіх | | |крім паперу, картону |матеріалів, що належать |використаних| | |чи тканини; плівки |до товарних позицій 3701|матеріалів | | |для моментальної |та 3702. |не перевищує| | |фотографії у рулонах,| |40% ціни | | |сенсибілізовані, | |франко-завод| | |неекспоновані | |продукту | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 3704 |Фотографічні |Виробництво з матеріалів|Виробництво,| | |платівки, плівки, |будь-яких товарних |при якому | | |папір, картон і |позицій, за винятком |вартість | | |текстильні матеріали,|тих, за винятком |усіх | | |експоновані, але не |матеріалів, що належать |використаних| | |проявлені |до товарних позицій з |матеріалів | | | |3701 до 3704 |не перевищує| | | | |40% ціни | | | | |франко-завод| | | | |продукту | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex Група 38 |Інші продукти |Виробництво з матеріалів|Виробництво,| | |хімічної |будь-яких товарних |при якому | | |промисловості; за |позицій, за винятком |вартість | | |винятком: |тих, до якої належить |усіх | | | |продукт. Однак |використаних| | | |матеріали, які належать |матеріалів | | | |до тієї самої товарної |не перевищує| | | |групи, що й продукт, |40% ціни | | | |можуть бути використані |франко-завод| | | |за умови, що їх загальна|продукту | | | |вартість не перевищує | | | | |20% франко-завод ціни | | | | |продукту. | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 3801 |- графіт колоїдний у |Виробництво, у якому | | | |вигляді суспензії в |вартість усіх | | | |оливі; графіт |використаних матеріалів | | | |напівколоїдний; |не перевищує 50% | | | |вуглецеві пасти для |франко-завод ціни | | | |електродів |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- графіт у формі |Виробництво, у якому |Виробництво,| | |пасти, у вигляді |вартість усіх |при якому | | |суміші більш ніж на |використаних матеріалів |вартість | | |30% за масою графіту |з товарної групи 3403 не|усіх | | |з мінеральними |перевищує 20% франко- |використаних| | |маслами |завод ціни продукту |матеріалів | | | | |не перевищує| | | | |40% ціни | | | | |франко-завод| | | | |продукту | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 3803 |Олія талова, |Переробка сирої талової |Виробництво,| | |рафінована |олії |при якому | | | | |вартість | | | | |усіх | | | | |використаних| | | | |матеріалів | | | | |не перевищує| | | | |40% ціни | | | | |франко-завод| | | | |продукту | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 3805 |Скипидар живичний з |Очищення шляхом |Виробництво,| | |деревини (осмолу) або|перегонки або переробки |при якому | | |сульфатний, очищений |сирого скипидару |вартість | | | |живичного з деревини |усіх | | | |(осмолу) або |використаних| | | |сульфатного |матеріалів | | | | |не перевищує| | | | |40% ціни | | | | |франко-завод| | | | |продукту | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 3806 |Каніфоль та смоляні |Виготовлення з смоляних |Виробництво,| | |кислоти, їх похідні |кислот |при якому | | | | |вартість | | | | |усіх | | | | |використаних| | | | |матеріалів | | | | |не перевищує| | | | |40% ціни | | | | |франко-завод| | | | |продукту | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 3807 |Дьоготь деревний; |Перегонка деревинної |Виробництво,| | |масло з деревного |смоли |при якому | | |дьогтю | |вартість | | | | |усіх | | | | |використаних| | | | |матеріалів | | | | |не перевищує| | | | |40% ціни | | | | |франко-завод| | | | |продукту | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 3808 |Інсектициди, |Виробництво, у якому | | | |родентициди, |вартість усіх | | | |фунгіциди, |використаних матеріалів | | | |гербіциди, засоби, |не перевищує 50% | | | |що запобігають |франко-завод ціни | | | |проростанню |продукту | | | |паростків, та | | | | |регулятори росту | | | | |рослин, дезінфікуючі | | | | |речовини та | | | | |аналогічні речовини, | | | | |в упаковках, | | | | |призначені для | | | | |роздрібної торгівлі | | | | |або у вигляді готових| | | | |виробів, наприклад, | | | | |стрічки, оброблені | | | | |сіркою, свічки і | | | | |папір липкий від мух | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 3809 |Апретуючи речовини |Виробництво, у якому | | | |(текстильно-допоміжні|вартість усіх | | | |речовини), препарати |використаних матеріалів | | | |для прискорення |не перевищує 50% | | | |фарбування або |франко-завод ціни | | | |закріплення |продукту | | | |барвників, а також | | | | |інші речовини та | | | | |готові препарати | | | | |(наприклад, речовини | | | | |та засоби для обробки| | | | |і