Документ z0062-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.06.2018, підстава - v0061500-18

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

19.12.2013  № 524


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 січня 2014 р.
за № 62/24839

Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення об’єктами нагляду (оверсайта) законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 815 від 25.11.2015
№ 30 від 25.01.2016
№ 11 від 13.02.2017
№ 61 від 07.06.2018}

Відповідно до статті 7 Закону України “Про Національний банк України”, статті 41 Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення об’єктами нагляду (оверсайта) законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні (далі - Положення), що додається.

2. Генеральному департаменту інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н.Б.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома платіжних організацій платіжних систем, створених резидентами, членів/учасників платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури.

3. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова

І.В. Соркін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
19.12.2013 № 524


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 січня 2014 р.
за № 62/24839

ПОЛОЖЕННЯ
про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення об’єктами нагляду (оверсайта) законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні

тексті Положення слова "Комісія Національного банку" у всіх відмінках замінено словами "Комітет з питань нагляду" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 815 від 25.11.2015}

I. Основні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статті 7 Закону України “Про Національний банк України”, статті 41 Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” (далі - Закон), інших законодавчих актів та нормативно-правових актів Національного банку України.

2. Це Положення встановлює порядок пред’явлення Національним банком України (далі - Національний банк) вимог до об’єктів нагляду (оверсайта) щодо усунення порушень Закону, нормативно-правових актів Національного банку з питань діяльності в Україні платіжних систем та систем розрахунків (далі - платіжні системи), а також переказу коштів (далі - законодавство України) та застосування до них заходів впливу за порушення законодавства України, визначених статтею 41 Закону.

3. Терміни, які використовуються в цьому Положенні, уживаються в таких значеннях:

застосування іноземними державами або міждержавними об'єднаннями, або міжнародними організаціями санкцій до об'єктів нагляду (оверсайта), що становлять загрозу безперервному, надійному та ефективному функціонуванню платіжних систем (далі - застосування іноземних санкцій), - факт прийняття іноземною державою, міждержавним об'єднанням або міжнародною організацією рішення про застосування до об'єкта нагляду (оверсайта) санкцій;

{Пункт 3 розділу І доповнено новим абзацом другим згідно з Постановою Національного банку № 11 від 13.02.2017}

зупинення надання окремих видів послуг - тимчасова, на визначений строк, заборона об’єкту нагляду (оверсайта) надавати окремі види послуг у платіжній системі;

обмеження надання окремих видів послуг - тимчасова, на визначений строк, заборона об’єкту нагляду (оверсайта) надавати окремі види послуг у платіжній системі без урахування установлених обмежень за видом/обсягом/сумою/колом осіб;

план заходів - документ, що складається об’єктом нагляду (оверсайта) та містить строки виконання та перелік заходів, які має вжити об’єкт нагляду (оверсайта) для усунення порушень законодавства України;

повідомлення про відновлення надання послуг - повідомлення Національного банку про відновлення надання об’єктом нагляду (оверсайта) послуг у платіжній системі, надання яких було обмежено/зупинено на підставі відповідного рішення Національного банку;

послуга в платіжній системі - послуга з переказу коштів або послуга  платіжної інфраструктури, що надається юридичною особою відповідно до правил платіжної системи та договору, укладеного з платіжною організацією платіжної системи;

припинення надання окремих видів послуг - безстрокова заборона надавати об’єктом нагляду (оверсайта) окремі види послуг у платіжній системі.

бзац восьмий пункту 3 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 815 від 25.11.2015}

4. Інші терміни в цьому Положенні вживаються відповідно до визначень, наведених у законодавстві України.

