Document z2084-12, valid, current version — Adoption on October 22, 2012
( Last event — Entry into force, gone December 29, 2012. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.10.2012  № 538/1109


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2012 р.
за № 2084/22396

Про затвердження Порядку централізованого обліку видобутку нафти, природного газу, газового конденсату, супутньої пластової води, а також закачки в пласти води та газу

Відповідно до статті 37 Закону України «Про нафту і газ» та з метою удосконалення обліку видобутку нафти, природного газу, газового конденсату, супутньої пластової води, а також закачки в пласти води та газу НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок централізованого обліку видобутку нафти, природного газу, газового конденсату, супутньої пластової води, а також закачки в пласти води та газу, що додається.

2. Установити, що цей Порядок є обов'язковим до виконання всіма суб'єктами господарювання, якими здійснюється видобуток нафти, природного газу, газового конденсату, супутньої пластової води, а також здійснюється закачка в пласти води та газу.

3. Державній службі геології та надр України (Проскуряков О.А.) до 31 грудня 2012 року вжити заходів щодо внесення змін до угод про умови користування надрами, які є невід’ємною частиною спеціальних дозволів на користування надрами в частині встановлення спеціального вимірювального обладнання, яке сертифіковане відповідно до законодавства.

4. Державній службі геології та надр України (Проскуряков О.А.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби геології та надр України Проскурякова О.А. та Голову Державної податкової служби України Клименка О.В.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр екології та природних
ресурсів України


Е.А. Ставицький

Міністр фінансів України

Ю.В. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України,
Міністерства фінансів України
22.10.2012 № 538/1109


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2012 р.
за № 2084/22396

ПОРЯДОК
централізованого обліку видобутку нафти, природного газу, газового конденсату, супутньої пластової води, а також закачки в пласти води та газу

1. Цей Порядок установлює єдину процедуру централізованого обліку обсягів видобутих нафти, природного газу (газ природний, у тому числі газ, розчинений у нафті (нафтовий (попутний) газ), етан, пропан, бутан, газ (метан) вугільних родовищ, газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу, газ колекторів щільних порід), газового конденсату (далі - вуглеводнева сировина), супутньої пластової води, а також закачки в пласти води та природного газу за кожним родовищем (покладом) та/або окремим об’єктом ділянок надр (окремої свердловини або групи свердловин), на яких реалізують інвестиційні проекти (програми, договори) з нарощування видобутку вуглеводневої сировини (далі - ділянки надрокористування).

2. Дія цього Порядку поширюється на відносини, що виникають у суб’єктів господарювання під час здійснення господарської діяльності з геологічного вивчення на стадії дослідно-промислової розробки та/або видобування (промислової експлуатації) вуглеводневої сировини, яка провадиться на ділянках надрокористування.

Для цілей цього Порядку користувачами надр вважаються особи, визначені статтею 13 Кодексу України про надра та інвестиційними проектами (програмами, договорами) з нарощування видобутку вуглеводневої сировини, що укладені з дотриманням вимог пункту 258.4 статті 258 розділу X та підпункту 263.9.2 пункту 263.9 статті 263 розділу XI Податкового кодексу України (далі - надрокористувачі).

3. Під час облаштування ділянок надрокористування надрокористувачі встановлюють сертифіковане відповідно до законодавства спеціальне вимірювальне обладнання.

Перед введенням спеціального вимірювального обладнання в експлуатацію надрокористувач надає Державній службі геології та надр України письмову заяву, до якої додається затверджена схема руху видобутої вуглеводневої сировини на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції.

Спеціальне вимірювальне обладнання пломбується представниками Державної служби геології та надр України не пізніше ніж у місячний строк з дня подання письмової заяви, про що складається акт про збереження пломб (опломбування).

Збереження пломб забезпечується надрокористувачем.

4. Кількість видобутої з надр кожного виду вуглеводневої сировини, супутньої пластової води, а також обсяги закачаної в пласти води та природного газу визначаються в одиницях маси (тоннах) та в одинцях об’єму (метрах кубічних).

Обліку підлягають обсяги кожного виду вуглеводневої сировини, супутньої пластової води, а також обсяги закачаної в пласти води та природного газу в межах кожної ділянки надрокористування, їх втрати, що мали місце під час провадження господарської діяльності при користуванні надрами, а також обсяг виробничо-технологічних витрат у технологічних операціях з видобування, які підлягають інструментальному заміру.

5. Спеціальне вимірювальне обладнання підлягає державному метрологічному контролю шляхом періодичних повірок відповідно до чинного законодавства.

Застосування спеціального вимірювального обладнання забезпечує:

реєстрацію, зберігання та передачу інформації про результати вимірювань кількості кожного виду вуглеводневої сировини, об’єму супутньої пластової води, а також закачки в пласти води та природного газу в межах кожної ділянки надрокористування щодня;

реєстрацію відпрацьованого часу в межах кожної ділянки надрокористування.

Вимірювання кількості кожного виду вуглеводневої сировини, супутньої пластової води, а також закачки в пласти води та природного газу здійснюється в безперервному режимі.

Інформація про кількість видобутої кожного виду вуглеводневої сировини за умови, що це передбачено в угоді про умови користування надрами, повинна в автоматизованому режимі передаватися до Централізованої системи обліку видобутку нафти, природного газу, газового конденсату, супутньої пластової води, а також закачки в пласти води та газу Державної служби геології та надр (далі - Централізована система обліку), а також до Державної податкової служби України.

Надрокористувачі повинні забезпечувати працездатність спеціального вимірювального обладнання шляхом його регулярного технічного сервісного обслуговування.

6. У разі виходу з ладу спеціального вимірювального обладнання надрокористувачі повинні вжити всіх необхідних заходів щодо його відновлення протягом 15 календарних днів.

У такому разі середньомісячним обсягом видобутку вуглеводневої сировини вважається обсяг середньомісячного видобутку за попередній календарний місяць, який розраховується на підставі даних спеціального вимірювального обладнання протягом останнього  календарного місяця, що передував виходу з ладу такого обладнання.

7. У випадку зміни схеми руху видобутої вуглеводневої сировини на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції надрокористувач у 15-денний строк від дати затвердження такої схеми руху видобутої вуглеводневої сировини надає інформацію до Державної служби геології та надр України.

8. Державний контроль за обліком видобутку нафти, газу та супутніх компонентів здійснюється Державною службою геології та надр України під час здійснення державного контролю за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним використанням надр України.

Директор Юридичного
департаменту Міністерства
екології та  природних
ресурсів України
О.П. Миргородський

Директор Департаменту
фінансів  виробничої сфери
та майнових відносин
Міністерства фінансів України
С.І. Мельниченкоon top