травлення), | | | | |ґатунків, які | | | | |використовують у | | | | |текстильній, | | | | |паперовій, шкіряній | | | | |промисловості або | | | | |аналогічних | | | | |виробництвах, не | | | | |включені до інших | | | | |груп | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 3810 |Засоби для травлення |Виробництво, у якому | | | |металевих поверхонь; |вартість усіх | | | |флюси та інші |використаних матеріалів | | | |допоміжні засоби для |не перевищує 50% | | | |паяння або зварювання|франко-завод ціни | | | |металів; пасти та |продукту | | | |порошки для паяння | | | | |або зварювання з | | | | |металів та інших | | | | |матеріалів; речовини,| | | | |які використовують | | | | |як осердя або | | | | |покриття для | | | | |зварювальних | | | | |електродів, стрижнів | | | | |та прутків | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 3811 |Антидетонатори, | | | | |антиоксиданти, | | | | |інгібітори | | | | |смолоутворення, | | | | |загусники, | | | | |антикорозійні | | | | |речовини та інші | | | | |готові присадки, | | | | |добавки для | | | | |нафтопродуктів (у | | | | |тому числі бензин) | | | | |або для інших рідин, | | | | |які використовують з | | | | |тією самою метою, що | | | | |й нафтопродукти: | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Підготовлені |Виробництво, при якому | | | |присадки до мастил, |вартість усіх матеріалів| | | |що містять нафтові |товарної позиції 3811 не| | | |масла або |перевищує 50% ціни | | | |нафтопродукти, |франко-завод продукту | | | |отримані з | | | | |бітумінозних | | | | |мінералів | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Інші |Виробництво, у якому | | | | |вартість усіх | | | | |використаних матеріалів | | | | |не перевищує 50% | | | | |франко-завод ціни | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 3812 |Прискорювачі |Виробництво, у якому | | | |вулканізації каучуку |вартість усіх | | | |готові; |використаних матеріалів | | | |багатоскладові |не перевищує 50% | | | |пластифікатори для |франко-завод ціни | | | |каучуку або |продукту | | | |пластмаси, не | | | | |включені до інших | | | | |угруповань; | | | | |антиоксиданти та інші| | | | |стабілізатори для | | | | |каучуку або пластмаси| | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 3813 |Суміші, препарати та |Виробництво, у якому | | | |заряди для |вартість усіх | | | |вогнегасників; готові|використаних матеріалів | | | |вогнегасні гранати та|не перевищує 50% | | | |бомби |франко-завод ціни | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 3814 |Розчинники та |Виробництво, у якому | | | |розріджувачи складні |вартість усіх | | | |органічні, в інших |використаних матеріалів | | | |товарних позиціях не |не перевищує 50% | | | |зазначені; готові |франко-завод ціни | | | |суміші для видалення |продукту | | | |фарб або лаків | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 3818 |Елементи хімічні |Виробництво, у якому | | | |леговані, призначені |вартість усіх | | | |для використання в |використаних матеріалів | | | |електроніці, у формі |не перевищує 50% | | | |дисків, пластин тощо;|франко-завод ціни | | | |хімічні сполуки |продукту | | | |леговані, призначені | | | | |для використання в | | | | |електроніці | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 3819 |Гальмівні рідини |Виробництво, у якому | | | |гідравлічні та інші |вартість усіх | | | |готові рідкі суміші |використаних матеріалів | | | |для гідравлічних |не перевищує 50% | | | |трансмісій, без |франко-завод ціни | | | |вмісту нафти або |продукту | | | |нафтопродуктів, | | | | |одержаних із | | | | |бітумінозних | | | | |мінералів, або із | | | | |вмістом нафти чи | | | | |нафтопродуктів менш | | | | |ніж 70 мас. % | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 3820 |Антифризні препарати |Виробництво, у якому | | | |та готові рідкі |вартість усіх | | | |протиобліднювальні |використаних матеріалів | | | |суміші |не перевищує 50% | | | | |франко-завод ціни | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | Ex 3821 |Середовища |Виробництво, у якому | | | |культуральні для |вартість усіх | | | |вирощування |використаних матеріалів | | | |мікроорганізмів (у |не перевищує 50% | | | |тому числі вірусів та|франко-завод ціни | | | |подібних) або з |продукту | | | |рослинних, людських | | | | |або тваринних клітин | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 3822 |Реагенти діагностичні|Виробництво, у якому | | | |або лабораторні на |вартість усіх | | | |підкладці і |використаних матеріалів | | | |приготовлені (готові)|не перевищує 50% | | | |діагностичні або |франко-завод ціни | | | |лабораторні реагенти |продукту | | | |на підкладці чи без | | | | |неї, крім зазначених | | | | |у товарних позиціях | | | | |3002 або 3006; | | | | |сертифіковані | | | | |еталонні матеріали | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 3823 |Промислові | | | | |монокарбонові жирні | | | | |кислоти; кислотні | | | | |олії після | | | | |рафінування; | | | | |промислові жирні | | | | |спирти: | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Промислові |Виробництво з матеріалів| | | |монокарбонові жирні |будь-якої товарної | | | |кислоти; кислотні |позиції, за винятком | | | |олії після |тієї, до якої належить | | | |рафінування |продукт | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Промислові жирні |Виробництво з матеріалів| | | |спирти |будь-якої товарної | | | | |позиції, у тому числі | | | | |інших матеріалів з | | | | |товарної позиції 3823 | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 3824 |Готові сполучні | | | | |суміші, які | | | | |використовуються під | | | | |час виробництва | | | | |ливарних форм або | | | | |ливарних стрижнів; | | | | |хімічна продукція та | | | | |препарати хімічної | | | | |або суміжних із нею | | | | |галузей промисловості| | | | |(у тому числі | | | | |препарати, що | | | | |складаються із | | | | |сумішей природних | | | | |продуктів), в інших | | | | |товарних позиціях не | | | | |зазначені: | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |такі, що походять з |Виробництво з матеріалів|Виробництво,| | |цієї Групи: |будь-яких товарних |при якому | | |- - Готові сполучні |позицій, за винятком |вартість | | |суміші, які |тих, до якої належить |усіх | | |використовуються під |продукт. Однак |використаних| | |час виробництва |матеріали, які належать |матеріалів | | |ливарних форм або |до тієї самої товарної |не перевищує| | |ливарних стрижнів |групи, що й продукт, |40% ціни | | |- - Кислоти |можуть бути використані |франко-завод| | |нафтенові, їх солі, |за умови, що їх загальна|продукту | | |не розчинні у воді, |вартість не перевищує | | | |та їх складні ефіри |20% франко-завод ціни | | | |- - Сорбітол, крім |продукту. | | | |сорбітолу позиції | | | | |2905 | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- - Сульфонати | | | | |нафтові, за винятком | | | | |сульфонатів лужних | | | | |металів, амонію або | | | | |етаноламінів; | | | | |тіофеновані | | | | |сульфокислоти масел, | | | | |одержаних із | | | | |бітумінозних | | | | |мінералів, та їх солі| | | | |- - Іоніти | | | | |- - Газопоглиначі для| | | | |вакуумних приладів | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- - Оксид заліза | | | | |лужний для очищення | | | | |газів | | | | |- - Аміачна газова | | | | |рідина та отриманий | | | | |оксид у результаті | | | | |очищення вугілля | | | | |газом | | | | |- - Сульфонафтеневі | | | | |кислоти їх нерозчинні| | | | |у воді солі, їх | | | | |складні ефіри | | | | |- - Сивушне масло та | | | | |диппельне масло | | | | |- - Суміші солей, що | | | | |мають різні аніони | | | | |- - Копіювальні пасти| | | | |на основі желатину, | | | | |на паперовій або | | | | |текстильній основі | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Інші |Виробництво, у якому | | | | |вартість усіх | | | | |використаних матеріалів | | | | |не перевищує 50% | | | | |франко-завод ціни | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 3901 до 3915 |Полімери етилену в | | | | |первинних формах, | | | | |обрізки та відходи | | | | |від полімерів | | | | |етилену, крім позицій| | | | |ex 3907 та 3912, для | | | | |яких правила | | | | |викладено нижче: | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Продукти адитивної |Виробництво, у якому: |Виробництво,| | |гомополімеризації, де|- вартість усіх |при якому | | |одиничний мономерів |використаних матеріалів |вартість | | |становить за вагою |не перевищує 50% |усіх | | |понад 99% усього |франко-завод ціни |використаних| | |змісту полімеру |продукту, та |матеріалів | | | |- в рамках наведеного |не перевищує| | | |ліміту вартість усіх |25% ціни | | | |використаних матеріалів |франко-завод| | | |Групи 39 не перевищує |продукту | | | |20% франко-завод ціни | | | | |продукту(11) | | | | | | | | | |------------ | | | | |(11) У разі, якщо товар | | | | |складається з | | | | |матеріалів, які обидва | | | | |класифікуються в | | | | |товарних позиціях з 3901| | | | |до 3906, з одного боку, | | | | |та в товарних позиціях | | | | |позиціях з 3907 до 3911,| | | | |з іншого боку, це | | | | |обмеження застосовується| | | | |лише до тих матеріалів, | | | | |які є домінуючими за | | | | |вагою у складі продукту.| | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Інші |Виробництво, у якому |Виробництво,| | | |вартість усіх |при якому | | | |використаних матеріалів |вартість | | | |Групи 39 не перевищує |усіх | | | |20% франко-завод ціни |використаних| | | |продукту(1) |матеріалів | | | | |не перевищує| | | | |25% ціни | | | | |франко-завод| | | | |продукту | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 3907 |- Співполімер |Виробництво з матеріалів| | | |виготовлений з |будь-яких товарних | | | |полікарбонату й |позицій, за винятком | | | |співполімеру |тих, до якої належить | | | |акрилонітрил- |продукт. Однак | | | |бутадинстирольного |матеріали, які належать | | | |(ABS) |до тієї самої товарної | | | | |групи, що й продукт, | | | | |можуть бути використані | | | | |за умови, що їх загальна| | | | |вартість не перевищує | | | | |50% франко-завод ціни | | | | |продукту(1). | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Поліестер |Виробництво, у якому | | | | |вартість усіх | | | | |використаних матеріалів | | | | |Групи 39 не перевищує | | | | |20% франко-завод ціни | | | | |продукту й (або) | | | | |виробництво з | | | | |полікарбонату | | | | |тетрабромо-діспенолу A | | | | |(polycarbonate of | | | | |tetrabromo-bisphenol A) | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 3912 |Целюлоза та її |Виробництво, у якому | | | |хімічні похідні, у |вартість усіх | | | |первинних формах, не |використаних матеріалів | | | |включені до інших |з тієї самої товарної | | | |товарних позицій |позиції, що й продукт не| | | | |перевищує 20% франко- | | | | |завод ціни продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 3916 до 3921 |Напівфабрикати та | | | | |вироби з пластмас; | | | | |крім позицій ex 3916,| | | | |ex 3917, ex 3920 та | | | | |ex 3921, для яких | | | | |правила викладено | | | | |нижче: | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Пласкі вироби, що |Виробництво, у якому |Виробництво,| | |пройшли обробку, крім|вартість усіх |при якому | | |обробки поверхні, або|використаних матеріалів |вартість | | |нарізані на форми, |Групи 39 не перевищує |усіх | | |відмінні від |50% франко-завод ціни |використаних| | |прямокутної (у тому |продукту |матеріалів | | |числі квадратної); | |не перевищує| | |інші продукти, що | |25% ціни | | |пройшли іншу обробку,| |франко-завод| | |крім обробки | |продукту | | |поверхні | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Інші: | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- - Продукти |Виробництво, у якому: |Виробництво,| | |адитивної |- вартість усіх |при якому | | |гомополімеризації, де|використаних матеріалів |вартість | | |одиничний мономерів |не перевищує 50% |усіх | | |становить за вагою |франко-завод ціни |використаних| | |понад 99% усього |продукту, та |матеріалів | | |змісту полімеру |- в рамках наведеного |не перевищує| | | |ліміту вартість усіх |25% ціни | | | |використаних матеріалів |франко-завод| | | |Групи 39 не перевищує |продукту | | | |20% франко-завод ціни | | | | |продукту(12) | | | | | | | | | |------------ | | | | |(12) У разі, якщо товар | | | | |складається з | | | | |матеріалів, які обидва | | | | |класифікуються в | | | | |товарних позиціях з 3901| | | | |до 3906, з одного боку, | | | | |та в товарних позиціях | | | | |позиціях з 3907 до 3911,| | | | |з іншого боку, це | | | | |обмеження застосовується| | | | |лише до тих матеріалів, | | | | |які є домінуючими за | | | | |вагою у складі продукту.| | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- - Інші |Виробництво, у якому |Виробництво,| | | |вартість усіх |при якому | | | |використаних матеріалів |вартість | | | |Групи 39 не перевищує |усіх | | | |20% франко-завод ціни |використаних| | | |продукту(1) |матеріалів | | | | |не перевищує| | | | |25% ціни | | | | |франко-завод| | | | |продукту | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 3916 та |Фасонні профілі і |Виробництво, у якому: |Виробництво,| | ex 3917 |труби |- вартість усіх |при якому | | | |використаних матеріалів |вартість | | | |не перевищує 50% |усіх | | | |франко-завод ціни |використаних| | | |продукту, та |матеріалів | | | |- в рамках наведеного |не перевищує| | | |ліміту вартість усіх |25% ціни | | | |використаних матеріалів |франко-завод| | | |однакової з продуктом |продукту | | | |позиції не перевищує 20%| | | | |франко-завод