II. Заходи впливу, що застосовуються Національним банком

1. Національний банк за порушення об’єктами нагляду (оверсайта), якими є платіжні організації платіжних систем та систем розрахунків, члени/учасники платіжних систем (далі - учасники платіжних систем), оператори послуг платіжної інфраструктури, вимог законодавства України адекватно вчиненим порушенням має право застосувати до них заходи впливу, до яких належать:

1) проведення переговорів з особами, які є об’єктами нагляду (оверсайта), стосовно необхідності приведення їх діяльності у відповідність до встановлених законодавством України вимог;

2) письмове застереження щодо усунення порушень;

3) обмеження, зупинення чи припинення надання окремих видів послуг у платіжних системах в Україні;

4) накладання штрафів на посадових осіб юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які є об’єктами нагляду (оверсайта), відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення у порядку, визначеному Положенням про порядок накладення адміністративних штрафів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 року № 563, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2002 року за № 62/6350 (зі змінами);

5) виключення платіжної системи/учасника платіжної системи/оператора послуг платіжної інфраструктури з реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі - реєстр платіжних систем);

6) заборона здійснення діяльності в Україні.

2. Національний банк застосовує заходи впливу до об’єктів нагляду (оверсайта) не пізніше шести місяців від дати виявлення порушення законодавства України за наявності підстав, визначених у пункті 1 розділу III цього Положення.

Національний банк має право застосувати заходи впливу у зв'язку із застосуванням іноземних санкцій протягом строку їх дії, починаючи з дня офіційного опублікування (оприлюднення) інформації про застосування іноземних санкцій.

{Пункт 2 розділу ІІ доповнено новим абзацом другим згідно з Постановою Національного банку № 11 від 13.02.2017}

У разі виявлення в діяльності об’єкта нагляду (оверсайта) порушень банківського законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, матеріали про порушення розглядаються та рішення про застосування заходів впливу приймаються в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку щодо застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства.

III. Підстави та порядок застосування заходів впливу Національним банком

1. Національний банк має право в порядку, установленому цим розділом, застосовувати до об’єктів нагляду (оверсайта) заходи впливу на підставі:

результатів (матеріалів) перевірок об’єктів нагляду (оверсайта) щодо дотримання ними вимог законодавства України;

документів (документально підтверджених фактів), що містять інформацію, яка свідчить про порушення законодавства України, у тому числі отриману від відповідних органів інших держав, міждержавних об'єднань або міжнародних організацій, органів державної влади України, та/або офіційно опубліковану (оприлюднену, у тому числі шляхом розміщення на їх офіційних веб-сайтах) ними інформацію про застосування іноземних санкцій;

{Абзац третій пункту 1 розділу ІІІ в редакції Постанови Національного банку № 11 від 13.02.2017}

результатів аналізу документів (інформації), отриманих від об’єктів нагляду (оверсайта) з питань діяльності платіжних систем та переказу коштів;

аналізу дотримання строків та повноти подання  інформації (звітності) з питань діяльності платіжних систем та переказу коштів Національному банку, якщо подання такої інформації (звітності) передбачено законодавством України;

контролю за наданням інформації, документів або їх копій з питань діяльності платіжних систем та переказу коштів, а також діяльності об’єкта нагляду (оверсайта) за письмовим запитом Національного банку в установлені строки;

контролю за усуненням об’єктами нагляду (оверсайта) виявлених порушень законодавства України.

2. Заходи впливу, що застосовуються Національним банком до об’єктів нагляду (оверсайта), мають бути адекватними порушенням, які ними були допущені.

Вибір адекватних заходів впливу, які застосовуються до об’єктів нагляду (оверсайта) відповідно до законодавства України та цього Положення, має здійснюватися з урахуванням:

характеру виявлених порушень;

причин, які зумовили виникнення порушень;

ужитих об’єктами нагляду (оверсайта) заходів для усунення виявлених порушень;

розміру можливих негативних наслідків для  учасників/операторів послуг платіжної інфраструктури/користувачів платіжної системи.

3. Рішення про застосування заходу впливу до об’єкта нагляду (оверсайта) (далі - рішення про застосування заходу впливу) приймає Правління Національного банку, Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (далі - Комітет з питань нагляду) відповідно до цього Положення.

