Про затвердження Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів
Держкомрибгосп України, Мінекономіки (до2000р.), Мінфін України [...]; Наказ, Інструкція від 24.12.1999167/156/299/300/650
Документ z0017-00, поточна редакція — Прийняття від 24.12.1999
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 14.01.2000. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 167/156/299/300/650 від 24.12.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
14 січня 2000 р.
vd991224 vn167/156/299/300/650 за N 17/4238

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання рибних
та інших водних живих ресурсів

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 6
квітня 1998 р. N 449 ( 449-98-п ) "Про затвердження Порядку
справляння плати за спеціальне використання рибних та інших водних
живих ресурсів і нормативів плати за їх спеціальне використання"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про порядок обчислення та внесення
платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих
ресурсів у новій редакції, що додається, та ввести її в дію через
10 днів після реєстрації цього наказу. 2. Спільний наказ від 28 грудня 1996 року
N 221/165/276/161/48 ( z0002-97 ) "Про затвердження Інструкції про
порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання
рибних та інших водних живих ресурсів" вважати таким, що втратив
чинність з дня введення в дію зазначеної інструкції.
Голова Державного комітету
рибного господарства України М.М.Шведенко
Міністр економіки України В.В.Роговий
Міністр фінансів України І.Ю.Мітюков
Міністр охорони навколишнього
природного середовища та ядерної
безпеки України В.Я.Шевчук
Голова Державної податкової
адміністрації України М.Я.Азаров
Затверджено
Наказ Державного комітету рибного
господарства України, Міністерства економіки
України, Міністерства фінансів України,
Міністерства охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки
України, Державної податкової адміністрації
України від 24.12.99 N 167/156/299/300/650
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2000 р.
за N 17/4238
Інструкція
про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне
використання рибних та інших водних живих ресурсів
1. Загальні положення
1.1. Інструкція про порядок обчислення та внесення платежів
за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів
(надалі - Інструкція) розроблена на підставі постанови Кабінету
Міністрів України від 06.04.98 N 449 ( 449-98-п ) "Про
затвердження Порядку справляння плати за спеціальне використання
рибних та інших водних живих ресурсів і нормативів плати за їх
спеціальне використання". Інструкція передбачає порядок обчислення та внесення платежів
за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів. 1.2. До спеціального використання належать усі види
користування водними живими ресурсами (за винятком любительського
і спортивного рибальства у водоймах загального користування), що
здійснюються з їх вилученням (добуванням, збиранням тощо) з
природного середовища. 1.3. Терміни, що вживаються в цій Інструкції, мають таке
значення: Рибні та інші водні живі ресурси (надалі - водні живі
ресурси) - сукупність водних організмів, життя яких постійно або
на окремих стадіях розвитку неможливе без перебування
(знаходження) у воді. Користувачі водних живих ресурсів (надалі - користувачі) -
підприємства, установи, організації та громадяни, які здійснюють
спеціальне використання водних живих ресурсів загальнодержавного
значення. Ліміт спеціального використання водних живих ресурсів (надалі
- ліміт) - дозволений, обсяг вилучення водних живих ресурсів з
природного середовища. Квота спеціального використання водних живих ресурсів (надалі
- квота) - частка ліміту, яка виділяється користувачу. Дозвіл на спеціальне використання водних живих ресурсів
(надалі - дозвіл) - це офіційний документ, який засвідчує право
користувача на спеціальне використання водних живих ресурсів у
межах затверджених лімітів.
2. Порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне
використання водних живих ресурсів
2.1. Справляння плати здійснюється після отримання в
установленому порядку користувачами квот. 2.2. Користувач зобов'язаний вести облік вилучених водних
живих ресурсів наростаючим підсумком з початку року та щокварталу
складати в двох примірниках розрахунок за встановленою формою
згідно з додатком. Один примірник розрахунку подається державному
податковому органу за місцем реєстрації користувача як суб'єкта
господарської діяльності, другий - органу рибоохорони
Держкомрибгоспу України, в зоні діяльності якого користувач
здійснює вилучення водних живих ресурсів, не пізніше 20 числа
місяця, наступного за звітним кварталом. 2.3. Розмір плати за спеціальне використання водних живих
ресурсів обчислюється користувачем самостійно відповідно до пункту
5 Порядку справляння плати за спеціальне використання рибних та
інших водних живих ресурсів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 6.04.98 N 449. Якщо одночасно здійснюється спеціальне використання декількох
видів водних живих ресурсів, то плата розраховується за кожний вид
окремо. Обчислення плати за групу видів водних живих ресурсів, у тому
числі й тих, що віднесені до крупного і дрібного частика, не
розподіленого за видами риб, здійснюється за видом, що переважає в
уловах. 2.4. Аванс за спеціальне використання водних живих ресурсів
уноситься користувачем після отримання повідомлення
Держкомрибгоспу України про виділення квоти. 2.5. Для заліку витрат на здійснені в попередні періоди
рибоводно-меліоративні роботи та роботи з відтворення водних живих
ресурсів користувачі подають державним податковим органам разом з
розрахунком платежів за спеціальне використання водних живих
ресурсів, зазначеним у пункті 2.2 цієї Інструкції, документ
установленої форми, який підтверджує виконання користувачем
рибоводно-меліоративних робіт, робіт з відтворення водних живих
ресурсів. 2.6. Платежі за спеціальне використання водних живих ресурсів
уносяться користувачем не пізніше 25 числа місяця, наступного за
звітним кварталом. 2.7. Плата за спеціальне використання водних живих ресурсів
сплачується до Державного бюджету України. 2.8. Унесення плати за спеціальне використання водних живих
ресурсів не звільняє користувачів від сплати штрафів та
відшкодування збитків, заподіяних унаслідок порушення вимог
законодавства. За перевищення квоти вилову користувачі несуть
відповідальність згідно з правилами рибальства. 2.9. Користувачі несуть відповідальність за повноту
обчислення і своєчасне внесення до бюджету плати за спеціальне
використання водних живих ресурсів згідно з чинним законодавством. 2.10. Плата за спеціальне використання водних живих ресурсів
не справляється з користувачів, зазначених у пункті 4 Порядку
справляння плати за спеціальне використання рибних та інших водних
живих ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 6.04.98 N 449.
3. Контроль за визначенням обсягів, обліком, розрахунками та
своєчасністю сплати за спеціальне використання водних живих
ресурсів
3.1. Контроль за достовірністю звітних даних про обсяги
використання водних живих ресурсів здійснюють органи рибоохорони
Держкомрибгоспу України. 3.2. Контроль за обчисленням і внесенням плати за спеціальне
використання водних живих ресурсів здійснюють державні податкові
органи та органи рибоохорони Держкомрибгоспу України.
Начальник управління економіки,
ціноутворення, організації та оплати
праці Держкомрибгоспу України О.І.Куць
Додаток
до пункту 2.2. Інструкції про порядок
обчислення та внесення платежів за
спеціальне використання рибних та
інших водних живих ресурсів _____________________________________
(назва державного податкового органу) _____________________________________
(назва органу рибоохорони)
Розрахунок
платежів за спеціальне використання рибних та
інших водних живих ресурсів ______________________________________________________________ ______________________________________________________________
(повна офіційна назва користувача рибних та інших водних
живих ресурсів)
за ______________________ 200__ року
------------------------------------------------------------------ Вид ресурсів |Виділена |Фактично |Норматив |Нараховано | |квота, |виловлено |плати за |за звітний | |тонн |(добуто), |спеціальне |період, | | | тонн |використання | грн. | | | |ресурсів, | | | | | грн. | | ---------------+----------+------------+-------------+-----------| _______________|__________|____________|_____________|___________| _______________|__________|____________|_____________|___________| _______________|__________|____________|_____________|___________| | | | | | Разом: | | | | | ------------------------------------------------------------------
Розмір плати за всю виділену квоту __________________________ грн.
Розмір авансу за одержання квоти
(5% від вартості квоти) ____________________________________ грн.
Фактично сплачено за отримання квоти ________________________ грн.
Сплачено за попередніми
щоквартальними розрахунками _________________________________ грн.
Витрати на відтворення рибних та інших живих
ресурсів ____________________________________________________ грн. __________________________________________________________________
(назва, дата, номер документа, який підтверджує виконання
користувачем рибоводно-меліоративних робіт, робіт з відтворення
водних живих ресурсів)
Підлягає сплаті до Державного бюджету за звітний
період ______________________________________________________ грн.
Керівник підприємства __________________________________
Головний бухгалтер _____________________________________
"___"_____________ 200__ рокувгору