ціни | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 3920 |- Іономерні листи або|Виробництво з |Виробництво,| | |плівки |термопластичний |при якому | | | |парціальної солі, яка є |вартість | | | |кополімером з етилену, і|усіх | | | |метакрилової кислоти, |використаних| | | |частково |матеріалів | | | |нейтралізованої іонами |не перевищує| | | |металу, в основному |25% ціни | | | |цинку і натрію |франко-завод| | | | |продукту | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Листи регенерованої|Виробництво, у якому | | | |целюлози, поліаміди |вартість усіх | | | |або поліетилени |використаних матеріалів | | | | |з тієї самої товарної | | | | |позиції, до якої | | | | |належить продукт, не | | | | |перевищує 20% франко- | | | | |завод ціни продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 3921 |Фольга пластикова, |Виготовлення з вельми |Виробництво,| | |металізована |прозорої плівки |при якому | | | |поліестеру завтовшки |вартість | | | |менше 23 мікрон(13) |усіх | | | | |використаних| | | | |матеріалів | | | | |не перевищує| | | | |25% ціни | | | | |франко-завод| | | | |продукту | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 3922 до 3926 |Вироби з пластмаси |Виробництво, у якому | | | | |вартість усіх | | | | |використаних матеріалів | | | | |не перевищує 50% | | | | |франко-завод ціни | | | | |продукту | | | | | | | | | |------------ | | | | |(13) Зазначені далі | | | | |плівки вважаються дуже | | | | |прозорими: плівки, | | | | |оптичне затемнення | | | | |яких, виміряне приладом | | | | |Гарднера ASTM D 1003-16 | | | | |(Gardner Hazemeter або | | | | |Hazefactor), становить | | | | |менше 2%. | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex Група 40 |Каучук, гума та |Виробництво з матеріалів| | | |вироби з неї, крім: |будь-яких товарних | | | | |позицій, за винятком | | | | |тих, до якої належить | | | | |продукт. | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 4001 |Ламіновані пластини |Розшарування листів | | | |крепу (натурального |натурального каучуку | | | |каучуку) для взуття | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 4005 |Невулканізовані |Виробництво, у якому | | | |гумові суміші у |вартість усіх | | | |первинних формах або |використаних матеріалів,| | | |у вигляді пластин, |за винятком | | | |листів, смуг або |натурального каучуку, не| | | |стрічок |перевищує 50% франко- | | | | |завод ціни продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 4012 |Шини пневматичні або | | | | |напівпневматичні | | | | |гумові; відновлені | | | | |або ті, що вже | | | | |використовувалися; | | | | |масивні шини (литі | | | | |шини) або еластик- | | | | |шини (подушкові | | | | |шини), шинні | | | | |протектори, ободні | | | | |стрічки, гумові: | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Відновлені |Відновлення з | | | |пневматичні, масивні |використаних шин | | | |або напівпневматичні | | | | |шини резинові | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Інші |Виробництво з матеріалів| | | | |будь-яких товарних | | | | |позицій, за винятком | | | | |товарних позицій 4011 та| | | | |4012 | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 4017 |Вироби з твердої |Виробництво з твердої | | | |гуми |гуми | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex Група 41 |Шкіра необроблена та |Виробництво з матеріалів| | | |шкури (крім хутряних)|будь-яких товарних | | | |та за винятком: |позицій, за винятком | | | | |тієї, до якої належить | | | | |продукт. | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 4102 |Необроблена шкіра |Видалення шерсті зі шкір| | | |овець та ягнят без |овець або ягнят | | | |шерсті | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 4104 до 4106 |Дублені або вичинені |Оброблення первино | | | |шкури та шкіри, без |обробленої шкіри | | | |шерсті або волосся, |Або | | | |розділені або ні, |Виробництво з матеріалів| | | |але не піддані |будь-яких товарних | | | |подальшій обробці |позицій, за винятком | | | | |тієї, до якої належить | | | | |продукт. | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| |4107, 4112 та |Шкіра піддана |Виробництво з матеріалів| | | 4113 |подальшій обробці |будь-яких товарних | | | |після дублення або |позицій, за винятком | | | |вичинення, у тому |товарних позицій з 4104 | | | |числі пергаментована |до 4113 | | | |шкіри, без шерсті або| | | | |волосся, розділені | | | | |або ні, крім шкіри | | | | |товарної позиції | | | | |4114 | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 4114 |Лакована