ункт 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 815 від 25.11.2015}

4. Рішення про застосування заходу впливу має містити назву заходу впливу, опис виявлених порушень з посиланням на норми законодавства України, які порушені об’єктом нагляду (оверсайта), та оформлюється у встановленому Національним банком порядку.

Рішення Національного банку про застосування заходу впливу є обов’язковим для виконання.

5. Національний банк надсилає рішення про застосування заходу впливу об’єкту нагляду (оверсайта) згідно з установленими Національним банком вимогами щодо пересилання документів з грифом обмеження доступу рекомендованим листом із повідомленням про вручення, за винятком випадків, передбачених цим Положенням. Вимога щодо пересилання документів з грифом обмеження доступу не поширюється на рішення про обмеження, зупинення чи припинення надання окремих видів послуг у платіжних системах в Україні, виключення платіжної системи/учасника платіжної системи/оператора послуг платіжної інфраструктури з реєстру платіжних систем та заборони здійснення діяльності в Україні.

ункт 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 815 від 25.11.2015, № 11 від 13.02.2017}

6. Національний банк може запросити для надання пояснень керівника (представника) об’єкта нагляду (оверсайта) у разі розгляду Правлінням Національного банку, Комітетом з питань нагляду питання щодо застосування заходів впливу.

Запрошення надсилається електронною поштою (або на паперових носіях) не пізніше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання Правління Національного банку, Комітету з питань нагляду.

Нез’явлення запрошеної особи на засідання Правління Національного банку, Комітету з питань нагляду не є підставою для відкладення розгляду Правлінням Національного банку, Комітетом з питань нагляду питання щодо застосування заходів впливу до об’єкта нагляду (оверсайта).

7. Національний банк може в установленому цим Положенням порядку відмінити/достроково відмінити застосовані заходи впливу. Рішення про відміну/дострокову відміну застосованого заходу впливу приймає Правління Національного банку, Комітет з питань нагляду в межах своїх повноважень.

ункт 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 815 від 25.11.2015}

8. Застосування заходів впливу до об’єктів нагляду (оверсайта) за порушення законодавства України не звільняє від адміністративної відповідальності винних у вчиненні порушень посадових осіб об’єктів нагляду (оверсайта).

9. Рішення про застосування заходу впливу може бути оскаржене в судовому порядку. Оскарження не зупиняє виконання рішення.

IV. Пред’явлення Національним банком вимоги щодо усунення порушень

1. Національний банк має право вимагати від об’єктів нагляду (оверсайта) усунення порушень вимог законодавства України шляхом направлення об’єктам нагляду (оверсайта) листа з відповідною вимогою (далі - письмова вимога).

2. Письмова вимога складається на бланку Національного банку та надсилається об’єкту нагляду (оверсайта) рекомендованим листом із повідомленням про вручення. У письмовій вимозі зазначаються:

{Абзац перший пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 815 від 25.11.2015}

назва документа “Письмова вимога”;

повне найменування та місцезнаходження об’єкта нагляду (оверсайта);

вчинені порушення з посиланням на норми законодавства України, які порушені об’єктом нагляду (оверсайта);

вимоги щодо вжиття об’єктом нагляду (оверсайта) заходів для усунення порушень у строки, установлені Національним банком;

рекомендації об’єкту нагляду (оверсайта) з метою запобігання порушенням законодавства України в подальшій діяльності (за потреби).

3. Об'єкт нагляду (оверсайта) зобов'язаний подати Національному банку не пізніше п'яти робочих днів від дати отримання письмової вимоги план заходів, які об'єкт нагляду (оверсайта) зобов'язується вжити для усунення порушень законодавства України та/або виконання рекомендацій з метою запобігання порушенням законодавства України в подальшій діяльності в установлені Національним банком строки.

Після закінчення строку, визначеного в письмовій вимозі, об'єкт нагляду (оверсайта) не пізніше п'яти робочих днів зобов'язаний надати Національному банку звіт про виконання плану заходів та належним чином засвідчені копії відповідних документів, що підтверджують усунення об'єктом нагляду (оверсайта) порушень законодавства України, та/або виконання рекомендацій з метою запобігання порушенням законодавства України в подальшій діяльності.

ункт 3 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 11 від 13.02.2017}

V. Проведення переговорів

1. Національний банк за порушення об’єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України, що не впливають на безперервність функціонування платіжної системи та послуги, які надаються учасникам платіжної системи та їх користувачам, має право застосувати такий захід впливу, як проведення переговорів з особами, які є об’єктами нагляду (оверсайта), стосовно необхідності приведення їх діяльності у відповідність до встановлених законодавством України вимог (далі - рішення про проведення переговорів).

2. Рішення про проведення переговорів приймає Комітет з питань нагляду.

{Абзац перший пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 815 від 25.11.2015}

У рішенні про проведення переговорів зазначаються:

назва заходу впливу;

найменування об’єкта нагляду (оверсайта);

прізвище, ім’я, по батькові керівника об’єкта нагляду (оверсайта);

підстави і мета переговорів;

дата, час та місце проведення переговорів.

Національний банк письмово повідомляє об’єкт нагляду (оверсайта) про прийняття рішення, зазначеного в абзаці першому цього пункту, не пізніше п’яти робочих днів до дати проведення переговорів.

3. Національний банк проводить переговори з керівником (представником) об’єкта нагляду (оверсайта) з метою приведення його діяльності у відповідність до законодавства України.

ункт 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 815 від 25.11.2015}

4. За результатами переговорів учасники підписують протокол, що  складається у двох примірниках.

У протоколі зазначаються згода об’єкта нагляду (оверсайта) узяти на себе зобов’язання про усунення виявленого порушення законодавства України та в разі необхідності внести зміни в документи, що регламентують його діяльність, а також строки, не пізніше яких об’єкт нагляду (оверсайта) зобов’язується внести такі зміни та подати їх Національному банку.

Якщо об’єкт нагляду (оверсайта) не погоджується внести зміни до документів, зазначених в абзаці другому цього пункту, то Національний банк зазначає такий факт у протоколі та розглядає питання щодо застосування до об’єкта нагляду (оверсайта) іншого заходу впливу, передбаченого розділами VI - IX цього Положення.

5. Об’єкт нагляду (оверсайта) зобов’язаний надати Національному банку документи, що регламентують його діяльність, з внесеними до них змінами у строки, установлені Національним банком у протоколі.

Документи мають подаватися до Національного банку з урахуванням вимог нормативно-правового акта Національного банку з питань реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури.

Національний банк має право надати до документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, пропозиції та зауваження, які є обов’язковими для врахування об’єктом нагляду (оверсайта).

6. Національний банк у разі невиконання об’єктом нагляду (оверсайта) вимог, передбачених пунктом 5 цього розділу, розглядає питання щодо застосування іншого заходу впливу, передбаченого розділами VI - IX цього Положення.

VI. Письмове застереження

1. Національний банк у разі виявлення порушення (порушень) об'єктом нагляду (оверсайта) законодавства України та з метою усунення цих порушень та/або недопущення їх у подальшій діяльності застосовує такий захід впливу, як письмове застереження до:

{Абзац перший пункту 1 розділу VI в редакції Постанови Національного банку № 11 від 13.02.2017}

платіжних організацій платіжних систем, учасників платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури за порушення умов (правил), на підставі яких Національним банком зареєстровано в реєстрі платіжних систем ці об’єкти нагляду (оверсайта);

{Абзац другий пункту 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 11 від 13.02.2017}

{Абзац третій пункту 1 розділу VI виключено на підставі Постанови Національного банку № 11 від 13.02.2017}

об’єктів нагляду (оверсайта), які зареєстровані Національним банком у реєстрі платіжних систем, за ненадання, несвоєчасне надання або надання недостовірної, не в повному обсязі інформації та документів з питань діяльності платіжних систем та переказу коштів Національному банку, надання якої(их) передбачено законодавством України;

{Абзац третій пункту 1 розділу VI в редакції Постанови Національного банку № 11 від 13.02.2017}