шкіра і |Виробництво з матеріалів| | | |шкіра лакова |товарних позицій з 4104 | | | |ламінована; |до 4106, 4107, 4112 або | | | |металізована шкіра |4113, за умови, що їх | | | | |загальна вартість не | | | | |перевищує 50% франко- | | | | |завод ціни продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | Група 42 |Вироби із шкіри; |Виробництво з матеріалів| | | |шорно-сідельні вироби|будь-яких товарних | | | |та упряж; дорожні |позицій, за винятком | | | |речі, дамські сумки |тієї, до якої належить | | | |та аналогічні товари;|продукт | | | |вироби з кишок тварин| | | | |(крім кетгуту з | | | | |натурального шовку) | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex Група 43 |Натуральне та штучне |Виробництво з матеріалів| | | |хутро, вироби з |будь-яких товарних | | | |нього, крім: |позицій, за винятком | | | | |тієї, до якої належить | | | | |продукт | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 4302 |Дублені або вичинені | | | | |хутряні шкіри, | | | | |складні: | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Листи, поперечники |Знебарвлення або | | | |та подібні форми |фарбування на доповнення| | | | |до обрізання та збирання| | | | |незібраних дублених та | | | | |вичинених хутряних шкір | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Інші |Виробництво з незібраних| | | | |дублених та вичинених | | | | |хутряних шкір | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 4303 |Одяг з хутра, речі |Виробництво з незібраних| | | |для одягу з хутра та |дублених та вичинених | | | |інші вироби з |хутряних шкір товарної | | | |натурального хутра |групи 4302 | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex Група 44 |Деревина і вироби з |Виробництво з матеріалів| | | |деревини, деревне |будь-яких товарних | | | |вугілля, крім: |позицій, за винятком | | | | |тієї, до якої належить | | | | |продукт | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 4403 |Деревина начорно |Виробництво з кругляку | | | |брусована |очищеного або | | | | |неочищеного від кори або| | | | |грубо нарізаного | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 4407 |Деревина розпиляна |Очищення, шліфування або| | | |або поздовжньо |з'єднання в шип | | | |колота, лущена, | | | | |обтесана, завтовшки | | | | |більше за 6 мм, | | | | |відшліфована або | | | | |з'єднана у шип | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 4408 |Листи одношарової |Склеювання, шліфування, | | | |фанери та шпону для |полірування, з'єднання | | | |клеєної фанери, |в шип | | | |завтовшки не більше | | | | |за 6 мм, склеєні, | | | | |міцна деревина, | | | | |розпиляна | | | | |поздовжньо, склеєна | | | | |або лущена, завтовшки| | | | |не більше за 6 мм, | | | | |полірована, | | | | |шліфована або | | | | |з'єднана у шип | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 4409 |Пилопродукція з | | | | |деревини (у тому | | | | |числі дощечки та фриз| | | | |для паркетного | | | | |покриття підлоги, | | | | |незібрані) у вигляді | | | | |профільованого | | | | |погонажу уздовж будь-| | | | |яких країв чи площин,| | | | |стругані або | | | | |нестругані, шліфовані| | | | |або нешліфовані, що | | | | |мають або не мають | | | | |торцеві з'єднання: | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Шліфовані або такі,|Шліфування або з'єднання| | | |що мають торцеві |торців | | | |з'єднання | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Вироби з |Нарізка крайок або | | | |закругленою крайкою і|формування | | | |фасонні вироби | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 4410 до |Вироби із закругленою|Нарізка крайок або | | | ex 4413 |крайкою і фасонні |формування | | | |вироби, у тому числі | | | | |фасонні плінтуси та | | | | |інші фасонні дошки | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 4415 |Ящики, коробки, |Виробництво з дощок, не | | | |пакувальні корзини, |нарізаних за розмірами | | | |барабани та | | | | |аналогічна тара з | | | | |деревини | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 4416 |Бочки, барила, чани, |Виробництво з | | | |діжки та інші |розщеплених планок, які | | | |бондарні вироби та їх|не пройшли подальшу | | | |частини з деревини |обробку, крім | | | | |розпилювання на дві | | | | |складові поверхні | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 4418 |- Вироби дерев'яні |Виробництво з матеріалів| | | |будівельні |будь-яких товарних | | | | |позицій, за винятком | | | | |тієї, до якої належить | | | | |продукт. Однак можуть | | | | |використовуватися панелі| | | | |з