об’єктів нагляду (оверсайта) у разі порушень законодавства України, а також невиконання письмової вимоги Національного банку щодо усунення порушень законодавства України в установлений строк;

бзац пункту 1 розділу VI в редакції Постанови Національного банку № 815 від 25.11.2015}

об’єктів нагляду (оверсайта) у разі порушення порядку та форми надання, ненадання, несвоєчасного надання або надання недостовірних статистичних даних (звітності) з питань діяльності платіжних систем та переказу коштів Національному банку, надання яких(ої) передбачено законодавством України;

{Абзац п'ятий пункту 1 розділу VI в редакції Постанови Національного банку № 11 від 13.02.2017}

об’єктів нагляду (оверсайта) у разі ненадання інформації, документів або їх копій з питань діяльності платіжних систем та переказу коштів за письмовим запитом Національного банку в установлені строки;

об'єктів нагляду (оверсайта), які не забезпечують захисту прав користувачів послуг з переказу коштів відповідно до законодавства України.

ункт 1 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 11 від 13.02.2017}

2. Рішення про застосування заходу впливу до об’єкта нагляду (оверсайта) у вигляді письмового застереження приймає Комітет з питань нагляду.

Якщо письмове застереження складається на підставі матеріалів перевірки щодо дотримання об'єктами нагляду (оверсайта) платіжних систем та систем розрахунків вимог законодавства України, яке регулює діяльність платіжних систем та переказ коштів в Україні, воно надсилається до об'єктів нагляду (оверсайта) разом зі звітом про результати перевірки.

ункт 2 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 11 від 13.02.2017}

ункт 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 815 від 25.11.2015}

ункт 3 розділу VI виключено на підставі Постанови Національного банку № 815 від 25.11.2015}

3. Національний банк у письмовому застереженні вказує об’єкту нагляду (оверсайта) на допущені ним порушення законодавства України або недоліки в роботі і за потреби конкретні заходи, які йому необхідно вжити у визначені строки з метою усунення виявлених порушень законодавства України та/або їх недопущення в подальшій діяльності.

4. Об’єкт нагляду (оверсайта) зобов’язаний подати Національному банку протягом п'яти робочих днів від дати отримання письмового застереження план заходів із зазначенням строку, протягом якого він зобов’язується усунути порушення законодавства України, зазначені в письмовому застереженні.

Національний банк протягом 15 робочих днів із дня отримання плану заходів має право надати до нього зауваження, які є обов'язковими для врахування.

ункт 4 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 11 від 13.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 61 від 07.06.2018}

Після закінчення строку, визначеного в письмовому застереженні, об'єкт нагляду (оверсайта) не пізніше трьох робочих днів зобов'язаний надати Національному банку звіт про виконання плану заходів та належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують усунення порушень та вжиття заходів щодо недопущення цих порушень.

ункт 4 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 11 від 13.02.2017}

ункт 4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 11 від 13.02.2017}

5. Національний банк у разі невиконання об’єктом нагляду (оверсайта) вимог щодо усунення зазначених у письмовому застереженні порушень законодавства України в установлені Національним банком строки або вимог, передбачених пунктом 4 розділу VI цього Положення, розглядає питання щодо застосування іншого заходу впливу.

ункт 5 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 61 від 07.06.2018}

6. Національний банк може продовжити до 20 робочих днів строк, установлений об’єкту нагляду (оверсайта) для усунення порушень законодавства України, за умови письмового звернення об’єкта нагляду (оверсайта), у якому мають бути наведені обґрунтування щодо необхідності продовження цього строку.

7. До об'єкта нагляду (оверсайта) не може бути застосований захід впливу у вигляді письмового застереження в разі допущення ним порушень, для усунення яких потрібно більше ніж два місяці. У цьому разі вирішується питання щодо застосування до об'єкта нагляду (оверсайта) іншого заходу впливу, передбаченого розділами VII - IX цього Положення.

озділ VI доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 11 від 13.02.2017}

VII. Обмеження, зупинення чи припинення надання окремих видів послуг у платіжних системах в Україні

1. Національний банк приймає рішення про обмеження, зупинення чи припинення надання об'єктом нагляду (оверсайта) окремих видів послуг у платіжних системах в Україні (далі - Рішення) у разі:

1) виявлення порушень об'єктом нагляду (оверсайта) законодавства України та/або неусунення порушень об'єктом нагляду (оверсайта) законодавства України, зазначених у розділі VI цього Положення;

2) виявлення порушень об'єктом нагляду (оверсайта) нормативно-правових актів, що містять вимоги щодо зупинення здійснення фінансових операцій;

3) неодноразового ненадання, надання не в повному обсязі (протягом року) інформації, документів або їх копій з питань діяльності платіжних систем та переказу коштів за письмовим запитом Національного банку в установлені строки;

4) неодноразового ненадання, надання не в повному обсязі інформації, документів або їх копій з питань діяльності платіжних систем та переказу коштів на письмовий запит Національного банку та/або членів робочої групи під час перевірки та/або для цілей перевірки в установлені строки;

5) незабезпечення безпосереднього доступу членів робочої групи під час проведення перевірки до інформації, яка розміщена в автоматизованих системах обліку об'єкта нагляду (оверсайта);

6) надання послуг платіжної системи без реєстрації в порядку, установленому нормативно-правовим актом Національного банку, що визначає порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури;

7) застосування іноземних санкцій.

ункт 1 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 11 від 13.02.2017}

2. Національний банк забезпечує отримання Рішення під підпис керівника (представника) об'єкта нагляду (оверсайта) на другому примірнику супровідного листа із зазначенням дати та часу його отримання (далі - момент отримання).

У разі відмови керівника (представника) об'єкта нагляду (оверсайта) від отримання Рішення або неможливості вручення йому Рішення з інших причин на другому примірнику супровідного листа робиться позначка про це із зазначенням дати та часу, а Рішення надсилається об'єкту нагляду (оверсайта) рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

Якщо поштова служба не може вручити Рішення керівникові (представнику) об'єкта нагляду (оверсайта) через його відмову отримати або з інших причин, Рішення вважається врученим у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

ункт 2 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 11 від 13.02.2017}

3. Об’єкт нагляду (оверсайта) з моменту отримання рішення Національного банку про обмеження надання окремих видів послуг у платіжній системі та протягом визначеного цим рішенням строку або до визначеного терміну укладає договори з учасниками та/або операторами послуг платіжної інфраструктури та надає послуги в платіжній системі, у тому числі за договорами, укладеними до моменту отримання такого рішення, виключно з урахуванням установлених обмежень.

4. Об’єкт нагляду (оверсайта) з моменту отримання рішення Національного банку про зупинення надання окремих видів послуг у платіжній системі та на визначений у цьому рішенні строк або до визначеного терміну утрачає право одночасно на надання таких послуг за вже укладеними  договорами з учасниками та/або операторами послуг платіжної інфраструктури та продовження строку діючих договорів/укладання нових договорів щодо надання послуг, які зупинені.

5. Об’єкт нагляду (оверсайта) з моменту отримання рішення Національного банку про припинення надання окремих видів послуг у платіжній системі втрачає право на їх надання.

6. Отримання платіжною організацією платіжної системи рішення, зазначеного в пункті 5 цього розділу, є підставою для припинення надання відповідних послуг та ініціювання платіжною організацією розірвання/унесення змін до договорів з учасниками та/або операторами послуг платіжної інфраструктури.

Отримання учасником платіжної системи та/або оператором послуг платіжної інфраструктури рішення, зазначеного в пункті 5 цього розділу, є підставою для ініціювання розірвання/унесення змін до договорів з платіжною організацією платіжної системи.

Розірвання/унесення змін до договорів здійснюється в установленому законодавством порядку.