комірчастої деревини, | | | | |дранка (тонкі дошки) та | | | | |гонт. | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Вироби з |Нарізка крайок або | | | |закругленою крайкою і|формування | | | |фасонні вироби | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 4421 |Тріска сірникова; |Виробництво з деревини | | | |дерев'яні цвяхи або |будь-яких товарних | | | |нагелі для взуття |позицій, за винятком | | | | |очищеної деревини | | | | |товарної позиції 4409 | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex Група 45 |Пробка та вироби з |Виробництво з матеріалів| | | |неї, крім: |будь-яких товарних | | | | |позицій, за винятком | | | | |тієї, до якої належить | | | | |продукт | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 4503 |Вироби з натуральної |Виробництво з пробки | | | |пробки |товарної позиції 4501 | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | Група 46 |Вироби із соломи, |Виробництво з матеріалів| | | |трави еспарто та |будь-яких товарних | | | |інших матеріалів, які|позицій, за винятком | | | |використовуються для |тієї, до якої належить | | | |плетіння; кошикові |продукт | | | |вироби та плетені | | | | |вироби | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | Група 47 |Маса з деревини або з|Виробництво з матеріалів| | | |інших волокнистих |будь-яких товарних | | | |целюлозних |позицій, за винятком | | | |матеріалів; папір або|тієї, до якої належить | | | |картон, одержані з |продукт | | | |відходів та | | | | |макулатури | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex Група 48 |Папір і картон, |Виробництво з матеріалів| | | |вироби з паперової |будь-яких товарних | | | |маси, паперу або |позицій, за винятком | | | |картону, крім: |тієї, до якої належить | | | | |продукт | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 4811 |Папір і картон |Виробництво з паперових | | | |розлінований або у |матеріалів Групи 47 | | | |квадратах | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 4816 |Папір копіювальний, |Виробництво з паперових | | | |самокопіювальний та |матеріалів Групи 47 | | | |інший копіювальний | | | | |або перебивний папір | | | | |(крім паперу, | | | | |включеного до | | | | |товарної позиції | | | | |4809), трафарети для | | | | |копіювальних апаратів| | | | |та офсетні пластини з| | | | |паперу, упаковані або| | | | |неупаковані у | | | | |коробки | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 4817 |Конверти, листівки, |Виробництво: | | | |поштові листівки без |- з матеріалів будь-яких| | | |малюнків з паперу або|товарних позицій, за | | | |картону та поштовий |винятком тієї, до якої | | | |папір; коробки, |належить продукт, та | | | |сумки, пакувальні |- у якому вартість усіх | | | |конверти та |використаних матеріалів | | | |аналогічні вироби для|не перевищує 50% | | | |пакування з паперу |франко-завод ціни | | | |або картону, що |продукту | | | |містять набори | | | | |паперового | | | | |канцелярського | | | | |приладдя | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 4818 |Туалетний папір |Виробництво з паперових | | | | |матеріалів Групи 47 | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 4819 |Ящики, коробки, |Виробництво: | | | |мішки, пакувальні |- з матеріалів будь-яких| | | |конверти, пакунки та |товарних позицій, за | | | |інша тара з паперу, |винятком тієї, до якої | | | |картону, целюлозної |належить продукт, та | | | |вати або полотна з |- у якому вартість усіх | | | |целюлозних волокон |використаних матеріалів | | | | |не перевищує 50% | | | | |франко-завод ціни | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 4820 |Блокноти для листів |Виробництво, у якому | | | | |вартість усіх | | | | |використаних матеріалів | | | | |не перевищує 50% | | | | |франко-завод ціни | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 4823 |Інші папір, картон, |Виробництво з паперових | | | |целюлозна вата і |матеріалів Групи 47 | | | |полотна з целюлозних | | | | |волокон розрізані за | | | | |певною формою або | | | | |розмірами | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex Група 49 |Друкована продукція, |Виробництво з матеріалів| | | |періодичні видання |будь-яких товарних | | | |або інша продукція |позицій, за винятком | | | |поліграфічної |тієї, до якої належить | | | |промисловості; |продукт | | | |рукописи або | | | | |машинописні тексти й | | | | |плани: крім: | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 4909 |Поштові листівки |Виробництво з матеріалів| | | |(поштові картки) |будь-яких товарних | | | |друковані або |позицій, за винятком | | | |ілюстровані; |товарних позицій 4909 та| | | |друковані листівки з |4911 | | | |надрукованими | | | | |вітаннями, | | | | |оголошеннями або | | | | |повідомленнями, | | | | |ілюстровані або | | | | |неілюстровані, з | | | | |конвертами чи без | | | | |конвертів, з | | | | |прикрасами чи без | | | | |прикрас | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 4910 |Друковані календарі | | | | |різноманітні, у тому | | | | |числі відривні: | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Календарі "вічного"|Виробництво: | | | |типу або з замінними |- з матеріалів будь-яких| | | |частинами на іншій |товарних позицій, за | | | |основі ніж папір чи |винятком тієї, до якої | | | |картон |належить продукт, та | | | | |- у якому вартість усіх | | | | |використаних матеріалів | | | | |не перевищує 50% | | | | |франко-завод ціни | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- Інші |Виробництво з матеріалів| | | | |будь-яких товарних | | | | |позицій, за винятком | | | | |товарних позицій 4909 та| | | | |4911 | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex Група 50 |Шовк; крім: |Виробництво з матеріалів| | | | |будь-яких товарних | | | | |позицій, за винятком | | | | |тієї, до якої належить | | | | |продукт | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex 5003 |Відходи шовкові (у |Кардо- або | | | |тому числі кокони, не|гребенечесання відходів | | | |придатні для |шовку | | | |розмотування, відходи| | | | |коконних ниток та | | | | |розпушені відходи) | | | | |піддані кардо- або | | | | |гребенечесанню | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 5004 до |Нитки шовкові та |Виробництво з(14): | | | ex 5006 |пряжа з шовкових | | | | |відходів |----------- | | | | |(14) Для спеціальних | | | | |умов, що стосуються | | | | |продукції з суміші | | | | |текстильних матеріалів, | | | | |див. додаток 1 - | | | | |"Вступні пояснення", | | | | |пояснення 5. | | | | |- коконів шовкопряда або| | | | |відходів шовку, підданих| | | | |кардо- або | | | | |гребенечесанню або | | | | |інакше оброблених для | | | | |прядіння, | | | | |- інших натуральних | | | | |волокон, що не | | | | |піддавалися кардо- або | | | | |гребенечесанню або не | | | | |були інакше оброблених | | | | |для прядіння, | | | | |- хімічних матеріалів | | | | |або текстильної маси, | | | | |або | | | | |- матеріалів для | | | | |виробництва паперу | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 5007 |Тканини з шовкових | | | | |ниток або з шовкових | | | | |відходів: | | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- у тому числі |Виробництво з | | | |прогумовані нитки |однониттєвої пряжі(1) | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | |- інші |Виробництво з(1): | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | | |- кокосової пряжі, | | | | |- натуральних волокон, | | | | |- хімічних штапельних | | | | |волокон, що не | | | | |піддавалися кардо- або | | | | |гребенечесанню або не | | | | |були інакше оброблених | | | | |для прядіння, | | | | |або текстильної маси, | | | | |або | | | | |- паперу | | | | |або | | | | |друкування, що | | | | |супроводжується | | | | |принаймні двома | | | | |підготовчими та | | | | |кінцевими операціями | | | | |(такими як промивання, | | | | |очищення, відбілювання, | | | | |гаряча обробка, | | | | |лощення, обробка проти | | | | |зсідання, постійна | | | | |оброблення, дебатування,| | | | |просочування, очистка | | | | |від вузлів), де вартість| | | | |використаної непечатної | | | | |тканини не перевищує | | | | |47,5% ціни франко-завод | | | | |продукту | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | ex Група 51 |Вовна, тонкий чи |Виробництво з матеріалів| | | |грубий волос тварин; |будь-яких товарних | | | |пряжа і тканини з |позицій, за винятком | | | |кінського волосу; |тієї, до якої належить | | | |крім: |продукт | | |--------------+---------------------+------------------------+------------| | 5106 до 5110 |Пряжа або вовна з |Виробництво з(15): | | | |тонкого або грубого | | | | |волосу тварин або |------------ | | | |кінського волосу |(15) Для спеціальних | | | | |умов, що стосуються | | | | |продукції з суміші | | | | |текстильних матеріалів, | | | | |див. додаток 1 - | | | | |"Вступні пояснення", | | | | |пояснення 5. | | | | |- коконів шовкопряда або| | | | |відходів шовку, підданих| | | | |кардо- або | | | | |гребенечесанню або | | | | |інакше оброблених для | | | | |прядіння, | | | | |- натуральних волокон, | | |