7. Платіжна організація платіжної системи від дати отримання Рішення протягом трьох робочих днів письмово повідомляє учасників платіжної системи та/або операторів послуг платіжної інфраструктури, з якими укладені відповідні договори, про застосовані Національним банком заходи впливу та надає послуги з урахуванням установлених у цьому Рішенні обмежень, зупинень чи припинень.

8. Національний банк протягом трьох робочих днів повідомляє платіжну організацію платіжної системи про прийняте Рішення щодо застосування Національним банком заходів впливу до учасника цієї платіжної системи та/або оператора послуг платіжної інфраструктури.

Учасник платіжної системи та/або оператор послуг платіжної інфраструктури надає послуги з урахуванням установлених у цьому Рішенні обмежень, зупинень або припинень.

9. Об’єкт нагляду (оверсайта) зобов’язаний подати Національному банку не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати закінчення строку (настання терміну), на який (до якого) обмежено або зупинено право об’єкта нагляду (оверсайта) надавати окремі види послуг у платіжній системі, таке:

звіт, що містить перелік ужитих об’єктом нагляду (оверсайта) заходів щодо усунення порушень, та інформацію про стан виконання Рішення;

належним чином засвідчені об'єктом нагляду (оверсайта) копії відповідних документів, що підтверджують усунення порушень та вжиття заходів щодо недопущення порушень (у разі необхідності).

{Абзац третій пункту 9 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 11 від 13.02.2017}

10. Національний банк у разі дотримання об’єктом нагляду (оверсайта) установлених Рішенням обмежень або зупинень щодо надання окремих видів послуг у платіжній системі, а також усунення порушень законодавства України, надання відомостей і документів згідно з вимогами пункту 9 цього розділу надсилає об’єкту нагляду (оверсайта) повідомлення про відновлення надання послуг у платіжній системі в повному обсязі.

Повідомлення про відновлення надання послуг надсилається об’єкту нагляду (оверсайта) не пізніше останнього дня строку (настання терміну), на який (до якого) об’єкту нагляду (оверсайта) згідно з відповідним рішенням Національного банку було обмежено або зупинено надання окремих видів послуг у платіжній системі.

Об’єкт нагляду (оверсайта) має право відновити надання послуг у платіжній системі в повному обсязі наступного робочого дня після закінчення строку (настання терміну), зазначеного в Рішенні, та отримання від Національного банку повідомлення про відновлення надання послуг.

11. Якщо об’єкт нагляду (оверсайта) не забезпечив виконання Рішення або не виправив виявлені порушення в установлений строк, то Національний банк відповідно до цього Положення може прийняти рішення про:

{Абзац перший пункту 11 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 30 від 25.01.2016}

продовження строку дії заходу впливу у вигляді обмеження або зупинення надання окремих видів послуг у платіжній системі;

застосування до об’єкта нагляду (оверсайта) заходу впливу, передбаченого розділом VIII цього Положення.

{Абзац третій пункту 11 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 30 від 25.01.2016}

12. Об’єкт нагляду (оверсайта) має право подати Національному банку клопотання про:

дострокову відміну обмеження або зупинення надання окремих видів послуг у платіжній системі;

відміну припинення надання окремих видів послуг у платіжній системі не раніше шестимісячного строку від дати прийняття Комітетом з питань нагляду такого Рішення.

13. Об’єкт нагляду (оверсайта) разом з клопотанням подає Національному банку для розгляду питання щодо дострокової відміни обмеження, зупинення чи відміни припинення надання окремих видів послуг у платіжній системі:

1) належним чином засвідчені об'єктом нагляду (оверсайта) копії відповідних документів, що підтверджують усунення порушень та вжиття заходів щодо недопущення порушень;

{Підпункт 1 пункту 13 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 11 від 13.02.2017}

2) звіт, що містить перелік ужитих об’єктом нагляду (оверсайта) заходів щодо усунення порушень, та інформацію про стан виконання рішення щодо обмеження, зупинення чи припинення надання окремих видів послуг у платіжній системі, розірвання/унесення змін об’єктом нагляду (оверсайта) до відповідних договорів.

14. Національний банк повертає клопотання про дострокову відміну обмеження, зупинення чи припинення надання окремих видів послуг у платіжній системі без розгляду, якщо:

об’єкт нагляду (оверсайта) не надав документів, передбачених пунктом 13 цього розділу;

клопотання про відміну припинення надання окремих видів послуг у платіжній системі подане до закінчення шестимісячного строку від дати прийняття рішення про припинення надання окремих видів послуг у платіжній системі.

15. Комітет з питань нагляду не пізніше 30 робочих днів від дати надходження до Національного банку документів, передбачених пунктом 13 цього розділу, приймає рішення про задоволення або відмову в задоволенні клопотання об’єкта нагляду (оверсайта) про дострокову відміну обмеження,  зупинення чи припинення надання окремих видів послуг у платіжній системі.

Національний банк повідомляє письмово об’єкт нагляду (оверсайта) про прийняте рішення не пізніше трьох робочих днів від дати прийняття відповідного рішення.

Об’єкт нагляду (оверсайта) має право відновити надання окремих видів послуг у платіжній системі, що були обмежені, зупинені чи припинені, за умови отримання повідомлення Національного банку про прийняте рішення про дострокову відміну обмеження, зупинення чи припинення надання окремих видів послуг у платіжній системі.

VIII. Виключення об’єктів нагляду (оверсайта) з реєстру платіжних систем

1. Національний банк має право застосувати до об'єкта нагляду (оверсайта) такий захід впливу, як виключення з реєстру платіжних систем у разі:

невиконання Рішення або неусунення порушень, за які до об'єкта нагляду (оверсайта) були застосовані заходи впливу, передбачені розділами VI, VII цього Положення;

повторного (протягом року) невиконання вимог нормативно-правових актів Національного банку, що містять вимоги щодо зупинення здійснення фінансових операцій банками, небанківськими фінансовими установами та національним оператором поштового зв'язку;

застосування іноземних санкцій.

{Пункт 1 розділу VIII доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 11 від 13.02.2017}

{Пункт 1 розділу VIII в редакції Постанов Національного банку № 815 від 25.11.2015, № 30 від 25.01.2016}

2. Рішення про виключення об'єктів нагляду (оверсайта) з реєстру платіжних систем приймає Комітет з питань нагляду.

{Пункт 2 в редакції Постанови Національного банку № 30 від 25.01.2016}

3. Виключення Національним банком відомостей з реєстру платіжних систем про об’єкт нагляду (оверсайта) здійснюється в порядку, установленому Національним банком.

{Пункт 4 розділу VIII виключено на підставі Постанови Національного банку № 30 від 25.01.2016}

IX. Заборона здійснення діяльності в Україні

1. Національний банк у разі встановлення фактів, що свідчать про надання об'єктом нагляду (оверсайта) послуг платіжної системи в Україні без реєстрації в порядку, установленому законодавством України, та/або застосування неодноразово (протягом одного року) до нього заходів впливу, передбачених розділами VI, VII цього Положення, та/або застосування іноземних санкцій, має право прийняти рішення про заборону здійснення об'єктом нагляду (оверсайта) діяльності в Україні, пов'язаної з наданням послуг відповідної платіжної системи.

{Пункт 1 розділу IX в редакції Постанови Національного банку № 11 від 13.02.2017}

2. Рішення про заборону здійснення об'єктом нагляду (оверсайта) діяльності в Україні приймає Комітет з питань нагляду.

Об'єкт нагляду (оверсайта) зобов'язаний припинити здійснювати свою діяльність в Україні в строки, установлені в цьому рішенні.

{Пункт 2 розділу IX в редакції Постанови Національного банку № 30 від 25.01.2016}

3. Національний банк розміщує інформацію про рішення Національного банку щодо заборони здійснення діяльності об’єктом нагляду (оверсайта) в Україні на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

{Пункт 4 розділу IX виключено на підставі Постанови Національного банку № 30 від 25.01.2016}

Директор Генерального
департаменту інформаційних
технологій та платіжних системН.Б. Синявськавгору